bevezet ige 5b

1. ts ’úgy irányít vkit, vmit benti helyre, vminek a közepébe v. vkihez, hogy vele együtt halad(va mutatja az utat)’ ❖ Bé-vezete engem […] az oskolának tanitto házába az én Gazdám (1783 Győrffy József¹ ford.–Holberg C1967, 39) | bevezették Prücsök Jánost a király elébe (1861 Eredeti népmesék 8306006, 149) | én bevezetlek előbb az ezredesnéhez (1903 Jókai Mór CD18) | A régiek azt tartották róla [ti. a kalauzhalról], hogy a hajók elé úszik és bevezeti azokat a kikötőbe (1927 TolnaiÚjLex. C5725, 55) | a küldöttséget bevezették (1941 Tatay Sándor 9704005, 163) | Bevezettek minket a házba, amely jóformán teljesen üresen állt (1990 Lovass Zoltán 1097001, 170).

1a. ’〈népet, embercsoportot vmely területre〉(élén haladva) elvisz, elvezet’ ❖ [Józsué] a századnak vége felé bevezette őket [ti. a zsidókat] Palesztinába (1815 k. Verseghy Ferenc 7373014, 103) | talán, ha Istenünk bevezetend ujra a szabadság igéret földjére, nem leszünk méltatlanok a férfiu legdrágább kincséhez, a függetlenséghöz (1861 Vajda János 8503105, 388) | Árpád vezette be a magyarságot erre a földre (1919 Móricz Zsigmond 9462013, 4).

1b. (ritk) ’〈ellenséget vmely területre, településre〉 segít bejutni, behatolni’ ❖ havasi mellékösvényeken bevezették az ellent Gyergyóba (1869 Orbán Balázs 8340009, 110) | Van egy pár russzofil a faluban. Azok bevezették őket [ti. az ellenséges orosz katonákat] (1915 Móricz Zsigmond 9462014, 37) | [a Sennyeyek és Kornisok] bevezették az oláhot a hazába (1922 Móricz Zsigmond 9462004, 224).

1c. ’〈állatot〉 pórázon, kantáron stb. maga mellett v. maga után vezetve bemenni késztet vhova’ ❖ a’ lovakat alig lehet a’ sátor alá bévezetni (1805 Pethe Ferenc 8364004, 140) | Róza néni megfogta kutyája ékes nyakszíját, s azzal bevezette öltözőszobájába az állatot (1900 Váli Mari 8506004, 276) | A lovakat már bevezették az ólba (1961 Kodolányi János 9342001, 7).

1d. ’〈fogva tartott személyt〉 bekísér vhova’ ❖ a vádlottat vezették be a törvény elé (1857 Szegfi Mór 8430008, 87) | A rendőr bevezeti őt [ti. Ákost] is a fiuval együtt [a kapitányságra] (1888 Sziklay János 8447003, 108) | A két csendőr szuronyok közt bevezeti Cilit (1933 Molnár Ferenc² 9453005, 91) | a vádbiztos intézkedik, bevezetik a vádlottat (1958 Illés Béla 2025117, 740).

2. ts ’〈járművet〉 bekormányoz, behajt, bevisz vhova’ ❖ [a pilóta] eredetileg kalauzt, révkalauzt jelentett, aki a hajókat bevezeti a kikötőbe (1929 TolnaiÚjLex. C5731, 183) | a volán mögé ült. Néhány kilométer után az autót bevezette az árokba (1989 Hitel 2015003, 5).

3. ts ’〈áramló anyagot v. annak vezetékét〉 bejuttat(ja) vhova, ill. 〈víz-, gáz- stb. ellátást〉 annak hálózatát kiépítve szolgáltatásként eljuttat vhova’ ❖ [a törökök] cserépcsőveken vezették be [Esztergomba] a vizet, milly csőrészeket magam is fejtettem ki a föld gyomrából (1856 Vasárnapi Újság CD56) | a gáz világitás mellett a város egyes részein kisérletül bevezetik a villamos világitást (1892 Nyírvidék 8653001, 4) | [A herceg] fürdőszobájába nem tudta bevezettetni a vizvezetéket (1921 Kosztolányi Dezső ford.–Huysmans 9359133, 91) | Az ujságíróknak külön dolgozószoba áll rendelkezésükre, amelybe 30 közvetlen külföldi telefonvonal van bevezetve (1935 Zsidó Szemle 2140001, 4) | Az elmúlt három év során több száz településen vezették be a gázt (1993 Országgyűlési Napló CD62).

3a. ’〈cső, vezeték stb. áramló anyagot〉 elvezet, bejuttat vmibe, vhova’ ❖ [a sóbányában a] másik mívelésmód […] a viz segítségére van alapítva, bevezeti a vizet a sós agyagba (1897 PallasLex. CD02) | Sok fésűkopoltyuson a lélekzőnyílás előtt a köpenynek egy csőszerű része messzire előrenyúlik, ez az ú. n. lélekzőcső (sipho), amely bevezeti a vizet a lélekzőüregbe (1913 RévaiNagyLex. C5703, 462) | a tartályt a háton kellett vinni és onnan két cső vezette be a friss levegőt abba a bőrből készült és üveg szemnyílásokkal ellátott álarcba, amely a fejet teljesen és légmentesen beborította (1960 Irmédi-Molnár László CD52).

4. ts ’〈kötelet, drótot, vmely alkatrészt stb.〉(résen, nyíláson keresztül) csúsztatva behúz, behelyez vhova, vmibe’ ❖ Ha a patron széleit le akarjuk csavarni, az I. fogantyu lenyomandó, ez által a H fogantyu bevezethető lesz a fenn emlitett fojtáscsusztató és a patron nyitott szája közé (1870 Vadász- és Versenylap 8671001, 5) | [a] felhúzott ravaszra madzagot kötök, azzal megkerülöm a puska fogantyúját, s áthúzván a madzagot a billentyű alatt, […] bevezetem a kas belsejébe (1895 Mikszáth Kálmán CD04) | A rudat a gumidugó közepén vezettem be a gáztérbe (1998 Természet Világa CD50).

4a. (Orvos is) ’〈műszert, csövet〉 a test vmely belső részébe juttat, dug’ ❖ [fémcsövek] a nyelőcsőbe bevezettetvén, villamos lámpákkal világítjuk meg és így a nyelőcső átvizsgálását […] lehetővé teszik (1916 RévaiNagyLex. C5710, 649) | a húgycsövön át fémtubust vezettek be a hólyagba és a tubuson át oda fényt kíséreltek meg bevetíteni (1972 Babics Antal CD30).

4b. ’〈hímvesszőt〉 hüvelybe juttat’ ❖ Én voltam fölül, egy nagy szoknya rajtam, ami mindent elfed. A férfi már bevezette a péniszét, de azt mondja: nem tud behatolni (1984 Vikár György 1164001, 82) | [a szuka] farkát félrecsapja, a kan pedig felugrik rá, és hímvesszőjét bevezeti a nőstény hüvelyébe (1993 Sárkány Pál et al. CD59).

5. tn ’〈út, cső, ill. nyílás〉 vminek a belsejébe, közepébe, vmely benti területre, helyre vezet, belefut vmibe, ill. nyílik vhova’ ❖ a’ falukba bé-vezet ösvényeket is mindenütt meg fogja találni (1792 Mindenes Gyűjtemény 7457086, 332) | egy nyilás volt, melly bévezetett [a Tündérvölgybe] (1825 Vörösmarty Mihály 8524381, 47) | [a nyaki sipolyok] a nyak középvonalában vagy oldalt rendkívül finom nyíllással nyílnak s felfelé haladva, hosszabb-rövidebb lefutás után vakon végződnek, avagy bevezetnek a szájba (1916 RévaiNagyLex. C5710, 571) | [a szivattyús lajtból] karvastagságú, bordázott cső vezetett be a léckapun, át a dáliák között, el a ház oldala mellett, egyenesen a bokros violák árnyékában meghúzódó budiba (1967 Örkény István 9500034, 166).

6. ts ’〈adatot vmely okmányba, nyilvántartásba〉 bejegyez, beír’ ❖ titkos pénztár nem áll rendelkezésünkre, czim pedig nincs, mely alatt a kiadás a parlament elébe terjeszteni tartozott számadásokba bevezettethetnék (1860–1862 Kossuth Lajos CD32) | az eljáró m. kir. állatorvosnak gondoskodnia kell róla, hogy az állattulajdonos a jeleket a marhalevélkezelővel a marhalevélbe utólagosan bevezettesse (1934 Állategészségügyi törvények és rendeletek 1051003, 117) | A tanár úr bevezette Duda Mihályt a „Hiányoztak” rovatba (1956 e. Babay József 9013002, 13).

7. ts ’vmely (szak)területen való tájékozódáshoz, eligazodáshoz szükséges ismeretekre megtanít vkit’ ❖ Virgilius, minthogy a’ paraszti munkának idejét a’ tsillagok’ járása szerént határozta, itt bé vezeti a’ Gazdát az Égforgási Tudományba (1812 e. Rájnis József 7201005, 12) | [Laestadius] közlötte vele [ti. Reguly Antallal] a szükséges eszközöket, szótárt, nyelvtant, bevezette őt a lapp hitregevilágba (1868 Toldy Ferenc 8481019, 290) | még érintetlen, épérzékű tömegeket kell a zenekultúrába bevezetni (1938 Kodály Zoltán 9341030, 8) | ön tehet valamit értem, bevezethet a szakmába (1969 Mándy Iván 9420026, 199).

8. ts ’〈vmely új rendszert, szokást stb.〉 működtetni kezd, életbe léptet’ ❖ tsudálatos ujságot akarna bé-vezetni az Anyaszentegyházba (1777 Molnár János C3195, 293) | bevezettem a’ Spartai törvényt-is, hogy a’ kit meg-lopnak, az meg-büntetteék (1802 Molnár János 7445029, 132) | csak egy tanitó jelentette ki, hogy az isk. takarékpénztárt soha sem fogja iskolájába bevezetni, mert nem kiván abból pénzintézetet csinálni (1880 Gazdasági Lapok 8626001, 576) | Jean Borotra, a francia sport vezére – német mintára – bevezette az iusági sportversenyeket (1942 Déli Hírlap 2121001, 11) | Anna Ivanovna előkelő szokásokat vezetett be (1953 Németh László² ford.–Tolsztoj¹ 9485067, 336) | bevezették a kötelező védőoltást, a himlőjárványok eltűntek (1986 Az emberi test 1114005, 1293).

8a. ’〈vmely új elemet, jelölést, fogalmat, kifejezést, ill. módszert〉 használni, alkalmazni kezd vhol, beemel vhova’ ❖ Halljuk […] az Encyclopaedia kezdetét, hol [Apáczai Csere János] a kételkedés bölcselmét bevezeti (1858 Erdélyi János² 8131106, 265) | Ezek a versek [ti. Verlaine Romances sans Paroles című kötetének darabjai] a francia líra szempontjából sok „eretnekséget” vezetnek be a poézisba (1926 Szabó Lőrinc 9629168, 128) | Arisztotelész a szükségszerűség mellé a célokság (teleológia) elvét is bevezeti (1981 Lendvai L. Ferenc 1092001, 60) | a zárófejezetben hirtelen bevezetnek egy új változót, amelyet ráadásul pontosan ugyanazokból a mért változókból képeznek, mint a régit, csak éppen más eljárással (1990 Fischer György 2004003, 416).

8b. (Pénz is) ’〈új pénznemet〉 kibocsát és forgalomba hoz’ ❖ Ha Oroszországnak és a 11-eknek (részben külön mint Ukrajna, részben vele, mint Kazahsztán) sikerülne […] eljutni a viszonylagos egyensúly állapotáig, ez a rubel – és ahol bevezették, a más helyi valuták – korlátozott konvertibilitását eredményezné (1992 Kiss Károly² 2017005, 39) | [Magyarországon] 1946. augusztus elsején bevezették a forintot (1998 Tomka Béla CD58).

8c. (Pénz) ’〈tőzsdén értékpapírt, részvényt〉 forgalomba hoz’ ❖ Számtalanon vettek a kisgazdák közül részvényeket. Bevezették a tőzsdén, de persze nem lehetett kapni, emiatt az értéke meghatványozódott (1932 Móricz Zsigmond 9462011, 246) | Az év végéig várhatóan mind a hat áramszolgáltató társaság részvényeit bevezetik a Budapesti Értéktőzsdére (1998 Magyar Hírlap CD09).

8d. (Ker) ’〈új árucikket〉 árusítani, forgalmazni kezd’ ❖ A társaság a kapacitás bővítésével párhuzamosan az elmúlt évben több új terméket is bevezetett a hazai piacra (1994 Magyar Hírlap CD09) | a fogyasztók többsége a reklámok hatására szívesen megveszi és kipróbálja az újonnan bevezetett termékeket (2000 Médiafigyelő CD2603).

9. ts ’〈vmely esemény(sor)t, jelenséget stb.〉 előkészít, megalapoz vmi’ ❖ az  [ti. a német mesteremberek] munkáik Oroſz és más Orſzágokba a’ megvilágosodást bévezették (1808 Fejér György 7104004, 77) | [Shakespeare IV. Henrik című drámájában] a st.-albansi csata, melylyel a második rész végződik, nem hozta még létre a lényeges fordulatot, mely a harmadik részt bevezeti (1891 Csiky Gergely CD11) | csöndben fogyasztották el a vacsorát bevezető tojásételeket (1932 Móra Ferenc 9459035, 165) | [Jézus] működésének harmadik szakaszát arra a páskaünnepre való jeruzsálemi útja vezeti be, amelynek végén a keresztre feszítés áll (1993 BibliaiLex. CD1207).

9a. ’〈vmely szöveget v. alkotást〉 vmivel indít, elkezd, ill. az elejére illesztett (rövid) magyarázó szöveggel ellát’ ❖ Mólnár János Úr [írja], A’ régi jeles épletekrl írtt Könyvének bé-vezet levelében (1773 Rájnis József 7201007, 85) | Az eszmecsere bevezettetett egy beható, és az inditványt melegen ajánló előadás által (1880 Gazdasági Lapok 8626001, 576) | a szemelvényeket fordította és bevezette Juhász Vilmos (1941 Cs. Szabó László 2041028, 574) | [A fiú apja] minden mondatát ezzel szokta bevezetni: „Áldassék az Úr” (1952 Németh Andor ford.–Dreiser 9480004, 18) | alaposan előkészítette és bevezette mondandóját (1971 Csurka István 9096006, 236).

10. ts ’〈vmely társaságba〉 bevisz, bemutat vkit’ ❖ Emberek vagynak még, kik az Iſtennek igaz Esméretén és az  Anya-ſzent-egyházának Tárſaságán kivül élnek, a’ kiknek-is igen ſzükséges vólna abba bé-vezettetni, hogy igy azok-is idvezülhetnének! (1790 Takács Ádám 7340003, 147) | e kalandor [ti. Senno] inkább eltüretett a felsőbb körökben, mint bevezetteték (1847 Kemény Zsigmond 8235019, 72) | [Császár] elvezetett a kaszinóbálokba, a vasárnap déli kaszinói hangversenyekre; több előkelő háznál bemutatott, s mintegy bevezetett a pesti társaskörökbe (1883–1884 Degré Alajos 8100005, 86) | [Verlaine Rimbaud-t] bevezette az irodalmi körökbe, elvitte Victor Hugohoz is (1926 Szabó Lőrinc 9629168, 124) | [Ponokrates] bévezeté őt [ti. Gargantuát] ott lévő tudós embereknek társaságába (1954 Benedek Marcell ford.–Rabelais 9042010, 22).

11. ts (rég) ’〈vmely tisztségbe, hivatalba stb.〉(ünnepélyesen) beiktat, beavat, felvesz’ ❖ iktatom [=] bé-vezetem, […] p. o. a’ tisztségbe (1784 Baróti Szabó Dávid C0815, 37) | ezennel a Kisfaludy-Társaság nevében üdvözlöm, s új tagjaként bévezetem (1843 Toldy Ferenc 8481028, 152) | közöljük azon rövid bemutatást, mellyel az igazgató, a társaság szabályai értelmében az uj tagot bevezette (1862 Arany János 8014015, 369).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, bevezető

bevezet ige 5b
1. tárgyas
úgy irányít vkit, vmit benti helyre, vminek a közepébe v. vkihez, hogy vele együtt halad(va mutatja az utat)
Bé-vezete engem […] az oskolának tanitto házába az én Gazdám
(1783 Győrffy József¹ ford.Holberg)
bevezették Prücsök Jánost a király elébe
(1861 Eredeti népmesék)
én bevezetlek előbb az ezredesnéhez
(1903 Jókai Mór)
A régiek azt tartották róla [ti. a kalauzhalról], hogy a hajók elé úszik és bevezeti azokat a kikötőbe
(1927 TolnaiÚjLex.)
a küldöttséget bevezették
(1941 Tatay Sándor)
Bevezettek minket a házba, amely jóformán teljesen üresen állt
(1990 Lovass Zoltán)
1a.
〈népet, embercsoportot vmely területre〉 (élén haladva) elvisz, elvezet
[Józsué] a századnak vége felé bevezette őket [ti. a zsidókat] Palesztinába
(1815 k. Verseghy Ferenc)
talán, ha Istenünk bevezetend ujra a szabadság igéret földjére, nem leszünk méltatlanok a férfiu legdrágább kincséhez, a függetlenséghöz
(1861 Vajda János)
Árpád vezette be a magyarságot erre a földre
(1919 Móricz Zsigmond)
1b. (ritk)
〈ellenséget vmely területre, településre〉 segít bejutni, behatolni
havasi mellékösvényeken bevezették az ellent Gyergyóba
(1869 Orbán Balázs)
Van egy pár russzofil a faluban. Azok bevezették őket [ti. az ellenséges orosz katonákat]
(1915 Móricz Zsigmond)
[a Sennyeyek és Kornisok] bevezették az oláhot a hazába
(1922 Móricz Zsigmond)
1c.
〈állatot〉 pórázon, kantáron stb. maga mellett v. maga után vezetve bemenni késztet vhova
a’ lovakat alig lehet a’ sátor alá bévezetni
(1805 Pethe Ferenc)
Róza néni megfogta kutyája ékes nyakszíját, s azzal bevezette öltözőszobájába az állatot
(1900 Váli Mari)
A lovakat már bevezették az ólba
(1961 Kodolányi János)
1d.
〈fogva tartott személyt〉 bekísér vhova
a vádlottat vezették be a törvény elé
(1857 Szegfi Mór)
A rendőr bevezeti őt [ti. Ákost] is a fiuval együtt [a kapitányságra]
(1888 Sziklay János)
A két csendőr szuronyok közt bevezeti Cilit
(1933 Molnár Ferenc²)
a vádbiztos intézkedik, bevezetik a vádlottat
(1958 Illés Béla)
2. tárgyas
〈járművet〉 bekormányoz, behajt, bevisz vhova
[a pilóta] eredetileg kalauzt, révkalauzt jelentett, aki a hajókat bevezeti a kikötőbe
(1929 TolnaiÚjLex.)
a volán mögé ült. Néhány kilométer után az autót bevezette az árokba
(1989 Hitel)
3. tárgyas
〈áramló anyagot v. annak vezetékét〉 bejuttat(ja) vhova, ill. 〈víz-, gáz- stb. ellátást〉 annak hálózatát kiépítve szolgáltatásként eljuttat vhova
[a törökök] cserépcsőveken vezették be [Esztergomba] a vizet, milly csőrészeket magam is fejtettem ki a föld gyomrából
(1856 Vasárnapi Újság)
a gáz világitás mellett a város egyes részein kisérletül bevezetik a villamos világitást
(1892 Nyírvidék)
[A herceg] fürdőszobájába nem tudta bevezettetni a vizvezetéket
(1921 Kosztolányi Dezső ford.Huysmans)
Az ujságíróknak külön dolgozószoba áll rendelkezésükre, amelybe 30 közvetlen külföldi telefonvonal van bevezetve
(1935 Zsidó Szemle)
Az elmúlt három év során több száz településen vezették be a gázt
(1993 Országgyűlési Napló)
3a.
〈cső, vezeték stb. áramló anyagot〉 elvezet, bejuttat vmibe, vhova
[a sóbányában a] másik mívelésmód […] a viz segítségére van alapítva, bevezeti a vizet a sós agyagba
(1897 PallasLex.)
Sok fésűkopoltyuson a lélekzőnyílás előtt a köpenynek egy csőszerű része messzire előrenyúlik, ez az ú. n.úgynevezett lélekzőcső (sipho), amely bevezeti a vizet a lélekzőüregbe
(1913 RévaiNagyLex.)
a tartályt a háton kellett vinni és onnan két cső vezette be a friss levegőt abba a bőrből készült és üveg szemnyílásokkal ellátott álarcba, amely a fejet teljesen és légmentesen beborította
(1960 Irmédi-Molnár László)
4. tárgyas
〈kötelet, drótot, vmely alkatrészt stb.〉 (résen, nyíláson keresztül) csúsztatva behúz, behelyez vhova, vmibe
Ha a patron széleit le akarjuk csavarni, az I. fogantyu lenyomandó, ez által a H fogantyu bevezethető lesz a fenn emlitett fojtáscsusztató és a patron nyitott szája közé
(1870 Vadász- és Versenylap)
[a] felhúzott ravaszra madzagot kötök, azzal megkerülöm a puska fogantyúját, s áthúzván a madzagot a billentyű alatt, […] bevezetem a kas belsejébe
(1895 Mikszáth Kálmán)
A rudat a gumidugó közepén vezettem be a gáztérbe
(1998 Természet Világa)
4a. (Orvos is)
〈műszert, csövet〉 a test vmely belső részébe juttat, dug
[fémcsövek] a nyelőcsőbe bevezettetvén, villamos lámpákkal világítjuk meg és így a nyelőcső átvizsgálását […] lehetővé teszik
(1916 RévaiNagyLex.)
a húgycsövön át fémtubust vezettek be a hólyagba és a tubuson át oda fényt kíséreltek meg bevetíteni
(1972 Babics Antal)
4b.
〈hímvesszőt〉 hüvelybe juttat
Én voltam fölül, egy nagy szoknya rajtam, ami mindent elfed. A férfi már bevezette a péniszét, de azt mondja: nem tud behatolni
(1984 Vikár György)
[a szuka] farkát félrecsapja, a kan pedig felugrik rá, és hímvesszőjét bevezeti a nőstény hüvelyébe
(1993 Sárkány Pál et al.)
5. tárgyatlan
〈út, cső, ill. nyílás〉 vminek a belsejébe, közepébe, vmely benti területre, helyre vezet, belefut vmibe, ill. nyílik vhova
a’ falukba bé-vezet ösvényeket is mindenütt meg fogja találni
(1792 Mindenes Gyűjtemény)
egy nyilás volt, melly bévezetett [a Tündérvölgybe]
(1825 Vörösmarty Mihály)
[a nyaki sipolyok] a nyak középvonalában vagy oldalt rendkívül finom nyíllással nyílnak s felfelé haladva, hosszabb-rövidebb lefutás után vakon végződnek, avagy bevezetnek a szájba
(1916 RévaiNagyLex.)
[a szivattyús lajtból] karvastagságú, bordázott cső vezetett be a léckapun, át a dáliák között, el a ház oldala mellett, egyenesen a bokros violák árnyékában meghúzódó budiba
(1967 Örkény István)
6. tárgyas
〈adatot vmely okmányba, nyilvántartásba〉 bejegyez, beír
titkos pénztár nem áll rendelkezésünkre, czim pedig nincs, mely alatt a kiadás a parlament elébe terjeszteni tartozott számadásokba bevezettethetnék
(1860–1862 Kossuth Lajos)
az eljáró m.magyar kir.királyi állatorvosnak gondoskodnia kell róla, hogy az állattulajdonos a jeleket a marhalevélkezelővel a marhalevélbe utólagosan bevezettesse
(1934 Állategészségügyi törvények és rendeletek)
A tanár úr bevezette Duda Mihályt a „Hiányoztak” rovatba
(1956 e. Babay József)
7. tárgyas
vmely (szak)területen való tájékozódáshoz, eligazodáshoz szükséges ismeretekre megtanít vkit
Virgilius, minthogy a’ paraszti munkának idejét a’ tsillagok’ járása szerént határozta, itt bé vezeti a’ Gazdát az Égforgási Tudományba
(1812 e. Rájnis József)
[Laestadius] közlötte vele [ti. Reguly Antallal] a szükséges eszközöket, szótárt, nyelvtant, bevezette őt a lapp hitregevilágba
(1868 Toldy Ferenc)
még érintetlen, épérzékű tömegeket kell a zenekultúrába bevezetni
(1938 Kodály Zoltán)
ön tehet valamit értem, bevezethet a szakmába
(1969 Mándy Iván)
8. tárgyas
〈vmely új rendszert, szokást stb.〉 működtetni kezd, életbe léptet
tsudálatos ujságot akarna bé-vezetni az Anyaszentegyházba
(1777 Molnár János)
bevezettem a’ Spartai törvényt-is, hogy a’ kit meg-lopnak, az meg-büntetteék
(1802 Molnár János)
csak egy tanitó jelentette ki, hogy az isk.iskolai takarékpénztárt soha sem fogja iskolájába bevezetni, mert nem kiván abból pénzintézetet csinálni
(1880 Gazdasági Lapok)
Jean Borotra, a francia sport vezére – német mintára – bevezette az iusági sportversenyeket
(1942 Déli Hírlap)
Anna Ivanovna előkelő szokásokat vezetett be
(1953 Németh László² ford.Tolsztoj¹)
bevezették a kötelező védőoltást, a himlőjárványok eltűntek
(1986 Az emberi test)
8a.
〈vmely új elemet, jelölést, fogalmat, kifejezést, ill. módszert〉 használni, alkalmazni kezd vhol, beemel vhova
Halljuk […] az Encyclopaedia kezdetét, hol [Apáczai Csere János] a kételkedés bölcselmét bevezeti
(1858 Erdélyi János²)
Ezek a versek [ti. Verlaine Romances sans Paroles című kötetének darabjai] a francia líra szempontjából sok „eretnekséget” vezetnek be a poézisba
(1926 Szabó Lőrinc)
Arisztotelész a szükségszerűség mellé a célokság (teleológia) elvét is bevezeti
(1981 Lendvai L. Ferenc)
a zárófejezetben hirtelen bevezetnek egy új változót, amelyet ráadásul pontosan ugyanazokból a mért változókból képeznek, mint a régit, csak éppen más eljárással
(1990 Fischer György)
8b. (Pénz is)
〈új pénznemet〉 kibocsát és forgalomba hoz
Ha Oroszországnak és a 11-eknek (részben külön mint Ukrajna, részben vele, mint Kazahsztán) sikerülne […] eljutni a viszonylagos egyensúly állapotáig, ez a rubel – és ahol bevezették, a más helyi valuták – korlátozott konvertibilitását eredményezné
(1992 Kiss Károly²)
[Magyarországon] 1946. augusztus elsején bevezették a forintot
(1998 Tomka Béla)
8c. (Pénz)
〈tőzsdén értékpapírt, részvényt〉 forgalomba hoz
Számtalanon vettek a kisgazdák közül részvényeket. Bevezették a tőzsdén, de persze nem lehetett kapni, emiatt az értéke meghatványozódott
(1932 Móricz Zsigmond)
Az év végéig várhatóan mind a hat áramszolgáltató társaság részvényeit bevezetik a Budapesti Értéktőzsdére
(1998 Magyar Hírlap)
8d. (Ker)
〈új árucikket〉 árusítani, forgalmazni kezd
A társaság a kapacitás bővítésével párhuzamosan az elmúlt évben több új terméket is bevezetett a hazai piacra
(1994 Magyar Hírlap)
a fogyasztók többsége a reklámok hatására szívesen megveszi és kipróbálja az újonnan bevezetett termékeket
(2000 Médiafigyelő)
9. tárgyas
〈vmely esemény(sor)t, jelenséget stb.〉 előkészít, megalapoz vmi
az  [ti. a német mesteremberek] munkáik Oroſz és más Orſzágokba a’ megvilágosodást bévezették
(1808 Fejér György)
[Shakespeare IV. Henrik című drámájában] a st.-albansisaint-albansi csata, melylyel a második rész végződik, nem hozta még létre a lényeges fordulatot, mely a harmadik részt bevezeti
(1891 Csiky Gergely)
csöndben fogyasztották el a vacsorát bevezető tojásételeket
(1932 Móra Ferenc)
[Jézus] működésének harmadik szakaszát arra a páskaünnepre való jeruzsálemi útja vezeti be, amelynek végén a keresztre feszítés áll
(1993 BibliaiLex.)
9a.
〈vmely szöveget v. alkotást〉 vmivel indít, elkezd, ill. az elejére illesztett (rövid) magyarázó szöveggel ellát
Mólnár János Úr [írja], A’ régi jeles épletekrl írtt Könyvének bé-vezet levelében
(1773 Rájnis József)
Az eszmecsere bevezettetett egy beható, és az inditványt melegen ajánló előadás által
(1880 Gazdasági Lapok)
a szemelvényeket fordította és bevezette Juhász Vilmos
(1941 Cs. Szabó László)
[A fiú apja] minden mondatát ezzel szokta bevezetni: „Áldassék az Úr”
(1952 Németh Andor ford.Dreiser)
alaposan előkészítette és bevezette mondandóját
(1971 Csurka István)
10. tárgyas
〈vmely társaságba〉 bevisz, bemutat vkit
Emberek vagynak még, kik az Iſtennek igaz Esméretén és az  Anya-ſzent-egyházának Tárſaságán kivül élnek, a’ kiknek-is igen ſzükséges vólna abba bé-vezettetni, hogy igy azok-is idvezülhetnének!
(1790 Takács Ádám)
e kalandor [ti. Senno] inkább eltüretett a felsőbb körökben, mint bevezetteték
(1847 Kemény Zsigmond)
[Császár] elvezetett a kaszinóbálokba, a vasárnap déli kaszinói hangversenyekre; több előkelő háznál bemutatott, s mintegy bevezetett a pesti társaskörökbe
(1883–1884 Degré Alajos)
[Verlaine Rimbaud-t] bevezette az irodalmi körökbe, elvitte Victor Hugohoz is
(1926 Szabó Lőrinc)
[Ponokrates] bévezeté őt [ti. Gargantuát] ott lévő tudós embereknek társaságába
(1954 Benedek Marcell ford.Rabelais)
11. tárgyas (rég)
〈vmely tisztségbe, hivatalba stb.〉 (ünnepélyesen) beiktat, beavat, felvesz
iktatom [=] bé-vezetem, […] p. o.példának okáért a’ tisztségbe
(1784 Baróti Szabó Dávid)
ezennel a Kisfaludy-Társaság nevében üdvözlöm, s új tagjaként bévezetem
(1843 Toldy Ferenc)
közöljük azon rövid bemutatást, mellyel az igazgató, a társaság szabályai értelmében az uj tagot bevezette
(1862 Arany János)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, bevezető

Beállítások