darab fn 3A1db, drb (kissé rég)

1. (átv is) ’szilárd halmazállapotú anyagnak, ill. tárgynak, dolognak levált, leválasztott v. annak széteséséből keletkezett, közelebbről meg nem határozott nagyságú és alakú része’ ❖ Sok darabokba törött mind kettönek dárdája (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0809, 105) | az ekképen elkészűlt szappan fa formákba, avagy négy szegletes lyukatsos fenekű ládákba öntetik, […] a’ mellyekben megkeménnyedvén, az eladáshoz képest alkalmatos darabokra szabdaltatik fel (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² 8315021, 378) | A szabadság szobra mellett elhaladván [az öreg], azt állványáról dühösen ledobta és széttört darabjaira lábaival tiprott (1865 Lauka Gusztáv 8343011, 31) | Az egymásra tornyosúló kőomladékok arról tanúskodnak, hogy a hegyek is elöregszenek, elmállanak és a völgybe görgetik levált darabjaikat (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A turistaház mögötti emelkedő nagy zöld köveiről tenyérnyi darabokban málladozott le az olvadó hó (1978 Bodor Ádám 1020032, 105) | A Tripartitum a darabokra szaggatott országban az egység szimbóluma lett (1999 Mezey Barna CD17).

1a. (jelzőként, rendsz. az egy szóval) ’vhány ilyen résznyi’ ❖ Egykor egy darab tvis, meg akadván bizonyos ſzemély’ torkában, katzagás által vettetett-ki (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 428) | jobb izű azon darab kenyér, melyet munkálva szereztünk, mint az, melyet napestig henyélve vártunk be s más tett előnkbe (1834–1837 Széchenyi István 8429021, 125) | a mészárosnál talán kapni egy darab húst, amelyet lacipecsenye módjára ki lehetne sütni (1925 Krúdy Gyula CD54) | nem volt akkor még egy darab beton se a faluban (1991 Őrszigethy Erzsébet 2038002, 20).

2. (gyakr. az egy szóval) ’dolognak, kül. tárgynak, területnek (vmely) része, szakasza’ ❖ itt egy darabon az Elbe körül homokos föld [van] (1783 Wégh János C2554, 45) | a’ Papirosnak csak egy darabját látta (1807 Dugonics András ford.–Voltaire 7087036, 69) | A házból kevés látszott ki, annyira eltakarta azt négy terebélyes fűzfa; csak az ajtaját lehetett látni, meg egy darabot az eszterhéjas tornácából (1885 Jókai Mór CD18) | [a lehajló inggallér] hosszú, sovány és szögletes nyakát nagy darabon hagyta fedetlenül (1906 Mikszáth Kálmán CD04) | [a földből] bérelni lehetett tíz lépés hosszú darabokat, konyhakertnek vagy dinnyének (1939 Móricz Zsigmond C5087, 258) | Az osztrák [fotó]művész ráadásul nem az egész arcot örökíti meg, hanem mindig csak egy-egy darabját (1995 Magyar Hírlap CD09).

2a. (jelzőként)(vhány) ilyen résznyi, szakasznyi 〈terület, tárgy, dolog〉’ ❖ [a festéket] próbáld meg egy darab falon: ha elegendő sárga e? s ha sárgábbnak akarod, több gáliczköves vizet önts hozzá (1826 Fáy András¹ 8139010, 35) | A keskeny darab eget, melyet magam fölött láték, mindig sürűbb fátyol borítá (1861 Eötvös József C1597, 149) | Ez a kis darab föld maradt meg neki a birtokából (1906 Kaffka Margit 9290046, 36) | [a francia énekesben] egy darab Párizst látott (1974 Fekete Gyula 9141005, 526).

2b. ’távolságnak v. időnek (vmekkora) része, szakasza’ ❖ a’ lábak meleg ruhákkal meg-drgöltettvén, az utánn egy darabig meleg vizben tartattnak (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 319) | [a Hold] újulásától fogva, midőn t. i. alkonykor nyúgoton feltetszik, minden nap jó darabot halad kelet felé, míg meg nem telik (1826 Fazekas Mihály C1701, 51) | Csak egy darabra kísérem el önt, uram (1846 Petőfi Sándor C3509, 38) | A délutánból még nagy darab volt hátra (1913 Babits Mihály C0694, 52) | eltart egy jó darabig, mire teljesen felépül (1998 Magyar Hírlap CD09).

2c. (jelzőként) (kissé rég)(vhány) ilyen résznyi 〈távolság, idő〉’ ❖ Találtattanak ugyan-is már egy darab idötöl fogva […] Nemzetek’ jovát ſzíveſen elé mozditani kívánó Magyar Irók (1772 Tordai Sámuel 7353001, [V]) | Mikor elsbb Vándorlott, egy vén Doctornál jó darab ízig Szolgált (1814 Fazekas Mihály 8138030, 11) | A vasuti állomás jó darab út volt innen, sáros és hepehupás mezőn (1926 Babits Mihály C0698, 120) | Eltelt ismét egy kis darab élet, rebben a percmutató (1993 Petri György 9530112, 500).

2d. (-ban raggal, hsz-szerűen) (kissé rég v. nyj) ’〈annak kif-ére, hogy vmely dolognak csak egy része van (meg) v. történt (meg), ill. készült el〉’ ❖ [a beszélgetésünk] arra indít, hogy közöljem Uram Öcsémmel két versemet, az eggyiket egészen, a’ másikat csak darabban (1809 Kazinczy Ferenc C2559, 349) | Toldi Estéje még darabban van; egyszerűsítnem kell az egészet (1847 Arany János C0642, 44) | az én fiatalkoromban nagyon megszégyenítő bélyeg volt a „félbemaradt exisztencia”, … mert azt a legtöbbször nem kérdezték meg, hogy mi siklatta ki pályájából a darabban-maradtat (1934 Móra Ferenc C3204, 158) | darabban maradt náluk a kapálás, a munka (1987 Magyar Nyelv C5927, 350).

2e. (jelzőként) (rég) ’nem egész, nem teljes (mennyiségnyi)’ ❖ Holta utánn darab írásaiból közre botsátotta Révai Miklós (1787 Téli éjszakák C1666, [1]) | Van még egy darab borom az ablakban (löszpince oldalába vájt vakablakban álló, megkezdett üveg bor), hozd fel, előbb az fogyjon el (1987 Magyar Nyelv C5927, 350).

3. ’részekből álló tárgy, dolog alkatrészeinek, alkotóelemeinek egyike’ ❖ ? Szabadságnak vagyon sok formája, Sok tarka darabból áll a’ maskarája (1772 Orczy Lőrinc 7249004, 19) | igen szép 650 darabból összerakott hordócska (1847 Hetilap CD61) | Egy olyan széket fundált ki, ami darabokra szétszedhető s tábori ágynak is elnyújtható (1891 Jókai Mór CD18) | A köpenyem szétfejtve, darabokban hever az asztalon, Rézi nagy szabóollóval ügyködik körülötte (1973 Gion Nándor 9190007, 253) | a darabjaira szedett kályhának minden elemét kézzel tisztítjuk meg (1998 Lakáskultúra CD39).

4. ’több önálló egészből álló egységnek, kül. készletnek, gyűjteménynek, sorozatnak, es. csoportnak vmely tagja’ ❖ A bibliothéka mintegy százezer darabból áll, igen nevezetes régi írókból (1835 Bölöni Farkas Sándor 8066002, 156) | De hát lehet magyar nemzetőr-csapatnak csak egy darabja is képes rabolni saját polgártársai közt, midőn épen szent kötelessége útján jár? (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | muszuj, – Kolozsvár környékén bagazia a neve, – a kalotaszegi viselet e legjellemzőbb darabja (1907 Malonyay Dezső CD07) | Berlinben kiállított képe egy 50 db-ból álló sorozathoz tartozik (1912 Felvinczi Takáts Zoltán CD10) | a porcellángarnitúrából, amire úgy vigyáztam, nem hiányzik-e egy darab? (1937 Karinthy Frigyes 9309003, 222) | a múzeum legértékesebb darabjai (1996 Magyar Hírlap CD09).

4a. (rég) ’írói munkásság könyvben megjelent köteteinek egyike’ ❖ Ezen nevezetes Iró munkájinak ereje, ſzine, harmintz hat könyvekbe vannak ſzve szedve, hol mindenik darabnak elég levele van az olvaſásra (1779 Bessenyei György¹ C1082, 317) | Doctor Mátyus Úrnak a’ Diétetikája, már meg-lehets vaſtag Darabokban (Tomuſokban) a’ Thécámban van (1793 Bécsi Magyar Bibliotéka 7395001, 6).

5. (gyakr. az egy szn-vel) ’részekre nem osztott, egész’ ❖ Ha az  földjei mind együtt egy darabban volnának, […] az idt, tselédjeit és a’ természetbéli nevelményeket ſokkal nagyobb’ haſzonra fordítaná (1786 Kónyi János ford.–Tessedik C2734, 166) | a’ felhasogatott fa több meleget ád mint a’ darabokban lévő: tehát hasogatottal kell tüzelni (1846 Zelena Ferenc 8534001, 5) | A hordóban levő arany nem kivert pénz, hanem egyetlen egy tömegbe van az öntve; öt mázsa egy darabban (1875 Jókai Mór CD18) | A koporsó ládája rendesen egy darabból van kifaragva, épen úgy a födele is (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Van aki úgy szereti, ha a krumpli széjjel fő a levesben, a másik meg azt kívánja, hogy darabokban maradjon (1941 Veres Péter 9771013, 110) | Idáig sose tudta, milyen páratlanul szépek a nyári hajnalok, a nyári kert. A világ teljes volt, csodálatosan egy darab, s mégis minden kis részletét mintha külön-külön megrajzolták volna (1963 Pilinszky János 9531158, 179) | Jézus köntöse mivel egy darabban szőtt és nem összevarrott volt, értékes ruhadarabnak számított (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202).

5a. (nyj) ’meghatározott mennyiségű, ill. súlyú, még fel nem gombolyított fonalnak csomója, matring’ ❖ Ha 5 pászma van a motollán, a mi darabnak mondatik, azokat spárgával összekötik, összefacsarják (1905 Néprajzi Múzeum Értesítője C6961, 269) | egy darabot kellett levennie a motolláról, ami 53 ige (1 ige = 3 szál) (1934 Kiss Lajos¹ C5226, 39) | Hány szál fonal ad egy darabot? Kemenesalján 1920 szál (1950 Szolnoky Lajos C6615, 49).

5b. (jelzőként) (nyj)(vhány) ilyen mennyiségű 〈fonál〉’ ❖ [Horváth Tamás cigány] a zalaegerszegi vásárban némely eltulajdonított portékákat, úgymint egy új abroszt, […] egy pár új csizmát, 4 darab vörös pamutfonalat, 1 új pokrócot, s egy szűrt a maga szekerén rejtegetett (1824 Deák Ferenc CD51) | Miklós napján a leányos házakat az ifju legények rendre járják, megvizsgálják a darab fonalakat, s azon leányt ki nov. 1-ső napjától kezdve minden hétről egy darab fonalat nem mutathat, hamuval tömött zatskóval megütögetik (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Ëgy darap fonálból ëgy gombolyag lesz (1942 Vajkai Aurél C6723, 286) | Egyszerre a fonal vastagságától függően 3–10 pászmát motollálnak fel: ez 1 darab fonal (1980 NéprajziLex. CD47).

6. ’〈(azonos fajta) tárgyak, élőlények, dolgok közül〉 egy példány, egyed’ ❖ külön kell tartani a’ juhokat, a’ melyek már betegek, […] tehát minden kéſedelem nélkül, azokat az egéſséges daraboktól el-kell ſzakaſztani (1774 Tapasztalásból merített oktatás ford. C4090, 140) | [Döbrögi] a’ Portékáknak maga szokta ki-szabni az árát, És a’ melly Darabért többet mert kérni az Áros, El-confiscáltatta, meg is büntette keményenn (1814 Fazekas Mihály 8138030, 6) | Zsiványoknak vigyem el átkozott pénzit? Tán minden darabhoz vérfoltok ragadtak, S én ilyen kincsekkel legyek boldog, gazdag? (1844 Petőfi Sándor C3506, 190) | [tengeri teknősökből] gyakran 40,000 db. kerül eladásra (1893 PallasLex. CD02) | A krémes darabja három pengő, a pörcös pogácsáé kettő, a túróslepényé is három (1945 Illyés Gyula 9274069, 15) | Ezeket a famatuzsálemeket szinte darabonként kellene védeni (1995 Magyarország állatvilága CD14).

6a. (jelzőként) ’vhány ilyen egységnyi 〈tárgy, élőlény, dolog〉’ ❖ Egy jól meg-hizott, ’s az egéſz eſztendön által ſzorgalmatos gondviſeléſſel helyre hozattatott Koshoz, minden kételkedés nélkül, 20. darab juhot lehet botsáttani (1774 Tapasztalásból merétett oktatás 7462001, 48) | Én kilépek a’ hallgatásból, ’s közlöm itt az Úrral három darab versemet (1810 Kazinczy Ferenc C2560, 204) | [a rabláskor] 250 frt bankjegyekben, 350 drb huszas, 10 db tallér és 2 drb arany oroztatott el (1877 Budapest 8674001, 5) | a hajó ebédlőjében egy, egyetlenegy darab ember alszik (1908 Ignotus CD10) | 2 db tojás (1981 Magyar Konyha 2206029, 4).

7. ’színpadi előadásra szánt művészi alkotás’ ❖ a’ Magyar Teátromra kéſzlt darabokból a’ többi köztt a’ Hunyadi ſzomorújátékot veſzi példáúl (1787 Bécsi Magyar Múzsa C0349, 576) | – Én vagyok az az ember, kérem, aki a Nemzeti Színháznál ugatni szoktam. Én vagyok a darabokban a kutya (1882 Mikszáth Kálmán CD04) | – Színházban voltál? És melyik darabot láttad? (1922 Szini Gyula CD10) | [a] portugál koreográfus magyar táncosokkal állítja színpadra legújabb darabját (1994 Magyar Hírlap CD09).

7a. (rövidebb) zenei műalkotás’ ❖ megjelent egy pásztor ’s fuvoláján 6 fölséges darabot játszott (1840 Horváth Zsigmond¹ 8190003, 115) | Bartók Béla muzsikájában, különösen a zenekari darabjaiban benne lüktet az ő egész érdekes temperamentuma (1908 Csáth Géza CD10) | Hangos üdvrivalgás fogadta hétfőn este a Zeneakadémián a Nemzeti Filharmonikusok koncertjének minden darabját (2000 Magyar Hírlap CD09).

Ö: bőr~, bravúr-, bútor~, dirib~, föld~, kamara~, minta~, munka~, nagy~, pénz~, ruha~, siker~, szín~, ügy~, zene~; a -darab címszó alatt: fa~, fém~, hegedű~, hús~, jég~, kenyér~, kő~, orgona~, papír~, szikla~, üveg~, vas~, vászon~, zongora~.

ÖU: cukor~, cserép~, csipke~, csont~, deszka~, élet~, ének~, érc~, ezüst~, fal~, freskó~, gyémánt~, gyermek~, játék~, karakter~, koncert~, kórus~, kötél~, kőzet~, márvány~, mester~, mozaik~, műsor~, ólom~, opera~, posztó~, próba~, repesz~, rongy~, sár~, selyem~, só~, szalonna~, szóló~, szövet~, tánc~, vizsga~.

ÖE: ~bemutató, ~gyártás, ~írás, ~munka, ~só, ~szén, ~választás.

Sz: darabcsa, darabnyi, darabocska.

Vö. CzF. ~, darabokra, darabonként, darabra; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. ~, darabig

darab főnév 3A1
db -3A1
drb -3A1 (kissé rég)
1. (átv is)
szilárd halmazállapotú anyagnak, ill. tárgynak, dolognak levált, leválasztott v. annak széteséséből keletkezett, közelebbről meg nem határozott nagyságú és alakú része
Sok darabokba törött mind kettönek dárdája
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
az ekképen elkészűlt szappan fa formákba, avagy négy szegletes lyukatsos fenekű ládákba öntetik, […] a’ mellyekben megkeménnyedvén, az eladáshoz képest alkalmatos darabokra szabdaltatik fel
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
A szabadság szobra mellett elhaladván [az öreg], azt állványáról dühösen ledobta és széttört darabjaira lábaival tiprott
(1865 Lauka Gusztáv)
Az egymásra tornyosúló kőomladékok arról tanúskodnak, hogy a hegyek is elöregszenek, elmállanak és a völgybe görgetik levált darabjaikat
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A turistaház mögötti emelkedő nagy zöld köveiről tenyérnyi darabokban málladozott le az olvadó hó
(1978 Bodor Ádám)
A Tripartitum a darabokra szaggatott országban az egység szimbóluma lett
(1999 Mezey Barna)
1a. (jelzőként, rendsz. az egy szóval)
vhány ilyen résznyi
Egykor egy darab tvis, meg akadván bizonyos ſzemély’ torkában, katzagás által vettetett-ki
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
jobb izű azon darab kenyér, melyet munkálva szereztünk, mint az, melyet napestig henyélve vártunk be s más tett előnkbe
(1834–1837 Széchenyi István)
a mészárosnál talán kapni egy darab húst, amelyet lacipecsenye módjára ki lehetne sütni
(1925 Krúdy Gyula)
nem volt akkor még egy darab beton se a faluban
(1991 Őrszigethy Erzsébet)
2. (gyakr. az egy szóval)
dolognak, kül. tárgynak, területnek (vmely) része, szakasza
itt egy darabon az Elbe körül homokos föld [van]
(1783 Wégh János)
a’ Papirosnak csak egy darabját látta
(1807 Dugonics András ford.Voltaire)
A házból kevés látszott ki, annyira eltakarta azt négy terebélyes fűzfa; csak az ajtaját lehetett látni, meg egy darabot az eszterhéjas tornácából
(1885 Jókai Mór)
[a lehajló inggallér] hosszú, sovány és szögletes nyakát nagy darabon hagyta fedetlenül
(1906 Mikszáth Kálmán)
[a földből] bérelni lehetett tíz lépés hosszú darabokat, konyhakertnek vagy dinnyének
(1939 Móricz Zsigmond)
Az osztrák [fotó]művész ráadásul nem az egész arcot örökíti meg, hanem mindig csak egy-egy darabját
(1995 Magyar Hírlap)
2a. (jelzőként)
(vhány) ilyen résznyi, szakasznyi 〈terület, tárgy, dolog〉
[a festéket] próbáld meg egy darab falon: ha elegendő sárga e? s ha sárgábbnak akarod, több gáliczköves vizet önts hozzá
(1826 Fáy András¹)
A keskeny darab eget, melyet magam fölött láték, mindig sürűbb fátyol borítá
(1861 Eötvös József)
Ez a kis darab föld maradt meg neki a birtokából
(1906 Kaffka Margit)
[a francia énekesben] egy darab Párizst látott
(1974 Fekete Gyula)
2b.
távolságnak v. időnek (vmekkora) része, szakasza
a’ lábak meleg ruhákkal meg-drgöltettvén, az utánn egy darabig meleg vizben tartattnak
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
[a Hold] újulásától fogva, midőn t. i.tudniillik alkonykor nyúgoton feltetszik, minden nap jó darabot halad kelet felé, míg meg nem telik
(1826 Fazekas Mihály)
Csak egy darabra kísérem el önt, uram
(1846 Petőfi Sándor)
A délutánból még nagy darab volt hátra
(1913 Babits Mihály)
eltart egy jó darabig, mire teljesen felépül
(1998 Magyar Hírlap)
2c. (jelzőként) (kissé rég)
(vhány) ilyen résznyi 〈távolság, idő〉
Találtattanak ugyan-is már egy darab idötöl fogva […] Nemzetek’ jovát ſzíveſen elé mozditani kívánó Magyar Irók
(1772 Tordai Sámuel)
Mikor elsbb Vándorlott, egy vén Doctornál jó darab ízig Szolgált
(1814 Fazekas Mihály)
A vasuti állomás jó darab út volt innen, sáros és hepehupás mezőn
(1926 Babits Mihály)
Eltelt ismét egy kis darab élet, rebben a percmutató
(1993 Petri György)
2d. (-ban raggal, hsz-szerűen) (kissé rég v. nyj)
〈annak kif-ére, hogy vmely dolognak csak egy része van (meg) v. történt (meg), ill. készült el〉
[a beszélgetésünk] arra indít, hogy közöljem Uram Öcsémmel két versemet, az eggyiket egészen, a’ másikat csak darabban
(1809 Kazinczy Ferenc)
Toldi Estéje még darabban van; egyszerűsítnem kell az egészet
(1847 Arany János)
az én fiatalkoromban nagyon megszégyenítő bélyeg volt a „félbemaradt exisztencia”, … mert azt a legtöbbször nem kérdezték meg, hogy mi siklatta ki pályájából a darabban-maradtat
(1934 Móra Ferenc)
darabban maradt náluk a kapálás, a munka
(1987 Magyar Nyelv)
2e. (jelzőként) (rég)
nem egész, nem teljes (mennyiségnyi)
Holta utánn darab írásaiból közre botsátotta Révai Miklós
(1787 Téli éjszakák)
Van még egy darab borom az ablakban (löszpince oldalába vájt vakablakban álló, megkezdett üveg bor), hozd fel, előbb az fogyjon el
(1987 Magyar Nyelv)
3.
részekből álló tárgy, dolog alkatrészeinek, alkotóelemeinek egyike
?
Szabadságnak vagyon sok formája, Sok tarka darabból áll a’ maskarája
(1772 Orczy Lőrinc)
igen szép 650 darabból összerakott hordócska
(1847 Hetilap)
Egy olyan széket fundált ki, ami darabokra szétszedhető s tábori ágynak is elnyújtható
(1891 Jókai Mór)
A köpenyem szétfejtve, darabokban hever az asztalon, Rézi nagy szabóollóval ügyködik körülötte
(1973 Gion Nándor)
a darabjaira szedett kályhának minden elemét kézzel tisztítjuk meg
(1998 Lakáskultúra)
4.
több önálló egészből álló egységnek, kül. készletnek, gyűjteménynek, sorozatnak, es. csoportnak vmely tagja
A bibliothéka mintegy százezer darabból áll, igen nevezetes régi írókból
(1835 Bölöni Farkas Sándor)
De hát lehet magyar nemzetőr-csapatnak csak egy darabja is képes rabolni saját polgártársai közt, midőn épen szent kötelessége útján jár?
(1848 Kossuth Hírlapja)
muszuj, – Kolozsvár környékén bagazia a neve, – a kalotaszegi viselet e legjellemzőbb darabja
(1907 Malonyay Dezső)
Berlinben kiállított képe egy 50 db-ból álló sorozathoz tartozik
(1912 Felvinczi Takáts Zoltán)
a porcellángarnitúrából, amire úgy vigyáztam, nem hiányzik-e egy darab?
(1937 Karinthy Frigyes)
a múzeum legértékesebb darabjai
(1996 Magyar Hírlap)
4a. (rég)
írói munkásság könyvben megjelent köteteinek egyike
Ezen nevezetes Iró munkájinak ereje, ſzine, harmintz hat könyvekbe vannak ſzve szedve, hol mindenik darabnak elég levele van az olvaſásra
(1779 Bessenyei György¹)
Doctor Mátyus Úrnak a’ Diétetikája, már meg-lehets vaſtag Darabokban (Tomuſokban) a’ Thécámban van
(1793 Bécsi Magyar Bibliotéka)
5. (gyakr. az egy szn-vel)
részekre nem osztott, egész
Ha az  földjei mind együtt egy darabban volnának, […] az idt, tselédjeit és a’ természetbéli nevelményeket ſokkal nagyobb’ haſzonra fordítaná
(1786 Kónyi János ford.Tessedik)
a’ felhasogatott fa több meleget ád mint a’ darabokban lévő: tehát hasogatottal kell tüzelni
(1846 Zelena Ferenc)
A hordóban levő arany nem kivert pénz, hanem egyetlen egy tömegbe van az öntve; öt mázsa egy darabban
(1875 Jókai Mór)
A koporsó ládája rendesen egy darabból van kifaragva, épen úgy a födele is
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Van aki úgy szereti, ha a krumpli széjjel fő a levesben, a másik meg azt kívánja, hogy darabokban maradjon
(1941 Veres Péter)
Idáig sose tudta, milyen páratlanul szépek a nyári hajnalok, a nyári kert. A világ teljes volt, csodálatosan egy darab, s mégis minden kis részletét mintha külön-külön megrajzolták volna
(1963 Pilinszky János)
Jézus köntöse mivel egy darabban szőtt és nem összevarrott volt, értékes ruhadarabnak számított
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
5a. (nyj)
meghatározott mennyiségű, ill. súlyú, még fel nem gombolyított fonalnak csomója, matring
Ha 5 pászma van a motollán, a mi darabnak mondatik, azokat spárgával összekötik, összefacsarják
(1905 Néprajzi Múzeum Értesítője)
egy darabot kellett levennie a motolláról, ami 53 ige (1 ige = 3 szál)
(1934 Kiss Lajos¹)
Hány szál fonal ad egy darabot? Kemenesalján 1920 szál
(1950 Szolnoky Lajos)
5b. (jelzőként) (nyj)
(vhány) ilyen mennyiségű 〈fonál〉
[Horváth Tamás cigány] a zalaegerszegi vásárban némely eltulajdonított portékákat, úgymint egy új abroszt, […] egy pár új csizmát, 4 darab vörös pamutfonalat, 1 új pokrócot, s egy szűrt a maga szekerén rejtegetett
(1824 Deák Ferenc)
Miklós napján a leányos házakat az ifju legények rendre járják, megvizsgálják a darab fonalakat, s azon leányt ki nov.november 1-ső napjától kezdve minden hétről egy darab fonalat nem mutathat, hamuval tömött zatskóval megütögetik
(1856 Vasárnapi Újság)
Ëgy darap fonálból ëgy gombolyag lesz
(1942 Vajkai Aurél)
Egyszerre a fonal vastagságától függően 3–10 pászmát motollálnak fel: ez 1 darab fonal
(1980 NéprajziLex.)
6.
(azonos fajta) tárgyak, élőlények, dolgok közül〉 egy példány, egyed
külön kell tartani a’ juhokat, a’ melyek már betegek, […] tehát minden kéſedelem nélkül, azokat az egéſséges daraboktól el-kell ſzakaſztani
(1774 Tapasztalásból merített oktatás ford.)
[Döbrögi] a’ Portékáknak maga szokta ki-szabni az árát, És a’ melly Darabért többet mert kérni az Áros, El-confiscáltatta, meg is büntette keményenn
(1814 Fazekas Mihály)
Zsiványoknak vigyem el átkozott pénzit? Tán minden darabhoz vérfoltok ragadtak, S én ilyen kincsekkel legyek boldog, gazdag?
(1844 Petőfi Sándor)
[tengeri teknősökből] gyakran 40,000 db. kerül eladásra
(1893 PallasLex.)
A krémes darabja három pengő, a pörcös pogácsáé kettő, a túróslepényé is három
(1945 Illyés Gyula)
Ezeket a famatuzsálemeket szinte darabonként kellene védeni
(1995 Magyarország állatvilága)
6a. (jelzőként)
vhány ilyen egységnyi 〈tárgy, élőlény, dolog〉
Egy jól meg-hizott, ’s az egéſz eſztendön által ſzorgalmatos gondviſeléſſel helyre hozattatott Koshoz, minden kételkedés nélkül, 20. darab juhot lehet botsáttani
(1774 Tapasztalásból merétett oktatás)
Én kilépek a’ hallgatásból, ’s közlöm itt az Úrral három darab versemet
(1810 Kazinczy Ferenc)
[a rabláskor] 250 frtforint bankjegyekben, 350 drb huszas, 10 db tallér és 2 drb arany oroztatott el
(1877 Budapest)
a hajó ebédlőjében egy, egyetlenegy darab ember alszik
(1908 Ignotus)
2 db tojás
(1981 Magyar Konyha)
7.
színpadi előadásra szánt művészi alkotás
a’ Magyar Teátromra kéſzlt darabokból a’ többi köztt a’ Hunyadi ſzomorújátékot veſzi példáúl
(1787 Bécsi Magyar Múzsa)
– Én vagyok az az ember, kérem, aki a Nemzeti Színháznál ugatni szoktam. Én vagyok a darabokban a kutya
(1882 Mikszáth Kálmán)
– Színházban voltál? És melyik darabot láttad?
(1922 Szini Gyula)
[a] portugál koreográfus magyar táncosokkal állítja színpadra legújabb darabját
(1994 Magyar Hírlap)
7a.
(rövidebb) zenei műalkotás
megjelent egy pásztor ’s fuvoláján 6 fölséges darabot játszott
(1840 Horváth Zsigmond¹)
Bartók Béla muzsikájában, különösen a zenekari darabjaiban benne lüktet az ő egész érdekes temperamentuma
(1908 Csáth Géza)
Hangos üdvrivalgás fogadta hétfőn este a Zeneakadémián a Nemzeti Filharmonikusok koncertjének minden darabját
(2000 Magyar Hírlap)
ÖU: cukordarab, cserépdarab, csipkedarab, csontdarab, deszkadarab, életdarab, énekdarab, ércdarab, ezüstdarab, faldarab, freskódarab, gyémántdarab, gyermekdarab, játékdarab, karakterdarab, koncertdarab, kórusdarab, kötéldarab, kőzetdarab, márványdarab, mesterdarab, mozaikdarab, műsordarab, ólomdarab, operadarab, posztódarab, próbadarab, repeszdarab, rongydarab, sárdarab, selyemdarab, sódarab, szalonnadarab, szólódarab, szövetdarab, táncdarab, vizsgadarab
ÖE: darabbemutató, darabgyártás, darabírás, darabmunka, darabsó, darabszén, darabválasztás
Sz: darabcsa, darabnyi, darabocska
Vö. CzF. ~, darabokra, darabonként, darabra; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. ~, darabig

Beállítások