ellát² ts ige 5a

1. (hivatásos) szolgálattal v. kiszolgálással, ill. anyagilag eltartva gondoskodásban részesít vkit’ ❖ Lelki dolgokban egy távol fekvő népes falu papja látja el őket [ti. a falusiakat] – néha midőn ráér vagy kedve tartja (1836 Táncsics Mihály 8463007, 16) | [a biztosító] a befizetőnek bizonyos idő elteltével, vagy életkor beálltával, vagy halálozás bekövetkeztével, meghatározott tőkepénzt vagy évenkénti jövedelmet biztosit, melyből magát vagy övéit elláthassa (1853 Szemere Pál 8439041, 291) | A korcsmáros hátul, kint a dragonyosokat látta el, most az ajtóban áll (1953 Remenyik Zsigmond 9561003, 52) | [az archaikus társadalmakban] az a férfi, akinek több felesége volt, jobban volt ellátva, mint az olyan, akinek csak egy volt vagy éppen nőtlen volt (1978 Láng János 1089008, 318).

2. ellát vmivel ’〈dolgot vmely szükséges, hasznos elemmel, kellékkel〉(annak részeként v. tartozékaként) felszerel, teljessé tesz’ ❖ [a könyvek] némelyike, sorompóúl a kártékony por és moly ellen, izmos kapcsokkal van ellátva (1818 k. Fáy András¹ 8139003, 238) | kiadom ezen sajátkezű aláirásommal ellátott adóslevelet (1865 Kalocsa Róza 8221003, 78) | A hangulatteljes, kellemes dalok úgy vannak ellátva a kisérettel, hogy azok ének nélkül is, mint zongoradarabok élvezhetők (1911 Zenelap 2117002, 14) | A Mármarossziget–Debrecen vasutvonal ingajárat kocsijait kályhákkal látták el (1947 Szabad Föld dec. 14. C1537, 3) | A szóvivő elmondta, hogy elképzelése sincs, hogyan tudták a számítógépkalózok feltörni a biztonsági kódokkal ellátott internetes oldalt (2000 Magyar Hírlap CD09).

2a. (mód- v. mértékhatározói bővítménnyel) (rég) ’minden szükséges v. hasznos dologgal teljessé és működőképessé tesz vmit’ ❖ Ám vétessenek ki [a kérdéses adókötelezettség alól] – ha tetszik – a’ fizetéses hivatalok, a’ mennyiben csakugyan igaz, hogy nagy részben nem igen dúsan vannak ellátva (1842 Pesti Hírlap CD61) | [a betegek számára] izletesen ellátott uj fürdőházban melegitett tóviz adatik tiszta fürdőkádakban (1854 Vasárnapi Újság CD56) | Mecseteket építvén, gazdagon ellátta azokat (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21).

2b. ellát vmivel (vonzat n. is) ’〈annak kif-ére, hogy (rendszeresen) a kellő mennyiségben juttat, nyújt, biztosít vmit vkinek, vminek vki v. vmi〉’ ❖ [Ez a könyv] ellát […] engemet egy epopoéára való materiákkal (1803 Csokonai Vitéz Mihály C1328, 766) | Ferdinand vizcsatornájának egy része, mellynek czélja a’ vizet nélkülző külvárosokat ellátni, elkészült, ’s minden várakozásainkat felül haladja (1840 Sürgöny 8661001, 130) | [egyes jobbágyok] hűség és szolgálatok fejében, bizonyos pénzösszeg lefizetése mellett, földekkel láttattak el (1857 Tóth Lőrinc 8490004, 130) | A kisgazdaságok látják el a fővárost baromfival és tojással, ezenfelül az exportot is ezek szolgáltatják (1937 Takács József 2045042, 153) | a Képzőművészeti Főiskolán a grafikusokat tipográfiai ismeretekkel és gyakorlattal is el akarják látni (1956 Szíj Rezső 2005090, 819).

2c. ellát vmivel (ign-i alakban) ’〈annak kif-ére, hogy részeként, tulajdonságaként v. birtokaként van vkinek, ill. rendelkezésére áll vkinek, vminek vmi〉’ ❖ Lajos napja holnapután – s én még lovakkal sem vagyok ellátva (1842 Sárosi Gyula 8404082, 394) | A természet ritkaságaival olly pazaran ellátott hazánk (1858 Vasárnapi Újság CD56) | tüdővel ellátott teremtés (1886 Jókai Mór CD18) | [a kocsis] számtalan kékfolttal és piros daganattal ellátva rogyott a gyepre (1938 Tersánszky Józsi Jenő 9706013, 90) | Az atom tömegének legnagyobb része egy, az atom teljes térfogatához képest igen kis méretű pozitív töltéssel ellátott magban van koncentrálva (1978 Simonyi Károly 1142001, 326).

2d. ellát vkivel, vmivel ’〈szervezetet, intézményt munkaerővel, személyzettel〉 működőképessé tesz’ ❖ az anyaszentegyház soha semmire nagyobb gondot nem fordított, mint hogy mindenkor alkalmas és elegendő lelkipásztorokkal legyen ellátva, kik egyebek között az egyházi szertartásokról, vagyis a’ nyilványos isteni tiszteletröl gondoskodjanak (1842 Szilasy János 8450017, 6) | Paks, Földvár, Tolna, s több apróbb erősségek a Dunának budai partján, melyekből Nádasdy és Thurzó a törököket imént kivetették, magyar őrséggel látattak el (1861 Szalay László 8419011, 459) | még soká tart, míg minden iskolánkat el tudjuk látni kellő zenei képzettségű tanerőkkel (1945 Kodály Zoltán 9341004, 164) | [Japánban] tervek készülnek egy, 2050-ig felépítendő, állandó személyzettel ellátott holdállomás megépítésére (1996 Magyar Hírlap CD09).

3. ’〈munkát, tennivalót〉 elvégez, ill. 〈vmely funkcióval járó feladatok összességét〉 végrehajtja’ ❖ [Rüppel] levelei Gondárbul, abyssinia fő városábul érkeztek. Ott léte alatt a’ trónus elfoglalás által háromszor űrült meg és szerencsésen viszont el láttatott (1834 Garasos Tár 8625001, 72) | láss el minden házi munkát (1892 Tolnai Lajos C4212, 162) | [Andercs] nyáron tánciskolát tartott a város végén, míg télen a disznóöléseket látta el (1913 Krúdy Gyula C2841, 169) | [Varga Ferenc] négyszeres újraválasztással a párttitkári funkciót látja el (1975 Kelemen Árpád–Bartha Zoltán 2043017, 15).

3a. (rég) ’〈vmely (jogi) ügyet〉 kivizsgál, ill. megítél, eldönt v. elintéz’ ❖ [az özvegyet a rokonok] vidékes Táblára hívják, holott-is mennyirevaló Jóſzág hagyattassék kezénél törvényeſen el-láttyák, és oſztán, a’ mit a’ Bírák itélnek, a’hoz kell mind az Özvegynek, mind a’ Véreknek magokat alkalmaztatniok (1782 e. Cserey Farkas¹ C1290, 238) | senki perét, míg itthon rendes bírái előtt el nem láttatta, Rómába a’ sz. szék’ elibe ne vihesse (1837 Péczely József 8359006, 347) | [a büntetéseknek] a’ törvény által el nem látott és meg nem engedett minden megnehezitése nem igazság többé, hanem önkény és kegyetlenség (1841 Pesti Hírlap CD61) | Marosszéken, rendes és czirkáló törvényszékei mellett, hetenkint egyszer, sőt ha szükséges volt, többször is tartottak tiszti üléseket, hol a panaszok elláttattak, s a közügyekben intézkedések tétettek (1870 Orbán Balázs 8340015, 7).

4. ’〈vkit v. vkinek vmely testrészét〉 megver(i), elpáhol(ja), helyben hagy(ja)’ ❖ a mulatság után rendesen két-három dragonyost visznek el lepedőben a kocsmából, akinek a feje kegyetlenül el van látva (1877 Jókai Mór CD18) | [Zubovics] kicsavarta [támadója] kezéből a husángot és azzal ugy ellátta az erdőőrt, hogy ma is nyoma van rajta (1901 Budapesti Hírlap dec. 4. C0056, 9) | [A matróz] eres nyakán szurkos, megcsomózott kötéldarab csüngött: a kötélkorbács. (Akit kellett, ellátott vele.) (1953 Németh László² ford.–Tolsztoj¹ 9485067, 352).

Vö. CzF. ~, ellátott; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz. ellát²; SzT. ellát, ellátott, elláttat, elláttathat, elláttathatik, elláttatik; ÚMTsz.

ellát² tárgyas ige 5a
1.
(hivatásos) szolgálattal v. kiszolgálással, ill. anyagilag eltartva gondoskodásban részesít vkit
Lelki dolgokban egy távol fekvő népes falu papja látja el őket [ti. a falusiakat] – néha midőn ráér vagy kedve tartja
(1836 Táncsics Mihály)
[a biztosító] a befizetőnek bizonyos idő elteltével, vagy életkor beálltával, vagy halálozás bekövetkeztével, meghatározott tőkepénzt vagy évenkénti jövedelmet biztosit, melyből magát vagy övéit elláthassa
(1853 Szemere Pál)
A korcsmáros hátul, kint a dragonyosokat látta el, most az ajtóban áll
(1953 Remenyik Zsigmond)
[az archaikus társadalmakban] az a férfi, akinek több felesége volt, jobban volt ellátva, mint az olyan, akinek csak egy volt vagy éppen nőtlen volt
(1978 Láng János)
2. ellát vmivel
〈dolgot vmely szükséges, hasznos elemmel, kellékkel〉 (annak részeként v. tartozékaként) felszerel, teljessé tesz
[a könyvek] némelyike, sorompóúl a kártékony por és moly ellen, izmos kapcsokkal van ellátva
(1818 k. Fáy András¹)
kiadom ezen sajátkezű aláirásommal ellátott adóslevelet
(1865 Kalocsa Róza)
A hangulatteljes, kellemes dalok úgy vannak ellátva a kisérettel, hogy azok ének nélkül is, mint zongoradarabok élvezhetők
(1911 Zenelap)
A Mármarossziget–Debrecen vasutvonal ingajárat kocsijait kályhákkal látták el
(1947 Szabad Föld dec. 14.)
A szóvivő elmondta, hogy elképzelése sincs, hogyan tudták a számítógépkalózok feltörni a biztonsági kódokkal ellátott internetes oldalt
(2000 Magyar Hírlap)
2a. (mód- v. mértékhatározói bővítménnyel) (rég)
minden szükséges v. hasznos dologgal teljessé és működőképessé tesz vmit
Ám vétessenek ki [a kérdéses adókötelezettség alól] – ha tetszik – a’ fizetéses hivatalok, a’ mennyiben csakugyan igaz, hogy nagy részben nem igen dúsan vannak ellátva
(1842 Pesti Hírlap)
[a betegek számára] izletesen ellátott uj fürdőházban melegitett tóviz adatik tiszta fürdőkádakban
(1854 Vasárnapi Újság)
Mecseteket építvén, gazdagon ellátta azokat
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
2b. ellát vmivel (vonzat n. is)
〈annak kif-ére, hogy (rendszeresen) a kellő mennyiségben juttat, nyújt, biztosít vmit vkinek, vminek vki v. vmi〉
[Ez a könyv] ellát […] engemet egy epopoéára való materiákkal
(1803 Csokonai Vitéz Mihály)
Ferdinand vizcsatornájának egy része, mellynek czélja a’ vizet nélkülző külvárosokat ellátni, elkészült, ’s minden várakozásainkat felül haladja
(1840 Sürgöny)
[egyes jobbágyok] hűség és szolgálatok fejében, bizonyos pénzösszeg lefizetése mellett, földekkel láttattak el
(1857 Tóth Lőrinc)
A kisgazdaságok látják el a fővárost baromfival és tojással, ezenfelül az exportot is ezek szolgáltatják
(1937 Takács József)
a Képzőművészeti Főiskolán a grafikusokat tipográfiai ismeretekkel és gyakorlattal is el akarják látni
(1956 Szíj Rezső)
2c. ellát vmivel (ign-i alakban)
〈annak kif-ére, hogy részeként, tulajdonságaként v. birtokaként van vkinek, ill. rendelkezésére áll vkinek, vminek vmi〉
Lajos napja holnapután – s én még lovakkal sem vagyok ellátva
(1842 Sárosi Gyula)
A természet ritkaságaival olly pazaran ellátott hazánk
(1858 Vasárnapi Újság)
tüdővel ellátott teremtés
(1886 Jókai Mór)
[a kocsis] számtalan kékfolttal és piros daganattal ellátva rogyott a gyepre
(1938 Tersánszky Józsi Jenő)
Az atom tömegének legnagyobb része egy, az atom teljes térfogatához képest igen kis méretű pozitív töltéssel ellátott magban van koncentrálva
(1978 Simonyi Károly)
2d. ellát vkivel, vmivel
〈szervezetet, intézményt munkaerővel, személyzettel〉 működőképessé tesz
az anyaszentegyház soha semmire nagyobb gondot nem fordított, mint hogy mindenkor alkalmas és elegendő lelkipásztorokkal legyen ellátva, kik egyebek között az egyházi szertartásokról, vagyis a’ nyilványos isteni tiszteletröl gondoskodjanak
(1842 Szilasy János)
Paks, Földvár, Tolna, s több apróbb erősségek a Dunának budai partján, melyekből Nádasdy és Thurzó a törököket imént kivetették, magyar őrséggel látattak el
(1861 Szalay László)
még soká tart, míg minden iskolánkat el tudjuk látni kellő zenei képzettségű tanerőkkel
(1945 Kodály Zoltán)
[Japánban] tervek készülnek egy, 2050-ig felépítendő, állandó személyzettel ellátott holdállomás megépítésére
(1996 Magyar Hírlap)
3.
〈munkát, tennivalót〉 elvégez, ill. 〈vmely funkcióval járó feladatok összességét〉 végrehajtja
[Rüppel] levelei Gondárbul, abyssinia fő városábul érkeztek. Ott léte alatt a’ trónus elfoglalás által háromszor űrült meg és szerencsésen viszont el láttatott
(1834 Garasos Tár)
láss el minden házi munkát
(1892 Tolnai Lajos)
[Andercs] nyáron tánciskolát tartott a város végén, míg télen a disznóöléseket látta el
(1913 Krúdy Gyula)
[Varga Ferenc] négyszeres újraválasztással a párttitkári funkciót látja el
(1975 Kelemen Árpád–Bartha Zoltán)
3a. (rég)
〈vmely (jogi) ügyet〉 kivizsgál, ill. megítél, eldönt v. elintéz
[az özvegyet a rokonok] vidékes Táblára hívják, holott-is mennyirevaló Jóſzág hagyattassék kezénél törvényeſen el-láttyák, és oſztán, a’ mit a’ Bírák itélnek, a’hoz kell mind az Özvegynek, mind a’ Véreknek magokat alkalmaztatniok
(1782 e. Cserey Farkas¹)
senki perét, míg itthon rendes bírái előtt el nem láttatta, Rómába a’ sz. székszentszék’ elibe ne vihesse
(1837 Péczely József)
[a büntetéseknek] a’ törvény által el nem látott és meg nem engedett minden megnehezitése nem igazság többé, hanem önkény és kegyetlenség
(1841 Pesti Hírlap)
Marosszéken, rendes és czirkáló törvényszékei mellett, hetenkint egyszer, sőt ha szükséges volt, többször is tartottak tiszti üléseket, hol a panaszok elláttattak, s a közügyekben intézkedések tétettek
(1870 Orbán Balázs)
4.
〈vkit v. vkinek vmely testrészét〉 megver(i), elpáhol(ja), helyben hagy(ja)
a mulatság után rendesen két-három dragonyost visznek el lepedőben a kocsmából, akinek a feje kegyetlenül el van látva
(1877 Jókai Mór)
[Zubovics] kicsavarta [támadója] kezéből a husángot és azzal ugy ellátta az erdőőrt, hogy ma is nyoma van rajta
(1901 Budapesti Hírlap dec. 4.)
[A matróz] eres nyakán szurkos, megcsomózott kötéldarab csüngött: a kötélkorbács. (Akit kellett, ellátott vele.)
(1953 Németh László² ford.Tolsztoj¹)
Vö. CzF. ~, ellátott; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz. ellát²; SzT. ellát, ellátott, elláttat, elláttathat, elláttathatik, elláttatik; ÚMTsz.

Beállítások