beül ige 1c2

1. tn (átv is) ’leülve elhelyezkedik vminek a belsejében úgy, hogy az (több oldalról) körülveszi; beleül’ ❖ Gyémántos Kalap van Királynak fejébenn, Bé ül méltósággal aranyos ſzékébenn (1789 Barcsay Ábrahám 7019008, 113) | a’ madarak bé ltek féſzkekbe (1790 Péczeli József ford.–Hervey 7267022, 270) | ha némelly ember beülhet egyszer az alispáni székbe, igen bajos dolog őt onnan kivetni (1843 Pesti Hírlap CD61) | beült a széna közé, hogy meg ne fagyjon (1886 Jókai Mór C2334, 86) | a kicsi beült apjának az ölébe (1914 Móricz Zsigmond CD10) | beült a padba és előszedte a könyveit (1918 Móra Ferenc 9459001, 100) | állig beül a vízbe (1982 NéprajziLex. CD47) | beültem a fotelba (1989 Páll Erna ford.–Harmsz 2024011, 35) | másra sem vágytam, mint beülni a kádba (1998 Lakáskultúra CD39).

1a. ts (rég) ’〈(ülő)helyet, ill. az általa jelképezett állást v. tisztséget (több) ember〉 leülve elfoglal, betölt’ ❖ már reggeli 9 órakor mind a’ 2 Tek. Tábla -vala ülve (1790 Magyar Kurír C0316, 865) | be lték azon res padokat (1808 Farkas Ferenc C1692, 54) | az előljáróság székei is teljesen be voltak már ülve (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [a nép] zsúfolásig beülte, beállta a gyásztermet (1897 Tolnai Lajos C4193, 133).

1b. tn beül vmibe (irod) ’〈gondolat, érzés, tulajdonság〉 vkire jellemzővé válik’ ❖ puhaság be nem ült a szittya szivekbe (1831 Pázmándi Horvát Endre C3437, 18) | Szivébe nagy öröm ül be, a farsangra gondol (1897 Tömörkény István C4317, 154) | a felülről jövő veszedelem gondolata beül az agyakba (1980 Sebeők János 1139001, 101).

2. tn ’vhova bemegy v. bejön, és ott leül’ ❖ be-mégyen ö-is [ti. Télemakhosz] az Attyához, Ki be-ült már akkor nyilazók’ ſzámához, Látott a’ Cſordás-is ajtók’ le-zártához (1780 Dugonics András ford.–Homérosz 7087027, 203) | Sophie végre elhallgatott, és beülvén egy szobába, azon asztalka mellett olvasott, ahol én írtam (1803 u. Kazinczy Ferenc 7163025, 465) | az urak beültek a kántorhoz kártyázni s tizennégy napig nem álltak fel onnan (1925 Móricz Zsigmond CD10) | Beültem a vécébe, és elaludtam (1963 Domonkos István 1037001, 12) | Első Ügyész beül az íróasztal mögé (1968 Göncz Árpád 1059001, 125).

2a. beül vmibe (vonzat n. is) ’〈közlekedési eszközbe〉 beszáll, és ülve helyet foglal benne’ ❖ [Chartres herceg] maga is kívánt bé-lni a’ makhinába [ti. a léghajóba]: de ſokan kérték tet, hogy magát veſzedelemre ne tegye-ki (1789 Mindenes Gyűjtemény C0366, 253) | Beülnek a léghajóba (1880 e. Csepreghy Ferenc C1285, 133) | Újlaki újra elmegy a repülőgép mellett. – Talán legjobb lenne, ha beülnénk, és elrepülnénk valamerre (1969 Mándy Iván 9420037, 540) | [a férfi] beült kék színű Fiat Ritmo típusú kocsijába és elviharzott a helyszínről (1997 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’〈helyiségbe, intézménybe〉 hosszabb időre bemegy, leül, és az ott szokásos tevékenységet folytatja, rendsz. vmely szolgáltatást igénybe vesz’ ❖ bé-ült a’ Vendég-fogadóba, egy-két Ital-Borra (1796 Takács Ádám ford.–Scriver C4081, 305) | Beülni a kioszkba, valakit lesni, aki nem jön, várni, míg a fagylalt elolvad (1848 Jókai Mór CD18) | beült a könyvtárba (1945 Sőtér István 9613002, 14) | minek menjek haza munka után, beülök inkább egy vendéglőbe, de sokszor a moziba is (1973 László-Bencsik Sándor 9383003, 327) | egyszer rajtaütésszerűen beültél egyik előadására [ti. az adjunktuséra] (1985 Grendel Lajos 1060004, 421).

2c. (kártyajátékot játszó személyek közé) leülve csatlakozik a játékhoz’ ❖ No, van nekünk [ti. kártyánk]! De azért te is értesz hozzá? – Ha a társaságot ki kell egészíteni: beülök (1888 Jókai Mór CD18) | mohón csapott le a játékosokra: – Gyerekek, beülök ötödiknek (1927 Szép Ernő 9665043, 98) | A szomszéd asztalnál huszonegyeztek. […] Egyideig figyelte őket, hogy nem hamisjátékosok-e, aztán beült a partiba (1950 Déry Tibor 9107009, 201) | micsináljak, nem ment a lapom, a Sacherban nem lehet virblizni, kérlekszépen, öt percre beültem valaki helyett (1979 Kornis Mihály 1082001, 108).

3. tn beül vmibe (pejor is) ’〈(zárt) közösségbe, intézménybe, állásba, tisztségbe stb.〉 bekerül, és ott dolgozni v. működni kezd’ ❖ Téged úgy kell tekintenem, mint a’ ki kedves Triászomban Szemerének helyébe beűlt (1812 Kazinczy Ferenc C2563, 8) | Az ujonnan kinevezett 1848-iki főispánok közül eddig csak kettő […] ült be de facto a megyébe (1860 Jósika Miklós CD32) | beüljön egy miniszteriumba egy forint ötven krajczáros diurnistának [= napidíjasnak] (1894–1906 Thury Zoltán 8479007, 5) | Üljetek csak be szépen valamelyik tartományi Faügyleti bizottságba (1929 Fábry Zoltán 9131003, 57).

4. tn beül vmibe ’ingatlant, ill. egyéb vagyont (érdemtelenül v. jogtalanul) elfoglal, ill. birtokba vesz’ ❖ a’ leány ág […] bé l a’ jószágba (1798 Nánásy Benjámin C3301, 254) | [a várat] Károly király a’ conwayi és kilultai grófnak adta, ki alig ült be a’ birtokába, midőn parancsolatot ada az épület fák, téglák, vasak és más szerek elhordására (1834 Garasos Tár 8625002, 89) | csak beültek a zsíros vagyonba (1884 Szabó Endre C3769, 2) | [Török József gróf] jogtalanul beült Kazinczy feleségének jussába (1938 Szerb Antal CD10) | [a csehek] csak idejöttek, mint maguk. Beültek a készbe, uralkodnak (1976 Dobos László 1034003, 220).

5. tn beül vmibe ’〈hadsereg, fegyveres csoport〉(támadólag) bevonul vhova, és megszállva tartja azt a helyet’ ❖ a’ Török felſö Rátz orſzágba bé-ül, oſztán a’ magyar nemzet oldala mellett fogja látni leg-kegyetlenebb éllenſégét [!] (1778 Bessenyei György¹ 7044034, 53) | [Marosszéken] a vásárhelyi várba August ezredes ült be 2 zászlóalj oláh határőr és egy zászlóalj szász ujoncz-alkotta őrseregével (1870 Orbán Balázs 8340017, 168) | [1849-ben] Haynau ült be a városba [ti. Pozsonyba], itt hozta véres ítéleteit, az aradi tizenhárom vértanúét is (1980 Szombathy Viktor 1149004, 43).

6. tn (rég) ’〈szem〉(kimerültségtől, betegségtől stb.) mélyen ülővé, ill. karikássá válik; beesik’ ❖ El-áll nyelvem, – bé-l ſzemem (1787 Döme Károly C2521, 106) | Ma könnyet ejt beűlt szemem neki (1823 Hébe C2044, 104) | Beülő szemei mogorva tekintetet adtak arcának (1850 Jászay Pál C3607, 97).

7. ts (rég, irod) ’〈anyag, szín stb.〉 beborít, befed vmit’ ❖ sz, és randa Szakállát A’ Piszok ülte be (1806 Nagy János² ford.–Vergilius C3282, 39) | zavaros szín ülte be arczát (1837 Parthenon C3431, 117).

7a. (rég, irod) ’〈érzés, érzelem〉 eltölt, betölt, elfoglal vmit v. vkit’ ❖ Kétes reménység ülte be mindenik Arczát: örömmel várja magára az Itéletet (1805 Szemere Pál 8439005, 84) | Hozzák daczos ménjét, melly már rég nyugodott, Mert bánat ülte-bé kebelét Urának (1823 Döbrentei Gábor C0031, 194).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

beül ige 1c2
1. tárgyatlan (átv is)
leülve elhelyezkedik vminek a belsejében úgy, hogy az (több oldalról) körülveszi; beleül
Gyémántos Kalap van Királynak fejébenn, Bé ül méltósággal aranyos ſzékébenn
(1789 Barcsay Ábrahám)
a’ madarak bé ltek féſzkekbe
(1790 Péczeli József ford.Hervey)
ha némelly ember beülhet egyszer az alispáni székbe, igen bajos dolog őt onnan kivetni
(1843 Pesti Hírlap)
beült a széna közé, hogy meg ne fagyjon
(1886 Jókai Mór)
a kicsi beült apjának az ölébe
(1914 Móricz Zsigmond)
beült a padba és előszedte a könyveit
(1918 Móra Ferenc)
állig beül a vízbe
(1982 NéprajziLex.)
beültem a fotelba
(1989 Páll Erna ford.Harmsz)
másra sem vágytam, mint beülni a kádba
(1998 Lakáskultúra)
1a. tárgyas (rég)
(ülő)helyet, ill. az általa jelképezett állást v. tisztséget (több) ember〉 leülve elfoglal, betölt
már reggeli 9 órakor mind a’ 2 Tek.tekintetes Tábla -vala ülve
(1790 Magyar Kurír)
be lték azon res padokat
(1808 Farkas Ferenc)
az előljáróság székei is teljesen be voltak már ülve
(1860 Vasárnapi Újság)
[a nép] zsúfolásig beülte, beállta a gyásztermet
(1897 Tolnai Lajos)
1b. tárgyatlan beül vmibe (irod)
〈gondolat, érzés, tulajdonság〉 vkire jellemzővé válik
puhaság be nem ült a szittya szivekbe
(1831 Pázmándi Horvát Endre)
Szivébe nagy öröm ül be, a farsangra gondol
(1897 Tömörkény István)
a felülről jövő veszedelem gondolata beül az agyakba
(1980 Sebeők János)
2. tárgyatlan
vhova bemegy v. bejön, és ott leül
be-mégyen ö-is [ti. Télemakhosz] az Attyához, Ki be-ült már akkor nyilazók’ ſzámához, Látott a’ Cſordás-is ajtók’ le-zártához
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
Sophie végre elhallgatott, és beülvén egy szobába, azon asztalka mellett olvasott, ahol én írtam
(1803 u. Kazinczy Ferenc)
az urak beültek a kántorhoz kártyázni s tizennégy napig nem álltak fel onnan
(1925 Móricz Zsigmond)
Beültem a vécébe, és elaludtam
(1963 Domonkos István)
Első Ügyész beül az íróasztal mögé
(1968 Göncz Árpád)
2a. beül vmibe (vonzat n. is)
〈közlekedési eszközbe〉 beszáll, és ülve helyet foglal benne
[Chartres herceg] maga is kívánt bé-lni a’ makhinába [ti. a léghajóba]: de ſokan kérték tet, hogy magát veſzedelemre ne tegye-ki
(1789 Mindenes Gyűjtemény)
Beülnek a léghajóba
(1880 e. Csepreghy Ferenc)
Újlaki újra elmegy a repülőgép mellett. – Talán legjobb lenne, ha beülnénk, és elrepülnénk valamerre
(1969 Mándy Iván)
[a férfi] beült kék színű Fiat Ritmo típusú kocsijába és elviharzott a helyszínről
(1997 Magyar Hírlap)
2b.
〈helyiségbe, intézménybe〉 hosszabb időre bemegy, leül, és az ott szokásos tevékenységet folytatja, rendsz. vmely szolgáltatást igénybe vesz
bé-ült a’ Vendég-fogadóba, egy-két Ital-Borra
(1796 Takács Ádám ford.Scriver)
Beülni a kioszkba, valakit lesni, aki nem jön, várni, míg a fagylalt elolvad
(1848 Jókai Mór)
beült a könyvtárba
(1945 Sőtér István)
minek menjek haza munka után, beülök inkább egy vendéglőbe, de sokszor a moziba is
(1973 László-Bencsik Sándor)
egyszer rajtaütésszerűen beültél egyik előadására [ti. az adjunktuséra]
(1985 Grendel Lajos)
2c.
(kártyajátékot játszó személyek közé) leülve csatlakozik a játékhoz
No, van nekünk [ti. kártyánk]! De azért te is értesz hozzá? – Ha a társaságot ki kell egészíteni: beülök
(1888 Jókai Mór)
mohón csapott le a játékosokra: – Gyerekek, beülök ötödiknek
(1927 Szép Ernő)
A szomszéd asztalnál huszonegyeztek. […] Egyideig figyelte őket, hogy nem hamisjátékosok-e, aztán beült a partiba
(1950 Déry Tibor)
micsináljak, nem ment a lapom, a Sacherban nem lehet virblizni, kérlekszépen, öt percre beültem valaki helyett
(1979 Kornis Mihály)
3. tárgyatlan beül vmibe (pejor is)
(zárt) közösségbe, intézménybe, állásba, tisztségbe stb.〉 bekerül, és ott dolgozni v. működni kezd
Téged úgy kell tekintenem, mint a’ ki kedves Triászomban Szemerének helyébe beűlt
(1812 Kazinczy Ferenc)
Az ujonnan kinevezett 1848-iki főispánok közül eddig csak kettő […] ült be de facto a megyébe
(1860 Jósika Miklós)
beüljön egy miniszteriumba egy forint ötven krajczáros diurnistának [= napidíjasnak]
(1894–1906 Thury Zoltán)
Üljetek csak be szépen valamelyik tartományi Faügyleti bizottságba
(1929 Fábry Zoltán)
4. tárgyatlan beül vmibe
ingatlant, ill. egyéb vagyont (érdemtelenül v. jogtalanul) elfoglal, ill. birtokba vesz
a’ leány ág […] bé l a’ jószágba
(1798 Nánásy Benjámin)
[a várat] Károly király a’ conwayi és kilultai grófnak adta, ki alig ült be a’ birtokába, midőn parancsolatot ada az épület fák, téglák, vasak és más szerek elhordására
(1834 Garasos Tár)
csak beültek a zsíros vagyonba
(1884 Szabó Endre)
[Török József gróf] jogtalanul beült Kazinczy feleségének jussába
(1938 Szerb Antal)
[a csehek] csak idejöttek, mint maguk. Beültek a készbe, uralkodnak
(1976 Dobos László)
5. tárgyatlan beül vmibe
〈hadsereg, fegyveres csoport〉 (támadólag) bevonul vhova, és megszállva tartja azt a helyet
a’ Török felſö Rátz orſzágba bé-ül, oſztán a’ magyar nemzet oldala mellett fogja látni leg-kegyetlenebb éllenſégét [!]
(1778 Bessenyei György¹)
[Marosszéken] a vásárhelyi várba August ezredes ült be 2 zászlóalj oláh határőr és egy zászlóalj szász ujoncz-alkotta őrseregével
(1870 Orbán Balázs)
[1849-ben] Haynau ült be a városba [ti. Pozsonyba], itt hozta véres ítéleteit, az aradi tizenhárom vértanúét is
(1980 Szombathy Viktor)
6. tárgyatlan (rég)
〈szem〉 (kimerültségtől, betegségtől stb.) mélyen ülővé, ill. karikássá válik; beesik
El-áll nyelvem, – bé-l ſzemem
(1787 Döme Károly)
Ma könnyet ejt beűlt szemem neki
(1823 Hébe)
Beülő szemei mogorva tekintetet adtak arcának
(1850 Jászay Pál)
7. tárgyas (rég, irod)
〈anyag, szín stb.〉 beborít, befed vmit
sz, és randa Szakállát A’ Piszok ülte be
(1806 Nagy János² ford.Vergilius)
zavaros szín ülte be arczát
(1837 Parthenon)
7a. (rég, irod)
〈érzés, érzelem〉 eltölt, betölt, elfoglal vmit v. vkit
Kétes reménység ülte be mindenik Arczát: örömmel várja magára az Itéletet
(1805 Szemere Pál)
Hozzák daczos ménjét, melly már rég nyugodott, Mert bánat ülte-bé kebelét Urának
(1823 Döbrentei Gábor)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások