elkészül tn ige 1c1

1. ’a megcsinálásához, megalkotásához, előállításához szükséges minden munkálaton, folyamaton átesik, és így teljesen készen lesz vmi’ ❖ A’ tüzes erdö közt egy kis lapáj hevert, Mellyre a’ meſterség, moſt házikókat vert. […] Kis játék’ nézö-hely kéſzült-el közepén, Szvétnekek égtek, minden ſzegeletén (1772 Bessenyei György¹ 7044025, 10) | Elkészült az árok. Toldi benne álla, Kilátszott belőle ősz haja, szakálla (1854 Arany János CD01) | 1927-ben készült el zongorára a Marosszéki táncok; amelyet Bartók később oly szívesen játszott hangversenyein (1975 Kroó György 1085002, 147) | az enteriőröket rögzítő fotográfiák [...] már elkészültek (1999 Lakáskultúra CD39) | A közel egy év alkalmas volt arra, hogy a pártfogó felügyelet szervezete megújuljon, elkészüljenek az ehhez szükséges jogszabályok (2004 Hatvani Erzsébet 3189002, 7).

1a. (rég v. nyj) ’〈élőlény (része) v. daganat〉 növekedve v. érlelődve teljes fejlettségét v. érettségét eléri’ ❖ Midön már el-kéſzült a’ tüdönek kelevénye, minden környül aló [!] dolgok meg nehezednek a’ beteg körül, mind addig, miglen az emlitett daganat nevelkedik és meg fakad (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 80) | Az idei Török-búzák jól el-készlve s érve takaríttattak-bé (1782 Magyar Hírmondó C0270, 668) | [a selyemhernyók] bekötő helyet keresnek, s ha ezt meg nem találják, azokat a felállitott kórókhoz teszszük; a még el nem készülteket folyvást etetjük (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [Háromszékben] még a melegebb égaljt igénylő kukoricza is rendesen elkészül s dús terméssel jutalmaz (1869 Orbán Balázs CD22) | el-készül: megérik (gyümölcs) (1909 Horger Antal C5967, 236).

1b. ’〈vmely cselekedet, folyamat〉 végbemegy, megvalósul, megtörténik’ ❖ Elég az, hogy Antikriſztus a’ miket téſzen, azok nem de ördögi meſterséggel fognak el-kéſzülni? (1777 Molnár János C3195, 445) | [mihelyt] az összeirás elkészül, azonnal igazságosan lehet kivetni minden terhet (1843 Szűcs Ábrahám 8456001, 16) | A vásár elkészült, a passzust átirják s miután Mihály odakötötte volna a maga kocsijához a lovat, a duttyánba mennek (1898 Tömörkény István 8493015, 31) | Hosszú hónapok alatt készült el a felújítás (2002 Lakáskultúra CD39).

1c. (ritk) ’〈vmely elmélet, módszer stb.〉(meg)formálódva létrejön, kialakul’ ❖ A gyűlöletnek ebben a légkörében készül el a bécsi kormány teóriája a magyar alkotmány megszünéséről (1929 Szekfű Gyula CD42) | A török igazán özönvíz volt, de a megokolás (büntetés), a magyar szerep (Európa pajzsa) s a magyar védelmi modor (Erdély) egy nemzedék alatt elkészült Mohács után (1935 Németh László² 9485057, 87).

2. ’vmely művelet, tevékenység, ill. vmely folyamat eredményeként további felhasználásra, feldolgozásra v. használatra alkalmas állapotba kerül vmi’ ❖ [a könyvek a] Ref. Kollégium könyv-nyomtató mhelyébenn rész szerént sajtó alatt vágynak, rész szerént a nyomtatásra el-készültenek (1781 Magyar Hírmondó C0269, 165) | El-kéſzültek már a’ gállyák Vas matskákat fel-ſzedték, Lengedeznek a’ vitorlyák A’ záſzlót is ki-tették (1792 Szalkay Antal ford.–Blumauer 7306001, 120) | E’ közben a’ kocsi elkészült; Simon egy hatalmas csókot durrantván az özvegy’ kezére elindult (1823 Kisfaludy Károly 8242033, 135) | Ha a rizs elkészült, villával óvatosan fellazítom, közékeverem a zöldborsós-gombás ragut és a rákhúst, ezután pedig meghintem a cayenne-i borssal és a köménymaggal (1991 Frank Júlia CD19).

2a. (rég, átv is) ’〈annak kif-ére, hogy a talajt megmunkálva termékennyé, növénytermesztésre alkalmassá tesz, előkészít〉’ ❖ [a krumpli] ebben az igy el kéſzűlt földben jól nőtt, és ſok gyümöltsöt hozott (1796 Gazdaságot Célozó Újság 7417001, 14) | [a kerti föld] van a’ legfelső lehetőségig elkészűlve plántanevelésre (1805 Pethe Ferenc 8364004, 136) | a’ vas boronával elkészült földbe 10–12 itczét számitunk [a magból] egy holdra (1844 Kecskeméthy Csapó Dániel 8232028, 55) | itt készült el legjobban a talaj a jövőre, az úri Magyarországot ma már nagyon fenyegető, igazi, nyugatias demokráciára (1909 Ady Endre CD10).

2b. (rég) ’〈annak kif-ére, hogy a nyelv eléri azt az állapotát, hogy minden feladatára alkalmassá válik〉’ ❖ nyelvünk ntſen még annyira el kéſzülve, hogy mindenféle tudományokat hözölhetnénk [!] rajta az Ifiusággal (1790 Báróczi Sándor C0801, 62) | Elkészűlt nyelvünk, de nints még befejezve, és adgya az Isten, hogy még soká ne legyék. Még most tsak könnyű zabolán kell erednünk, úgy fog kifejlődhetni egészen nyelvünk hatthatósága (1815 Dessewffy József C2566, 314) | Ez a nyelv olyan régóta készülődik, s úgy megkésett, megszédült, megbénult, hogy most már sohse készül el (1917 Ady Endre CD0801).

3. elkészül vmivel ’〈annak kif-ére, hogy kész állapotba juttat, megcsinál, előállít vmit vki〉’ ❖ Nem hallgathatok tovább: de – oda a’ Surprise [= meglepetés]! Lessingnek Meséivel el nem készűle a’ Typographus az Erdélyi Diaetáig, a’ mint reménylettem! (1792 Kazinczy Ferenc C2555, 264) | Ha örömanya, szabó, varróné, asztalos mind e drágaságokkal elkészűlt, a menyasszony kelengyéjét a házban kiállítják, s mindenkit szívesen látnak, a ki nézni megy (1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Ezen időbe esik a Medici Mária-ciklus megalkotása, melynek 21 festményével 1625-ben készült el [Rubens] (1925 MűvészetiLex. C6812, 696) | ’78-ban Carter bejelentette, Amerika elkészült a neutronbombával (1997 Magyar Hírlap CD09).

3a. elkészül vmivel (vonzat n. is) ’〈vmely tevékenységgel, feladattal〉 végez, ill. vmivel való tevékenységet befejez vki’ ❖ [Az orosz cárné] 11 . órára el-kéſzlvén fel-ltözésével, leg-inkább az  két unokajival, Sándor és Konstántin Hertzegekkel múlatja magát (1789 Mindenes Gyűjtemény C0367, 206) | Assessor Baranyi József Úr’ társaságában a’ Sárréti Járás’ eggyik szakának Conscriptiójára rendeltetvén, Májusnak első napján hozzá fogtunk a’ munkához, ’s Bagost, Debreczenhez két mértföldnyire, ’s Monostor-Pályit elvégeztük, most pedig Hosszú-Pályival készülünk-el, a’ béközelgető innepek miatt a’ munkától megpihenvén (1804 Kazinczy Ferenc C4939, 78) | A vizsgálat majdnem egy óráig tartott. – Különös! – motyogott a doktor úr, a mikor elkészült (1908 Ambrus Zoltán 9006013, 26) | a reggelizéssel elkészültek (1933 Szirmai Károly 9680001, 127) | Bakancsa befűzésével még nem készült el, mikor én a puska závárját vizsgálgattam (1978 Kabdebó Tamás 9816001, 29).

3b. elkészül vkivel (kissé rég) ’〈annak kif-ére, hogy a tárgyalást, beszélgetést, ill. tevékenységét, foglalkozását befejezi, lezárja vkivel vki〉’ ❖ Az inas jött az ételes kosárral. Azalatt, míg az motyogott az előszobában, Octavian el akart készülni Leonnal (1875 Jókai Mór CD18) | A császárné türelmetlenül tekintett urára, mert most már a karnyújtás és a továbbmenetel következik a program szerint, de a császár még nem készült el emberével s megpillantván várakozó nejét, hozzája fordult s bevonta őt is a beszélgetésbe (1903 Mikszáth Kálmán CD04) | [Olivér] magában elgondolta, hogy hányszor szólalhatott meg tíz nap alatt az „Aranygolyó” telefonja, mióta ő Margitvárott időzik. Körülbelül elkészült már az asszonyokkal is magányában, midőn egy napon begördült Margitvárra Miklós gróf szürke automobilja (1913 Krúdy Gyula CD54).

3c. elkészül vmivel, vkivel (kissé rég, átv is) ’úgy jár el v. úgy küzd meg vmivel, vkivel, hogy azt legyőzi’ ❖ Minthogy azonban a’ nemzeti őrség ’s a’ lakosok többsége magát megadni kiváná, a’ tulzók kis csoportjával a’ regens hamar elkészülend. December 1-jén reggel már szabadon járhatott Barcellona kapuin mindenki fegyver nélkül (1842 Pesti Hírlap CD61) | mondják Napóleonnak semmi mód nem kell karja alá nyúlni, mert ha Olaszországgal elkészül, majd Németországnak esik (1859 Tanárky Gyula 8460006, 48) | Ugyanabban a harcban pusztult el Hatvani szabadcsapatja is, melyről azt híresztelték, hogy a republikánus hadsereg magvát fogja képezni, s ha az oláhokkal elkészült, Debrecenbe jön, szétveri az országgyűlést (1875 Jókai Mór CD18) | apróra el is gondoltam – hogy a mi monarchiánknak, majd ha a saját problémáival elkészült (mert csak elkészül majd velük) nagy hivatása lesz még e világnak, úgy a magunk, mint a maguk hasznára való kiépítése körül (1908 Ignotus CD10) | [a Habsburg-államhatalom] az egyideig fenyegető arányokban fellépett osztrák és csehmorva protestantizmussal már a századfordulón, illetőleg a harmincéves háború legelején elkészült (1940 Révész Imre² CD43).

3d. elkészül vmivel (ritk) ’〈erejével〉 úgy bánik, hogy az elfogy, elhasználódik’ ❖ Eduárd körülbelül elkészült azzal az életerővel, amely neki porcióul adatott (1930 Krúdy Gyula CD54) | Jeff iszonyú indulattal veti magát a küzdelembe, Johnson könnyedén kitér előle. 3 meneten keresztül tart így a halálos játék, ennyi idő alatt Jeffries minden erejével elkészül (1989 Tények könyve CD37).

4. (kissé rég) ’〈vmely helyzetre, tevékenységre, feladatra stb.〉 a szükséges előkészületeket megtéve felkészül, ill. vminek a megtételére kész vki’ ❖ az Iédonbéliek nagy pompával készültenek el fogadni azt, a’ ki Scithia minden lakosſainak békeégeket helyre hozván, jött viſza a’ gyözedelemnek Borostyán koſzoruival egéſzen el boritva (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0807, 114) | Gyűl a pásztor sereg a legfőbb útszához, melly az Óbesternek vezet kastéllyához, megy innen kárpittal bevontt ablakjához, s elkészűl alatta pór musikájához (1804 Verseghy Ferenc CD01) | mi az opposítióhoz el vagyunk készűlve (1829 Kazinczy Ferenc C4938, 170) | mostani hanyagsága mellett [...] nem fog elkészülhetni jövő élethivatására (1892 Herczeg Ferenc C2069, 161) | Másnap elkészült az útra, a ló meg volt nyergelve, még csak el akart búcsúzni Lothariotól (1924 Benedek Marcell ford.–Goethe 9042012, 45) | Én nem tudok fenyegetni, de jegyezd meg, hogy mindenre el vagyok készülve (1939 Németh László² 9485009, 35).

4a. ’vmely alkalomra, eseményre megfelelő állapotba hozza, rendbe szedi magát’ ❖ Felelni akara Orondátes nékie, de maga ettette Rokſána, hogy ölteznék fel fegyverében mellyet Heonéval vitetett volt bé maga után; jelentvén nékie, hogy alig vagyon annyi ideje hátra, hogy el kéſzülheen egéſzſzen (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0812, 149) | Menj (szép jutalmat várhatsz) a leányhoz, S mondjad, minél előbb készüljön el, Nyugat felé az erdőn termek én, S jobb tájra mentem kedves életét (1822 Vörösmarty Mihály CD01) | Reggel fél ötkor pedig bezörgetek: méltóztassék fölkelni és elkészülni, egy óra múlva indul a vonat! (1915 Moly Tamás CD10) | Amikor a menyasszony elkészül, a vőfély és a koszorúslányok a vőlegény és a násznagyok elé vezetik (1968 Bálint Sándor 9022002, 150) | kicsit tovább tartott elkészülnöm, mert nem tudtam eldönteni, hogy mit vegyek fel (2010 Leiner Laura 3208007, 229).

4b. (kissé rég) ’〈vmely tárgyból, témából〉 tanulással, gyakorlással felkészül’ ❖ a’ Moralis és Pastoralis Theologiából úgy el kéſzltek tanitványi, hogy a’ mirl parantsoltattak, arról egyſzeriben folyvást dissertáltak (1798 Magyar Kurír C0333, 80) | elkészüljön a holnapi leckékből (1932 Nyugat ford. CD10).

4c. (fn-i ign-i alakban) (Sp is) ’〈a rajtnál elhangzó vezényszó részeként〉’ ❖ Gyakorolja a magyar vezényszót: „Elkészülni, vigyázz, taps” s fürgén ugrik ki a lukból s fut megint tipikusan angol stílussal (1925 Nemzeti Sport szept. 26. C7150, 9) | már a gyerekek így indították el futóversenyeiket: „Elkészülni, vigyázz, rajt!” (1978 Feleki László C6029, 4) | Az időmérő 45 másodperc elteltével bekiabál: „A pitet [ti. küzdőteret] mindenki hagyja el!”, 50 másodpercnél „elkészülni!”. Ilyenkor a kutyákat úgy kell tartani, hogy a ringsarokból fejükkel a vonal felé legyenek. 10 másodperc elmúltával felcsattan a kiáltás: „Elengedni!” (1995 Szinák János–Veress István CD59).

4d. ’〈vmely (rossz) hírre, bekövetkezhető eseményre〉 számítva rá lélekben előre felkészül’ ❖ elöre el kellett kéſzülned ahoz a’ tudottáshoz, mellyet ez a’ levél viſzen te néked magával (1775 Báróczi Sándor ford.–Dusch 7031002, 231) | én tökéletesen el vagyok arra készülve, hogy nekem jövendőm nincs többé (1843 Pesti Hírlap CD61) | a flandriai gróf bármelyik pillanatban el lehetett arra készülve, hogy az angol király zár alá veszi a gyapjúkivitelt (1936 Váczy Péter CD42) | Egyetlen dolog segíthet igazán: a belső megbékélés. Aki magával rendben van, elkészült a halálra (1995 Természet Világa CD50).

5. (kissé rég, átv is) ’elmenni, távozni készül (vhonnan, vkitől v. vhova)’ ❖ Az alatt a’ Zsidók a’ magok földére el-készlnek (1783 Lethenyei János ford.–Rosthy C2910, 299) | A szigetlakók természetesnek találták, hogy Mihály elkészüljön már a szigetről. Hiszen hivatala hívja (1872 Jókai Mór CD18) | Az anyja remegő hangon közli sötét gondolatát: – Jaj, már készül… oda készül Jánoskához! Forogni kezd velem a világ. Csak a lehetőség is összeszorítja a szívemet. Elkészül, útban van a Csáky-gyerek is (1893 Mikszáth Kálmán CD04) | Arra gondol, hogy barátai mind elhagyták s holnap az utolsó is elkészül tőle, mint ahogy elszálltak reményei (1909 Elek Artúr CD10) | Ha maga így is elkészül Bécsből és (–)be akar visszamenni, hát én szintén (–)ben terveztem tölteni két napot a szabadságomból (1929 Tersánszky Józsi Jenő 9706003, 140).

6. (kissé rég, biz) ’Tönkremegy, kikészül vki.’

6a. ’〈annak kif-ére, hogy vki teljesen lerészegedik〉’ ❖ jól el-kéſzülve haza megy a’ Bakhus gyüléſéröl, ſzálláſára, minthogy pedig azon ’ſengéjében vólt még fejében (az egyſzeri aſzſzonyként) a’ tizedik ittze, tehát ſzörnyen larmázni kezd házában (1785 Magyar Hírmondó 7444066, 322) | meglehetősen el volt borral készűlve, szépségesen elszunnyadt (1857 Abonyi Lajos C0505, 284) | Este tehát [Bibók ezredes] gondoskodott róla, hogy a tót fuvarosok, akik a társzekereket gondozták, a rogyásig becsípjenek, mikor aztán jól elkészültek, bement titkon a kocsiszínbe (1908–1910 Mikszáth Kálmán 8312017, 195) | Moszkvában barátok közé került s elkészült. Három nap tartott a bódulat: palacsinta, hidegétel s más borcsúsztató, pálinka (1953 Németh László² ford.–Tolsztoj¹ 9485067, 351).

6b. ’〈annak kif-ére, hogy vki anyagilag tönkremegy〉’ ❖ Az emberek a fejüket csóválták: „Ha kanállal enné [Buttler] az aranyat, akkor is sok volna az elpocsékolt pénz.” Némelyek azt jósolták, hogy ha ez így megy, négy év múlva alaposan elkészül (1900 Mikszáth Kálmán CD04) | litániába kellene szedni azoknak a névsorát, akiket a néhai Andráscsik tönkretett. [...] Végzett földesúrral volt tele az egész Kálló, az „Arany Griff”. Csak körül kellett nézni. Nem akadt ott olyan ember, aki már réges-régen el ne készült volna (1908 Krúdy Gyula CD54).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elkészülhet, elkészült; ÚMTsz.

elkészül tárgyatlan ige 1c1
1.
a megcsinálásához, megalkotásához, előállításához szükséges minden munkálaton, folyamaton átesik, és így teljesen készen lesz vmi
A’ tüzes erdö közt egy kis lapáj hevert, Mellyre a’ meſterség, moſt házikókat vert. […] Kis játék’ nézö-hely kéſzült-el közepén, Szvétnekek égtek, minden ſzegeletén
(1772 Bessenyei György¹)
Elkészült az árok. Toldi benne álla, Kilátszott belőle ősz haja, szakálla
(1854 Arany János)
1927-ben készült el zongorára a Marosszéki táncok; amelyet Bartók később oly szívesen játszott hangversenyein
(1975 Kroó György)
az enteriőröket rögzítő fotográfiák [...] már elkészültek
(1999 Lakáskultúra)
A közel egy év alkalmas volt arra, hogy a pártfogó felügyelet szervezete megújuljon, elkészüljenek az ehhez szükséges jogszabályok
(2004 Hatvani Erzsébet)
1a. (rég v. nyj)
〈élőlény (része) v. daganat〉 növekedve v. érlelődve teljes fejlettségét v. érettségét eléri
Midön már el-kéſzült a’ tüdönek kelevénye, minden környül aló [!] dolgok meg nehezednek a’ beteg körül, mind addig, miglen az emlitett daganat nevelkedik és meg fakad
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Az idei Török-búzák jól el-készlve s érve takaríttattak-bé
(1782 Magyar Hírmondó)
[a selyemhernyók] bekötő helyet keresnek, s ha ezt meg nem találják, azokat a felállitott kórókhoz teszszük; a még el nem készülteket folyvást etetjük
(1860 Vasárnapi Újság)
[Háromszékben] még a melegebb égaljt igénylő kukoricza is rendesen elkészül s dús terméssel jutalmaz
(1869 Orbán Balázs)
el-készül: megérik (gyümölcs)
(1909 Horger Antal)
1b.
〈vmely cselekedet, folyamat〉 végbemegy, megvalósul, megtörténik
Elég az, hogy Antikriſztus a’ miket téſzen, azok nem de ördögi meſterséggel fognak el-kéſzülni?
(1777 Molnár János)
[mihelyt] az összeirás elkészül, azonnal igazságosan lehet kivetni minden terhet
(1843 Szűcs Ábrahám)
A vásár elkészült, a passzust átirják s miután Mihály odakötötte volna a maga kocsijához a lovat, a duttyánba mennek
(1898 Tömörkény István)
Hosszú hónapok alatt készült el a felújítás
(2002 Lakáskultúra)
1c. (ritk)
〈vmely elmélet, módszer stb.〉 (meg)formálódva létrejön, kialakul
A gyűlöletnek ebben a légkörében készül el a bécsi kormány teóriája a magyar alkotmány megszünéséről
(1929 Szekfű Gyula)
A török igazán özönvíz volt, de a megokolás (büntetés), a magyar szerep (Európa pajzsa) s a magyar védelmi modor (Erdély) egy nemzedék alatt elkészült Mohács után
(1935 Németh László²)
2.
vmely művelet, tevékenység, ill. vmely folyamat eredményeként további felhasználásra, feldolgozásra v. használatra alkalmas állapotba kerül vmi
[a könyvek a] Ref.református Kollégium könyv-nyomtató mhelyébenn rész szerént sajtó alatt vágynak, rész szerént a nyomtatásra el-készültenek
(1781 Magyar Hírmondó)
El-kéſzültek már a’ gállyák Vas matskákat fel-ſzedték, Lengedeznek a’ vitorlyák A’ záſzlót is ki-tették
(1792 Szalkay Antal ford.Blumauer)
E’ közben a’ kocsi elkészült; Simon egy hatalmas csókot durrantván az özvegy’ kezére elindult
(1823 Kisfaludy Károly)
Ha a rizs elkészült, villával óvatosan fellazítom, közékeverem a zöldborsós-gombás ragut és a rákhúst, ezután pedig meghintem a cayenne-i borssal és a köménymaggal
(1991 Frank Júlia)
2a. (rég, átv is)
〈annak kif-ére, hogy a talajt megmunkálva termékennyé, növénytermesztésre alkalmassá tesz, előkészít〉
[a krumpli] ebben az igy el kéſzűlt földben jól nőtt, és ſok gyümöltsöt hozott
(1796 Gazdaságot Célozó Újság)
[a kerti föld] van a’ legfelső lehetőségig elkészűlve plántanevelésre
(1805 Pethe Ferenc)
a’ vas boronával elkészült földbe 10–12 itczét számitunk [a magból] egy holdra
(1844 Kecskeméthy Csapó Dániel)
itt készült el legjobban a talaj a jövőre, az úri Magyarországot ma már nagyon fenyegető, igazi, nyugatias demokráciára
(1909 Ady Endre)
2b. (rég)
〈annak kif-ére, hogy a nyelv eléri azt az állapotát, hogy minden feladatára alkalmassá válik〉
nyelvünk ntſen még annyira el kéſzülve, hogy mindenféle tudományokat hözölhetnénk [!] rajta az Ifiusággal
(1790 Báróczi Sándor)
Elkészűlt nyelvünk, de nints még befejezve, és adgya az Isten, hogy még soká ne legyék. Még most tsak könnyű zabolán kell erednünk, úgy fog kifejlődhetni egészen nyelvünk hatthatósága
(1815 Dessewffy József)
Ez a nyelv olyan régóta készülődik, s úgy megkésett, megszédült, megbénult, hogy most már sohse készül el
(1917 Ady Endre)
3. elkészül vmivel
〈annak kif-ére, hogy kész állapotba juttat, megcsinál, előállít vmit vki〉
Nem hallgathatok tovább: de – oda a’ Surprise [= meglepetés]! Lessingnek Meséivel el nem készűle a’ Typographus az Erdélyi Diaetáig, a’ mint reménylettem!
(1792 Kazinczy Ferenc)
Ha örömanya, szabó, varróné, asztalos mind e drágaságokkal elkészűlt, a menyasszony kelengyéjét a házban kiállítják, s mindenkit szívesen látnak, a ki nézni megy
(1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Ezen időbe esik a Medici Mária-ciklus megalkotása, melynek 21 festményével 1625-ben készült el [Rubens]
(1925 MűvészetiLex.)
’78-ban Carter bejelentette, Amerika elkészült a neutronbombával
(1997 Magyar Hírlap)
3a. elkészül vmivel (vonzat n. is)
〈vmely tevékenységgel, feladattal〉 végez, ill. vmivel való tevékenységet befejez vki
[Az orosz cárné] 11 . órára el-kéſzlvén fel-ltözésével, leg-inkább az  két unokajival, Sándor és Konstántin Hertzegekkel múlatja magát
(1789 Mindenes Gyűjtemény)
Assessor Baranyi József Úr’ társaságában a’ Sárréti Járás’ eggyik szakának Conscriptiójára rendeltetvén, Májusnak első napján hozzá fogtunk a’ munkához, ’s Bagost, Debreczenhez két mértföldnyire, ’s Monostor-Pályit elvégeztük, most pedig Hosszú-Pályival készülünk-el, a’ béközelgető innepek miatt a’ munkától megpihenvén
(1804 Kazinczy Ferenc)
A vizsgálat majdnem egy óráig tartott. – Különös! – motyogott a doktor úr, a mikor elkészült
(1908 Ambrus Zoltán)
a reggelizéssel elkészültek
(1933 Szirmai Károly)
Bakancsa befűzésével még nem készült el, mikor én a puska závárját vizsgálgattam
(1978 Kabdebó Tamás)
3b. elkészül vkivel (kissé rég)
〈annak kif-ére, hogy a tárgyalást, beszélgetést, ill. tevékenységét, foglalkozását befejezi, lezárja vkivel vki〉
Az inas jött az ételes kosárral. Azalatt, míg az motyogott az előszobában, Octavian el akart készülni Leonnal
(1875 Jókai Mór)
A császárné türelmetlenül tekintett urára, mert most már a karnyújtás és a továbbmenetel következik a program szerint, de a császár még nem készült el emberével s megpillantván várakozó nejét, hozzája fordult s bevonta őt is a beszélgetésbe
(1903 Mikszáth Kálmán)
[Olivér] magában elgondolta, hogy hányszor szólalhatott meg tíz nap alatt az „Aranygolyó” telefonja, mióta ő Margitvárott időzik. Körülbelül elkészült már az asszonyokkal is magányában, midőn egy napon begördült Margitvárra Miklós gróf szürke automobilja
(1913 Krúdy Gyula)
3c. elkészül vmivel, vkivel (kissé rég, átv is)
úgy jár el v. úgy küzd meg vmivel, vkivel, hogy azt legyőzi
Minthogy azonban a’ nemzeti őrség ’s a’ lakosok többsége magát megadni kiváná, a’ tulzók kis csoportjával a’ regens hamar elkészülend. December 1-jén reggel már szabadon járhatott Barcellona kapuin mindenki fegyver nélkül
(1842 Pesti Hírlap)
mondják Napóleonnak semmi mód nem kell karja alá nyúlni, mert ha Olaszországgal elkészül, majd Németországnak esik
(1859 Tanárky Gyula)
Ugyanabban a harcban pusztult el Hatvani szabadcsapatja is, melyről azt híresztelték, hogy a republikánus hadsereg magvát fogja képezni, s ha az oláhokkal elkészült, Debrecenbe jön, szétveri az országgyűlést
(1875 Jókai Mór)
apróra el is gondoltam – hogy a mi monarchiánknak, majd ha a saját problémáival elkészült (mert csak elkészül majd velük) nagy hivatása lesz még e világnak, úgy a magunk, mint a maguk hasznára való kiépítése körül
(1908 Ignotus)
[a Habsburg-államhatalom] az egyideig fenyegető arányokban fellépett osztrák és csehmorva protestantizmussal már a századfordulón, illetőleg a harmincéves háború legelején elkészült
(1940 Révész Imre²)
3d. elkészül vmivel (ritk)
〈erejével〉 úgy bánik, hogy az elfogy, elhasználódik
Eduárd körülbelül elkészült azzal az életerővel, amely neki porcióul adatott
(1930 Krúdy Gyula)
Jeff iszonyú indulattal veti magát a küzdelembe, Johnson könnyedén kitér előle. 3 meneten keresztül tart így a halálos játék, ennyi idő alatt Jeffries minden erejével elkészül
(1989 Tények könyve)
4. (kissé rég)
〈vmely helyzetre, tevékenységre, feladatra stb.〉 a szükséges előkészületeket megtéve felkészül, ill. vminek a megtételére kész vki
az Iédonbéliek nagy pompával készültenek el fogadni azt, a’ ki Scithia minden lakosſainak békeégeket helyre hozván, jött viſza a’ gyözedelemnek Borostyán koſzoruival egéſzen el boritva
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Gyűl a pásztor sereg a legfőbb útszához, melly az Óbesternek vezet kastéllyához, megy innen kárpittal bevontt ablakjához, s elkészűl alatta pór musikájához
(1804 Verseghy Ferenc)
mi az opposítióhoz el vagyunk készűlve
(1829 Kazinczy Ferenc)
mostani hanyagsága mellett [...] nem fog elkészülhetni jövő élethivatására
(1892 Herczeg Ferenc)
Másnap elkészült az útra, a ló meg volt nyergelve, még csak el akart búcsúzni Lothariotól
(1924 Benedek Marcell ford.Goethe)
Én nem tudok fenyegetni, de jegyezd meg, hogy mindenre el vagyok készülve
(1939 Németh László²)
4a.
vmely alkalomra, eseményre megfelelő állapotba hozza, rendbe szedi magát
Felelni akara Orondátes nékie, de maga ettette Rokſána, hogy ölteznék fel fegyverében mellyet Heonéval vitetett volt bé maga után; jelentvén nékie, hogy alig vagyon annyi ideje hátra, hogy el kéſzülheen egéſzſzen
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Menj (szép jutalmat várhatsz) a leányhoz, S mondjad, minél előbb készüljön el, Nyugat felé az erdőn termek én, S jobb tájra mentem kedves életét
(1822 Vörösmarty Mihály)
Reggel fél ötkor pedig bezörgetek: méltóztassék fölkelni és elkészülni, egy óra múlva indul a vonat!
(1915 Moly Tamás)
Amikor a menyasszony elkészül, a vőfély és a koszorúslányok a vőlegény és a násznagyok elé vezetik
(1968 Bálint Sándor)
kicsit tovább tartott elkészülnöm, mert nem tudtam eldönteni, hogy mit vegyek fel
(2010 Leiner Laura)
4b. (kissé rég)
〈vmely tárgyból, témából〉 tanulással, gyakorlással felkészül
a’ Moralis és Pastoralis Theologiából úgy el kéſzltek tanitványi, hogy a’ mirl parantsoltattak, arról egyſzeriben folyvást dissertáltak
(1798 Magyar Kurír)
elkészüljön a holnapi leckékből
(1932 Nyugat ford.)
4c. (fn-i ign-i alakban) (Sp is)
〈a rajtnál elhangzó vezényszó részeként〉
Gyakorolja a magyar vezényszót: „Elkészülni, vigyázz, taps” s fürgén ugrik ki a lukból s fut megint tipikusan angol stílussal
(1925 Nemzeti Sport szept. 26.)
már a gyerekek így indították el futóversenyeiket: „Elkészülni, vigyázz, rajt!”
(1978 Feleki László)
Az időmérő 45 másodperc elteltével bekiabál: „A pitet [ti. küzdőteret] mindenki hagyja el!”, 50 másodpercnél „elkészülni!”. Ilyenkor a kutyákat úgy kell tartani, hogy a ringsarokból fejükkel a vonal felé legyenek. 10 másodperc elmúltával felcsattan a kiáltás: „Elengedni!”
(1995 Szinák János–Veress István)
4d.
〈vmely (rossz) hírre, bekövetkezhető eseményre〉 számítva rá lélekben előre felkészül
elöre el kellett kéſzülned ahoz a’ tudottáshoz, mellyet ez a’ levél viſzen te néked magával
(1775 Báróczi Sándor ford.Dusch)
én tökéletesen el vagyok arra készülve, hogy nekem jövendőm nincs többé
(1843 Pesti Hírlap)
a flandriai gróf bármelyik pillanatban el lehetett arra készülve, hogy az angol király zár alá veszi a gyapjúkivitelt
(1936 Váczy Péter)
Egyetlen dolog segíthet igazán: a belső megbékélés. Aki magával rendben van, elkészült a halálra
(1995 Természet Világa)
5. (kissé rég, átv is)
elmenni, távozni készül (vhonnan, vkitől v. vhova)
Az alatt a’ Zsidók a’ magok földére el-készlnek
(1783 Lethenyei János ford.Rosthy)
A szigetlakók természetesnek találták, hogy Mihály elkészüljön már a szigetről. Hiszen hivatala hívja
(1872 Jókai Mór)
Az anyja remegő hangon közli sötét gondolatát: – Jaj, már készül… oda készül Jánoskához! Forogni kezd velem a világ. Csak a lehetőség is összeszorítja a szívemet. Elkészül, útban van a Csáky-gyerek is
(1893 Mikszáth Kálmán)
Arra gondol, hogy barátai mind elhagyták s holnap az utolsó is elkészül tőle, mint ahogy elszálltak reményei
(1909 Elek Artúr)
Ha maga így is elkészül Bécsből és (–)be akar visszamenni, hát én szintén (–)ben terveztem tölteni két napot a szabadságomból
(1929 Tersánszky Józsi Jenő)
6. (kissé rég, biz)
Tönkremegy, kikészül vki.
6a.
〈annak kif-ére, hogy vki teljesen lerészegedik〉
jól el-kéſzülve haza megy a’ Bakhus gyüléſéröl, ſzálláſára, minthogy pedig azon ’ſengéjében vólt még fejében (az egyſzeri aſzſzonyként) a’ tizedik ittze, tehát ſzörnyen larmázni kezd házában
(1785 Magyar Hírmondó)
meglehetősen el volt borral készűlve, szépségesen elszunnyadt
(1857 Abonyi Lajos)
Este tehát [Bibók ezredes] gondoskodott róla, hogy a tót fuvarosok, akik a társzekereket gondozták, a rogyásig becsípjenek, mikor aztán jól elkészültek, bement titkon a kocsiszínbe
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
Moszkvában barátok közé került s elkészült. Három nap tartott a bódulat: palacsinta, hidegétel s más borcsúsztató, pálinka
(1953 Németh László² ford.Tolsztoj¹)
6b.
〈annak kif-ére, hogy vki anyagilag tönkremegy〉
Az emberek a fejüket csóválták: „Ha kanállal enné [Buttler] az aranyat, akkor is sok volna az elpocsékolt pénz.” Némelyek azt jósolták, hogy ha ez így megy, négy év múlva alaposan elkészül
(1900 Mikszáth Kálmán)
litániába kellene szedni azoknak a névsorát, akiket a néhai Andráscsik tönkretett. [...] Végzett földesúrral volt tele az egész Kálló, az „Arany Griff”. Csak körül kellett nézni. Nem akadt ott olyan ember, aki már réges-régen el ne készült volna
(1908 Krúdy Gyula)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elkészülhet, elkészült; ÚMTsz.

Beállítások