amint von hsz 0 (ksz-ként)

1. (/vál) ’a vele kapcsolt mellékmondatban megjelölt módon’ ❖ Kiki a’ mint tetſzett, a’ként lvldztt (1772 Bessenyei György¹ 7044025, 9) | haggyuk a’ külömbféle vármegyéknek köz népeit magyarúl úgy beſzélleni, ammint eddig beſzéllettek (1818 Verseghy Ferenc 7373027, 3) | Mért nem szeret úgy, amint nő a férfit szeretni szokta? (1912 Krúdy Gyula C2837, 157) | Távollevőt hogyan szeretnénk, ha te nem érkeznél messziről segítőn, úgy amint Izolda várához úsztattad el vágyott Trisztán fűzág-üzenetét? (1980 e. Fodor András ford.–Auden 9148034, 160).

2. ’〈nyomósító szerepű hasonlító mellékmondatok kötőszavaként〉’ ❖ amint alkotmányunkban a jobbágyság, a robot, a nemesség s az ősiség eltörléséig csak jövevény vendég volt; úgy költésünk is csak elvétve, csak huzakodva merített a néplélek forrásaiból (1909 Zilahi Kiss Béla CD10) | Amint a tőkés fejlődés kiéleződő osztály- és hatalmi konfliktusai általában az összeütközés felé haladtak, úgy ez időtől a válságérzet és a megújulási törekvés is egyetemesen jelentkezett (1982 Berend T. Iván 9049003, 54).

2a. (kül. verbális v. mentális cselekvést kifejező igék módhatározói bővítményeként, rendsz. közbevetés kötőszavaként) ’vmely észlelés, értesülés, kijelentés szerint, ill. vmely tanácsnak, parancsnak stb. megfelelő módon’ ❖ Kriſtus nem tsak irgalmason reánk teként, hanem, a’ mint meg-igérte, állandóúl közöttünk-is marad (1772 Vajda Sámuel 7365001, 140) | Minden helynek vann, a’ mint mondám, tulajdon határa, horizonnya (1809 Varga Márton 8510001, 11) | Ő, amint hírelik, Mindennap sűltet, meg lepényt, meg Pástétomot eszik (1842 Petőfi Sándor C3508, 267) | a nánási nők pedig egy szalagból elkészitik az egész kalapot ugy, a mint parancsolják (1860 Vasárnapi Újság szept. 23. CD56) | A cipőmet is összekötöztem, úgy, amint a rab tanácsolta (1975 Kertész Imre² CD41).

2b. ’〈nem valódi alárendelésben az így mut hsz helyett〉’ ❖ [A csalán] völgyes erdökben vékony fák alatt árnyékos helyeken terem; A’ mint magam-is böven ſzedtem ezt a’ füvet (1775 Csapó József 7062001, 55) | Minden népnél a vagyonosodást legjobban elősegíti a mesterség vagyis az ipar és a kereskedés, a mint ezt a legnagyobb nemzetek példái mutatják (1891 Ferenczy József 8142001, 4) | Amint a lélektanban Kemény volt a mestere, a forma fontosságára vonatkozólag [Gyulai] sokat tanult Aranytól (1909 Kuncz Aladár CD10).

3. (/vál) ’a vele kapcsolt mellékmondatban megjelölt állapotban’ ❖ [A világ] igy a’ legtökéletesebb a’ mint van (1773–1775 Bessenyei György¹ 7044009, 97) | úgy fogsz mindent találni, amint itt hagytál, mert a bóltot mindég jól bezártam (1828 Fazekas Mihály ford. 8138020, 267) | Elmosódva merült föl emlékezetében a főváros képe, úgy a mint négy évvel azelőtt látta (1888 Sziklay János 8447003, 95) | Ha úgy megyek, amint vagyok, magam, – ki tudja? És ki lát menni eléd? (1964 Nemes Nagy Ágnes ford.–Rilke 9479128, 236).

4. ’〈észlelést, érzékelést, gondolati tevékenységet kifejező igét tartalmazó főmondat (tárgyi) mellékmondatában:〉 hogy éppen, amint éppen’ ❖ Meg-látta Melantó a’ ház’ küſzöbében, A’-mint bé-keverve [= beszennyezve] fel-jött roſzſz ſzürében (1780 Dugonics András ford.–Homérosz 7087027, 187) | Ugy szeretek állni A szélmalmok előtt! elnézem ezeket, A mint vitorlájok hányja, egyre hányja A cigánykereket (1848 Petőfi Sándor C3502, 80) | Künn a pitvarban csengetnek, majd hallani lehet, a mint ajtót nyitnak (1889 e. Reviczky Gyula ford.–Ibsen C3630, 3) | Pontosan emlékszem, amint ott álltam az árvaház szellős, tágas folyosóján, néhány másik gyermekkel és arra vártunk, hogy a formaságokat elintézzék (1927 Weltner Jakab 9787002, 14) | Az ember egyszerűen elképzeli a szerzőt amint arra a meggyőződésre jut, hogy a szóban forgó cipőhöz való ragaszkodás esetén az adott szituációban valóban az a legcélszerűbb, ha levagdossa lábujjait (1981 Petőfi S. János 2030043, 40).

5. ’a vele kapcsolt mellékmondatban megjelölt mértékben, amennyire’ ❖ [a sáncot] elöl pedig olly eröſsen bé-kell vágni, a’ mint tsak lehet (1775 Geidler József ford. 7098006, 108) | Eleget ellenkezém, a mint tőlem kitelék (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Lessing 8228114, 159) | Oh Hamlet! mi volt ijedésed, Mikoron megláttad atyád lelkét, Ahhoz képest, amint megijedt A helybeli lágyszivü kántor Feleségének látásán? (1844 Petőfi Sándor C3500, 147) | [Goya] képeinek értékemelkedése ahhoz képest, amint őt már életében megbecsülték, nem is olyan szédületes (1908 Lengyel Géza CD10).

6. ’a vele kapcsolt (következményes) mellékmondatban meghatározott időben, amikor, miközben’ ❖ Amint ment volna a Szakmári ablaka alatt, megsikamodott, minthogy sáros idő volt (1778 Rettegi György 7282004, 385) | Amint ballagtak a csillagok közepett, Kukoricza Jancsi ekkép elmélkedett (1844 Petőfi Sándor C3506, 194) | Amint mentünk, mendegéltünk, egyszerre csak egy cserfának az odvából kiröppen egy vadgalamb s mindjárt le is száll egy ágra, ott elkezd búgni, burukkolni (1920 Benedek Elek 8041002, 67) | fájdalom szorította össze szívét, amint erre az öregedő emberre gondolt (1961 Füst Milán 9161044, 75).

6a. ’a vele kapcsolt mellékmondatban meghatározott cselekvést, történést követően azonnal; mihelyt’ ❖ Némelly a’ mint ſzemét álmábúl fel veti, Már nyugott lábait tánczhoz egyengeti (1777 Fejér Antal 7103001, 5) | meleg szívvel jött felém a mint megpillanta (1816 Kazinczy Ferenc 8228111, 127) | Mariskával nem találkozhatott, mert őt, amint megérkezett, elfogták rá várakozó vendégek (1908 Nagy Lajos CD10) | Amint kimondtam, rögtön éreztem, hogy ostobaságot követtem el (1964 Pilinszky János 9531180, 229).

7. (rég) ’〈okhatározói mellékmondat kötőszavaként:〉 minthogy, mivel’ ❖ [a fülemüle] éneklése igen meg tetſzett néki, és, amint Királyfi vala, legottan megakarta fogni (1799 Sándor István C1530, 139) | A királyságé a politikai, az arisztokrácziáé a szocziális hatalom. A mint egyik sem törekszik a másik hatalmának csorbítására, nem volt ok a komoly összeütközésre (1888 Grünwald Béla 8165005, 358) | a villa meg a kés nagyot csördült a tányérján, amint az ámulattól leejtette rá (1908 Cholnoky Viktor CD10).

8. (ritk) ’a vele kapcsolt mellékmondatban meghatározott helyen; ahol¹’ ❖ [Az ún. földi sulyom] terem Nagy Györ Vároa Funduſsán, a’ mint a’ Komáromi úton a’ Forrás kútra mégyen az út (1775 Csapó József 7062001, 269) | amint a hegyi ösvény befutott az Kassának vivő országútba, szembetalálkozott egy kopott ruhájú emberrel, akinek rengeteg szatyor volt a hátán (1912 Bán Ferenc CD10).

J: ahogy, amiként, amiképpen.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. a-; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

amint vonatkozó névmási határozószó 0 (ksz-ként)
1. (/vál)
a vele kapcsolt mellékmondatban megjelölt módon
Kiki a’ mint tetſzett, a’ként lvldztt
(1772 Bessenyei György¹)
haggyuk a’ külömbféle vármegyéknek köz népeit magyarúl úgy beſzélleni, ammint eddig beſzéllettek
(1818 Verseghy Ferenc)
Mért nem szeret úgy, amint nő a férfit szeretni szokta?
(1912 Krúdy Gyula)
Távollevőt hogyan szeretnénk, ha te nem érkeznél messziről segítőn, úgy amint Izolda várához úsztattad el vágyott Trisztán fűzág-üzenetét?
(1980 e. Fodor András ford.Auden)
2.
〈nyomósító szerepű hasonlító mellékmondatok kötőszavaként〉
amint alkotmányunkban a jobbágyság, a robot, a nemesség s az ősiség eltörléséig csak jövevény vendég volt; úgy költésünk is csak elvétve, csak huzakodva merített a néplélek forrásaiból
(1909 Zilahi Kiss Béla)
Amint a tőkés fejlődés kiéleződő osztály- és hatalmi konfliktusai általában az összeütközés felé haladtak, úgy ez időtől a válságérzet és a megújulási törekvés is egyetemesen jelentkezett
(1982 Berend T. Iván)
2a. (kül. verbális v. mentális cselekvést kifejező igék módhatározói bővítményeként, rendsz. közbevetés kötőszavaként)
vmely észlelés, értesülés, kijelentés szerint, ill. vmely tanácsnak, parancsnak stb. megfelelő módon
Kriſtus nem tsak irgalmason reánk teként, hanem, a’ mint meg-igérte, állandóúl közöttünk-is marad
(1772 Vajda Sámuel)
Minden helynek vann, a’ mint mondám, tulajdon határa, horizonnya
(1809 Varga Márton)
Ő, amint hírelik, Mindennap sűltet, meg lepényt, meg Pástétomot eszik
(1842 Petőfi Sándor)
a nánási nők pedig egy szalagból elkészitik az egész kalapot ugy, a mint parancsolják
(1860 Vasárnapi Újság szept. 23.)
A cipőmet is összekötöztem, úgy, amint a rab tanácsolta
(1975 Kertész Imre²)
2b.
〈nem valódi alárendelésben az így mut hsz helyett〉
[A csalán] völgyes erdökben vékony fák alatt árnyékos helyeken terem; A’ mint magam-is böven ſzedtem ezt a’ füvet
(1775 Csapó József)
Minden népnél a vagyonosodást legjobban elősegíti a mesterség vagyis az ipar és a kereskedés, a mint ezt a legnagyobb nemzetek példái mutatják
(1891 Ferenczy József)
Amint a lélektanban Kemény volt a mestere, a forma fontosságára vonatkozólag [Gyulai] sokat tanult Aranytól
(1909 Kuncz Aladár)
3. (/vál)
a vele kapcsolt mellékmondatban megjelölt állapotban
[A világ] igy a’ legtökéletesebb a’ mint van
(1773–1775 Bessenyei György¹)
úgy fogsz mindent találni, amint itt hagytál, mert a bóltot mindég jól bezártam
(1828 Fazekas Mihály ford.)
Elmosódva merült föl emlékezetében a főváros képe, úgy a mint négy évvel azelőtt látta
(1888 Sziklay János)
Ha úgy megyek, amint vagyok, magam, – ki tudja? És ki lát menni eléd?
(1964 Nemes Nagy Ágnes ford.Rilke)
4.
〈észlelést, érzékelést, gondolati tevékenységet kifejező igét tartalmazó főmondat (tárgyi) mellékmondatában:〉 hogy éppen, amint éppen
Meg-látta Melantó a’ ház’ küſzöbében, A’-mint bé-keverve [= beszennyezve] fel-jött roſzſz ſzürében
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
Ugy szeretek állni A szélmalmok előtt! elnézem ezeket, A mint vitorlájok hányja, egyre hányja A cigánykereket
(1848 Petőfi Sándor)
Künn a pitvarban csengetnek, majd hallani lehet, a mint ajtót nyitnak
(1889 e. Reviczky Gyula ford.Ibsen)
Pontosan emlékszem, amint ott álltam az árvaház szellős, tágas folyosóján, néhány másik gyermekkel és arra vártunk, hogy a formaságokat elintézzék
(1927 Weltner Jakab)
Az ember egyszerűen elképzeli a szerzőt amint arra a meggyőződésre jut, hogy a szóban forgó cipőhöz való ragaszkodás esetén az adott szituációban valóban az a legcélszerűbb, ha levagdossa lábujjait
(1981 Petőfi S. János)
5.
a vele kapcsolt mellékmondatban megjelölt mértékben, amennyire
[a sáncot] elöl pedig olly eröſsen bé-kell vágni, a’ mint tsak lehet
(1775 Geidler József ford.)
Eleget ellenkezém, a mint tőlem kitelék
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Lessing)
Oh Hamlet! mi volt ijedésed, Mikoron megláttad atyád lelkét, Ahhoz képest, amint megijedt A helybeli lágyszivü kántor Feleségének látásán?
(1844 Petőfi Sándor)
[Goya] képeinek értékemelkedése ahhoz képest, amint őt már életében megbecsülték, nem is olyan szédületes
(1908 Lengyel Géza)
6.
a vele kapcsolt (következményes) mellékmondatban meghatározott időben, amikor, miközben
Amint ment volna a Szakmári ablaka alatt, megsikamodott, minthogy sáros idő volt
(1778 Rettegi György)
Amint ballagtak a csillagok közepett, Kukoricza Jancsi ekkép elmélkedett
(1844 Petőfi Sándor)
Amint mentünk, mendegéltünk, egyszerre csak egy cserfának az odvából kiröppen egy vadgalamb s mindjárt le is száll egy ágra, ott elkezd búgni, burukkolni
(1920 Benedek Elek)
fájdalom szorította össze szívét, amint erre az öregedő emberre gondolt
(1961 Füst Milán)
6a.
a vele kapcsolt mellékmondatban meghatározott cselekvést, történést követően azonnal; mihelyt
Némelly a’ mint ſzemét álmábúl fel veti, Már nyugott lábait tánczhoz egyengeti
(1777 Fejér Antal)
meleg szívvel jött felém a mint megpillanta
(1816 Kazinczy Ferenc)
Mariskával nem találkozhatott, mert őt, amint megérkezett, elfogták rá várakozó vendégek
(1908 Nagy Lajos)
Amint kimondtam, rögtön éreztem, hogy ostobaságot követtem el
(1964 Pilinszky János)
7. (rég)
〈okhatározói mellékmondat kötőszavaként:〉 minthogy, mivel
[a fülemüle] éneklése igen meg tetſzett néki, és, amint Királyfi vala, legottan megakarta fogni
(1799 Sándor István)
A királyságé a politikai, az arisztokrácziáé a szocziális hatalom. A mint egyik sem törekszik a másik hatalmának csorbítására, nem volt ok a komoly összeütközésre
(1888 Grünwald Béla)
a villa meg a kés nagyot csördült a tányérján, amint az ámulattól leejtette rá
(1908 Cholnoky Viktor)
8. (ritk)
a vele kapcsolt mellékmondatban meghatározott helyen; ahol¹
[Az ún. földi sulyom] terem Nagy Györ Vároa Funduſsán, a’ mint a’ Komáromi úton a’ Forrás kútra mégyen az út
(1775 Csapó József)
amint a hegyi ösvény befutott az Kassának vivő országútba, szembetalálkozott egy kopott ruhájú emberrel, akinek rengeteg szatyor volt a hátán
(1912 Bán Ferenc)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. a-; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások