egyszerűség fn 3B8

1. ’az a tulajdonság v. állapot, hogy vmi szerkezetében, felépítésében nem összetett, (részekre) nem tagolt v. díszítés, cifraság nélküli, stílusában egyszerű, ill. vminek ilyen volta’ ❖ A’ kő [ti. Csokonai Vitéz Mihály sírköve] (ugy végeztük-el azt egymás között) nem a’ medenczés piedesztálok igen is közönségessé vált formájára lészen állítva, hanem a’ Régiek’ szép egyszerűségében (simplicitas, Einfachheit) (1806 Kazinczy Ferenc C2557, 245) | E gereblyét egyszerüsége és olcsósága ajánlja, különösen gazdag réteken, hol a fű hosszu és sok (1856 Benkő Dániel ford.–Stephens 8045012, 175) | [Lávayné] most már tisztább szobába lépett, bár azt is jellemzé a bútorzat nagy egyszerűsége (1862–1863 Jókai Mór 8209008, 129) | A velük ugyanazon egy irányt követő szobrászok müveit már a styl nemessége, egyszerüség és szorgalmasb kivitel jellemzi (1885 Ormós Zsigmond 8341006, 261) | Az egész gép, bonyolultsága ellenére, valahogyan az egyszerűség és magától értődő szükségszerüség benyomását keltette (1916 Karinthy Frigyes 9309081, 25) | Közönséges, de nagyon tiszta falusi bor volt, az íze kitűnően illett a fehér üres termek egyszerűségéhez (1937 Szerb Antal 9668030, 139) | a hatvanas évek valóságelemző filmjének egyszerűségre törekvő képalkotása (1992 Forgács Iván² 2010004, 21) | [a divatban] az idei szezon fő jellemzője a nőies jelleg erősödése és a puritán egyszerűség (2000 Magyar Hírlap CD09) | Lehetséges, hogy az összetettség az egyszerűség alsóbb szintjeiből bontakozik ki? (2002 Gedeon Béla ford.–Adams 3117003, 157).

2. ’az a tulajdonság v. mód, állapot, hogy vmi kevés lépésből, mozzanatból áll, nem bonyolult, nem körülményes v. könnyen áttekinthető, érthető, nehézséggel nem járó, ill. vminek ilyen volta’ ❖ Clavigót gyakran olvastam. Szépségei közzűl ezeket vettem észre. A’ tárgy eggyszerűsége […], a dialogus idealizálása typussal (1809 Szemere Pál C2559, 258) | [a méterrendszer] egyszerűségénél, számítási könnyűségénél fogva mindazáltal a legalkalmasabb rendszer megszűntetni a mértékrendszerünkben vidékenként előforduló külömbségeket (1875 Csengery Antal 8086006, 371) | [a] kévekötőgépek többnyire acélkerettel készülnek, az egyes alkatrészek mozgatása az egyszerüség kedvéért láncátvitellel eszközöltetik (1893 PallasLex. CD02) | [Szolón] moráljának már megvannak azon általános vonásai, melyek a görög gondolkozásra annyira typikusak. Csakhogy nála még primitiv egyszerűségben, de frisseségben is jelentkeznek (1899 e. Péterfy Jenő 8363002, 347) | A mi fejtegetésünket s feladatunkat helyzetünk egyszerüsége teszi szinte parasztian egyszerüvé (1941 Illyés Gyula 9274079, 53) | [Horváth János módszerét] inkább a gyakorlatban, a történelmi összefüggéseiben feltárt és esztétikai tekintetekből is értékelt irodalmi anyagot előtérbe emelve s mindig természetes egyszerűséggel alkalmazta (1970 Keresztury Dezső 9326023, 351) | a központban a vezetői beosztások száma tizennéggyel csökkenhet, ami szintén az egyszerűség, az átlátható döntéshozatal irányába mutat (2003 Országgyűlési Napló CD62) | A záró mondat is nagyszerű a maga torokszorító egyszerűségében (2009 Angyalosi Gergely 3004004, 113).

3. ’az a tulajdonság v. (belső) állapot, hogy vmi v. vki a maga természetes, eredeti valójában létezik, nem mesterkélt v. mesterséges, ill. vminek, vkinek ilyen volta’ ❖ Kérdést nem szenved, hogy néhány ódám’ nyelve eltávozott a’ görög egyszerűtől, de eltávozott azoknak szelleme is a’ görög egyszerűségtől (1825 Berzsenyi Dániel C1072, 37) | a piperétlen természetesség legszebb ékessége a stylusnak, kivált hölgyeknél, kiknél a nemes műveltséggel párosult egyszerűség legbájolóbb tulajdon (1838 Kossuth Lajos CD32) | A szépnek e nemét nem csak a költészet képes ábrázolni, hanem a föstészet is, a mennyiben a természeti egyszerüség az embereknek külső életmódjában mutatkozik (1850 Purgstaller József 8351010, 22) | [Fülöpnek] valami sajátos, becsületes egyszerüség és őszinteség ült a ráncos homlokán (1906 Mikszáth Kálmán C3160, 190) | [A férfi] szeméből egyszerűség sugárzott. Ő nem bántott senkit. Csak őt bántották (1923 Kosztolányi Dezső 9359324, 59) | De mit is jelenthetett az arisztokratikus renaissance műveltség színpompás formaszépsége azoknak, akik nem vágytak másra, mint a természet egyszerűségére és a szív epedő érzelmességére? (1943 Radnóti Miklós ford.–Huizinga 9543245, 79) | képtelenek vagyunk az egyszerű igazságokat a maguk természetes egyszerűségében elfogadni! (1988 Rátai János 1131003, 194) | Erzsi egyszerűsége, őszintesége és önfeláldozása teljesen legyőzi a hatóság, a hivatalos személyek ridegségét (2000 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’természetes, nem mesterkélt, ill. őszinte, nyílt, színlelés nélküli magatartás, gesztus, megnyilatkozás stb.’ ❖ az egyenes, természetes ’s férfiui egyszerüség, kivált Magyarban, minden bizonnyal kirekesztőleg legnemesebb ’s kedveltetőbb mód élni világát (1830 Széchenyi István 8429002, 56) | Csaba meg milyen könnyed, úri egyszerűséggel, szóváltással, magyarázkodás nélkül mondott le arról, ami még az ő részéből is hiány volt (1911 Kaffka Margit 9290054, 137) | A rájuk osztott szerepek inkább csak arra adnak lehetőséget [a színészeknek], hogy többnyire sajátmagukat adják az író által felvázolt különböző szituációkban. S ez bár megóvja őket a teatrálitástól, a túlzásoktól, a formalizmustól, s így a színészi egyszerűség és közvetlenség megtalálásának jó iskolája, mégis bizonyos naturalista veszélyeket rejt magában (1956 Gellért Endre 2005081, 732) | Maria Reiche a megilletődött vendégek között szerény egyszerűséggel asztalához tipeg (1989 Szeberényi Lehel 2025069, 116) | [A japán császár] lefegyverző egyszerűségével pillanatok alatt eloszlatta bennünk a különös helyzet feszültségét (2002 Magyar Hírlap CD09) | Aki nem tetszik neki, azt nemes egyszerűséggel leköpi (2002 Magyar Hírlap CD09).

4. ’szerényebb igényekhez igazodó, ilyenekre valló, nem hivalkodó életmód, környezet stb., ilyen igényeket tükröző viselkedés, ill. életmódnak, környezetnek, viselkedésnek stb. ilyen volta’ ❖ Somogyi Jószágomat ki váltván, többet kaptam rétben és szántóföldben ezer holdnál, s ugy szintén eggy igen szép szőlőt, melly hat s hét száz akó legjobb bort terem. Ezekhez tudván az én életem módjának nagy egyszerűségét, tehát én elég gazdag vagyok (1810 Berzsenyi Dániel C2561, 77) | az olvasást némikép gyakorló emberek nagyon unalmasnak tartják a falusi egyszerüséget (1859 Szegedi Híradó 8663001, 2) | Magyarország kormányzójához, – ki a hatalom tetőpontján is megtartá nemes egyszerüségét – könnyű volt bejutni, egyetlen, csak szuronynyal fegyverkezett, nemzetőr volt az előszobában (1870 Orbán Balázs 8340017, 167) | Körülnéztem a szobában. Ekkor tekintetem megakadt az ágyon, amely a fal mellett állott. Szinte kolostori egyszerűség (1922 Zilahy Lajos 9799003, 48) | [Deák Ferenc] lehetett volna gróf, herceg, vagy legalább miniszterelnök, de ő megóvta független egyszerűségét, a kiegyezéses Magyarország rang- és pénzhabzsolásában holtig azt a címet viselte: tekintetes úr (1943 Juhász Géza¹ 9283002, 8) | A bibliai életelvek mindennapokban való megélésének szándéka e közösségeket [ti. a szabadegyházakat] erkölcsi elveikben és életvitelükben önmegtartóztató egyszerűségre ösztönzi (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

5. (rég) ’szegényebb társadalmi réteghez tartozó személy, kül. nő’ ❖ ama minden szellemi míveltség nélkül felmagzott falusi egyszerűségek, kik az akkori időkben czél, irány, eszmélet nélkül vegetáltak végig az életen s neveztettek leányasszonyoknak (1846 Jókai Mór C2246, 69) | Önnek más nő kell, nem ily falusi egyszerűség (1872 Toldy István 8482002, 72) | Böske, e ravasz és körmönfont egyszerűség (1917 Móricz Zsigmond C3221, 36).

Vö. CzF. egyszėrűség · egyszėrüség; ÉrtSz.; ÉKsz.

egyszerűség főnév 3B8
1.
az a tulajdonság v. állapot, hogy vmi szerkezetében, felépítésében nem összetett, (részekre) nem tagolt v. díszítés, cifraság nélküli, stílusában egyszerű, ill. vminek ilyen volta
A’ kő [ti. Csokonai Vitéz Mihály sírköve] (ugy végeztük-el azt egymás között) nem a’ medenczés piedesztálok igen is közönségessé vált formájára lészen állítva, hanem a’ Régiek’ szép egyszerűségében (simplicitas, Einfachheit)
(1806 Kazinczy Ferenc)
E gereblyét egyszerüsége és olcsósága ajánlja, különösen gazdag réteken, hol a fű hosszu és sok
(1856 Benkő Dániel ford.Stephens)
[Lávayné] most már tisztább szobába lépett, bár azt is jellemzé a bútorzat nagy egyszerűsége
(1862–1863 Jókai Mór)
A velük ugyanazon egy irányt követő szobrászok müveit már a styl nemessége, egyszerüség és szorgalmasb kivitel jellemzi
(1885 Ormós Zsigmond)
Az egész gép, bonyolultsága ellenére, valahogyan az egyszerűség és magától értődő szükségszerüség benyomását keltette
(1916 Karinthy Frigyes)
Közönséges, de nagyon tiszta falusi bor volt, az íze kitűnően illett a fehér üres termek egyszerűségéhez
(1937 Szerb Antal)
a hatvanas évek valóságelemző filmjének egyszerűségre törekvő képalkotása
(1992 Forgács Iván²)
[a divatban] az idei szezon fő jellemzője a nőies jelleg erősödése és a puritán egyszerűség
(2000 Magyar Hírlap)
Lehetséges, hogy az összetettség az egyszerűség alsóbb szintjeiből bontakozik ki?
(2002 Gedeon Béla ford.Adams)
2.
az a tulajdonság v. mód, állapot, hogy vmi kevés lépésből, mozzanatból áll, nem bonyolult, nem körülményes v. könnyen áttekinthető, érthető, nehézséggel nem járó, ill. vminek ilyen volta
Clavigót gyakran olvastam. Szépségei közzűl ezeket vettem észre. A’ tárgy eggyszerűsége […], a dialogus idealizálása typussal
(1809 Szemere Pál)
[a méterrendszer] egyszerűségénél, számítási könnyűségénél fogva mindazáltal a legalkalmasabb rendszer megszűntetni a mértékrendszerünkben vidékenként előforduló külömbségeket
(1875 Csengery Antal)
[a] kévekötőgépek többnyire acélkerettel készülnek, az egyes alkatrészek mozgatása az egyszerüség kedvéért láncátvitellel eszközöltetik
(1893 PallasLex.)
[Szolón] moráljának már megvannak azon általános vonásai, melyek a görög gondolkozásra annyira typikusak. Csakhogy nála még primitiv egyszerűségben, de frisseségben is jelentkeznek
(1899 e. Péterfy Jenő)
A mi fejtegetésünket s feladatunkat helyzetünk egyszerüsége teszi szinte parasztian egyszerüvé
(1941 Illyés Gyula)
[Horváth János módszerét] inkább a gyakorlatban, a történelmi összefüggéseiben feltárt és esztétikai tekintetekből is értékelt irodalmi anyagot előtérbe emelve s mindig természetes egyszerűséggel alkalmazta
(1970 Keresztury Dezső)
a központban a vezetői beosztások száma tizennéggyel csökkenhet, ami szintén az egyszerűség, az átlátható döntéshozatal irányába mutat
(2003 Országgyűlési Napló)
A záró mondat is nagyszerű a maga torokszorító egyszerűségében
(2009 Angyalosi Gergely)
3.
az a tulajdonság v. (belső) állapot, hogy vmi v. vki a maga természetes, eredeti valójában létezik, nem mesterkélt v. mesterséges, ill. vminek, vkinek ilyen volta
Kérdést nem szenved, hogy néhány ódám’ nyelve eltávozott a’ görög egyszerűtől, de eltávozott azoknak szelleme is a’ görög egyszerűségtől
(1825 Berzsenyi Dániel)
a piperétlen természetesség legszebb ékessége a stylusnak, kivált hölgyeknél, kiknél a nemes műveltséggel párosult egyszerűség legbájolóbb tulajdon
(1838 Kossuth Lajos)
A szépnek e nemét nem csak a költészet képes ábrázolni, hanem a föstészet is, a mennyiben a természeti egyszerüség az embereknek külső életmódjában mutatkozik
(1850 Purgstaller József)
[Fülöpnek] valami sajátos, becsületes egyszerüség és őszinteség ült a ráncos homlokán
(1906 Mikszáth Kálmán)
[A férfi] szeméből egyszerűség sugárzott. Ő nem bántott senkit. Csak őt bántották
(1923 Kosztolányi Dezső)
De mit is jelenthetett az arisztokratikus renaissance műveltség színpompás formaszépsége azoknak, akik nem vágytak másra, mint a természet egyszerűségére és a szív epedő érzelmességére?
(1943 Radnóti Miklós ford.Huizinga)
képtelenek vagyunk az egyszerű igazságokat a maguk természetes egyszerűségében elfogadni!
(1988 Rátai János)
Erzsi egyszerűsége, őszintesége és önfeláldozása teljesen legyőzi a hatóság, a hivatalos személyek ridegségét
(2000 Magyar Hírlap)
3a.
természetes, nem mesterkélt, ill. őszinte, nyílt, színlelés nélküli magatartás, gesztus, megnyilatkozás stb.
az egyenes, természetes ’s férfiui egyszerüség, kivált Magyarban, minden bizonnyal kirekesztőleg legnemesebb ’s kedveltetőbb mód élni világát
(1830 Széchenyi István)
Csaba meg milyen könnyed, úri egyszerűséggel, szóváltással, magyarázkodás nélkül mondott le arról, ami még az ő részéből is hiány volt
(1911 Kaffka Margit)
A rájuk osztott szerepek inkább csak arra adnak lehetőséget [a színészeknek], hogy többnyire sajátmagukat adják az író által felvázolt különböző szituációkban. S ez bár megóvja őket a teatrálitástól, a túlzásoktól, a formalizmustól, s így a színészi egyszerűség és közvetlenség megtalálásának jó iskolája, mégis bizonyos naturalista veszélyeket rejt magában
(1956 Gellért Endre)
Maria Reiche a megilletődött vendégek között szerény egyszerűséggel asztalához tipeg
(1989 Szeberényi Lehel)
[A japán császár] lefegyverző egyszerűségével pillanatok alatt eloszlatta bennünk a különös helyzet feszültségét
(2002 Magyar Hírlap)
Aki nem tetszik neki, azt nemes egyszerűséggel leköpi
(2002 Magyar Hírlap)
4.
szerényebb igényekhez igazodó, ilyenekre valló, nem hivalkodó életmód, környezet stb., ilyen igényeket tükröző viselkedés, ill. életmódnak, környezetnek, viselkedésnek stb. ilyen volta
Somogyi Jószágomat ki váltván, többet kaptam rétben és szántóföldben ezer holdnál, s ugy szintén eggy igen szép szőlőt, melly hat s hét száz akó legjobb bort terem. Ezekhez tudván az én életem módjának nagy egyszerűségét, tehát én elég gazdag vagyok
(1810 Berzsenyi Dániel)
az olvasást némikép gyakorló emberek nagyon unalmasnak tartják a falusi egyszerüséget
(1859 Szegedi Híradó)
Magyarország kormányzójához, – ki a hatalom tetőpontján is megtartá nemes egyszerüségét – könnyű volt bejutni, egyetlen, csak szuronynyal fegyverkezett, nemzetőr volt az előszobában
(1870 Orbán Balázs)
Körülnéztem a szobában. Ekkor tekintetem megakadt az ágyon, amely a fal mellett állott. Szinte kolostori egyszerűség
(1922 Zilahy Lajos)
[Deák Ferenc] lehetett volna gróf, herceg, vagy legalább miniszterelnök, de ő megóvta független egyszerűségét, a kiegyezéses Magyarország rang- és pénzhabzsolásában holtig azt a címet viselte: tekintetes úr
(1943 Juhász Géza¹)
A bibliai életelvek mindennapokban való megélésének szándéka e közösségeket [ti. a szabadegyházakat] erkölcsi elveikben és életvitelükben önmegtartóztató egyszerűségre ösztönzi
(1993 A magyarság kézikönyve)
5. (rég)
szegényebb társadalmi réteghez tartozó személy, kül. nő
ama minden szellemi míveltség nélkül felmagzott falusi egyszerűségek, kik az akkori időkben czél, irány, eszmélet nélkül vegetáltak végig az életen s neveztettek leányasszonyoknak
(1846 Jókai Mór)
Önnek más nő kell, nem ily falusi egyszerűség
(1872 Toldy István)
Böske, e ravasz és körmönfont egyszerűség
(1917 Móricz Zsigmond)
Vö. CzF. egyszėrűség · egyszėrüség; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások