befedez ts ige 4b (rég v. Áll)

1. ’〈nyílást, üreg(ben elhelyezett test)et vmely anyaggal v. eszközzel〉 eltakarva elzár’ ❖ A’ sirhoz érkezvén a’ teſtet abba bé-teſzik, […] deszkával bé-fedezik, arra földet hánynak (1788 Decsy Sámuel C1381, 264) | ki-nyíltt, és tetétlen Korona lehetett, azt az-utánn valamelly tudós Római Mesterek tsínosan tetvel gömbölyegen bé-fedezték (1791 Weszprémi István 7448021, 378) | az akonának dúgója úgy kéſzítteſsen, hogy a’ lyukat jól bé-fedezze, és még is annak ſemmi réſze ſe álljon-ki (1798 Fekete Gergely ford.–Whatmann 7300002, 36) | a poharakat kérlek hamar födözd be (1872 Erődi Béla ford.–Háfiz C1636, 138).

1a. (irod) ’〈eltemetett halottat sír〉 emléket hagyva betakar’ ❖ Gyűlölők és szeretők, Ha egy hant fedezte is be, Békében nyugosznak ők (1858 e. Bajza József CD01) | majdan befedez titeket is a sír (1872 Kontra Lajos C2742, 62).

1b. ’〈épületet, építményt〉(vmilyen) tetővel lát el vki, ill. vmilyen tető v. mennyezet borít’ ❖ a Blockházat, mellynek teteje részint nem létezett soha, részint az ellenség által leperzseltetett – bombamentesen be kell fedezni (1849 Kossuth Lajos CD32) | az egész tündérkertet egy világító kék boltozat fedezi be (1886 Jókai Mór CD18).

2. ’〈területet, felületet szemcsés anyag〉 összefüggő rétegben beborít, bevon’ ❖ hidegebb ſzél kezdvén fúni, ſzíntén dl vala a hó, úgy hogy fél óra alatt az egéſz fldet mintegy 3 újnyira bé-fedezé (1783 Magyar Hírmondó 7444034, 51) | a vízfolyásnak rég kiszáradt az ágya, a halmot elhordta a szél, és a lapost befedezte a kavargó szürke por (1955 Antalffy Gyula 1004012, 125).

2a. ’〈felületet rászórt v. ráterített anyaggal〉 beterít, beborít’ ❖ a’ tyúkhurra sajtokat rakunk, ’s befedezzük tyúkhurral, azután megint egy réteg sajtot teszünk, ’s tyukhurral takarjuk be (1829 Zádor Elek ford.–Wigand 8532014, 8) | micsoda festések ezek? micsoda ronda mázolás! ezeket papirszőnyegekkel fogjuk befedezni (1854 Jókai Mór C2244, 335).

2b. ’〈magot, veteményt〉 ráhúzott (föld)réteggel betakar’ ❖ jobb a’ földet előbb jol felszántani, annakutánna azt bevetni, és felfordított boronával keresztül besimittani ’s a’ magot gyengén befedezni (1835 Némethy József 8333018, 360) | [A retkek közül] magnak a legszebb, egészen sima és gömbölyüeket kell kiválasztanunk; melyeknek igen vékony és rövid gyökerük van, s mindjárt egymástól két lábnyira elültethetjük. Nehány napig befedezve kell azokat [tartanunk] (1875 Hasznos Mulattató 8630001, 142).

3. ’〈testé(nek vmely részé)t〉(takaróval, ruhadarabbal) beburkolja, körülveszi vki’ ❖ semmi es, semmi hideg arra nem vészi hogy fejét bé-fedezze (1781 Kovásznai Tóth Sándor ford.–Cicero C2774, 23) | gyenge takarodzóval fedezze-bé egéſz teſtét (1791 Csapó József 7062014, 310) | jól befedezte […] mejjét a’ szelek ellen (1807 Vályi Nagy Ferenc C4343, 131) | [kopasz fejedet éjjel] egy rét vékony pamut háló sipkával fedezd-bé (1814 Zsoldos János 8541007, 10).

3a. ’〈növény vmely részét v. állat testé(nek vmely részé)t vmely anyag〉 természettől fogva körülveszi, beborítja’ ❖ [a méhanya] ſzárnyai olly rövidek, hogy tsak a’ fél-testét fedezik-bé (1782 Veszelszki Antal 7375005, 4) | A’ plánták [= növények] óltalom eſzközei a) A’ levelen lév pejhek, b) A’ kérgek, mellyek az ágokat bé-fedezik (1795 Gáti István 7116001, 48) | A’ kígyók vagy héjjakkal, vagy paisokkal, vagy gyürükkel vagynak béfedezve (1799 Fábián József ford.–Raff C1658, 260).

4. ’〈vhonnan nézve mögötte levő személyt, dolgot〉 eltakar’ ❖ ó bár el- rejthetném moſt magamat! Fedezzetek-bé kedves virágok! (1785 Kazinczy Ferenc ford.–Gessner 7163042, 260) | Bár most szép napodat felhők fedezték be, Ki fog még derűlni eged (1794 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | Ur Jézus-Krisztus! … én is reád függesztem tekintetemet, a mint dicsőséged hazája a menny felé emelkedel! és nem fedez be előttem a felhő (1867 Tompa Mihály C4236, 295).

4a. (irod) ’〈szemét kezével〉 eltakarja vki’ ❖ [Justinianus] ſzemeit kezeivel bé-fedezve, nem ítélte méltónak magát, hogy látná a’ napot mellyet Bélisárius nem nézhet vala (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel 7497001, 66).

4b. (irod, átv is) ’〈árnyék, sötétség, köd stb.〉 besötétít(ve), elhomályosít(va láthatatlanná tesz) vmit’ ❖ A’ leg-feketébb éjtzaka, a’ melly magát leg-srbb ſetétſégekkel bé-fedezte, nints ollyan ſzomorú, mint az én állapotom (1787 Péczeli József ford.–Young 7267026, 3) | ezen homály bé-födözte előbbi szép erköltsösségének egész világosságát (1792 A magyar történeteknek rövid rajzolatja C2876, 45) | az egéſz ſzigetet meleg gzzel egyelített füst fedezte bé (1809 Szekér Joákim 8435005, 35) | Fedezd be árnynyal, zöld berek! Felejtsétek el, emberek! (1853 Szász Károly² 8426013, 126).

4c. ’vmit (megtévesztésül) másnak mutatni akarva eltakar’ ❖ Illyen ltözettel takargatja lelki mezitelenségét a’ bnös-is, mikor az  bneit igazság’ ſzínével -akarja fedezni (1789 e. Stankovátsi Leopold 7297002, 633) | Ha sértene a világiak szeme, Fedezd be arczodat (1868 Szigligeti Ede C3987, 277).

5. ’〈helyet, területet rajta levő dolog, ill. tevékenységével ember〉 betölt, elfoglal’ ❖ edgy-nagy térséget sok száz ezer Paradítsom kertek fedeznek vala- (1787 Magyar Kurír C0312, 474) | az elhagyott vidékeket gyárak és gazdag lakosok födözendik be (1846 Hetilap CD61).

6. ’〈patás (házi)állat hímje nőstényt〉 megtermékenyít’ ❖ A be nem fedezett suta üres, ha legalább kétszer üresen maradt: meddő (1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹ 1132004, 48) | alkalmilag szelíd teheneket is befedeztetnek vad bivalybikákkal (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Sárrétudvari lótartói a kancacsikót 3 éves korában szokták először befedeztetni (1999 Magyar néprajz CD47).

J: befed.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. fed; ÉKsz.; SzT. ~, befedezett; ÚMTsz. ~, befedeztet

befedez tárgyas ige 4b (rég v. Áll)
1.
〈nyílást, üreg(ben elhelyezett test)et vmely anyaggal v. eszközzel〉 eltakarva elzár
A’ sirhoz érkezvén a’ teſtet abba bé-teſzik, […] deszkával bé-fedezik, arra földet hánynak
(1788 Decsy Sámuel)
ki-nyíltt, és tetétlen Korona lehetett, azt az-utánn valamelly tudós Római Mesterek tsínosan tetvel gömbölyegen bé-fedezték
(1791 Weszprémi István)
az akonának dúgója úgy kéſzítteſsen, hogy a’ lyukat jól bé-fedezze, és még is annak ſemmi réſze ſe álljon-ki
(1798 Fekete Gergely ford.Whatmann)
a poharakat kérlek hamar födözd be
(1872 Erődi Béla ford.Háfiz)
1a. (irod)
〈eltemetett halottat sír〉 emléket hagyva betakar
Gyűlölők és szeretők, Ha egy hant fedezte is be, Békében nyugosznak ők
(1858 e. Bajza József)
majdan befedez titeket is a sír
(1872 Kontra Lajos)
1b.
〈épületet, építményt〉 (vmilyen) tetővel lát el vki, ill. vmilyen tető v. mennyezet borít
a Blockházat, mellynek teteje részint nem létezett soha, részint az ellenség által leperzseltetett – bombamentesen be kell fedezni
(1849 Kossuth Lajos)
az egész tündérkertet egy világító kék boltozat fedezi be
(1886 Jókai Mór)
2.
〈területet, felületet szemcsés anyag〉 összefüggő rétegben beborít, bevon
hidegebb ſzél kezdvén fúni, ſzíntén dl vala a hó, úgy hogy fél óra alatt az egéſz fldet mintegy 3 újnyira bé-fedezé
(1783 Magyar Hírmondó)
a vízfolyásnak rég kiszáradt az ágya, a halmot elhordta a szél, és a lapost befedezte a kavargó szürke por
(1955 Antalffy Gyula)
2a.
〈felületet rászórt v. ráterített anyaggal〉 beterít, beborít
a’ tyúkhurra sajtokat rakunk, ’s befedezzük tyúkhurral, azután megint egy réteg sajtot teszünk, ’s tyukhurral takarjuk be
(1829 Zádor Elek ford.Wigand)
micsoda festések ezek? micsoda ronda mázolás! ezeket papirszőnyegekkel fogjuk befedezni
(1854 Jókai Mór)
2b.
〈magot, veteményt〉 ráhúzott (föld)réteggel betakar
jobb a’ földet előbb jol felszántani, annakutánna azt bevetni, és felfordított boronával keresztül besimittani ’s a’ magot gyengén befedezni
(1835 Némethy József)
[A retkek közül] magnak a legszebb, egészen sima és gömbölyüeket kell kiválasztanunk; melyeknek igen vékony és rövid gyökerük van, s mindjárt egymástól két lábnyira elültethetjük. Nehány napig befedezve kell azokat [tartanunk]
(1875 Hasznos Mulattató)
3.
〈testé(nek vmely részé)t〉 (takaróval, ruhadarabbal) beburkolja, körülveszi vki
semmi es, semmi hideg arra nem vészi hogy fejét bé-fedezze
(1781 Kovásznai Tóth Sándor ford.Cicero)
gyenge takarodzóval fedezze-bé egéſz teſtét
(1791 Csapó József)
jól befedezte […] mejjét a’ szelek ellen
(1807 Vályi Nagy Ferenc)
[kopasz fejedet éjjel] egy rét vékony pamut háló sipkával fedezd-bé
(1814 Zsoldos János)
3a.
〈növény vmely részét v. állat testé(nek vmely részé)t vmely anyag〉 természettől fogva körülveszi, beborítja
[a méhanya] ſzárnyai olly rövidek, hogy tsak a’ fél-testét fedezik-bé
(1782 Veszelszki Antal)
A’ plánták [= növények] óltalom eſzközei a) A’ levelen lév pejhek, b) A’ kérgek, mellyek az ágokat bé-fedezik
(1795 Gáti István)
A’ kígyók vagy héjjakkal, vagy paisokkal, vagy gyürükkel vagynak béfedezve
(1799 Fábián József ford.Raff)
4.
〈vhonnan nézve mögötte levő személyt, dolgot〉 eltakar
ó bár el- rejthetném moſt magamat! Fedezzetek-bé kedves virágok!
(1785 Kazinczy Ferenc ford.Gessner)
Bár most szép napodat felhők fedezték be, Ki fog még derűlni eged
(1794 Csokonai Vitéz Mihály)
Ur Jézus-Krisztus! … én is reád függesztem tekintetemet, a mint dicsőséged hazája a menny felé emelkedel! és nem fedez be előttem a felhő
(1867 Tompa Mihály)
4a. (irod)
〈szemét kezével〉 eltakarja vki
[Justinianus] ſzemeit kezeivel bé-fedezve, nem ítélte méltónak magát, hogy látná a’ napot mellyet Bélisárius nem nézhet vala
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
4b. (irod, átv is)
〈árnyék, sötétség, köd stb.〉 besötétít(ve), elhomályosít(va láthatatlanná tesz) vmit
A’ leg-feketébb éjtzaka, a’ melly magát leg-srbb ſetétſégekkel bé-fedezte, nints ollyan ſzomorú, mint az én állapotom
(1787 Péczeli József ford.Young)
ezen homály bé-födözte előbbi szép erköltsösségének egész világosságát
(1792 A magyar történeteknek rövid rajzolatja)
az egéſz ſzigetet meleg gzzel egyelített füst fedezte bé
(1809 Szekér Joákim)
Fedezd be árnynyal, zöld berek! Felejtsétek el, emberek!
(1853 Szász Károly²)
4c.
vmit (megtévesztésül) másnak mutatni akarva eltakar
Illyen ltözettel takargatja lelki mezitelenségét a’ bnös-is, mikor az  bneit igazság’ ſzínével -akarja fedezni
(1789 e. Stankovátsi Leopold)
Ha sértene a világiak szeme, Fedezd be arczodat
(1868 Szigligeti Ede)
5.
〈helyet, területet rajta levő dolog, ill. tevékenységével ember〉 betölt, elfoglal
edgy-nagy térséget sok száz ezer Paradítsom kertek fedeznek vala-
(1787 Magyar Kurír)
az elhagyott vidékeket gyárak és gazdag lakosok födözendik be
(1846 Hetilap)
6.
〈patás (házi)állat hímje nőstényt〉 megtermékenyít
A be nem fedezett suta üres, ha legalább kétszer üresen maradt: meddő
(1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹)
alkalmilag szelíd teheneket is befedeztetnek vad bivalybikákkal
(1929 Az állatok világa ford.)
Sárrétudvari lótartói a kancacsikót 3 éves korában szokták először befedeztetni
(1999 Magyar néprajz)
J: befed
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. fed; ÉKsz.; SzT. ~, befedezett; ÚMTsz. ~, befedeztet

Beállítások