bizonyítvány fn 4A

1. ’vmit bizonyító, tanúsító hivatalos igazolás, (ok)irat, ill. magánszemély által kiállított igazoló írás, pl. ajánlólevél, (átvételi) elismervény’ ❖ Barátom eléggé gondatlan vala magát a’ haláltól meglepetni, mielőtt néhány bizonyítványokat aláírna (1830 Bajza József ford.–Schröder¹ C0728, 139) | a tulajdonos [ti. a kenőcsé] több hires emberek bizonyitványaival bir, kiket kigyógyitott, magokat orvosokat is (1852 Szemere Bertalan 8437003, 172) | a benyujtáskor kiadott átvevési bizonyítványa (1865 Tanodai Lapok 8666001, 272) | ennek a két személynek a házassági bizonyítványa hamis (1879 Jókai Mór 8209006, 196) | A pályázóknak községi erkölcsi bizonyitvánnyal feddhetlen előéletüket és orvosi bizonyitvánnyal pedig ép és egészséges voltukat kell igazolni (1901 Veszprémi Ellenőr 2113001, 6) | Etelnek a hadisegéllyel volt valami baja, azt mondták, vigyen szegényi bizonyitványt (1927 Móra Ferenc C3205, 138) | Hiszen már 19 éves elmultam! Nem hiszi?… Nézze meg a születési bizonyítványom (1931 Déry Tibor CD10) | [a görög kereskedők] hamisított származási bizonyítványokkal mindenféle árut behoztak (1937 Cs. Szabó László 9093016, 168) | helyhatósági bizonyítvány a szülők foglalkozásáról (1947 Szabad Föld ápr. 27. C1537, 2) | [a] nevemre kiállított halotti bizonyítványt (1962 Réz Ádám ford.–Fučík 9567004, 29) | amikor Csanády Ferenc helybéli közbirtokosnál megjelent a porkoláb azzal, hogy Béró bizonyítványt szeretne eddigi viselkedéséről, Csanády minden további nélkül kiállította azt (1992 Hermann Róbert 2012001, 28) | alkalmassági bizonyítvány (2000 Magyar Hírlap CD09) bizonyítványt állít ki(vkiről v. vmiről) a) ’〈vmely sajátosságot, képességet〉 igazol, tanúsít vki, es. vmi’ ❖ a számunkat mindenkép devalválni törekvő ellenségeink […] számunkra a legdicsőségesebb életrevalóságról, maguk számára pedig a szégyenletes tehetetlenségről állitanak ki bizonyitványt (1881 Kossuth Lajos CD32) | A közhiedelem ma is regényesen képzeli el az őrültet, […] s mihelyt valaki néhány összefüggő mondatot közöl, főkép a saját állapotáról és betegségéről, hajlandó kiállítani számára a bizonyítványt, hogy épelméjű (1934 Kosztolányi Dezső 9359246, 216) | A lónak a gazda presztízse szempontjából kiemelkedő fontossága volt. „A ló s a szerszám állítja ki gazdájáról a bizonyítványt.” (2000 Magyar néprajz CD47) b) (jelzővel) ’a jelzőben megnevezett tulajdonságúnak könyvel el vkit, vmit, ill. ritk. olyannak mutat vmit’ ❖ Hantz Gyula költészetünk történetét egy csinosan írt értekezésben állítja elénk, a melylyel dicséretes bizonyítványt állít ki a nagy-becskereki társaskör részére (1877 Századok CD57) | Ma a házi berendezések, bútorok, fölszerelések különféle tárgyai oly ízléssel állíttatnak elő nálunk, hogy a gyors haladás és alkalmazkodás fényes bizonyítványt állít ki iparosságunk törekvése mellett (1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Hogy Urban altábornagy tetemes túlereje dacára a garibaldistákkal szemben állandóan a rövidebbet húzta, az elég gyenge bizonyítványt állít ki nevezett altábornagy magasabb vezetési képességéről (1942 Bánlaky József CD16) | a tanácsadók döntő többsége az elmúlt években az ügyfeleknél jó bizonyítványt állított ki magáról (1995 Figyelő CD2601).

1a. (Isk) ’tanulmányi eredményt, előmenetelt igazoló hivatalos iskolai irat, okmány, kisebb könyv, ill. az ebben rögzített tanulmányi eredmény’ ❖ bizonyitványt [kell adni] eddigi iskolai ’s erkölcsi müveltségökrül (1833 Jelenkor C0225, 340) | a’ nagyobb nevelö intézetekböl jöttek, ha jótéteményesek, bizonyítványaik mellett is megvizsgáltatnak (1837 Figyelmező C6730, 75) | [a polgári iskola] megelégedhetik az érettségi bizonyítvány helyett záró-bizonyítvány (absolutorium) adásával (1898–1899 Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny C1507, 349) | nagy szorgalommal tanul és bizonyitványa mindenkor csupa kitünő (1912 Csáth Géza 9085008, 69) | hazahozta a félévi bizonyítványát. Megbukott latinból (1930 Schöpflin Aladár CD10) | jeles bizonyítványa (1963 Szabolcsi Miklós 9628001, 310) | nyolcadikban könnyűszerrel javított bizonyítványán kétosztályzatnyit is (1986 F. Várkonyi Zsuzsa 1044008, 126) | [alsó tagozatban az iskolák] olyan év végi bizonyítványokat is adhatnak, amelyekben egyetlenegy osztályzat sem szerepel (2000 Magyar Hírlap CD09) magyarázza (vkinek) a bizonyítvány(á)t ’szépítgetve, nem túlságosan meggyőzően igazolja, mentegeti eredményét, eljárását stb.’ ❖ vannak olyan képviselők, akik mást sem tesznek a sajtóban, mint a Kormány bizonyítványát magyarázzák (1990 Országgyűlési Napló CD62) | [az Európai Központi Bank elnöke] nem szívesen beszél az euró gyengüléséről, ehelyett úgy fogalmaz, hogy a dollár erősödött meg. „Az Egyesült Államok gazdasága lényegesen kedvezőbben fejlődött, mint az Európai Unióé, így természetesnek tekinthető a dollár felértékelődése” – magyarázta a bizonyítványt (1999 Figyelő CD2601) | amikor a Nagy-kormány lépéseit elemezte, [Kádárnak] a saját bizonyítványát is magyaráznia kellett (2000 M. Kiss Sándor CD17) megmagyarázza (vkinek) a bizonyítvány(á)t ’ua.’ ❖ [a sakkverseny utáni megbeszélés] az önmarcangolás órája, vagy más szóval megmagyarázzák a bizonyítványukat [a sakkozók] (1948 Szabad Nép máj. 9. C4871, 1) | Andrzej Wajda nekem [ti. Jancsó Miklósnak] mindig a példaképem marad, sokat tanultam tőle, mindig szeretni fogom, ha kevésbé jót alkot, akkor is, mert mindjárt kész vagyok megmagyarázni a bizonyítványát (1972 Vigilia 2057034, 340) | [a közgazdászok] megmagyarázzák az ország „bizonyítványát(1998 Figyelő CD2601) | Ezt a költségvetési bizonyítványt meg kell majd magyaráznunk a professzorok Batthyány-körének (1999 Országgyűlési Napló CD62).

2. (rég) ’vminek az igazolására szolgáló, vmit bizonyító tény, adat, érv, körülmény stb.’ ❖ különös bizonyitványok erre azon hivatalos oklevelek, mellyek a’ január 11iki kerülőlevélre [ti. körlevélre] feleletül szolgáltanak (1832 Jelenkor C0224, 776) | [az] elméletnek határozottan ellent mondanak és igy tagadólagos bizonyitványok (1844 Bajza József ford.–Kolb C0726, 99) | újabb bizonyitványúl szolgál (1848 Kossuth Lajos C2749, 563) | Az arcomon és testemen kéklő foltok és szintelenségem a bizonyitványaim, hogy nem hazudok (1913 Gárdonyi Géza C1850, 108) | [a film feliratok nélkül] is tökéletesen átérthető és átérezhető volt. Kell ennél kitűnőbb bizonyítvány egy film filmszerűségéről […]? (1926 Hevesy Iván CD10).

2a. (rég, Jog) ’a vádlott bűnösségét, ritk. ártatlanságát bizonyító tény, adat, tárgy stb.’ ❖ gyenge vagy semmi bizonyitványokon alapuló vádtételek el nem fogadtattak (1833 Jelenkor C0226, 622) | Vádlóim, ha vétekkel terhelnek, mutassák meg, hogy azt elkövettem. De illy bizonyítványt nem is ügyekeztek kitanúlni (1843 Petőfi Sándor ford.–James C3514, 95) | a megyei törvényszék egy gyilkossággal vádolt idegen festészt bocsáta, bizonyitványok hiányában szabadon (1848 Pesti Divatlap C5842, 18).

3. (rég) ’vminek meggyőző példája, tanújele’ ❖ a’ szeretetnek és áldozatoknak azon bizonyitványi, mellyeket naponként tapasztal (1833 Jelenkor C0226, 672) | félreismerhetetlen bizonyítványát adta rokoni érzelmeinek (1885 Rózsaági Antal C3642, 121) | A költő ihletét isteni jelnek érezték és a szentség bizonyitványának (1932 Babits Mihály CD10).

J: bizonyíték, bizonyítmány.

Ö: vég~.

Fr: szegénységi.

ÖU: nyelvvizsga-~, szakmunkás-~, tanonc~, záró~.

ÖE: ~hamisító, ~kiosztás, ~másolat.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bizony; ÉKsz.; SzT.

bizonyítvány főnév 4A
1.
vmit bizonyító, tanúsító hivatalos igazolás, (ok)irat, ill. magánszemély által kiállított igazoló írás, pl. ajánlólevél, (átvételi) elismervény
Barátom eléggé gondatlan vala magát a’ haláltól meglepetni, mielőtt néhány bizonyítványokat aláírna
(1830 Bajza József ford.Schröder¹)
a tulajdonos [ti. a kenőcsé] több hires emberek bizonyitványaival bir, kiket kigyógyitott, magokat orvosokat is
(1852 Szemere Bertalan)
a benyujtáskor kiadott átvevési bizonyítványa
(1865 Tanodai Lapok)
ennek a két személynek a házassági bizonyítványa hamis
(1879 Jókai Mór)
A pályázóknak községi erkölcsi bizonyitvánnyal feddhetlen előéletüket és orvosi bizonyitvánnyal pedig ép és egészséges voltukat kell igazolni
(1901 Veszprémi Ellenőr)
Etelnek a hadisegéllyel volt valami baja, azt mondták, vigyen szegényi bizonyitványt
(1927 Móra Ferenc)
Hiszen már 19 éves elmultam! Nem hiszi?… Nézze meg a születési bizonyítványom
(1931 Déry Tibor)
[a görög kereskedők] hamisított származási bizonyítványokkal mindenféle árut behoztak
(1937 Cs. Szabó László)
helyhatósági bizonyítvány a szülők foglalkozásáról
(1947 Szabad Föld ápr. 27.)
[a] nevemre kiállított halotti bizonyítványt
(1962 Réz Ádám ford.Fučík)
amikor Csanády Ferenc helybéli közbirtokosnál megjelent a porkoláb azzal, hogy Béró bizonyítványt szeretne eddigi viselkedéséről, Csanády minden további nélkül kiállította azt
(1992 Hermann Róbert)
alkalmassági bizonyítvány
(2000 Magyar Hírlap)
bizonyítványt állít ki (vkiről v. vmiről)
a)
〈vmely sajátosságot, képességet〉 igazol, tanúsít vki, es. vmi
a számunkat mindenkép devalválni törekvő ellenségeink […] számunkra a legdicsőségesebb életrevalóságról, maguk számára pedig a szégyenletes tehetetlenségről állitanak ki bizonyitványt
(1881 Kossuth Lajos)
A közhiedelem ma is regényesen képzeli el az őrültet, […] s mihelyt valaki néhány összefüggő mondatot közöl, főkép a saját állapotáról és betegségéről, hajlandó kiállítani számára a bizonyítványt, hogy épelméjű
(1934 Kosztolányi Dezső)
A lónak a gazda presztízse szempontjából kiemelkedő fontossága volt. „A ló s a szerszám állítja ki gazdájáról a bizonyítványt.”
(2000 Magyar néprajz)
b) (jelzővel)
a jelzőben megnevezett tulajdonságúnak könyvel el vkit, vmit, ill. ritk. olyannak mutat vmit
Hantz Gyula költészetünk történetét egy csinosan írt értekezésben állítja elénk, a melylyel dicséretes bizonyítványt állít ki a nagy-becskereki társaskör részére
(1877 Századok)
Ma a házi berendezések, bútorok, fölszerelések különféle tárgyai oly ízléssel állíttatnak elő nálunk, hogy a gyors haladás és alkalmazkodás fényes bizonyítványt állít ki iparosságunk törekvése mellett
(1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Hogy Urban altábornagy tetemes túlereje dacára a garibaldistákkal szemben állandóan a rövidebbet húzta, az elég gyenge bizonyítványt állít ki nevezett altábornagy magasabb vezetési képességéről
(1942 Bánlaky József)
a tanácsadók döntő többsége az elmúlt években az ügyfeleknél jó bizonyítványt állított ki magáról
(1995 Figyelő)
1a. (Isk)
tanulmányi eredményt, előmenetelt igazoló hivatalos iskolai irat, okmány, kisebb könyv, ill. az ebben rögzített tanulmányi eredmény
bizonyitványt [kell adni] eddigi iskolai ’s erkölcsi müveltségökrül
(1833 Jelenkor)
a’ nagyobb nevelö intézetekböl jöttek, ha jótéteményesek, bizonyítványaik mellett is megvizsgáltatnak
(1837 Figyelmező)
[a polgári iskola] megelégedhetik az érettségi bizonyítvány helyett záró-bizonyítvány (absolutorium) adásával
(1898–1899 Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny)
nagy szorgalommal tanul és bizonyitványa mindenkor csupa kitünő
(1912 Csáth Géza)
hazahozta a félévi bizonyítványát. Megbukott latinból
(1930 Schöpflin Aladár)
jeles bizonyítványa
(1963 Szabolcsi Miklós)
nyolcadikban könnyűszerrel javított bizonyítványán kétosztályzatnyit is
(1986 F. Várkonyi Zsuzsa)
[alsó tagozatban az iskolák] olyan év végi bizonyítványokat is adhatnak, amelyekben egyetlenegy osztályzat sem szerepel
(2000 Magyar Hírlap)
magyarázza (vkinek) a bizonyítvány(á)t
szépítgetve, nem túlságosan meggyőzően igazolja, mentegeti eredményét, eljárását stb.
vannak olyan képviselők, akik mást sem tesznek a sajtóban, mint a Kormány bizonyítványát magyarázzák
(1990 Országgyűlési Napló)
[az Európai Központi Bank elnöke] nem szívesen beszél az euró gyengüléséről, ehelyett úgy fogalmaz, hogy a dollár erősödött meg. „Az Egyesült Államok gazdasága lényegesen kedvezőbben fejlődött, mint az Európai Unióé, így természetesnek tekinthető a dollár felértékelődése” – magyarázta a bizonyítványt
(1999 Figyelő)
amikor a Nagy-kormány lépéseit elemezte, [Kádárnak] a saját bizonyítványát is magyaráznia kellett
(2000 M. Kiss Sándor)
megmagyarázza (vkinek) a bizonyítvány(á)t
ua.
[a sakkverseny utáni megbeszélés] az önmarcangolás órája, vagy más szóval megmagyarázzák a bizonyítványukat [a sakkozók]
(1948 Szabad Nép máj. 9.)
Andrzej Wajda nekem [ti. Jancsó Miklósnak] mindig a példaképem marad, sokat tanultam tőle, mindig szeretni fogom, ha kevésbé jót alkot, akkor is, mert mindjárt kész vagyok megmagyarázni a bizonyítványát
(1972 Vigilia)
[a közgazdászok] megmagyarázzák az ország „bizonyítványát
(1998 Figyelő)
Ezt a költségvetési bizonyítványt meg kell majd magyaráznunk a professzorok Batthyány-körének
(1999 Országgyűlési Napló)
2. (rég)
vminek az igazolására szolgáló, vmit bizonyító tény, adat, érv, körülmény stb.
különös bizonyitványok erre azon hivatalos oklevelek, mellyek a’ január 11iki kerülőlevélre [ti. körlevélre] feleletül szolgáltanak
(1832 Jelenkor)
[az] elméletnek határozottan ellent mondanak és igy tagadólagos bizonyitványok
(1844 Bajza József ford.Kolb)
újabb bizonyitványúl szolgál
(1848 Kossuth Lajos)
Az arcomon és testemen kéklő foltok és szintelenségem a bizonyitványaim, hogy nem hazudok
(1913 Gárdonyi Géza)
[a film feliratok nélkül] is tökéletesen átérthető és átérezhető volt. Kell ennél kitűnőbb bizonyítvány egy film filmszerűségéről […]?
(1926 Hevesy Iván)
2a. (rég, Jog)
a vádlott bűnösségét, ritk. ártatlanságát bizonyító tény, adat, tárgy stb.
gyenge vagy semmi bizonyitványokon alapuló vádtételek el nem fogadtattak
(1833 Jelenkor)
Vádlóim, ha vétekkel terhelnek, mutassák meg, hogy azt elkövettem. De illy bizonyítványt nem is ügyekeztek kitanúlni
(1843 Petőfi Sándor ford.James)
a megyei törvényszék egy gyilkossággal vádolt idegen festészt bocsáta, bizonyitványok hiányában szabadon
(1848 Pesti Divatlap)
3. (rég)
vminek meggyőző példája, tanújele
a’ szeretetnek és áldozatoknak azon bizonyitványi, mellyeket naponként tapasztal
(1833 Jelenkor)
félreismerhetetlen bizonyítványát adta rokoni érzelmeinek
(1885 Rózsaági Antal)
A költő ihletét isteni jelnek érezték és a szentség bizonyitványának
(1932 Babits Mihály)
ÖU: nyelvvizsga-bizonyítvány, szakmunkás-bizonyítvány, tanoncbizonyítvány, záróbizonyítvány
ÖE: bizonyítványhamisító, bizonyítványkiosztás, bizonyítványmásolat
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bizony; ÉKsz.; SzT.

Beállítások