deákos mn és fn 

I. mn 15A2

1. (kissé rég) ’latin nyelvű v. a latin nyelvre jellemző, ill. a latin nyelv szabályainak megfelelő’ ❖ Honnos. Deákosonn Hunnus (1784–1787 Édes Gergely 7095002, 43) | a’ deákos and, end futurum nélkl ellehetünk (1805 Verseghy Ferenc C4423, 51) | a’ deák szavaknak akár deákos, akár magyaros ejtése (1806 Hazai Tudósítások C0187, 135) | – Quo modo stat Hungaria? – kérdi diákosan a gazda (1882–1883 Mikszáth Kálmán CD04) | A „Nagybot” diákos neve „Gerundium” volt (1938 Riadó! 2138001, 310).

1a. (kissé rég) ’latin szavakkal, latinos nyelvi fordulatokkal, szerkezetekkel teli 〈beszéd, stílus stb.〉’ ❖ Nagyon deákos beszéllés a’ Conjunctivus Moduson ejtett beszéllés (1789 Kazinczy Ferenc C2554, 462) | hibáson beſzéll. 1. A’ ki Németeſen, Frantzoſan, Deákoſan ’s a’ t. beſzéll. 2. A’ ki homályoſan, tekervényeſen, érthetetlenl (1792 Szente Pál 7319002, 137) | Deákos beszédű öreg uraktól még mindig hallani a furcsa kifejezést (1895 Tóth Béla¹ C4257, 55) | a kasznár parasztos kifejezései és a prókátor deákos mondatai egyformán nevetségesek előtte (1931 Pintér Jenő CD44) | a deákos magyar nyelvből átemelt igealakok (1989 Mészáros Sándor 2001014, 75).

2. (/Irodt) ’klasszikus, időmértékes 〈vers(elés)〉, ill. ilyen versformában verselő 〈költő〉’ ❖ a’ Deákos Magyar versekrl, vagy is Distichonokról … ezt mondja (1789 Mindenes Gyűjtemény C0366, 283) | ezek a’ versek igen Deákosok, ’s a’ Német nyelvhez nem illenek (1814 Kondé József Benedek C3580, LVIII) | Sylvester-től Ráday Gedeon-ig … vagy negyven deákos verselővel találkozunk (1889 Négyesy László C3316, 29) | [Révai Miklós] antikmértékű dalain, elégiáin és ódáin kívül rímes szerelmi énekeket is írt, hogy kedveskedjék a női olvasóknak, akik sehogysem tudtak megbarátkozni a deákos verseléssel (1931 Pintér Jenő CD44) | A mit mi deákos (vagy antik vagy klasszicizáló) verselésnek nevezünk, eredetileg az ókori görög költészetben alakult ki (1959 Hegedüs Géza 9233027, 89) | Baróti Szabó Dávid, a deákos verselés úttörője a magyar irodalomban. A „Kisded szótár” első kiadása még időmértékbe szedi a szavakat! (1996 Természet Világa CD50).

3. (kissé rég) ’a latin nyelvben való jártasságot kialakító, a klasszikus műveltséget megalapozó 〈nevelés, oktatás〉’ ❖ be-mentem a’ Collégiomba, Hol Pallás engem-is tartott Kalastromba. […] míg a’ Deákos nevelést trhettem, Ott négy eſztendeig rab kenyeret ettem (1790 Mátyási József 7221017, 129) | Az én Károlyom … nagyonn deákosan nevelődik (1818 Böszörményi Pál ford.–Schlez C1179, 155) | a vidéki középosztály is meddőnek kezdi tekinteni a diákos növelés jövendőjét (1847 Hetilap CD61) | a tiszántúli kerületnek 1807-ben kiadott, Budai Ézsaiás tudós debreceni tanártól készített tanterve még deákosabb, mindent latinul adat elő (1933 Szekfű Gyula CD42).

4. (kissé rég) ’iskolázott, rendsz. latinul tudó, latinos műveltségű 〈személy, csoport〉’ ❖ Lilisz.: De az a’ jus nyilván való, és ſzépen, tiſztán van deducálva az igaz, már abbúl oſztán az ubitáſt is könnyen ki-kereſhetni. Pontyi.: Es hallották kentek? ugyan diákos ember (1777 Bessenyei György¹ 7044002, 100) | [az ún. népies költők] nem a „népből”, nem a „népnek” írnak, hanem azon diákos középosztály számára, mely érti, megtapsolja ovidiusi czélzásaikat (1860–1862 Arany János C0654, 340) | A hegedős vándor népénekes volt, a lantos pedig képzett ének- és zeneszerző, tehát iskolázott, deákos ember: literatus vagy deák, mint akkor nevezték (1896 Badics Ferenc CD44) | a XVII. században kezd kialakulni egy magasabb szellemi műveltségű köznemesi osztály, a literátus vagy deákos osztály, mely a későbbi művelt középosztály alapját vetette meg (1940 Bárányné Oberschall Magda CD43) | ha nem hiszi kend, akár olvassa, akár nézze a királi pecsétet. (Habet appensam tortam.) Kend azonkívül is talán deákosabb ember magamnál (1983 Szalay Károly 1144012, 176).

5. (kissé rég) ’a latin nyelv, ill. a görög-latin kultúra ismeretén alapuló, klasszikus 〈műveltség〉’ ❖ három buzgó szerzetes [ti. Baróti Szabó Dávid, Rájnis József és Révai Miklós] a régi latin és görög költészetből merítve lelkesűlést, a magyar költészetnek merőben új formáival lép a nemzet deákos műveltségű osztálya elé (1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [Gvadányi József] mindig és mindenütt diákos tudásából merít (1894 Széchy Károly CD55) | Régi, diákos műveltségű familiából származom (1927 Babits Mihály C0696, 305) | [Balásházy János] az egyoldalúan deákos műveltséget adó középfokú iskolákat a természettudományosan is megalapozott általános műveltség forrásaivá akarta formálni (1970 Tilkovszky Loránt CD30).

6. (Irodt) ’〈a 18. század végi magyar irodalomban:〉 az 〈az irányzat〉, amely a klasszikus latin költészetet tekintette példaképének, és amely a magyar költészetben a klasszikus versformát divatossá tette, ill. ehhez az irányzathoz tartozó 〈költő〉’ ❖ Benne [ti. Berzsenyiben] voltakép deákos iskolánk éri meg legfelső fejlődését (1896 Beöthy Zsolt C1014, 86) | Harmadik csoportja a költőknek, kiket a deákos költők néven szoktak összefoglalni, a görög-római klasszikus versidomokon elindulva, próbálta az irodalmat felvirágoztatni (1928 TolnaiÚjLex. C5728, 13) | Horatius […] a mi deákos költőink legfőbb mintaképe volt (1959 Hegedüs Géza 9233027, 100).

7. (rég, ritk) ’latin szertartású római katolikus 〈egyház〉’ ❖ a’ Szombati napi böjt sokáig nem vólt közönséges Törvénye az Anyaszentegyháznak még nap-nyugotti avagy Deákos részére nézve-is (1780 Molnár János C3201, 45).

II. fn 4A

1. (hat ne-vel, tbsz-ban) (Irodt) ’〈a 18. század végi magyar irodalomban:〉 a klasszikus latin költészetet, irodalmat példaképnek állító irányzat követői’ ❖ [Batsányi János] episztoláit a franciásak, pár ódáját a deákosok, némely elbeszélését a népiesek és érzelmes költeményeit a németesek modorában irta (1896 PallasLex. CD02) | nagy és egyetemes hatása volt a deákosok lelkes munkásságának, melylyel a classicus versformákat meghonosították (1904 Szinnyei Ferenc CD55) | A magyar nyelvű deákosok, Baróti Szabó Dávid és társai (1964 Tarnai Andor CD53) | Csaknem harminc egyéniséget számít az irodalomtörténeti hagyomány a „deákosok” közé. Ide soroltak politikusokat (pl. Teleki Domokos), történetkutatókat (Szabó Károly, Szalay László) és más tudományágak művelőit (Hunfalvy János, Hunfalvy Pál, Brassai Sámuel), tehát, meglehetősen tágan értelmezték az „irodalom” fogalmát. A vidéken élő írók közül ide sorolták Tompát, Lévayt, Erdélyi Jánost s a frissen felbukkant Madách Imrét (1965 Kovács Kálmán CD53).

2. (rég, ritk) ’latinos műveltségű személy’ ❖ „manus manum lavat” mondjuk mi deákosok (1808 Holosovszky Imre C2096, 107).

Sz: deákosít, deákoskodik, deákosság.

Vö. CzF. diákos; ÉrtSz.; TESz. diák; ÉKsz.; SzT.

deákos melléknév és főnév
I. melléknév 15A2
1. (kissé rég)
latin nyelvű v. a latin nyelvre jellemző, ill. a latin nyelv szabályainak megfelelő
Honnos. Deákosonn Hunnus
(1784–1787 Édes Gergely)
a’ deákos and, end futurum nélkl ellehetünk
(1805 Verseghy Ferenc)
a’ deák szavaknak akár deákos, akár magyaros ejtése
(1806 Hazai Tudósítások)
– Quo modo stat Hungaria? – kérdi diákosan a gazda
(1882–1883 Mikszáth Kálmán)
A „Nagybot” diákos neve „Gerundium” volt
(1938 Riadó!)
1a. (kissé rég)
latin szavakkal, latinos nyelvi fordulatokkal, szerkezetekkel teli 〈beszéd, stílus stb.〉
Nagyon deákos beszéllés a’ Conjunctivus Moduson ejtett beszéllés
(1789 Kazinczy Ferenc)
hibáson beſzéll. 1. A’ ki Németeſen, Frantzoſan, Deákoſan ’s a’ t.s a többi beſzéll. 2. A’ ki homályoſan, tekervényeſen, érthetetlenl
(1792 Szente Pál)
Deákos beszédű öreg uraktól még mindig hallani a furcsa kifejezést
(1895 Tóth Béla¹)
a kasznár parasztos kifejezései és a prókátor deákos mondatai egyformán nevetségesek előtte
(1931 Pintér Jenő)
a deákos magyar nyelvből átemelt igealakok
(1989 Mészáros Sándor)
2. (/Irodt)
klasszikus, időmértékes 〈vers(elés), ill. ilyen versformában verselő 〈költő〉
a’ Deákos Magyar versekrl, vagy is Distichonokról … ezt mondja
(1789 Mindenes Gyűjtemény)
ezek a’ versek igen Deákosok, ’s a’ Német nyelvhez nem illenek
(1814 Kondé József Benedek)
Sylvester-től Ráday Gedeon-ig … vagy negyven deákos verselővel találkozunk
(1889 Négyesy László)
[Révai Miklós] antikmértékű dalain, elégiáin és ódáin kívül rímes szerelmi énekeket is írt, hogy kedveskedjék a női olvasóknak, akik sehogysem tudtak megbarátkozni a deákos verseléssel
(1931 Pintér Jenő)
A mit mi deákos (vagy antik vagy klasszicizáló) verselésnek nevezünk, eredetileg az ókori görög költészetben alakult ki
(1959 Hegedüs Géza)
Baróti Szabó Dávid, a deákos verselés úttörője a magyar irodalomban. A „Kisded szótár” első kiadása még időmértékbe szedi a szavakat!
(1996 Természet Világa)
3. (kissé rég)
a latin nyelvben való jártasságot kialakító, a klasszikus műveltséget megalapozó 〈nevelés, oktatás〉
be-mentem a’ Collégiomba, Hol Pallás engem-is tartott Kalastromba. […] míg a’ Deákos nevelést trhettem, Ott négy eſztendeig rab kenyeret ettem
(1790 Mátyási József)
Az én Károlyom … nagyonn deákosan nevelődik
(1818 Böszörményi Pál ford.Schlez)
a vidéki középosztály is meddőnek kezdi tekinteni a diákos növelés jövendőjét
(1847 Hetilap)
a tiszántúli kerületnek 1807-ben kiadott, Budai Ézsaiás tudós debreceni tanártól készített tanterve még deákosabb, mindent latinul adat elő
(1933 Szekfű Gyula)
4. (kissé rég)
iskolázott, rendsz. latinul tudó, latinos műveltségű 〈személy, csoport〉
Lilisz.: De az a’ jus nyilván való, és ſzépen, tiſztán van deducálva az igaz, már abbúl oſztán az ubitáſt is könnyen ki-kereſhetni. Pontyi.: Es hallották kentek? ugyan diákos ember
(1777 Bessenyei György¹)
[az ún. népies költők] nem a „népből”, nem a „népnek” írnak, hanem azon diákos középosztály számára, mely érti, megtapsolja ovidiusi czélzásaikat
(1860–1862 Arany János)
A hegedős vándor népénekes volt, a lantos pedig képzett ének- és zeneszerző, tehát iskolázott, deákos ember: literatus vagy deák, mint akkor nevezték
(1896 Badics Ferenc)
a XVII. században kezd kialakulni egy magasabb szellemi műveltségű köznemesi osztály, a literátus vagy deákos osztály, mely a későbbi művelt középosztály alapját vetette meg
(1940 Bárányné Oberschall Magda)
ha nem hiszi kend, akár olvassa, akár nézze a királi pecsétet. (Habet appensam tortam.) Kend azonkívül is talán deákosabb ember magamnál
(1983 Szalay Károly)
5. (kissé rég)
a latin nyelv, ill. a görög-latin kultúra ismeretén alapuló, klasszikus 〈műveltség〉
három buzgó szerzetes [ti. Baróti Szabó Dávid, Rájnis József és Révai Miklós] a régi latin és görög költészetből merítve lelkesűlést, a magyar költészetnek merőben új formáival lép a nemzet deákos műveltségű osztálya elé
(1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[Gvadányi József] mindig és mindenütt diákos tudásából merít
(1894 Széchy Károly)
Régi, diákos műveltségű familiából származom
(1927 Babits Mihály)
[Balásházy János] az egyoldalúan deákos műveltséget adó középfokú iskolákat a természettudományosan is megalapozott általános műveltség forrásaivá akarta formálni
(1970 Tilkovszky Loránt)
6. (Irodt)
〈a 18. század végi magyar irodalomban:〉 az 〈az irányzat〉, amely a klasszikus latin költészetet tekintette példaképének, és amely a magyar költészetben a klasszikus versformát divatossá tette, ill. ehhez az irányzathoz tartozó 〈költő〉
Benne [ti. Berzsenyiben] voltakép deákos iskolánk éri meg legfelső fejlődését
(1896 Beöthy Zsolt)
Harmadik csoportja a költőknek, kiket a deákos költők néven szoktak összefoglalni, a görög-római klasszikus versidomokon elindulva, próbálta az irodalmat felvirágoztatni
(1928 TolnaiÚjLex.)
Horatius […] a mi deákos költőink legfőbb mintaképe volt
(1959 Hegedüs Géza)
7. (rég, ritk)
latin szertartású római katolikus 〈egyház〉
a’ Szombati napi böjt sokáig nem vólt közönséges Törvénye az Anyaszentegyháznak még nap-nyugotti avagy Deákos részére nézve-is
(1780 Molnár János)
II. főnév 4A
1. (hat ne-vel, tbsz-ban) (Irodt)
〈a 18. század végi magyar irodalomban:〉 a klasszikus latin költészetet, irodalmat példaképnek állító irányzat követői
[Batsányi János] episztoláit a franciásak, pár ódáját a deákosok, némely elbeszélését a népiesek és érzelmes költeményeit a németesek modorában irta
(1896 PallasLex.)
nagy és egyetemes hatása volt a deákosok lelkes munkásságának, melylyel a classicus versformákat meghonosították
(1904 Szinnyei Ferenc)
A magyar nyelvű deákosok, Baróti Szabó Dávid és társai
(1964 Tarnai Andor)
Csaknem harminc egyéniséget számít az irodalomtörténeti hagyomány a „deákosok” közé. Ide soroltak politikusokat (pl.például Teleki Domokos), történetkutatókat (Szabó Károly, Szalay László) és más tudományágak művelőit (Hunfalvy János, Hunfalvy Pál, Brassai Sámuel), tehát, meglehetősen tágan értelmezték az „irodalom” fogalmát. A vidéken élő írók közül ide sorolták Tompát, Lévayt, Erdélyi Jánost s a frissen felbukkant Madách Imrét
(1965 Kovács Kálmán)
2. (rég, ritk)
latinos műveltségű személy
„manus manum lavat” mondjuk mi deákosok
(1808 Holosovszky Imre)
Sz: deákosít, deákoskodik, deákosság
Vö. CzF. diákos; ÉrtSz.; TESz. diák; ÉKsz.; SzT.

Beállítások