bejön tn ige 9c3

1. ’〈ember, állat, ill. jármű〉 kintről belülre, bent levő helyre v. személyhez, vminek a belsejébe jön’ ❖ Hogy bé jött a’ Követ, […] Szívét ékeſsége meg-tántorította, Hogy kegyelmes ſzemét reá fordította (1780 Dugonics András ford.–Homérosz 7087027, 179) | Egyedl vóltam Szobámban, hová [atyám] Ebéd utánn bejött (1794 Kármán József² 7165022, 178) | késő este jött be hozzám Jancsi, s jelenté, hogy valaki beszélni akar velem (1846 Petőfi Sándor 8366445, 31) | A macska három kölykével bejött a fényhez s rátelepedett a Szabóné térdére (1920 Szabó Dezső 9623001, 22) | Nyoma a havon mutatja, hogy a hintó bejött és megfordult a tágas udvaron (1936 Tersánszky Józsi Jenő 9706008, 89) | Nem tudom ajtón, vagy ablakon jött-e be, de egyszerre ott volt előttünk [egy vasúti tiszt] (1958 Münnich Ferenc 2025077, 643).

1a. ’kisebb v. közeli helyről vmely helységbe, ill. központinak tekintett helyre jön v. utazik vki’ ❖ minden Nap béjött a’ Városba Tiſztségének Folytatására (1794 Uránia 7165015, 251) | bejöttem Kolozsvárra, dolgaim vannak (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102006, 80) | gyalog jöttem be a városba egy vas nélkül (1936 Nagy Lajos 9472003, 103) | Váradon a módos gazda semminek se számít s ha bejön a belvárosba, […] botorkál a fényes szállodák, kávéházak, bazárok, bankok között (1955 Bóka László 9064025, 151).

1b. ’kisebb v. közeli helyről vmely helységbe, ill. központinak tekintett helyre jön lakni vki, beköltözik vhova’ ❖ a nővéreim bejönnek a városba, a téli hónapokra (1917 Barta Lajos CD10) | Az év nagy részét Leányfaluban töltöttük, ha télre bejöttünk, használni csak az ebédlőt használtuk (1956 Móricz Virág 2005032, 161).

1c. ’munkahelyére (dolgozni) jön’ ❖ – Hogyan van az, hogy a hivatalnok urakat nem találom itt? – Alkalmasint azért nem találja itt, mert nem jöttek be (1888 Mikszáth Kálmán CD04) | a főszerkesztő ur nem jön be éjszaka, a segédszerkesztő ur meg bejön (1917 Gábor Andor 9163011, 22) | Első nap dolgoztam együtt az új főnökkel, Kojszával. Olyan jó érzéssel jöttem ma be, azt hittem, ez valahogy az én csöndes diadalom napja lesz – és egészen másképp sikerült (1983 Balla László 1010019, 172).

1d. ’〈vonat〉 az állomásra befut, megérkezik’ ❖ Mikor a vonat bejött, egyszerre ellepte a perront a publikum (1894–1906 Thury Zoltán 8479008, 56) | Bejött a vicinális személyvonat Nádasladány [!] felől s bejött a gyors is (1940 Veres Péter 9771007, 30) | Aztán zsibongás az állomás felől: bejött a pesti személy (1963 Rónay György 9573001, 241).

1e. ’〈áramló anyag, pl. víz, levegő, fény〉 ide beárad, beözönlik’ ❖ A szoba ablakait s ajtait minden esetre ki kell nyitni, hogy a szobábani nedves lég helyett kivülről száraz lég jöjjön be (1843 Tarczy Lajos 8464005, 202) | bejött a viz, ellepte az udvart is, a refektóriumot is (1907 Gárdonyi Géza C1842, 417) | minden sötét, csak a lépcsőházból jön be a fény (1969 Mándy Iván 9420018, 31).

2. ’Idegenként érkezik ide.’

2a. ’〈ember(ek csoportja) más országból, más vidékről〉 ide betelepül’ ❖ Mikor a’ Magyarok bejöttek az orſzágba, ez a’ Salán bírta akkor, a’ Duna, Tiſza, és Garán vize közit (1802 e. Budai Ferenc 7060011, 217) | Az üveggyártás csakhamar nagy mérvben indult meg; Stiria és Csehországból sok mesterember jött be (1869 Orbán Balázs 8340011, 17) | A szerzetek, melyeket elkerget felséged, törvényes oltalom alatt jöttek be ide, a jogaikat megerősítette a trienti zsinat (1918 Szomory Dezső 9683011, 41) | Szent István hitvesével, Gizellával együtt jöttek be az országba Nürnbergből a később Hermánynak nevezett nemzetség elődei (1998 Kristó Gyula CD17).

2b. ’〈hadsereg(gel vki)〉 erre a helyre (megszállóként) bevonul v. betör’ ❖ Az alatt mig, a’ Törökkel való Tsaták tartottak, az Auſtriai ’s idegen Hadi Seregek, mint Szövettséges, és Segéd-Hadak bé jöttek az Orſzágba (1790 Aranka György 7010003, 10) | Henrik Csáſzár béjött ugyan az ő [ti. Salamon] ſegítségére, és Nyitrát oſtromlottais, de minden haſzon nélkűl (1802 e. Budai Ferenc 7060011, 215) | Tudod-e, mikor a románok bejöttek, bombázták a falut, éppen az én házamat gyujtották fel a bombák (1941 Móricz Zsigmond 9462012, 88) | csakugyan bejöttek az oroszok. Rengeteg lovas katona jött-ment az utcákon, ágyúkat vontattak (1977 Végh Antal 9768002, 37).

2c. ’〈(vmilyen mennyiségű) áru külföldről〉 erre a helyre bekerül, bejut’ ❖ mennyi portéka megy ki az Orſzágból? mennyi jön bé? (1795 Németh László¹ 7246003, 86) | külföldi czukor Európába ismét bejöhetett (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Hozzánk bejönnek egyaránt ugy a francia, mint a német lapok (1939 Független Újság 2126001, 1) | Lengyelországból háromszor-négyszer akkora mennyiség jött be [acélipari termékekből] 1997-ben, mint az előző években (1998 Figyelő CD2601).

2d. ’〈idegen szó, ill. itt nem őshonos növény, állat〉 ebbe a nyelvbe, ill. ide, erre a területre bekerül, és itt elterjed’ ❖ [a különböző babfajták] köztünk-is, a’ hová ez a’ vetemény nem régen jött-bé, már majd mind fel-találtatnak (1787 Mátyus István 7222015, 183) | a sátoros czigányok által […] a maszlagos redő-szirom (Datura stramonium) [= csattanó maszlag] jött be Indiából Európába, mellynek összetört magja adta a czigányok varázs kenőcsének a kábitó erőt (1859 Vasárnapi Újság CD56) | így jött be a temérdek szláv szó (1920 Móricz Zsigmond C3223, 173).

3. ’〈küldemény, irat stb.〉 ide v. hozzánk beérkezik’ ❖ amely munkák bejöttek, azokat a megítélés végett […] a társaság eleibe tenni [a titkár kötelessége] (1791 Aranka György 7156001, 99) | díjazni kell minden czikket, a mi a lapba bejön (1848 Petőfi Sándor C0642, 147) | – Milyen árajánlat? – Ma reggel jött be egy csomó (1932 Móricz Zsigmond 9462011, 231) | úgy kapcsolhatunk át egyik dokumentumról a másikra, vagy nyithatunk meg bejövő elektronikus leveleket, hogy a kulcsszavakra, illetve a levél fejlécére pillantunk (1998 Byte Magazin ford. CD38).

3a. ’〈folyó〉 ide belép, ill. 〈út〉 ide vezet’ ❖ Minekutánna [a Rába] bejött a’ Vgyénkbe nk. f. foly Tsákányig (1819 Magda Pál 8285006, 305) | itt más bejövő ut nincs (1856 Vasárnapi Újság CD56) | A vasút egyik szárnya bejött a mesterhídig (1980 Mikó Sándor CD52).

3b. ’vminek egészen a belsejéig ér, húzódik vmi’ ❖ A kép címe pedig: „A város bejön a szobába” (1912 Balázs Béla CD10) | A vízválasztó ellenben bejön egészen a medencébe az Olt és a Maros vizeit választva el egymástól (1914 RévaiNagyLex. C5707, 299) | a környező táj úgyszólván lakásunk küszöbéig bejön (1965 Kiss László² CD52) | a kert szinte bejön a lakásba (1996 Lakáskultúra CD39).

3c. (biz) ’ide kerül be vmi, itt bent lesz a helye’ ❖ ÉrtSz.

4. (/biz) ’〈pénzösszeg, bevétel stb.〉 befolyik’ ❖ Ezen 1000 Rhénes-forintokból bejövő 700 Ftoknak az interesse [= kamata] premiumul adattassék minden esztendőben annak […], aki három közül legjobb dissertatiot fog írni (1780 Hatvani István¹ 7277002, 32) | Ma tsak 30 arany jött bé a’ kasszába (1796 Csokonai Vitéz Mihály C1331, 10) | naponként szép bevétel jönne be (1856 Vasárnapi Újság CD56) | 1672-ben a konfiskált javak eladásából csak 35.000 forint jött be (1928 Szekfű Gyula CD42) | 2000 példányt szinte minden műből el lehet adni, hogy legalább a költség bejöjjön (1989 Inkei Péter 2001018, 93).

5. (biz)(nyertesként) célba ér’ ❖ Hátha mégis bejön a Nevkasztel [ti. a Newcastle nevű versenyló]? (1907 Ambrus Zoltán C0605, 323) | A második futó […] ötszáz méterrel jött be a győztes mögött (1908 Budapesti Hírlap okt. 16. C4696, 14) | Hetvennyolc éves korában gutaütést kapott Freidenauban a lóversenytéren, amikor nem jött be elsőnek kedvenc versenylova (1985 Hegedüs Géza 9233001, 98).

5a. (biz) ’〈szavazással történő választáson〉 győz’ ❖ Ha Krausz helyett Luppa Péternek kell bejönni, akkor inkább maradjon meg Krausz (1884 Mikszáth Kálmán CD04) | Éjfélre megvolt a végeredmény. Gerő vagy négyszázötven többséggel bejött (1948 Sarkadi Imre 9586019, 23) | [Nepálban] alig három évvel a többpártrendszer helyreállítása után máris a kommunisták jöttek be a választásokon (1994 Magyar Hírlap CD09).

5b. (biz) ’sikeresnek bizonyul, a kívánt eredménnyel jár vmi’ ❖ poénjai rendre be is jönnek (1992 Almási Miklós 2027038, 42) | Az üzlet bejött (1995 Magyar Hírlap CD09) | A csel bejött (1999 Magyar Hírlap CD09).

5c. bejön vkinek (biz)(meg)tetszik vkinek vmi’ ❖ [az amerikai katonáknak] bejön néhány eredeti Edda-szerzemény is (1996 Magyar Hírlap CD09) | A korábban tudományosan belőtt célcsoportnak nagyon bejött a mozi [ti. a reklámfilm], bitangul megnőtt a fogyasztás is (2000 Magyar Hírlap CD09).

5d. (biz) ’megvalósul, valóra válik vmi’ ❖ Na hál istennek, csakhogy bejött az apádnak a kívánsága (1909 Móricz Zsigmond CD10) | a tervezett infláció kétszerese jött be (1991 Nemes Gábor 2014021, 32) | bejött az előzetes számításuk (1995 Magyar Hírlap CD09) | a jóslat bejött (1996 Magyar Hírlap CD09).

6. (biz) ’〈adás, közvetítés〉 fogható, szól v. megszólal’ ❖ Eszter most is a rádiónál ült, egy hosszú szonáta jött be nyugatról valahonnan (1956 Németh László² 9485044, 450) | a rádiót tekergetik. […] Külföld nem jön be, csupán a németek (1978 Kabdebó Tamás 9816001, 31) | Nemsokára bejött a Kossuth rádió, és ontotta a híreket (1990 Lovass Zoltán 1097001, 175).

7. ’〈időszak, időjárási jelenség〉 elkezdődik, beáll’ ❖ Bejön a tél (1799 Csokonai Vitéz Mihály C1328, 299) | a csípősebb idők bejöttek (1908–1910 Mikszáth Kálmán C3107, 56) | bejön a szárazság (1951 Veres Péter 9771010, 97) | Kora ősszel, amikor bejönnek a fagyok, leáll a gleccser olvadása, a patak megszűnik létezni (1998 Természet Világa CD50).

7a. (rég) ’〈vminek az ideje〉 elérkezik’ ❖ a gylés ideje bé-jött (1780 Magyar Hírmondó C0268, 621) | Csak jöjjön be a szép munkák tanulásának ideje, majd rámához ülünk (1869–1872 Déryné Széppataki Róza C1410, 24).

8. ’〈divat, szokás, gyakorlat〉 elterjed, ill. 〈szokásba, divatba〉 jön vmi’ ❖ miólta a’ Hit külömb külömb féle valláſokra oſzlot, olly ſzokás jött be, hogy mihelyt valamellyik magát jóra fel emeli, rajta rontnak (1778 Bessenyei György¹ 7044041, 13) | Illy módi ltözet jött bé a’ szokásba (1788 Gvadányi József C1936, 94) | azt kérik, hogy ismét a’ Deák nyelv jjjön-bé (1790 Mindenes Gyűjtemény C0368, 103) | Ezerhétszázkilencvenen innen jött be módiba a sarkatlan törpepapucs és csizma (1823 Fogarasi Sámuel 7109001, 65) | mostani századunk elején bejött az európai divat, mely véget vetett a nemzetiségek viseletének (1860 Vasárnapi Újság CD56) | Sulla ideje körül a görögöknél divatos kamatszámítás jött be (1902 ÓkoriLex. CD28).

8a. ’〈szabály, törvény stb.〉 érvénybe lép, működni kezd’ ❖ hogy mind a’ földes uraságok, mind azoknak tisztyeik mind kiváltképpen az jobbágyok és taxások [= adózók] magokat alkalmaztatni és az urbariummal bejött rendekben jó móddal előmenni tudhassanak, minden circumstancziákra [= körülményekre] nézve ilyetén rendelések tétessenek (1776 A surányi erdők rendtartása 7473001, 311) | A modern híddal bizonyosan bejött a modern vámszabályzat is (1884 Mikszáth Kálmán 8312239, 97) | bejött a métermérték (1898 Csulak Lajos C1344, 99) | Mikor ez a rendszer bejött, állami gazdaságba mentem dolgozni (1956 Pogány Mária 2005025, 94).

9. (ritk) ’megjelenik, jelentkezik vmi’ ❖ néha pedig a’ hajagos himlö el-mulván a’ nép közt, veres himlö jö-bé utánna (1778 Milesz József ford.–Störck C3161, 276) | Itt jön be a tárgyalásba a változás megismerésének problémája (1990 Steiger Kornél 2029028, 646) | a szabadprogramban bejött egy hiba (1997 Magyar Hírlap CD09).

Sz: bejötte.

Vö. CzF. bejő, bejött; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. bejöhet, bejő/jön, bejött, bejövendő; ÚMTsz.

bejön tárgyatlan ige 9c3
1.
〈ember, állat, ill. jármű〉 kintről belülre, bent levő helyre v. személyhez, vminek a belsejébe jön
Hogy bé jött a’ Követ, […] Szívét ékeſsége meg-tántorította, Hogy kegyelmes ſzemét reá fordította
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
Egyedl vóltam Szobámban, hová [atyám] Ebéd utánn bejött
(1794 Kármán József²)
késő este jött be hozzám Jancsi, s jelenté, hogy valaki beszélni akar velem
(1846 Petőfi Sándor)
A macska három kölykével bejött a fényhez s rátelepedett a Szabóné térdére
(1920 Szabó Dezső)
Nyoma a havon mutatja, hogy a hintó bejött és megfordult a tágas udvaron
(1936 Tersánszky Józsi Jenő)
Nem tudom ajtón, vagy ablakon jött-e be, de egyszerre ott volt előttünk [egy vasúti tiszt]
(1958 Münnich Ferenc)
1a.
kisebb v. közeli helyről vmely helységbe, ill. központinak tekintett helyre jön v. utazik vki
minden Nap béjött a’ Városba Tiſztségének Folytatására
(1794 Uránia)
bejöttem Kolozsvárra, dolgaim vannak
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
gyalog jöttem be a városba egy vas nélkül
(1936 Nagy Lajos)
Váradon a módos gazda semminek se számít s ha bejön a belvárosba, […] botorkál a fényes szállodák, kávéházak, bazárok, bankok között
(1955 Bóka László)
1b.
kisebb v. közeli helyről vmely helységbe, ill. központinak tekintett helyre jön lakni vki, beköltözik vhova
a nővéreim bejönnek a városba, a téli hónapokra
(1917 Barta Lajos)
Az év nagy részét Leányfaluban töltöttük, ha télre bejöttünk, használni csak az ebédlőt használtuk
(1956 Móricz Virág)
1c.
munkahelyére (dolgozni) jön
– Hogyan van az, hogy a hivatalnok urakat nem találom itt? – Alkalmasint azért nem találja itt, mert nem jöttek be
(1888 Mikszáth Kálmán)
a főszerkesztő ur nem jön be éjszaka, a segédszerkesztő ur meg bejön
(1917 Gábor Andor)
Első nap dolgoztam együtt az új főnökkel, Kojszával. Olyan jó érzéssel jöttem ma be, azt hittem, ez valahogy az én csöndes diadalom napja lesz – és egészen másképp sikerült
(1983 Balla László)
1d.
〈vonat〉 az állomásra befut, megérkezik
Mikor a vonat bejött, egyszerre ellepte a perront a publikum
(1894–1906 Thury Zoltán)
Bejött a vicinális személyvonat Nádasladány [!] felől s bejött a gyors is
(1940 Veres Péter)
Aztán zsibongás az állomás felől: bejött a pesti személy
(1963 Rónay György)
1e.
〈áramló anyag, pl. víz, levegő, fény〉 ide beárad, beözönlik
A szoba ablakait s ajtait minden esetre ki kell nyitni, hogy a szobábani nedves lég helyett kivülről száraz lég jöjjön be
(1843 Tarczy Lajos)
bejött a viz, ellepte az udvart is, a refektóriumot is
(1907 Gárdonyi Géza)
minden sötét, csak a lépcsőházból jön be a fény
(1969 Mándy Iván)
2.
Idegenként érkezik ide.
2a.
〈ember(ek csoportja) más országból, más vidékről〉 ide betelepül
Mikor a’ Magyarok bejöttek az orſzágba, ez a’ Salán bírta akkor, a’ Duna, Tiſza, és Garán vize közit
(1802 e. Budai Ferenc)
Az üveggyártás csakhamar nagy mérvben indult meg; Stiria és Csehországból sok mesterember jött be
(1869 Orbán Balázs)
A szerzetek, melyeket elkerget felséged, törvényes oltalom alatt jöttek be ide, a jogaikat megerősítette a trienti zsinat
(1918 Szomory Dezső)
Szent István hitvesével, Gizellával együtt jöttek be az országba Nürnbergből a később Hermánynak nevezett nemzetség elődei
(1998 Kristó Gyula)
2b.
〈hadsereg(gel vki) erre a helyre (megszállóként) bevonul v. betör
Az alatt mig, a’ Törökkel való Tsaták tartottak, az Auſtriai ’s idegen Hadi Seregek, mint Szövettséges, és Segéd-Hadak bé jöttek az Orſzágba
(1790 Aranka György)
Henrik Csáſzár béjött ugyan az ő [ti. Salamon] ſegítségére, és Nyitrát oſtromlottais, de minden haſzon nélkűl
(1802 e. Budai Ferenc)
Tudod-e, mikor a románok bejöttek, bombázták a falut, éppen az én házamat gyujtották fel a bombák
(1941 Móricz Zsigmond)
csakugyan bejöttek az oroszok. Rengeteg lovas katona jött-ment az utcákon, ágyúkat vontattak
(1977 Végh Antal)
2c.
(vmilyen mennyiségű) áru külföldről〉 erre a helyre bekerül, bejut
mennyi portéka megy ki az Orſzágból? mennyi jön bé?
(1795 Németh László¹)
külföldi czukor Európába ismét bejöhetett
(1856 Vasárnapi Újság)
Hozzánk bejönnek egyaránt ugy a francia, mint a német lapok
(1939 Független Újság)
Lengyelországból háromszor-négyszer akkora mennyiség jött be [acélipari termékekből] 1997-ben, mint az előző években
(1998 Figyelő)
2d.
〈idegen szó, ill. itt nem őshonos növény, állat〉 ebbe a nyelvbe, ill. ide, erre a területre bekerül, és itt elterjed
[a különböző babfajták] köztünk-is, a’ hová ez a’ vetemény nem régen jött-bé, már majd mind fel-találtatnak
(1787 Mátyus István)
a sátoros czigányok által […] a maszlagos redő-szirom (Datura stramonium) [= csattanó maszlag] jött be Indiából Európába, mellynek összetört magja adta a czigányok varázs kenőcsének a kábitó erőt
(1859 Vasárnapi Újság)
így jött be a temérdek szláv szó
(1920 Móricz Zsigmond)
3.
〈küldemény, irat stb.〉 ide v. hozzánk beérkezik
amely munkák bejöttek, azokat a megítélés végett […] a társaság eleibe tenni [a titkár kötelessége]
(1791 Aranka György)
díjazni kell minden czikket, a mi a lapba bejön
(1848 Petőfi Sándor)
– Milyen árajánlat? – Ma reggel jött be egy csomó
(1932 Móricz Zsigmond)
úgy kapcsolhatunk át egyik dokumentumról a másikra, vagy nyithatunk meg bejövő elektronikus leveleket, hogy a kulcsszavakra, illetve a levél fejlécére pillantunk
(1998 Byte Magazin ford.)
3a.
〈folyó〉 ide belép, ill. 〈út〉 ide vezet
Minekutánna [a Rába] bejött a’ Vgyévármegyenkbe nk.napkelet f.felé foly Tsákányig
(1819 Magda Pál)
itt más bejövő ut nincs
(1856 Vasárnapi Újság)
A vasút egyik szárnya bejött a mesterhídig
(1980 Mikó Sándor)
3b.
vminek egészen a belsejéig ér, húzódik vmi
A kép címe pedig: „A város bejön a szobába”
(1912 Balázs Béla)
A vízválasztó ellenben bejön egészen a medencébe az Olt és a Maros vizeit választva el egymástól
(1914 RévaiNagyLex.)
a környező táj úgyszólván lakásunk küszöbéig bejön
(1965 Kiss László²)
a kert szinte bejön a lakásba
(1996 Lakáskultúra)
3c. (biz)
ide kerül be vmi, itt bent lesz a helye
ÉrtSz.
4. (/biz)
〈pénzösszeg, bevétel stb.〉 befolyik
Ezen 1000 Rhénes-forintokból bejövő 700 Ftforintoknak az interesse [= kamata] premiumul adattassék minden esztendőben annak […], aki három közül legjobb dissertatiot fog írni
(1780 Hatvani István¹)
Ma tsak 30 arany jött bé a’ kasszába
(1796 Csokonai Vitéz Mihály)
naponként szép bevétel jönne be
(1856 Vasárnapi Újság)
1672-ben a konfiskált javak eladásából csak 35.000 forint jött be
(1928 Szekfű Gyula)
2000 példányt szinte minden műből el lehet adni, hogy legalább a költség bejöjjön
(1989 Inkei Péter)
5. (biz)
(nyertesként) célba ér
Hátha mégis bejön a Nevkasztel [ti. a Newcastle nevű versenyló]?
(1907 Ambrus Zoltán)
A második futó […] ötszáz méterrel jött be a győztes mögött
(1908 Budapesti Hírlap okt. 16.)
Hetvennyolc éves korában gutaütést kapott Freidenauban a lóversenytéren, amikor nem jött be elsőnek kedvenc versenylova
(1985 Hegedüs Géza)
5a. (biz)
〈szavazással történő választáson〉 győz
Ha Krausz helyett Luppa Péternek kell bejönni, akkor inkább maradjon meg Krausz
(1884 Mikszáth Kálmán)
Éjfélre megvolt a végeredmény. Gerő vagy négyszázötven többséggel bejött
(1948 Sarkadi Imre)
[Nepálban] alig három évvel a többpártrendszer helyreállítása után máris a kommunisták jöttek be a választásokon
(1994 Magyar Hírlap)
5b. (biz)
sikeresnek bizonyul, a kívánt eredménnyel jár vmi
poénjai rendre be is jönnek
(1992 Almási Miklós)
Az üzlet bejött
(1995 Magyar Hírlap)
A csel bejött
(1999 Magyar Hírlap)
5c. bejön vkinek (biz)
(meg)tetszik vkinek vmi
[az amerikai katonáknak] bejön néhány eredeti Edda-szerzemény is
(1996 Magyar Hírlap)
A korábban tudományosan belőtt célcsoportnak nagyon bejött a mozi [ti. a reklámfilm], bitangul megnőtt a fogyasztás is
(2000 Magyar Hírlap)
5d. (biz)
megvalósul, valóra válik vmi
Na hál istennek, csakhogy bejött az apádnak a kívánsága
(1909 Móricz Zsigmond)
a tervezett infláció kétszerese jött be
(1991 Nemes Gábor)
bejött az előzetes számításuk
(1995 Magyar Hírlap)
a jóslat bejött
(1996 Magyar Hírlap)
6. (biz)
〈adás, közvetítés〉 fogható, szól v. megszólal
Eszter most is a rádiónál ült, egy hosszú szonáta jött be nyugatról valahonnan
(1956 Németh László²)
a rádiót tekergetik. […] Külföld nem jön be, csupán a németek
(1978 Kabdebó Tamás)
Nemsokára bejött a Kossuth rádió, és ontotta a híreket
(1990 Lovass Zoltán)
7.
〈időszak, időjárási jelenség〉 elkezdődik, beáll
Bejön a tél
(1799 Csokonai Vitéz Mihály)
a csípősebb idők bejöttek
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
bejön a szárazság
(1951 Veres Péter)
Kora ősszel, amikor bejönnek a fagyok, leáll a gleccser olvadása, a patak megszűnik létezni
(1998 Természet Világa)
7a. (rég)
〈vminek az ideje〉 elérkezik
a gylés ideje bé-jött
(1780 Magyar Hírmondó)
Csak jöjjön be a szép munkák tanulásának ideje, majd rámához ülünk
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
8.
〈divat, szokás, gyakorlat〉 elterjed, ill. 〈szokásba, divatba〉 jön vmi
miólta a’ Hit külömb külömb féle valláſokra oſzlot, olly ſzokás jött be, hogy mihelyt valamellyik magát jóra fel emeli, rajta rontnak
(1778 Bessenyei György¹)
Illy módi ltözet jött bé a’ szokásba
(1788 Gvadányi József)
azt kérik, hogy ismét a’ Deák nyelv jjjön-bé
(1790 Mindenes Gyűjtemény)
Ezerhétszázkilencvenen innen jött be módiba a sarkatlan törpepapucs és csizma
(1823 Fogarasi Sámuel)
mostani századunk elején bejött az európai divat, mely véget vetett a nemzetiségek viseletének
(1860 Vasárnapi Újság)
Sulla ideje körül a görögöknél divatos kamatszámítás jött be
(1902 ÓkoriLex.)
8a.
〈szabály, törvény stb.〉 érvénybe lép, működni kezd
hogy mind a’ földes uraságok, mind azoknak tisztyeik mind kiváltképpen az jobbágyok és taxások [= adózók] magokat alkalmaztatni és az urbariummal bejött rendekben jó móddal előmenni tudhassanak, minden circumstancziákra [= körülményekre] nézve ilyetén rendelések tétessenek
(1776 A surányi erdők rendtartása)
A modern híddal bizonyosan bejött a modern vámszabályzat is
(1884 Mikszáth Kálmán)
bejött a métermérték
(1898 Csulak Lajos)
Mikor ez a rendszer bejött, állami gazdaságba mentem dolgozni
(1956 Pogány Mária)
9. (ritk)
megjelenik, jelentkezik vmi
néha pedig a’ hajagos himlö el-mulván a’ nép közt, veres himlö jö-bé utánna
(1778 Milesz József ford.Störck)
Itt jön be a tárgyalásba a változás megismerésének problémája
(1990 Steiger Kornél)
a szabadprogramban bejött egy hiba
(1997 Magyar Hírlap)
Sz: bejötte
Vö. CzF. bejő, bejött; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. bejöhet, bejő/jön, bejött, bejövendő; ÚMTsz.

Beállítások