ellenállási mn 1A3

1. (Fiz is) ’vmely mozgás, fizikai erő stb. ellen ható, azzal szembeni ellenállást előidéző 〈erő, képesség〉, ill. annak nagyságára utaló 〈érték〉’ ❖ [a purgatóriumban] a földre terűlt árnyak közt csak nehezen lépdel a két költő, mert azok az anyag ellenállási képességével látszanak bírni (1882 Szász Károly² 8426066, 324) | Az ellenállási erők mérésére nézve az egész vonattömeg eleven erejének munkaképességét használták fel (1903 Budapesti Hírlap dec. 28. C4691, 3) | a sinszelvény ellenállási nyomatéka (1924 RévaiNagyLex. C5712, 820) | A légköri örvényesség hatása (elektrotechnikai analógiával élve) az ra aerodinamikai ellenállási taggal jellemezhető (1996 Természet Világa CD50) | a meghatározott ellenállási értékkel, zárakkal és opcionális feltételekkel rendelkező trezor vagy páncélszekrény (1997 Figyelő CD2601).

1a. (Vill) ’az elektromos ellenállás mértékére utaló, azt kifejező 〈érték〉, ill. az áramerősség szabályozására való, az áramkörbe kapcsolt ellenállás szerepét betöltő 〈szerkezet, eszköz〉’ ❖ öt szorítókapocs váltakozó összekapcsolása által az ellenállási drótok iktathatók az áramkörbe (1894 PallasLex. CD02) | vízszintes pályán haladó kerekes járóművekre nézve 100-200 mm.-nyi széles keréktalp és 65 mm.-nyi tengelyátmérő esetében a következő ellenállási együtthatók érvényesek (1916 RévaiNagyLex. C5710, 76) | Kudra szaki éppen egy elektromos mérőműszer mintapéldányán dolgozott és kellett volna hozzá egy ellenállási cséve (1959 Népszava máj. 26. C4823, 4).

2. ’〈élőlénynek, élő szervezetnek〉 az a 〈képessége〉, hogy betegségeknek, fertőzéseknek(, biológiai hatásoknak) ellenáll’ ❖ az anyai szervezet nagyobb ellenállási képességgel bir, mint a gyenge magzaté (1854 Gazdasági Lapok 8626002, 577) | Mig egyes emberek egészsége tartós, addig másoké minden legkisebb külső behatásra elvész. Ezen tekintetben nagy szerepet játszik az öröklött ellenállási képesség (1893 PallasLex. CD02) | Rosszabb táplálkozás, gyengébb ellenállási, szaporodási képesség mellett a betegségek is jobban pusztítanak (1914 RévaiNagyLex. C5707, 604) | Ha egy szervezetet nem oltanak be fertőző anyaggal, nem alakul ki az ellenállási képessége (2002 Magyar Hírlap CD09).

3. ’vmely katonai, politikai, szellemi erővel, hatással szemben(i ellenállásban) megnyilvánuló, az ilyen ellenállást előidéző v. serkentő 〈erő, képesség stb.〉’ ❖ [a porta] ezen készületeivel [ti. 30-40000 fő táboroztatásával] akarja ellenállási elszántsága megczáfolhatatlan jelét adni (1834 Jelenkor C0227, 247) | a császár embere előfogatba hajtotta el a népet, és bérűl levágta a szép marhát, kenyeret, bort zsarolt ingyen, és a hol a nép ezt tűrte, ellenállási hajlamot nem mutatott, oda a második állomásról is visszatértek a császár emberei (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | mióta a főpapok már nem voltak birodalmi rendek, hanem csupán egyházi tisztviselők, összetartásuk és ellenállási képességök a szent-székkel szemben semmivé vált (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | Az igazgatóság szándéka az volt, hogy egyszer s mindenkorra végez a munkásság ellenállási kedvével (1956 Szabad Nép máj. 8. C4878, 4) | [a Szociáldemokrata Párt vezetőségének egy része] a sok üldöztetés következtében szellemileg és ellenállási erejében megtorpant (1990 Népszabadság márc. 10. C7840, 21).

3a. (Tört is) ’az uralkodóval v. vmely hatalommal szembeni ellenállásra való 〈jog〉, ill. ezt a jogot megfogalmazó, szentesítő 〈irat〉’ ❖ [az 1867. évi 4. törvénycikk] az Aranybulla 31-ik czikkelyét, vagyis az ellenállási szabadságot eltörlötte (1837 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | az adó alól mentességet, a királlyal szemben való ellenállási jogot már századokkal előbb megadta a legnagyobbnak tartott magyar király, II. András (1929 Szekfű Gyula CD42) | [az Aranybulla] híres, és éppen a Habsburgok által eltörölt ellenállási záradékát (1987 Dümmerth Dezső 1040002, 230) | A Magna Carta legjelentősebb eleme az úgynevezett ellenállási cikkely (1995 Szántó György Tibor CD17).

3b. (rég, Jog) ’olyan 〈per〉, amelyet vmely bírói döntéssel szemben ellenálló vesztes fél kezdeményez az ítélet megváltoztatásáért, ill. ezért fizetendő 〈díj〉’ ❖ könnyen megtörténhetik, hogy az alapos perbe hozott, de feljebbvitt első ítéletet a legfelsőbb ítélőszék még akkor is megváltoztatja, midőn már az ellenállási per végképpen béfejeztetett (1832 Deák Antal József–Deák Ferenc CD51) | A törvényszék feljebbvitel útján ítélvén, az alperest ezen oknál fogva az ellenállási büntetés alól felmentette; de az anya-perben hozott ítéletet jóváhagyta (1837 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | az alperes […] nem mondott le az oppositioról, ’s a’ fölperes négy év lefolyta után ellenállási perre utasittatik (1842 Pesti Hírlap CD61) | az ellenállók nyolczadnapos bizonyositás utján idéztetnek az illető törvényszék elébe, ellenállásuk okainak előadása végett, melyhez azonban nem kezdhetnek, mig az ellenállási dijt le nem teszik (1861 Dósa Elek 8110015, 305).

3c. ’a katonai v. politikai ellenállással kapcs. v. arra irányuló 〈tevékenység〉, ill. abban alkalmazott v. arra vonatk. 〈dolog〉’ ❖ Állásánál fogva Fülöp a katholikus fejedelmek vezéreiül volt kijelölve azon nagyszerű ellenállási mozgalomban, melyet vezetni, atyja (ugy látszék) csak megkezdett, melyben eszmék ellenébe kellett karddal és egyházi átkokkal harczolni (1858 Szász Károly² ford. [!] C7516, 51) | A megyékben mutatkozó ellenállási kísérletek meglepték, de meg nem ijesztették Metternich herceget és császári urát (1912 Halász Imre CD10) | [a] feloszlatott országgyűlés (1861. aug. 22.) munkája Deák ellenállási programjában tetőzött (1969 Zsoldos Jenő CD52) | A Szlovákiát kizsákmányoló hitleristák ellen […] a kommunisták és az ellenzéki politikusok részvételével megalakult 1943-ban a Szlovák Tanács s meghirdette az ellenállási harcot (1980 Szombathy Viktor 1149001, 19) | 1945-ben ellenállási tevékenységéért és hősies magatartásáért Széchényi Pált a honvédelmi miniszter főhadnaggyá léptette elő (2001 Tamás Edit CD36).

3d. ’〈személyeknek, közösségeknek〉 vmely hatalommal szembeni katonai v. politikai ellenállást szervező v. képviselő, megvalósító 〈csoportja〉, ill. olyan 〈hely〉, ahol ellenálló csoport működik’ ❖ Franciaország sorsát azokkal a nemzetekkel kell összekötni, amelyek most már készek szilárd ellenállási csoportot alkotni (1935 Pesti Hírlap márc. 29. C5683, 2) | [Képes Géza] munkahelyén, a Honvédelmi Minisztériumban részese lett az ellenállási szervezetnek, s hamis igazolványokkal segítette a veszélyben levőket (1986 Rónay László CD53) | [a szerbiai] Otpor [mozgalom] ereje abban van, hogy nem pártvezérek, hanem ellenállási sejtek irányítják (2000 Népszabadság jún. 10. C5833, 2) | [1956-ban a Tűzoltó utcában] egy másik legendás ellenállási góc volt, egy hatalmas garázst alakítottak át annak idején (2006 Népszabadság nov. 6. C7854, 2).

4. (Pénz) ’az az 〈értékhatár〉, amelyet vmely árucikk v. értékpapír ára nehezen lép át, amelyen az adott cikk ára (sokáig) ellenáll az emelkedési tendenciáknak’ ❖ Az index 13,47 ponttal magasabban zárt az előző naphoz képest, s ezzel hosszú idő után ismét átlépte az 1600 pontos határt. Elemzések szerint ez egy ún. ellenállási határ, aminek megdőlése után felgyorsul a növekedés (1995 Magyar Hírlap CD09) | a piac az 1070–1075 dolláros ellenállási szint áttörésével valószínűleg gyorsabban fog emelkedni (1995 Figyelő CD2601) | a 6 ezer forintos árfolyam nagyon erős ellenállási pontnak ígérkezik (2000 Figyelő CD2601).

Vö. ÉKsz.

ellenállási melléknév 1A3
1. (Fiz is)
vmely mozgás, fizikai erő stb. ellen ható, azzal szembeni ellenállást előidéző 〈erő, képesség〉, ill. annak nagyságára utaló 〈érték〉
[a purgatóriumban] a földre terűlt árnyak közt csak nehezen lépdel a két költő, mert azok az anyag ellenállási képességével látszanak bírni
(1882 Szász Károly²)
Az ellenállási erők mérésére nézve az egész vonattömeg eleven erejének munkaképességét használták fel
(1903 Budapesti Hírlap dec. 28.)
a sinszelvény ellenállási nyomatéka
(1924 RévaiNagyLex.)
A légköri örvényesség hatása (elektrotechnikai analógiával élve) az ra aerodinamikai ellenállási taggal jellemezhető
(1996 Természet Világa)
a meghatározott ellenállási értékkel, zárakkal és opcionális feltételekkel rendelkező trezor vagy páncélszekrény
(1997 Figyelő)
1a. (Vill)
az elektromos ellenállás mértékére utaló, azt kifejező 〈érték〉, ill. az áramerősség szabályozására való, az áramkörbe kapcsolt ellenállás szerepét betöltő 〈szerkezet, eszköz〉
öt szorítókapocs váltakozó összekapcsolása által az ellenállási drótok iktathatók az áramkörbe
(1894 PallasLex.)
vízszintes pályán haladó kerekes járóművekre nézve 100-200 mm.-nyimilliméternyi széles keréktalp és 65 mm.-nyimilliméternyi tengelyátmérő esetében a következő ellenállási együtthatók érvényesek
(1916 RévaiNagyLex.)
Kudra szaki éppen egy elektromos mérőműszer mintapéldányán dolgozott és kellett volna hozzá egy ellenállási cséve
(1959 Népszava máj. 26.)
2.
〈élőlénynek, élő szervezetnek〉 az a 〈képessége〉, hogy betegségeknek, fertőzéseknek(, biológiai hatásoknak) ellenáll
az anyai szervezet nagyobb ellenállási képességgel bir, mint a gyenge magzaté
(1854 Gazdasági Lapok)
Mig egyes emberek egészsége tartós, addig másoké minden legkisebb külső behatásra elvész. Ezen tekintetben nagy szerepet játszik az öröklött ellenállási képesség
(1893 PallasLex.)
Rosszabb táplálkozás, gyengébb ellenállási, szaporodási képesség mellett a betegségek is jobban pusztítanak
(1914 RévaiNagyLex.)
Ha egy szervezetet nem oltanak be fertőző anyaggal, nem alakul ki az ellenállási képessége
(2002 Magyar Hírlap)
3.
vmely katonai, politikai, szellemi erővel, hatással szemben(i ellenállásban) megnyilvánuló, az ilyen ellenállást előidéző v. serkentő 〈erő, képesség stb.〉
[a porta] ezen készületeivel [ti. 30-40000 fő táboroztatásával] akarja ellenállási elszántsága megczáfolhatatlan jelét adni
(1834 Jelenkor)
a császár embere előfogatba hajtotta el a népet, és bérűl levágta a szép marhát, kenyeret, bort zsarolt ingyen, és a hol a nép ezt tűrte, ellenállási hajlamot nem mutatott, oda a második állomásról is visszatértek a császár emberei
(1848 Kossuth Hírlapja)
mióta a főpapok már nem voltak birodalmi rendek, hanem csupán egyházi tisztviselők, összetartásuk és ellenállási képességök a szent-székkel szemben semmivé vált
(1904 Nagy képes világtörténet)
Az igazgatóság szándéka az volt, hogy egyszer s mindenkorra végez a munkásság ellenállási kedvével
(1956 Szabad Nép máj. 8.)
[a Szociáldemokrata Párt vezetőségének egy része] a sok üldöztetés következtében szellemileg és ellenállási erejében megtorpant
(1990 Népszabadság márc. 10.)
3a. (Tört is)
az uralkodóval v. vmely hatalommal szembeni ellenállásra való 〈jog〉, ill. ezt a jogot megfogalmazó, szentesítő 〈irat〉
[az 1867. évi 4. törvénycikk] az Aranybulla 31-ik czikkelyét, vagyis az ellenállási szabadságot eltörlötte
(1837 Kossuth Lajos összes munkái)
az adó alól mentességet, a királlyal szemben való ellenállási jogot már századokkal előbb megadta a legnagyobbnak tartott magyar király, II. András
(1929 Szekfű Gyula)
[az Aranybulla] híres, és éppen a Habsburgok által eltörölt ellenállási záradékát
(1987 Dümmerth Dezső)
A Magna Carta legjelentősebb eleme az úgynevezett ellenállási cikkely
(1995 Szántó György Tibor)
3b. (rég, Jog)
olyan 〈per〉, amelyet vmely bírói döntéssel szemben ellenálló vesztes fél kezdeményez az ítélet megváltoztatásáért, ill. ezért fizetendő 〈díj〉
könnyen megtörténhetik, hogy az alapos perbe hozott, de feljebbvitt első ítéletet a legfelsőbb ítélőszék még akkor is megváltoztatja, midőn már az ellenállási per végképpen béfejeztetett
(1832 Deák Antal József–Deák Ferenc)
A törvényszék feljebbvitel útján ítélvén, az alperest ezen oknál fogva az ellenállási büntetés alól felmentette; de az anya-perben hozott ítéletet jóváhagyta
(1837 Kossuth Lajos összes munkái)
az alperes […] nem mondott le az oppositioról, ’s a’ fölperes négy év lefolyta után ellenállási perre utasittatik
(1842 Pesti Hírlap)
az ellenállók nyolczadnapos bizonyositás utján idéztetnek az illető törvényszék elébe, ellenállásuk okainak előadása végett, melyhez azonban nem kezdhetnek, mig az ellenállási dijt le nem teszik
(1861 Dósa Elek)
3c.
a katonai v. politikai ellenállással kapcs. v. arra irányuló 〈tevékenység〉, ill. abban alkalmazott v. arra vonatk. 〈dolog〉
Állásánál fogva Fülöp a katholikus fejedelmek vezéreiül volt kijelölve azon nagyszerű ellenállási mozgalomban, melyet vezetni, atyja (ugy látszék) csak megkezdett, melyben eszmék ellenébe kellett karddal és egyházi átkokkal harczolni
(1858 Szász Károly² ford.)
A megyékben mutatkozó ellenállási kísérletek meglepték, de meg nem ijesztették Metternich herceget és császári urát
(1912 Halász Imre)
[a] feloszlatott országgyűlés (1861. aug.augusztus 22.) munkája Deák ellenállási programjában tetőzött
(1969 Zsoldos Jenő)
A Szlovákiát kizsákmányoló hitleristák ellen […] a kommunisták és az ellenzéki politikusok részvételével megalakult 1943-ban a Szlovák Tanács s meghirdette az ellenállási harcot
(1980 Szombathy Viktor)
1945-ben ellenállási tevékenységéért és hősies magatartásáért Széchényi Pált a honvédelmi miniszter főhadnaggyá léptette elő
(2001 Tamás Edit)
3d.
〈személyeknek, közösségeknek〉 vmely hatalommal szembeni katonai v. politikai ellenállást szervező v. képviselő, megvalósító 〈csoportja〉, ill. olyan 〈hely〉, ahol ellenálló csoport működik
Franciaország sorsát azokkal a nemzetekkel kell összekötni, amelyek most már készek szilárd ellenállási csoportot alkotni
(1935 Pesti Hírlap márc. 29.)
[Képes Géza] munkahelyén, a Honvédelmi Minisztériumban részese lett az ellenállási szervezetnek, s hamis igazolványokkal segítette a veszélyben levőket
(1986 Rónay László)
[a szerbiai] Otpor [mozgalom] ereje abban van, hogy nem pártvezérek, hanem ellenállási sejtek irányítják
(2000 Népszabadság jún. 10.)
[1956-ban a Tűzoltó utcában] egy másik legendás ellenállási góc volt, egy hatalmas garázst alakítottak át annak idején
(2006 Népszabadság nov. 6.)
4. (Pénz)
az az 〈értékhatár〉, amelyet vmely árucikk v. értékpapír ára nehezen lép át, amelyen az adott cikk ára (sokáig) ellenáll az emelkedési tendenciáknak
Az index 13,47 ponttal magasabban zárt az előző naphoz képest, s ezzel hosszú idő után ismét átlépte az 1600 pontos határt. Elemzések szerint ez egy ún.úgynevezett ellenállási határ, aminek megdőlése után felgyorsul a növekedés
(1995 Magyar Hírlap)
a piac az 1070–1075 dolláros ellenállási szint áttörésével valószínűleg gyorsabban fog emelkedni
(1995 Figyelő)
a 6 ezer forintos árfolyam nagyon erős ellenállási pontnak ígérkezik
(2000 Figyelő)
Vö. ÉKsz.

Beállítások