bevesz ige 9b

1. ts ’〈bent levő személy vmely kívül levő tárgyat v. magatehetetlen személyt〉 megfogva beljebb visz, és a helyiség belső részébe, magához közelebbi helyre tesz’ ❖ a kis lány a kulcslyukon kinyulhat a zsemlyéért, és még a zsemlyét is beveheti (1859 Matkovics Pál 8299003, 72) | beveszik a hajóba Phrixus fiait, kik Görögországba utazva, itt hajótörést szenvedtek (1902 ÓkoriLex. CD28) | [elhullatja leveleit] télen a pelargónia, ha az ablakból beveszik a meleg szobába (1911 Móricz Zsigmond C3214, 129) | a kirakat valóban üres. De ott a cédula, rajta a felírás: Az árut bevettük (1981 Dénes Tibor 9812003, 164).

1a. ’〈saját szájába〉 tesz, dug vmit’ ❖ [Dani] ujra bevette a szivart a szájába (1911 Móricz Zsigmond C3228, 45) | Andorás belebök a villával [a szalámiba], és csak ugy héjjastól bevesz egyet (1914 Gárdonyi Géza C1847, 72) | [a kopoltyús gőte] a homokot bevette a szájába, hogy azután a kopoltyúin keresztül ismét kibocsássa (1933 Az állatok világa ford. CD46).

2. ts ’〈kül. orvosságot, ill. abból vmennyit〉 szájába vesz és lenyel’ ❖ A’ Gyökérnek porát […] egy kalán vizben vagy borban bé-kell venni (1775 Csapó József C1252, 10) | [az orvos a betegnek] opiumot rendelt, egy kevéssé nagyobb adagot találván bevenni, mély álomkórságba merűlt (1840 Horváth Zsigmond¹ 8190003, 105) | erős fejfájásra két tablettát is beveszel egyszerre, hogy a fájdalom a lehető legrövidebb idő alatt megszűnjék (1985 Grendel Lajos 1060004, 406).

2a. tn (tárgyragos határozóval) ’〈kül. orvosságból〉 szájába vesz és lenyel’ ❖ írok porokat, ezekből bevesz naponta hármat a beteg (1941 Tatay Sándor 9704005, 169).

3. ts (biz, átv is) ’〈ételt v. italt, ill. abból vmennyit〉 magához vesz, megeszik, megiszik’ ❖ [a csicsóka] a’ gyomorban ſok ſzeleket támaſzt, melly miatt egyéb haſznoſsabb bé-vett Eledeleknek meg-eméſztése akadályoztatik (1775 Csapó József 7062001, 15) | [Fürti] rövid ebédgyét allig hogy bevette, azonnal elszaladt (1806 Verseghy Ferenc C4430, 64) | [Arany] fontszámra falja a költőket, ezek híján hihetetlen mennyiségű zagyva prózát is bevesz romlatlan természete (1893 Riedl Frigyes 8393001, 5) | Alig vártam, hogy reggel legyen, és bevehessek egy felest, talán az kimossa az agyamból a sok szemetet (1989 Bólya Péter 1023008, 185).

3a. tn ’〈ételből v. italból〉 eszik v. iszik’ ❖ A notárus [= jegyző] szinte jó izűen evett, S a sok erős borból nagy adaggal bevett (1860 Tatár Péter 8303004, 35).

4. ts (/nyj) ’befogad, enged bejutni, behatolni (magába) vmit’ ❖ A’ Köves Föld […] a’ Magot ugyan bé-vészi és hamar meg-neveli, de szinte [= szintén] ollyan hamar el-is-szárasztja azt (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand C4022, 2) | A’ szívnek az a’ munkássága van, […] hogy a’ vért az életereken az egész testre magából kibocsátja, és ismét a’ más nemű ereken a’ vért magába beveszi (1841 Bátky Károly 8033004, 55) | A hámsejtek és leukociták magukba beveszik a zsirszemcséket s igy oldják, illetőleg viszik tovább a boholy középponti tömlőjébe (1894 PallasLex. CD02) | [A szikes föld] olyan kemény volt, nem vette be az ásót, mindig csákányozni kellett (1951 Veres Péter 9771010, 91).

4a. (átv is) ’〈vmely anyagot, hőt v. abból vmennyit〉 beszív, magába vesz úgy, hogy átitatódik azzal’ ❖ a’ földnek ezen négy nemei [ti. a köves, a homokos, az iszapos és a fekete föld] több, vagy keveſebb nap-ſúgarókat veſznek-be magokba (1798 Fekete Gergely ford.–Whatmann 7300001, 2) | ha a’ [birka] szőri tömött: nem veszi be az esőt, és nem lessz rühös (1819 e. Nagyváthy János 8328015, 152) | kövér húsokat legjobb besózni – mert a’ sovány sok sót bevesz – hamar kiszárad a’ füstön, ’s könnyebben is rothadásba megy mint a’ kövér (1846 Zelena Ferenc 8534015, 263) | Az öreg pudvás falak bevették a suttyorgást meg a rövid leintő feleleteket (1940 Németh László² 9485002, 16).

4b. (/biz) ’〈szellemi hatást, alkotást stb.〉 magába fogad, befogad(ni), ill. felfog(ni képes), magáévá tesz’ ❖ mikor Idvezit Urunk ezen a’ Földön járt; nem keveſen követték ugyan  Felségét, bévették az  Evangeliomát; de a’ következend Idkben, ſokkal többre kellett ſzaporodni az  benne Hivknek (1790 Takács Ádám 7340003, 143) | kik az értelmet isteníttik […], észszel fel nem érhető akármiféle fönséges Igazságokat be nem vesznek (1825 Edvi Illés Pál 8618001, 417) | kinek kinek jobb nézeteit bevettem (1842 Vass László¹ C4390, 12) | az a bizonyos néplélek sok mindent bevesz. Még a Király-utcai népdalokat is (1906 Juhász Gyula¹ 9284833, 90) | Ady hívei a gondolatszabadságra, a haladásra, és arra hivatkoztak, hogy a munkások egy része mégis csak beveszi az új költészetet (1940 Pintér Jenő CD44) | az a közönség mindent bevesz. Játszhat valaki nagyon jól vagy nagyon rosszul, a népek örülnek, hogy lengyel szót hallanak a színpadról (1978 Spiró György 1143002, 327).

4c. (rég) ’〈idegen nyelvi elemet〉 befogad és sajátjaként használ’ ❖ tsak egyedl mi vetemedgyünk-e arra a’ példa nélkl való képtelenségre, hogy minden idegen ſzármazású ſzókat, valamellyeket eleitl fogva Nyelvünkbe bévettünk, éppen most kihánnyunk, ’s éppen most, midn Nyelvünk’ gyarapítása által is nagyobb tekintetre akarunk emelkedni, más nemzeteknél magunkat nevetségesekké tegyük? (1807 Pápay Sámuel 8353001, 8) | [Kazinczy] ne tegye szűz nyelvünket olly lotyó Nimpfecskévé, a’ ki minden más nyelvbéli szót olly örömest be vesz, mint egy országos Sz[ajha] (1816 Kisfaludy Sándor 8243058, 303) | hol belsőnk titkos gerjedelmit honi gyök- vagy származékszóval ki nem tudjuk tenni, ott vegyük be az idegent (1831 Széchenyi István 8429008, 251).

5. ts ’Megfelelőnek ítél és elfogad vmit.’

5a. (rég) ’〈vki v. vkinek a lelkiismerete〉 helyesnek ítél és elfogad vmit’ ❖ Az Iſten nem vette mentségeket; hanem Evára ugyan azt a’ büntetéſt olvasá (1782 Molnár János 7232030, 7) | némellyek azt tartották, hogy az all-ortzás [= álarcos] fogoly a’ Monmuthi Hertzeg I. Károly Ángliai Király’ fija […]; máſok pedig, hogy az a’ Bellofordiai (Beaufort) Hertzeg vólna […]; míg nem utóljára e’ vélekedést venné-be a’ világ (1790 Mindenes Gyűjtemény 7457038, 62) | [a másik jelölt által ígért] pénzzel kitisztázhatná magát adósságaiból, de nem veszi be a lelkiismerete, hogy ne az ő régi követére szavazzon (1869 Toldy István 8482006, 269).

5b. (/biz) ’〈vmely helyzetet, igazságot stb.〉 elfogad, tudomásul vesz’ ❖ A’ te kezeidbl mindent bé-veszek, ha a’ halál vólna is az (1796 Vitéz Imre ford.–Spiess C4519, 138) | A hogy a két ellenséges család kibékült egymással, úgy az ő népeik is bevették az egyezséget (1882 Jókai Mór C2299, 202) | tele van a sajtó korrumpált bérencekkel s a publikum nincs arra nevelve, hogy az igazságot bevegye (1903 Kóbor Tamás 1081001, 75) | Virág szülei egyszerűen nem tudták bevenni, hogy a lányuk egy cigány gyerekkel van (1989 Fel a kezekkel! 1024023, 360).

5c. (rég) ’〈jó tanácsot, figyelmeztetést〉 meghallgat, megfogad’ ❖ Tisztellek, de be-nem veszem beszédedet (1772 Bessenyei György¹ C1075, 122) | A’ köz-nép minden tudomány nélkül való vólt […], meg-rögzött bennek öſeiknek balvélekedéſe, ritkán vették-bé a’ jó tanátſot (1790 Decsy Sámuel 7078012, 120) | az okos javítást nem csak beveszik, sőt megkivánják (1838 Zsoldos Ignác 8540004, 279) | Pháraó nagy nemzetébe Olvadj bele s velünk naggyá lehetsz, Mig így, ha a jószót be nem veszed, Elég hatalmas a nagy Pháraó, E pártos, büszke fajt, mely gátul áll Kitűzött útján, hogy megsemmisítse (1863 Madách Imre 8284013, 710) | [ha] egy német gazdász azon figyelmeztetését is bevennék földmiveseink, hogy semmiféle talajt se tartsanak hasznavehetetlennek, én azt hiszem, ötszörös lenne a jövedelmünk (1890 Felvidéki Szemle 8619001, 1).

5d. (rég) ’〈vmely vallást, szokást stb.〉 elfogad és követ’ ❖ Egyéb nemzeteknek haſznos találmányokat, és ſzokáſokat, a’ Törökök gyorſan követik. Bé-vették a’ puskázáſt, ágyuzáſt (1783 Molnár János 7445003, 184) | az Apátzák a’ Sz. Clara’ regulájit vették-be (1792 Mindszenthy Sámuel ford.–Broughton 7228034, 511) | [az] európaiak balkéztl kezdének jobbra írni, azóta minden műveltebb népek bevevék azt (1845 Palkovics Antal 8350005, 155) | [a legyőzött tatárok vezére] Lajos táborába jött, […] fogadván, hogy a keresztyén vallást beveszi (1861 Szalay László 8419005, 218) | az akkori időbeli Báthoriak közül nem volt egy is, ki a reformált hitet bevette volna (1892 Nyírvidék 8653001, 2).

5e. (biz) ’〈álhírt, hazugságot〉 gyanakvás nélkül elhisz’ ❖ mindég lesznek olyanok, a kik elég merészen hirdetik, hogy kezes nélkül is tudnak kölcsönöket megszavaztatni. Azok, a kik e könnyüvérü hirdetéseket beveszik és ezek után indulnak, azoknak csakugyan drágább lesz a pénz (1906 Délvidék 2104001, 1) | sokan be is vették a maszlagot (1953 Szabad Nép aug. 12. C0400, 1) | Az elmeszakértő „bevette a süket dumát” (1957 Benedek István 9041012, 419) | nagyon jó a trükköm. Holtbizonyos, hogy a világ bármelyik rendőrsége bevenné (1981 Tandori Dezső 9703002, 481).

6. ts (ritk) ’〈gyomor ételt〉 megemészt(eni képes)’ ❖ a’ bels réſzek igen érzékenyek, fájosok, az ételt nem vehetik, avagy nehezen és roſzſzúl eméſztik-meg (1791 Benkő Sámuel ford.–Grant³ 7038005, 450) | a csirkepaprikás házi nokedlivel, uborkasalátával – ez az, amit a magyar gyomor bevesz (1995 Magyar Hírlap CD09).

7. ts ’〈az általa létrehozott egységbe, egészbe, sorba〉 odatartozónak ítélve beletesz v. besorol; belevesz’ ❖ [szükséges], hogy a’ három milliót csak valamennyire elérjük, az egész ölőt törzsöt, mellynek a’ dzungár […] egyik ágát teszi, és melly […] az Irtis’ forrásainál és az Ili és Volga vizeinél lakik, a’ számba bevegyük, hogy az való és igaz legyen (1850 Reguly Antal 8390001, 6) | [Várady István] czímerébe beveszi a hét várat, és két kart, melyek egyike tollat, másika kardot tart (1866 Nagy Iván CD31) | a státusfoglyok szabadon bocsájtását szintén beveszik a nemzet kivánságai közé (1894 Gracza György CD45) | nagyon hálás volnék, ha eljuttatná hozzám néhány fordítását, amelyet (és amelynek az eredetijét) a legalkalmasabbnak tartja arra, hogy az antológiába bevegyük (1943 Szerb Antal 2057033, 336) | Hogy egy nagy formakultúrájú költő a nehézkeset, az archaikusat, vagy a „csúnyát”, a szétbontottat, az izmusost is beveszi eszköztárába már a szimbolizmus idején, az elég természetes (1984 Nemes Nagy Ágnes 9479026, 121).

7a. ’〈a szóban forgó írásműbe, szövegbe〉 belevesz, belefogalmaz, ill. beledolgoz vmit’ ❖ [Platón] a különböző véleményeket egyéni képviselőikkel együtt beveszi művébe (1893 Péterfy Jenő 8363004, 198) | [Mednyánszky László] ellenezte a föladást, lázította a legénységet, a jegyzőkönyvbe bevették azt is, hogy a vár körüli falvak felgyújtását indítványozta (1931 Sárközi György 9587012, 324) | a háború problémáját beveszem a L’âme Enchantée (Az elvarázsolt lélek) című új regénysorozatom következő kötetébe (1973 Törő Imre CD30).

8. ts ’〈vmely célból tárgyat, es. állatot〉 átvesz v. megvesz’ ❖ Mért nem takarékba rakod [a bankókat]? – Mert nem veszi be (1934 Móra Ferenc C3204, 13) | egy rossz vasüstért épp kétszer annyit számítanak a spekulánsok […], mint amennyiért a rézüstöt bevették (1956 Németh László² 2005002, 8) | csak méneseket nevelne, ha bizonyos volna benne, hogy csikóit rémondának [= katonalónak] beveszik (1978 Jékely Zoltán ford.–Széchenyi CD1502) | Még nem vesztem el egészen ebben az óceánban, ha az „Óceán” című festményemet beveszik a gyerekrajz-kiállításra (1985 Sándor György 1138001, 63).

9. ts ’〈vmely pénzösszeget〉 bevételként megkap, megszerez, bevételez’ ❖ ſzinte annyi haſznot lehet belöllök [ti. a fenyő- és nyírfákból] bé-venni, mint a’ Szántó-Földekböl (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand C4022, 31) | Britannia alig hihető sommákat vesz be lovaiért (1828 Széchenyi István C3887, 20) | az eladásból bevett összeget az intézet javára fordíthassa (1861 Deák Ferenc CD51) | nem lehet egy fődön az árendát [= haszonbért] bevenni se egy, se két esztendő alatt (1918 Móricz Zsigmond 9462007, 310) | [Stuart Károly] a bevett adókat elherdálta, ahelyett, hogy ütőképes hadsereget állított volna (1972 Bittei Lajos 2057038, 356).

10. ts (rég) ’〈vmely célból arra megfelelő helyre, intézménybe〉 felvesz, befogad vkit’ ❖ [a gyermekkórházba] vallás külömbség nélkül beveszik a’ kis betegeket (1850 Katolikus Néplap 8640001, 181) | az igazgatóhoz mentem, Korbélyi cimzetes püspök volt, kérni őt, hogy vegyen be ott Budán a következendett iskolai évre az első latin iskolába (1851–1854 Táncsics Mihály 8463015, 77) | [Futtaky Gyulát] a jezsuiták nem akarták bevenni az iskolába; azonban Sennyey Pál báró meghagyásából mégis bevették a IV. osztályba (1894 Szinnyei József CD27).

11. ts ’〈vmely közösségbe, ill. vmely közös tevékenységbe〉 új tagként, ill. résztvevőként befogad, beválaszt vkit’ ❖ [a jezsuiták az illetőt] elſzſzör az Oskolájokban tanitották, az-után a’ Tárſaságokba vették-bé (1786 Szacsvay Sándor 7301003, 55) | a komédiásokhoz nem kell keresztelőlevél vagy más bizonyitvány, oda minden elcsapott csavargót bevesznek (1857 Vas Gereben 8514013, 41) | nem én vótam a vállalkozó, csak bevettek kéméletbül a bandába (1935 Móricz Zsigmond 9462032, 133) | [Both Benedeket] bevették futballozni Merényiék (1979 Tandori Dezső 9703051, 169).

11a. (kissé rég) ’〈vmely állásba v. feladat elvégzésére (vmely minőségben)〉 felvesz, alkalmaz, foglalkoztat vkit’ ❖ a’ zsidó gyermekeket is bé vészik magok mellé inasnak a’ mesterség tanúlásra (1786 Magyar Hírmondó C0274, 522) | ilyen himlőhelyes képü legényt aligha fognak bevenni komédiásnak (1857 Vas Gereben 8514012, 2) | Nem akarta bevenni a szolgálatba, mert sok juha van (1893 Mikszáth Kálmán C3146, 122) | [Arany Jánost] a nagyszalontai császári szolgabíró, Kenyeres János, beveszi irodájába irnoknak (1933 Pintér Jenő CD44).

11b. ’〈katonasághoz〉 alkalmasnak találva besoroz’ ❖ a vezérnek Megtetszett [Kukorica Jancsi], és be is vette közlegénynek (1844 Petőfi Sándor C3506, 191) | a sorozáson nem fogják bevenni katonának, az biztos (1927 Markovits Rodion 9423001, 26) | behívtak katonának. Én nem is tudom hogy vettek be, mer olyan voltam akkoriba, hogy a szél is elfújt, csak a bőröm volt meg a hajam – de bevettek (1989 Fel a kezekkel! 1024023, 357).

12. ts ’〈várost, várat stb.〉 erőszakkal birtokba vesz, harccal elfoglal’ ❖ elvagytok határozva a’ várost bevenni (1840 Sürgöny 8661001, 132) | Midőn Görgei serege vitézül bevette a várat, a kormánybiztosok azonnal siettek Czuczor kiszabadítására (1895 Vadnay Károly 8501006, 300) | a 15-ös és 52-es hadosztályok, váratlan rohammal bevették a félszigetet (1934 Zalka Máté 2051024, 71) | lesem, hogy gyúl-e már a fáklya-jel, a tűz-sugár, a hírhozó, hogy Trója már ledőlt, bevettük (1962 Devecseri Gábor ford.–Aiszkhülosz 9108016, 189).

12a. (rég) ’meghódít vmi(vel) vkit, elnyeri szeretetét v. tetszését vkinek’ ❖ [Fióra] tulajdonsági a’ Grófot úgy be-vették, hogy őtet […] szívébe-is fogadta (1784 Kép Gejza László ford.–Della Valle C2622, 3) | úgy bé-vette  az  szíveket, Hogy kívánták érte áldozni élteket (1793 Gvadányi József C1940, 407) | Kegy-kellemed’ díszével Bevetted szívemet (1825 Erdélyi János¹ C1626, 4) | [A szegény gazdagok című Jókai-regény Svédországban] 1875-ben jelent meg s rohammal bevette a sziveket (1906 Mikszáth Kálmán C3138, 220).

12b. (sajtó) ’〈sportjátékban az ellenfél hálójába, kapujába〉 gólt lő’ ❖ [a hazaiak] igen jó játékkal háromszor bevették a dorogi kaput (1958 Népszabadság nov. 11. C1499, 12) | [Peltonen] a tegnapi döntőn három alkalommal is bevette a svéd hálót (1995 Magyar Hírlap CD09) | Orbán Viktor miniszterelnök a volt válogatott Nyilasi Tiborral jótékony célú teremfocimeccsen szerepelt Grazban […]. A kormányfő két alkalommal bevette az ellenfél hálóját (1999 Magyar Hírlap CD09).

13. ts beveszi magát (átv is) ’〈ember, állat〉(tartósan, hosszú időre) befészkeli magát, betelepszik vhova’ ❖ Egy szélesen ki terjed fld alatt való barlang vólt majorságában, […] ide vette bé azután magát két hséges szolgáival (1790 Péczeli József C3451, 168) | kik az eklesiába, és az eklesia palotáiba, mellyek mint valamelly vár ersek valának, vették be magokat […], azokat kiostromlották (1808 Virág Benedek 8522061, 453) | [A karvaly] ahová beveszi magát, rettenetesen pusztít, nevezetesen a tyúkok között (1901 Herman Ottó 8183003, 105) | az asszony szidása mégis bevette magát a fejembe. Nem tudtam kiverni onnan (1905 Petelei István 8361007, 199) | nem akarok a kezükbe kerülni… Nem! Beveszem magam az erdőbe (1974 Dobozy Imre 9110001, 68).

13a. beveszi magát ’〈kúszónövény〉 benő vhova’ ❖ [A kis szulák] ha valahol bevette magát, igen bajos kiirtani (1847 Peregriny Elek 8360019, 390).

13b. beveszi magát ’〈nedvesség, szag〉 beleivódik vmibe’ ❖ [a vasborona] a’ Föld-szinének szabados gözölgést tsinál, a’ melly által a’ Fü Gyökereire a’ Nedvesség és Trágya bé-veszi magát (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand C4022, 43) | csupa sáros nedvesség […] beveszi magát még a tüzelőfába is (1898 Bródy Sándor C1192, 133) | Mihály dobogó szívvel lépett [Méliusz] előszobájába, idegességét növelte az erős dohányillat […], mely minden bútorba bevette magát (1939 Sőtér István 9613005, 40).

13c. beveszi magát (rég) ’〈fertőző betegség, rossz érzés〉 vkiben (fájdalmat okozva) tartósan megmarad’ ❖ a’ himlös matéria a’ testbe bé-vette magát (1781 Benkő Sámuel C0966, 38) | Az ijedség bevette magát testembe (1857 Szegfi Mór 8430008, 99) | nem tréfadolog ám a kólika, ha beveszi magát az ember belsejébe (1877 Mikszáth Kálmán 8312002, 131).

13d. beveszi magát (rég) ’〈vmely szellemiség〉 elterjedve meghonosodik vhol’ ❖ [a bizalmatlanság] lassankint elterjedhetne mindenüvé, és bevenné magát a’ közéletnek minden ágába (1845 Irinyi József 8200005, 140) | ez üzérkedési munka annyira fajult, […] e szellem annyira bevette magát a társadalom minden rétegébe, hogy a fővárosban úgy mint a vidéken egyre folyt a […] csalás és lopás (1872 Tóvölgyi Titusz 8492011, 134) | [a német kultúra] bevette magát az élet minden rétegébe (1889 Rákosi Jenő 8385015, 3).

14. ts ’〈(éles) útkanyart ember v. jármű(vel vki)〉 úgy közelít meg és jut túl rajta, hogy az út(sáv)ról nem tér le’ ❖ be akart kanyarodni a Karcsi, de elég tisztességes sebességbe voltunk, nem tudta bevenni a több mint kilencven fokos kanyart: telibe kapta a megállót, korláttal, bódéval (1989 Fel a kezekkel! 1024021, 12) | Olyan gyorsan futottam, hogy a pálya végén a kanyart nem tudtam bevenni, és zutty bele a bokorba (1994 Magyar Hírlap CD09) | a belgiumi pályán mindig nagyon veszélyes a start, hiszen alig indulnak el a kocsik, máris 180 fokos kanyart kell bevenniük (1998 Magyar Hírlap CD09).

15. ts ’〈ruhadarabot vmely részén〉 varrással szűkebbre vesz, beszűkít’ ❖ Napról napra fogyok […] minden héten kell venni a köntösömből (1860 Kukliné prédikációi ford. C3287, 115) | nem elégséges itt bevenni, ott kiereszteni belőle [ti. a rosszul szabott kabátból], de szükség az egészet elbontani és ujra szabni (1870 Mentovich Ferenc 8304001, 31) | [a szabó] krétával jeleket rajzol a félig kész zakóra. […] Igen, itt két centit beveszünk még. Így. Az ujja hossza jó lesz (1977 Szakonyi Károly C6265, 374).

Vö. CzF. bevėsz, bevėszėn, bevėtt; ÉrtSz.; TESz. vesz; ÉKsz.; SzT. beveendő, bevehet, ~, bevétet, bevétetik, bevétettetik; ÚMTsz. bevesz¹

bevesz ige 9b
1. tárgyas
〈bent levő személy vmely kívül levő tárgyat v. magatehetetlen személyt〉 megfogva beljebb visz, és a helyiség belső részébe, magához közelebbi helyre tesz
a kis lány a kulcslyukon kinyulhat a zsemlyéért, és még a zsemlyét is beveheti
(1859 Matkovics Pál)
beveszik a hajóba Phrixus fiait, kik Görögországba utazva, itt hajótörést szenvedtek
(1902 ÓkoriLex.)
[elhullatja leveleit] télen a pelargónia, ha az ablakból beveszik a meleg szobába
(1911 Móricz Zsigmond)
a kirakat valóban üres. De ott a cédula, rajta a felírás: Az árut bevettük
(1981 Dénes Tibor)
1a.
〈saját szájába〉 tesz, dug vmit
[Dani] ujra bevette a szivart a szájába
(1911 Móricz Zsigmond)
Andorás belebök a villával [a szalámiba], és csak ugy héjjastól bevesz egyet
(1914 Gárdonyi Géza)
[a kopoltyús gőte] a homokot bevette a szájába, hogy azután a kopoltyúin keresztül ismét kibocsássa
(1933 Az állatok világa ford.)
2. tárgyas
〈kül. orvosságot, ill. abból vmennyit〉 szájába vesz és lenyel
A’ Gyökérnek porát […] egy kalán vizben vagy borban bé-kell venni
(1775 Csapó József)
[az orvos a betegnek] opiumot rendelt, egy kevéssé nagyobb adagot találván bevenni, mély álomkórságba merűlt
(1840 Horváth Zsigmond¹)
erős fejfájásra két tablettát is beveszel egyszerre, hogy a fájdalom a lehető legrövidebb idő alatt megszűnjék
(1985 Grendel Lajos)
2a. tárgyatlan (tárgyragos határozóval)
〈kül. orvosságból〉 szájába vesz és lenyel
írok porokat, ezekből bevesz naponta hármat a beteg
(1941 Tatay Sándor)
3. tárgyas (biz, átv is)
〈ételt v. italt, ill. abból vmennyit〉 magához vesz, megeszik, megiszik
[a csicsóka] a’ gyomorban ſok ſzeleket támaſzt, melly miatt egyéb haſznoſsabb bé-vett Eledeleknek meg-eméſztése akadályoztatik
(1775 Csapó József)
[Fürti] rövid ebédgyét allig hogy bevette, azonnal elszaladt
(1806 Verseghy Ferenc)
[Arany] fontszámra falja a költőket, ezek híján hihetetlen mennyiségű zagyva prózát is bevesz romlatlan természete
(1893 Riedl Frigyes)
Alig vártam, hogy reggel legyen, és bevehessek egy felest, talán az kimossa az agyamból a sok szemetet
(1989 Bólya Péter)
3a. tárgyatlan
〈ételből v. italból〉 eszik v. iszik
A notárus [= jegyző] szinte jó izűen evett, S a sok erős borból nagy adaggal bevett
(1860 Tatár Péter)
4. tárgyas (/nyj)
befogad, enged bejutni, behatolni (magába) vmit
A’ Köves Föld […] a’ Magot ugyan bé-vészi és hamar meg-neveli, de szinte [= szintén] ollyan hamar el-is-szárasztja azt
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
A’ szívnek az a’ munkássága van, […] hogy a’ vért az életereken az egész testre magából kibocsátja, és ismét a’ más nemű ereken a’ vért magába beveszi
(1841 Bátky Károly)
A hámsejtek és leukociták magukba beveszik a zsirszemcséket s igy oldják, illetőleg viszik tovább a boholy középponti tömlőjébe
(1894 PallasLex.)
[A szikes föld] olyan kemény volt, nem vette be az ásót, mindig csákányozni kellett
(1951 Veres Péter)
4a. (átv is)
〈vmely anyagot, hőt v. abból vmennyit〉 beszív, magába vesz úgy, hogy átitatódik azzal
a’ földnek ezen négy nemei [ti. a köves, a homokos, az iszapos és a fekete föld] több, vagy keveſebb nap-ſúgarókat veſznek-be magokba
(1798 Fekete Gergely ford.Whatmann)
ha a’ [birka] szőri tömött: nem veszi be az esőt, és nem lessz rühös
(1819 e. Nagyváthy János)
kövér húsokat legjobb besózni – mert a’ sovány sok sót bevesz – hamar kiszárad a’ füstön, ’s könnyebben is rothadásba megy mint a’ kövér
(1846 Zelena Ferenc)
Az öreg pudvás falak bevették a suttyorgást meg a rövid leintő feleleteket
(1940 Németh László²)
4b. (/biz)
〈szellemi hatást, alkotást stb.〉 magába fogad, befogad(ni), ill. felfog(ni képes), magáévá tesz
mikor Idvezit Urunk ezen a’ Földön járt; nem keveſen követték ugyan  Felségét, bévették az  Evangeliomát; de a’ következend Idkben, ſokkal többre kellett ſzaporodni az  benne Hivknek
(1790 Takács Ádám)
kik az értelmet isteníttik […], észszel fel nem érhető akármiféle fönséges Igazságokat be nem vesznek
(1825 Edvi Illés Pál)
kinek kinek jobb nézeteit bevettem
(1842 Vass László¹)
az a bizonyos néplélek sok mindent bevesz. Még a Király-utcai népdalokat is
(1906 Juhász Gyula¹)
Ady hívei a gondolatszabadságra, a haladásra, és arra hivatkoztak, hogy a munkások egy része mégis csak beveszi az új költészetet
(1940 Pintér Jenő)
az a közönség mindent bevesz. Játszhat valaki nagyon jól vagy nagyon rosszul, a népek örülnek, hogy lengyel szót hallanak a színpadról
(1978 Spiró György)
4c. (rég)
〈idegen nyelvi elemet〉 befogad és sajátjaként használ
tsak egyedl mi vetemedgyünk-e arra a’ példa nélkl való képtelenségre, hogy minden idegen ſzármazású ſzókat, valamellyeket eleitl fogva Nyelvünkbe bévettünk, éppen most kihánnyunk, ’s éppen most, midn Nyelvünk’ gyarapítása által is nagyobb tekintetre akarunk emelkedni, más nemzeteknél magunkat nevetségesekké tegyük?
(1807 Pápay Sámuel)
[Kazinczy] ne tegye szűz nyelvünket olly lotyó Nimpfecskévé, a’ ki minden más nyelvbéli szót olly örömest be vesz, mint egy országos Sz[ajha]
(1816 Kisfaludy Sándor)
hol belsőnk titkos gerjedelmit honi gyök- vagy származékszóval ki nem tudjuk tenni, ott vegyük be az idegent
(1831 Széchenyi István)
5. tárgyas
Megfelelőnek ítél és elfogad vmit.
5a. (rég)
〈vki v. vkinek a lelkiismerete〉 helyesnek ítél és elfogad vmit
Az Iſten nem vette mentségeket; hanem Evára ugyan azt a’ büntetéſt olvasá
(1782 Molnár János)
némellyek azt tartották, hogy az all-ortzás [= álarcos] fogoly a’ Monmuthi Hertzeg I. Károly Ángliai Király’ fija […]; máſok pedig, hogy az a’ Bellofordiai (Beaufort) Hertzeg vólna […]; míg nem utóljára e’ vélekedést venné-be a’ világ
(1790 Mindenes Gyűjtemény)
[a másik jelölt által ígért] pénzzel kitisztázhatná magát adósságaiból, de nem veszi be a lelkiismerete, hogy ne az ő régi követére szavazzon
(1869 Toldy István)
5b. (/biz)
〈vmely helyzetet, igazságot stb.〉 elfogad, tudomásul vesz
A’ te kezeidbl mindent bé-veszek, ha a’ halál vólna is az
(1796 Vitéz Imre ford.Spiess)
A hogy a két ellenséges család kibékült egymással, úgy az ő népeik is bevették az egyezséget
(1882 Jókai Mór)
tele van a sajtó korrumpált bérencekkel s a publikum nincs arra nevelve, hogy az igazságot bevegye
(1903 Kóbor Tamás)
Virág szülei egyszerűen nem tudták bevenni, hogy a lányuk egy cigány gyerekkel van
(1989 Fel a kezekkel!)
5c. (rég)
〈jó tanácsot, figyelmeztetést〉 meghallgat, megfogad
Tisztellek, de be-nem veszem beszédedet
(1772 Bessenyei György¹)
A’ köz-nép minden tudomány nélkül való vólt […], meg-rögzött bennek öſeiknek balvélekedéſe, ritkán vették-bé a’ jó tanátſot
(1790 Decsy Sámuel)
az okos javítást nem csak beveszik, sőt megkivánják
(1838 Zsoldos Ignác)
Pháraó nagy nemzetébe Olvadj bele s velünk naggyá lehetsz, Mig így, ha a jószót be nem veszed, Elég hatalmas a nagy Pháraó, E pártos, büszke fajt, mely gátul áll Kitűzött útján, hogy megsemmisítse
(1863 Madách Imre)
[ha] egy német gazdász azon figyelmeztetését is bevennék földmiveseink, hogy semmiféle talajt se tartsanak hasznavehetetlennek, én azt hiszem, ötszörös lenne a jövedelmünk
(1890 Felvidéki Szemle)
5d. (rég)
〈vmely vallást, szokást stb.〉 elfogad és követ
Egyéb nemzeteknek haſznos találmányokat, és ſzokáſokat, a’ Törökök gyorſan követik. Bé-vették a’ puskázáſt, ágyuzáſt
(1783 Molnár János)
az Apátzák a’ Sz.Szent Clara’ regulájit vették-be
(1792 Mindszenthy Sámuel ford.Broughton)
[az] európaiak balkéztl kezdének jobbra írni, azóta minden műveltebb népek bevevék azt
(1845 Palkovics Antal)
[a legyőzött tatárok vezére] Lajos táborába jött, […] fogadván, hogy a keresztyén vallást beveszi
(1861 Szalay László)
az akkori időbeli Báthoriak közül nem volt egy is, ki a reformált hitet bevette volna
(1892 Nyírvidék)
5e. (biz)
〈álhírt, hazugságot〉 gyanakvás nélkül elhisz
mindég lesznek olyanok, a kik elég merészen hirdetik, hogy kezes nélkül is tudnak kölcsönöket megszavaztatni. Azok, a kik e könnyüvérü hirdetéseket beveszik és ezek után indulnak, azoknak csakugyan drágább lesz a pénz
(1906 Délvidék)
sokan be is vették a maszlagot
(1953 Szabad Nép aug. 12.)
Az elmeszakértő „bevette a süket dumát”
(1957 Benedek István)
nagyon jó a trükköm. Holtbizonyos, hogy a világ bármelyik rendőrsége bevenné
(1981 Tandori Dezső)
6. tárgyas (ritk)
〈gyomor ételt〉 megemészt(eni képes)
a’ bels réſzek igen érzékenyek, fájosok, az ételt nem vehetik, avagy nehezen és roſzſzúl eméſztik-meg
(1791 Benkő Sámuel ford.Grant³)
a csirkepaprikás házi nokedlivel, uborkasalátával – ez az, amit a magyar gyomor bevesz
(1995 Magyar Hírlap)
7. tárgyas
〈az általa létrehozott egységbe, egészbe, sorba〉 odatartozónak ítélve beletesz v. besorol; belevesz
[szükséges], hogy a’ három milliót csak valamennyire elérjük, az egész ölőt törzsöt, mellynek a’ dzungár […] egyik ágát teszi, és melly […] az Irtis’ forrásainál és az Ili és Volga vizeinél lakik, a’ számba bevegyük, hogy az való és igaz legyen
(1850 Reguly Antal)
[Várady István] czímerébe beveszi a hét várat, és két kart, melyek egyike tollat, másika kardot tart
(1866 Nagy Iván)
a státusfoglyok szabadon bocsájtását szintén beveszik a nemzet kivánságai közé
(1894 Gracza György)
nagyon hálás volnék, ha eljuttatná hozzám néhány fordítását, amelyet (és amelynek az eredetijét) a legalkalmasabbnak tartja arra, hogy az antológiába bevegyük
(1943 Szerb Antal)
Hogy egy nagy formakultúrájú költő a nehézkeset, az archaikusat, vagy a „csúnyát”, a szétbontottat, az izmusost is beveszi eszköztárába már a szimbolizmus idején, az elég természetes
(1984 Nemes Nagy Ágnes)
7a.
〈a szóban forgó írásműbe, szövegbe〉 belevesz, belefogalmaz, ill. beledolgoz vmit
[Platón] a különböző véleményeket egyéni képviselőikkel együtt beveszi művébe
(1893 Péterfy Jenő)
[Mednyánszky László] ellenezte a föladást, lázította a legénységet, a jegyzőkönyvbe bevették azt is, hogy a vár körüli falvak felgyújtását indítványozta
(1931 Sárközi György)
a háború problémáját beveszem a L’âme Enchantée (Az elvarázsolt lélek) című új regénysorozatom következő kötetébe
(1973 Törő Imre)
8. tárgyas
〈vmely célból tárgyat, es. állatot〉 átvesz v. megvesz
Mért nem takarékba rakod [a bankókat]? – Mert nem veszi be
(1934 Móra Ferenc)
egy rossz vasüstért épp kétszer annyit számítanak a spekulánsok […], mint amennyiért a rézüstöt bevették
(1956 Németh László²)
csak méneseket nevelne, ha bizonyos volna benne, hogy csikóit rémondának [= katonalónak] beveszik
(1978 Jékely Zoltán ford.Széchenyi)
Még nem vesztem el egészen ebben az óceánban, ha az „Óceán” című festményemet beveszik a gyerekrajz-kiállításra
(1985 Sándor György)
9. tárgyas
〈vmely pénzösszeget〉 bevételként megkap, megszerez, bevételez
ſzinte annyi haſznot lehet belöllök [ti. a fenyő- és nyírfákból] bé-venni, mint a’ Szántó-Földekböl
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
Britannia alig hihető sommákat vesz be lovaiért
(1828 Széchenyi István)
az eladásból bevett összeget az intézet javára fordíthassa
(1861 Deák Ferenc)
nem lehet egy fődön az árendát [= haszonbért] bevenni se egy, se két esztendő alatt
(1918 Móricz Zsigmond)
[Stuart Károly] a bevett adókat elherdálta, ahelyett, hogy ütőképes hadsereget állított volna
(1972 Bittei Lajos)
10. tárgyas (rég)
〈vmely célból arra megfelelő helyre, intézménybe〉 felvesz, befogad vkit
[a gyermekkórházba] vallás külömbség nélkül beveszik a’ kis betegeket
(1850 Katolikus Néplap)
az igazgatóhoz mentem, Korbélyi cimzetes püspök volt, kérni őt, hogy vegyen be ott Budán a következendett iskolai évre az első latin iskolába
(1851–1854 Táncsics Mihály)
[Futtaky Gyulát] a jezsuiták nem akarták bevenni az iskolába; azonban Sennyey Pál báró meghagyásából mégis bevették a IV. osztályba
(1894 Szinnyei József)
11. tárgyas
〈vmely közösségbe, ill. vmely közös tevékenységbe〉 új tagként, ill. résztvevőként befogad, beválaszt vkit
[a jezsuiták az illetőt] elſzſzör az Oskolájokban tanitották, az-után a’ Tárſaságokba vették-bé
(1786 Szacsvay Sándor)
a komédiásokhoz nem kell keresztelőlevél vagy más bizonyitvány, oda minden elcsapott csavargót bevesznek
(1857 Vas Gereben)
nem én vótam a vállalkozó, csak bevettek kéméletbül a bandába
(1935 Móricz Zsigmond)
[Both Benedeket] bevették futballozni Merényiék
(1979 Tandori Dezső)
11a. (kissé rég)
〈vmely állásba v. feladat elvégzésére (vmely minőségben) felvesz, alkalmaz, foglalkoztat vkit
a’ zsidó gyermekeket is bé vészik magok mellé inasnak a’ mesterség tanúlásra
(1786 Magyar Hírmondó)
ilyen himlőhelyes képü legényt aligha fognak bevenni komédiásnak
(1857 Vas Gereben)
Nem akarta bevenni a szolgálatba, mert sok juha van
(1893 Mikszáth Kálmán)
[Arany Jánost] a nagyszalontai császári szolgabíró, Kenyeres János, beveszi irodájába irnoknak
(1933 Pintér Jenő)
11b.
〈katonasághoz〉 alkalmasnak találva besoroz
a vezérnek Megtetszett [Kukorica Jancsi], és be is vette közlegénynek
(1844 Petőfi Sándor)
a sorozáson nem fogják bevenni katonának, az biztos
(1927 Markovits Rodion)
behívtak katonának. Én nem is tudom hogy vettek be, mer olyan voltam akkoriba, hogy a szél is elfújt, csak a bőröm volt meg a hajam – de bevettek
(1989 Fel a kezekkel!)
12. tárgyas
〈várost, várat stb.〉 erőszakkal birtokba vesz, harccal elfoglal
elvagytok határozva a’ várost bevenni
(1840 Sürgöny)
Midőn Görgei serege vitézül bevette a várat, a kormánybiztosok azonnal siettek Czuczor kiszabadítására
(1895 Vadnay Károly)
a 15-ös és 52-es hadosztályok, váratlan rohammal bevették a félszigetet
(1934 Zalka Máté)
lesem, hogy gyúl-e már a fáklya-jel, a tűz-sugár, a hírhozó, hogy Trója már ledőlt, bevettük
(1962 Devecseri Gábor ford.Aiszkhülosz)
12a. (rég)
meghódít vmi(vel) vkit, elnyeri szeretetét v. tetszését vkinek
[Fióra] tulajdonsági a’ Grófot úgy be-vették, hogy őtet […] szívébe-is fogadta
(1784 Kép Gejza László ford.Della Valle)
úgy bé-vette  az  szíveket, Hogy kívánták érte áldozni élteket
(1793 Gvadányi József)
Kegy-kellemed’ díszével Bevetted szívemet
(1825 Erdélyi János¹)
[A szegény gazdagok című Jókai-regény Svédországban] 1875-ben jelent meg s rohammal bevette a sziveket
(1906 Mikszáth Kálmán)
12b. (sajtó)
〈sportjátékban az ellenfél hálójába, kapujába〉 gólt lő
[a hazaiak] igen jó játékkal háromszor bevették a dorogi kaput
(1958 Népszabadság nov. 11.)
[Peltonen] a tegnapi döntőn három alkalommal is bevette a svéd hálót
(1995 Magyar Hírlap)
Orbán Viktor miniszterelnök a volt válogatott Nyilasi Tiborral jótékony célú teremfocimeccsen szerepelt Grazban […]. A kormányfő két alkalommal bevette az ellenfél hálóját
(1999 Magyar Hírlap)
13. tárgyas beveszi magát (átv is)
〈ember, állat〉 (tartósan, hosszú időre) befészkeli magát, betelepszik vhova
Egy szélesen ki terjed fld alatt való barlang vólt majorságában, […] ide vette bé azután magát két hséges szolgáival
(1790 Péczeli József)
kik az eklesiába, és az eklesia palotáiba, mellyek mint valamelly vár ersek valának, vették be magokat […], azokat kiostromlották
(1808 Virág Benedek)
[A karvaly] ahová beveszi magát, rettenetesen pusztít, nevezetesen a tyúkok között
(1901 Herman Ottó)
az asszony szidása mégis bevette magát a fejembe. Nem tudtam kiverni onnan
(1905 Petelei István)
nem akarok a kezükbe kerülni… Nem! Beveszem magam az erdőbe
(1974 Dobozy Imre)
13a. beveszi magát
〈kúszónövény〉 benő vhova
[A kis szulák] ha valahol bevette magát, igen bajos kiirtani
(1847 Peregriny Elek)
13b. beveszi magát
〈nedvesség, szag〉 beleivódik vmibe
[a vasborona] a’ Föld-szinének szabados gözölgést tsinál, a’ melly által a’ Fü Gyökereire a’ Nedvesség és Trágya bé-veszi magát
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
csupa sáros nedvesség […] beveszi magát még a tüzelőfába is
(1898 Bródy Sándor)
Mihály dobogó szívvel lépett [Méliusz] előszobájába, idegességét növelte az erős dohányillat […], mely minden bútorba bevette magát
(1939 Sőtér István)
13c. beveszi magát (rég)
〈fertőző betegség, rossz érzés〉 vkiben (fájdalmat okozva) tartósan megmarad
a’ himlös matéria a’ testbe bé-vette magát
(1781 Benkő Sámuel)
Az ijedség bevette magát testembe
(1857 Szegfi Mór)
nem tréfadolog ám a kólika, ha beveszi magát az ember belsejébe
(1877 Mikszáth Kálmán)
13d. beveszi magát (rég)
〈vmely szellemiség〉 elterjedve meghonosodik vhol
[a bizalmatlanság] lassankint elterjedhetne mindenüvé, és bevenné magát a’ közéletnek minden ágába
(1845 Irinyi József)
ez üzérkedési munka annyira fajult, […] e szellem annyira bevette magát a társadalom minden rétegébe, hogy a fővárosban úgy mint a vidéken egyre folyt a […] csalás és lopás
(1872 Tóvölgyi Titusz)
[a német kultúra] bevette magát az élet minden rétegébe
(1889 Rákosi Jenő)
14. tárgyas
(éles) útkanyart ember v. jármű(vel vki) úgy közelít meg és jut túl rajta, hogy az út(sáv)ról nem tér le
be akart kanyarodni a Karcsi, de elég tisztességes sebességbe voltunk, nem tudta bevenni a több mint kilencven fokos kanyart: telibe kapta a megállót, korláttal, bódéval
(1989 Fel a kezekkel!)
Olyan gyorsan futottam, hogy a pálya végén a kanyart nem tudtam bevenni, és zutty bele a bokorba
(1994 Magyar Hírlap)
a belgiumi pályán mindig nagyon veszélyes a start, hiszen alig indulnak el a kocsik, máris 180 fokos kanyart kell bevenniük
(1998 Magyar Hírlap)
15. tárgyas
〈ruhadarabot vmely részén〉 varrással szűkebbre vesz, beszűkít
Napról napra fogyok […] minden héten kell venni a köntösömből
(1860 Kukliné prédikációi ford.)
nem elégséges itt bevenni, ott kiereszteni belőle [ti. a rosszul szabott kabátból], de szükség az egészet elbontani és ujra szabni
(1870 Mentovich Ferenc)
[a szabó] krétával jeleket rajzol a félig kész zakóra. […] Igen, itt két centit beveszünk még. Így. Az ujja hossza jó lesz
(1977 Szakonyi Károly)
Vö. CzF. bevėsz, bevėszėn, bevėtt; ÉrtSz.; TESz. vesz; ÉKsz.; SzT. beveendő, bevehet, ~, bevétet, bevétetik, bevétettetik; ÚMTsz. bevesz¹

Beállítások