egyszersmind hsz 0

1. (-val/-vel ragos szóval is) (rég) ’egyidejűleg, azonos időben, ill. ugyanazon alkalommal’ ❖ Néha egyſzer ’s mind két klmbzö helyékre lvellik a’ fajdalom (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 96) | Kassáról irott két rendbéli Leveleidet itt a napokba egyszersmind vettem (1790 Kazinczy László C2555, 4) | De mit Thomási ekként nem tehetett, megtette a’ vele egyszersmind kinzó padra vont Melazzó (1837 Péczely József 8359004, 62) | Minden fül a kürtszót lesi már, innen, túl; Megharsan az egyszer Kont jeladására, S két lovag egyszersmind rohan a tusára (1863–1879 Arany János CD01).

1a. (rég) ’egyszeri alkalommal, ill. megszakítás nélkül, egy folyamatként’ ❖ ezek ſokkal helyeſebben tſelekeſznek, ha inkább tbbſzr kevéſenként, mint egyſzer ’s mind ſok vért ereſztenek (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 287) | azt tartom, hogy egyſzers’mind ne furaroztaſsék [ti. szerezzen be takarmányt] igen tágos helység, hanem inkább azt két ſzerben egy-más után kell meg-tenni (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. C1866, 21) | Nagy és vastag kenyereket ne ſüssön, ſem ſokat egyſzersmind (1789 Mindenes Gyűjtemény 7457026, 60).

1b. (rég) ’előzmény v. előrejelzés nélkül, ill. közvetlenül a szóban forgó esemény után’ ❖ Ha valamely kutya, ki az elött fris vólt, egyſzer ’s mind kedvetlenné és morgóvá válik, […] tarthatz töle hogy meg-neveſzſzen (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 186) | Így utólsó ſzem-pillantásáig csendeen aluvó módra mindétig fekütt az ágyon. Egy-ſzer-’s-mind a’ lehelete meg-állott (1780 Dugonics András 7087026, [VII]) | [a szent embernek] az Imádságára a sltt Madár egyſzer’smind az Aſztalról el-repltt vólna (1795 Sokféle C1527, 44) | Most egy merész lovag tajtékzó paripán Szaguld a’ hős felé, átkot ’s dühöt fuván: „Így gyilkos Hunyadi nyitom meg szívedet; Miattad ősz apám a’ varjak’ étke lett.” ’S egyszersmind elröpűl a’ dárda keziből (1835 Vörösmarty Mihály 8524247, 180).

2. (Vmivel) együtt(esen), ill. vmi mellett, azonkívül még.’

2a. (ksz-szerűen is, ill. -val/-vel ragos szóval nu-szerűen is) ’〈annak kif-ére, hogy vmely cselekvés, történés mellett, azt kiegészítve vmely más cselekvés, történés is végbemegy, ill. vmely tulajdonság, minőség mellett, azt kiegészítve más tulajdonság, minőség is igaz, érvényes vkire, vmire〉’ ❖ Illy állapatban harmad vagy negyed napig vagynak, annak utánna, midn az izzadas ki-tt rajtok egyſzer ’s mind az elſ himlk-is ki-mutatják magokat (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 201) | ha a hadi biztosok s hadi pénztárkezelők Hadügyminister úr által lesznek nevezve s utasítva, a pénzzel egyszersmind a kész engedelmesség is kezében lesz (1848 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | a keresztyénséggel egyszersmind a hübériség is belopta magát hazánkba (1873 Orbán Balázs CD22) | Egy görög költő, egyszersmind Konstantinápoly prefektusa volt az első, aki rendeleteit görög nyelven adta ki (1940 Németh László² 9485011, 55) | Itt az őslakóktól megtanulták az alpesi legelőgazdálkodást (a transzhumáló pásztorkodást), elsajátítva egyszersmind ennek szókincsét is (1990 Schütz István 2004011, 469) | eredeti módon gondolkodó és alkotó, egyszersmind elragadóan elegáns szellemű (2010 Závada Pál 3153013, 938).

2b. ’〈annak kif-ére, hogy a szóban forgó személyekre, dolgokra egyaránt érvényes, igaz az állítás, ill. több tulajdonság, minőség együttesen, egymás mellett igaz, érvényes vkire, vmire〉’ ❖ kiknek börök egyſzer ’s mind felette puha és lágy (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 474) | a’ meleg víz által egyszer’smind a’ bőr és az edények is ellankadnak (1830 Zádor Elek ford.–Wigand 8532016, 23) | Ajánlják még az éjjeli vadászatot is, fényszóróval, amely a vadat egyszersmind vakítja és meg is világítja (1929 Az állatok világa ford. CD46) | A morál kispolgári maradvány és drámaiatlan közeg egyszersmind (1969 Almási Miklós 1002002, 435) | Az ilyen felfedezőmunka egyszersmind érzelmi és intuitív tevékenység (2001 Magyar Hírlap CD09).

2c. (ellentétesen hozzátoldó kapcsolatos, ill. szembeállító ellentétes, es. megengedő viszonyban) ’〈a hozzátoldás, kiegészítés nyomatékosítására〉’ ❖ [a nagyon kicsi gyermekek] bátor virgontzak de egyſzer ’s mind gyengék-is, ’s illyenkor inkább árthat nékiek az eſés, mint máſkor (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 664) | az ily szép tünemények nem csak örömöt és reményt adnak a jobb embernek, hanem egyszersmind ösztönt is az együtt munkálkodásra (1833 Berzsenyi Dániel 8054201, 149) | A homloknak szánt lövésem az első szarvat érte és az felfogta a lövést. Egyszersmind azonban eltérítette a rinót a felénk való rohanástól (1927–1930 Kittenberger Kálmán 9339002, 186) | Így igyekezett bosszúját kitölteni az, aki valamelyik lánytól kosarat kapott. Ennek durvább – noha egyszersmind tréfásabb – módja az volt, hogy az éj leple alatt szétszerelték a gazda szekerét (2000 Gyurácz Ferenc CD36).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

egyszersmind határozószó 0
1. (-val/-vel ragos szóval is) (rég)
egyidejűleg, azonos időben, ill. ugyanazon alkalommal
Néha egyſzer ’s mind két klmbzö helyékre lvellik a’ fajdalom
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Kassáról irott két rendbéli Leveleidet itt a napokba egyszersmind vettem
(1790 Kazinczy László)
De mit Thomási ekként nem tehetett, megtette a’ vele egyszersmind kinzó padra vont Melazzó
(1837 Péczely József)
Minden fül a kürtszót lesi már, innen, túl; Megharsan az egyszer Kont jeladására, S két lovag egyszersmind rohan a tusára
(1863–1879 Arany János)
1a. (rég)
egyszeri alkalommal, ill. megszakítás nélkül, egy folyamatként
ezek ſokkal helyeſebben tſelekeſznek, ha inkább tbbſzr kevéſenként, mint egyſzer ’s mind ſok vért ereſztenek
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
azt tartom, hogy egyſzers’mind ne furaroztaſsék [ti. szerezzen be takarmányt] igen tágos helység, hanem inkább azt két ſzerben egy-más után kell meg-tenni
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
Nagy és vastag kenyereket ne ſüssön, ſem ſokat egyſzersmind
(1789 Mindenes Gyűjtemény)
1b. (rég)
előzmény v. előrejelzés nélkül, ill. közvetlenül a szóban forgó esemény után
Ha valamely kutya, ki az elött fris vólt, egyſzer ’s mind kedvetlenné és morgóvá válik, […] tarthatz töle hogy meg-neveſzſzen
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Így utólsó ſzem-pillantásáig csendeen aluvó módra mindétig fekütt az ágyon. Egy-ſzer-’s-mind a’ lehelete meg-állott
(1780 Dugonics András)
[a szent embernek] az Imádságára a sltt Madár egyſzer’smind az Aſztalról el-repltt vólna
(1795 Sokféle)
Most egy merész lovag tajtékzó paripán Szaguld a’ hős felé, átkot ’s dühöt fuván: „Így gyilkos Hunyadi nyitom meg szívedet; Miattad ősz apám a’ varjak’ étke lett.” ’S egyszersmind elröpűl a’ dárda keziből
(1835 Vörösmarty Mihály)
2.
(Vmivel) együtt(esen), ill. vmi mellett, azonkívül még.
2a. (ksz-szerűen is, ill. -val/-vel ragos szóval nu-szerűen is)
〈annak kif-ére, hogy vmely cselekvés, történés mellett, azt kiegészítve vmely más cselekvés, történés is végbemegy, ill. vmely tulajdonság, minőség mellett, azt kiegészítve más tulajdonság, minőség is igaz, érvényes vkire, vmire〉
Illy állapatban harmad vagy negyed napig vagynak, annak utánna, midn az izzadas ki-tt rajtok egyſzer ’s mind az elſ himlk-is ki-mutatják magokat
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
ha a hadi biztosok s hadi pénztárkezelők Hadügyminister úr által lesznek nevezve s utasítva, a pénzzel egyszersmind a kész engedelmesség is kezében lesz
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
a keresztyénséggel egyszersmind a hübériség is belopta magát hazánkba
(1873 Orbán Balázs)
Egy görög költő, egyszersmind Konstantinápoly prefektusa volt az első, aki rendeleteit görög nyelven adta ki
(1940 Németh László²)
Itt az őslakóktól megtanulták az alpesi legelőgazdálkodást (a transzhumáló pásztorkodást), elsajátítva egyszersmind ennek szókincsét is
(1990 Schütz István)
eredeti módon gondolkodó és alkotó, egyszersmind elragadóan elegáns szellemű
(2010 Závada Pál)
2b.
〈annak kif-ére, hogy a szóban forgó személyekre, dolgokra egyaránt érvényes, igaz az állítás, ill. több tulajdonság, minőség együttesen, egymás mellett igaz, érvényes vkire, vmire〉
kiknek börök egyſzer ’s mind felette puha és lágy
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
a’ meleg víz által egyszer’smind a’ bőr és az edények is ellankadnak
(1830 Zádor Elek ford.Wigand)
Ajánlják még az éjjeli vadászatot is, fényszóróval, amely a vadat egyszersmind vakítja és meg is világítja
(1929 Az állatok világa ford.)
A morál kispolgári maradvány és drámaiatlan közeg egyszersmind
(1969 Almási Miklós)
Az ilyen felfedezőmunka egyszersmind érzelmi és intuitív tevékenység
(2001 Magyar Hírlap)
2c. (ellentétesen hozzátoldó kapcsolatos, ill. szembeállító ellentétes, es. megengedő viszonyban)
〈a hozzátoldás, kiegészítés nyomatékosítására〉
[a nagyon kicsi gyermekek] bátor virgontzak de egyſzer ’s mind gyengék-is, ’s illyenkor inkább árthat nékiek az eſés, mint máſkor
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
az ily szép tünemények nem csak örömöt és reményt adnak a jobb embernek, hanem egyszersmind ösztönt is az együtt munkálkodásra
(1833 Berzsenyi Dániel)
A homloknak szánt lövésem az első szarvat érte és az felfogta a lövést. Egyszersmind azonban eltérítette a rinót a felénk való rohanástól
(1927–1930 Kittenberger Kálmán)
Így igyekezett bosszúját kitölteni az, aki valamelyik lánytól kosarat kapott. Ennek durvább – noha egyszersmind tréfásabb – módja az volt, hogy az éj leple alatt szétszerelték a gazda szekerét
(2000 Gyurácz Ferenc)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások