dogmatikus mn és fn 

I. mn 15A

1. (Vall) ’a hittételek rendszerébe, a dogmatikába belefoglalt, vallási dogmának tekintett, ill. ilyenen alapuló 〈tétel, tan, nézet stb.〉’ ❖ a főcél nem az lett, hogy a szentirás egyes mondatainak igazi értelmét megtalálják, hanem hogy a szentirás egyes mondataival dogmatikus tételeiket bizonyíttassák (1894 PallasLex. CD02) | egyháztörténelmi munkák […] sorba szedik az egyes írókat s mindegyiknek az egyik vagy másik dogmához való hozzászólását, róla vallott felfogását, rajta eszközölt módosítását tárgyalják. Ennél a kérdésnél van egy sokkal érdekesebb másik […], ti. hogy […] kik voltak azok, kikben valamely utóbb dogmatikussá lett nézet, tétel legelőször megpendült (1917 Posch Jenő CD10) | [Dietrich Bonhoeffer] a magasabb rendű – a dogmatikus és apologetikus elemektől megtisztított és a létezés valóságát vállaló – kereszténységet hirdette (1997 Új Könyvek CD29).

1a. ’ilyen tanokat, nézeteket hirdető, tanító 〈vallás(i irányzat)〉’ ❖ az mint a’ dogmaticus catholicismussal ellenkező nem fogott volna commentarius nélkül maradni (1830 Szalay László C3806, 19) | Csak rajongók remélik a dogmatikus vallások gyors múlását (1906 Ady Endre CD0801) | A kultusz megalapítását primitív fokon éppúgy, mint a dogmatikus vallásokban, magának az istenségnek […] tulajdoníthatják: az aetiológiai [= valaminek az eredetére vonatkozó] elbeszélések szerint az istenek, szentek jelölték ki, hol és hogyan tiszteljék őket (1980 NéprajziLex. CD47) | Mivel a buddhizmus nem dogmatikus vallás, az így kialakult sokféleség nem okozott komoly konfliktust a létrejövő irányzatok között (2000 Szathmári Botond CD17).

1b. ’e rendszerrel, a dogmatikával összhangban levő, ill. ezzel kapcs. v. ezt érintő’ ❖ A’ királyi személynök felszólitja a’ követet: hagyná ki beszédéből a’ dogmaticus részt, mert azt a’ kik catholicusok vagyunk, ugy is hiszszük (1843 Pesti Hírlap CD61) | a két felekezet közt valóságos dogmatikus különbség létezik (1870 Deák Ferenc CD51) | egy új vallásos katolikus szellem kezdeményezését […] a főpapságtól várni nem is lehetett. Érdeméül kell azonban betudni az egyház dogmatikus tanításához és a magyar egyház tradícióihoz való feltétlen hűséget (1942 Tóth László CD43) | A szó dogmatikus értelmében a szakadás a Szentírásban nem fordul elő (1989 HaagLex. ford. CD1208).

2. ’a dogmatikához mint teológiai diszciplínához v. tantárgyhoz köthető, ill. ennek tárgykörébe tartozó 〈kérdés, írásmű stb.〉’ ❖ korán reggel elkezdték egymással a vitát dogmatikus kérdések felett: melyikök vallása jobb, igazabb, boldogítóbb, idvezítőbb és sarkalatosabb (1853 Jókai Mór CD18) | [Thomas Balduin canterburyi érseknek] van 16 dogmatikus értekezése, melyek 1662. jelentek meg (1893 PallasLex. CD02) | [Christoph Friedrich Ammon német protestáns teológus] dogmatikus tankönyvében […], valamint a Keresztény erkölcstan kézikönyvben […] a Kant-féle filozófiai álláspontra helyezkedik (1911 RévaiNagyLex. C5697, 552) | Az állami cenzura a protestáns irodalomban főképpen a dogmatikus és polemikus munkákat tartotta szemmel (1941 Hermann Egyed István CD43).

2a. ’a dogmatikát mint teológiai diszciplínát művelő 〈személy (hittudós, hittudományi író, tanár)〉’ ❖ dogmaticus tudósok (1841 Pesti Hírlap CD61) | A mai egyháztörténelmi művek szerint egyes írók csinálták a dogmát, illetőleg ennek történetét, miszerintünk meg maga a nép, a köztudalom vetette felszínre az egyházi, dogmatikus írókat (1917 Posch Jenő CD10) | Így kapott meghívást az ó- és újtestamentumi tanszékre Kenessey Béla, a gyakorlati teológia tanítására Molnár Albert, a dogmatikus Nagy Károly, az ótestamentumi tudományok doktora, Kecskeméthy István (1996 Magyar reformátusok CD1210).

3. (Fil) ’a dogmatizmus filozófiai elveit tükröző 〈nézet, tanítás, mű〉, arra alapuló 〈bölcseleti irányzat〉, ill. a dogmatizmust mint filozófiai módszert, eljárást elfogadó v. követő 〈személy〉’ ❖ Kant azt a követelést támasztotta, hogy mielőtt valamit állítunk a világról, előbb az ész megismerő erejét kell kritika tárgyává tennünk; akik ezt elmulasztják: dogmatikusok, mig Kant a maga álláspontját kritikainak, a maga rendszerét kriticizmusnak nevezi (1894 PallasLex. CD02) | Skepticizmus […], a kételkedésre való hajlandóság, mely a gondolkodás fejlettebb korszakaiban szokott fellépni […], hogy […] gyanuval teljék el minden megállapított (dogmatikus) nézet iránt (1897 PallasLex. CD02) | Kant előbb írta meg dogmatikus művét és azután szerzé főművét, a Kritik der reinen Vernunftot [ti. A tiszta ész kritikáját] (1904 ÓkoriLex. CD28) | E két ún. dogmatikus irányzattal [ti. az epikureizmussal és a sztoicizmussal] szembenállott a szkepticizmus (1981 Lendvai L. Ferenc 1092001, 65).

3a. (rég, Tört) ’〈az ókori görög orvostudományban:〉 a tapasztalattal szemben a tantételeket és az elméleti spekulációkat előnyben részesítő 〈hagyomány v. tudományos irányzat〉’ ❖ Ön nem tartozik azon orvosok közé, kik csupán az úgynevezett észszerű vagy dogmatikus orvosi hagyománynyal foglalkoznak (1883 Toldy László¹ ford.–Molière C3182, 113) | Dogmatikus orvosi iskola […]. Ide azon görög orvosokat soroljuk, a kik Hippocrates követőinek mondották magukat, de míg Hipp. az orvostant a természet elfogulatlan megfigyelésére igyekezett alapítani, addig ez iskola tagjai elhagyták ezt a helyes útat és nagy mesterüknek egyes tanait megmásíthatatlan dogmáknak fogadva el, az orvosi tudományt a természet tárgyilagos kutatása helyett elvont bölcselkedéssel, elméleti okoskodással törekedtek fejleszteni (1902 ÓkoriLex. CD28).

4. (pejor) ’megkérdőjelezhetetlen igazságként kezelt korlátolt, merev 〈tétel, elmélet stb.〉’ ❖ Robespierre […] merev, önalkotta dogmatikus rendszerért rajongott (1871 Endrődi Sándor ford.–Held C1576, 151) | [Diana Stair] a valóság költői és anarchisztikus levegőjét helyezi szembe a dogmatikus elméletekkel megfertőzött s reménytelenül szürke létnek (1933 Reményi József CD10) | A dogmatikus koncepciókkal való szakítás után szükségesnek látszott, hogy – éppen az irodalom, a művészetek új jelenségeinek láttán – a marxista esztétika, kritika fogalomtárát felülvizsgálják (1981 Szabolcsi Miklós CD53) | Semmi nem lehet csüggesztőbb, mint amikor az élet friss lendületében fogant jelenségeket, mozgalmakat dogmatikus tételekbe merevítik (1997 Magyar Hírlap CD09).

4a. (pejor) ’ilyen(ek)hez makacsul ragaszkodó 〈személy〉’ ❖ Jakkó főhadnagy, katona és Kalvinista léttire is szívelte a dogmaticus embert [ti. a bigott papot] (1810 Kazinczy Ferenc C2560, 452) | Goethe sohasem volt dogmatikus (1910 Lukács György² 9405011, 172) | [Simonyi Zsigmond] a nyelvfejlődés szabadságát védi a dogmatikus régiségimádókkal szemben (1975 Tompa József CD30) | a merev, dogmatikus személyzetis nő az elvtársi összejövetelen többet iszik a kelleténél (1984 Bodor Pál 1019052, 55).

4b. (pejor) ’ilyen személyre valló, rá jellemző 〈viselkedés, megnyilvánulás, megnyilatkozás stb.〉’ ❖ Hideg ’s kiszámitott szenvedély, nyelv hypocrisise, dagályos dogmaticus paradox-vadászat, – im a’ szomorú tulajdonok, mellyek ékesszólását bélyegzik! (1841 Pesti Hírlap CD61) | vajmi ritkák az őszinte jámbor lelkesültség fohászai, melyekhez képest nagyobb többségben vannak a dogmatikus szőrszálhasogatásokkal bibelődő, vagy mértéktelenűl moralizáló, sivár versezetek (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | talán ezek a legdogmatikusabb szónoklatok az egész korban (1930 Pintér Jenő CD44) | dogmatikusan ragaszkodik a szemet szemért […] igazságához (1988 Rátai János 1131003, 190) | [1949 után] a dogmatikus kultúrairányítás teljesen föld alá szorította a magyar avantgárdot (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

II. fn 4A

1. (jelzőként is) ’a dogmatika mint teológiai diszciplína tudósa’ ❖ Péter látván Jésust a’ tengeren járni, monda: Uram! ha te vagy, parancsolj, hogy mehessek a’ vizeken te hozzád. Egy iljen Textus nem a’ legmagasabb Idealismusra mutat é […] ? Ugy láttszik, hogy a’ Dogmaticus Uraknak is Ahndungjok vagyon a’ dolog valóságáról (1810 Sipos Pál C2560, 259) | Barcley Róbert, a quekerek legkiválóbb dogmatikusa (1893 PallasLex. CD02) | Nazianzi Gergely […] konstantinápolyi püspök is volt, de e méltóságáról lemondott és mint remete halt meg 390-ben, nagy szónok és meggyőző dogmatikus (1941 Erdős József CD1211) | Damaszkuszi János, az óegyház utolsó nagy dogmatikusa (1993 BibliaiLex. CD1207).

2. ’a dogmatizmus filozófiai elveit valló személy, kül. filozófus’ ❖ Mitsoda a’ Szabadság? Azt várta, hogy positive feleljek – a’ mint egy Dogmaticus felelt volna (1813 Sipos Pál C2564, 126) | lehet-é valamit bizonyosann tudnunk? erre vagy állítva felelünk így: lehet; a’ mikor tehát Dogmaticusoknak – Hivőknek mondatunk – Dogmatismus; vagy pedig kételkedünk benne, hogy lehetne, kétségbe hozzuk az Emberi esméret bizonyos vóltát, annál fogva […] Scepticusoknak – Kételkedőknek mondatunk (1816 Ercsei Dániel 8128001, 13).

3. ’〈az ókori Görögországban:〉 a tapasztalattal szemben a tantételeket és az elméleti spekulációkat előnyben részesítő orvos(tudomány)i iskola híve, követője’ ❖ Az orvostan történetében dogmatikusoknak neveznek egy orvosi iskolát, mely […] az u. n. empirikusokkal állott ellentétben (1893 PallasLex. CD02) | Hippokrates után a „dogmatikusok” iskolája szabta meg az orvostudomány haladását (1928 TolnaiÚjLex. C5730, 299).

Vö. ÉrtSz.; TESz. dogma; ÉKsz.; IdSz.

dogmatikus melléknév és főnév
I. melléknév 15A
1. (Vall)
a hittételek rendszerébe, a dogmatikába belefoglalt, vallási dogmának tekintett, ill. ilyenen alapuló 〈tétel, tan, nézet stb.〉
a főcél nem az lett, hogy a szentirás egyes mondatainak igazi értelmét megtalálják, hanem hogy a szentirás egyes mondataival dogmatikus tételeiket bizonyíttassák
(1894 PallasLex.)
egyháztörténelmi munkák […] sorba szedik az egyes írókat s mindegyiknek az egyik vagy másik dogmához való hozzászólását, róla vallott felfogását, rajta eszközölt módosítását tárgyalják. Ennél a kérdésnél van egy sokkal érdekesebb másik […], ti. hogy […] kik voltak azok, kikben valamely utóbb dogmatikussá lett nézet, tétel legelőször megpendült
(1917 Posch Jenő)
[Dietrich Bonhoeffer] a magasabb rendű – a dogmatikus és apologetikus elemektől megtisztított és a létezés valóságát vállaló – kereszténységet hirdette
(1997 Új Könyvek)
1a.
ilyen tanokat, nézeteket hirdető, tanító 〈vallás(i irányzat)
az mint a’ dogmaticus catholicismussal ellenkező nem fogott volna commentarius nélkül maradni
(1830 Szalay László)
Csak rajongók remélik a dogmatikus vallások gyors múlását
(1906 Ady Endre)
A kultusz megalapítását primitív fokon éppúgy, mint a dogmatikus vallásokban, magának az istenségnek […] tulajdoníthatják: az aetiológiai [= valaminek az eredetére vonatkozó] elbeszélések szerint az istenek, szentek jelölték ki, hol és hogyan tiszteljék őket
(1980 NéprajziLex.)
Mivel a buddhizmus nem dogmatikus vallás, az így kialakult sokféleség nem okozott komoly konfliktust a létrejövő irányzatok között
(2000 Szathmári Botond)
1b.
e rendszerrel, a dogmatikával összhangban levő, ill. ezzel kapcs. v. ezt érintő
A’ királyi személynök felszólitja a’ követet: hagyná ki beszédéből a’ dogmaticus részt, mert azt a’ kik catholicusok vagyunk, ugy is hiszszük
(1843 Pesti Hírlap)
a két felekezet közt valóságos dogmatikus különbség létezik
(1870 Deák Ferenc)
egy új vallásos katolikus szellem kezdeményezését […] a főpapságtól várni nem is lehetett. Érdeméül kell azonban betudni az egyház dogmatikus tanításához és a magyar egyház tradícióihoz való feltétlen hűséget
(1942 Tóth László)
A szó dogmatikus értelmében a szakadás a Szentírásban nem fordul elő
(1989 HaagLex. ford.)
2.
a dogmatikához mint teológiai diszciplínához v. tantárgyhoz köthető, ill. ennek tárgykörébe tartozó 〈kérdés, írásmű stb.〉
korán reggel elkezdték egymással a vitát dogmatikus kérdések felett: melyikök vallása jobb, igazabb, boldogítóbb, idvezítőbb és sarkalatosabb
(1853 Jókai Mór)
[Thomas Balduin canterburyi érseknek] van 16 dogmatikus értekezése, melyek 1662. jelentek meg
(1893 PallasLex.)
[Christoph Friedrich Ammon német protestáns teológus] dogmatikus tankönyvében […], valamint a Keresztény erkölcstan kézikönyvben […] a Kant-féle filozófiai álláspontra helyezkedik
(1911 RévaiNagyLex.)
Az állami cenzura a protestáns irodalomban főképpen a dogmatikus és polemikus munkákat tartotta szemmel
(1941 Hermann Egyed István)
2a.
a dogmatikát mint teológiai diszciplínát művelő 〈személy (hittudós, hittudományi író, tanár)
dogmaticus tudósok
(1841 Pesti Hírlap)
A mai egyháztörténelmi művek szerint egyes írók csinálták a dogmát, illetőleg ennek történetét, miszerintünk meg maga a nép, a köztudalom vetette felszínre az egyházi, dogmatikus írókat
(1917 Posch Jenő)
Így kapott meghívást az ó- és újtestamentumi tanszékre Kenessey Béla, a gyakorlati teológia tanítására Molnár Albert, a dogmatikus Nagy Károly, az ótestamentumi tudományok doktora, Kecskeméthy István
(1996 Magyar reformátusok)
3. (Fil)
a dogmatizmus filozófiai elveit tükröző 〈nézet, tanítás, mű〉, arra alapuló 〈bölcseleti irányzat〉, ill. a dogmatizmust mint filozófiai módszert, eljárást elfogadó v. követő 〈személy〉
Kant azt a követelést támasztotta, hogy mielőtt valamit állítunk a világról, előbb az ész megismerő erejét kell kritika tárgyává tennünk; akik ezt elmulasztják: dogmatikusok, mig Kant a maga álláspontját kritikainak, a maga rendszerét kriticizmusnak nevezi
(1894 PallasLex.)
Skepticizmus […], a kételkedésre való hajlandóság, mely a gondolkodás fejlettebb korszakaiban szokott fellépni […], hogy […] gyanuval teljék el minden megállapított (dogmatikus) nézet iránt
(1897 PallasLex.)
Kant előbb írta meg dogmatikus művét és azután szerzé főművét, a Kritik der reinen Vernunftot [ti. A tiszta ész kritikáját]
(1904 ÓkoriLex.)
E két ún.úgynevezett dogmatikus irányzattal [ti. az epikureizmussal és a sztoicizmussal] szembenállott a szkepticizmus
(1981 Lendvai L. Ferenc)
3a. (rég, Tört)
〈az ókori görög orvostudományban:〉 a tapasztalattal szemben a tantételeket és az elméleti spekulációkat előnyben részesítő 〈hagyomány v. tudományos irányzat〉
Ön nem tartozik azon orvosok közé, kik csupán az úgynevezett észszerű vagy dogmatikus orvosi hagyománynyal foglalkoznak
(1883 Toldy László¹ ford.Molière)
Dogmatikus orvosi iskola […]. Ide azon görög orvosokat soroljuk, a kik Hippocrates követőinek mondották magukat, de míg Hipp.Hippokratész az orvostant a természet elfogulatlan megfigyelésére igyekezett alapítani, addig ez iskola tagjai elhagyták ezt a helyes útat és nagy mesterüknek egyes tanait megmásíthatatlan dogmáknak fogadva el, az orvosi tudományt a természet tárgyilagos kutatása helyett elvont bölcselkedéssel, elméleti okoskodással törekedtek fejleszteni
(1902 ÓkoriLex.)
4. (pejor)
megkérdőjelezhetetlen igazságként kezelt korlátolt, merev 〈tétel, elmélet stb.〉
Robespierre […] merev, önalkotta dogmatikus rendszerért rajongott
(1871 Endrődi Sándor ford.Held)
[Diana Stair] a valóság költői és anarchisztikus levegőjét helyezi szembe a dogmatikus elméletekkel megfertőzött s reménytelenül szürke létnek
(1933 Reményi József)
A dogmatikus koncepciókkal való szakítás után szükségesnek látszott, hogy – éppen az irodalom, a művészetek új jelenségeinek láttán – a marxista esztétika, kritika fogalomtárát felülvizsgálják
(1981 Szabolcsi Miklós)
Semmi nem lehet csüggesztőbb, mint amikor az élet friss lendületében fogant jelenségeket, mozgalmakat dogmatikus tételekbe merevítik
(1997 Magyar Hírlap)
4a. (pejor)
ilyen(ek)hez makacsul ragaszkodó 〈személy〉
Jakkó főhadnagy, katona és Kalvinista léttire is szívelte a dogmaticus embert [ti. a bigott papot]
(1810 Kazinczy Ferenc)
Goethe sohasem volt dogmatikus
(1910 Lukács György²)
[Simonyi Zsigmond] a nyelvfejlődés szabadságát védi a dogmatikus régiségimádókkal szemben
(1975 Tompa József)
a merev, dogmatikus személyzetis nő az elvtársi összejövetelen többet iszik a kelleténél
(1984 Bodor Pál)
4b. (pejor)
ilyen személyre valló, rá jellemző 〈viselkedés, megnyilvánulás, megnyilatkozás stb.〉
Hideg ’s kiszámitott szenvedély, nyelv hypocrisise, dagályos dogmaticus paradox-vadászat, – im a’ szomorú tulajdonok, mellyek ékesszólását bélyegzik!
(1841 Pesti Hírlap)
vajmi ritkák az őszinte jámbor lelkesültség fohászai, melyekhez képest nagyobb többségben vannak a dogmatikus szőrszálhasogatásokkal bibelődő, vagy mértéktelenűl moralizáló, sivár versezetek
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
talán ezek a legdogmatikusabb szónoklatok az egész korban
(1930 Pintér Jenő)
dogmatikusan ragaszkodik a szemet szemért […] igazságához
(1988 Rátai János)
[1949 után] a dogmatikus kultúrairányítás teljesen föld alá szorította a magyar avantgárdot
(1993 A magyarság kézikönyve)
II. főnév 4A
1. (jelzőként is)
a dogmatika mint teológiai diszciplína tudósa
Péter látván Jésust a’ tengeren járni, monda: Uram! ha te vagy, parancsolj, hogy mehessek a’ vizeken te hozzád. Egy iljen Textus nem a’ legmagasabb Idealismusra mutat é […] ? Ugy láttszik, hogy a’ Dogmaticus Uraknak is Ahndungjok vagyon a’ dolog valóságáról
(1810 Sipos Pál)
Barcley Róbert, a quekerek legkiválóbb dogmatikusa
(1893 PallasLex.)
Nazianzi Gergely […] konstantinápolyi püspök is volt, de e méltóságáról lemondott és mint remete halt meg 390-ben, nagy szónok és meggyőző dogmatikus
(1941 Erdős József)
Damaszkuszi János, az óegyház utolsó nagy dogmatikusa
(1993 BibliaiLex.)
2.
a dogmatizmus filozófiai elveit valló személy, kül. filozófus
Mitsoda a’ Szabadság? Azt várta, hogy positive feleljek – a’ mint egy Dogmaticus felelt volna
(1813 Sipos Pál)
lehet-é valamit bizonyosann tudnunk? erre vagy állítva felelünk így: lehet; a’ mikor tehát Dogmaticusoknak – Hivőknek mondatunk – Dogmatismus; vagy pedig kételkedünk benne, hogy lehetne, kétségbe hozzuk az Emberi esméret bizonyos vóltát, annál fogva […] Scepticusoknak – Kételkedőknek mondatunk
(1816 Ercsei Dániel)
3.
〈az ókori Görögországban:〉 a tapasztalattal szemben a tantételeket és az elméleti spekulációkat előnyben részesítő orvos(tudomány)i iskola híve, követője
Az orvostan történetében dogmatikusoknak neveznek egy orvosi iskolát, mely […] az u. n.úgynevezett empirikusokkal állott ellentétben
(1893 PallasLex.)
Hippokrates után a „dogmatikusok” iskolája szabta meg az orvostudomány haladását
(1928 TolnaiÚjLex.)
Vö. ÉrtSz.; TESz. dogma; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások