be¹ hsz és ik  (rég, nyj)

I. hsz 32B6 (gyakr. értelmező határozó részeként, középfokban beljebb alakban)

1. ’vmely körülhatárolt hely, tér v. terület belsejébe, közepe felé, belülre, befelé’ ❖ Megnyitják az ajtót: s tsak bétoppan 4. haramia; ketteje a’ tseléd ház’ ajtajára áll, hogy ſenki ki ne jöhessen lármát ütni: ketteje pedig, a’ házba (1786 Magyar Hírmondó C0274, 658) | a’ lovag egyenest Toglokpurba vágtata, be a’ kapun, föl a’ bástyára (1839 Vajda Péter 8504011, 32) | A suhancz fut, be a gyár-utczának, s a kaczagás követi (1872 Tóvölgyi Titusz 8492013, 62) | négykézláb futok utána, be az asztal alá, a dézsa mögé (1923 Karinthy Frigyes 9309045, 200) | Károlyt hívei egyre beljebb hozták az országba (2000 Rubicon CD17).

1a. (önálló határozóként) ’〈színpadra írt művekben a szereplőt belépésre felszólító szerzői utasításként〉’ ❖ Cecília be (1794 Kazinczy Ferenc ford.–Goethe 7163057, 67) | Két ember be, ’s elviszik az iróasztalt (1833 Császár Ferenc ford.–Nota C0440, 21) | Nyílik az ajtó, s be Hódi, tenger poggyásszal, pokrócokkal fölpakolva, mint egy teve (1944 Örkény István 9500035, 57) | Erzsi és Magdus be. Erzsi.: Kezit csókolom. Magdus.: Dicsértessék (1985 Sütő András 9620022, 29).

1b. ’vmely központtól távolabb eső helyről a központ felé’ ❖ A’ Fehérvári szőlöknél kezdve egészen be a’ városig jól meg lotsúlt bennünket a’ Zápor eső (1805–1809 Horvát István 8186008, 200) | Elküldtük a [csárdás] fiát be Kökényesdre, hogy hozzon kocsit (1904 Rákosi Viktor 8387013, 14) | öt napon keresztül ez volt, be a városba, leülni egy padon, cigit sodorni (1998 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’vmelyik részével, kül. a végével vmi(nek a belseje) felé irányulva’ ❖ a’ kihullott Tejfogak helyett nőtt első fogak […] hegyeikkel, be a’ Lótorka felé hajlók (1819 e. Nagyváthy János 8328010, 33) | Úti szánunk megfordúlva, Fara , kifele rúdja (1909 Vikár Béla ford.–Lönnrot 8521007, 174).

1d. (átv is) ’vmely tárgy belsejébe, ill. (vminek a) mély(é)re’ ❖ Azon ember, ki a malomkövet csinálja, […] nem láthat beljebb a kőbe, mint más (1843 Petőfi Sándor ford.–James 8366461, 318) | A haramja gyönge sikoltást hall, Azt gondolja, hogy talán madárdal, És körűlnéz és be a hintóba, Hát ott van a madár, aki szóla; Szép kis madár, gyönyörű menyecske (1845 Petőfi Sándor CD01) | a cirokszálnak meg van a rossz természete, hogy szeret beleszorulni a pipaszárba, aztán se ki, se be (1927 Móra Ferenc 9459034, 13) | [az ölfát] feldarabolom, be a zsákba (1944 Babay József 9013001, 146) | [a tömeg] távozik, éppen úgy, ahogyan jött; be a szekrénybe, a fiókba, le a zenekari árokba, ki az ajtón (1979 Kornis Mihály 1082001, 187).

1e. (mélyen) vmely anyagba, közegbe, ill. vminek az egynemű részei közé’ ❖ Az erdő sűrűjében mindegyre beljebb jutott (1848 Vasvári Pál 8515003, 93) | Én is levetkezek, be a vízbe, utána a jánynak (1935 Móricz Zsigmond 9462032, 107) | beljebb hatolva a sűrű sötétségbe (1935 Bálint György ford.–Hawthorne 9021007, 245) | A kör szélén kezdenek táncolni, de Mányoki úgy irányít, hogy egyre beljebb kerüljenek a tömegbe (1974 Galgóczi Erzsébet 2025006, 537).

2. ’vmely időszakba’ ❖ mentől beljebb mégy az időkbe, annál boszorkányosabb világra találsz (1778 Bessenyei György¹ 7044012, 18) | Tovább s be az éjbe folytatván utamat a Bakonynyal határos erdőség közt, éjfélkor a felsőörsi korcsmába érkeztem (1845 Pongrácz Lajos 8373016, 13) | Folyt a vendégeskedés be egészen a késő éjszakába (1872 Tóvölgyi Titusz C4313, 8) | [a nemes urak] jó sokáig elmulattak be a délutánba (1903 Mikszáth Kálmán C3115, 171) | [a szérű földjén] csépelték ki a termést […] hosszú őszön, olykor be a télbe is (1916 e. Malonyay Dezső CD07).

3. (önálló határozóként) ’terjedelemben kisebbre, össze’ ❖ Ránt, igazgat, a’ hassal (1795 Magyar Zsebalmanach C6095, 130).

4. (rég, átv is) ’vmely (részlegesen) körülhatárolt v. benti helyen, belső térben’ ❖ De ha beljebb nézed még az Anglusokat […] Meg látod, mi módon tsalják meg magokat (1772 Orczy Lőrinc 7249004, 18) | végre meglátszott ladikja, melly Ugyan be volt már a’ tér [= széles] tengeren (1819 Pap Gábor ford.–Grillparzer C3418, 96) | annak a vak koldus asszonynak a fia jár a házhoz, s a bizony be van a leánynál már illendően (1867 Tolnai Lajos C4216, 167) | Két nap mulva Barassó alatt az egész sereg. – S itt kik vagynak körülöttem? – Itt Fejérváron senki, csak az kék darabontok, nagyságos uram (1932 Móricz Zsigmond 9462023, 35).

II. ik 0

1. ’kívülről vmely zárt tér v. (részben) körülhatárolt terület belsejébe v. belseje felé, belülre, ill. magához, maga felé (vmely benti helyre)’ ❖ Éva szólítja titkos szolgálóit (1772 Barcsay Ábrahám 7019026, 54) | az himlnek fekéllyét ezen Városba, és Tartományba be ne hozzák (1809 Szekér Joákim 8435006, 174) | [az érsekfőispán a rácokat] iparkodik a török területre átűzni, hogy azután a maga Kedves Sümeg vármegyei magyarjait hozassa be (1884 Hazánk 8633001, 193) | A tömeg be akart hatolni az ÁVH-laktanyába (1958 Méray Tibor 9434003, 202) | sebtében begyűjtött füzeteimmel, könyveimmel, cigarettámmal, szemüvegemmel bemenekülve a házba a közelgő vihar elől (1968 Déry Tibor 9107011, 362) | a külföldi tőke ömlik be a szigetországba [ti. Japánba] (1999 Magyar Hírlap CD09)  beárad tn 1a3 [1a. is] | A kelet végteleneiből beáradó barbár népek még nem ingatták meg Constantin bibortrónját (1851 Remény C1522, 68) | A frissen pörkölt kávé ingerlő illata beáradt (1913 Babits Mihály C0694, 9) | Az Elba és Visztula között élő szláv törzsekhez […] a vikingek útján árad be az arab ezüst (1964 Bóna István CD52)  beáramlik tn 16a10 [1a., 3., 5a. is] | Mindkét ablak tárva nyitva volt, s a kert hüvös illatos levegője beáramlott a szobába (1872 Prém József 8377020, 52) | az ablakokon beáramló fényözönben (1968 Artner Tivadar 9009001, 48) | nagyobb összegű külföldi tőke áramoljon be az országba (1990 Országgyűlési Napló CD62)  beballag tn 2a [1a., 3. is] | Zemefris pediglen Szakadárral maga, Bels ſzobáiba titkon bé-ballaga (1801 Perecsényi Nagy László 8325010, 241) | [a férfi] csendes, nyugodt léptekkel ballagott be kunyhójába (1881 Mikszáth Kálmán 8312029, 82) | [a tehén] a tárt kapun beballag szeliden (1935 Devecseri Gábor CD10)  bebámul tn 1a [3. is] | A nagy góth ablakon aztán bebámult hozzám a hold (1858 Jókai Mór C2251, 98) | igazgató úr, kérem, meg kéne már csináltatni a kapun a riglit! Mindenki bebámul! (1979 Kornis Mihály 1082001, 30)  becammog tn 2a [1a. is] | Ha [a róka] titkon bé-tzammaghat a’ tyukokhoz, rétzékhez, és egyéb majorsághoz, rendre öli öket, ’s az után viſzi-el a’ prédát (1775 Molnár János C3198, 135) | A vonat csengetyűzúgás … mellett czammogott be a … pályaudvarba (1880 Csiky Gergely C1311, 263) | Az elmúlt nyáron [az öreg] még becammogott a boltba (1940 Méliusz József 9433009, 201)  becsábít ts 4a4 | e’ tömeg olly szín alatt csábittatott be [a gyűlésre], mintha megyénk a’ nemességet uj adó alá akarná vonni (1842 Pesti Hírlap CD61) | A jövőben jól megválasztott időszaki tárlatokkal szeretnénk becsábítani a közönséget (1999 Magyar Hírlap CD09)  becsorog tn 7a6 (átv is) [3a. is] | [a fészerbe] mindenütt csurgott be a zápor a tető hiányosságain (1860 Jókai Mór CD18) | becsorogjon valamennyi összeg a mezőgazdaságba (1999 Országgyűlési Napló CD62)  becsoszog tn 2a [1a. is] | egy magos nőalkotmány csoszogott be (1844 Jósika Miklós C2389, 221) | Hosszút sóhajt a korán megöregedett asszony, megkerüli a házat s becsoszog fia szobájába (1974 Galgóczi Erzsébet 2025006, 546)  becsődít ts 4b4 [1a. is] | [egy énekesnő] hogy a’ Hajóslegényeket betsődíttse, nem palotában: hanem istalló forma pajtában kezdett énekelni, és pedig lóháton (1819 Hasznos Mulatságok C0180, 127) | az efféle kis skandalumok reménye mindig nagy közönséget szokott becsődíteni [a színházba] (1844 Nagy Ignác 8324008, 113) | [Annuska] becsődített hozzájuk ebédre három szegény családot (1964 Szabó Magda 9630005, 159)  becsődül tn 1c1 [1a. is] | ne kellene ilyen későn becsődülni [ti. a vendégeknek a névnapi köszöntésre] (1798–1799 Csokonai Vitéz Mihály C1328, 377) | a’ dámaság be csődűlt A’ házba (1833 Áltöltöztetett Aeneis C4642, 184) | a futballista remek játékára becsődül a közönség a stadionba (1997 Magyar Hírlap CD09)  becsörtet tn 5b (átv is) [4. is] | egy mintegy tizenhárom esztendős gyermek becsörtetett az ajtón (1832 Fáy András¹ C1703, 16) | egy nagy társzekér csörtetett be a kapun (1885 Jókai Mór CD18) | becsörtetünk a kis lakásba (1997 Magyar Hírlap CD09)  bedobál ts 1a [3., 10. is] | az országutról dobálombe a követ a temetőbe (1856 Vas Gereben C4370, 57) | vásárosok, koldusok, urak és asszonyok [krajcárokat] dobáltak be az útszéli kápolna ajtaján, hogy bizonyos bűnöktől szabaduljanak (1921 Krúdy Gyula CD54)  bedöcög tn 2c [1a. is] | [Mátyás] gőgös méltósággal döczögött be a’ szófogadó (audenczia) csarnokba (1843 Vahot Imre C7050, 18) | a pályaudvarokra bedöcögő, szennyes, karbol- és jodoformszagú vasúti kocsikat (1931 Kassák Lajos 9314012, 88)  befarol tn 1a | Im ott megy egy ember, reggel korán van még, megy a templom felé, – jaj, de csak hogy felé, mert a torony alja mellett befaral [!] a falu kocsmájába (1851 A Falu Könyve C1667, 103) | Óvatosan befarolunk a dokkba, ahol már hozzáértő kezek várják a naszádot (1915 Budapesti Hírlap szept. 11. C4703, 3)  begördül tn 1c1 [3. is] | a’ kapun egy szép hintó gördüle be (1839 Eötvös József C1204, 179) | Zampano és Gelsomina ócska triciklijén begördül egy ismeretlen új faluba… (1990 Zsugán István ford.–Porro 2011007, 25)  behajol tn 6a [2c., 10. is] | kelletinél mélyebben bé-hajolván, az halas-tóba, bé-esett (1792 Őri Fülep Gábor ford.–Haller C3377, 23) | Karcsi behajolt a korláton (1973 Csukás István 9095021, 55)  behallatszik tn 15a6 | tsak a’ leg-magaſabb hegy’ bértze állott-ki még az áradásból. Irtóztató zajgás hallatſzott bé ſertsegtetett óldalain: azoknak a’ bóldogtalanoknak jajgatáſai, a’ kik el-tsüggedtten kereſték itt menedék-hellyeket (1790 Kazinczy Ferenc ford.–Gessner 7463005, 283) | Az ablak nyitva volt, behallatszott a Zsuzsanna locsogása meg az anyósa vékony, kellemetlen hangja (1964 Szabó Magda 9630005, 142)  behallik tn 13a9 (rég, nyj) | Bé hallván a’ tsete paté a’ Tábor szélire, oda nyargalának egy néhány lovasok (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0809, 101) | kivülről behallik Páris ideges moraja (1889 Justh Zsigmond 8213008, 265) | Ha Kati néném jön, behallik a kacagása (1999 e. Kocsis Rózsi CD48)  bekandikál tn 1a [1a. is] | Már a két els bent is vótt a ſzobában, […] ezek még akkor kandikáltak be az ajton (1808 Farkas Ferenc C1692, 151) | Mielőtt belépett, bekandikált a kulcslyukon (1880 e. Csepreghy Ferenc C1282, 155) | folyosóra nyíló ablakomat ingerülten elfüggönyözve az órák óta várakozó ügyfelek bekandikáló arca előtt (1969 Konrád György 9351003, 224)  bekiabál tn és ts 1a [2., 12b. is] | némelly tisztességes Leánykák’ ablakain bé-kiábálni [!] (1791 Magyar Kurír C0318, 1414) | Vásott gyerekek ostoba, kegyetlen szavakat kiabáltak be a káposztás kertbe (1910 Ady Endre 9003058, 64) | megnyitotta az ajtót s a résen át bekiabált: – Misleházyhoz mentem! (1950 Kolozsvári Grandpierre Emil 9343003, 93)  bekukucskál tn 1a [3. is] | Be-kukutskál az ablakán A’ hold-világ Didónak (1792 Szalkay Antal ford.–Vergilius 7306001, 124) | Lehajlott a kulcslyukhoz és bekukucskált (1899 Kemechey Jenő C2587, 103) | A lépcsőházból bekukucskált az előszobába két hölgy is, de nem mertek bemenni (1960 Makai Imre ford.–Dosztojevszkij 9418006, 132)  belátogat tn 5a [1a., 11c. is] | ha bé-látogatna hozzátok ez a’ Szent Szüz, Atyák, Anyák! mit látna, mit hallana töletek a’ kisdedek elött? (1777 Molnár János C3195, 28) | [a cinegefélék] télen a kertekbe is belátogatnak (1893 PallasLex. CD02) | [Jolán] naponta belátogatott hozzánk (1931 Kassák Lajos CD10)  bemenekül tn 1c1 [1a., 3. is] | [a barikádok] elfoglaltatása esetében a házakba bemenekülhetnek [a lázadók] (1848 Jókai Mór CD18) | szegény asszony sírva menekül be hozzám (1925 Krúdy Gyula C2840, 175) | Görögországban már több helyen kinyitották a légkondicionált helységeket [!], hogy bárki bemenekülhessen a tikkasztó hőség elől (2000 Magyar Hírlap CD09)  beözönlik tn 16c3 [1a. is] | [pocsolyába lépve] a’ lucskos sár köpönyege hajtókáján özönlött be (1842 Pesti Hírlap CD61) | egy megfelelő magyar művészeti lappal kiszoríthatjuk a külföldről beözönlő példányokat (1898 Hock János C2093, 166) | Musztafa bég csapatai beözönlöttek a városba (1981 Grendel Lajos 1060001, 13)  berohan tn 1a [1a., 3., 8a. is] | az ellenség a’ Faluba bé-rohant (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353002, 41) | Ahogy meglátta a vadászt […], elsikoltotta magát és papucsait útközben elhagyva, berohant a házba (1893 Herczeg Ferenc 9241017, 46) | [a nézők] berohantak a pályára (1999 Figyelő CD2601)  besiet tn 5b [1a., 8a. is] | Hát amazok, kik lehetnek? kik olly bátran bé-ſietnek az ütközet súllyára (1789 Fejér Antal ford.–Barclay C1734, 20) | A csöngetésre besiet balról a kisasszony és a szobalány (1912 Molnár Ferenc² 9453007, 51) | Ábrahám besietett Sárához a sátorba (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203)  beslisszol tn 1a (kissé biz) | hiába a kaputelefonos rendszer, a fagyhalál elől mindig be tud slisszolni egy-egy szívós hajléktalan [a lépcsőházba] (1999 Magyar Hírlap CD09)  besompolyog tn 7a2 [1a. is] | Tiborcz (bizodalom, ’s félelem között; be sompolyog) (1819 Katona József C2502, 68) | a szobába egy fehér bozontos kutya sompolygott be (1843 Gondol Dániel ford.–Dickens C1888, 130) | A diák … harmadnap szégyenkezve, lesütött fejjel sompolygott be a barátságos házba (1911 Krúdy Gyula C2844, 174)  besuhan tn 1a1 | De hidd el, barátom, sokan besuhannak, Még bosszúságomra kuklival [= kuglival] játszanak, A billiárd pálcát bátran taszigálják, Mert a hűségtelen strázsák nem vizsgálják (1790 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | A nyitott ablakon besuhant a szellő (1900 Mikszáth Kálmán CD04) | egy bérelt nyugati kocsi besuhan egy kisvárosba (2000 Magyar Hírlap CD09)  besüvölt tn 4c7 | [az öltözet] szakadozott foltjai közt, besüvöltött immár az őszi hideg szél, ’s dideregni hagyá a’ tiszteletre vonzó agg nőt (1843 Fáy András¹ C0026, 379) | hallotta az uccáról besüvöltő hangot: – Háború, háború! (1921 Szabó Dezső 9623002, 62)  beszaglász tn 5a3 (átv is) | [a párduc] szilajon szökellt kétszer-háromszor körös-körül a terem falai mellett, minden ajtó mellett beszaglászva, melyen belül az eltűnt rabnőket érzé (1851 Jókai Mór C2239, 104) | Előbb azt hittem, csak afféle kupecek […] szaglásztak be a tanyánkra (1908 Pesti Hírlap aug. 15. C5656, 34) | a mindenhova beszaglászó kutya (1993 Sárkány Pál et al. CD59)  betaszít ts 4a4 [2., 3. is] | a’ tereh melly az én hátamon vagyon, a’ sírnál-is alább nyom engemet, söt A’ Pokolban-is bé taſzít (1777 Szigeti Gyula Sámuel–Tordai Sámuel ford.–Bunyan 7353005, 4) | úgy tetszett, hogy egy gödör szélén ül, ahová a következő pillanatban betaszíthatja valaki (1926 Gellért Hugó ford.–Gorkij CD10)  betódul tn 1a1 [1a., 5a. is] | Ez árokba sok víz estl bé tódult (1788 Gvadányi József C1936, 25) | A nyitott ajtón veres fény tódult be (1857 Szegfi Mór 8430007, 23) | A látogatók betódultak a kórházba, és velük együtt a cukorkaárusok, citromosok, utcai jósnők, fényképesek, koldusok végtelen karavánja (1969 Mándy Iván 9420024, 167)  beüzen ts és tn 1b | A’ ki-kémlelés után bé-izentem a’ Hal-vérekhöz magyarossan: hogy, ha mindgyár még annyit öntenének-is a’ garatra; véröket még se melegithetnék-úgy-meg magokban: hogy Arslánok lönnének (1786 Dugonics András 8116003, 287) | jó ideje azon gondolkoztam, hogy beüzenek érted a faluba (1929 Peéry Piri CD10) | A vitéz tábornok beüzent a házba, az a zsidó azonnal jöjjön ki (1989 Berkovits György 2039021, 67)  bevágtat tn 5a [1a., 4. is] | Ongay a maga huszárjaival bevágtatott az Uzay-udvarba (1832 Fáy András¹ 8139008, 246) | Mari vágtatott be a hálóból a felmarkolt vendégágyneművel, szétdobta a díványon s újra eltünt (1936 Móricz Virág CD10) | a nyitva felejtett kapukon a megzavarodott ökrök bevágtattak az udvarokra (1969 Csatkai Endre CD52)  bevánszorog tn 7a2 [1a. is] | tsak nem fél-hóltan vánszorgott-bé a’ helységbe (1799 Magyar Kurír C0335, 206) | [a lovak] nagy későre bevánszorogtak Gyékény Mártonné nagyasszonyom lakása elébe (1846 Jókai Mór CD18) | július első reggelén vánszorgott be vonatunk a sok vihart látott kolomeai állomásra (1915 Halász Gyula CD10)  beviharzik tn 18a11 | a kis dandár beviharzott [ti. belovagolt] a várkapun (1847 Kemény Zsigmond C2596, 105) | [a kisasszony] önérzetében vérig sértve beviharzott a boltba (1942 Rónay György 9573162, 86)  bevonszol ts 1a | be vontzolták a’ szobájába [az ájultat] (1808 Farkas Ferenc C1692, 106) | Hevert akkor a kivágott urasági fa mindenütt. […]. Akinek kellett, bevonszolt a háza népével egy-egy irdatlan tölgyet az udvarára (1900 Mikszáth Kálmán CD04) | barátom karonfogott s bevonszolt magával a kocsmába (1929 Füst Milán CD10)  bevontat ts 5a [1a. is] | javasolta a’ Trójai népnek, hogy az ellenséggel visels fa lovat bé vontassa (1794 Mátyási József C3062, 17) | [A vén gulyás temetésén] harminchat ökör van fogva a járomba… Majd csak bévontatják a paradicsomba (1855 Arany János 8014072, 246) | [a gőzmozdony] szuszogva bevontatja […] a vonatot (1985 Bodor Ádám 1020003, 33)  bezuhog tn 2a3 | Jaj de zúzós [= zúzmarás] a tömlöcznek rostélya, Be is zuhog a hideg szél alatta (1878 Koszorúk az Alföld vadvirágaiból C2480, 150) | A novemberi eső betört a pinczékbe, bezuhogott a padlásra (1882 Kazár Emil C2511, 211) | A hosszú ablakokon bezuhogott a napfény (1965 Kárpáti Kamil 1076021, 63).

1a. ’vmely központinak tekintett (hivatalos), ill. vmely célnak megfelelő helyre’ ❖ minden embernek szabad leszen panaszát irásban ő felségének be adni (1772 Történelmi Tár 7393001, 317) | Be is siettünk még azon napnak éjszakáján Pécsre (1824 Náray Antal C3303, 72) | – Hideg van. – Az. Hát bemész? – Be. – A futárral? – Azzal. – S mikor jössz? – A hajnalival (1930 Török Sándor CD10) | a meghibásodott autóhoz szerelőt hívunk, vagy bevisszük a szervizbe (1999 Új Könyvek CD29)  begyalogol tn 6a (átv is) [1., 4., 8a. is] | Januárius tavaly ugy gyalogla-bé Bétsbe, mint egy vadáſzoktól meg-kergetett zuzmarás ſzakállú Sibériai medve (1790 Magyar Kurír C0316, 105) | a’ Polgár-mesterrel bé-gyalogoltam Tönningába (1805 Báró de Manx történetei ford. C3026, 92) | Jakuskin gyalog maradt. Nem messze volt a postaház: oda begyalogolt. Lovat akart kapni minden áron (1879 Jókai Mór CD18) | [A Gubacsi úttól] majd másfél óráig tartott az út, amíg begyalogoltam a Mester uccai iskolába (1940 József Jolán C2453, 84).

1b. ’a bent levőnek jelt adva, a belépés szándékát jelezve’ ❖ estve 9. órakor az ajtón bé-kopogtattunk (1788 Ungi Pál ford.–Trenck C4473, 146) | Friss reggelidőben érkeztek és becsöngettek a szunnyadó házba (1910 Kaffka Margit 9290050, 5) | Kora hajnalban bezörögtek az ablakon a hajdúk, munkára szólítva a jobbágyokat (1979 NéprajziLex. CD47)  bekocogtat tn 5a | anpochen: bekotzogtatni (1799 Márton József¹ C3049, 7) | fáradtan bekoczogtatott a legelső házhoz enyhet és ételt, italt kérve (1860 Jókai Mór C2339, 48) | átszaladt [a szemben levő lakásba] és bekocogtatott az ablakon (1930 Bereznay Pál CD10)  bezörget tn 5b | kénytelen vagyok addig, míg fáradságimnak nyugtató pontjára eljuthatok, a kegyelem ajtaján bézörgetni (1797 Csokonai Vitéz Mihály C1328, 641) | Éjféltájt egy útszéli csárdához érve, még pislogott a mécses odabent. Bezörgettem éji szállást kérni (1876 Mikszáth Kálmán CD04) | bezörgettek a házaspárhoz a szomszédok (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. ’szélétől a közepe, belseje felé mutató irányban, befelé’ ❖ a’ hajtani való ſzelid Agát [ti. ágat], mind ſzintén az Óltó Agat [!], mesd- (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332009, 192) | [a Máramarosi-havasok egyik hegylánca], az eperjes-tokaji a világhírű bort termő Hegyaljával, nagy hosszan benyúlik a síkságba (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Mikor hazaért, sebesen taszította be a kaput s megkönnyebülve húzta rá a reteszt (1939 Asztalos István 9012001, 44) | [a vajas tésztát] téglalap alakúra nyújtom. Jobbról és balról középre behajtom (1989 Frank Júlia et al. CD19)  beágazik tn 14a7 (átv is) | a’ hazafiuság … mélyen beágazik a’ tudomány [világába] (1840 Szemere Bertalan C1207, 215) | Técső határterületét a nagy Tisza, apró kószáló patakok, a sok külön beágazó hegysorok számos dülőkre szaggatják (1855 Vasárnapi Újság CD56) | A Vörösmarty térre beágazó utcákba (1998 Magyar Hírlap CD09)  behasad tn 1a1 [10. is] | a’ gyalúláskor könnyen béhasadnak, mint p. o. a’ mahagónifa (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² 8315006, 89) | A lámának felső ajka orrlyukai fölébe nyúlik, és mélyen be van hasadva (1847 Peregriny Elek 8360010, 124) | Mind mezitláb jártak, Dudás apának úgy be volt hasadva a nagy fekete lábaujja körme, mint a lónak, ha letörik a patája (1941 Móricz Zsigmond 9462012, 80)  behasít ts 4a4 [10. is] | [az] ágat egy tzolnyi mélységnyire bé-hasítja (1802 Bogsch János C1135, 22) | [A pásztor] bicskájával levágott egy bürökkórót, egyik végét behasította, aztán belefújt (1934 Szabó Pál² 9631003, 12) | a bandérium vezető kezében kígyónyelvként behasított, füstnél hosszabb zászló (1959 Szentkuthy Miklós 9664005, 82).

2a. ’mozgásban vminek v. vmi felé irányulva(, és ott maradva)’ ❖ olly szelesen indult meg, hogy még nagyobb bajba keveredik, ha orrát be nem üti (1836 Széchenyi István CD1501) | [a párkányba] kisfia beverte homlokát (1920 Kosztolányi Dezső 9359180, 48) | egy-egy óriásmeteor (kisbolygó, üstökös) csapódott be a Hold felszínére (1989 Marik Miklós 1100002, 244) | el is estem, […] alaposan bevágtam a könyökömet (1990 Kukorelly Endre 2001024, 19) | Egy becsapódó tüzérségi lövedék sebesítette meg [a férfit] (1995 Magyar Hírlap CD09) | egyszer leestem az ágyról, s a fejemet beütöttem a radiátorba (1999 Magyar Hírlap CD09)  beakad tn 1a1 [1., 3., 3a., 4. is] | [Apolka] szép haja beakadt egy kiálló ágba (1885 Mikszáth Kálmán CD04) | nekiszaladt a lépcsőnek és harisnyatartó térdszalagja beakadt a korlát szögébe (1921 Kosáryné Réz Lola CD10).

2b. ’szemből vmire, vkire irányítva’ ❖ Úgy -vágott Rontó jobbik pofájába, Hogy három záp fogát ki-köpé markába (1793 Gvadányi József C1940, 187) | Egy Tami Mauriello nevű bokszolónak – nagy meglepetésére – jómagam is behúztam egyet (1990 Nemes Anna ford.–Kazan 2011014, 47) | Érdekes lenne megtudni, a baráti vagy rokoni körből ki volt besúgó? Nem azért, hogy bemossak neki egyet… Talán még egy italra is meghívnám, hogy elmondhassa, mi motiválta (1997 Magyar Hírlap CD09).

2c. ’a szélét, végét a közepe v. a másik széle, vége felé irányítva’ ❖ a’ -hajlott tsontat [!] ki kell emelni (1782 Rácz Sámuel ford.–Plenck C3565, 175) | Az áldás formája a legrégibb keresztény emlékeken a kéznek kinyujtása a fölé, aki az áldásban részesül; az ujjak vagy mind vagy kettő vagy néha három kinyujtva, a többi behajtva (1893 PallasLex. CD02) | [A drótosok az edényekhez készített peremet] gömbölyű vasdarabon behajlították (1991 Magyar néprajz CD47)  begörbít ts 4b4 | , v. meg görbített, v. hajtott, göndör, gewunden, gebogen, gekrmmt, kraus (1818 Márton József¹ C3043, 1577. hasáb) | A nagy hangú, nagy honfiú, Kinek szava égig dörgett, Most görbiti be derekát (1849 Balogh János C0760, 286) | Nők pápaszemének két szára egyenes, a simára fésült halántéki haj alá dugható. A férfiaké csuklósan, vagy begörbítve kerül a fül mögé (1897 PallasLex. CD02) | A vörös macska hoppsza! begörbíti hátát (1973 Kormos István ford.–Tynni 9353089, 313)  begörbül tn 1c1 | Ne lj be-görblt testel (1793 Láczai Szabó József ford.–Luntz C2874, 26) | [a saskeselyű csőre a] hegye felé emelkedő éles horogban begörbülő (1933 Az állatok világa ford. CD46) | [ha] a sóskaborbolya virágjába furakodott rovar a porzószálak érzékeny belső oldalát megérinti, a porzószál begörbül (1981 Herczeg Éva–Vojnits András 1065001, 35).

3. ’vmely tárgy, test belsejébe v. mélyére, ill. vmely élő szervezetbe’ ❖ ez az első Téj, és azzal Gyomrába -szopott Ször a’ Bárányoknak felette veszedelmes (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand C4022, 129) | a báró megállítá a hintót, s benézett annak ablakán (1860 Jókai Mór CD18) | gyorsan behabzsolta a reggelijét (1918 Berkes Imre Izidor CD10) | [az ún. kürtösdarázs a hernyókat] fejüknél fogva vonszolja be a fészek belsejébe (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Kék bársony ruháját beakasztotta a szekrénybe (1942 Bohuniczky Szefi 9063001, 93)  behörpint ts 4b3 (átv is) | [Az elvetett mag] új-új nedvet ha bé-hörpent, eggy hólnapot érvén, Álsó réſze tſirát hajtand (1794 Baróti Szabó Dávid ford.–Vanière C0829, 132) | e mezei kirándulás előtt jó volna egy kis snapszot behörpenteni (1859 Abonyi Lajos C0495, 69) | Behörpinti a borocskát (1940 Németh László² 9485002, 32)  bekanalaz ts 4a | levesét mohón bekanalazta (1875 Arany János ford.–Gogol C0661, 9) | bekanalaztam egy kiváló tiramisut (2000 Figyelő CD2601)  belélegez ts 8b10 | a’ levegt méllyen -nem lélekzheti, és azt ſoká a’ tüdőben nem tarthattya a’ mellye fájdalma nélkül (1799 Kováts Mihály ford.–Hufeland C2783, 443) | [a salétromsav] tiszta állapotban belélekzve egy pillanat alatt megöl (1844 Nendtvich Károly 8330002, 28) | A fenyők között megyek, elhagyom a tornácos házat. Mint a haldokló az élenyt [= oxigént], úgy lélekzem be a sűrű illatot (1941 Márai Sándor 9421002, 97)  besüllyeszt ts 5b2 [4., 10. is] | egy jó puha karosszékbe süllyeszté be magát (1860 Jókai Mór C2344, 63) | [a fürkészdarázs] teljes biztonsággal találja meg a fában rejtőző bogárlárvát, amelybe azután a petéjét besüllyeszti (1933 Az állatok világa ford. CD46) | A besüllyesztett főkapcsoló szintén a gép oldalán van elhelyezve (1999 Byte Magazin CD38)  beszippant ts 4a3 [5. is] | Bors vagy, megtörnek, […] valamely tátos német tévedve beszippant (1829–1834 Vörösmarty Mihály CD01) | „hjasszo!” mondja beszippantva a levegőt (1937 Karinthy Frigyes 9309003, 242) | Be is szippantotta alsó ajkát, mutatva a további szavak visszaszívását (1969 Csurka István 9096005, 196).

3a. ’szűk, szoros v. bemélyedő helyre, ill. azon át’ ❖ edj kémény sepr pénz keresés kedvéért, azon […] lyukba mélyen -búván oda szorúlt (1780 Magyar Hírmondó C0268, 564) | Hirtelen öt lyukat fúrt az ajtón, s azokat fűrésszel összevágva, az így támadt nyíláson bedugja kezét, s a keresztvasat törekedik leemelni (1846 Jókai Mór CD18) | szinte lapuljon be valamelyik széles ablakmélyedésbe (1929 Cholnoky László 9077001, 8) | [Zsuzsanna] gondosan végigsimítja a takarót, kétoldalt betűri, hogy ne bujhasson be a hideg a pici testecske mellett (1936 Kádár Erzsébet CD10) | Ajtónyíláson át a becsúsztatott tiszta lap (1978 Bertók László 9054004, 74) | [zsinórokat, kábeleket] próbálunk elrejteni, bútor mögé begyömöszölni (1996 Lakáskultúra CD39).

3b. ’vmely ruhadarab v. lábbeli belsejébe’ ❖ meg, v. felruházni, ltöztetni; bekleiden, einkleiden (1818 Márton József¹ C3043, 1588. hasáb) | [a férfi] Annie segítségével bebújik a télikabátjába (1931 Beczássy Judit CD10) | lábamat bedugtam valakinek a csizmájába, úgy botorkáltam ki a pitvarba (1949 Radó György ford.–Gorkij 9544003, 62) | A gyerek elmerül a játékában, bepisil (1970 Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes 9435002, 103) | a négyéves Ágnes […] hol bekakil, hol napokig nincs széklete (1999 Magyar Hírlap CD09).

3c. ’vkibe v. vkinek a (saját) tudatába, belső világába’ ❖ Tisztellek, de be-nem veszem beszédedet (1772 Bessenyei György¹ C1075, 122) | első csirájában már a szászok közt igen sokan befogadták az új tant [ti. Luther tanait] (1873 Orbán Balázs 8340022, 243) | Bevágtam úgyszólván szóról szóra a könyveket (1906–1907 Mikszáth Kálmán CD04) | Ki beszélte be neked ezt a hülyeséget? (1945 Darvas József 9101012, 251) | [Pesti Gábor az ezópusi mesék fordításával] esztétikai hatásra törekedett, hogy belopja az emberek lelkébe a tisztes és hasznos tanulságokat (1964 Varjas Béla CD53)  bebifláz ts 4a1 | élczet, adomát Bebifláz reggel, – s este, hogyha forr A társaság jó kedve, ontja rád (1892 Ábrányi Emil ford.–Byron C0510, 247) | geológiahallgatóként be kellett bifláznom az összes létező ásvány vegyi képletét és lelőhelyeit (1997 Magyar Hírlap CD09).

3d. ’a kívánt, a megfelelő helyre v. irányba, ill. a helyére’ ❖ [a tengelyen] egy kerék fej vaſtagságú vas karikás töke vagyon […], a’ tökében pedig 10 fog, fentö formálag [= küllőszerűen] vésve (1784 Magyar Hírmondó C0272, 742) | Timéa a szép fehér rózsabokrétát elvéve az őrnagytól, beilleszti azt a pompás sères-i porcelánvázába (1872 Jókai Mór CD18) | Haragosan belökött egy fiókot (1928 Szitnyai Zoltán CD10) | [a fiatalember] nap mint nap alkatrészeket csavarozott be az autókba (1995 Magyar Hírlap CD09)  beigazít ts 4a4 | Most inasát üzendé egy sebészért, […] ki [kificamított] fejét, lábát beigazítandná (1833 Megyeri Károly C4141, 63) | [Helvila a fényképezőgépet] odaállítá egy sarokba, beigazítva, hogy a termet legelőnyösebb részletében fölvehesse (1894 Jókai Mór CD18) | a zsebórámat is beigazítottam a pontos időre (1958 Népszava szept. 21. C1502, 5) | Kérném a mikrofont beigazítani (1991 Országgyűlési Napló CD62)  beirányít ts 4a4 [1. is] | a távcsövet a szögnek először egyik, azután másik szára irányába eső pontra irányítjuk be (1925 RévaiNagyLex. C5714, 166) | Én akarom beirányítani az aknavetőt ezekre a piszkokra (1927 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | fejlesztési térségi programokra kitalált, és ha úgy tetszik, beirányított összegek (1996 Országgyűlési Napló CD62).

4. (mélyen) vmely anyagba, közegbe, ill. vminek az anyagába v. egynemű részei közé’ ❖ [a király] olyly mélyen be vágtatott lovával az út veszt erdbe (1778 Faludi Ferenc ford. C1666, 147) | Ezen czinolvadatba lassan becsöpögtetünk [olvasztott hamuzsírt] (1835 Vajda Péter C4659, 42) | Eresztőhálók. Negyven-ötven ily hálót […] besülyesztenek a Balatonba (1885 Herman Ottó C2084, 49) | A vért beissza a föld (1947 Illyés Gyula 9274076, 119) | csodálkozik, hogy ő fél bemenni a sötétbe (1978 Török Sándor 1157002, 73)  begázol tn 1a (átv is) | bé-gázol minden feslettségbe [ti. rossz erkölcsű] (1803 Baróti Szabó Dávid C0813, 116) | [az öreg] begázolt a hóba (1924 Havas András Károly CD10) | ősz volt nem gázolhattam be a vízbe (1989 Tolnai Ottó 2025057, 41)  beömlik tn 16c [1. is] | némellyik bé-ömlik a’ Közép-Tengerbe [= Földközi-tengerbe] (1799 Kováts Mihály ford.–Hufeland C2782, 221) | [az amerikai kontinensen] a nyugati magas hegylánc nem engedi, hogy a nagy Folyók ömöljenek be a Csendes óceánba (1893 PallasLex. CD02) | naponta mintegy két és fél millió köbméter tisztítatlan szennyvíz ömlik be a folyóba [ti. a Dunába] (1997 Magyar Hírlap CD09)  beszívódik tn 12a5 [3., 3c., 5a. is] | a porózus cserépbe beszívódott zsiradék s egyéb ételanyag erjedésbe, bomlásba menne át; ezért kell kidobni, összetörni (1938 Baktay Ervin 9018001, 137) | A lenolajos termékek a faanyag pórusaiba beszívódnak, akadályozzák annak nedvszívását (1999 Természet Világa CD50).

5. ’vmely közösségbe, intézménybe, ill. (tevékenységi) körbe’ ❖ [a kolostorban] a’ Tzibélé Iſten Aſzſzony tiszteletére magokat felajánlott Asszonyok laktanak. Ezeknek gyakran menvén látogatáſokra, annyi gyönyörűſéget találtam tárſaſágokban ’s életekben, hogy magam is fel öltöztem Théánoval egygyüt ruhájokat, és állottam szerzetekben (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0809, 148) | veje majd csak beteszi valami hivatalba a városnál (1858 Vasárnapi Újság CD56) | az után kell látnunk, hogy téged valami neked való biztos állásba bedugjunk (1892 Jókai Mór CD18) | [1849-ben Batthyány Kázmér] mint külügyminiszter belépett a kormányba, ideiglenesen a kereskedelmi minisztériumot is vezette (1893 PallasLex. CD02) | Később aztán katonáék beszippantották (1915 Nyugat ford. CD10) | bekerültem a nappali tagozatra (1991 Beszélő 2003030, 11) | [a veterán evezőst,] Steve Redgrave-t beválogatták a brit olimpiai csapatba (2000 Magyar Hírlap CD09).

5a. ’vmely (nagyobb) egységbe, sorba, (szellemi) rendszerbe’ ❖ [Nagy Sándor] azt kérte vólna, hogy […] tet az Iſtenek Számába -irják (1785 Lethenyei János ford. 7209004, 94) | a’ hűbéri rendszer a’ magyar életbe csak lassanként szivódott be (1840 Trefort Ágoston C0058, 237) | be kell szúrni a hirdetmény szövegébe (1879 Mikszáth Kálmán CD04) | a zsitva-toroki békekötés egyszerűen csak beczikkelyeztetett minden előzmény és záradék nélkül a törvénybe (1898 Athenaeum 8604001, 324) | [a kódex illusztrátora] imára összekulcsolt kezekkel önmaga képét is beilleszti művébe (1927–1930 Thienemann Tivadar 9707003, 127) | csatornahálózatba bekötött lakások (1995 Országgyűlési Napló CD62)  berajzol ts 1a [3., 3c., 8. is] | Míg a vonások, kettős pontok, pontos vesszők, felkiáltó, kérdő-, nyúgjelek [= gondolatjelek] […] a jegyző által, a végzés soraiba be nem rajzoltatnak, addig azokat kiadni, orthographicus vétek lenne! (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | betonozott országút vezet Pócspetribe, de nincs berajzolva az autótérképbe (1948 Déry Tibor 9107001, 81).

6. ’vmely időszakba, ill. életszakaszba, életkorba (bele)’ ❖ Már -léptem férfiúi esztendeimbe (1789 Kazinczy Ferenc C2554, 439) | Cimbora-csődítő hosszú nagy ivások […]. Benyúlnak az éjbe, az arany hajnalba (1879 Arany János CD01) | Fatime vénült, már úgy estelente nem volt olyan rémült, és zord ura is bekerült a korba, mikor már a szultán nem csókol akkordba (1961 e. Darvas Szilárd 9102007, 196).

7. ’vmely helyzetbe, állapotba, ill. folyamatba, tevékenységbe’ ❖ a’ Fel-perest iktassa- Eksekutzio [= végzés] által a’ Jószágnak Birtokába (1788 Cházár András ford. C1220, 251) | Tsak önnön-magokat tartyák haza boldogítóinak. Minden dolgokba -avatkoznak (1789 Fejér Antal ford.–Barclay C1734, 291) | Zsidóvárra cseh gyarmat települt. Most már tán beszokott. De kezdetkor valami elsárgult tagja kivel véletlenül találkoztam, erősen panaszkodott az ottani clima ellen (1857 Széchenyi István CD1501) | a szellemek pedig, akik mindent [ti. minden eszmét] követni próbáltak, elfáradtak, betörtek (1931 Németh László² 9485027, 60) | Harold megint csak bekapcsolódott a beszélgetésbe (1969 Abody Béla ford.–Fitzgerald 9001003, 17) | [a reptér alagcsövezésébe] a vállalkozók mellett a legénység is besegített (1992 Huszár János 2012004, 166).

7a. ’zárt v. rögzített állapotba hozva’ ❖ az ajtó -zárattaték (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353003, 183) | [Kismadár,] Fel-felrepülsz rostélyos ablakomra: Bízvást előmbe állsz, S úgy kandikálsz Majd vasalt szűk rejtekembe (1795 Batsányi János C0883, 69) | A koporsó beszegezve (1842 Tompa Mihály CD01) | Béldi elővigyázatból még azon ajtót is bekulcsolá (1851 Jókai Mór CD18) | [Ilona] becsukta a zongorát, fölkelt és semmiféle kérlelésre […] sem nyúlt volna a billentyűkhöz (1919 Schöpflin Aladár CD10) | [Alvinczi úr] a zacskó száját bekötötte (1930 Krúdy Gyula CD54) | begombolta a kabátját (1951 Örkény István 9500001, 178) | Kérjük a biztonsági öveket becsatolni (1998 Természet Világa CD50)  becsomóz ts 4a | Először mind két kéziratra nézve az volt a gondolatom, hogy majd holtom után adassanak ki; be is csomóztam s utasítással láttam el (1867 Tompa Mihály C0643, 272) | Kivül is meg kell kötni a gatyamadzagot, és akkor belül köll bogra megcsinálni, hogy becsomózza az ember. Akkor ottmarad (1968 A magyar nép hiedelemvilága 1039006, 101)  belakatol ts 1a | bé-zárta vala az ajtót, és duplássan bé-lakatolta (1789 Zarwotzay János C4566, 10) | Az előszobában az inas egy utazótáskát lakatolt be (1889 Iványi Ödön C2186, 29) | Feltette a keresztvasat a konyhai bejáratra és belakatolta (1981 Móricz Virág 9461002, 408)  bereteszel ts 1b | be reteszelte az ebédl ház ajtaját (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller C0791, 321) | még bereteszelt ablaktábláknál sem birt aludni (1876 Ágai Adolf C0546, 169) | maga mögött bereteszelte a keményfából faragott kiskaput (1978 Bodor Ádám 1020025, 46)  berigliz ts 4b | az ajtót belülről beriglizték (1866 Budai kalendáriom C0052, 32) | beriglizett falusi fabudi (1980 Marsall László 1103017, 45).

7b. ’úgy, hogy vki, vmi a cselekvés, a művelet után körül legyen véve azzal a dologgal, amellyel a műveletet végzik v. amelyet a művelet létrehoz’ ❖ [a fán] a’ Sebet, vagy vágáſt Óltó-viaſzſzal bé-kell-kenni, és mind alól, mind fellyül valami váſzon rongyal eröſsen -kötni (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332009, 192) | [a kert] minden felül magos fallal be vólt kerítve (1809 Szekér Joákim 8435006, 180) | [a levelet] vászonba jól begöngyölgette s bevarrta (1882 Rákosi Jenő 8385010, 173) | [pólyázáskor] beburkolták a „kisbubát” fektető ruhával és a fáslival, pólyamadzaggal vállától bokájáig jó erősen betekerték, bepólyálták (1977 NéprajziLex. CD47)  befásliz ts 4a | Befáslizzák mivel nem álhat [!] nem ülhet (1788 Ravazdy András C3606, 342) | felkötött karu, befáslizott fejü német és bajor katonák (1916 Kolozsvári Hírlap okt. 8. C4782, 3) | [a teniszező] a mérkőzésre befáslizott lábbal állt ki (1996 Magyar Hírlap CD09)  begipszel ts 1b [9. is] | begipszelt végtagon (1986 Az emberi test 1114004, 997) | eltört kezét begipszelték (1997 Magyar Hírlap CD09)  bepelenkáz ts 4a | bepelenkázott, csipkefejkötős csecsemők (1945 e. Szabó Dezső 9623003, 57) | [a beteg] csonttá soványodva, görcsbe rándult testtel fekszik évszámra egy lepedő alatt az ágyon, bepelenkázva (2000 Moldova György C6535, 25)  berámáz ts 4a | E’ szép fekete földü tért […] nyugatészakra és délre gazdag lombu füzek és nyárfák keritik, keletre pedig a’ városkörüli jegenyék rámázzák be (1843 Haraszthy Samu C7134, 408) | A kép alatt berámázva a hívatalos értesítés (1929 Tersánszky Józsi Jenő 9706003, 151) | külön bódékban árulják a templomról készített, berámázott kis képeket (1981 Dömötör Tekla 1039008, 210).

8. ’vmely felület(et) v. térség(et) teljesen, egészen, végig (beborítva), ill. sok különböző helyen, összevissza’ ❖ az ő felsége szállása szomszédságában kint egy föld konyhát is, aztat deszkákkal befedve, csináltasson (1772 Történelmi Tár 7393001, 318) | szájokba tisztátalon dolgot vettenek, hogy másokat le-pökvén, bé-mutskoljanak (1785 Magyar Hírmondó C0273, 554) | Jó volna, minden oskolaháznak a’ földjét bedeszkáztatni (1844 Kiss Bálint 8244002, 19) | boldogságának aranysarkantyús csizmái a bajok pocsétájában be nem sározódván (1853 Jókai Mór CD18) | szénpor kormozza be izzadó arczodat (1876 Ágai Adolf C0546, 222) | Az egyik [levél] tele volt petróleum-pecsétekkel. Én is bepiszkolódtam tőle (1886 Mikszáth Kálmán CD04) | a cipőtisztitó megkeféli, kenőccsel bekeni a cipőt (1922 Nagy Lajos 9472009, 71) | Gyárfás a homlokát bekrétázta biliárd-dákójával, amint azon törte a fejét, hogyan lehetne a kövérség ellen védekezni (1925 Krúdy Gyula C2840, 93) | Behavazódott a tavon a jég (1965 Illyés Gyula 9274184, 10) | [A vulkánkitörés után] a láva több mint 50 négyzetkilométernyi területet borított be (1999 Természet Világa CD50)  bebalzsamoz ts 4a | a’ Mómiák nem egyebek, hanem azok a’ bé-bal’samozott hóltt-testek (1791 Mindenes Gyűjtemény C0370, 174) | jó fürdőbe mennél, magadat Bebalzsamozni (1848 Petőfi Sándor ford.–Shakespeare 8366450, 253) | Amikor József száztíz éves korában meghalt, bebalzsamozták és koporsóba tették Egyiptomban (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201)  bebútoroz ts 4a | [a ház] két hónap alatt lakhatóvá lőn téve, s teljesen bébutorozva (1847 Jókai Mór C4478, 21) | A morvaországi kolostorok könyvtárai gazdagon faragott és részben aranyozott szekrényekkel voltak bebútorozva (1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | a kis konyhát mennyezetig bebútorozták (1997 Lakáskultúra CD39)  becukroz ts 4a (átv is) | Zuckerkrner, die: t. bétzukrozott magok (1803 Márton József¹ C5802, 986. hasáb) | Sok példa van rá – hogy ájtatos arczczal Kegyes gyakorlattal, beczúkorozzuk Magát az ördögöt (1867 Arany János ford.–Shakespeare C3730, 69) | Apám becukrozta parancsait, családi körré édesítette uralmát (1949 Déry Tibor ford.–Schiller 9107021, 67)  becsepegtet ts 5b8 [3., 3c., 9. is] | Ha már a’ csuka meg van tisztítva és besózva, húzd-fel hoszszára a’ nyársra, süsd lassan a’ tűznél, kenj reá gyakran vajat, és csepegtesd-bé czitrom-lével (1846 Zelena Ferenc 8534009, 143) | [az átadott levél] kellőleg ősszegyűrve, több rendbeli szalonnafoltokkal becsepegtetve (1894 Pálffy Albert 8349004, 152) | [Az imateremben] a bársonyterítőn ott volt nyitva a viasszal becsepegtetett szertartáskönyv (1953 Németh László² ford.–Tolsztoj¹ 9485067, 320)  bedörgöl ts 1c [3. is] | a’ gyomrot […] tiszta vízben egynehányszor egymásután kiáztatják, és kívűl belől lágy sóval bedörgölik (1819 e. Nagyváthy János 8328014, 124) | Adtunk neki keserűsót, bort, bedörgöltük borszesszel, csutakoltuk ecettel, – csak úgy gőzölgött az állat háta tőle… (1933 Füst Milán CD10)  bedörzsöl ts 1c [3. is] | Tetvek ellen törj össze törökborsot ó hájjal, és ezzel dörzsöld be a’ tetves helyeket a’ marha’ testén (1844 e. Edvi Illés Pál 8573002, 48) | A kitartó úszáskor vagy a hidegebb vizben úszáskor fagygyúval kell bedörzsölni a testet (1886 Porzsolt Lajos 8375004, 10) | bedörzsöli az arcodat borotvaszesszel (1985 Grendel Lajos 1060004, 424)  beecsetel ts 1b | fölolvasztunk 1½ font langban (alkohol) 1½ lóromot (lósóska, Drachenblut), evvel gyöngéden beecseteljük a fát (1846 Hetilap CD61) | [az öreg] előkotorta a tinkturás üveget. A fiú szépen beecsetelte a sebet és friss vászonnal bekötötte (1930 Kodolányi János CD10)  befátyoloz ts 4a (átv is) | ott járt az eſze, mint térdepel moſt a’ maga’ Máriánája az óltár eltt, a’ maga’ fekete ruhájában, bé fátyolozván az  mennyei ortzáját (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller C0791, 276) | felhők úsztak, árnyékuk befátyolozta a falut (1847 Petőfi Sándor C3504, 303) | szemeit köny fátyolozá be (1855 Degré Alajos C1402, 202) | [Josephine] befátyolozta arcát kalapja fátyolával (1920 Krúdy Gyula CD54)  befest ts 5b5 | minekutánna egéſzſzen bé feſtette volna fegyverét Evánder vérével, […] már bé tette volt bal lábát hajójában (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0811, 193) | egy ránczos, fonnyadt képü hölgy, vastagon befestett arczczal (1887 Tutsek Anna 8495002, 157) | a sárga meleg árnyalataival festettem be a szoba és előszoba falait (1998 Lakáskultúra CD39)  behint ts 4b3 | Here-hura maggal [= lóheremaggal] tsak akkor hintse-bé az ember [a földet], mikor már a’ Gabona két, vagy három Ujjnyi magasságra fel-nevelkedett (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand C4022, 94) | [ha a tészta] már jól megkőtt, tedd egy liszttel behintett deszkára (1846 Zelena Ferenc 8534010, 158) | Kis nádkunyhó ez, a földje szalmával behintve (1934 Nagy Lajos 9472007, 80)  bekrémez ts 4b | Éjszakára vastagon bekrémezett arccal (1960 Ignácz Rózsa 9269001, 189) | krémezzük be nyakunkat (1997 Magyar Hírlap CD09)  bekrétáz ts 4a | [a vásott diákok] a rettegett tanitónak hátára bekrétázott bőrszamarat dobnak (1847 Jósika Miklós C2405, 101) | [a lányok] korán reggel bekrétázzák a fehér cipőjüket, hogy egy vasárnapig vagy szombatig oly lebegve, frissen éljenek, mint a fehér lepkék… (1919 Krúdy Gyula CD54) | [Adorján] feláll, bekrétázza a dákóját, és elkezdi a döntő játszmát (1974 Spiró György C6147, 307)  belakkoz ts 4a | belakkozott kártyapapirból (1875 Győry Vilmos ford.–Cervantes Saavedra C1977, 180) | a kisasszony belakkozta a körmeit (1932 Pintér Ferenc CD10) | [Az egyfülű kosárhoz] a finoman megmunkált fehér fűzfavesszőt gyakran be is lakkozzák (1980 NéprajziLex. CD47)  bepiszkolódik tn 12a | a kéz nem egy könnyen piszkolódik be (1855 Benkő Dániel ford.–Stephens 8045003, 156) | [a leányszoba festései] idővel megkoptak, selyempárnái bepiszkolódtak, megszürkültek (1923 Kosztolányi Dezső CD10) | Futballoztunk, mindenfajta játékot csináltunk, persze, a gyerekek bepiszkolódnak (1982 Géczi János 1058001, 262)  besatíroz ts 4a | arczom hosszukás, szakálam bajuszom barnás, helylyel besattirozva (1861 Zlinszky István C4581, 54) | [a térképen] besatírozott területet (1958 Népszava júl. 12. C1502, 3) | [a feladó a levélre] egy pirossal besatírozott szívet rajzolt (2000 Magyar Hírlap CD09)  beszappanoz ts 4a | feje turbán nélkűl vólt, álla pedig beszappanozva (1792 Kazinczy Ferenc C2555, 283) | Gyermekeket és piszkosokat anélkül hogy sokat kérdezné az ember, […] be kell szappanyozni és kimosdatni (1870 Papp Miklós ford.–Széchenyi CD1501) | A lágy vízben hosszasan síkos marad a beszappanozott kezünk (1986 Az emberi test 1114003, 983)  beszór ts 1a6 [1. is] | Mitsoda sok öszve omlott hantokkal ’s romlásokkal vagyon bé-szórva az  úta? (1787 Péczeli József ford.–Young C3446, 174) | [az őszi szellő] sárga levelekkel szórta-be a’ kedves helyet (1830 Bajza József C0037, 287) | Tálalás előtt beszórjuk a torta oldalát a félretett grillázzsal (1999 Lakáskultúra CD39)  bevakol ts 1a [9. is] | [a templomot] ez-elött mintegy két esztendökkel bé-vakolták (1785 Magyar Hírmondó C0273, 724) | az olaszok ott, ahol terméskőből építkeztek, nem vakolják be a házak falát (1937 Szerb Antal 9668030, 131) | [Nádfal készítésekor] a nádat a koszorúgerenda magasságában elvágták, majd pelyvás sárral kívül-belül bevakolták (1997 Magyar néprajz CD47)  bevérez ts 8b6 (átv is) | Én viſzſza jövén sárosón, lutskoson artzulatomat bé vérezve, azt hazudám hogy a’ tolvajok bántak vólna velem akképen (1793 Kibédi Sámuel ford.–Molière 7176001, 32) | ruhája és teste ágtól és tövistől irgalmatlanúl megszakgatva, felkarczolva ’s bevérezve volt (1838 Vörösmarty Mihály 8524422, 80) | A bevérzett takarót rábíztam Domokosra (1988 Lengyel Péter 9397009, 461)  bevonalkáz ts 4a | [a rézkarcokat készítő Raffaelli] nem vonalkázza be mind a rendelkezésére álló helyet. Nagy üres felületek maradnak, széles horizontok látszanak (1911 Lengyel Géza CD10) | Egy-egy településen az adott pártnak a településen elért szavazataránya szerint vonalkáztuk be a település területét (1997 Magyar Hírlap CD09)  bevonódik tn 12a5 [1. is] | [tüdőgyulladás esetén az érvágáskor kifolyt vér felszíne] fejér genyetſéges hártjával, mint valami börrel […] vonodik-bé (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 69) | [az elhunyt Sztrakoniczky alakja] a Mikszáth regények romantikus patinájával vonódik be (1915 Erdély Jenő CD10) | [a kaucsuk]oldattal kezelt textíliák felülete az oldószer elpárologtatása után vékony kaucsukréteggel vonódott be (1999 Természet Világa CD50).

8a. ’cselekvést (végig) az egész területen végezve’ ❖ -kerltem Udvarhely és Maros-Székeknek tartományait (1780 Magyar Hírmondó C0268, 766) | két jó barátom e két levéllel az egész város valamennyi kávéházát befutja, mindenütt fölolvassa (1844 Nagy Ignác 8324008, 113) | [az angol nő] besétálja, bár legnagyobb esőben is, a londoni Hydeparkot minden istenhozta vasárnap (1857 Széchenyi István CD1501) | Te az egész világot bejártad, úgy-e? (1928 Molnár Ferenc² 9453003, 107) | [Széchenyi István] beutazta fél Európát (1993 A magyarság kézikönyve CD06)  bebarangol ts 1a | Óh, hol vannak a szép mezők, a sperchiusi liget És a lakoni szűzektől bébarangolt Táiget? (1802 Csokonai Vitéz Mihály ford.–Vergilius C1328, 298) | bebarangoljátok a külföldet, mielőtt hazátokat ismernétek (1869 Orbán Balázs CD22) | [a varjú] télen nagy csapatokba verődik és olyankor nagyobb területeket is bebarangol (1933 Az állatok világa ford. CD46) | [az egy oldalból álló honlapok] az éppen folyó szerkesztés után bebarangolható webhelyekké alakulnak (1999 Figyelő CD2601)  becsavarog ts 7a | És annak környékét hogy bé-tsavargottam (1792 Etédi Sós Márton C1639, 115) | Rossz kedvében becsavarogta a várost (1888 Pálffy Albert C3393, 86) | Gyalog, étlen, szomjan becsavarogtam a félvilágot (1931 Kassák Lajos CD10)  bekóborol ts 6a2 | Erdéllynek ezen fels részét bé-kóborlá [a pestis] (1786 Mátyus István C3067, 286) | mint vándorlegény bekóborolta a világot (1854 A Magyar Nép Könyve C2996, 138) | [a vidra] a párzási időszakban hatalmas területeket kóborol be (1999 Természet Világa CD50).

8b. ’teljes terjedelmében v. anyagában, ill. egész lényében, valójában vmilyenné válva v. változtatva’ ❖ [az uborkát] réz edényekbenn szokták -savanyítani (1781 Magyar Hírmondó C0269, 763) | [a Gellérthegy] Duna felé néző részét a főváros szép sikerrel beerdősítette (1894 PallasLex. CD02) | Harminc év alatt a zár berozsdásodott s nem akart kinyílni (1953 Németh László² ford.–Tolsztoj¹ 9485068, 531) | [az újszülött] kislány az 5-6. napon besárgult (1995 Magyar Hírlap CD09) | [vérvétel után] nyújtsa ki [a karját], különben bekékül (1999 Magyar Hírlap CD09)  bebüdösít ts és tn 4b4 | einstnkern: bébüdösítni (1803 Magyar–német és német–magyar lexikon C5801, 515. hasáb) | nem akarom a czifra szobádat bebüdösiteni! (1889 Szabó Endre C3770, 49) | kár, hogy olyan pacsuli-szaga van [az özvegyasszonynak]. Túlságosan bebüdösítette magát a mi tiszteletünkre… (1925 Nagy Lajos CD10) | Vidd ki majd a lámpát. Ne itt fújd el, mert bebüdösít (1965 Fekete Gyula 9141002, 102)  befásít ts 4a4 | Uj-Pestnek van egy már magasan befásitott szigete, mely igen alkalmas lehetne mulató vagy nyaraló helyül (1872 Vajda János 8503072, 121) | Gyönyörűen befásították a belső várost és Új-Szegedet (1937 Féja Géza 9138005, 244)  befelhősödik tn 12c5 (átv is) | Bé-felyhsödöm: Nubibus obducor (1810 Végtagokra szedett szótár C3748, 147) | Beufort arcza befölhősödött (1843 Vajda Péter ford.–Bulwer-Lytton C4671, 234) | az erősen befelhősödő égre pillantva (1999 Természet Világa CD50)  befüvesít ts 4b4 | [a tyúk] beéri a befüvesített baromfi-udvarral is (1893 PallasLex. CD02) | Jövőre majd újra befüvesítjük [a kertet] (1968 Déry Tibor 9107011, 361) | a betelt temetőket felszántották és befüvesítették (1999 Új Könyvek CD29)  behülyít tn 4b4 | Ha még tíz percig csinálja [ti. hogy énekelteti, tapsoltatja a közönséget a gitáros], behülyíti az egész társaságot (1974 Ágh István–Bella István 2025040, 644)  belelkesül tn 1c1 | [a színjátszó csoport] annyira belelkesült, hogy elindultak közösen Nyugat-Európába utcaszínházat csinálni (1995 Magyar Hírlap CD09) | minél inkább belelkesül az „élménytulajdonos”, mi annál hervadtabban ülünk (1998 Magyar Hírlap CD09)  bepirosodik tn 12a | Aki folyamatosan sokáig ül a számítógép előtt és dolgozik, az jól tudja, a szeme bepirosodik, egy ideig homályosan lát, minden összefolyik előtte (1995 Magyar Hírlap CD09) | a bőr viszketni kezd, bepirosodik (1996 Magyar Hírlap CD09)  bevadul tn 1a1 | bevadult szurkolóknak (1998 Magyar Hírlap CD09) | a kutyák bevadultak (2000 Magyar Hírlap CD09)  bezöldít tn 4b4 | Gyémántkövy úr nem volt bolond, hogy természetben is bezöldítse azt a szépen kiczirkalmazott környéket a villa körűl (1882 Tóth Béla¹ C4259, 97) | [a kormány] tervpályázatot írt ki a nagymarosi vízlépcső építészeti és környezetrendezési megoldásaira, hangsúlyozva, hogy nem a koncepciót, hanem a külső képet kell a pályázóknak bezöldíteniük (1986 Beszélő 2003006, 367).

9. (a rajta levő) rést, nyílást, mélyedést stb. megszüntetve’ ❖ [az utakon] a kotykák [= kátyúk] töltessenek (1772 Történelmi Tár 7393001, 317) | Lidi perelni akar, Péter befogja száját, ’s kifelé tolja (1834 Vörösmarty Mihály 8524403, 190) | bevakoltatta az utcára néző ablakokat (1919 Krúdy Gyula CD54) | csak a begipszelt lövésnyomok helyén fehér himlőhelyes kórház (1969 Konrád György 9351003, 220) | ha a lazacnak betömjük az orrlyukait, eltéved (1988 Szilágyi Tibor ford.–Attenborough 1146002, 132)  bedeszkáz ts 4a [8. is] | a’ méhes elejét akarja az ember deszkáztatni (1816 Kaló Péter C2485, 65) | az ablakokat kívülről bedeszkázták. Semmiféle fény sem szűrődött át rajtuk (1967 Gábor Áron 9813001, 47) | Híresek voltak az erdélyi fahidak is, amelyeket hatalmas rönkökből építettek […], s az oldaluk is teljes egészében be volt deszkázva (1993 A magyarság kézikönyve CD06)  bedugaszol ts 1a [1., 3. is] | a’ honnét a’ szél fú, az ablakotskát onnét bedugaszollyák (1775 Molnár János C3198, 149) | bedugaszolta a borosüveget az aluminiummal futtatott parafadugóval (1926 Kosztolányi Dezső 9359002, 53) | vattával bedugaszolt fülébe (1969 Konrád György 9351001, 34)  bedugdos ts 4a2 [1., 3a. is] | ſok lyuk eſett rajta [ti. a Purgatóriumon], a’ mellyet elſzſzör egynéhány Pápák akartak bédugdosni (1786 Szacsvay Sándor 7301002, 42) | az ágy alól valami rongyot húzott ki, és azzal igyekezett bedugdosni az ablakdeszkán a rést (1963 Sinkó Ervin 9605002, 431)  befoltoz ts 4a (átv is) | Fleurynek igen nagy szüksége volt egy iróra, ki az  történetében ejtett réseket bé-foltozná (1783 Kónyi János ford.–Kelemen, XIV. C2739, 111) | [a férfi] a befoltozott vödörrel elmegy négy uccán át a városi kúthoz (1934 Kassák Lajos CD10) | hogyan foltozzák be az esedékes költségvetési hiányt (1995 Magyar Hírlap CD09)  beüvegez ts 4b | [egy fotográfus] rávett, hogy üvegeztessem be a házam tetejét, hogy ott ő felüthesse a műhelyét (1874 Jókai Mór C2300, 362) | beüvegezett veranda (1998 Lakáskultúra CD39)  bezsindelyez ts 4b (átv is) | bizony nem kár vólna bé-séndelezni a’ fejedet, hogy ki-ne mennyen az eſzed (1790 Fejér György ford. 7104001, 15) | egy 1740-ben készült leírás még arról tudósít, hogy a keleti szárny [ti. az egervári váré] romos állapotban van, bár az egész épület tetőzetét „nemrég” bezsindelyezték (2000 Srágli Lajos–Vándor László CD36).

10. ’rést, nyílást, mélyedést előidézve, ill. terjedelemben kisebbre, össze’ ❖ be esett halavány képpel (1773 Révai Miklós ford.–Tibullus 7283001, 8) | De a’ Magnak ezt a’ -ſzoritott Marokból való Vetését, könnyebb a’ Gyakorlásból és Tapaſztalásból meg-tanúlni, mint meg-magyarázni (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332005, 58) | a szekerce megvillant jobbjában, s egy erős csapással behasítá a bezárt ajtót (1857 Jókai Mór CD18) | [a mente] eleje be leszen huzva czérnával, mely visszavasalódván, képezendi a melldomboruságot (1861 Férfidivatközlöny 8620002, 7) | a te orrod megint be van törve? „Be ám mama!” (1877 Budapest 8674001, 5) | Ma délután öt órakor – mint tudósitónk táviratozza – Miskolczon két ismeretlen egyén Rosenthal fiai banküzletének a kirakatát betörte (1894 Hazánk 8634001, 6) | Mellét durva csizma taposta be (1921 Szabó Dezső 9623002, 69) | kívülről kirántották a zsalugátert, bezúzták az ablakot (1968 Déry Tibor 9107015, 454) | beszűkült tudat (1977 Rónay László 9574001, 171) | [a] faház ablakait kővel dobálták be (1999 Magyar Hírlap CD09)  behorpad tn 1a3 | Az illy’ bé-horpadott méz boritékokat, A’ lép metsző késsel szurkáld meg (1774 Vesmás Márton C4461, 21) | széles nagy sovány tenyerét behorpadt mellére fektette, s úgy köhögött erősen sokáig (1867 Tolnai Lajos 8483014, 91) | A cilindere oldalt behorpadt (1947 Gáspár Endre ford.–Joyce 9175005, 90) | a Mercedes bal hátsó lámpája eltört, és behorpadt a sárvédője (1998 Magyar Hírlap CD09)  behorpaszt ts 5a2 | bé-horpasztaná oldalát, ’s-mellyét-is (1780 Dugonics András ford.–Homérosz C1485, 43) | A görög a maga melegebb égszaka alatt nem félhete, hogy a hó be fogja horpasztani fedelét (1816–1824 Kazinczy Ferenc 8228109, 55) | [A kutya] előbb fejét s két elülső lábát nyomta keresztül [a kapu alatt], majd utána behorpasztotta hasát s lelapított farát, utolsónak a kapálódzó hátsólábak között rövid, izmos farka kúszott a színtérre (1956 Déry Tibor 2051030, 3)  belapul tn 1a1 [3a. is] | orra pisze és bé-lapúltt (1790 Frónius Mihály C1505, 208) | [a régi kastély] búbos teteje belapult, homlokának cifra kis kőormocskái letöredeztek (1908 Elek Artúr CD10) | Planétánk forgástengelyének két végpontján kissé belapult gömb (1998 Magyar Hírlap CD09).

11. ’vmely közösség, intézmény elé v. előtt, ill. vmely személynek, közösségnek, intézménynek megnyilatkozva’ ❖ a’ farkas emezt [ti. az oroszlánt] vádollya (1775 Molnár János 7232027, 137) | az örökleg eladott, de be nem vallott, ’s igy törvényeink szerint csak zálognak tekintett javak (1843 Pesti Hírlap CD61) | Miklós szeliden mosolygott, aztán bemutatkozott sorra az ismeretlen uraknak (1918 Móricz Zsigmond 9462007, 232) | egymást beárulták (1929 Szekfű Gyula CD42) | Az előre beharangozott [benzin]áremelés (1995 Magyar Hírlap CD09)  bevádol ts 1a | Menvén a’ farkas elé talállya a’ rókát. […] Néki hamar a’ farkas emezt [ti. az oroszlánt] bévádollya (1775 Molnár János 7232027, 137) | Én itt e’ várban, nép ’s király előtt Ezen levéllel vádolom be őt, ’S kitárom ocsmány lelke’ terveit (1844 Vörösmarty Mihály 8524413, 174) | [Domitianus császár uralkodása alatt elszaporodtak a feljelentők,] akik a keresztyéneket elárulták és bevádolták a római hatóságoknál (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

11a. ’rosszallóan, szemrehányóan megnyilatkozva’ ❖ Menyedről háta mögött csak jót mondjál! De, ha valamiben hibázott, „olvass be” a szemébe (1958 Népszabadság nov. 1. C1499, 9) | [ha a vonalbíró a teniszversenyen] a magyarok ellen ítél egy labdát, a nézők beszólnak neki, lehurrogják (1996 Magyar Hírlap CD09).

12. ’〈Igei aspektus, ill. akcióminőség kif-ére.〉’

12a. ’〈a cselekvés, történés, időszak, jelenség stb. kezdetének, ill. bekövetkeztének jelölésére〉’ ❖ Az én Férjem’ halálára rendeltetett nap -következék (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353002, 41) | Homályosodik az ég: az estendi ſzürkület beáll (1829 Márton István 8297003, 13) | A farsang is beköszöntött (1879 Lauka Gusztáv 8268039, 32) | nehézkesen, köhögve beindul egy motor (1969 Konrád György 9351002, 94) | a foggyökér begyulladhat (1994 Magyar Hírlap CD09).

12b. ’vmely folyamatot megszakítva, közbe’ ❖ ebbe-is, ha unalmas lészen, lehet vágni, vagy kérdéssel, vagy más mi beszéddel (1778 Faludi Ferenc ford. C1666, 9) | A terv ki lett volna főzve, de az ur isten is beszóllott a dologba (1847 Vas Gereben C4363, 130) | [A tőzsdén] a brókerek bekiabálták ajánlataikat (1998 Byte Magazin CD38).

12c. ’〈a cselekvés (eredményes) befejezésének, ill. vmely történés végbemenetelének kif-ére〉’ ❖ minden mozdulásunkat az Iſten kedvéért, és az ö akarattyának -tellyesétésére nézve igyekezzük tselekedni (1772 Vajda Sámuel 7365001, 139) | Már csak arra várok, hogy bealkonyodjék, A világ mezőrül haza takarodjék (1846 Arany János 8014001, 114) | A pincér bemegy szobájába, beágyaz (1949 Passuth László 9518002, 46) | amíg az új vetés beérik (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202)  bebizonyít ts 4a4 | Doody Ur bé-bizonyitotta azt, hogy Madarak nélkl-is teremhet Fái-gyöngy (1793 Segesvári István 7289010, 666) | ártatlanságát bebizonyította (1838 Jósika Miklós 8212007, 141) | Egy, valamilyen axiómarendszerre épített tudományt akkor nevezünk ellentmondástalannak, ha axiómáira támaszkodva nem lehet egyidejűleg egy tételt és annak a tagadását is bebizonyítani (1983 Szénássy Barna CD30)  bebizonyosodik tn 12a5 | besttigen, sich: bébizonyosodni (1803 Magyar–német és német–magyar lexikon C5801, 271. hasáb) | bebizonyosodott-e rá a bűntény vagy sem? (1870 Mikszáth Kálmán 8312039, 11) | Bebizonyosodott, hogy a szokásos asztma elleni szerek a kisgyermekeknek csupán a negyedénél váltak be (1992 Élet és Tudomány 2006022, 668)  bebizonyul tn 1a3 (kissé rég) | ha életileg fog bizonyulni, hogy illy systema által […] olly tárgyat is végbe lehet vinni diadalommal, melly csak 3 percent tiszta nyereséget igér (1833 Andrássy György–Széchenyi István CD1501) | Ártatlansága bebizonyult (1921 Kosztolányi Dezső 9359179, 221) | A későbbiekben be is bizonyult, hogy ezek a tanúvallomások hamisak voltak (1996 Századok CD58).

13. ’nagy v. túlzott mértékben’ ❖ jól bepálinkázva (1857 Vasárnapi Újság CD56) | Jancsi ugy bevedelt a tejből, hogy mind a két pofáján csöpögött (1907 Gárdonyi Géza C1842, 90) | egy reggel egész napra belakott, azonfölül külön elemózsiával is megrakodott (1937 Hajdu Henrik ford.–Hamsun 9212001, 22) | Rendesen beebédeltem (1983 Közhelyszótár 1066008, 315)  beborozik tn 14a1 | mikor már Jug és kilencz fia jól beboroztak, István fejedelem int a fiatal Lázárnak (1882 Szász Károly² 8426062, 22) | [A férfi] az est folyamán jócskán beborozott (1995 Magyar Hírlap CD09)  bepálinkázik tn 14a1 | [a szeszgyárban dolgozó fiatalember] jól bepálinkázva többed magával utnak indult haza felé (1857 Vasárnapi Újság CD56) | mikor már jól bepálinkáztak, akkor tör ki a kurjongatás, éneklés, toporzékolás (1900 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Kázmér – mivel nagyon fél a repülőúttól – igencsak bepálinkázik, hogy bátorságot merítsen (2000 Új Könyvek CD29)  besörözik tn 14c1 | a felesége megesküdött, hogy vagy besörözött vagy bolond (1880 e. Csepreghy Ferenc C1282, 355) | Jól besöröztek-beviskiztek, aztán befeküdtek a vetetlen ágyba, ott röhögtek mint az eszement (1989 Fel a kezekkel! 1024022, 148)  beszalonnázik tn 14a1 | [Bakocsai] jól beszalonnázott, beborozott (1901 Gárdonyi Géza C8719, 45) | A lakásban jól beszalonnáztak, ittak féldemizson bort aztán lefeküdtek (1967 Gábor Áron 9813001, 56)  bevacsorázik tn 14a1 | A csűr eresze alól csiripelve száll ki a verébraj; jól bevacsorázott a garmada búzából (1888 Bársony István C0833, 147) | – Azt hiszem: sokat ettünk – szólalt meg végre az egyik. – Sokat. Holnap nem szabad így bevacsorázni (1933 Szirmai Károly 9680001, 121)  bezabál tn 1a | minden reggel azt [ti. sztrapacskát] eszik, egy nagy cseréptállal bezabál(1914 Móricz Zsigmond CD10) | Éppen ebédidőre érünk haza. Tyű de bezabálok máma! (1945 Szép Ernő 9665040, 48) | A hirtelen bezabált marha hátát ecetes ruhával, szalmacsutakkal dörzsölték végig (1999 Magyar néprajz CD47).

14. ’mással v. másra’ ❖ a’ Királyi Cassát az addig -váltott aranyal egygyütt magok között fel-osztották (1784 Magyar Hírmondó C0272, 811) | szeszes italokat, lábbelit, ruha nemüeket, lőszereket, stb. nyers bőrökért lehetne becserélni az indiánusokkal (1858 Xantus János 8531003, 45) | A papucs felpróbálása, a gyűrű elrejtése, az alma leszakítása – variábilis elemek ugyan [a mesében], de egyértelműek, és nem lehetne akármilyen más cselekvéssel behelyettesíteni őket (1976 Kibédi Varga Áron 2030018, 46).

Ö: ide~, oda~.

Fr: pofa.

ÖE: ~árkol, ~baktat, ~balzsamoz, ~bátorkodik, ~bizonyodik, ~bodorít, ~bolyong, ~bonyolódik, ~botorkál, ~bőrödzik, ~csábul, ~csatangol, ~csavaroz, ~csirizel, ~dobban, ~döf, ~dörömböl, ~drótoz, ~édesget, ~éjjeledik, ~ejt, ~elégedik, ~ereszkedik, ~esket, ~fércel, ~fertőz, ~firkál, ~forraszt, ~fuvaroz, ~fűlik, ~harmatoz, ~hártyásodik, ~hártyáz, ~homályosít, ~hull, ~idomít, ~illatosít, ~invitál, ~italozik, ~itat, ~kakil, ~kékül, ~kerget, ~kíván, ~kocsiz, ~kormányoz, ~koronáz, ~kószál, ~koszol, ~koszorúz, ~könyörög, ~követel, ~kulcsol, ~látszik, ~maszatol, ~oktat, ~oldalog, ~ólmoz, ~oson, ~palástol, ~páncéloz, ~permetez, ~pirosít, ~poggyászol, ~pöccint, ~pök, ~pöndörödik, ~présel, ~rámol, ~ráncigál, ~reped, ~roggyan, ~roskad, ~rovátkol, ~sáncol, ~sántikál, ~settenkedik, ~számoz, ~szemetel, ~színez, ~szürkül, ~takargat, ~támaszt, ~tapos, ~tarisznyál, ~tarkáz, ~töltöget, ~vergődik, ~vezényel, ~vezérel, ~zsaluz.

Vö. CzF. ~, bé¹; ÉrtSz. be¹; TESz. be¹; ÉKsz. be¹; SzT. be¹; ÚMTsz. be¹

be¹ határozószó és igekötő
I. 32B6 II. 0 (rég, nyj)
I. határozószó 32B6 (gyakr. értelmező határozó részeként, középfokban beljebb alakban)
1.
vmely körülhatárolt hely, tér v. terület belsejébe, közepe felé, belülre, befelé
Megnyitják az ajtót: s tsak bétoppan 4. haramia; ketteje a’ tseléd ház’ ajtajára áll, hogy ſenki ki ne jöhessen lármát ütni: ketteje pedig, a’ házba
(1786 Magyar Hírmondó)
a’ lovag egyenest Toglokpurba vágtata, be a’ kapun, föl a’ bástyára
(1839 Vajda Péter)
A suhancz fut, be a gyár-utczának, s a kaczagás követi
(1872 Tóvölgyi Titusz)
négykézláb futok utána, be az asztal alá, a dézsa mögé
(1923 Karinthy Frigyes)
Károlyt hívei egyre beljebb hozták az országba
(2000 Rubicon)
1a. (önálló határozóként)
〈színpadra írt művekben a szereplőt belépésre felszólító szerzői utasításként〉
Cecília be
(1794 Kazinczy Ferenc ford.Goethe)
Két ember be, ’s elviszik az iróasztalt
(1833 Császár Ferenc ford.Nota)
Nyílik az ajtó, s be Hódi, tenger poggyásszal, pokrócokkal fölpakolva, mint egy teve
(1944 Örkény István)
Erzsi és Magdus be. Erzsi.: Kezit csókolom. Magdus.: Dicsértessék
(1985 Sütő András)
1b.
vmely központtól távolabb eső helyről a központ felé
A’ Fehérvári szőlöknél kezdve egészen be a’ városig jól meg lotsúlt bennünket a’ Zápor eső
(1805–1809 Horvát István)
Elküldtük a [csárdás] fiát be Kökényesdre, hogy hozzon kocsit
(1904 Rákosi Viktor)
öt napon keresztül ez volt, be a városba, leülni egy padon, cigit sodorni
(1998 Magyar Hírlap)
1c.
vmelyik részével, kül. a végével vmi(nek a belseje) felé irányulva
a’ kihullott Tejfogak helyett nőtt első fogak […] hegyeikkel, be a’ Lótorka felé hajlók
(1819 e. Nagyváthy János)
Úti szánunk megfordúlva, Fara , kifele rúdja
(1909 Vikár Béla ford.Lönnrot)
1d. (átv is)
vmely tárgy belsejébe, ill. (vminek a) mély(é)re
Azon ember, ki a malomkövet csinálja, […] nem láthat beljebb a kőbe, mint más
(1843 Petőfi Sándor ford.James)
A haramja gyönge sikoltást hall, Azt gondolja, hogy talán madárdal, És körűlnéz és be a hintóba, Hát ott van a madár, aki szóla; Szép kis madár, gyönyörű menyecske
(1845 Petőfi Sándor)
a cirokszálnak meg van a rossz természete, hogy szeret beleszorulni a pipaszárba, aztán se ki, se be
(1927 Móra Ferenc)
[az ölfát] feldarabolom, be a zsákba
(1944 Babay József)
[a tömeg] távozik, éppen úgy, ahogyan jött; be a szekrénybe, a fiókba, le a zenekari árokba, ki az ajtón
(1979 Kornis Mihály)
1e.
(mélyen) vmely anyagba, közegbe, ill. vminek az egynemű részei közé
Az erdő sűrűjében mindegyre beljebb jutott
(1848 Vasvári Pál)
Én is levetkezek, be a vízbe, utána a jánynak
(1935 Móricz Zsigmond)
beljebb hatolva a sűrű sötétségbe
(1935 Bálint György ford.Hawthorne)
A kör szélén kezdenek táncolni, de Mányoki úgy irányít, hogy egyre beljebb kerüljenek a tömegbe
(1974 Galgóczi Erzsébet)
2.
vmely időszakba
mentől beljebb mégy az időkbe, annál boszorkányosabb világra találsz
(1778 Bessenyei György¹)
Tovább s be az éjbe folytatván utamat a Bakonynyal határos erdőség közt, éjfélkor a felsőörsi korcsmába érkeztem
(1845 Pongrácz Lajos)
Folyt a vendégeskedés be egészen a késő éjszakába
(1872 Tóvölgyi Titusz)
[a nemes urak] jó sokáig elmulattak be a délutánba
(1903 Mikszáth Kálmán)
[a szérű földjén] csépelték ki a termést […] hosszú őszön, olykor be a télbe is
(1916 e. Malonyay Dezső)
3. (önálló határozóként)
terjedelemben kisebbre, össze
Ránt, igazgat, a’ hassal
(1795 Magyar Zsebalmanach)
4. (rég, átv is)
vmely (részlegesen) körülhatárolt v. benti helyen, belső térben
De ha beljebb nézed még az Anglusokat […] Meg látod, mi módon tsalják meg magokat
(1772 Orczy Lőrinc)
végre meglátszott ladikja, melly Ugyan be volt már a’ tér [= széles] tengeren
(1819 Pap Gábor ford.Grillparzer)
annak a vak koldus asszonynak a fia jár a házhoz, s a bizony be van a leánynál már illendően
(1867 Tolnai Lajos)
Két nap mulva Barassó alatt az egész sereg. – S itt kik vagynak körülöttem? – Itt Fejérváron senki, csak az kék darabontok, nagyságos uram
(1932 Móricz Zsigmond)
II. igekötő 0
1.
kívülről vmely zárt tér v. (részben) körülhatárolt terület belsejébe v. belseje felé, belülre, ill. magához, maga felé (vmely benti helyre)
Éva szólítja titkos szolgálóit
(1772 Barcsay Ábrahám)
az himlnek fekéllyét ezen Városba, és Tartományba be ne hozzák
(1809 Szekér Joákim)
[az érsekfőispán a rácokat] iparkodik a török területre átűzni, hogy azután a maga Kedves Sümeg vármegyei magyarjait hozassa be
(1884 Hazánk)
A tömeg be akart hatolni az ÁVHÁllamvédelmi Hatóság-laktanyába
(1958 Méray Tibor)
sebtében begyűjtött füzeteimmel, könyveimmel, cigarettámmal, szemüvegemmel bemenekülve a házba a közelgő vihar elől
(1968 Déry Tibor)
a külföldi tőke ömlik be a szigetországba [ti. Japánba]
(1999 Magyar Hírlap)
beárad tárgyatlan 1a3 [1a. is]
A kelet végteleneiből beáradó barbár népek még nem ingatták meg Constantin bibortrónját
(1851 Remény)
A frissen pörkölt kávé ingerlő illata beáradt
(1913 Babits Mihály)
Az Elba és Visztula között élő szláv törzsekhez […] a vikingek útján árad be az arab ezüst
(1964 Bóna István)
beáramlik tárgyatlan 16a10 [1a., 3., 5a. is]
Mindkét ablak tárva nyitva volt, s a kert hüvös illatos levegője beáramlott a szobába
(1872 Prém József)
az ablakokon beáramló fényözönben
(1968 Artner Tivadar)
nagyobb összegű külföldi tőke áramoljon be az országba
(1990 Országgyűlési Napló)
beballag tárgyatlan 2a [1a., 3. is]
Zemefris pediglen Szakadárral maga, Bels ſzobáiba titkon bé-ballaga
(1801 Perecsényi Nagy László)
[a férfi] csendes, nyugodt léptekkel ballagott be kunyhójába
(1881 Mikszáth Kálmán)
[a tehén] a tárt kapun beballag szeliden
(1935 Devecseri Gábor)
bebámul tárgyatlan 1a [3. is]
A nagy góth ablakon aztán bebámult hozzám a hold
(1858 Jókai Mór)
igazgató úr, kérem, meg kéne már csináltatni a kapun a riglit! Mindenki bebámul!
(1979 Kornis Mihály)
becammog tárgyatlan 2a [1a. is]
Ha [a róka] titkon bé-tzammaghat a’ tyukokhoz, rétzékhez, és egyéb majorsághoz, rendre öli öket, ’s az után viſzi-el a’ prédát
(1775 Molnár János)
A vonat csengetyűzúgás … mellett czammogott be a … pályaudvarba
(1880 Csiky Gergely)
Az elmúlt nyáron [az öreg] még becammogott a boltba
(1940 Méliusz József)
becsábít tárgyas 4a4
e’ tömeg olly szín alatt csábittatott be [a gyűlésre], mintha megyénk a’ nemességet uj adó alá akarná vonni
(1842 Pesti Hírlap)
A jövőben jól megválasztott időszaki tárlatokkal szeretnénk becsábítani a közönséget
(1999 Magyar Hírlap)
becsorog tárgyatlan 7a6 (átv is) [3a. is]
[a fészerbe] mindenütt csurgott be a zápor a tető hiányosságain
(1860 Jókai Mór)
becsorogjon valamennyi összeg a mezőgazdaságba
(1999 Országgyűlési Napló)
becsoszog tárgyatlan 2a [1a. is]
egy magos nőalkotmány csoszogott be
(1844 Jósika Miklós)
Hosszút sóhajt a korán megöregedett asszony, megkerüli a házat s becsoszog fia szobájába
(1974 Galgóczi Erzsébet)
becsődít tárgyas 4b4 [1a. is]
[egy énekesnő] hogy a’ Hajóslegényeket betsődíttse, nem palotában: hanem istalló forma pajtában kezdett énekelni, és pedig lóháton
(1819 Hasznos Mulatságok)
az efféle kis skandalumok reménye mindig nagy közönséget szokott becsődíteni [a színházba]
(1844 Nagy Ignác)
[Annuska] becsődített hozzájuk ebédre három szegény családot
(1964 Szabó Magda)
becsődül tárgyatlan 1c1 [1a. is]
ne kellene ilyen későn becsődülni [ti. a vendégeknek a névnapi köszöntésre]
(1798–1799 Csokonai Vitéz Mihály)
a’ dámaság be csődűlt A’ házba
(1833 Áltöltöztetett Aeneis)
a futballista remek játékára becsődül a közönség a stadionba
(1997 Magyar Hírlap)
becsörtet tárgyatlan 5b (átv is) [4. is]
egy mintegy tizenhárom esztendős gyermek becsörtetett az ajtón
(1832 Fáy András¹)
egy nagy társzekér csörtetett be a kapun
(1885 Jókai Mór)
becsörtetünk a kis lakásba
(1997 Magyar Hírlap)
bedobál tárgyas 1a [3., 10. is]
az országutról dobálombe a követ a temetőbe
(1856 Vas Gereben)
vásárosok, koldusok, urak és asszonyok [krajcárokat] dobáltak be az útszéli kápolna ajtaján, hogy bizonyos bűnöktől szabaduljanak
(1921 Krúdy Gyula)
bedöcög tárgyatlan 2c [1a. is]
[Mátyás] gőgös méltósággal döczögött be a’ szófogadó (audenczia) csarnokba
(1843 Vahot Imre)
a pályaudvarokra bedöcögő, szennyes, karbol- és jodoformszagú vasúti kocsikat
(1931 Kassák Lajos)
befarol tárgyatlan 1a
Im ott megy egy ember, reggel korán van még, megy a templom felé, – jaj, de csak hogy felé, mert a torony alja mellett befaral [!] a falu kocsmájába
(1851 A Falu Könyve)
Óvatosan befarolunk a dokkba, ahol már hozzáértő kezek várják a naszádot
(1915 Budapesti Hírlap szept. 11.)
begördül tárgyatlan 1c1 [3. is]
a’ kapun egy szép hintó gördüle be
(1839 Eötvös József)
Zampano és Gelsomina ócska triciklijén begördül egy ismeretlen új faluba…
(1990 Zsugán István ford.Porro)
behajol tárgyatlan 6a [2c., 10. is]
kelletinél mélyebben bé-hajolván, az halas-tóba, bé-esett
(1792 Őri Fülep Gábor ford.Haller)
Karcsi behajolt a korláton
(1973 Csukás István)
behallatszik tárgyatlan 15a6
tsak a’ leg-magaſabb hegy’ bértze állott-ki még az áradásból. Irtóztató zajgás hallatſzott bé ſertsegtetett óldalain: azoknak a’ bóldogtalanoknak jajgatáſai, a’ kik el-tsüggedtten kereſték itt menedék-hellyeket
(1790 Kazinczy Ferenc ford.Gessner)
Az ablak nyitva volt, behallatszott a Zsuzsanna locsogása meg az anyósa vékony, kellemetlen hangja
(1964 Szabó Magda)
behallik tárgyatlan 13a9 (rég, nyj)
Bé hallván a’ tsete paté a’ Tábor szélire, oda nyargalának egy néhány lovasok
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
kivülről behallik Páris ideges moraja
(1889 Justh Zsigmond)
Ha Kati néném jön, behallik a kacagása
(1999 e. Kocsis Rózsi)
bekandikál tárgyatlan 1a [1a. is]
Már a két els bent is vótt a ſzobában, […] ezek még akkor kandikáltak be az ajton
(1808 Farkas Ferenc)
Mielőtt belépett, bekandikált a kulcslyukon
(1880 e. Csepreghy Ferenc)
folyosóra nyíló ablakomat ingerülten elfüggönyözve az órák óta várakozó ügyfelek bekandikáló arca előtt
(1969 Konrád György)
bekiabál tárgyatlan és tárgyas 1a [2., 12b. is]
némelly tisztességes Leánykák’ ablakain bé-kiábálni [!]
(1791 Magyar Kurír)
Vásott gyerekek ostoba, kegyetlen szavakat kiabáltak be a káposztás kertbe
(1910 Ady Endre)
megnyitotta az ajtót s a résen át bekiabált: – Misleházyhoz mentem!
(1950 Kolozsvári Grandpierre Emil)
bekukucskál tárgyatlan 1a [3. is]
Be-kukutskál az ablakán A’ hold-világ Didónak
(1792 Szalkay Antal ford.Vergilius)
Lehajlott a kulcslyukhoz és bekukucskált
(1899 Kemechey Jenő)
A lépcsőházból bekukucskált az előszobába két hölgy is, de nem mertek bemenni
(1960 Makai Imre ford.Dosztojevszkij)
belátogat tárgyatlan 5a [1a., 11c. is]
ha bé-látogatna hozzátok ez a’ Szent Szüz, Atyák, Anyák! mit látna, mit hallana töletek a’ kisdedek elött?
(1777 Molnár János)
[a cinegefélék] télen a kertekbe is belátogatnak
(1893 PallasLex.)
[Jolán] naponta belátogatott hozzánk
(1931 Kassák Lajos)
bemenekül tárgyatlan 1c1 [1a., 3. is]
[a barikádok] elfoglaltatása esetében a házakba bemenekülhetnek [a lázadók]
(1848 Jókai Mór)
szegény asszony sírva menekül be hozzám
(1925 Krúdy Gyula)
Görögországban már több helyen kinyitották a légkondicionált helységeket [!], hogy bárki bemenekülhessen a tikkasztó hőség elől
(2000 Magyar Hírlap)
beözönlik tárgyatlan 16c3 [1a. is]
[pocsolyába lépve] a’ lucskos sár köpönyege hajtókáján özönlött be
(1842 Pesti Hírlap)
egy megfelelő magyar művészeti lappal kiszoríthatjuk a külföldről beözönlő példányokat
(1898 Hock János)
Musztafa bég csapatai beözönlöttek a városba
(1981 Grendel Lajos)
berohan tárgyatlan 1a [1a., 3., 8a. is]
az ellenség a’ Faluba bé-rohant
(1772 Tordai Sámuel ford.Gellert)
Ahogy meglátta a vadászt […], elsikoltotta magát és papucsait útközben elhagyva, berohant a házba
(1893 Herczeg Ferenc)
[a nézők] berohantak a pályára
(1999 Figyelő)
besiet tárgyatlan 5b [1a., 8a. is]
Hát amazok, kik lehetnek? kik olly bátran bé-ſietnek az ütközet súllyára
(1789 Fejér Antal ford.Barclay)
A csöngetésre besiet balról a kisasszony és a szobalány
(1912 Molnár Ferenc²)
Ábrahám besietett Sárához a sátorba
(1995 Protestáns Biblia ford.)
beslisszol tárgyatlan 1a (kissé biz)
hiába a kaputelefonos rendszer, a fagyhalál elől mindig be tud slisszolni egy-egy szívós hajléktalan [a lépcsőházba]
(1999 Magyar Hírlap)
besompolyog tárgyatlan 7a2 [1a. is]
Tiborcz (bizodalom, ’s félelem között; be sompolyog)
(1819 Katona József)
a szobába egy fehér bozontos kutya sompolygott be
(1843 Gondol Dániel ford.Dickens)
A diák … harmadnap szégyenkezve, lesütött fejjel sompolygott be a barátságos házba
(1911 Krúdy Gyula)
besuhan tárgyatlan 1a1
De hidd el, barátom, sokan besuhannak, Még bosszúságomra kuklival [= kuglival] játszanak, A billiárd pálcát bátran taszigálják, Mert a hűségtelen strázsák nem vizsgálják
(1790 Csokonai Vitéz Mihály)
A nyitott ablakon besuhant a szellő
(1900 Mikszáth Kálmán)
egy bérelt nyugati kocsi besuhan egy kisvárosba
(2000 Magyar Hírlap)
besüvölt tárgyatlan 4c7
[az öltözet] szakadozott foltjai közt, besüvöltött immár az őszi hideg szél, ’s dideregni hagyá a’ tiszteletre vonzó agg nőt
(1843 Fáy András¹)
hallotta az uccáról besüvöltő hangot: – Háború, háború!
(1921 Szabó Dezső)
beszaglász tárgyatlan 5a3 (átv is)
[a párduc] szilajon szökellt kétszer-háromszor körös-körül a terem falai mellett, minden ajtó mellett beszaglászva, melyen belül az eltűnt rabnőket érzé
(1851 Jókai Mór)
Előbb azt hittem, csak afféle kupecek […] szaglásztak be a tanyánkra
(1908 Pesti Hírlap aug. 15.)
a mindenhova beszaglászó kutya
(1993 Sárkány Pál et al.)
betaszít tárgyas 4a4 [2., 3. is]
a’ tereh melly az én hátamon vagyon, a’ sírnál-is alább nyom engemet, söt A’ Pokolban-is bé taſzít
(1777 Szigeti Gyula Sámuel–Tordai Sámuel ford.Bunyan)
úgy tetszett, hogy egy gödör szélén ül, ahová a következő pillanatban betaszíthatja valaki
(1926 Gellért Hugó ford.Gorkij)
betódul tárgyatlan 1a1 [1a., 5a. is]
Ez árokba sok víz estl bé tódult
(1788 Gvadányi József)
A nyitott ajtón veres fény tódult be
(1857 Szegfi Mór)
A látogatók betódultak a kórházba, és velük együtt a cukorkaárusok, citromosok, utcai jósnők, fényképesek, koldusok végtelen karavánja
(1969 Mándy Iván)
beüzen tárgyas és tárgyatlan 1b
A’ ki-kémlelés után bé-izentem a’ Hal-vérekhöz magyarossan: hogy, ha mindgyár még annyit öntenének-is a’ garatra; véröket még se melegithetnék-úgy-meg magokban: hogy Arslánok lönnének
(1786 Dugonics András)
jó ideje azon gondolkoztam, hogy beüzenek érted a faluba
(1929 Peéry Piri)
A vitéz tábornok beüzent a házba, az a zsidó azonnal jöjjön ki
(1989 Berkovits György)
bevágtat tárgyatlan 5a [1a., 4. is]
Ongay a maga huszárjaival bevágtatott az Uzay-udvarba
(1832 Fáy András¹)
Mari vágtatott be a hálóból a felmarkolt vendégágyneművel, szétdobta a díványon s újra eltünt
(1936 Móricz Virág)
a nyitva felejtett kapukon a megzavarodott ökrök bevágtattak az udvarokra
(1969 Csatkai Endre)
bevánszorog tárgyatlan 7a2 [1a. is]
tsak nem fél-hóltan vánszorgott-bé a’ helységbe
(1799 Magyar Kurír)
[a lovak] nagy későre bevánszorogtak Gyékény Mártonné nagyasszonyom lakása elébe
(1846 Jókai Mór)
július első reggelén vánszorgott be vonatunk a sok vihart látott kolomeai állomásra
(1915 Halász Gyula)
beviharzik tárgyatlan 18a11
a kis dandár beviharzott [ti. belovagolt] a várkapun
(1847 Kemény Zsigmond)
[a kisasszony] önérzetében vérig sértve beviharzott a boltba
(1942 Rónay György)
bevonszol tárgyas 1a
be vontzolták a’ szobájába [az ájultat]
(1808 Farkas Ferenc)
Hevert akkor a kivágott urasági fa mindenütt. […]. Akinek kellett, bevonszolt a háza népével egy-egy irdatlan tölgyet az udvarára
(1900 Mikszáth Kálmán)
barátom karonfogott s bevonszolt magával a kocsmába
(1929 Füst Milán)
bevontat tárgyas 5a [1a. is]
javasolta a’ Trójai népnek, hogy az ellenséggel visels fa lovat bé vontassa
(1794 Mátyási József)
[A vén gulyás temetésén] harminchat ökör van fogva a járomba… Majd csak bévontatják a paradicsomba
(1855 Arany János)
[a gőzmozdony] szuszogva bevontatja […] a vonatot
(1985 Bodor Ádám)
bezuhog tárgyatlan 2a3
Jaj de zúzós [= zúzmarás] a tömlöcznek rostélya, Be is zuhog a hideg szél alatta
(1878 Koszorúk az Alföld vadvirágaiból)
A novemberi eső betört a pinczékbe, bezuhogott a padlásra
(1882 Kazár Emil)
A hosszú ablakokon bezuhogott a napfény
(1965 Kárpáti Kamil)
1a.
vmely központinak tekintett (hivatalos), ill. vmely célnak megfelelő helyre
minden embernek szabad leszen panaszát irásban ő felségének be adni
(1772 Történelmi Tár)
Be is siettünk még azon napnak éjszakáján Pécsre
(1824 Náray Antal)
– Hideg van. – Az. Hát bemész? – Be. – A futárral? – Azzal. – S mikor jössz? – A hajnalival
(1930 Török Sándor)
a meghibásodott autóhoz szerelőt hívunk, vagy bevisszük a szervizbe
(1999 Új Könyvek)
begyalogol tárgyatlan 6a (átv is) [1., 4., 8a. is]
Januárius tavaly ugy gyalogla-bé Bétsbe, mint egy vadáſzoktól meg-kergetett zuzmarás ſzakállú Sibériai medve
(1790 Magyar Kurír)
a’ Polgár-mesterrel bé-gyalogoltam Tönningába
(1805 Báró de Manx történetei ford.)
Jakuskin gyalog maradt. Nem messze volt a postaház: oda begyalogolt. Lovat akart kapni minden áron
(1879 Jókai Mór)
[A Gubacsi úttól] majd másfél óráig tartott az út, amíg begyalogoltam a Mester uccai iskolába
(1940 József Jolán)
1b.
a bent levőnek jelt adva, a belépés szándékát jelezve
estve 9. órakor az ajtón bé-kopogtattunk
(1788 Ungi Pál ford.Trenck)
Friss reggelidőben érkeztek és becsöngettek a szunnyadó házba
(1910 Kaffka Margit)
Kora hajnalban bezörögtek az ablakon a hajdúk, munkára szólítva a jobbágyokat
(1979 NéprajziLex.)
bekocogtat tárgyatlan 5a
anpochen: bekotzogtatni
(1799 Márton József¹)
fáradtan bekoczogtatott a legelső házhoz enyhet és ételt, italt kérve
(1860 Jókai Mór)
átszaladt [a szemben levő lakásba] és bekocogtatott az ablakon
(1930 Bereznay Pál)
bezörget tárgyatlan 5b
kénytelen vagyok addig, míg fáradságimnak nyugtató pontjára eljuthatok, a kegyelem ajtaján bézörgetni
(1797 Csokonai Vitéz Mihály)
Éjféltájt egy útszéli csárdához érve, még pislogott a mécses odabent. Bezörgettem éji szállást kérni
(1876 Mikszáth Kálmán)
bezörgettek a házaspárhoz a szomszédok
(1999 Magyar Hírlap)
2.
szélétől a közepe, belseje felé mutató irányban, befelé
a’ hajtani való ſzelid Agát [ti. ágat], mind ſzintén az Óltó Agat [!], mesd-
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
[a Máramarosi-havasok egyik hegylánca], az eperjes-tokaji a világhírű bort termő Hegyaljával, nagy hosszan benyúlik a síkságba
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Mikor hazaért, sebesen taszította be a kaput s megkönnyebülve húzta rá a reteszt
(1939 Asztalos István)
[a vajas tésztát] téglalap alakúra nyújtom. Jobbról és balról középre behajtom
(1989 Frank Júlia et al.)
beágazik tárgyatlan 14a7 (átv is)
a’ hazafiuság … mélyen beágazik a’ tudomány [világába]
(1840 Szemere Bertalan)
Técső határterületét a nagy Tisza, apró kószáló patakok, a sok külön beágazó hegysorok számos dülőkre szaggatják
(1855 Vasárnapi Újság)
A Vörösmarty térre beágazó utcákba
(1998 Magyar Hírlap)
behasad tárgyatlan 1a1 [10. is]
a’ gyalúláskor könnyen béhasadnak, mint p. o.példának okáért a’ mahagónifa
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
A lámának felső ajka orrlyukai fölébe nyúlik, és mélyen be van hasadva
(1847 Peregriny Elek)
Mind mezitláb jártak, Dudás apának úgy be volt hasadva a nagy fekete lábaujja körme, mint a lónak, ha letörik a patája
(1941 Móricz Zsigmond)
behasít tárgyas 4a4 [10. is]
[az] ágat egy tzolnyi mélységnyire bé-hasítja
(1802 Bogsch János)
[A pásztor] bicskájával levágott egy bürökkórót, egyik végét behasította, aztán belefújt
(1934 Szabó Pál²)
a bandérium vezető kezében kígyónyelvként behasított, füstnél hosszabb zászló
(1959 Szentkuthy Miklós)
2a.
mozgásban vminek v. vmi felé irányulva(, és ott maradva)
olly szelesen indult meg, hogy még nagyobb bajba keveredik, ha orrát be nem üti
(1836 Széchenyi István)
[a párkányba] kisfia beverte homlokát
(1920 Kosztolányi Dezső)
egy-egy óriásmeteor (kisbolygó, üstökös) csapódott be a Hold felszínére
(1989 Marik Miklós)
el is estem, […] alaposan bevágtam a könyökömet
(1990 Kukorelly Endre)
Egy becsapódó tüzérségi lövedék sebesítette meg [a férfit]
(1995 Magyar Hírlap)
egyszer leestem az ágyról, s a fejemet beütöttem a radiátorba
(1999 Magyar Hírlap)
beakad tárgyatlan 1a1 [1., 3., 3a., 4. is]
[Apolka] szép haja beakadt egy kiálló ágba
(1885 Mikszáth Kálmán)
nekiszaladt a lépcsőnek és harisnyatartó térdszalagja beakadt a korlát szögébe
(1921 Kosáryné Réz Lola)
2b.
szemből vmire, vkire irányítva
Úgy -vágott Rontó jobbik pofájába, Hogy három záp fogát ki-köpé markába
(1793 Gvadányi József)
Egy Tami Mauriello nevű bokszolónak – nagy meglepetésére – jómagam is behúztam egyet
(1990 Nemes Anna ford.Kazan)
Érdekes lenne megtudni, a baráti vagy rokoni körből ki volt besúgó? Nem azért, hogy bemossak neki egyet… Talán még egy italra is meghívnám, hogy elmondhassa, mi motiválta
(1997 Magyar Hírlap)
2c.
a szélét, végét a közepe v. a másik széle, vége felé irányítva
a’ -hajlott tsontat [!] ki kell emelni
(1782 Rácz Sámuel ford.Plenck)
Az áldás formája a legrégibb keresztény emlékeken a kéznek kinyujtása a fölé, aki az áldásban részesül; az ujjak vagy mind vagy kettő vagy néha három kinyujtva, a többi behajtva
(1893 PallasLex.)
[A drótosok az edényekhez készített peremet] gömbölyű vasdarabon behajlították
(1991 Magyar néprajz)
begörbít tárgyas 4b4
, v.vagy meg görbített, v.vagy hajtott, göndör, gewunden, gebogen, gekrmmt, kraus
(1818 Márton József¹)
A nagy hangú, nagy honfiú, Kinek szava égig dörgett, Most görbiti be derekát
(1849 Balogh János)
Nők pápaszemének két szára egyenes, a simára fésült halántéki haj alá dugható. A férfiaké csuklósan, vagy begörbítve kerül a fül mögé
(1897 PallasLex.)
A vörös macska hoppsza! begörbíti hátát
(1973 Kormos István ford.Tynni)
begörbül tárgyatlan 1c1
Ne lj be-görblt testel
(1793 Láczai Szabó József ford.Luntz)
[a saskeselyű csőre a] hegye felé emelkedő éles horogban begörbülő
(1933 Az állatok világa ford.)
[ha] a sóskaborbolya virágjába furakodott rovar a porzószálak érzékeny belső oldalát megérinti, a porzószál begörbül
(1981 Herczeg Éva–Vojnits András)
3.
vmely tárgy, test belsejébe v. mélyére, ill. vmely élő szervezetbe
ez az első Téj, és azzal Gyomrába -szopott Ször a’ Bárányoknak felette veszedelmes
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
a báró megállítá a hintót, s benézett annak ablakán
(1860 Jókai Mór)
gyorsan behabzsolta a reggelijét
(1918 Berkes Imre Izidor)
[az ún. kürtösdarázs a hernyókat] fejüknél fogva vonszolja be a fészek belsejébe
(1933 Az állatok világa ford.)
Kék bársony ruháját beakasztotta a szekrénybe
(1942 Bohuniczky Szefi)
behörpint tárgyas 4b3 (átv is)
[Az elvetett mag] új-új nedvet ha bé-hörpent, eggy hólnapot érvén, Álsó réſze tſirát hajtand
(1794 Baróti Szabó Dávid ford.Vanière)
e mezei kirándulás előtt jó volna egy kis snapszot behörpenteni
(1859 Abonyi Lajos)
Behörpinti a borocskát
(1940 Németh László²)
bekanalaz tárgyas 4a
levesét mohón bekanalazta
(1875 Arany János ford.Gogol)
bekanalaztam egy kiváló tiramisut
(2000 Figyelő)
belélegez tárgyas 8b10
a’ levegt méllyen -nem lélekzheti, és azt ſoká a’ tüdőben nem tarthattya a’ mellye fájdalma nélkül
(1799 Kováts Mihály ford.Hufeland)
[a salétromsav] tiszta állapotban belélekzve egy pillanat alatt megöl
(1844 Nendtvich Károly)
A fenyők között megyek, elhagyom a tornácos házat. Mint a haldokló az élenyt [= oxigént], úgy lélekzem be a sűrű illatot
(1941 Márai Sándor)
besüllyeszt tárgyas 5b2 [4., 10. is]
egy jó puha karosszékbe süllyeszté be magát
(1860 Jókai Mór)
[a fürkészdarázs] teljes biztonsággal találja meg a fában rejtőző bogárlárvát, amelybe azután a petéjét besüllyeszti
(1933 Az állatok világa ford.)
A besüllyesztett főkapcsoló szintén a gép oldalán van elhelyezve
(1999 Byte Magazin)
beszippant tárgyas 4a3 [5. is]
Bors vagy, megtörnek, […] valamely tátos német tévedve beszippant
(1829–1834 Vörösmarty Mihály)
„hjasszo!” mondja beszippantva a levegőt
(1937 Karinthy Frigyes)
Be is szippantotta alsó ajkát, mutatva a további szavak visszaszívását
(1969 Csurka István)
3a.
szűk, szoros v. bemélyedő helyre, ill. azon át
edj kémény sepr pénz keresés kedvéért, azon […] lyukba mélyen -búván oda szorúlt
(1780 Magyar Hírmondó)
Hirtelen öt lyukat fúrt az ajtón, s azokat fűrésszel összevágva, az így támadt nyíláson bedugja kezét, s a keresztvasat törekedik leemelni
(1846 Jókai Mór)
szinte lapuljon be valamelyik széles ablakmélyedésbe
(1929 Cholnoky László)
[Zsuzsanna] gondosan végigsimítja a takarót, kétoldalt betűri, hogy ne bujhasson be a hideg a pici testecske mellett
(1936 Kádár Erzsébet)
Ajtónyíláson át a becsúsztatott tiszta lap
(1978 Bertók László)
[zsinórokat, kábeleket] próbálunk elrejteni, bútor mögé begyömöszölni
(1996 Lakáskultúra)
3b.
vmely ruhadarab v. lábbeli belsejébe
meg, v.vagy felruházni, ltöztetni; bekleiden, einkleiden
(1818 Márton József¹)
[a férfi] Annie segítségével bebújik a télikabátjába
(1931 Beczássy Judit)
lábamat bedugtam valakinek a csizmájába, úgy botorkáltam ki a pitvarba
(1949 Radó György ford.Gorkij)
A gyerek elmerül a játékában, bepisil
(1970 Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes)
a négyéves Ágnes […] hol bekakil, hol napokig nincs széklete
(1999 Magyar Hírlap)
3c.
vkibe v. vkinek a (saját) tudatába, belső világába
Tisztellek, de be-nem veszem beszédedet
(1772 Bessenyei György¹)
első csirájában már a szászok közt igen sokan befogadták az új tant [ti. Luther tanait]
(1873 Orbán Balázs)
Bevágtam úgyszólván szóról szóra a könyveket
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
Ki beszélte be neked ezt a hülyeséget?
(1945 Darvas József)
[Pesti Gábor az ezópusi mesék fordításával] esztétikai hatásra törekedett, hogy belopja az emberek lelkébe a tisztes és hasznos tanulságokat
(1964 Varjas Béla)
bebifláz tárgyas 4a1
élczet, adomát Bebifláz reggel, – s este, hogyha forr A társaság jó kedve, ontja rád
(1892 Ábrányi Emil ford.Byron)
geológiahallgatóként be kellett bifláznom az összes létező ásvány vegyi képletét és lelőhelyeit
(1997 Magyar Hírlap)
3d.
a kívánt, a megfelelő helyre v. irányba, ill. a helyére
[a tengelyen] egy kerék fej vaſtagságú vas karikás töke vagyon […], a’ tökében pedig 10 fog, fentö formálag [= küllőszerűen] vésve
(1784 Magyar Hírmondó)
Timéa a szép fehér rózsabokrétát elvéve az őrnagytól, beilleszti azt a pompás sères-i porcelánvázába
(1872 Jókai Mór)
Haragosan belökött egy fiókot
(1928 Szitnyai Zoltán)
[a fiatalember] nap mint nap alkatrészeket csavarozott be az autókba
(1995 Magyar Hírlap)
beigazít tárgyas 4a4
Most inasát üzendé egy sebészért, […] ki [kificamított] fejét, lábát beigazítandná
(1833 Megyeri Károly)
[Helvila a fényképezőgépet] odaállítá egy sarokba, beigazítva, hogy a termet legelőnyösebb részletében fölvehesse
(1894 Jókai Mór)
a zsebórámat is beigazítottam a pontos időre
(1958 Népszava szept. 21.)
Kérném a mikrofont beigazítani
(1991 Országgyűlési Napló)
beirányít tárgyas 4a4 [1. is]
a távcsövet a szögnek először egyik, azután másik szára irányába eső pontra irányítjuk be
(1925 RévaiNagyLex.)
Én akarom beirányítani az aknavetőt ezekre a piszkokra
(1927 Tersánszky Józsi Jenő)
fejlesztési térségi programokra kitalált, és ha úgy tetszik, beirányított összegek
(1996 Országgyűlési Napló)
4.
(mélyen) vmely anyagba, közegbe, ill. vminek az anyagába v. egynemű részei közé
[a király] olyly mélyen be vágtatott lovával az út veszt erdbe
(1778 Faludi Ferenc ford.)
Ezen czinolvadatba lassan becsöpögtetünk [olvasztott hamuzsírt]
(1835 Vajda Péter)
Eresztőhálók. Negyven-ötven ily hálót […] besülyesztenek a Balatonba
(1885 Herman Ottó)
A vért beissza a föld
(1947 Illyés Gyula)
csodálkozik, hogy ő fél bemenni a sötétbe
(1978 Török Sándor)
begázol tárgyatlan 1a (átv is)
bé-gázol minden feslettségbe [ti. rossz erkölcsű]
(1803 Baróti Szabó Dávid)
[az öreg] begázolt a hóba
(1924 Havas András Károly)
ősz volt nem gázolhattam be a vízbe
(1989 Tolnai Ottó)
beömlik tárgyatlan 16c [1. is]
némellyik bé-ömlik a’ Közép-Tengerbe [= Földközi-tengerbe]
(1799 Kováts Mihály ford.Hufeland)
[az amerikai kontinensen] a nyugati magas hegylánc nem engedi, hogy a nagy Folyók ömöljenek be a Csendes óceánba
(1893 PallasLex.)
naponta mintegy két és fél millió köbméter tisztítatlan szennyvíz ömlik be a folyóba [ti. a Dunába]
(1997 Magyar Hírlap)
beszívódik tárgyatlan 12a5 [3., 3c., 5a. is]
a porózus cserépbe beszívódott zsiradék s egyéb ételanyag erjedésbe, bomlásba menne át; ezért kell kidobni, összetörni
(1938 Baktay Ervin)
A lenolajos termékek a faanyag pórusaiba beszívódnak, akadályozzák annak nedvszívását
(1999 Természet Világa)
5.
vmely közösségbe, intézménybe, ill. (tevékenységi) körbe
[a kolostorban] a’ Tzibélé Iſten Aſzſzony tiszteletére magokat felajánlott Asszonyok laktanak. Ezeknek gyakran menvén látogatáſokra, annyi gyönyörűſéget találtam tárſaſágokban ’s életekben, hogy magam is fel öltöztem Théánoval egygyüt ruhájokat, és állottam szerzetekben
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
veje majd csak beteszi valami hivatalba a városnál
(1858 Vasárnapi Újság)
az után kell látnunk, hogy téged valami neked való biztos állásba bedugjunk
(1892 Jókai Mór)
[1849-ben Batthyány Kázmér] mint külügyminiszter belépett a kormányba, ideiglenesen a kereskedelmi minisztériumot is vezette
(1893 PallasLex.)
Később aztán katonáék beszippantották
(1915 Nyugat ford.)
bekerültem a nappali tagozatra
(1991 Beszélő)
[a veterán evezőst,] Steve Redgrave-t beválogatták a brit olimpiai csapatba
(2000 Magyar Hírlap)
5a.
vmely (nagyobb) egységbe, sorba, (szellemi) rendszerbe
[Nagy Sándor] azt kérte vólna, hogy […] tet az Iſtenek Számába -irják
(1785 Lethenyei János ford.)
a’ hűbéri rendszer a’ magyar életbe csak lassanként szivódott be
(1840 Trefort Ágoston)
be kell szúrni a hirdetmény szövegébe
(1879 Mikszáth Kálmán)
a zsitva-toroki békekötés egyszerűen csak beczikkelyeztetett minden előzmény és záradék nélkül a törvénybe
(1898 Athenaeum)
[a kódex illusztrátora] imára összekulcsolt kezekkel önmaga képét is beilleszti művébe
(1927–1930 Thienemann Tivadar)
csatornahálózatba bekötött lakások
(1995 Országgyűlési Napló)
berajzol tárgyas 1a [3., 3c., 8. is]
Míg a vonások, kettős pontok, pontos vesszők, felkiáltó, kérdő-, nyúgjelek [= gondolatjelek] […] a jegyző által, a végzés soraiba be nem rajzoltatnak, addig azokat kiadni, orthographicus vétek lenne!
(1848 Kossuth Hírlapja)
betonozott országút vezet Pócspetribe, de nincs berajzolva az autótérképbe
(1948 Déry Tibor)
6.
vmely időszakba, ill. életszakaszba, életkorba (bele)
Már -léptem férfiúi esztendeimbe
(1789 Kazinczy Ferenc)
Cimbora-csődítő hosszú nagy ivások […]. Benyúlnak az éjbe, az arany hajnalba
(1879 Arany János)
Fatime vénült, már úgy estelente nem volt olyan rémült, és zord ura is bekerült a korba, mikor már a szultán nem csókol akkordba
(1961 e. Darvas Szilárd)
7.
vmely helyzetbe, állapotba, ill. folyamatba, tevékenységbe
a’ Fel-perest iktassa- Eksekutzio [= végzés] által a’ Jószágnak Birtokába
(1788 Cházár András ford.)
Tsak önnön-magokat tartyák haza boldogítóinak. Minden dolgokba -avatkoznak
(1789 Fejér Antal ford.Barclay)
Zsidóvárra cseh gyarmat települt. Most már tán beszokott. De kezdetkor valami elsárgult tagja kivel véletlenül találkoztam, erősen panaszkodott az ottani clima ellen
(1857 Széchenyi István)
a szellemek pedig, akik mindent [ti. minden eszmét] követni próbáltak, elfáradtak, betörtek
(1931 Németh László²)
Harold megint csak bekapcsolódott a beszélgetésbe
(1969 Abody Béla ford.Fitzgerald)
[a reptér alagcsövezésébe] a vállalkozók mellett a legénység is besegített
(1992 Huszár János)
7a.
zárt v. rögzített állapotba hozva
az ajtó -zárattaték
(1772 Tordai Sámuel ford.Gellert)
[Kismadár,] Fel-felrepülsz rostélyos ablakomra: Bízvást előmbe állsz, S úgy kandikálsz Majd vasalt szűk rejtekembe
(1795 Batsányi János)
A koporsó beszegezve
(1842 Tompa Mihály)
Béldi elővigyázatból még azon ajtót is bekulcsolá
(1851 Jókai Mór)
[Ilona] becsukta a zongorát, fölkelt és semmiféle kérlelésre […] sem nyúlt volna a billentyűkhöz
(1919 Schöpflin Aladár)
[Alvinczi úr] a zacskó száját bekötötte
(1930 Krúdy Gyula)
begombolta a kabátját
(1951 Örkény István)
Kérjük a biztonsági öveket becsatolni
(1998 Természet Világa)
becsomóz tárgyas 4a
Először mind két kéziratra nézve az volt a gondolatom, hogy majd holtom után adassanak ki; be is csomóztam s utasítással láttam el
(1867 Tompa Mihály)
Kivül is meg kell kötni a gatyamadzagot, és akkor belül köll bogra megcsinálni, hogy becsomózza az ember. Akkor ottmarad
(1968 A magyar nép hiedelemvilága)
belakatol tárgyas 1a
bé-zárta vala az ajtót, és duplássan bé-lakatolta
(1789 Zarwotzay János)
Az előszobában az inas egy utazótáskát lakatolt be
(1889 Iványi Ödön)
Feltette a keresztvasat a konyhai bejáratra és belakatolta
(1981 Móricz Virág)
bereteszel tárgyas 1b
be reteszelte az ebédl ház ajtaját
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
még bereteszelt ablaktábláknál sem birt aludni
(1876 Ágai Adolf)
maga mögött bereteszelte a keményfából faragott kiskaput
(1978 Bodor Ádám)
berigliz tárgyas 4b
az ajtót belülről beriglizték
(1866 Budai kalendáriom)
beriglizett falusi fabudi
(1980 Marsall László)
7b.
úgy, hogy vki, vmi a cselekvés, a művelet után körül legyen véve azzal a dologgal, amellyel a műveletet végzik v. amelyet a művelet létrehoz
[a fán] a’ Sebet, vagy vágáſt Óltó-viaſzſzal bé-kell-kenni, és mind alól, mind fellyül valami váſzon rongyal eröſsen -kötni
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
[a kert] minden felül magos fallal be vólt kerítve
(1809 Szekér Joákim)
[a levelet] vászonba jól begöngyölgette s bevarrta
(1882 Rákosi Jenő)
[pólyázáskor] beburkolták a „kisbubát” fektető ruhával és a fáslival, pólyamadzaggal vállától bokájáig jó erősen betekerték, bepólyálták
(1977 NéprajziLex.)
befásliz tárgyas 4a
Befáslizzák mivel nem álhat [!] nem ülhet
(1788 Ravazdy András)
felkötött karu, befáslizott fejü német és bajor katonák
(1916 Kolozsvári Hírlap okt. 8.)
[a teniszező] a mérkőzésre befáslizott lábbal állt ki
(1996 Magyar Hírlap)
begipszel tárgyas 1b [9. is]
begipszelt végtagon
(1986 Az emberi test)
eltört kezét begipszelték
(1997 Magyar Hírlap)
bepelenkáz tárgyas 4a
bepelenkázott, csipkefejkötős csecsemők
(1945 e. Szabó Dezső)
[a beteg] csonttá soványodva, görcsbe rándult testtel fekszik évszámra egy lepedő alatt az ágyon, bepelenkázva
(2000 Moldova György)
berámáz tárgyas 4a
E’ szép fekete földü tért […] nyugatészakra és délre gazdag lombu füzek és nyárfák keritik, keletre pedig a’ városkörüli jegenyék rámázzák be
(1843 Haraszthy Samu)
A kép alatt berámázva a hívatalos értesítés
(1929 Tersánszky Józsi Jenő)
külön bódékban árulják a templomról készített, berámázott kis képeket
(1981 Dömötör Tekla)
8.
vmely felület(et) v. térség(et) teljesen, egészen, végig (beborítva), ill. sok különböző helyen, összevissza
az ő felsége szállása szomszédságában kint egy föld konyhát is, aztat deszkákkal befedve, csináltasson
(1772 Történelmi Tár)
szájokba tisztátalon dolgot vettenek, hogy másokat le-pökvén, bé-mutskoljanak
(1785 Magyar Hírmondó)
Jó volna, minden oskolaháznak a’ földjét bedeszkáztatni
(1844 Kiss Bálint)
boldogságának aranysarkantyús csizmái a bajok pocsétájában be nem sározódván
(1853 Jókai Mór)
szénpor kormozza be izzadó arczodat
(1876 Ágai Adolf)
Az egyik [levél] tele volt petróleum-pecsétekkel. Én is bepiszkolódtam tőle
(1886 Mikszáth Kálmán)
a cipőtisztitó megkeféli, kenőccsel bekeni a cipőt
(1922 Nagy Lajos)
Gyárfás a homlokát bekrétázta biliárd-dákójával, amint azon törte a fejét, hogyan lehetne a kövérség ellen védekezni
(1925 Krúdy Gyula)
Behavazódott a tavon a jég
(1965 Illyés Gyula)
[A vulkánkitörés után] a láva több mint 50 négyzetkilométernyi területet borított be
(1999 Természet Világa)
bebalzsamoz tárgyas 4a
a’ Mómiák nem egyebek, hanem azok a’ bé-bal’samozott hóltt-testek
(1791 Mindenes Gyűjtemény)
jó fürdőbe mennél, magadat Bebalzsamozni
(1848 Petőfi Sándor ford.Shakespeare)
Amikor József száztíz éves korában meghalt, bebalzsamozták és koporsóba tették Egyiptomban
(1996 Katolikus Biblia ford.)
bebútoroz tárgyas 4a
[a ház] két hónap alatt lakhatóvá lőn téve, s teljesen bébutorozva
(1847 Jókai Mór)
A morvaországi kolostorok könyvtárai gazdagon faragott és részben aranyozott szekrényekkel voltak bebútorozva
(1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
a kis konyhát mennyezetig bebútorozták
(1997 Lakáskultúra)
becukroz tárgyas 4a (átv is)
Zuckerkrner, die: t.többes bétzukrozott magok
(1803 Márton József¹)
Sok példa van rá – hogy ájtatos arczczal Kegyes gyakorlattal, beczúkorozzuk Magát az ördögöt
(1867 Arany János ford.Shakespeare)
Apám becukrozta parancsait, családi körré édesítette uralmát
(1949 Déry Tibor ford.Schiller)
becsepegtet tárgyas 5b8 [3., 3c., 9. is]
Ha már a’ csuka meg van tisztítva és besózva, húzd-fel hoszszára a’ nyársra, süsd lassan a’ tűznél, kenj reá gyakran vajat, és csepegtesd-bé czitrom-lével
(1846 Zelena Ferenc)
[az átadott levél] kellőleg ősszegyűrve, több rendbeli szalonnafoltokkal becsepegtetve
(1894 Pálffy Albert)
[Az imateremben] a bársonyterítőn ott volt nyitva a viasszal becsepegtetett szertartáskönyv
(1953 Németh László² ford.Tolsztoj¹)
bedörgöl tárgyas 1c [3. is]
a’ gyomrot […] tiszta vízben egynehányszor egymásután kiáztatják, és kívűl belől lágy sóval bedörgölik
(1819 e. Nagyváthy János)
Adtunk neki keserűsót, bort, bedörgöltük borszesszel, csutakoltuk ecettel, – csak úgy gőzölgött az állat háta tőle…
(1933 Füst Milán)
bedörzsöl tárgyas 1c [3. is]
Tetvek ellen törj össze törökborsot ó hájjal, és ezzel dörzsöld be a’ tetves helyeket a’ marha’ testén
(1844 e. Edvi Illés Pál)
A kitartó úszáskor vagy a hidegebb vizben úszáskor fagygyúval kell bedörzsölni a testet
(1886 Porzsolt Lajos)
bedörzsöli az arcodat borotvaszesszel
(1985 Grendel Lajos)
beecsetel tárgyas 1b
fölolvasztunk 1½ font langban (alkohol) 1½ lóromot (lósóska, Drachenblut), evvel gyöngéden beecseteljük a fát
(1846 Hetilap)
[az öreg] előkotorta a tinkturás üveget. A fiú szépen beecsetelte a sebet és friss vászonnal bekötötte
(1930 Kodolányi János)
befátyoloz tárgyas 4a (átv is)
ott járt az eſze, mint térdepel moſt a’ maga’ Máriánája az óltár eltt, a’ maga’ fekete ruhájában, bé fátyolozván az  mennyei ortzáját
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
felhők úsztak, árnyékuk befátyolozta a falut
(1847 Petőfi Sándor)
szemeit köny fátyolozá be
(1855 Degré Alajos)
[Josephine] befátyolozta arcát kalapja fátyolával
(1920 Krúdy Gyula)
befest tárgyas 5b5
minekutánna egéſzſzen bé feſtette volna fegyverét Evánder vérével, […] már bé tette volt bal lábát hajójában
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
egy ránczos, fonnyadt képü hölgy, vastagon befestett arczczal
(1887 Tutsek Anna)
a sárga meleg árnyalataival festettem be a szoba és előszoba falait
(1998 Lakáskultúra)
behint tárgyas 4b3
Here-hura maggal [= lóheremaggal] tsak akkor hintse-bé az ember [a földet], mikor már a’ Gabona két, vagy három Ujjnyi magasságra fel-nevelkedett
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
[ha a tészta] már jól megkőtt, tedd egy liszttel behintett deszkára
(1846 Zelena Ferenc)
Kis nádkunyhó ez, a földje szalmával behintve
(1934 Nagy Lajos)
bekrémez tárgyas 4b
Éjszakára vastagon bekrémezett arccal
(1960 Ignácz Rózsa)
krémezzük be nyakunkat
(1997 Magyar Hírlap)
bekrétáz tárgyas 4a
[a vásott diákok] a rettegett tanitónak hátára bekrétázott bőrszamarat dobnak
(1847 Jósika Miklós)
[a lányok] korán reggel bekrétázzák a fehér cipőjüket, hogy egy vasárnapig vagy szombatig oly lebegve, frissen éljenek, mint a fehér lepkék…
(1919 Krúdy Gyula)
[Adorján] feláll, bekrétázza a dákóját, és elkezdi a döntő játszmát
(1974 Spiró György)
belakkoz tárgyas 4a
belakkozott kártyapapirból
(1875 Győry Vilmos ford.Cervantes Saavedra)
a kisasszony belakkozta a körmeit
(1932 Pintér Ferenc)
[Az egyfülű kosárhoz] a finoman megmunkált fehér fűzfavesszőt gyakran be is lakkozzák
(1980 NéprajziLex.)
bepiszkolódik tárgyatlan 12a
a kéz nem egy könnyen piszkolódik be
(1855 Benkő Dániel ford.Stephens)
[a leányszoba festései] idővel megkoptak, selyempárnái bepiszkolódtak, megszürkültek
(1923 Kosztolányi Dezső)
Futballoztunk, mindenfajta játékot csináltunk, persze, a gyerekek bepiszkolódnak
(1982 Géczi János)
besatíroz tárgyas 4a
arczom hosszukás, szakálam bajuszom barnás, helylyel besattirozva
(1861 Zlinszky István)
[a térképen] besatírozott területet
(1958 Népszava júl. 12.)
[a feladó a levélre] egy pirossal besatírozott szívet rajzolt
(2000 Magyar Hírlap)
beszappanoz tárgyas 4a
feje turbán nélkűl vólt, álla pedig beszappanozva
(1792 Kazinczy Ferenc)
Gyermekeket és piszkosokat anélkül hogy sokat kérdezné az ember, […] be kell szappanyozni és kimosdatni
(1870 Papp Miklós ford.Széchenyi)
A lágy vízben hosszasan síkos marad a beszappanozott kezünk
(1986 Az emberi test)
beszór tárgyas 1a6 [1. is]
Mitsoda sok öszve omlott hantokkal ’s romlásokkal vagyon bé-szórva az  úta?
(1787 Péczeli József ford.Young)
[az őszi szellő] sárga levelekkel szórta-be a’ kedves helyet
(1830 Bajza József)
Tálalás előtt beszórjuk a torta oldalát a félretett grillázzsal
(1999 Lakáskultúra)
bevakol tárgyas 1a [9. is]
[a templomot] ez-elött mintegy két esztendökkel bé-vakolták
(1785 Magyar Hírmondó)
az olaszok ott, ahol terméskőből építkeztek, nem vakolják be a házak falát
(1937 Szerb Antal)
[Nádfal készítésekor] a nádat a koszorúgerenda magasságában elvágták, majd pelyvás sárral kívül-belül bevakolták
(1997 Magyar néprajz)
bevérez tárgyas 8b6 (átv is)
Én viſzſza jövén sárosón, lutskoson artzulatomat bé vérezve, azt hazudám hogy a’ tolvajok bántak vólna velem akképen
(1793 Kibédi Sámuel ford.Molière)
ruhája és teste ágtól és tövistől irgalmatlanúl megszakgatva, felkarczolva ’s bevérezve volt
(1838 Vörösmarty Mihály)
A bevérzett takarót rábíztam Domokosra
(1988 Lengyel Péter)
bevonalkáz tárgyas 4a
[a rézkarcokat készítő Raffaelli] nem vonalkázza be mind a rendelkezésére álló helyet. Nagy üres felületek maradnak, széles horizontok látszanak
(1911 Lengyel Géza)
Egy-egy településen az adott pártnak a településen elért szavazataránya szerint vonalkáztuk be a település területét
(1997 Magyar Hírlap)
bevonódik tárgyatlan 12a5 [1. is]
[tüdőgyulladás esetén az érvágáskor kifolyt vér felszíne] fejér genyetſéges hártjával, mint valami börrel […] vonodik-bé
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
[az elhunyt Sztrakoniczky alakja] a Mikszáth regények romantikus patinájával vonódik be
(1915 Erdély Jenő)
[a kaucsuk]oldattal kezelt textíliák felülete az oldószer elpárologtatása után vékony kaucsukréteggel vonódott be
(1999 Természet Világa)
8a.
cselekvést (végig) az egész területen végezve
-kerltem Udvarhely és Maros-Székeknek tartományait
(1780 Magyar Hírmondó)
két jó barátom e két levéllel az egész város valamennyi kávéházát befutja, mindenütt fölolvassa
(1844 Nagy Ignác)
[az angol nő] besétálja, bár legnagyobb esőben is, a londoni Hydeparkot minden istenhozta vasárnap
(1857 Széchenyi István)
Te az egész világot bejártad, úgy-e?
(1928 Molnár Ferenc²)
[Széchenyi István] beutazta fél Európát
(1993 A magyarság kézikönyve)
bebarangol tárgyas 1a
Óh, hol vannak a szép mezők, a sperchiusi liget És a lakoni szűzektől bébarangolt Táiget?
(1802 Csokonai Vitéz Mihály ford.Vergilius)
bebarangoljátok a külföldet, mielőtt hazátokat ismernétek
(1869 Orbán Balázs)
[a varjú] télen nagy csapatokba verődik és olyankor nagyobb területeket is bebarangol
(1933 Az állatok világa ford.)
[az egy oldalból álló honlapok] az éppen folyó szerkesztés után bebarangolható webhelyekké alakulnak
(1999 Figyelő)
becsavarog tárgyas 7a
És annak környékét hogy bé-tsavargottam
(1792 Etédi Sós Márton)
Rossz kedvében becsavarogta a várost
(1888 Pálffy Albert)
Gyalog, étlen, szomjan becsavarogtam a félvilágot
(1931 Kassák Lajos)
bekóborol tárgyas 6a2
Erdéllynek ezen fels részét bé-kóborlá [a pestis]
(1786 Mátyus István)
mint vándorlegény bekóborolta a világot
(1854 A Magyar Nép Könyve)
[a vidra] a párzási időszakban hatalmas területeket kóborol be
(1999 Természet Világa)
8b.
teljes terjedelmében v. anyagában, ill. egész lényében, valójában vmilyenné válva v. változtatva
[az uborkát] réz edényekbenn szokták -savanyítani
(1781 Magyar Hírmondó)
[a Gellérthegy] Duna felé néző részét a főváros szép sikerrel beerdősítette
(1894 PallasLex.)
Harminc év alatt a zár berozsdásodott s nem akart kinyílni
(1953 Németh László² ford.Tolsztoj¹)
[az újszülött] kislány az 5-6. napon besárgult
(1995 Magyar Hírlap)
[vérvétel után] nyújtsa ki [a karját], különben bekékül
(1999 Magyar Hírlap)
bebüdösít tárgyas és tárgyatlan 4b4
einstnkern: bébüdösítni
(1803 Magyar–német és német–magyar lexikon)
nem akarom a czifra szobádat bebüdösiteni!
(1889 Szabó Endre)
kár, hogy olyan pacsuli-szaga van [az özvegyasszonynak]. Túlságosan bebüdösítette magát a mi tiszteletünkre…
(1925 Nagy Lajos)
Vidd ki majd a lámpát. Ne itt fújd el, mert bebüdösít
(1965 Fekete Gyula)
befásít tárgyas 4a4
Uj-Pestnek van egy már magasan befásitott szigete, mely igen alkalmas lehetne mulató vagy nyaraló helyül
(1872 Vajda János)
Gyönyörűen befásították a belső várost és Új-Szegedet
(1937 Féja Géza)
befelhősödik tárgyatlan 12c5 (átv is)
Bé-felyhsödöm: Nubibus obducor
(1810 Végtagokra szedett szótár)
Beufort arcza befölhősödött
(1843 Vajda Péter ford.Bulwer-Lytton)
az erősen befelhősödő égre pillantva
(1999 Természet Világa)
befüvesít tárgyas 4b4
[a tyúk] beéri a befüvesített baromfi-udvarral is
(1893 PallasLex.)
Jövőre majd újra befüvesítjük [a kertet]
(1968 Déry Tibor)
a betelt temetőket felszántották és befüvesítették
(1999 Új Könyvek)
behülyít tárgyatlan 4b4
Ha még tíz percig csinálja [ti. hogy énekelteti, tapsoltatja a közönséget a gitáros], behülyíti az egész társaságot
(1974 Ágh István–Bella István)
belelkesül tárgyatlan 1c1
[a színjátszó csoport] annyira belelkesült, hogy elindultak közösen Nyugat-Európába utcaszínházat csinálni
(1995 Magyar Hírlap)
minél inkább belelkesül az „élménytulajdonos”, mi annál hervadtabban ülünk
(1998 Magyar Hírlap)
bepirosodik tárgyatlan 12a
Aki folyamatosan sokáig ül a számítógép előtt és dolgozik, az jól tudja, a szeme bepirosodik, egy ideig homályosan lát, minden összefolyik előtte
(1995 Magyar Hírlap)
a bőr viszketni kezd, bepirosodik
(1996 Magyar Hírlap)
bevadul tárgyatlan 1a1
bevadult szurkolóknak
(1998 Magyar Hírlap)
a kutyák bevadultak
(2000 Magyar Hírlap)
bezöldít tárgyatlan 4b4
Gyémántkövy úr nem volt bolond, hogy természetben is bezöldítse azt a szépen kiczirkalmazott környéket a villa körűl
(1882 Tóth Béla¹)
[a kormány] tervpályázatot írt ki a nagymarosi vízlépcső építészeti és környezetrendezési megoldásaira, hangsúlyozva, hogy nem a koncepciót, hanem a külső képet kell a pályázóknak bezöldíteniük
(1986 Beszélő)
9.
(a rajta levő) rést, nyílást, mélyedést stb. megszüntetve
[az utakon] a kotykák [= kátyúk] töltessenek
(1772 Történelmi Tár)
Lidi perelni akar, Péter befogja száját, ’s kifelé tolja
(1834 Vörösmarty Mihály)
bevakoltatta az utcára néző ablakokat
(1919 Krúdy Gyula)
csak a begipszelt lövésnyomok helyén fehér himlőhelyes kórház
(1969 Konrád György)
ha a lazacnak betömjük az orrlyukait, eltéved
(1988 Szilágyi Tibor ford.Attenborough)
bedeszkáz tárgyas 4a [8. is]
a’ méhes elejét akarja az ember deszkáztatni
(1816 Kaló Péter)
az ablakokat kívülről bedeszkázták. Semmiféle fény sem szűrődött át rajtuk
(1967 Gábor Áron)
Híresek voltak az erdélyi fahidak is, amelyeket hatalmas rönkökből építettek […], s az oldaluk is teljes egészében be volt deszkázva
(1993 A magyarság kézikönyve)
bedugaszol tárgyas 1a [1., 3. is]
a’ honnét a’ szél fú, az ablakotskát onnét bedugaszollyák
(1775 Molnár János)
bedugaszolta a borosüveget az aluminiummal futtatott parafadugóval
(1926 Kosztolányi Dezső)
vattával bedugaszolt fülébe
(1969 Konrád György)
bedugdos tárgyas 4a2 [1., 3a. is]
ſok lyuk eſett rajta [ti. a Purgatóriumon], a’ mellyet elſzſzör egynéhány Pápák akartak bédugdosni
(1786 Szacsvay Sándor)
az ágy alól valami rongyot húzott ki, és azzal igyekezett bedugdosni az ablakdeszkán a rést
(1963 Sinkó Ervin)
befoltoz tárgyas 4a (átv is)
Fleurynek igen nagy szüksége volt egy iróra, ki az  történetében ejtett réseket bé-foltozná
(1783 Kónyi János ford.Kelemen, XIV.)
[a férfi] a befoltozott vödörrel elmegy négy uccán át a városi kúthoz
(1934 Kassák Lajos)
hogyan foltozzák be az esedékes költségvetési hiányt
(1995 Magyar Hírlap)
beüvegez tárgyas 4b
[egy fotográfus] rávett, hogy üvegeztessem be a házam tetejét, hogy ott ő felüthesse a műhelyét
(1874 Jókai Mór)
beüvegezett veranda
(1998 Lakáskultúra)
bezsindelyez tárgyas 4b (átv is)
bizony nem kár vólna bé-séndelezni a’ fejedet, hogy ki-ne mennyen az eſzed
(1790 Fejér György ford.)
egy 1740-ben készült leírás még arról tudósít, hogy a keleti szárny [ti. az egervári váré] romos állapotban van, bár az egész épület tetőzetét „nemrég” bezsindelyezték
(2000 Srágli Lajos–Vándor László)
10.
rést, nyílást, mélyedést előidézve, ill. terjedelemben kisebbre, össze
be esett halavány képpel
(1773 Révai Miklós ford.Tibullus)
De a’ Magnak ezt a’ -ſzoritott Marokból való Vetését, könnyebb a’ Gyakorlásból és Tapaſztalásból meg-tanúlni, mint meg-magyarázni
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
a szekerce megvillant jobbjában, s egy erős csapással behasítá a bezárt ajtót
(1857 Jókai Mór)
[a mente] eleje be leszen huzva czérnával, mely visszavasalódván, képezendi a melldomboruságot
(1861 Férfidivatközlöny)
a te orrod megint be van törve? „Be ám mama!”
(1877 Budapest)
Ma délután öt órakor – mint tudósitónk táviratozza – Miskolczon két ismeretlen egyén Rosenthal fiai banküzletének a kirakatát betörte
(1894 Hazánk)
Mellét durva csizma taposta be
(1921 Szabó Dezső)
kívülről kirántották a zsalugátert, bezúzták az ablakot
(1968 Déry Tibor)
beszűkült tudat
(1977 Rónay László)
[a] faház ablakait kővel dobálták be
(1999 Magyar Hírlap)
behorpad tárgyatlan 1a3
Az illy’ bé-horpadott méz boritékokat, A’ lép metsző késsel szurkáld meg
(1774 Vesmás Márton)
széles nagy sovány tenyerét behorpadt mellére fektette, s úgy köhögött erősen sokáig
(1867 Tolnai Lajos)
A cilindere oldalt behorpadt
(1947 Gáspár Endre ford.Joyce)
a Mercedes bal hátsó lámpája eltört, és behorpadt a sárvédője
(1998 Magyar Hírlap)
behorpaszt tárgyas 5a2
bé-horpasztaná oldalát, ’s-mellyét-is
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
A görög a maga melegebb égszaka alatt nem félhete, hogy a hó be fogja horpasztani fedelét
(1816–1824 Kazinczy Ferenc)
[A kutya] előbb fejét s két elülső lábát nyomta keresztül [a kapu alatt], majd utána behorpasztotta hasát s lelapított farát, utolsónak a kapálódzó hátsólábak között rövid, izmos farka kúszott a színtérre
(1956 Déry Tibor)
belapul tárgyatlan 1a1 [3a. is]
orra pisze és bé-lapúltt
(1790 Frónius Mihály)
[a régi kastély] búbos teteje belapult, homlokának cifra kis kőormocskái letöredeztek
(1908 Elek Artúr)
Planétánk forgástengelyének két végpontján kissé belapult gömb
(1998 Magyar Hírlap)
11.
vmely közösség, intézmény elé v. előtt, ill. vmely személynek, közösségnek, intézménynek megnyilatkozva
a’ farkas emezt [ti. az oroszlánt] vádollya
(1775 Molnár János)
az örökleg eladott, de be nem vallott, ’s igy törvényeink szerint csak zálognak tekintett javak
(1843 Pesti Hírlap)
Miklós szeliden mosolygott, aztán bemutatkozott sorra az ismeretlen uraknak
(1918 Móricz Zsigmond)
egymást beárulták
(1929 Szekfű Gyula)
Az előre beharangozott [benzin]áremelés
(1995 Magyar Hírlap)
bevádol tárgyas 1a
Menvén a’ farkas elé talállya a’ rókát. […] Néki hamar a’ farkas emezt [ti. az oroszlánt] bévádollya
(1775 Molnár János)
Én itt e’ várban, nép ’s király előtt Ezen levéllel vádolom be őt, ’S kitárom ocsmány lelke’ terveit
(1844 Vörösmarty Mihály)
[Domitianus császár uralkodása alatt elszaporodtak a feljelentők,] akik a keresztyéneket elárulták és bevádolták a római hatóságoknál
(1995 Jubileumi kommentár)
11a.
rosszallóan, szemrehányóan megnyilatkozva
Menyedről háta mögött csak jót mondjál! De, ha valamiben hibázott, „olvass be” a szemébe
(1958 Népszabadság nov. 1.)
[ha a vonalbíró a teniszversenyen] a magyarok ellen ítél egy labdát, a nézők beszólnak neki, lehurrogják
(1996 Magyar Hírlap)
12.
〈Igei aspektus, ill. akcióminőség kif-ére.〉
12a.
〈a cselekvés, történés, időszak, jelenség stb. kezdetének, ill. bekövetkeztének jelölésére〉
Az én Férjem’ halálára rendeltetett nap -következék
(1772 Tordai Sámuel ford.Gellert)
Homályosodik az ég: az estendi ſzürkület beáll
(1829 Márton István)
A farsang is beköszöntött
(1879 Lauka Gusztáv)
nehézkesen, köhögve beindul egy motor
(1969 Konrád György)
a foggyökér begyulladhat
(1994 Magyar Hírlap)
12b.
vmely folyamatot megszakítva, közbe
ebbe-is, ha unalmas lészen, lehet vágni, vagy kérdéssel, vagy más mi beszéddel
(1778 Faludi Ferenc ford.)
A terv ki lett volna főzve, de az ur isten is beszóllott a dologba
(1847 Vas Gereben)
[A tőzsdén] a brókerek bekiabálták ajánlataikat
(1998 Byte Magazin)
12c.
〈a cselekvés (eredményes) befejezésének, ill. vmely történés végbemenetelének kif-ére〉
minden mozdulásunkat az Iſten kedvéért, és az ö akarattyának -tellyesétésére nézve igyekezzük tselekedni
(1772 Vajda Sámuel)
Már csak arra várok, hogy bealkonyodjék, A világ mezőrül haza takarodjék
(1846 Arany János)
A pincér bemegy szobájába, beágyaz
(1949 Passuth László)
amíg az új vetés beérik
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
bebizonyít tárgyas 4a4
Doody Ur bé-bizonyitotta azt, hogy Madarak nélkl-is teremhet Fái-gyöngy
(1793 Segesvári István)
ártatlanságát bebizonyította
(1838 Jósika Miklós)
Egy, valamilyen axiómarendszerre épített tudományt akkor nevezünk ellentmondástalannak, ha axiómáira támaszkodva nem lehet egyidejűleg egy tételt és annak a tagadását is bebizonyítani
(1983 Szénássy Barna)
bebizonyosodik tárgyatlan 12a5
besttigen, sich: bébizonyosodni
(1803 Magyar–német és német–magyar lexikon)
bebizonyosodott-e rá a bűntény vagy sem?
(1870 Mikszáth Kálmán)
Bebizonyosodott, hogy a szokásos asztma elleni szerek a kisgyermekeknek csupán a negyedénél váltak be
(1992 Élet és Tudomány)
bebizonyul tárgyatlan 1a3 (kissé rég)
ha életileg fog bizonyulni, hogy illy systema által […] olly tárgyat is végbe lehet vinni diadalommal, melly csak 3 percent tiszta nyereséget igér
(1833 Andrássy György–Széchenyi István)
Ártatlansága bebizonyult
(1921 Kosztolányi Dezső)
A későbbiekben be is bizonyult, hogy ezek a tanúvallomások hamisak voltak
(1996 Századok)
13.
nagy v. túlzott mértékben
jól bepálinkázva
(1857 Vasárnapi Újság)
Jancsi ugy bevedelt a tejből, hogy mind a két pofáján csöpögött
(1907 Gárdonyi Géza)
egy reggel egész napra belakott, azonfölül külön elemózsiával is megrakodott
(1937 Hajdu Henrik ford.Hamsun)
Rendesen beebédeltem
(1983 Közhelyszótár)
beborozik tárgyatlan 14a1
mikor már Jug és kilencz fia jól beboroztak, István fejedelem int a fiatal Lázárnak
(1882 Szász Károly²)
[A férfi] az est folyamán jócskán beborozott
(1995 Magyar Hírlap)
bepálinkázik tárgyatlan 14a1
[a szeszgyárban dolgozó fiatalember] jól bepálinkázva többed magával utnak indult haza felé
(1857 Vasárnapi Újság)
mikor már jól bepálinkáztak, akkor tör ki a kurjongatás, éneklés, toporzékolás
(1900 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Kázmér – mivel nagyon fél a repülőúttól – igencsak bepálinkázik, hogy bátorságot merítsen
(2000 Új Könyvek)
besörözik tárgyatlan 14c1
a felesége megesküdött, hogy vagy besörözött vagy bolond
(1880 e. Csepreghy Ferenc)
Jól besöröztek-beviskiztek, aztán befeküdtek a vetetlen ágyba, ott röhögtek mint az eszement
(1989 Fel a kezekkel!)
beszalonnázik tárgyatlan 14a1
[Bakocsai] jól beszalonnázott, beborozott
(1901 Gárdonyi Géza)
A lakásban jól beszalonnáztak, ittak féldemizson bort aztán lefeküdtek
(1967 Gábor Áron)
bevacsorázik tárgyatlan 14a1
A csűr eresze alól csiripelve száll ki a verébraj; jól bevacsorázott a garmada búzából
(1888 Bársony István)
– Azt hiszem: sokat ettünk – szólalt meg végre az egyik. – Sokat. Holnap nem szabad így bevacsorázni
(1933 Szirmai Károly)
bezabál tárgyatlan 1a
minden reggel azt [ti. sztrapacskát] eszik, egy nagy cseréptállal bezabál
(1914 Móricz Zsigmond)
Éppen ebédidőre érünk haza. Tyű de bezabálok máma!
(1945 Szép Ernő)
A hirtelen bezabált marha hátát ecetes ruhával, szalmacsutakkal dörzsölték végig
(1999 Magyar néprajz)
14.
mással v. másra
a’ Királyi Cassát az addig -váltott aranyal egygyütt magok között fel-osztották
(1784 Magyar Hírmondó)
szeszes italokat, lábbelit, ruha nemüeket, lőszereket, stb.s a többi nyers bőrökért lehetne becserélni az indiánusokkal
(1858 Xantus János)
A papucs felpróbálása, a gyűrű elrejtése, az alma leszakítása – variábilis elemek ugyan [a mesében], de egyértelműek, és nem lehetne akármilyen más cselekvéssel behelyettesíteni őket
(1976 Kibédi Varga Áron)
Ö: idebe, odabe
Fr: pofa
ÖE: beárkol, bebaktat, bebalzsamoz, bebátorkodik, bebizonyodik, bebodorít, bebolyong, bebonyolódik, bebotorkál, bebőrödzik, becsábul, becsatangol, becsavaroz, becsirizel, bedobban, bedöf, bedörömböl, bedrótoz, beédesget, beéjjeledik, beejt, beelégedik, beereszkedik, beesket, befércel, befertőz, befirkál, beforraszt, befuvaroz, befűlik, beharmatoz, behártyásodik, behártyáz, behomályosít, behull, beidomít, beillatosít, beinvitál, beitalozik, beitat, bekakil, bekékül, bekerget, bekíván, bekocsiz, bekormányoz, bekoronáz, bekószál, bekoszol, bekoszorúz, bekönyörög, bekövetel, bekulcsol, belátszik, bemaszatol, beoktat, beoldalog, beólmoz, beoson, bepalástol, bepáncéloz, bepermetez, bepirosít, bepoggyászol, bepöccint, bepök, bepöndörödik, beprésel, berámol, beráncigál, bereped, beroggyan, beroskad, berovátkol, besáncol, besántikál, besettenkedik, beszámoz, beszemetel, beszínez, beszürkül, betakargat, betámaszt, betapos, betarisznyál, betarkáz, betöltöget, bevergődik, bevezényel, bevezérel, bezsaluz
Vö. CzF. ~, ¹; ÉrtSz. be¹; TESz. be¹; ÉKsz. be¹; SzT. be¹; ÚMTsz. be¹

Beállítások