ellenébe¹ szem hsz 36B1 (kül. egysz 3. sz-ben -nak/-nek ragos szóval is, nu-szerűen is)ellenében

1. (rég) ’vmely anyag mozgásirányával ellentétes irányba’ ❖ a’ kinek ſzemei fájóſok, ha a’ ſzél ellenébe fordúl, mikor éſzre ſe venné, ſzemeinek gyengeségét meg-érzi (1780 Patay Sámuel ford. C0710, 324) | Hajók ellenében úsznak viznek, szélnek (1821 Mátyási József 7221010, 215) | Az elszigetelt vízoszlop ütése, melynek akkor van helye, midőn a valamely edényből kirohanó vízoszlop egy ellenébe tartott felületre gyakorol ütést (1861 Petzval Ottó 8368008, 350) | [a hajóvontatás] régebben a part mentén, vízfolyásnak ellenében történt lovakkal és hosszú vontatóköteleknél fogva (1930 TolnaiÚjLex. C5735, 132) | Egy vontatóhajó meg egy uszály haladt boldog békességben, egymás mellé erősítve, ár ellenében (1972 Tandori Dezső ford.–Beckett 9703055, 35).

1a. (minden sz-ben) (rég) ’vmi felé, annak irányába’ ❖ Némellyek úgy tartották, hogy [a borsfák] tsak a’ Caucaſus hegyének, a’ Napnak ellenébe tétetett homlokán teremnének (1789 Mátyus István C3070, 330) | Ohajtlak messze fátyolodnak Kékjében látni szép Remény, Ha napjaim majd alkonyodnak, Derűl-e rájok újabb fény? Imádott tárgyak ellenébe Röpűlnek-e egykor szárnyaim? Vagy tán a sírdomb hűs éjébe Megszűnnek édes álmaim? (1813 Kölcsey Ferenc CD01) | Petrovics a lebernyeget karjára terité, s a világosság ellenébe tartván, ismét megcsóválta fejét (1861 Arany János C6504, 58) | Felhő, madár és falevél [repülnek], Hetedhét ország ellenében (1889 Bartók Lajos C0865, 101).

1b. (minden sz-ben) (rég) ’vkivel v. vmivel szemközti helyre, ill. vki v. vmi elé (úgy, hogy azzal szemtől szembe kerül, v. hogy érzékelhetővé válik)’ ❖ [Zrínyi] kardot rántván ellenébe került, Úgy vágta derékban [a török harcost], hogy mindjárt le-terült (1777 Kónyi János C2731, 96) | a’ ſzem-fénynek [ti. pupillának] ellenébe egy lentse ſzem forma, mint a kriſtálly ollyan világos, ſok rétü hártyákból kéſzült teſtetske vagyon hellyheztetve (1786 Mátyus István C3067, 141) | Eggy kis Viasz-Kupidót Arula eggy Legényke, Én ellenébe állván, Kérdém: mit ér ez a’ kis Képetske, hadd vegyem meg (1791 Főldi János ford.–Anakreón C1758, 150) | [a matador] bátran feléje menvénn a’ dühösköd bikának, midnn Ez, az ellenébe tartott köpönyeget fel-akarná vetni (1795 Magyar Hírmondó 7444131, 853) | legott diszszékbe ülette az urnő Elleniben (1875 Szabó István¹ ford.–Apollóniosz Rhodiosz C3778, 22).

1c. (minden sz-ben) (rég)(ellenségesen) vmely (közeledő) személy felé irányulva v. annak irányával szemközti irányba (addig, amíg el nem éri, amíg nem találkozik vele)’ ❖ Ezen Lovasſág balra vonúlván, ellenekbe indúl a’ Török Lovasoknak eggy gyalog Batalionnal eggyütt (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek 7419010, 333) | [Alfréd] egyenesen a férfi felé szaladt, ki hasonlókép egész erejével rohant ellenébe, midőn a mentő s az üldözött találkozának (1844 Gaal József C1788, 231) | Kenyérmezőn Báthorynak Alig tesz pár ezret népe S hatvanezer emberről jő A vad pogány ellenébe (1857–1867 Szulik József 8455006, 32) | Én ellene megyek… mi ellenébe megyünk, mi legyőzzük; mi megsemmisítjük (1905 Petelei István 8361002, 29).

1d. (rég) ’vmely bekövetkező v. várható időszak, esemény, történés stb. felé irányulva, arra várakozva v. ahhoz közeledve(, és előle ki nem térve)’ ❖ Gyakran láttál a’ legnagyob veſzedelmekben fel emelt fövel menni a’ halál ellenében (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0812, 44) | [a vándor] szíve döbögött, mint annak szokott a’ ki remény és csüggedés köztt megyen ellenébe sorsa’ elválásának (1816 Kazinczy Ferenc ford.–Wieland C2530, 5) | Minden egy rettenetes viadalnak nézett ellenébe; ’s Nagykároly, ez az annyiszor és annyit szenvedett város, szorongva várta a’ pártok lobogóit (1843 Pesti Hírlap CD61) | E nemzet [...] férfias elhatározottsággal fog ellenébe lépni a jövőnek (1848 Kossuth Lajos CD32) | Bátran ellenébe nézve Száz veszélynek, száz halálnak (1885 e. Győry Vilmos 8170001, 124).

2. (minden sz-ben)(ellenségesen v. ellenfélként) vmely személy, közösség, dolog rontására, kárára v. hátrányára, ill. annak szándékával’ ❖ [Odüsszeusz a] kérök’ ellenébe jobbikát akaſztya, Veri a’ mellyeket [= mellüket], pároan omlaſztya (1780 Dugonics András ford.–Homérosz 7087027, 207) | Az Angyalok kéſzen állanak, az  tiſzta ki-lehelett Lelkét fel-fogni, és az Iſtenségnek eleibe vinni, a’ ki erre bóldogsággal alá súgároz, tenéked pedig átkokat dörög ellenedbe! (1793 Szűts István ford.–Naubert 7339002, 39) | [a Jagellók idejében Kassa bírt még] elégséges életerővel a rajta ütött sebek elviselésére, valamint erővel az ellenébe irányzott támadások visszautasítására (1868 Hajnik Imre CD57) | [1956 júliusában Mikojan] fölkínálta neki a párt vezetését, Kádár nem fogadta el. Azt mondta, hogy az ember ilyenre nem jelentkezhet. Ebben még annak is szerepe volt szerintem, hogy nem akart Rákosi ellenébe tenni (2000 Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne CD17).

3. (minden sz-ben) ’vmely megfontolással, rendelkezéssel, kijelentéssel stb., ill. vmely személlyel szemben, azzal ellenkezve v. szembeszegülve’ ❖ valaki talám azt vetné ellenemben, hogy az én beſzédeim haſzontalanok és héjjában valok (1775 Szeli Károly ford.–Haen C3932, 28) | az Haza Törvénnyinek ellenébe ſemminémü Sententiákat, Reſolutiokat, Itéleteket [nem hozok] (1790 Erdélyi rendeknek jegyzőkönyve 7410001, 44) | Ezen vélemény’ ellenébe a’ jobboldal’ egyik tagja a kor’ igényeit ’s a’ méltányosságot állitván (1844 Pesti Hírlap CD61) | Mindenki hallgatott, nem birtak felelni, Csak Antinoosz mert ellenébe kelni (1907–1915 Baksay Sándor ford.–Homérosz C0735, 287) | Nem vetem ellenébe [...], hogy a nemzeti jellem nem örök érvényű, hanem maga is száz-százötven éves találmány (1992 Lengyel László 2027027, 22).

4. (minden sz-ben) ’vmely káros, rossz (hatású) dologgal v. ártó, támadó személlyel szembe, annak elhárítására, kivédésére’ ❖ ſe a’ Reménység’ tsalógatá, ſem pedig a’ félelem’ irtóztatásai el-ne forditsanak tégedet annak végbe vitelétöl, a’ mi hellyes. Igy fel kéſzülve léſzeſz, hogy mindenféle történeteknek egyenlö elmével meheſs ellenekbe (1776 Sófalvi József ford.–Dodsley 7293005, 35) | [Gara Miklós] a’ királynék szekeréhez vévénn magát, a’ rá lőtt nyilaknak kardját vetvén ellenébe, azok rajta sebet nem ejthettek (1805 Budai Ézsaiás 8069001, 186) | az első rohamnak ellenébe állított nemzetőri s önkénytes seregek (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Hallottátok hát a veszedelem hírét, tanácsoljátok, mit tegyünk ellenébe (1945 Darvas József 9101011, 143).

5. (összehasonlításban, viszonyításban) vmely dologgal, es. személlyel ellentétbe, kontrasztba úgy, hogy az attól való különbséget kiemelje(, és a helyébe lépjen, azt kizárja)’ ❖ mely kérdést ő továbbá csak úgy vizsgál és határoz meg, hogy a többeknek hasznokat, szabadságaikat nézi, ítéli és azokat a magáéinak ellenébe tévén, fontolja (1778 Bessenyei György¹ 7044017, 16) | Kölcsey itt azt a hibát is tevé, hogy magasztalásaiban határt nem ismervén, imádott poetáját [ti. Berzsenyit] Raphaellé csinálja; Horácnak s Matthissonnak ellenébe állítja… (1826 Kölcsey Ferenc összes művei 8253045, 582) | A halál az életnek lévén ellenébe téve (1830 Bugát Pál 8070002, 20) | [Ady] a vallásban az inspirációt, a hangulatot ellenébe helyezi a dogmának (1911 Szabó Dezső CD10) | [Jules Michelet francia történetíró] a demokrácia ügyét nem állította dogmatikusan a nacionalizmus ellenébe (1997 Miskolczy Ambrus CD58).

Ö: át~.

Vö. ÉrtSz.; TESz. ellen; ÉKsz.; SzT.

ellenébe¹ szem hsz 36B1 (kül. egysz 3. sz-ben -nak/-nek ragos szóval is, nu-szerűen is)
ellenében 36B1
1. (rég)
vmely anyag mozgásirányával ellentétes irányba
a’ kinek ſzemei fájóſok, ha a’ ſzél ellenébe fordúl, mikor éſzre ſe venné, ſzemeinek gyengeségét meg-érzi
(1780 Patay Sámuel ford.)
Hajók ellenében úsznak viznek, szélnek
(1821 Mátyási József)
Az elszigetelt vízoszlop ütése, melynek akkor van helye, midőn a valamely edényből kirohanó vízoszlop egy ellenébe tartott felületre gyakorol ütést
(1861 Petzval Ottó)
[a hajóvontatás] régebben a part mentén, vízfolyásnak ellenében történt lovakkal és hosszú vontatóköteleknél fogva
(1930 TolnaiÚjLex.)
Egy vontatóhajó meg egy uszály haladt boldog békességben, egymás mellé erősítve, ár ellenében
(1972 Tandori Dezső ford.Beckett)
1a. (minden sz-ben) (rég)
vmi felé, annak irányába
Némellyek úgy tartották, hogy [a borsfák] tsak a’ Caucaſus hegyének, a’ Napnak ellenébe tétetett homlokán teremnének
(1789 Mátyus István)
Ohajtlak messze fátyolodnak Kékjében látni szép Remény, Ha napjaim majd alkonyodnak, Derűl-e rájok újabb fény? Imádott tárgyak ellenébe Röpűlnek-e egykor szárnyaim? Vagy tán a sírdomb hűs éjébe Megszűnnek édes álmaim?
(1813 Kölcsey Ferenc)
Petrovics a lebernyeget karjára terité, s a világosság ellenébe tartván, ismét megcsóválta fejét
(1861 Arany János)
Felhő, madár és falevél [repülnek], Hetedhét ország ellenében
(1889 Bartók Lajos)
1b. (minden sz-ben) (rég)
vkivel v. vmivel szemközti helyre, ill. vki v. vmi elé (úgy, hogy azzal szemtől szembe kerül, v. hogy érzékelhetővé válik)
[Zrínyi] kardot rántván ellenébe került, Úgy vágta derékban [a török harcost], hogy mindjárt le-terült
(1777 Kónyi János)
a’ ſzem-fénynek [ti. pupillának] ellenébe egy lentse ſzem forma, mint a kriſtálly ollyan világos, ſok rétü hártyákból kéſzült teſtetske vagyon hellyheztetve
(1786 Mátyus István)
Eggy kis Viasz-Kupidót Arula eggy Legényke, Én ellenébe állván, Kérdém: mit ér ez a’ kis Képetske, hadd vegyem meg
(1791 Főldi János ford.Anakreón)
[a matador] bátran feléje menvénn a’ dühösköd bikának, midnn Ez, az ellenébe tartott köpönyeget fel-akarná vetni
(1795 Magyar Hírmondó)
legott diszszékbe ülette az urnő Elleniben
(1875 Szabó István¹ ford.Apollóniosz Rhodiosz)
1c. (minden sz-ben) (rég)
(ellenségesen) vmely (közeledő) személy felé irányulva v. annak irányával szemközti irányba (addig, amíg el nem éri, amíg nem találkozik vele)
Ezen Lovasſág balra vonúlván, ellenekbe indúl a’ Török Lovasoknak eggy gyalog Batalionnal eggyütt
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
[Alfréd] egyenesen a férfi felé szaladt, ki hasonlókép egész erejével rohant ellenébe, midőn a mentő s az üldözött találkozának
(1844 Gaal József)
Kenyérmezőn Báthorynak Alig tesz pár ezret népe S hatvanezer emberről jő A vad pogány ellenébe
(1857–1867 Szulik József)
Én ellene megyek… mi ellenébe megyünk, mi legyőzzük; mi megsemmisítjük
(1905 Petelei István)
1d. (rég)
vmely bekövetkező v. várható időszak, esemény, történés stb. felé irányulva, arra várakozva v. ahhoz közeledve(, és előle ki nem térve)
Gyakran láttál a’ legnagyob veſzedelmekben fel emelt fövel menni a’ halál ellenében
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
[a vándor] szíve döbögött, mint annak szokott a’ ki remény és csüggedés köztt megyen ellenébe sorsa’ elválásának
(1816 Kazinczy Ferenc ford.Wieland)
Minden egy rettenetes viadalnak nézett ellenébe; ’s Nagykároly, ez az annyiszor és annyit szenvedett város, szorongva várta a’ pártok lobogóit
(1843 Pesti Hírlap)
E nemzet [...] férfias elhatározottsággal fog ellenébe lépni a jövőnek
(1848 Kossuth Lajos)
Bátran ellenébe nézve Száz veszélynek, száz halálnak
(1885 e. Győry Vilmos)
2. (minden sz-ben)
(ellenségesen v. ellenfélként) vmely személy, közösség, dolog rontására, kárára v. hátrányára, ill. annak szándékával
[Odüsszeusz a] kérök’ ellenébe jobbikát akaſztya, Veri a’ mellyeket [= mellüket], pároan omlaſztya
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
Az Angyalok kéſzen állanak, az  tiſzta ki-lehelett Lelkét fel-fogni, és az Iſtenségnek eleibe vinni, a’ ki erre bóldogsággal alá súgároz, tenéked pedig átkokat dörög ellenedbe!
(1793 Szűts István ford.Naubert)
[a Jagellók idejében Kassa bírt még] elégséges életerővel a rajta ütött sebek elviselésére, valamint erővel az ellenébe irányzott támadások visszautasítására
(1868 Hajnik Imre)
[1956 júliusában Mikojan] fölkínálta neki a párt vezetését, Kádár nem fogadta el. Azt mondta, hogy az ember ilyenre nem jelentkezhet. Ebben még annak is szerepe volt szerintem, hogy nem akart Rákosi ellenébe tenni
(2000 Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne)
3. (minden sz-ben)
vmely megfontolással, rendelkezéssel, kijelentéssel stb., ill. vmely személlyel szemben, azzal ellenkezve v. szembeszegülve
valaki talám azt vetné ellenemben, hogy az én beſzédeim haſzontalanok és héjjában valok
(1775 Szeli Károly ford.Haen)
az Haza Törvénnyinek ellenébe ſemminémü Sententiákat, Reſolutiokat, Itéleteket [nem hozok]
(1790 Erdélyi rendeknek jegyzőkönyve)
Ezen vélemény’ ellenébe a’ jobboldal’ egyik tagja a kor’ igényeit ’s a’ méltányosságot állitván
(1844 Pesti Hírlap)
Mindenki hallgatott, nem birtak felelni, Csak Antinoosz mert ellenébe kelni
(1907–1915 Baksay Sándor ford.Homérosz)
Nem vetem ellenébe [...], hogy a nemzeti jellem nem örök érvényű, hanem maga is száz-százötven éves találmány
(1992 Lengyel László)
4. (minden sz-ben)
vmely káros, rossz (hatású) dologgal v. ártó, támadó személlyel szembe, annak elhárítására, kivédésére
ſe a’ Reménység’ tsalógatá, ſem pedig a’ félelem’ irtóztatásai el-ne forditsanak tégedet annak végbe vitelétöl, a’ mi hellyes. Igy fel kéſzülve léſzeſz, hogy mindenféle történeteknek egyenlö elmével meheſs ellenekbe
(1776 Sófalvi József ford.Dodsley)
[Gara Miklós] a’ királynék szekeréhez vévénn magát, a’ rá lőtt nyilaknak kardját vetvén ellenébe, azok rajta sebet nem ejthettek
(1805 Budai Ézsaiás)
az első rohamnak ellenébe állított nemzetőri s önkénytes seregek
(1848 Kossuth Hírlapja)
Hallottátok hát a veszedelem hírét, tanácsoljátok, mit tegyünk ellenébe
(1945 Darvas József)
5.
(összehasonlításban, viszonyításban) vmely dologgal, es. személlyel ellentétbe, kontrasztba úgy, hogy az attól való különbséget kiemelje(, és a helyébe lépjen, azt kizárja)
mely kérdést ő továbbá csak úgy vizsgál és határoz meg, hogy a többeknek hasznokat, szabadságaikat nézi, ítéli és azokat a magáéinak ellenébe tévén, fontolja
(1778 Bessenyei György¹)
Kölcsey itt azt a hibát is tevé, hogy magasztalásaiban határt nem ismervén, imádott poetáját [ti. Berzsenyit] Raphaellé csinálja; Horácnak s Matthissonnak ellenébe állítja…
(1826 Kölcsey Ferenc összes művei)
A halál az életnek lévén ellenébe téve
(1830 Bugát Pál)
[Ady] a vallásban az inspirációt, a hangulatot ellenébe helyezi a dogmának
(1911 Szabó Dezső)
[Jules Michelet francia történetíró] a demokrácia ügyét nem állította dogmatikusan a nacionalizmus ellenébe
(1997 Miskolczy Ambrus)
Vö. ÉrtSz.; TESz. ellen; ÉKsz.; SzT.

Beállítások