céloz ige 8a

1. tn (átv is) ’fegyvert, (hajítható) tárgyat, ütést stb. a célpontra irányít(va tart)’ ❖ A’ mikor az Ellenség valami Poſtot foglal-el, annak erejét, és erötlenségét jól meg-jegyezzétek, […] ’s mindenkor oly helyre kell tzéloznunk, a’ hol leg-keveſebb ellenkezéſtöl félhetünk (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. 7098006, 115) | Csak rövid ideig czélozott. A nyil bennakadt az elitélt ballábában (1879 Sziklay János ford.–Sacher-Masoch 8447004, 29) | Minden szavának éle van, amely megsebzi azt, akire céloz és azt, aki mondja. Kétélű fegyver az ő szelleme s Wildet e fegyver ölte meg (1905 Juhász Gyula¹ 9284819, 59) | Feláll, megmarkolja a fejszét, céloz, nekihuzakodik. Lecsap (1930 Kodolányi János CD10) | belehugyoztak a vécékagylóba, viszonylag pontosan célozva (1985 Márton László 1107002, 80) | kitűnően céloz, igazi céllövész-tehetség (1990 Takács Ferenc 2011012, 43).

1a. ts (rég) ’〈fegyvert, (hajítható) tárgyat stb.〉 a célpontra irányít’ ❖ addig tzélozták a’ jó izün beszélgetö Achillesre lándsájokat (1774 Dugonics András C1484, 27) | fél lábbal térgyepl férfiú, nyilas kéz íját tartván, mellyet az elötte men Szarvas ellen tzélozni láttatik (1788 Molnár Ferenc¹ 7231001, 8) | [a véreb] a nyakára célozta az ugrást (1872–1874 Jókai Mór CD18) | A hegyek felől óriás gomolyagok görögnek, mint játékos labdák, füstölögve, mintha valami gyerekóriás mutatná magát a messzeségben, féktelen kedvvel az ablakoknak célozva egy-egy buborékot (1926 Sziráky Judith CD10).

1b. ts (átv is) ’vkit, vmit így célba vesz (vmivel)’ ❖ Több haragos Istent, több téged gyűlölőt Ne gyűjts, mert a sokba találsz egy megölőt. Már is sok szem czéloz (1790 Héczei Dániel 7139001, 205) | De a basa még él mennykő nagy hasával, S Kukoricza Jancsit czélozza vasával (1844 Petőfi Sándor C3500, 31) | [Alóeusz fiai] Dárdáikkal az ebet célozták, de egymást találták halálosan (1893 PallasLex. CD02) | Az udvaron […] kavicsokkal célozza unalmában a gránátalmákat (1968 Kardos G. György 9303001, 174) | [Herman Ottó] szónoklatainak mérges nyilai minden alkalommal célozták a kormánypárti korrupciót (1971 Kósa László CD30).

2. ts (kissé rég) ’szándékozik, tervez megtenni vmit’ ❖ Hová tzéloztok indulni (1776 Németh Antal¹ C3320, 27) | értekezésem folytán leginkább az oly oldalokat czéloztam érinteni, melyekről eddig nem volt szó az irodalomban (1851 Magyar közmondások könyve C2993, 461) | Ember, a tengert ne célozd megbékozni: nem lehet! (1904 Babits Mihály 9014079, 53) | Semmi veszedelmet nem czélzok ellened (1907–1915 Baksay Sándor ford.–Homérosz C0735, 369).

2a. ts (kissé hiv) ’〈cselekvés, intézkedés, megnyilvánulás vmely célt〉 megvalósulásában, érvényre jutásában előmozdít, elősegít’ ❖ némelly helyeken az Orſzág Rendei által említett Törvények, minden oknak kinyilatkoztatáſa nélkl, ki-hagyattatnának, máſutt pedig egy helyrl más helyre által tétetnének, mintha talán ez által azon Törvényeknek ertlenítéſe tzéloztatna (1791 Országgyűlési jegyzések 7452009, 619) | a’ bel jobblét sikerét czélozzák (1833 Andrássy György–Széchenyi István C0619, 11) | Nagyvárad új főkapitányának sok új, üdvös reformja közt nem egy olyan van, mely határozottan veszedelmet jelent s a rendőrség omnipotenciáját célozza (1901 Ady Endre C0535, 91) | A büntetés azt célozza, hogy a megtorlástól való félelem megfelelő magatartást eredményezzen a jövőben (1976 Selye János 9594002, 71) | A nemek szerinti szegregáció […] a nők kizárását célozta a technológiailag fejlődő, illetve gazdasági előnyökkel járó munkakörökből (1997 Asztalos-Morell Ildikó 2047002, 36).

2b. tn (kissé rég)(erőfeszítéssel, fáradozva) vmely cél megvalósulását elősegíti, ill. erre törekszik’ ❖ Képtelen hivánſág azt roſzra magyarázni, a’ mi a’ köz jónak elö mozditáſára tzéloz (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 13) | Amit Ármány tesz (s ide látszik tartozni Bors elveszte is), mind a magyarok romlására céloz (1826–1827 Toldy Ferenc 8481035, 85) | [A hírlap] egész inditványával csak oda czéloz, hogy a dohány monopolium Magyarországra is behozassék (1846 Hetilap CD61) | Andrássy már ekkor felismerte, hogy hova céloz a Napóleonnal való barátkozás (1910 Halász Imre CD10).

3. ts ’〈megnyilvánulás(sal), érdeklődés(sel), figyelem(mel) stb.〉 megcéloz, célba vesz, ill. célpontjául v. elérendő célként kijelöl vkit, vmit’ ❖ Természetes azután, hogy Innocent jeles művészünk vagy Gyárfás remek történeti festőnk (nem éppen őket célozom, csak a neveiket veszem kölcsön) elbizakodik (1884 Mikszáth Kálmán CD04) | én nem szeretem a nyers témákat a színpadon, az olyakat különösen nem, amelyek elemi testi funkciókat céloznak (1912 Lengyel Menyhért CD10) | Conrad Aiken könyve nem igényli hogy teljes tükre lenne egy ország vagy egy kor lírájának. Aiken inkább a szépséget mint a jellegzetességet vagy teljességet célozta (1930 Babits Mihály CD10) | sohasem gondoltam volna, hogy egy olyan hazában kell majd élnem, ahol ha elhangzik, hogy nemzet, hogy magyar, akkor emiatt valakik ösztönösen fenyegetve érezhetik magukat, s hogy méricskélni kelljen, kit céloz és kit nem ez a fékevesztett fenekedés (1992 Mátyás Győző 2027028, 25) | Szinte valamennyi [épülő lakópark] a felső középréteget célozza, mint potenciális vevőt (1995 Magyar Hírlap CD09).

3a. tn (ritk) ’vmilyen (ártó) szándék, heves érzelem stb. irányul vkire v. vmire’ ❖ Soliman Tsáſzárnak hazánknak végs romlására tzélozó nagy hadi kéſzleteinek ſzomorú hire (1789 Decsy Sámuel 7078010, 247) | Bősz szenvedély ráz téged, át meg át; Gonosz jel ez; de remélem, remélem, Nem czéloz énrám (1864 Szász Károly² ford.–Shakespeare CD11) | szatírája oda üt, ahova céloz (1938 Schöpflin Aladár CD10).

3b. tn ’szöveg(gel), beszéd(del), cselekedet(tel vki) burkoltan, nem határozott formában, pontosabb megnevezés nélkül, közvetve utal vkire, vmire’ ❖ Erre tzéloz tehát a’ Vers-író, hogy a’ mellé [ti. a korona mellé] fegyveres Magyar örző Katona is kell (1785 Főldi János 7112005, 131) | Oda tzéloz példám, hogy tsak serdűlt korban Tehet számot ember a’ baráti sorban (1821 Mátyási József 7221003, 82) | [a kérők] megjelenésük czélját eleinte titkolják. Csak némi idő múlva czéloznak óvatosan ez irányba azzal, hogy a leány atyját megkinálják a náluk levő palaczkból (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Sejted már, mire célzok? (1940 Háy Gyula 9232002, 56) | nyilvánvaló, hogy ebben a köszönést is helyettesítő „Hogy bírod”-ban mindenki az évek óta ellenem folyó rágalomhadjáratokra céloz (1994 Csoóri Sándor 9090089, 1238).

4. tn (rég, ritk) ’vhova eljutni szándékozik’ ❖ nem meſzſze tzéloz az ezpeditzió (1797 Bécsi Magyar Merkurius 7396044, 57).

4a. ts (rég) ’mozgás, út, es. utazás céljának kijelöl vmit’ ❖ mint a’ kit megsarkantyúztak, olyly sebességgel futott a’ tzélzott fához (1787 Gelei József ford.–Campe C1870, 229) | a’ kör’ minden sugárai czélozzák a’ központot, melyben egyesülnek is (1841 Péterfi Károly 8362001, 3) | Jó az, így ismerni az embereket, így tudni a mozgásukról, mit céloznak, mi van mögöttük (1936 Dallos Sándor CD10).

Vö. CzF. czéloz¹, czéloz²; ÉrtSz.; TESz. cél; ÉKsz.; SzT. ~, célozó; ÚMTsz.

céloz ige 8a
1. tárgyatlan (átv is)
fegyvert, (hajítható) tárgyat, ütést stb. a célpontra irányít(va tart)
A’ mikor az Ellenség valami Poſtot foglal-el, annak erejét, és erötlenségét jól meg-jegyezzétek, […] ’s mindenkor oly helyre kell tzéloznunk, a’ hol leg-keveſebb ellenkezéſtöl félhetünk
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
Csak rövid ideig czélozott. A nyil bennakadt az elitélt ballábában
(1879 Sziklay János ford.Sacher-Masoch)
Minden szavának éle van, amely megsebzi azt, akire céloz és azt, aki mondja. Kétélű fegyver az ő szelleme s Wildet e fegyver ölte meg
(1905 Juhász Gyula¹)
Feláll, megmarkolja a fejszét, céloz, nekihuzakodik. Lecsap
(1930 Kodolányi János)
belehugyoztak a vécékagylóba, viszonylag pontosan célozva
(1985 Márton László)
kitűnően céloz, igazi céllövész-tehetség
(1990 Takács Ferenc)
1a. tárgyas (rég)
〈fegyvert, (hajítható) tárgyat stb.〉 a célpontra irányít
addig tzélozták a’ jó izün beszélgetö Achillesre lándsájokat
(1774 Dugonics András)
fél lábbal térgyepl férfiú, nyilas kéz íját tartván, mellyet az elötte men Szarvas ellen tzélozni láttatik
(1788 Molnár Ferenc¹)
[a véreb] a nyakára célozta az ugrást
(1872–1874 Jókai Mór)
A hegyek felől óriás gomolyagok görögnek, mint játékos labdák, füstölögve, mintha valami gyerekóriás mutatná magát a messzeségben, féktelen kedvvel az ablakoknak célozva egy-egy buborékot
(1926 Sziráky Judith)
1b. tárgyas (átv is)
vkit, vmit így célba vesz (vmivel)
Több haragos Istent, több téged gyűlölőt Ne gyűjts, mert a sokba találsz egy megölőt. Már is sok szem czéloz
(1790 Héczei Dániel)
De a basa még él mennykő nagy hasával, S Kukoricza Jancsit czélozza vasával
(1844 Petőfi Sándor)
[Alóeusz fiai] Dárdáikkal az ebet célozták, de egymást találták halálosan
(1893 PallasLex.)
Az udvaron […] kavicsokkal célozza unalmában a gránátalmákat
(1968 Kardos G. György)
[Herman Ottó] szónoklatainak mérges nyilai minden alkalommal célozták a kormánypárti korrupciót
(1971 Kósa László)
2. tárgyas (kissé rég)
szándékozik, tervez megtenni vmit
Hová tzéloztok indulni
(1776 Németh Antal¹)
értekezésem folytán leginkább az oly oldalokat czéloztam érinteni, melyekről eddig nem volt szó az irodalomban
(1851 Magyar közmondások könyve)
Ember, a tengert ne célozd megbékozni: nem lehet!
(1904 Babits Mihály)
Semmi veszedelmet nem czélzok ellened
(1907–1915 Baksay Sándor ford.Homérosz)
2a. tárgyas (kissé hiv)
〈cselekvés, intézkedés, megnyilvánulás vmely célt〉 megvalósulásában, érvényre jutásában előmozdít, elősegít
némelly helyeken az Orſzág Rendei által említett Törvények, minden oknak kinyilatkoztatáſa nélkl, ki-hagyattatnának, máſutt pedig egy helyrl más helyre által tétetnének, mintha talán ez által azon Törvényeknek ertlenítéſe tzéloztatna
(1791 Országgyűlési jegyzések)
a’ bel jobblét sikerét czélozzák
(1833 Andrássy György–Széchenyi István)
Nagyvárad új főkapitányának sok új, üdvös reformja közt nem egy olyan van, mely határozottan veszedelmet jelent s a rendőrség omnipotenciáját célozza
(1901 Ady Endre)
A büntetés azt célozza, hogy a megtorlástól való félelem megfelelő magatartást eredményezzen a jövőben
(1976 Selye János)
A nemek szerinti szegregáció […] a nők kizárását célozta a technológiailag fejlődő, illetve gazdasági előnyökkel járó munkakörökből
(1997 Asztalos-Morell Ildikó)
2b. tárgyatlan (kissé rég)
(erőfeszítéssel, fáradozva) vmely cél megvalósulását elősegíti, ill. erre törekszik
Képtelen hivánſág azt roſzra magyarázni, a’ mi a’ köz jónak elö mozditáſára tzéloz
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Amit Ármány tesz (s ide látszik tartozni Bors elveszte is), mind a magyarok romlására céloz
(1826–1827 Toldy Ferenc)
[A hírlap] egész inditványával csak oda czéloz, hogy a dohány monopolium Magyarországra is behozassék
(1846 Hetilap)
Andrássy már ekkor felismerte, hogy hova céloz a Napóleonnal való barátkozás
(1910 Halász Imre)
3. tárgyas
〈megnyilvánulás(sal), érdeklődés(sel), figyelem(mel) stb.〉 megcéloz, célba vesz, ill. célpontjául v. elérendő célként kijelöl vkit, vmit
Természetes azután, hogy Innocent jeles művészünk vagy Gyárfás remek történeti festőnk (nem éppen őket célozom, csak a neveiket veszem kölcsön) elbizakodik
(1884 Mikszáth Kálmán)
én nem szeretem a nyers témákat a színpadon, az olyakat különösen nem, amelyek elemi testi funkciókat céloznak
(1912 Lengyel Menyhért)
Conrad Aiken könyve nem igényli hogy teljes tükre lenne egy ország vagy egy kor lírájának. Aiken inkább a szépséget mint a jellegzetességet vagy teljességet célozta
(1930 Babits Mihály)
sohasem gondoltam volna, hogy egy olyan hazában kell majd élnem, ahol ha elhangzik, hogy nemzet, hogy magyar, akkor emiatt valakik ösztönösen fenyegetve érezhetik magukat, s hogy méricskélni kelljen, kit céloz és kit nem ez a fékevesztett fenekedés
(1992 Mátyás Győző)
Szinte valamennyi [épülő lakópark] a felső középréteget célozza, mint potenciális vevőt
(1995 Magyar Hírlap)
3a. tárgyatlan (ritk)
vmilyen (ártó) szándék, heves érzelem stb. irányul vkire v. vmire
Soliman Tsáſzárnak hazánknak végs romlására tzélozó nagy hadi kéſzleteinek ſzomorú hire
(1789 Decsy Sámuel)
Bősz szenvedély ráz téged, át meg át; Gonosz jel ez; de remélem, remélem, Nem czéloz énrám
(1864 Szász Károly² ford.Shakespeare)
szatírája oda üt, ahova céloz
(1938 Schöpflin Aladár)
3b. tárgyatlan
szöveg(gel), beszéd(del), cselekedet(tel vki) burkoltan, nem határozott formában, pontosabb megnevezés nélkül, közvetve utal vkire, vmire
Erre tzéloz tehát a’ Vers-író, hogy a’ mellé [ti. a korona mellé] fegyveres Magyar örző Katona is kell
(1785 Főldi János)
Oda tzéloz példám, hogy tsak serdűlt korban Tehet számot ember a’ baráti sorban
(1821 Mátyási József)
[a kérők] megjelenésük czélját eleinte titkolják. Csak némi idő múlva czéloznak óvatosan ez irányba azzal, hogy a leány atyját megkinálják a náluk levő palaczkból
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Sejted már, mire célzok?
(1940 Háy Gyula)
nyilvánvaló, hogy ebben a köszönést is helyettesítő „Hogy bírod”-ban mindenki az évek óta ellenem folyó rágalomhadjáratokra céloz
(1994 Csoóri Sándor)
4. tárgyatlan (rég, ritk)
vhova eljutni szándékozik
nem meſzſze tzéloz az ezpeditzió
(1797 Bécsi Magyar Merkurius)
4a. tárgyas (rég)
mozgás, út, es. utazás céljának kijelöl vmit
mint a’ kit megsarkantyúztak, olyly sebességgel futott a’ tzélzott fához
(1787 Gelei József ford.Campe)
a’ kör’ minden sugárai czélozzák a’ központot, melyben egyesülnek is
(1841 Péterfi Károly)
Jó az, így ismerni az embereket, így tudni a mozgásukról, mit céloznak, mi van mögöttük
(1936 Dallos Sándor)
Vö. CzF. czéloz¹, czéloz²; ÉrtSz.; TESz. cél; ÉKsz.; SzT. ~, célozó; ÚMTsz.

Beállítások