egyszerre hsz 0

1. (-val/-vel ragos szóval is) ’egyidejűleg, azonos időben, ill. ugyanazon alkalommal’ ❖ Dob, síp, több muzsikák egyszerre zendülnek (1772 Bessenyei György¹ CD01) | Van eggy Bravour Ária (Maria Stuart), azt veri ’s énekli eggyszerre [a lányom] (1818 Kazinczy Ferenc C2568, 541) | A padlás ugyan nincsen lesározva, de hiába! nem lehet mindent egyszerre (1887 Baksay Sándor C0730, 120) | Kazinczy egy ideig azzal áltatta magát, hogy műve magyarul és németül egyszerre jelenhet meg (1907 Váczy János C2570, XXIII) | A dualizmus válságával egyszerre kerül válságba a magyar nagybirtokos oligarchia belpolitikai rendszere (1945 Révai József 9564002, 5) | Végtelen óvatos körültekintés kell ahhoz, hogy több vagy akár csak két írót hívjon meg egyszerre valaki (1994 Szántó Piroska 1166004, 271) | egyszerre van Magyarországon munkaerőhiány, és egyszerre van munkanélküliség (2006 Országgyűlési Napló CD62).

1a. (-val/-vel ragos szóval is) ’a másik mozgásával időben összehangolva, azzal megegyező ritmusban, szinkronban’ ❖ Van a’ Magyar Tántzban elegend külömbféleség, mellyet a’ láboknak, ’s kezeknek ſok féle forgaták teſznek, hogy tehát ez a’ klmbféleség teſsék, ’s gyönyörködteſsen, ſzkség, hogy azt valamelly kellemetes eggy fórmaság kedveltee, melly akkor történne meg, ha minden Tántzoſok eg’gy idben, az az: egyſzerre eg’gy forma figurákot mozdúláſokat tennének (1793 Szép János ford.–Szerdahelyi 7328003, 110) | [Harmos] az alatt Lengey mögött ennek oldalához került, most vele egyszerre hajtja meg magát (1841 Csató Pál 8083002, 326) | Leszállt a kocsiról s oda ment a gyermekekhez, kik szép sorban állva tanúltak egyszerre lépni (1872 Kállay István 8218003, 34) | Kezét, karját egyszerre mozgatta lábaival (1919 Krúdy Gyula CD54) | rövid távon a két papír árfolyama szinte egyszerre mozog (2000 Figyelő CD2601).

1b. ’egyszeri alkalommal, ill. megszakítás nélkül, egy folyamatként (egyik pillanatról a másikra)’ ❖ Midön az akadály torkából gyomrába ment az embernek, igen knnyü eledelekkel tápláltaék, minden ers, tps, meleg ételeket, a’ bort, égett-bort, kávét elkerlje ’s tſak keveſet egyen egyſzere (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 441) | Azonkivül jó, ha egyszerre nem sütsz igen sok kenyeret, és azt szellős helyen tartod (1844 e. Edvi Illés Pál 8573001, 15) | három lépcsőfokot is lépve egyszerre (1914 Mikes Lajos 9443001, 97) | két legénytestvér rudasfákkal jött ki, amelyekkel egyszerre majdnem annyit el tudtak vinni [a gazból], mint a többiek együtt (1948 Darvas József 9101015, 94) | a minden szempontból tökéletes közigazgatási bíráskodás újabb bevezetése az adott körülmények között nem történt egyszerre; a stabilan jól működő közintézmények fejlődési folyamat eredményei szoktak lenni (1992 Takács Imre² 2034003, 215).

1c. ’egy lépésben, átmenet v. köztes állomás nélkül’ ❖ mert tsak ugyan mindég jobb egy két esztendőt heverni és egyszerre Hadnagyá lenni, mintha az Zászló Tartóságot hirtelen meg kapom is, az Hadnagyság után sok esztendőkig várni (1782 Kazinczy László C2554, 31) | Sógorom! hallja-e? egyszerre káplárrá lett a Péter, annyi ám az, mint ha nótárusból egyszerre viczispán lenne (1883 Győry Vilmos 8170012, 68) | Görgey Arthur nádor huszár főhadnagy az első, elveszett (schwechati) csata után egyszerre tábornokságig s a száraz kenyér koplalásból fővezérségig viszi (1935 Hegedüs Lóránt 9234003, 135) | Lefort halála után egyszerre vezérőrnaggyá és pszkovi kormányzóvá léptették elő (1953 Németh László² ford.–Tolsztoj¹ 9485067, 353) | micsoda ugrás! – egyszerre főmérnökné, majd igazgatóné lesz belőle [ti. Lenkéből] (1983 Balla László 1010017, 109).

1d. ’〈annak kif-ére, hogy vmely cselekvés v. történés ugyanabban az időpontban vminek az egész kiterjedését, teljes mennyiségét átfogja〉’ ❖ Mikor voltál amaz Felséges Egekbe? Hogy onnan le néznél a’ nagy mélységekbe. A’ Földet egyſzerre vallyon bé láttad-e? (1785 Göböl Gáspár C1897, 38) | Exemplárnak árrát én tőlem fogja egyszerre megkapni, mihelyt a’ Munkának nyomtatása voltaképen elkezdődik (1813 Pápay Sámuel C2563, 430) | A’ puskapornak az a’ természete – válaszolt a’ másik mosolygva, – hogy egyszerre sül el (1845 Eötvös József 8126005, 151) | leemelt az egyik tálról egy celofánba csomagolt mignont. Kibontotta s egyszerre tömte a szájába (1954 Vidor Miklós 9778001, 69) | egyetlen emberi tevékenység sem irányul soha egyszerre az egészre (1990 Rászlai Tibor 2029017, 501).

2. ’Egyszersmind.’

2a. (ksz-szerűen is, ill. -val/-vel ragos szóval nu-szerűen is) ’〈annak kif-ére, hogy vmely cselekvés, történés mellett, azt kiegészítve vmely más cselekvés, történés is végbemegy, ill. vmely tulajdonság, minőség mellett, azt kiegészítve más tulajdonság, minőség is igaz, érvényes vkire, vmire〉’ ❖ ſzemeikkel tolvaj indúlatokat, s’ egyſzerre buzgóſágot mutatván (1777 Bessenyei György¹ ford.–Halifax 7044020, 14) | [Gyurkovics Jenő] meghagyá, hogy ezentúl a’ magyar nyelv a’ szerbbel egyszerre tanitassék, ’s azon nap, midőn a’ gyermek a’ szerb betüzéshez fog, tüstint a’ magyarban is nyerjen oktatást (1841 Pesti Hírlap CD61) | Általában hogy sajnáltak és egyszerre utáltak is bennünket a társaságban (1915 Ady Endre CD0801) | szinte lehetetlen volt nem követni és nem lejegyezni logikus és egyszerre színes okfejtését (1995 Szathmári István CD30) | a feladatmegoldás során olyan állításokat keresünk, amelyek a feladat által tartalmazott adatokkal, állításokkal egyszerre igazak (1997 PedagógiaiLex. C6809, 457).

2b. ’〈annak kif-ére, hogy a szóban forgó személyekre, dolgokra egyaránt érvényes, igaz az állítás, ill. több tulajdonság, minőség együttesen, egymás mellett igaz, érvényes vkire, vmire〉’ ❖ elszenvedhetetlen sors a népnél, hogy egyszerre örökkévaló gazda és szüntelen való katona legyen. E kétféle hivatal oly messze távozott egymástul, hogy egymást nem is szenvedheti (1801 Bessenyei György¹ ford.–Millot 7044049, 55) | Érzém hatalmadat, mely mint varázsfű Egyszerre gyógyit, és egyszerre öl (1864 e. Madách Imre CD01) | egyszerre nevetséges és veszélyes helyzetbe (1885 Görgey István 8160002, 116) | ez a gascon földesúr egyszerre kereste s élvezte is […] mindegyik párt kegyét s bizalmát (1958 Gyergyai Albert 9202011, 39) | Darvas mindvégig funkcionárius volt ezekben az időkben, tehát egyszerre résztvevő, egyszerre irányító és egyszerre irányított, egyszerre felelős és egyszerre kérdező (1990 R. Takács Olga CD53) | a magyar gazdaság már olyan erős, hogy egyszerre csökken az infláció, nőnek a bérek és a foglalkoztatás, erősödik a forint, és javul a külső egyensúly (2004 HVG 3160002, 8).

3. (gyakr. a csak szóval, partikulaszerűen is) ’〈a kifejtett esemény váratlanságának, meglepő v. hirtelen voltának kif-ére, ill. nyomatékosítására〉’ ❖ a’ ſzél ezek között mind nagyobb nagyobb-iſzonyatoſsággal völtgetvén, egyſzerre olly erövel lövellet reájok, hogy egy taſzitásra az árbótz-fát ketté törte (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 195) | Legkomolyabb foglalkozásaim közt egyszerre csak kegyed egyszer látott képe tűnik elém (1842 Sárosi Gyula 8404080, 383) | Egyszere csörtetés ütötte meg füleimet (1870 Vadász- és Versenylap 8671001, 7) | két esztendeig egyre csak lazította, koptatta a rokonaihoz fűző szálat! Nem állíthat be egyszerre, nyár közepén (1954 Vidor Miklós 9778002, 231) | egyszerre csak elkezd a gép zuhanni (2009 Gazdag Péter 3152001, 464).

3a. (partikulaszerűen) (rég) ’〈felszólítás nyomatékosítására sürgető árnyalattal〉’ ❖ De állyunk-meg moſt egyſzerre, vigyáztató más egy pár regulának javasláſa mellett; hogy láuk mi a’ köteleſségünk (1777 Molnár János C3195, 311) | Menjen egyszerre innen (1869 Szana Tamás C3814, 32) | Hé, mit csinálsz? jobb vállon köntösöd? Egyszerre átvesd a baloldaladra! (1871–1874 Arany János ford.–Arisztophanész C0659, 189).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

egyszerre határozószó 0
1. (-val/-vel ragos szóval is)
egyidejűleg, azonos időben, ill. ugyanazon alkalommal
Dob, síp, több muzsikák egyszerre zendülnek
(1772 Bessenyei György¹)
Van eggy Bravour Ária (Maria Stuart), azt veri ’s énekli eggyszerre [a lányom]
(1818 Kazinczy Ferenc)
A padlás ugyan nincsen lesározva, de hiába! nem lehet mindent egyszerre
(1887 Baksay Sándor)
Kazinczy egy ideig azzal áltatta magát, hogy műve magyarul és németül egyszerre jelenhet meg
(1907 Váczy János)
A dualizmus válságával egyszerre kerül válságba a magyar nagybirtokos oligarchia belpolitikai rendszere
(1945 Révai József)
Végtelen óvatos körültekintés kell ahhoz, hogy több vagy akár csak két írót hívjon meg egyszerre valaki
(1994 Szántó Piroska)
egyszerre van Magyarországon munkaerőhiány, és egyszerre van munkanélküliség
(2006 Országgyűlési Napló)
1a. (-val/-vel ragos szóval is)
a másik mozgásával időben összehangolva, azzal megegyező ritmusban, szinkronban
Van a’ Magyar Tántzban elegend külömbféleség, mellyet a’ láboknak, ’s kezeknek ſok féle forgaták teſznek, hogy tehát ez a’ klmbféleség teſsék, ’s gyönyörködteſsen, ſzkség, hogy azt valamelly kellemetes eggy fórmaság kedveltee, melly akkor történne meg, ha minden Tántzoſok eg’gy idben, az az: egyſzerre eg’gy forma figurákot mozdúláſokat tennének
(1793 Szép János ford.Szerdahelyi)
[Harmos] az alatt Lengey mögött ennek oldalához került, most vele egyszerre hajtja meg magát
(1841 Csató Pál)
Leszállt a kocsiról s oda ment a gyermekekhez, kik szép sorban állva tanúltak egyszerre lépni
(1872 Kállay István)
Kezét, karját egyszerre mozgatta lábaival
(1919 Krúdy Gyula)
rövid távon a két papír árfolyama szinte egyszerre mozog
(2000 Figyelő)
1b.
egyszeri alkalommal, ill. megszakítás nélkül, egy folyamatként (egyik pillanatról a másikra)
Midön az akadály torkából gyomrába ment az embernek, igen knnyü eledelekkel tápláltaék, minden ers, tps, meleg ételeket, a’ bort, égett-bort, kávét elkerlje ’s tſak keveſet egyen egyſzere
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Azonkivül jó, ha egyszerre nem sütsz igen sok kenyeret, és azt szellős helyen tartod
(1844 e. Edvi Illés Pál)
három lépcsőfokot is lépve egyszerre
(1914 Mikes Lajos)
két legénytestvér rudasfákkal jött ki, amelyekkel egyszerre majdnem annyit el tudtak vinni [a gazból], mint a többiek együtt
(1948 Darvas József)
a minden szempontból tökéletes közigazgatási bíráskodás újabb bevezetése az adott körülmények között nem történt egyszerre; a stabilan jól működő közintézmények fejlődési folyamat eredményei szoktak lenni
(1992 Takács Imre²)
1c.
egy lépésben, átmenet v. köztes állomás nélkül
mert tsak ugyan mindég jobb egy két esztendőt heverni és egyszerre Hadnagyá lenni, mintha az Zászló Tartóságot hirtelen meg kapom is, az Hadnagyság után sok esztendőkig várni
(1782 Kazinczy László)
Sógorom! hallja-e? egyszerre káplárrá lett a Péter, annyi ám az, mint ha nótárusból egyszerre viczispán lenne
(1883 Győry Vilmos)
Görgey Arthur nádor huszár főhadnagy az első, elveszett (schwechati) csata után egyszerre tábornokságig s a száraz kenyér koplalásból fővezérségig viszi
(1935 Hegedüs Lóránt)
Lefort halála után egyszerre vezérőrnaggyá és pszkovi kormányzóvá léptették elő
(1953 Németh László² ford.Tolsztoj¹)
micsoda ugrás! – egyszerre főmérnökné, majd igazgatóné lesz belőle [ti. Lenkéből]
(1983 Balla László)
1d.
〈annak kif-ére, hogy vmely cselekvés v. történés ugyanabban az időpontban vminek az egész kiterjedését, teljes mennyiségét átfogja〉
Mikor voltál amaz Felséges Egekbe? Hogy onnan le néznél a’ nagy mélységekbe. A’ Földet egyſzerre vallyon bé láttad-e?
(1785 Göböl Gáspár)
Exemplárnak árrát én tőlem fogja egyszerre megkapni, mihelyt a’ Munkának nyomtatása voltaképen elkezdődik
(1813 Pápay Sámuel)
A’ puskapornak az a’ természete – válaszolt a’ másik mosolygva, – hogy egyszerre sül el
(1845 Eötvös József)
leemelt az egyik tálról egy celofánba csomagolt mignont. Kibontotta s egyszerre tömte a szájába
(1954 Vidor Miklós)
egyetlen emberi tevékenység sem irányul soha egyszerre az egészre
(1990 Rászlai Tibor)
2.
Egyszersmind.
2a. (ksz-szerűen is, ill. -val/-vel ragos szóval nu-szerűen is)
〈annak kif-ére, hogy vmely cselekvés, történés mellett, azt kiegészítve vmely más cselekvés, történés is végbemegy, ill. vmely tulajdonság, minőség mellett, azt kiegészítve más tulajdonság, minőség is igaz, érvényes vkire, vmire〉
ſzemeikkel tolvaj indúlatokat, s’ egyſzerre buzgóſágot mutatván
(1777 Bessenyei György¹ ford.Halifax)
[Gyurkovics Jenő] meghagyá, hogy ezentúl a’ magyar nyelv a’ szerbbel egyszerre tanitassék, ’s azon nap, midőn a’ gyermek a’ szerb betüzéshez fog, tüstint a’ magyarban is nyerjen oktatást
(1841 Pesti Hírlap)
Általában hogy sajnáltak és egyszerre utáltak is bennünket a társaságban
(1915 Ady Endre)
szinte lehetetlen volt nem követni és nem lejegyezni logikus és egyszerre színes okfejtését
(1995 Szathmári István)
a feladatmegoldás során olyan állításokat keresünk, amelyek a feladat által tartalmazott adatokkal, állításokkal egyszerre igazak
(1997 PedagógiaiLex.)
2b.
〈annak kif-ére, hogy a szóban forgó személyekre, dolgokra egyaránt érvényes, igaz az állítás, ill. több tulajdonság, minőség együttesen, egymás mellett igaz, érvényes vkire, vmire〉
elszenvedhetetlen sors a népnél, hogy egyszerre örökkévaló gazda és szüntelen való katona legyen. E kétféle hivatal oly messze távozott egymástul, hogy egymást nem is szenvedheti
(1801 Bessenyei György¹ ford.Millot)
Érzém hatalmadat, mely mint varázsfű Egyszerre gyógyit, és egyszerre öl
(1864 e. Madách Imre)
egyszerre nevetséges és veszélyes helyzetbe
(1885 Görgey István)
ez a gascon földesúr egyszerre kereste s élvezte is […] mindegyik párt kegyét s bizalmát
(1958 Gyergyai Albert)
Darvas mindvégig funkcionárius volt ezekben az időkben, tehát egyszerre résztvevő, egyszerre irányító és egyszerre irányított, egyszerre felelős és egyszerre kérdező
(1990 R. Takács Olga)
a magyar gazdaság már olyan erős, hogy egyszerre csökken az infláció, nőnek a bérek és a foglalkoztatás, erősödik a forint, és javul a külső egyensúly
(2004 HVG)
3. (gyakr. a csak szóval, partikulaszerűen is)
〈a kifejtett esemény váratlanságának, meglepő v. hirtelen voltának kif-ére, ill. nyomatékosítására〉
a’ ſzél ezek között mind nagyobb nagyobb-iſzonyatoſsággal völtgetvén, egyſzerre olly erövel lövellet reájok, hogy egy taſzitásra az árbótz-fát ketté törte
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Legkomolyabb foglalkozásaim közt egyszerre csak kegyed egyszer látott képe tűnik elém
(1842 Sárosi Gyula)
Egyszere csörtetés ütötte meg füleimet
(1870 Vadász- és Versenylap)
két esztendeig egyre csak lazította, koptatta a rokonaihoz fűző szálat! Nem állíthat be egyszerre, nyár közepén
(1954 Vidor Miklós)
egyszerre csak elkezd a gép zuhanni
(2009 Gazdag Péter)
3a. (partikulaszerűen) (rég)
〈felszólítás nyomatékosítására sürgető árnyalattal〉
De állyunk-meg moſt egyſzerre, vigyáztató más egy pár regulának javasláſa mellett; hogy láuk mi a’ köteleſségünk
(1777 Molnár János)
Menjen egyszerre innen
(1869 Szana Tamás)
Hé, mit csinálsz? jobb vállon köntösöd? Egyszerre átvesd a baloldaladra!
(1871–1874 Arany János ford.Arisztophanész)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások