együttes mn és fn 

I. mn 15B2

1. (Vkivel, vmivel) közös.’

1a. ’olyan 〈tárgy, dolog〉, amelyet a szóban forgó személyek, csoportok közösen birtokolnak v. használnak’ ❖ [Érsekújvár] együttes könyvtára (1859 Vasárnapi Újság CD56) | a kölni hanza régi gildehallját [= céhcsarnokát] az összes német kereskedők együttes telepévé, az acéludvarrá (Stahlhof, steelyard) fejlesztették (1906 Domanovszky Sándor 9111002, 27) | Condominium (lat.), közös, együttes tulajdon (1912 RévaiNagyLex. C5700, 626) | Az újfalusiak a falu határában, mezőn, erdőn, a falu híre és engedelme nélkül maguknak örökséget foglalókra szabnak ki súlyos büntetést, hangsúlyozva a communitas tulajdonosi státusát […]. A csíkszentmihályiak hasonlóképpen tisztázzák a [falu]közösség együttes tulajdonosi jussát (1992 Imreh István CD17).

1b. ’olyan 〈dolog〉, amelyet a szóban forgó személyek, csoportok stb. közösen hoztak létre, alakítottak ki’ ❖ Franczia- és Angolország a legközelebbi konferencziai ülésen előterjesztendő együttes közvetitési programmra nézve teljesen megegyeztek (1864 Magyar Sajtó 8648001, 556) | A Berlinből jött egyénnek […] nem volt hivatása Csáky úrral találkozni, valamint arra sem, hogy valamit tegyen a Flórenczben Önnel történt együttes megállapodáson kivül (1866 Kossuth Lajos ford. CD32) | Az összes beérkezett pályázatok között idáig a legtöbb kilátása van Márffy–Tihanyi együttes pályázatának (1910 Délmagyarország 2103001, 7) | Az ókori képzőművészet e világhíres remeke [ti. a Laokoón-szoborcsoport] Agesaudros, Polydoros és Athenodoros rodosi szobrászok együttes alkotása (1932 Budapesti Hírlap márc. 27. C4720, X) | a lakás közösen használt területeit, lehetőség szerint, a család együttes elképzelései alapján alakítjuk ki és rendezzük be (2000 Lakáskultúra CD39).

1c. ’olyan 〈cselekvés, tevékenység stb.〉, amelyet a szóban forgó személyek, csoportok együttműködve, párban v. csoportosan végeznek’ ❖ II. Frigyes szicziliai trónját a pápa és a nápolyi király együttes támadása sem tudta megingatni (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | Babits és Móricz együttes főszerkesztői munkája (1964 Ascher Oszkár 9010001, 161) | miként alakul ki a sok tízezres rovartömeg nagy pontosságú, együttes cselekvése (1981 Herczeg Éva–Vojnits András 1065002, 60) | Az együttes éneklés tisztító erejére figyelmeztetett Kodály is (2008 Richter Pál 3228001, 283).

1d. ’olyan 〈esemény, alkalom〉, amelyen a szóban forgó személyek, csoportok stb. közösen, egymás társaságában vesznek részt’ ❖ mind a négyen együttesen Prágába mennek (1867 Századok CD57) | A lakodalom fiatalok és idősebb nemzedékek együttes mulatsága (1968 Bálint Sándor 9022002, 152) | Együttes poharazgatásaik (1973 Balla László 1010011, 110) | Az együttes kirándulás, a közös reggeli és a családi mozilátogatás [a felmérés szerint ritka a családokban] (2000 Népszabadság nov. 4. C5833, 8).

2. ’a szóban forgó személyek, dolgok mindegyikére, ill. vmely dolog, csoport egészére jellemző v. kiterjedő, vonatk.’ ❖ Vas Gereben munkáinak együttes képes kiadása (1855 Vas Gereben C4382, [1]) | méltóztassanak ezen indokoknál fogva engem a különleges válaszolás kötelessége alól felmenteni s mindnyájuk irányában érzékeny hálámnak ezenneli együttes kijelentésével megelégedni (1868 Kossuth Lajos CD32) | Piemont az előleges és együttes lefegyverzésbe beleegyezett (1880 Kossuth Lajos ford. CD32) | [az Ószövetségben] az együttes bűnhődés gondolata sem ismeretlen (1989 HaagLex. ford. CD1208).

3. ’egy helyen és időben, együtt, egyszerre való, történő’ ❖ A három első Operatum (Urbariale, Commerciale, Contributionale-Commissariaticum) együttes felterjesztésének (junctim) kérdése (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | ugyanazonegy boltban az ember mindent, a mire ruházatra vagy butorzatra szüksége lehet, együttesen megtalál (1880–1882 Pulszky Ferenc 8381003, 176) | az előre megfontolásban mindazoknak az ismérveknek s mozzanatoknak egyesülniök kell, amelyeknek együttes fenforgása feljogosíthat a lesujtó itéletre (1894 PallasLex. CD02) | Itt kell beszélnünk az együttes nevelés (koedukáció) kérdéséről is. Melyik helyesebb, ha a két nembeli gyermeket együtt neveljük v. külön? (1933 TolnaiÚjLex. C5736, 294) | az a célszerű eljárás, ha az intézkedő munkáltatót és a dolgozót együttesen hallgatják meg, és a bizonyítást a felek jelenlétében folytatják le (1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor 1050007, 173) | három faktor együttes jelenlétekor a rizikó többszörösére emelkedik (2001 Természet Világa CD50).

4. ’egységes, egységet alkotó, ill. egységként tekintett’ ❖ az a harczias dicső nemzet, mely összefolyt […] s együttes, hatalmas testet képezett […] teremtett páratlan alkotmányt (1865 e. Jósika Miklós 8212025, 65) | Ez arcot érezni kellett, nem látni; nem volt annak szépsége részletezhető, az egész együttesen hatott (1877 Jókai Mór CD18) | Öreg pásztoremberek a Sárrétet, Kunságot és Hajdúságot együttesen három föld-nek emlegették szóbeszéd közben (1940 Szűcs Sándor 2202001, 151) | Együttesen a társaság inkább vidám kirándulócsoportnak látszik (1957 Benedek István 9041005, 78).

5. ’összesített, együtt számított’ ❖ a tervezett bácskai védsereg kiállítása és az újoncozás együttesen nem telik ki a meggyengült népességből (1849 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A földszinti és az emeleti díszterem együttes magassága a szárnyakétól fél öllel magasabb (1976 Bóna István CD52) | Az 1944. évi állami költségvetésben az elnök, a másodelnök, a tanácselnök és a bírák együttes száma 65 volt (1992 Takács Imre² 2034003, 216) | 21 milliárdot fizettek ki együttesen a társaságok (2000 Figyelő CD2601).

6. (-en raggal, -val/-vel ragos szóval nu-szerűen) ’vmivel együtt, azt is hozzáértve, ahhoz hasonlóan’ ❖ mindig azt akarta tudni, hogy hol nyugszik szent István szent koronája, pallossal, palásttal, strimflivel és pántoflival együttesen (1859 Teleki Sándor 8474001, 8) | Egy jámbor hivő jelentékeny összeget hagyományozott egykor falunknak, hogy a már meglevő két haranggal együttesen még egy harmadik is zengené ércnyelvével az Úrnak dicséretét (1905 Evangélikus Családi Lap 2105001, 84) | A szabályok megtartásának ellenőrzése elsődlegesen a vámhatóság feladata, ám a kereskedők esetében az állami adóhatóság is jogosult – saját adóvizsgálataival együttesen – ilyen revízióra (1997 Figyelő CD2601).

II. fn 4B

1. (tulajdonnév részeként is) ’vmely előadóművészi v. sporttevékenységre szerveződött v. szervezett, ill. közös szereplésre, fellépésre összeválogatott személyek csoportja’ ❖ leginkább a népszinmü gátolja egy müvészi és összhangzó együttes kifejlődését a magyar szinen, melynek tagjai e müfaj által önkénytelen is a közönségesség és a kezdetlegesség kuszált utjára tereltetnek (1870 Vajda Viktor 8505003, 181) | Kar (zene), általában zenei együttes. Lehet ének-kar – vokális együttes – v. zenekar, hangszerek társasága (1927 TolnaiÚjLex. C5725, 102) | [a] Magyar Állami Népi Együttes ének-, zene- és tánckara (1959 Soproni Szemle CD52) | Markó Iván a Győri Balettel olyan együttest adott a hazai és a külföldi publikumnak egyaránt, amely a modern tánc lehetőségeit a színház, a felfokozott teatralitás irányába tágította (1994 Magyar Hírlap CD09) | A célunk az olimpiai kvóta megszerzése, de nem lesz könnyű a dolgunk, hiszen 8–10 csapat érkezik hasonló szándékkal. Ráadásul azt sem szabad feledni, hogy Sydney óta 11 új játékos került az együttesbe (2003 Blikk 3048001, 15).

1a. ’〈zeneműben, balettben:〉 olyan jelenet, részlet, amelyben a szólista és a kórus, zenekar v. a tánckar együtt szerepelnek’ ❖ [A corneville-i harangok című operett szegedi előadásában] az együttesek jól mentek. A zenekar nehéz föladatát várakozáson fölül oldotta meg, csak a harmadik fölvonás végszámában a harangok megkondulása elmosódott (1879 Mikszáth Kálmán CD04) | [Sztravinszkij Petruska című balettjének előadásában] az együttesekben a balettkar redukciója azért érezhető (1926 Hammerschlag János CD10) | [a Verdi-rekviem Fricsay Ferenc-féle felvételének] talán legáhítatosabb pillanatait köszönhetjük az ő [ti. Carelli Gábor] énekének, mind az együttesekben, mind a felajánlási szakasz szólóiban (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. ’társaság, közösség, ill. (vkivel való) együttlét, egy társaságban levés’ ❖ Jankát Sóskuthyval bizalmas együttesben találta (1882 Degré Alajos C1392, 64) | [Virginia és Berchtolda] baráti együttesüknek egészen meghódítottak még néhány magyar nővért, az eleven Adélt s a halvány Gregoriát is (1917 Kaffka Margit 9290048, 59) | elhagytuk a társaságot, s valamelyik krisztinavárosi kiskocsmában, majd egy másodikban, majd a Krisztina téri Philadelphia kávéházban kerestünk menedéket. Szerelmi együttes volt, kétség sem fért hozzá, mégsem mertem elhinni (1968 Déry Tibor 9107011, 353) | A hagyományos parasztfalu egymással szomszédsági viszonyban élő háztartások szoros együttese (1997 Magyar néprajz CD47).

3. (birtokszóként) ’azonos típusú dolgok, személyek összessége’ ❖ [az új arisztokrácia] azoknak a korukból kinőtt, szegény kortársaknak a szervezetlen együttese, akik lelkük részére a mai korlátok miatt semmit se kapnak (1910 Ady Endre CD0801) | Az összetett szerkezet [ti. az anyagé] nem az alkatrészek együttese (1969 Marx György 9428003, 92) | a megfigyelt tünetek, vagy ezek együttese (1991 Füst György 2037003, 1429) | [Jung] pszichikus energiának nevezi mindazon erők együttesét, amelyek a pszichés rendszer egészét áthatják, alakítják és összekapcsolják (2009 Laczkó Katalin ford.–Jacobi² 3200002, 71).

4. ’együtt, térben egymáshoz közel levő, ill. vmely tekintetben összetartozó v. vmely célból egymáshoz rendelt tárgyak, dolgok stb. alkotta csoport, egység’ ❖ Szép szőke unokahúgom zavarodottan kezdett rakosgatni íróasztalán. Elkésett, mert már megpillantottam rajta Pierre Loti új regénye mellett a Nick Carter legújabb füzetét. – Szép kis együttes – mondom. – És egyszerre olvasod a kettőt? (1908 Schöpflin Aladár CD10) | [a képen] a fesztelen együttesbe állított Szt. Ágoston, Péter mártir, Lőrinc és Ferenc, elől a térdelő Szt. Sebestyénnel és Katalinnal (1925 MűvészetiLex. C6812, 705) | műemléki szempontból viszonylag jelentéktelen épületek városképi szempontból kiváló együttest alkotnak (1956 Csemegi József CD52) | a férfiaknál is az ing és a lábravaló együttese, a „fehér öltöző”, az „egypár fehér ruha” képezte az alapöltözetet (1997 Magyar néprajz CD47).

Ö: dzsessz-, kamara~, kis~, művész~, tünet~; az -együttes címszó alatt: báb~, balett~, beat~, birkózó~, citera~, cselló~, dzsessz~, ének~, felnőtt~, fúvós~, gitár~, gyerek~, kézilabda-~, klarinét~, kosárlabda-~, néptánc~, opera~, rézfúvós~, rock~, serdülő~, tánc~, tornász~, trombita~, úszó~, ütő~, ütős~, vívó~, vízilabda-~, vonós~.

ÖU: ásvány~, cirkusz~, diák~, épület~, férfi~, folklór~, hangszer~, inger~, kastély~, kolostor~, kultúr~, labdarúgó-~, lelet~, multimédia-~, növény~, operett~, palota~, pop~, sejt~, sport~, stúdió~, szalon~, színész~, szobor~, tárgy~, település~, templom~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. együtt; ÉKsz.; SzT. együttesen

együttes melléknév és főnév
I. melléknév 15B2
1.
(Vkivel, vmivel) közös.
1a.
olyan 〈tárgy, dolog〉, amelyet a szóban forgó személyek, csoportok közösen birtokolnak v. használnak
[Érsekújvár] együttes könyvtára
(1859 Vasárnapi Újság)
a kölni hanza régi gildehallját [= céhcsarnokát] az összes német kereskedők együttes telepévé, az acéludvarrá (Stahlhof, steelyard) fejlesztették
(1906 Domanovszky Sándor)
Condominium (lat.latin), közös, együttes tulajdon
(1912 RévaiNagyLex.)
Az újfalusiak a falu határában, mezőn, erdőn, a falu híre és engedelme nélkül maguknak örökséget foglalókra szabnak ki súlyos büntetést, hangsúlyozva a communitas tulajdonosi státusát […]. A csíkszentmihályiak hasonlóképpen tisztázzák a [falu]közösség együttes tulajdonosi jussát
(1992 Imreh István)
1b.
olyan 〈dolog〉, amelyet a szóban forgó személyek, csoportok stb. közösen hoztak létre, alakítottak ki
Franczia- és Angolország a legközelebbi konferencziai ülésen előterjesztendő együttes közvetitési programmra nézve teljesen megegyeztek
(1864 Magyar Sajtó)
A Berlinből jött egyénnek […] nem volt hivatása Csáky úrral találkozni, valamint arra sem, hogy valamit tegyen a Flórenczben Önnel történt együttes megállapodáson kivül
(1866 Kossuth Lajos ford.)
Az összes beérkezett pályázatok között idáig a legtöbb kilátása van Márffy–Tihanyi együttes pályázatának
(1910 Délmagyarország)
Az ókori képzőművészet e világhíres remeke [ti. a Laokoón-szoborcsoport] Agesaudros, Polydoros és Athenodoros rodosi szobrászok együttes alkotása
(1932 Budapesti Hírlap márc. 27.)
a lakás közösen használt területeit, lehetőség szerint, a család együttes elképzelései alapján alakítjuk ki és rendezzük be
(2000 Lakáskultúra)
1c.
olyan 〈cselekvés, tevékenység stb.〉, amelyet a szóban forgó személyek, csoportok együttműködve, párban v. csoportosan végeznek
II. Frigyes szicziliai trónját a pápa és a nápolyi király együttes támadása sem tudta megingatni
(1904 Nagy képes világtörténet)
Babits és Móricz együttes főszerkesztői munkája
(1964 Ascher Oszkár)
miként alakul ki a sok tízezres rovartömeg nagy pontosságú, együttes cselekvése
(1981 Herczeg Éva–Vojnits András)
Az együttes éneklés tisztító erejére figyelmeztetett Kodály is
(2008 Richter Pál)
1d.
olyan 〈esemény, alkalom〉, amelyen a szóban forgó személyek, csoportok stb. közösen, egymás társaságában vesznek részt
mind a négyen együttesen Prágába mennek
(1867 Századok)
A lakodalom fiatalok és idősebb nemzedékek együttes mulatsága
(1968 Bálint Sándor)
Együttes poharazgatásaik
(1973 Balla László)
Az együttes kirándulás, a közös reggeli és a családi mozilátogatás [a felmérés szerint ritka a családokban]
(2000 Népszabadság nov. 4.)
2.
a szóban forgó személyek, dolgok mindegyikére, ill. vmely dolog, csoport egészére jellemző v. kiterjedő, vonatk.
Vas Gereben munkáinak együttes képes kiadása
(1855 Vas Gereben)
méltóztassanak ezen indokoknál fogva engem a különleges válaszolás kötelessége alól felmenteni s mindnyájuk irányában érzékeny hálámnak ezenneli együttes kijelentésével megelégedni
(1868 Kossuth Lajos)
Piemont az előleges és együttes lefegyverzésbe beleegyezett
(1880 Kossuth Lajos ford.)
[az Ószövetségben] az együttes bűnhődés gondolata sem ismeretlen
(1989 HaagLex. ford.)
3.
egy helyen és időben, együtt, egyszerre való, történő
A három első Operatum (Urbariale, Commerciale, Contributionale-Commissariaticum) együttes felterjesztésének (junctim) kérdése
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
ugyanazonegy boltban az ember mindent, a mire ruházatra vagy butorzatra szüksége lehet, együttesen megtalál
(1880–1882 Pulszky Ferenc)
az előre megfontolásban mindazoknak az ismérveknek s mozzanatoknak egyesülniök kell, amelyeknek együttes fenforgása feljogosíthat a lesujtó itéletre
(1894 PallasLex.)
Itt kell beszélnünk az együttes nevelés (koedukáció) kérdéséről is. Melyik helyesebb, ha a két nembeli gyermeket együtt neveljük v.vagy külön?
(1933 TolnaiÚjLex.)
az a célszerű eljárás, ha az intézkedő munkáltatót és a dolgozót együttesen hallgatják meg, és a bizonyítást a felek jelenlétében folytatják le
(1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor)
három faktor együttes jelenlétekor a rizikó többszörösére emelkedik
(2001 Természet Világa)
4.
egységes, egységet alkotó, ill. egységként tekintett
az a harczias dicső nemzet, mely összefolyt […] s együttes, hatalmas testet képezett […] teremtett páratlan alkotmányt
(1865 e. Jósika Miklós)
Ez arcot érezni kellett, nem látni; nem volt annak szépsége részletezhető, az egész együttesen hatott
(1877 Jókai Mór)
Öreg pásztoremberek a Sárrétet, Kunságot és Hajdúságot együttesen három föld-nek emlegették szóbeszéd közben
(1940 Szűcs Sándor)
Együttesen a társaság inkább vidám kirándulócsoportnak látszik
(1957 Benedek István)
5.
összesített, együtt számított
a tervezett bácskai védsereg kiállítása és az újoncozás együttesen nem telik ki a meggyengült népességből
(1849 Kossuth Lajos összes munkái)
A földszinti és az emeleti díszterem együttes magassága a szárnyakétól fél öllel magasabb
(1976 Bóna István)
Az 1944. évi állami költségvetésben az elnök, a másodelnök, a tanácselnök és a bírák együttes száma 65 volt
(1992 Takács Imre²)
21 milliárdot fizettek ki együttesen a társaságok
(2000 Figyelő)
6. (-en raggal, -val/-vel ragos szóval nu-szerűen)
vmivel együtt, azt is hozzáértve, ahhoz hasonlóan
mindig azt akarta tudni, hogy hol nyugszik szent István szent koronája, pallossal, palásttal, strimflivel és pántoflival együttesen
(1859 Teleki Sándor)
Egy jámbor hivő jelentékeny összeget hagyományozott egykor falunknak, hogy a már meglevő két haranggal együttesen még egy harmadik is zengené ércnyelvével az Úrnak dicséretét
(1905 Evangélikus Családi Lap)
A szabályok megtartásának ellenőrzése elsődlegesen a vámhatóság feladata, ám a kereskedők esetében az állami adóhatóság is jogosult – saját adóvizsgálataival együttesen – ilyen revízióra
(1997 Figyelő)
II. főnév 4B
1. (tulajdonnév részeként is)
vmely előadóművészi v. sporttevékenységre szerveződött v. szervezett, ill. közös szereplésre, fellépésre összeválogatott személyek csoportja
leginkább a népszinmü gátolja egy müvészi és összhangzó együttes kifejlődését a magyar szinen, melynek tagjai e müfaj által önkénytelen is a közönségesség és a kezdetlegesség kuszált utjára tereltetnek
(1870 Vajda Viktor)
Kar (zene), általában zenei együttes. Lehet ének-kar – vokális együttesv.vagy zenekar, hangszerek társasága
(1927 TolnaiÚjLex.)
[a] Magyar Állami Népi Együttes ének-, zene- és tánckara
(1959 Soproni Szemle)
Markó Iván a Győri Balettel olyan együttest adott a hazai és a külföldi publikumnak egyaránt, amely a modern tánc lehetőségeit a színház, a felfokozott teatralitás irányába tágította
(1994 Magyar Hírlap)
A célunk az olimpiai kvóta megszerzése, de nem lesz könnyű a dolgunk, hiszen 8–10 csapat érkezik hasonló szándékkal. Ráadásul azt sem szabad feledni, hogy Sydney óta 11 új játékos került az együttesbe
(2003 Blikk)
1a.
〈zeneműben, balettben:〉 olyan jelenet, részlet, amelyben a szólista és a kórus, zenekar v. a tánckar együtt szerepelnek
[A corneville-i harangok című operett szegedi előadásában] az együttesek jól mentek. A zenekar nehéz föladatát várakozáson fölül oldotta meg, csak a harmadik fölvonás végszámában a harangok megkondulása elmosódott
(1879 Mikszáth Kálmán)
[Sztravinszkij Petruska című balettjének előadásában] az együttesekben a balettkar redukciója azért érezhető
(1926 Hammerschlag János)
[a Verdi-rekviem Fricsay Ferenc-féle felvételének] talán legáhítatosabb pillanatait köszönhetjük az ő [ti. Carelli Gábor] énekének, mind az együttesekben, mind a felajánlási szakasz szólóiban
(1995 Magyar Hírlap)
2.
társaság, közösség, ill. (vkivel való) együttlét, egy társaságban levés
Jankát Sóskuthyval bizalmas együttesben találta
(1882 Degré Alajos)
[Virginia és Berchtolda] baráti együttesüknek egészen meghódítottak még néhány magyar nővért, az eleven Adélt s a halvány Gregoriát is
(1917 Kaffka Margit)
elhagytuk a társaságot, s valamelyik krisztinavárosi kiskocsmában, majd egy másodikban, majd a Krisztina téri Philadelphia kávéházban kerestünk menedéket. Szerelmi együttes volt, kétség sem fért hozzá, mégsem mertem elhinni
(1968 Déry Tibor)
A hagyományos parasztfalu egymással szomszédsági viszonyban élő háztartások szoros együttese
(1997 Magyar néprajz)
3. (birtokszóként)
azonos típusú dolgok, személyek összessége
[az új arisztokrácia] azoknak a korukból kinőtt, szegény kortársaknak a szervezetlen együttese, akik lelkük részére a mai korlátok miatt semmit se kapnak
(1910 Ady Endre)
Az összetett szerkezet [ti. az anyagé] nem az alkatrészek együttese
(1969 Marx György)
a megfigyelt tünetek, vagy ezek együttese
(1991 Füst György)
[Jung] pszichikus energiának nevezi mindazon erők együttesét, amelyek a pszichés rendszer egészét áthatják, alakítják és összekapcsolják
(2009 Laczkó Katalin ford.Jacobi²)
4.
együtt, térben egymáshoz közel levő, ill. vmely tekintetben összetartozó v. vmely célból egymáshoz rendelt tárgyak, dolgok stb. alkotta csoport, egység
Szép szőke unokahúgom zavarodottan kezdett rakosgatni íróasztalán. Elkésett, mert már megpillantottam rajta Pierre Loti új regénye mellett a Nick Carter legújabb füzetét. – Szép kis együttes – mondom. – És egyszerre olvasod a kettőt?
(1908 Schöpflin Aladár)
[a képen] a fesztelen együttesbe állított Szt.Szent Ágoston, Péter mártir, Lőrinc és Ferenc, elől a térdelő Szt.Szent Sebestyénnel és Katalinnal
(1925 MűvészetiLex.)
műemléki szempontból viszonylag jelentéktelen épületek városképi szempontból kiváló együttest alkotnak
(1956 Csemegi József)
a férfiaknál is az ing és a lábravaló együttese, a „fehér öltöző”, az „egypár fehér ruha” képezte az alapöltözetet
(1997 Magyar néprajz)
ÖU: ásványegyüttes, cirkuszegyüttes, diákegyüttes, épületegyüttes, férfiegyüttes, folklóregyüttes, hangszeregyüttes, ingeregyüttes, kastélyegyüttes, kolostoregyüttes, kultúregyüttes, labdarúgó-együttes, leletegyüttes, multimédia-együttes, növényegyüttes, operettegyüttes, palotaegyüttes, popegyüttes, sejtegyüttes, sportegyüttes, stúdióegyüttes, szalonegyüttes, színészegyüttes, szoboregyüttes, tárgyegyüttes, településegyüttes, templomegyüttes
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. együtt; ÉKsz.; SzT. együttesen

Beállítások