elevenedik tn ige 12b (/ritk)

1. ’〈élőlény (része)〉 élettelennek látszó állapotából (kezd) magához tér(ni), éled(ni)’ ❖ Mert jóllehet tél’ kezdetétl fogva Februarius’ közepéig, mint-egy 60, napok alatt, álomba merlve, minden étel nélkül élnek-is a’ méhek; de azután fel-ébredvén vagy elevenedvén, ha mi mézet kapnak, Majus’ kezdetéig a’ból táplálódnak (1789 Mátyus István C3070, 122) | Ha tikkadó tetemeim Szomjúztak a melegtől Elevenedtek ereim A híves csergetegtől (1793 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | Csemeték elevenedjetek Félhólt plánták emelkedjetek Szép virágaim vidúljatok Nektárral majd megrakodjatok (1796 k. Fazekas Mihály 8138045, 60) | A kis orgonák, a bokrocskák már mindenütt zöldülnek. A tavaszi fű elevenedik, mikor a hó elment róla (1930 Krúdy Gyula CD54).

1a. ’〈halott〉 feltámad, új életre kel’ ❖ Azonban a’ ki igy hal-meg, job’ élettel elevenedik (1773 Faludi Ferenc C1665, 66) | Nesze galambom, fogd ez üvegecskét, Csöpp elég, hogy rá holt – elevenedjék (1865 Tolnai Lajos C4218, 154) | Hallottál a főnix-madárról? elevenedik hamujából újjászületik holt porából új létre lobban a halálból (1964 Rónay György 9573163, 5).

1b. (átv is) ’〈szikra, parázs〉 lángra lobban, ill. 〈tűz〉 hevesebben (kezd) ég(ni)’ ❖ A’ szikrázó tüzre viz öntődött, de az el nem aludtt szén még érezteti, hogy elevenedik (1785 Kazinczy Ferenc C4940, 15) | Charitas. (elevenedett tzzel) : Mint győzedelmes Bajnokja Sz. Hitünknek! [László király] leverte a’ Kunok’ Táborát – Bátjának békéllésre nyújtja jobját (1823 Komlóssy Ferenc 8249001, 19) | az aludni készülő parázs egy kis szélt kap és ujra elevenedik (1872 Tóvölgyi Titusz C4313, 74) | S ellene [ti. Barcsay Ákos erdélyi fejedelem ellen] az elégületlenség, elkeseredés és pártolkodás tüze a zsarát alatt izzott, fellobbanásra annyival készebben, mert az országnak szakadatlan vesztesége miatt egyre elevenedett (1900 Széchy Károly CD55).

2. ’〈ember, állat (arca, szeme stb.)〉 élénkké, élettel telivé válik’ ❖ Mihelyt Luzyra jött a’ ſor hogy vélle tántzollyon, látta a’ Grof köſzöntéſe közben, miként elevenednek kellemeteégei, ’s virágzik ábrázattyán ſzépſége (1775 Báróczi Sándor ford.–Marmontel 7031005, 254) | Az új esztendőnek kezdetével 16 hétig tartott szenvedései után [a fiam] megéledett, ’s az olta naponként elevenedik, erősűl, ’s szemlátomást nevekedik (1803 Németh László¹ C2556, 45) | Fiatal leány másféle társaságtól elevenedik [, mint a miénk, öregeké] (1878 Vadnay Károly C3484, 64) | [Csöndes néni] billegő kalapja alatt sovány volt és száradt, mint az aszaltgyümölcs, csak a szemei elevenedtek nagy kedvességgel (1932 Bohuniczky Szefi CD10).

2a. ’〈vmely közösség〉 tevékennyé, cselekvőképessé válik’ ❖ A’ tavasznak közeledésével egész Europa hallatik elevenedni (1790 Magyar Kurír C0316, 243) | Szóval: a parlament elevenedik, ficánkol, él, de ez az élet majdnem egyenesen az európai, a friss Magyarország élete ellen tör (1911 Ady Endre CD0801) | Ébresszük a magyar édesanyákat! Ébresszük a magyar családokat! Ébresszük maradandó hitre a magyar iúságot! Általuk elevenedjenek Krisztus testeként élő gyülekezeteink (2000 Magyar reformátusok CD1210).

2b. ’〈vmely hely〉 mozgalmassá, élettelivé válik’ ❖ csodálatosan elevenedni kezdett a holt kastély. Ajtók nyíltak, csapódtak az épületben, tányérok csörömpöltek, szolgálók viháncolása csengett oda-odakünn (1885 Mikszáth Kálmán CD04) | Mint varázsütésre Pest is elevenedni kezdett (1905–1906 Mikszáth Kálmán CD04) | Még jóformán az egész ház aludt. Máskor, ilyen idő tájban, már elevenedni szokott a folyosó (1906 Ambrus Zoltán 9006010, 148).

3. ’〈tárgy, dolog〉 életre kel(ve vmivé válik)’ ❖ Megharsant a kürt s nyomban élet kelt az udvaron. Mintha a kövek is elevenednének, a sötét folyosók ontani kezdték a sarkantyús, fényes lovagokat, ragyogó hölgyeket (1891 Mikszáth Kálmán CD04) | A törzsek hajolnak, mint karcsú asszonytestek és az ágak inganak, mint vékony asszonykarok és libeg a lomb, mint lengő zöld fátylak. Mintha asszonyokká elevenedtek volna a fák (1912 Balázs Béla CD10) | a szobrok valósággal a film szereplőivé elevenedtek (1929 Bárdos Artúr CD10).

3a. ’〈képzeletbeli dolog〉 valósággá válik’ ❖ Az öreg és örök Jókai Lőcsei fehérasszony című regényéből elevenednek előttünk jelenetek (1925 Krúdy Gyula CD54) | Minthogyha álmaim elevenednének. Az ugrásom elég volt: felismert a kapus, s közel volt a Buborék is (1988 Lengyel Péter 9397009, 449).

3b. ’〈annak kif-ére, hogy a képzelet által létrehozott v. az emlékezet által felidézett dolog, személy szinte valóságosként jelenik meg vki előtt〉’ ❖ Croquis-cikkei olvasásakor fantasztikus, már-már félelmes méretekig lendülő cirkuszi bohóc víziója elevenedik elém, egy krétás arcú vigyorgóé, aki pofonokat oszt, fejeket tép le (1914 Tóth Árpád CD10) | a Karamazovokban Zoszima sztarec, ez a csodálatos pap, aki olyan, mintha a kievi barlangkolostor paterikjából [= remeték, szerzetesek bölcs mondásainak gyűjteményéből] elevenedne elénk alázatos moralizálásával és élete szuggesztív szentségével (1928 Laziczius Gyula CD10) | A Napló feljegyzéseiből különben elénk elevenedik Kazinczy nagyszerű egyénisége, klasszikus jelleme, fenkölt világszemlélete és embersége (1932 Tamás Ernő CD10) | Micsoda vad bűbáj lepett meg, milyen alkimista varázs? Mult századok elevenednek bennem s mint őrült gondolás, látom lelkét a zöld vizeknek (1938 Jékely Zoltán CD10).

4. ’〈vmely jelenség, tevékenység stb.〉 erőteljesebbé, intenzívebbé válik, élénkül’ ❖ [a magyar dohánnyal] valo kereskedés a’ Külsö Orſzágokra, kezdett élevenedni (1785 Magyar Hírmondó C0273, 150) | A’ hadi kéſzületek a’ Rénus és tenger között elevenednek (1795 Bécsi Magyar Merkurius C0344, 599) | Oláhország körülményei annyira fejledezők, hogy kétségen kivül mindinkább elevenedni ’s nagyobb terjedésre ébredni fog a’ köztünki viszonkereskedés (1834 Széchenyi István CD1501) | a kedvük is elevenedni kezd [a borozgatóknak] (1899 Cserzy Mihály C1302, 36) | A kiállítások változatos anyaga sok érdeklődőt vonzott. Elevenedett a színházi élet is (1966 Friedrich Károly CD52).

4a. ’〈annak kif-ére, hogy vmely hatékonyabb, erőteljesebb, élettelibb dologgá változik, alakul vmi〉’ ❖ Az előadás és a rendezés mintaszerű volt; amit nálunk igen ritkán látni; mindenben hűn követték a szerző intencióit és így elevenedett izgalmas, forró hatásúvá a megértésből és a szolgálatkészségből fakadt harmónia (1910 Bán Ferenc CD10) | Ezek az elvont fogalmak Madách művében életté elevenednek (1923 Kuncz Aladár CD10) | Ami az Opera szinpadán talán hellyel-közzel keresett primitívségnek tetszett, itt, az egyszerre mesélő és mesebeli szereplők játékán keresztül tiszta és mély naiv-poézissá elevenedett (1930 Kárpáti Aurél CD10) | Kereszténység és pogányság határtalan, szabad életté szövődik itt egybe, biblia, egyház, sőt szertartás és dogma is úgy hallatja szavát, ahogy a nép képzeletében friss, forró, közvetlen életté elevenedik (1940 Tóth Aladár CD10).

4b. ’〈szín〉(egyre) élénkebbé, erőteljesebbé válik, ill. 〈ilyen színné〉 változik vmi’ ❖ A sárga szin. Gyapju szöveteknél [ti. a festésüknél] nem igen használtatik, ezeknél a sárga cserhaj és onfestény előnnyel bir. Ezen utóbbi étető szer gyanánt, ha méleggel (bichromate de potasse) a még mindig divatos „Aladin” szint adja, melly égvényes fürdő után narancs-sárgává elevenedik (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Az elevenedő színek el-elkapták Péter figyelmét (1938 Németh László² 9485001, 17) | [Rippl-Rónai József] új korszakának témaköre a kisvárosi élet és szereplői, helyzetei. Csökkent a kontúr szerepe, elevenedtek a színek, bonyolultabb lett a térszervezés (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

J: elevenül.

Ö: fel~, meg~.

Vö. CzF.; TESz. eleven

elevenedik tárgyatlan ige 12b (/ritk)
1.
〈élőlény (része) élettelennek látszó állapotából (kezd) magához tér(ni), éled(ni)
Mert jóllehet tél’ kezdetétl fogva Februarius’ közepéig, mint-egy 60, napok alatt, álomba merlve, minden étel nélkül élnek-is a’ méhek; de azután fel-ébredvén vagy elevenedvén, ha mi mézet kapnak, Majus’ kezdetéig a’ból táplálódnak
(1789 Mátyus István)
Ha tikkadó tetemeim Szomjúztak a melegtől Elevenedtek ereim A híves csergetegtől
(1793 Csokonai Vitéz Mihály)
Csemeték elevenedjetek Félhólt plánták emelkedjetek Szép virágaim vidúljatok Nektárral majd megrakodjatok
(1796 k. Fazekas Mihály)
A kis orgonák, a bokrocskák már mindenütt zöldülnek. A tavaszi fű elevenedik, mikor a hó elment róla
(1930 Krúdy Gyula)
1a.
〈halott〉 feltámad, új életre kel
Azonban a’ ki igy hal-meg, job’ élettel elevenedik
(1773 Faludi Ferenc)
Nesze galambom, fogd ez üvegecskét, Csöpp elég, hogy rá holt – elevenedjék
(1865 Tolnai Lajos)
Hallottál a főnix-madárról? elevenedik hamujából újjászületik holt porából új létre lobban a halálból
(1964 Rónay György)
1b. (átv is)
〈szikra, parázs〉 lángra lobban, ill. 〈tűz〉 hevesebben (kezd) ég(ni)
A’ szikrázó tüzre viz öntődött, de az el nem aludtt szén még érezteti, hogy elevenedik
(1785 Kazinczy Ferenc)
Charitas. (elevenedett tzzel) : Mint győzedelmes Bajnokja Sz.szent Hitünknek! [László király] leverte a’ Kunok’ Táborát – Bátjának békéllésre nyújtja jobját
(1823 Komlóssy Ferenc)
az aludni készülő parázs egy kis szélt kap és ujra elevenedik
(1872 Tóvölgyi Titusz)
S ellene [ti. Barcsay Ákos erdélyi fejedelem ellen] az elégületlenség, elkeseredés és pártolkodás tüze a zsarát alatt izzott, fellobbanásra annyival készebben, mert az országnak szakadatlan vesztesége miatt egyre elevenedett
(1900 Széchy Károly)
2.
〈ember, állat (arca, szeme stb.) élénkké, élettel telivé válik
Mihelyt Luzyra jött a’ ſor hogy vélle tántzollyon, látta a’ Grof köſzöntéſe közben, miként elevenednek kellemeteégei, ’s virágzik ábrázattyán ſzépſége
(1775 Báróczi Sándor ford.Marmontel)
Az új esztendőnek kezdetével 16 hétig tartott szenvedései után [a fiam] megéledett, ’s az olta naponként elevenedik, erősűl, ’s szemlátomást nevekedik
(1803 Németh László¹)
Fiatal leány másféle társaságtól elevenedik [, mint a miénk, öregeké]
(1878 Vadnay Károly)
[Csöndes néni] billegő kalapja alatt sovány volt és száradt, mint az aszaltgyümölcs, csak a szemei elevenedtek nagy kedvességgel
(1932 Bohuniczky Szefi)
2a.
〈vmely közösség〉 tevékennyé, cselekvőképessé válik
A’ tavasznak közeledésével egész Europa hallatik elevenedni
(1790 Magyar Kurír)
Szóval: a parlament elevenedik, ficánkol, él, de ez az élet majdnem egyenesen az európai, a friss Magyarország élete ellen tör
(1911 Ady Endre)
Ébresszük a magyar édesanyákat! Ébresszük a magyar családokat! Ébresszük maradandó hitre a magyar iúságot! Általuk elevenedjenek Krisztus testeként élő gyülekezeteink
(2000 Magyar reformátusok)
2b.
〈vmely hely〉 mozgalmassá, élettelivé válik
csodálatosan elevenedni kezdett a holt kastély. Ajtók nyíltak, csapódtak az épületben, tányérok csörömpöltek, szolgálók viháncolása csengett oda-odakünn
(1885 Mikszáth Kálmán)
Mint varázsütésre Pest is elevenedni kezdett
(1905–1906 Mikszáth Kálmán)
Még jóformán az egész ház aludt. Máskor, ilyen idő tájban, már elevenedni szokott a folyosó
(1906 Ambrus Zoltán)
3.
〈tárgy, dolog〉 életre kel(ve vmivé válik)
Megharsant a kürt s nyomban élet kelt az udvaron. Mintha a kövek is elevenednének, a sötét folyosók ontani kezdték a sarkantyús, fényes lovagokat, ragyogó hölgyeket
(1891 Mikszáth Kálmán)
A törzsek hajolnak, mint karcsú asszonytestek és az ágak inganak, mint vékony asszonykarok és libeg a lomb, mint lengő zöld fátylak. Mintha asszonyokká elevenedtek volna a fák
(1912 Balázs Béla)
a szobrok valósággal a film szereplőivé elevenedtek
(1929 Bárdos Artúr)
3a.
〈képzeletbeli dolog〉 valósággá válik
Az öreg és örök Jókai Lőcsei fehérasszony című regényéből elevenednek előttünk jelenetek
(1925 Krúdy Gyula)
Minthogyha álmaim elevenednének. Az ugrásom elég volt: felismert a kapus, s közel volt a Buborék is
(1988 Lengyel Péter)
3b.
〈annak kif-ére, hogy a képzelet által létrehozott v. az emlékezet által felidézett dolog, személy szinte valóságosként jelenik meg vki előtt〉
Croquis-cikkei olvasásakor fantasztikus, már-már félelmes méretekig lendülő cirkuszi bohóc víziója elevenedik elém, egy krétás arcú vigyorgóé, aki pofonokat oszt, fejeket tép le
(1914 Tóth Árpád)
a Karamazovokban Zoszima sztarec, ez a csodálatos pap, aki olyan, mintha a kievi barlangkolostor paterikjából [= remeték, szerzetesek bölcs mondásainak gyűjteményéből] elevenedne elénk alázatos moralizálásával és élete szuggesztív szentségével
(1928 Laziczius Gyula)
A Napló feljegyzéseiből különben elénk elevenedik Kazinczy nagyszerű egyénisége, klasszikus jelleme, fenkölt világszemlélete és embersége
(1932 Tamás Ernő)
Micsoda vad bűbáj lepett meg, milyen alkimista varázs? Mult századok elevenednek bennem s mint őrült gondolás, látom lelkét a zöld vizeknek
(1938 Jékely Zoltán)
4.
〈vmely jelenség, tevékenység stb.〉 erőteljesebbé, intenzívebbé válik, élénkül
[a magyar dohánnyal] valo kereskedés a’ Külsö Orſzágokra, kezdett élevenedni
(1785 Magyar Hírmondó)
A’ hadi kéſzületek a’ Rénus és tenger között elevenednek
(1795 Bécsi Magyar Merkurius)
Oláhország körülményei annyira fejledezők, hogy kétségen kivül mindinkább elevenedni ’s nagyobb terjedésre ébredni fog a’ köztünki viszonkereskedés
(1834 Széchenyi István)
a kedvük is elevenedni kezd [a borozgatóknak]
(1899 Cserzy Mihály)
A kiállítások változatos anyaga sok érdeklődőt vonzott. Elevenedett a színházi élet is
(1966 Friedrich Károly)
4a.
〈annak kif-ére, hogy vmely hatékonyabb, erőteljesebb, élettelibb dologgá változik, alakul vmi〉
Az előadás és a rendezés mintaszerű volt; amit nálunk igen ritkán látni; mindenben hűn követték a szerző intencióit és így elevenedett izgalmas, forró hatásúvá a megértésből és a szolgálatkészségből fakadt harmónia
(1910 Bán Ferenc)
Ezek az elvont fogalmak Madách művében életté elevenednek
(1923 Kuncz Aladár)
Ami az Opera szinpadán talán hellyel-közzel keresett primitívségnek tetszett, itt, az egyszerre mesélő és mesebeli szereplők játékán keresztül tiszta és mély naiv-poézissá elevenedett
(1930 Kárpáti Aurél)
Kereszténység és pogányság határtalan, szabad életté szövődik itt egybe, biblia, egyház, sőt szertartás és dogma is úgy hallatja szavát, ahogy a nép képzeletében friss, forró, közvetlen életté elevenedik
(1940 Tóth Aladár)
4b.
〈szín〉 (egyre) élénkebbé, erőteljesebbé válik, ill. 〈ilyen színné〉 változik vmi
A sárga szin. Gyapju szöveteknél [ti. a festésüknél] nem igen használtatik, ezeknél a sárga cserhaj és onfestény előnnyel bir. Ezen utóbbi étető szer gyanánt, ha méleggel (bichromate de potasse) a még mindig divatos „Aladin” szint adja, melly égvényes fürdő után narancs-sárgává elevenedik
(1856 Vasárnapi Újság)
Az elevenedő színek el-elkapták Péter figyelmét
(1938 Németh László²)
[Rippl-Rónai József] új korszakának témaköre a kisvárosi élet és szereplői, helyzetei. Csökkent a kontúr szerepe, elevenedtek a színek, bonyolultabb lett a térszervezés
(1993 A magyarság kézikönyve)
Vö. CzF.; TESz. eleven

Beállítások