egyéb htl nm 29B6

1. (mn-i értékben) ’A jelzett csoportba tartozó (több) más 〈dolog v. személy〉.’

1a. ’olyan meg nem nevezett, de a jelzett szóval meghatározott kategóriába tartozó 〈(elvont) dolog, tevékenység stb.〉, amely a korábban v. később említett(ek)en v. felsoroltakon kívül még számba jön v. jöhet(ne)’ ❖ Az én hozzája vonſzó ſzeretetem ſem jóſzágot, ſem pénzt, ſem egyéb haſznot nem keres, hanem egyedül a’ drága ſzemélyét ohajtja (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 401) | kőedény és egyéb fábrikák (1831 Zádor Elek 8532002, 49) | Bajom egyéb nem történt, csak ujjamon maradt egy fekete folt és szemem rezzent meg (1853 Andrássy Manó 8011001, 92) | Nemcsak az apró, de az öreg vad is mintegy „boritó” alatt szaporodik, mint a jó gazdaasszony csibéje, kácsája és egyéb baromfia (1882 Vajda János 8503070, 54) | a borbélynak, a művelt és józanéletű Amadeusnak a borotváláson felül egyéb teendője is volt reggelenként (1949 Hollós Korvin Lajos 9252012, 40) | nincsenek alternatív tankönyvek, nincsenek szöveggyűjtemények, egyéb taneszközökről (például videokazettákról) nem is beszélve (1992 Knausz Imre 2050012, 80) | Megköszönte a felkérést és sok egyéb dolgára hivatkozva elhárította (2005 Spiró György 3283005, 765).

1b. ’olyan meg nem nevezett, de a jelzett szóval meghatározott szerepű, foglalkozású, helyzetű stb. 〈személy〉, aki még számba jön v. jöhet(ne)’ ❖ Meg-kel vallani, hogy némely embereinknek ily ſzoros trvényei, buzgóſágokat s’ ahitatos ſzentſégeket minden egyéb hivök felett mutatni kivánván, kevély vakmeröſégekkel az igaz buzgóſágot ſokaknál lehetetlenné tették (1777 Bessenyei György¹ ford.–Halifax 7044020, 16) | Elmentek? Hála isten! ha tovább maradnak, végtére egy porczikám sem maradt volna ép. Még hajam’ szálai is görbébbek lennének mint egyéb leányokéi (1834 Vörösmarty Mihály 8524402, 104) | aratók és egyéb munkások (1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | a férfiú anyja vagy nénikéje vagy egyéb rokona (1974 Szentkuthy Miklós ford.–Joyce 9664016, 683) | bevándorolt skandináv, grönlandi, feröeri és egyéb írók elbeszélései (1997 Új Könyvek CD29).

2. (fn-i értékben) ’Az említetteken kívüli, velük vmilyen szempontból azonos csoportba tartozó v. azonos helyzetben levő más dolog v. személy.’

2a. ’a rendsz. korábban említett(ek)en kívül még számba jövő v. jöhető, az általa v. általuk meghatározott kategóriába tartozó, (vele v. velük azonos szerepben, helyzetben stb. levő,) közelebbről meg nem határozott (elvont) dolog, tevékenység stb.’ ❖ Most a’ kék égnek dühösebb tsillagzati égnek, Mind két égi Ebek, a’ Kasza húgy [ti. a Kasza csillagkép], ’s egyebek (1785 Főldi János 7112005, 129) | Valamint egyebekbe, úgy a’ plánták feloſztásába-is a’ Tudósok közt nagy a’ külömbbſég (1795 Gáti István 7116001, 50) | A’ tudományok, mint p. o. földleirás, történetirás, természeti tudományok ’s több egyebek, jobbadán mind csak latin nyelven, értetlenül tanultatnak; ’s a’ napokkal együtt röpülnek el a’ gyenge elméből (1833 Kunoss Endre 8260037, 106) | lévén neki az éléstár s minden egyéb felett teljhatalma (1894 e. Justh Zsigmond 8213005, 283) | A csomagban igen sok és fínom élelmiszer volt, tea, kávé, szalámi, sonka és egyebek (1949 Nagy Lajos 9472006, 287) | A francia forradalmi és a napóleoni háborúk idején pedig egyebek mellett Guyana, Fokföld, Ceylon és Áden megszerzése növelte tovább a brit birodalom területét (2007 Kaiser Ferenc 3001001, 59).

2b. (tbsz-ban) (/ritk) ’a rendsz. korábban említett(ek)en kívül még számba jövő v. jöhető, az általa v. általuk meghatározott csoportba tartozó, (vele v. velük azonos szerepű, foglalkozású, helyzetű stb.,) közelebbről meg nem határozott személy’ ❖ tapaſztalván pedig, hogy mi magunk-is bünösök vagyunk, ſzánakodgyunk egyebeknek eſetén, és az emberi gyarlóságnak közös nyavalyáját együtt nyögjük (1773 Vajda Sámuel 7365002, 114) | Sokan tehát a’ csermelynél telepedtek meg, mások a’ zöld gyöpű térségen, míg egyebek egész a’ hegyek erdejéig terjeszkedtek ki (1839 Vajda Péter 8504011, 35) | [Borbála asszony] a nádorispánnéhoz s egyebekhez intézett leveleiben nem egyszer panaszkodik a törökökre (1907 Takáts Sándor 9696002, 149) | Jelen volt egyebek között Emile Noël, a Firenzei Európai Egyetem (European University, Florence) elnöke (2005 Kulcsár Kálmán 3199002, 189).

3. (fn-i értékben, tagadó szerkezetben, kizáró v. megszorító ellentétes tagmondat, ill. hasonlító határozó v. hasonlító határozói mellékmondat mellett) ’〈a másik tagmondatban v. hasonlító határozóban kifejezetthez képest:〉 bármi v. bármilyen más dolog, személy stb.’ ❖ ö nem egyéb légyen, hanem az Algeriai Baſsának Leánya (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 401) | A’ szegfű-bors Hindostánnak némelly szigeteiben terem, de már Cajennába, Izle de France és Burbon szigetekben is van ültetve. Ezek nem egyebek, hanem zöld bimbói a’ fának (1846 Zelena Ferenc 8534001, 8) | nincs egyebem jóságomnál (1875 Tóth Ede 8486002, 116) | Vad legények voltak közöttük. Mind fegyverrel érkeztek, nem volt semmi egyebük, csak fegyver és arany, vagy ezüst (1969 Márai Sándor 9421004, 142) | Feladata nem állt egyébből, mint hogy ne rontson el semmit abból, amit az előd megcsinált (1992 Szabó Miklós 2027026, 18).

4. (tbsz-ban, -ben raggal, hsz-szerűen) (vál v. hiv) ’〈vmely (közbevetett) kiegészítésben, pontosításban:〉 más tekintetben, más vonatkozásban’ ❖ [az ún. réti harmatkása] ſzalmája; melly a’ köleshez egyebekben haſonlít; de vékonyabb, magoſſabb, egyeneſebb (1787 Mátyus István 7222014, 150) | ezen állitással egyenesen ellenkezik Rudolf levele Albert főherczeg s németalföldi kormányzóhoz, ki előtt egyebekben sem lévén titka, fel sem tehető, hogy valótlanul adta volna elé e körülményt (1861 Horváth Mihály 8189005, 362) | Egyebekben úgy történt minden, ahogy a bölcs festő várta (1923 Benedek Marcell 9042002, 80) | [A forgó gémes markoló berendezés] különlegessége, hogy letakarító munkára is alkalmas, amennyiben a kifordulással eléri a parti területet is. Egyebekben a felépítése hasonló az előző berendezéshez (2007 Buócz Zoltán–Szarka Györgyi 3064001, 86).

4a. (tbsz-ban, -ben raggal, partikulaszerűen) (vál v. hiv) ’〈hosszabb előzmény után, a mondottak enyhítésére is, diskurzusszervező szerepben:〉 mindazonáltal, mindamellett’ ❖ Mint az Esti Ujság hallja, [József királyi herceg] határozottan tudtára adta válaszában a szász tüzoltóknak, hogy Magyarországon a magyar nyelv a hivatalos nyelv s ezentul, ha valamit értésére akarnak adni, magyarul irjanak. A levelüket azonkivül máskor annak rendje és módja szerint kabinetirodájának küldjék. Egyebekben pedig sajnálja, de ünnepükön nem vehet részt (1899 Budapesti Hírlap 8608002, 6) | Egyebekben nagyon örül, hogy szerencsés véletlen folytán a dolgoknak ezt a – öö – fordulatát közölheti Mr. Nearyvel (1972 Tandori Dezső ford.–Beckett 9703055, 69) | Egyebekben mindenkit arra biztatok, fizesse pontosan az adóját (2001 Magyar Hírlap CD09).

ÖE: ~beli, ~fajta, ~féle, ~ha, ~hol, ~hova, ~nemű, ~végre.

Sz: egyebecske.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, egyebekben; ÚMTsz.

egyéb határozatlan névmás 29B6
1. (mn-i értékben)
A jelzett csoportba tartozó (több) más 〈dolog v. személy〉.
1a.
olyan meg nem nevezett, de a jelzett szóval meghatározott kategóriába tartozó (elvont) dolog, tevékenység stb.〉, amely a korábban v. később említett(ek)en v. felsoroltakon kívül még számba jön v. jöhet(ne)
Az én hozzája vonſzó ſzeretetem ſem jóſzágot, ſem pénzt, ſem egyéb haſznot nem keres, hanem egyedül a’ drága ſzemélyét ohajtja
(1772 Mészáros Ignác ford.)
kőedény és egyéb fábrikák
(1831 Zádor Elek)
Bajom egyéb nem történt, csak ujjamon maradt egy fekete folt és szemem rezzent meg
(1853 Andrássy Manó)
Nemcsak az apró, de az öreg vad is mintegy „boritó” alatt szaporodik, mint a jó gazdaasszony csibéje, kácsája és egyéb baromfia
(1882 Vajda János)
a borbélynak, a művelt és józanéletű Amadeusnak a borotváláson felül egyéb teendője is volt reggelenként
(1949 Hollós Korvin Lajos)
nincsenek alternatív tankönyvek, nincsenek szöveggyűjtemények, egyéb taneszközökről (például videokazettákról) nem is beszélve
(1992 Knausz Imre)
Megköszönte a felkérést és sok egyéb dolgára hivatkozva elhárította
(2005 Spiró György)
1b.
olyan meg nem nevezett, de a jelzett szóval meghatározott szerepű, foglalkozású, helyzetű stb. 〈személy〉, aki még számba jön v. jöhet(ne)
Meg-kel vallani, hogy némely embereinknek ily ſzoros trvényei, buzgóſágokat s’ ahitatos ſzentſégeket minden egyéb hivök felett mutatni kivánván, kevély vakmeröſégekkel az igaz buzgóſágot ſokaknál lehetetlenné tették
(1777 Bessenyei György¹ ford.Halifax)
Elmentek? Hála isten! ha tovább maradnak, végtére egy porczikám sem maradt volna ép. Még hajam’ szálai is görbébbek lennének mint egyéb leányokéi
(1834 Vörösmarty Mihály)
aratók és egyéb munkások
(1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
a férfiú anyja vagy nénikéje vagy egyéb rokona
(1974 Szentkuthy Miklós ford.Joyce)
bevándorolt skandináv, grönlandi, feröeri és egyéb írók elbeszélései
(1997 Új Könyvek)
2. (fn-i értékben)
Az említetteken kívüli, velük vmilyen szempontból azonos csoportba tartozó v. azonos helyzetben levő más dolog v. személy.
2a.
a rendsz. korábban említett(ek)en kívül még számba jövő v. jöhető, az általa v. általuk meghatározott kategóriába tartozó, (vele v. velük azonos szerepben, helyzetben stb. levő,) közelebbről meg nem határozott (elvont) dolog, tevékenység stb.
Most a’ kék égnek dühösebb tsillagzati égnek, Mind két égi Ebek, a’ Kasza húgy [ti. a Kasza csillagkép], ’s egyebek
(1785 Főldi János)
Valamint egyebekbe, úgy a’ plánták feloſztásába-is a’ Tudósok közt nagy a’ külömbbſég
(1795 Gáti István)
A’ tudományok, mint p. o.példának okáért földleirás, történetirás, természeti tudományok ’s több egyebek, jobbadán mind csak latin nyelven, értetlenül tanultatnak; ’s a’ napokkal együtt röpülnek el a’ gyenge elméből
(1833 Kunoss Endre)
lévén neki az éléstár s minden egyéb felett teljhatalma
(1894 e. Justh Zsigmond)
A csomagban igen sok és fínom élelmiszer volt, tea, kávé, szalámi, sonka és egyebek
(1949 Nagy Lajos)
A francia forradalmi és a napóleoni háborúk idején pedig egyebek mellett Guyana, Fokföld, Ceylon és Áden megszerzése növelte tovább a brit birodalom területét
(2007 Kaiser Ferenc)
2b. (tbsz-ban) (/ritk)
a rendsz. korábban említett(ek)en kívül még számba jövő v. jöhető, az általa v. általuk meghatározott csoportba tartozó, (vele v. velük azonos szerepű, foglalkozású, helyzetű stb.,) közelebbről meg nem határozott személy
tapaſztalván pedig, hogy mi magunk-is bünösök vagyunk, ſzánakodgyunk egyebeknek eſetén, és az emberi gyarlóságnak közös nyavalyáját együtt nyögjük
(1773 Vajda Sámuel)
Sokan tehát a’ csermelynél telepedtek meg, mások a’ zöld gyöpű térségen, míg egyebek egész a’ hegyek erdejéig terjeszkedtek ki
(1839 Vajda Péter)
[Borbála asszony] a nádorispánnéhoz s egyebekhez intézett leveleiben nem egyszer panaszkodik a törökökre
(1907 Takáts Sándor)
Jelen volt egyebek között Emile Noël, a Firenzei Európai Egyetem (European University, Florence) elnöke
(2005 Kulcsár Kálmán)
3. (fn-i értékben, tagadó szerkezetben, kizáró v. megszorító ellentétes tagmondat, ill. hasonlító határozó v. hasonlító határozói mellékmondat mellett)
〈a másik tagmondatban v. hasonlító határozóban kifejezetthez képest:〉 bármi v. bármilyen más dolog, személy stb.
ö nem egyéb légyen, hanem az Algeriai Baſsának Leánya
(1772 Mészáros Ignác ford.)
A’ szegfű-bors Hindostánnak némelly szigeteiben terem, de már Cajennába, Izle de France és Burbon szigetekben is van ültetve. Ezek nem egyebek, hanem zöld bimbói a’ fának
(1846 Zelena Ferenc)
nincs egyebem jóságomnál
(1875 Tóth Ede)
Vad legények voltak közöttük. Mind fegyverrel érkeztek, nem volt semmi egyebük, csak fegyver és arany, vagy ezüst
(1969 Márai Sándor)
Feladata nem állt egyébből, mint hogy ne rontson el semmit abból, amit az előd megcsinált
(1992 Szabó Miklós)
4. (tbsz-ban, -ben raggal, hsz-szerűen) (vál v. hiv)
〈vmely (közbevetett) kiegészítésben, pontosításban:〉 más tekintetben, más vonatkozásban
[az ún. réti harmatkása] ſzalmája; melly a’ köleshez egyebekben haſonlít; de vékonyabb, magoſſabb, egyeneſebb
(1787 Mátyus István)
ezen állitással egyenesen ellenkezik Rudolf levele Albert főherczeg s németalföldi kormányzóhoz, ki előtt egyebekben sem lévén titka, fel sem tehető, hogy valótlanul adta volna elé e körülményt
(1861 Horváth Mihály)
Egyebekben úgy történt minden, ahogy a bölcs festő várta
(1923 Benedek Marcell)
[A forgó gémes markoló berendezés] különlegessége, hogy letakarító munkára is alkalmas, amennyiben a kifordulással eléri a parti területet is. Egyebekben a felépítése hasonló az előző berendezéshez
(2007 Buócz Zoltán–Szarka Györgyi)
4a. (tbsz-ban, -ben raggal, partikulaszerűen) (vál v. hiv)
〈hosszabb előzmény után, a mondottak enyhítésére is, diskurzusszervező szerepben:〉 mindazonáltal, mindamellett
Mint az Esti Ujság hallja, [József királyi herceg] határozottan tudtára adta válaszában a szász tüzoltóknak, hogy Magyarországon a magyar nyelv a hivatalos nyelv s ezentul, ha valamit értésére akarnak adni, magyarul irjanak. A levelüket azonkivül máskor annak rendje és módja szerint kabinetirodájának küldjék. Egyebekben pedig sajnálja, de ünnepükön nem vehet részt
(1899 Budapesti Hírlap)
Egyebekben nagyon örül, hogy szerencsés véletlen folytán a dolgoknak ezt a – öö – fordulatát közölheti Mr.Mister ’úr’ Nearyvel
(1972 Tandori Dezső ford.Beckett)
Egyebekben mindenkit arra biztatok, fizesse pontosan az adóját
(2001 Magyar Hírlap)
ÖE: egyébbeli, egyébfajta, egyébféle, egyébha, egyébhol, egyébhova, egyébnemű, egyébvégre
Sz: egyebecske
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, egyebekben; ÚMTsz.

Beállítások