elszáll tn ige 3a9

1. ’〈szárnyas lény(ek csoportja) v. légi jármű(vel vki)〉 szállva eltávozik (vhonnan, vhova), ill. így elhalad vhol’ ❖ El-ſzállottak (el-ltek, v. -repltek) a mararak [!] (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 208) | rezzent kézből kis pillangó elszáll (1833 Vörösmarty Mihály 8524244, 132) | Megnyugodva száll el Gábor angyal, Látja, Istent itten is dicsérik (1864 e. Madách Imre CD01) | Egy kuvik pedig ott szállott el a kocsis felett (1883 Mikszáth Kálmán C3159, 42) | a svéd Andrée azt a vakmerő tervet gondolta ki, hogy léghajón fog elszállni a[z északi] sarkra. 1897. el is indult, de a vége katasztrófa lett (1926 TolnaiÚjLex. C5722, 14) | nagy sáskajárás idején egyes rajok messze elszállnak (1933 Az állatok világa ford. CD46) | eljött az első olyan nap és éjszaka, mikor egyetlen repülő sem szállt el a szökevények fölött (2001 Tóth Tamás Boldizsár ford.–Lowry 3325004, 225).

1a. ’〈szárnyas állat v. légi jármű(vel v. vmely eszközzel vki) vmennyi időn keresztül v. vmekkora távolságra〉 képes repülni’ ❖ némely madár fél napig is elszáll (1872 Ballagi Mór C7036, 297) | nagyon messzire is elszállnak ezek a bohó állatkák [ti. a méhek] (1902 Mikszáth Kálmán CD04) | enyhe emelkedésű, 20-25 méteres dombocskák [az óriás-műlesikló pályán], amelyekről, ha százas tempóban érkezik, a gyenge síző 20-30 méternyire is elszáll (1970 Népsport febr. 5. C8039, [7]) | Sok más madárral ellentétben a fiatal fekete harkályok ilyenkor [ti. kirepüléskor] már, ha nem is tökéletesen, de jól repülnek, akár százméternyire is elszállhatnak (1995 Magyarország állatvilága CD14).

1b. (biz) ’〈annak kif-ére, hogy kábítószertől módosult tudatállapotba kerül vki, és olyan érzete támad, hogy repül〉’ ❖ A mákteának rettenetes az íze. [...] Kell hozzá egy kis szer. Egy kis Noxyron, amitől az ember beáll és elszáll (1998 Magyar Hírlap CD09) | fűtől elszállva élik meg éppen a rasztahajnövesztő-élménygyűjtő hippikorszakukat [a világutazó fiúk] (1998 Magyar Hírlap CD09) | Folyamatosan nyomtuk az exet és a speedet, teljesen el voltunk szállva (2008 Szilánkokra hullva 3333002, 82).

1c. ’〈költöző madár v. ilyen madarak csoportja〉elköltözik’ ❖ Hej ha volna ősz; elszállna Már a gólya (1845 Petőfi Sándor CD01) | Mi olyan szép fehér hegyen és völgy felett? [...] Lúdcsapat nem lehet, Rég elszállt volna már (1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Messzire, melegre száll el a sok madár, Aranysárga színű lett a határ (1973 Ötágú Síp 2042017, 226) | Ősz[.] Itt-ott van még szagosfű, vadvirág. A tenyérnyi tavak-tócsák fölött megsokasodott a zizegő-zümmögő élet, mert elszálltak a fecskék (1989 Népszava nov. 11. C7454, 8).

1d. ’〈égitest〉 halad vmerre, ill. elhalad(ni látszik) vhol’ ❖ A’ nap a’ lazúrszín hegyek megett szálla-el (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Gessner C2524, 104) | Fölkel a’ nap Kék hegyek’ fokánál; Jő az este, És nyugotra elszáll (1837 Athenaeum C0015, 634) | Látom a csillagezredek Raját körötted szállni el (1922 Tass József CD10) | [A fáraó] látta az üstököst, ami 4210 éve szállt el itt, a végtelenség e furcsa, kicsit kontárul összehordott bolygója felett (1997 Magyar Hírlap CD09).

1e. (vál) ’〈képzelet, gondolat〉 elkalandozik (vhonnan, vhova), ill. vhova képzeli magát vki’ ❖ álmain A lyány is elszállt más ölébe (1814 Kölcsey Ferenc CD01) | Önkénytelen a hirhedett döblingi menhelyre szállnak el gondolataink (1860 Vasárnapi Újság CD56) | testem volt csak a kocsiban, lelkem elszállt messze (1884 Bereg 8606001, 2) | nem tudtam odafigyelni, a gondolatom minduntalan elszállt a könyvről (1913 Lengyel Menyhért CD10) | [Arany János] képzelete elszállt néha Hellas vagy Itália tájaira (1939 Schöpflin Aladár CD10).

1f. (vál) ’〈tekintet〉 átsuhan vmi fölött, ill. 〈tekintet(ével vki)〉 vmi, vki felé fordul’ ❖ Malvin ott ült sokszor a kertre nyíló ablakok valamelyike előtt, [...] s tekintete elszállt a nagy síkságba (1878 Fővárosi Lapok C8094, [657]) | Keleten a Száva síksága fölött száll el a tekintet (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | az emberek szívük friss dobbanásaival üdvözölték a sárga napot. Mások elszálltak a tekintetükkel ki a liget felé (1913 Nagy Lajos CD10) | Szemeimbe kapaszkodott, kergetett vad tapadó tekintetével, de szemeim közömbösen szálltak el fölötte (1935 Török Sophie CD10) | Tekintetük elszáll a magányos kubikoshoz (1970 Népszabadság okt. 25. C4820, 6).

1g. (kül. lélek alannyal) ’〈annak kif-ére, hogy meghal vki〉’ ❖ egybe gyűl a’ tsürhe, ’s eggyaránt kontzollya [a jámbort], szemtelen nyelvével jó nevét motskollya; ’s míglen a’ Lehellet el nem száll agyából, fel nem haggya kelni méltatlan porából (1793 Verseghy Ferenc CD01) | Nőd, Fulvia, meghalt. [...] Antonius. [...] Nagy szellem szálla el! (1858 Szász Károly² ford.–Shakespeare CD11) | [a boszorkány] lelke elszállt a gyehenna lángjai közé (1861 Eredeti népmesék 8306005, 132) | Amikor már-már elszállt belőle a lélek, mert haldoklott, [Ráhel] Benóninak nevezte el a fiát (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203).

2. ’〈külső erő hatására vmi, kül. elhajított tárgy v. vki〉 a levegőben száll (vhonnan, vhova, ill. vhol)’ ❖ Rántja elő nagy vas-nyelü dárdáját, ’s vele rátör, Vak dölyfében irány nélkűl, a’ Jajtzai hősre. Válla felett szállt ennek az el (1832 Baksay Dániel 8359019, 111) | kivetve teljes erejéből, A nehéz buzogány elszállott kezéből (1854 Vajda János CD01) | Crocker labdája elszállt [...] és a vonalon túl „out”-ra ment (1960 Magyar Nemzet okt. 26. C0355, 7) | [a hullám a csónakot] úgy kivágta a lapos partra, hogy [...] Ágota szó szerint elszállt, elrepült a hátsó padról (1989 Csengey Dénes 1028002, 20) | ne cibáljuk az oroszlán bajuszát, mert csap egyet a farkával, s mi messze elszállunk (2002 Országgyűlési Napló CD62).

3. ’〈könnyű tárgy, dolog〉 légáramlattól sodródva, lebegve eljut (vhonnan, vhova), ill. így elhalad vhol’ ❖ a lapátos ember fölhajítja félívben a gabonát, s a könnyű polyva elszáll a szél szerint vagy jobbra, vagy balra (1899 Mikszáth Kálmán CD04) | korai ősszel elszállnak a virágok pelyhei a hegytetőkről (1915 Krúdy Gyula CD54) | Felhők szállnak el felette zordúl (1934 Füst Milán 9161039, 133) | ügyel, hogy el ne szálljon a kalapja (1936 József Attila 9282148, 320) | az önök ígéretei olyanok, mint a lufi, felfújják, gyönyörködünk benne egy picit, és vagy kipukkan, vagy elszáll a semmibe (2005 Országgyűlési Napló CD62).

3a. (irod) ’〈szél, szellő〉 áramlik (vhol), tovaszáll’ ❖ Fenyegetésed nem rémít, Cassius; [...] mellettem elszáll Mint lenge szél, melylyel nem gondolok (1839 Vörösmarty Mihály ford.–Shakespeare CD11) | Elszállt felettünk a halál szele (1864 e. Madách Imre CD01) | a mostani erdőségek helyén gazdag füvet és gabnát lengetett a Hargitáról elszálló szellő (1868 Orbán Balázs CD22).

4. ’〈vmely légnemű(vé vált) anyag〉 szállva eltávozik (vhonnan), ill. elpárolog (vmiből)’ ❖ a’ szigorú földnek kis nedve is elszáll (1815 Kerekes Ferenc ford. [!] C2566, 564) | Holdvilág csak boldogságunk; Füst a balsors, mely elszáll; Gyertyaláng egész világunk; Egy fúvallat a halál (1823 Kölcsey Ferenc 8253016, 113) | elszállt a virágok illata (1839 Eötvös József C1605, 43) | [a szénsavas vízben oldott magnéziumkarbonát] izzításkor elbomlik, a szénsav elszáll belőle és hátramarad a magnézia (1928 TolnaiÚjLex. C5727, 311) | a vulkáni magmából is sok gáz szállt el (1995 Természet Világa CD50) | az apja fröccséből elszállt a szén-dioxid (2010 Garaczi László 3116003, 116).

5. ’〈hang, szó, dal stb.〉 elhangzik(, és elhal), ill. elhat vhova, vmeddig’ ❖ Hogy millióknak éltét eltiportam, Kedvem ha tartá, hadd regéljen arról A gyáva féreg, mellyet lábaim Porban tapostak, elszáll e’ nyekergés. A’ nagy marad csak hív emlékezetben (1818 Szemere Pál ford.–Körner C5247, 138) | Egy nagy, nehéz sóhaj száll el keblemről (1854 Jókai Mór CD18) | Kacagás hangzik, felcsendül az énekszó. [...] És a hang elszáll messzire… (1949 Radó György ford.–Osztrovszkij 9544004, 31) | melyek azok az ígéretek, amelyek csak úgy elszálltak, melyek azok, amelyek ilyen-olyan mértékben teljesültek (2005 Országgyűlési Napló CD62).

5a. ’〈hír〉 eljut vhova, vkihez, ill. elterjed vhol’ ❖ Már mindenfelé elszállt hírem nevem, jövendőmről a’ legbüszkébb feltételeket koholtam (1829 Gaal György C0036, 260) | Vigság, öröm lesz szerte a hazában, A hír ha elszáll, mily hősek valánk (1870 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.–Shakespeare CD11) | beszéltem Ady Endréről, akinek híre elszállott már a párizsi magyarokhoz is (1921 Révész Béla CD10) | Ángélika nővér, annyi tömérdek jót tett, hogy messzi földre elszállott a híre (1953 Kolozsvári Grandpierre Emil 9343002, 217) | Hiába óvatoskodott, elszállt a tanyavilágban annak a híre, hogy túl nagy pinát akart magának a kis Orsoják (2009 Csaplár Vilmos 3073002, 57).

6. ’Eltűnik, semmivé válik vmi.’

6a. (kissé rég) ’〈arcáról a pirosság〉(hirtelen) eltűnik’ ❖ A báróné arcából hirtelen elszállott a vér (1870 Fővárosi Lapok C8086, [779]) | A leány megrökkent. [...] Az arcából elszállt a vér (1914 Gárdonyi Géza C1828, 104) | Elcsendesedik a terem, az arcokból elszáll a természetellenes pirosság (1917 Krúdy Gyula CD54) | elszállt arcomból a vér, amikor ismerőseim részvétteljes vagy csodálkozó pillantásaival találkoztam (1939 Népszava jan. 31. C7507, 17).

6b. ’〈érzés, állapot〉 megszűnik, semmivé válik, ill. 〈gondolat, emlék stb.〉 elillan, észrevétlenül eltűnik’ ❖ Így teſz a’ község. Mikor a’ ſzerentse Tzimborál vélled, feleſen körl áll: Homlokát ránttzal komorítsa, kedve Annak is el-ſzáll (1786 Baróti Szabó Dávid 7021026, 153) | [Fadinger] halálával a szerencse elszállott a parasztok zászlaitól (1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A [18 éve olvasott Babits-]vers azóta elszállt emlékezetemből (1924 Kárpáti Aurél CD10) | étvágyam teljesen elszállt, s rosszullét fogott el (1983 e. Tandori Dezső ford.–De Quincey 9703003, 68) | játékosaimból elszállt a lelkesedés (2002 Magyar Hírlap CD09).

6c. (kissé biz) ’〈vmely munka eredménye, haszon, vagyon stb.〉(hirtelen) megsemmisül, elvész’ ❖ amióta komputerprogramok őrzik a [könyvtári] katalógusok egy részét, azóta bármi megtörténhet. A hetek munkájával beírt listák egyetlen perc alatt elszállnak (1994 Magyar Hírlap CD09) | [Moszkvában] 20 százalékos volt a tőzsdei értékzuhanás, és [Soros Györgynek] emiatt négyszázmillió dollárja szállt el (1997 Magyar Hírlap CD09) | ha a vállalat nem választ másik jó befektetést, a haszon elszállhat (2000 Figyelő CD2601).

6d. (biz) ’〈tárgy, dolog〉 teljesen tönkremegy, használhatatlanná válik’ ❖ Legalábbis fele ēszállott ebbe a kánikulába a szöllőnek (1957 Szegedi szótár C6400, 359) | az autós Budapest valamelyik főútvonalán belehajt egy kátyúba és „elszáll” a féltengelye (1996 Magyar Hírlap CD09) | ha a képernyőt működtető videokártya tönkremegy, nincs „látás”. Ha a merevlemez „elszáll”, elvész vele az összes „emlék” (2009 Szendi Gábor 3299002, 161).

6e. ’〈(vmennyi) idő, vmely időszak, élet(szakasz)〉 gyorsan, észrevétlenül elmúlik, ill. 〈esély, lehetőség〉 kihasználatlanul maradva tovatűnik’ ❖ örök tanácskozásaik mellett elszáll a’ mindennél becsesbb idő (1829 Kazinczy Ferenc C5740, 171) | Nemcsak porhűvelyünk: minden veszendő. Elszáll az ifjuság (1884 Reviczky Gyula 8392065, 108) | úgy érezzük, hogy a hónapok és az évek gyorsan szállnak el felettünk: gyorsan, mert örömteli az élet (1950 Szabad Nép febr. 16. C4873, 3) | amikor a Videoton szempontjából minden esély elszállt, teljesen reménytelenné vált a pontszerzés (1974 Népsport nov. 3. C8043, 3) | Ha a tagok bármelyike az első körben kifogást emel a jelentkező személye ellen, elszállt a lehetőség (1995 Magyar Hírlap CD09) | Josef Hoffmann 1911-ben tervezte ezt az elegáns bútort. Az azóta eltelt nyolcvanegynéhány év szinte nyomtalanul szállt el felette: modern, meglepően mai (1996 Lakáskultúra CD39) | elszállt a nap, semmivel (2002 Esterházy Péter 3026001, 32).

6f. (sajtó v. biz) ’〈annak kif-ére, hogy vmely sportversenyben gyengén szerepel (és kiesik) vki〉’ ❖ Szeles [Gyula sportlövő], élete első jelentős nemzetközi versenyén, kissé „elszállt”: 529-cel a 26. lett (1973 Népsport aug. 16. C8042, 7) | Nem tudott győzni a női párosban az első helyen kiemelt Novotná, Sánchez-Vicario kettős, így egyiküknek sem sikerült vigasztalódnia az egyesért, amelyben különösen a spanyol hölgy szállt el váratlanul korán (1996 Magyar Hírlap CD09) | elszállt a toronymagas esélyes női párbajtőrcsapat (2000 Magyar Hírlap CD09) | a tavalyi Eb-n 66 kg-ban aranyérmes Ungvári Miklósnak van min javítania, hiszen ő egy vereséggel azonnal elszállt Moszkvában (2003 Népszava febr. 12. C7466, 15).

7. (biz) ’〈Vminek a túlzott mértékű megnövekedésével kapcs.-an.〉’

7a. ’〈ár, infláció stb.〉 túlzott mértékben megemelkedik’ ❖ én nem tudok elfogadni más személyi jövedelemadó javaslatot, mint amit a költségvetési bizottság javasolt, tehát a 10 milliárd forintos javaslatot, mert különben elszáll az egyenleg (1990 Országgyűlési Napló CD62) | ha a jövedelmek a másik oldalon nem az önmegtartóztatáson és nem a hatékonyság javulásán alapulnak, akkor az infláció megállapodás nélkül is „elszállhat(1994 Magyar Hírlap CD09) | Manapság [...] a bútorok ára nagyon „elszállt(1997 Lakáskultúra CD39) | Bokszban nagyon sok a kockázati tényező, bárki megsérülhet, elszállhat a súlya (2000 Nemzeti Sport ápr. 13. C8069, 20).

7b. ’〈annak kif-ére, hogy magával túlságosan elégedetté, elbizakodottá válik, elbízza magát vmitől vki〉’ ❖ Azzal együtt, hogy ez nem került nyilvánosságra, végül is téged választottak az emberek az évszázad legjobb magyar sportolójának – nem vagy „elszállva” magadtól... (1991 Népszava márc. 23. C7456, 14) | ha a játékosok nem szállnak el a diadaltól, dobogós lehet az Újpest (2000 Magyar Hírlap CD09) | napjában százszor elmondja, hogy én vagyok a legcsodálatosabb négylábú a földön, amit persze hajlamos vagyok elhinni. (Csak azt nem érti meg, hogy nem kell engem ennyiszer emlékeztetni rá – mert attól csak elszállok [...].) (2002 Magyar Hírlap CD09) | nem akartam, hogy azt higgyék, nagyzolok. Hogy el vagyok szállva magamtól, és túl nagy lett a mellényem (2007 Népszabadság okt. 25. C7855, 19).

7c. ’igényeiben, elvárásaiban, terveiben stb. túlzásba esik vki’ ❖ A téma, mint látjuk, módszertanilag rendkívül kényes: a kvázi elegáns megragadás, a felszínes túláltalánosítás réme kísért. Mannheim azonban érzékeny és körültekintő. Sohasem száll el (1995 Magyar Hírlap CD09) | Ez a lap [ti. a People] is „el van szállva” az osztályzatokkal. Shearer egyetlen épkézláb mozdulatára kilencest ad (1996 Nemzeti Sport jún. 10. C8065, 17) | [Áront] iskolán kívüli könnyűdrogfogyasztás miatt küldték el. [...] Szerinte a tanárok el vannak szállva a fegyelmezéssel (2004 Népszabadság dec. 28. C7852, 8) | a monista megoldás mellett is szólnak olyan érvek, amelyek nem engedik, hogy a kormány elszálljon, és parlamenti kontroll nélkül kössön szerződéseket (2005 Országgyűlési Napló CD62).

8. (rég) ’〈(ostromra készülő) sereg(gel a vezetője) a megszállt területről〉 eltávozik, elvonul’ ❖ kezdették ugyan a Frantziák Goré várát oſtromlani; de tsak hamar el-is ſzállottak onnan (1780 Magyar Hírmondó C0268, 457) | [az esőzés] Mohammed vezirt is elszállani kényszeríté a Nyári Pál várnagy és báró Reder által vitézül védelmezett Nagyvárad alól (1861 Horváth Mihály 8189005, 359) | A nemesek és a nem nemesek csak Pöstyéni Gergely hadai közeledésének hírére szálltak el a vár alól (1913 Márki Sándor CD55) | Zsigmond fejedelem, ki maga állott Déva alatt gyüjtött 101 zászlóaljának élére, szintén az ő [ti. Buday György] készülődéseinek tulajdonította, hogy Lippa elől elszállt a török (1940 Bánlaky József CD16).

8a. (rég, ritk) ’〈lakóhelyéről〉 elköltözik, ill. elszármazik vhova’ ❖ El-szállottak (kltöztek) a’ házból (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 209) | A fejedelmi korban [Szacsvai] Mihály mint Bethlen Gábor kapitánya szerepel [...]. Ezen Mihálynak unokái György és András szállnak el Szacsváról, s szerzik a léczfalvi és esztelneki ágat (1869 Orbán Balázs 8340013, 172).

Fr: agy, idő.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. száll; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

elszáll tárgyatlan ige 3a9
1.
〈szárnyas lény(ek csoportja) v. légi jármű(vel vki) szállva eltávozik (vhonnan, vhova), ill. így elhalad vhol
El-ſzállottak (el-ltek, v.vagy -repltek) a mararak [!]
(1792 Baróti Szabó Dávid)
rezzent kézből kis pillangó elszáll
(1833 Vörösmarty Mihály)
Megnyugodva száll el Gábor angyal, Látja, Istent itten is dicsérik
(1864 e. Madách Imre)
Egy kuvik pedig ott szállott el a kocsis felett
(1883 Mikszáth Kálmán)
a svéd Andrée azt a vakmerő tervet gondolta ki, hogy léghajón fog elszállni a[z északi] sarkra. 1897. el is indult, de a vége katasztrófa lett
(1926 TolnaiÚjLex.)
nagy sáskajárás idején egyes rajok messze elszállnak
(1933 Az állatok világa ford.)
eljött az első olyan nap és éjszaka, mikor egyetlen repülő sem szállt el a szökevények fölött
(2001 Tóth Tamás Boldizsár ford.Lowry)
1a.
〈szárnyas állat v. légi jármű(vel v. vmely eszközzel vki) vmennyi időn keresztül v. vmekkora távolságra〉 képes repülni
némely madár fél napig is elszáll
(1872 Ballagi Mór)
nagyon messzire is elszállnak ezek a bohó állatkák [ti. a méhek]
(1902 Mikszáth Kálmán)
enyhe emelkedésű, 20-25 méteres dombocskák [az óriás-műlesikló pályán], amelyekről, ha százas tempóban érkezik, a gyenge síző 20-30 méternyire is elszáll
(1970 Népsport febr. 5.)
Sok más madárral ellentétben a fiatal fekete harkályok ilyenkor [ti. kirepüléskor] már, ha nem is tökéletesen, de jól repülnek, akár százméternyire is elszállhatnak
(1995 Magyarország állatvilága)
1b. (biz)
〈annak kif-ére, hogy kábítószertől módosult tudatállapotba kerül vki, és olyan érzete támad, hogy repül〉
A mákteának rettenetes az íze. [...] Kell hozzá egy kis szer. Egy kis Noxyron, amitől az ember beáll és elszáll
(1998 Magyar Hírlap)
fűtől elszállva élik meg éppen a rasztahajnövesztő-élménygyűjtő hippikorszakukat [a világutazó fiúk]
(1998 Magyar Hírlap)
Folyamatosan nyomtuk az exet és a speedet, teljesen el voltunk szállva
(2008 Szilánkokra hullva)
1c.
〈költöző madár v. ilyen madarak csoportja〉 elköltözik
Hej ha volna ősz; elszállna Már a gólya
(1845 Petőfi Sándor)
Mi olyan szép fehér hegyen és völgy felett? [...] Lúdcsapat nem lehet, Rég elszállt volna már
(1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Messzire, melegre száll el a sok madár, Aranysárga színű lett a határ
(1973 Ötágú Síp)
Ősz[.] Itt-ott van még szagosfű, vadvirág. A tenyérnyi tavak-tócsák fölött megsokasodott a zizegő-zümmögő élet, mert elszálltak a fecskék
(1989 Népszava nov. 11.)
1d.
〈égitest〉 halad vmerre, ill. elhalad(ni látszik) vhol
A’ nap a’ lazúrszín hegyek megett szálla-el
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Gessner)
Fölkel a’ nap Kék hegyek’ fokánál; Jő az este, És nyugotra elszáll
(1837 Athenaeum)
Látom a csillagezredek Raját körötted szállni el
(1922 Tass József)
[A fáraó] látta az üstököst, ami 4210 éve szállt el itt, a végtelenség e furcsa, kicsit kontárul összehordott bolygója felett
(1997 Magyar Hírlap)
1e. (vál)
〈képzelet, gondolat〉 elkalandozik (vhonnan, vhova), ill. vhova képzeli magát vki
álmain A lyány is elszállt más ölébe
(1814 Kölcsey Ferenc)
Önkénytelen a hirhedett döblingi menhelyre szállnak el gondolataink
(1860 Vasárnapi Újság)
testem volt csak a kocsiban, lelkem elszállt messze
(1884 Bereg)
nem tudtam odafigyelni, a gondolatom minduntalan elszállt a könyvről
(1913 Lengyel Menyhért)
[Arany János] képzelete elszállt néha Hellas vagy Itália tájaira
(1939 Schöpflin Aladár)
1f. (vál)
〈tekintet〉 átsuhan vmi fölött, ill. 〈tekintet(ével vki) vmi, vki felé fordul
Malvin ott ült sokszor a kertre nyíló ablakok valamelyike előtt, [...] s tekintete elszállt a nagy síkságba
(1878 Fővárosi Lapok)
Keleten a Száva síksága fölött száll el a tekintet
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
az emberek szívük friss dobbanásaival üdvözölték a sárga napot. Mások elszálltak a tekintetükkel ki a liget felé
(1913 Nagy Lajos)
Szemeimbe kapaszkodott, kergetett vad tapadó tekintetével, de szemeim közömbösen szálltak el fölötte
(1935 Török Sophie)
Tekintetük elszáll a magányos kubikoshoz
(1970 Népszabadság okt. 25.)
1g. (kül. lélek alannyal)
〈annak kif-ére, hogy meghal vki〉
egybe gyűl a’ tsürhe, ’s eggyaránt kontzollya [a jámbort], szemtelen nyelvével jó nevét motskollya; ’s míglen a’ Lehellet el nem száll agyából, fel nem haggya kelni méltatlan porából
(1793 Verseghy Ferenc)
Nőd, Fulvia, meghalt. [...] Antonius. [...] Nagy szellem szálla el!
(1858 Szász Károly² ford.Shakespeare)
[a boszorkány] lelke elszállt a gyehenna lángjai közé
(1861 Eredeti népmesék)
Amikor már-már elszállt belőle a lélek, mert haldoklott, [Ráhel] Benóninak nevezte el a fiát
(1995 Protestáns Biblia ford.)
2.
〈külső erő hatására vmi, kül. elhajított tárgy v. vki〉 a levegőben száll (vhonnan, vhova, ill. vhol)
Rántja elő nagy vas-nyelü dárdáját, ’s vele rátör, Vak dölyfében irány nélkűl, a’ Jajtzai hősre. Válla felett szállt ennek az el
(1832 Baksay Dániel)
kivetve teljes erejéből, A nehéz buzogány elszállott kezéből
(1854 Vajda János)
Crocker labdája elszállt [...] és a vonalon túl „out”-ra ment
(1960 Magyar Nemzet okt. 26.)
[a hullám a csónakot] úgy kivágta a lapos partra, hogy [...] Ágota szó szerint elszállt, elrepült a hátsó padról
(1989 Csengey Dénes)
ne cibáljuk az oroszlán bajuszát, mert csap egyet a farkával, s mi messze elszállunk
(2002 Országgyűlési Napló)
3.
〈könnyű tárgy, dolog〉 légáramlattól sodródva, lebegve eljut (vhonnan, vhova), ill. így elhalad vhol
a lapátos ember fölhajítja félívben a gabonát, s a könnyű polyva elszáll a szél szerint vagy jobbra, vagy balra
(1899 Mikszáth Kálmán)
korai ősszel elszállnak a virágok pelyhei a hegytetőkről
(1915 Krúdy Gyula)
Felhők szállnak el felette zordúl
(1934 Füst Milán)
ügyel, hogy el ne szálljon a kalapja
(1936 József Attila)
az önök ígéretei olyanok, mint a lufi, felfújják, gyönyörködünk benne egy picit, és vagy kipukkan, vagy elszáll a semmibe
(2005 Országgyűlési Napló)
3a. (irod)
〈szél, szellő〉 áramlik (vhol), tovaszáll
Fenyegetésed nem rémít, Cassius; [...] mellettem elszáll Mint lenge szél, melylyel nem gondolok
(1839 Vörösmarty Mihály ford.Shakespeare)
Elszállt felettünk a halál szele
(1864 e. Madách Imre)
a mostani erdőségek helyén gazdag füvet és gabnát lengetett a Hargitáról elszálló szellő
(1868 Orbán Balázs)
4.
〈vmely légnemű(vé vált) anyag〉 szállva eltávozik (vhonnan), ill. elpárolog (vmiből)
a’ szigorú földnek kis nedve is elszáll
(1815 Kerekes Ferenc ford.)
Holdvilág csak boldogságunk; Füst a balsors, mely elszáll; Gyertyaláng egész világunk; Egy fúvallat a halál
(1823 Kölcsey Ferenc)
elszállt a virágok illata
(1839 Eötvös József)
[a szénsavas vízben oldott magnéziumkarbonát] izzításkor elbomlik, a szénsav elszáll belőle és hátramarad a magnézia
(1928 TolnaiÚjLex.)
a vulkáni magmából is sok gáz szállt el
(1995 Természet Világa)
az apja fröccséből elszállt a szén-dioxid
(2010 Garaczi László)
5.
〈hang, szó, dal stb.〉 elhangzik(, és elhal), ill. elhat vhova, vmeddig
Hogy millióknak éltét eltiportam, Kedvem ha tartá, hadd regéljen arról A gyáva féreg, mellyet lábaim Porban tapostak, elszáll e’ nyekergés. A’ nagy marad csak hív emlékezetben
(1818 Szemere Pál ford.Körner)
Egy nagy, nehéz sóhaj száll el keblemről
(1854 Jókai Mór)
Kacagás hangzik, felcsendül az énekszó. [...] És a hang elszáll messzire…
(1949 Radó György ford.Osztrovszkij)
melyek azok az ígéretek, amelyek csak úgy elszálltak, melyek azok, amelyek ilyen-olyan mértékben teljesültek
(2005 Országgyűlési Napló)
5a.
〈hír〉 eljut vhova, vkihez, ill. elterjed vhol
Már mindenfelé elszállt hírem nevem, jövendőmről a’ legbüszkébb feltételeket koholtam
(1829 Gaal György)
Vigság, öröm lesz szerte a hazában, A hír ha elszáll, mily hősek valánk
(1870 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.Shakespeare)
beszéltem Ady Endréről, akinek híre elszállott már a párizsi magyarokhoz is
(1921 Révész Béla)
Ángélika nővér, annyi tömérdek jót tett, hogy messzi földre elszállott a híre
(1953 Kolozsvári Grandpierre Emil)
Hiába óvatoskodott, elszállt a tanyavilágban annak a híre, hogy túl nagy pinát akart magának a kis Orsoják
(2009 Csaplár Vilmos)
6.
Eltűnik, semmivé válik vmi.
6a. (kissé rég)
〈arcáról a pirosság〉 (hirtelen) eltűnik
A báróné arcából hirtelen elszállott a vér
(1870 Fővárosi Lapok)
A leány megrökkent. [...] Az arcából elszállt a vér
(1914 Gárdonyi Géza)
Elcsendesedik a terem, az arcokból elszáll a természetellenes pirosság
(1917 Krúdy Gyula)
elszállt arcomból a vér, amikor ismerőseim részvétteljes vagy csodálkozó pillantásaival találkoztam
(1939 Népszava jan. 31.)
6b.
〈érzés, állapot〉 megszűnik, semmivé válik, ill. 〈gondolat, emlék stb.〉 elillan, észrevétlenül eltűnik
Így teſz a’ község. Mikor a’ ſzerentse Tzimborál vélled, feleſen körl áll: Homlokát ránttzal komorítsa, kedve Annak is el-ſzáll
(1786 Baróti Szabó Dávid)
[Fadinger] halálával a szerencse elszállott a parasztok zászlaitól
(1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A [18 éve olvasott Babits-]vers azóta elszállt emlékezetemből
(1924 Kárpáti Aurél)
étvágyam teljesen elszállt, s rosszullét fogott el
(1983 e. Tandori Dezső ford.De Quincey)
játékosaimból elszállt a lelkesedés
(2002 Magyar Hírlap)
6c. (kissé biz)
〈vmely munka eredménye, haszon, vagyon stb.〉 (hirtelen) megsemmisül, elvész
amióta komputerprogramok őrzik a [könyvtári] katalógusok egy részét, azóta bármi megtörténhet. A hetek munkájával beírt listák egyetlen perc alatt elszállnak
(1994 Magyar Hírlap)
[Moszkvában] 20 százalékos volt a tőzsdei értékzuhanás, és [Soros Györgynek] emiatt négyszázmillió dollárja szállt el
(1997 Magyar Hírlap)
ha a vállalat nem választ másik jó befektetést, a haszon elszállhat
(2000 Figyelő)
6d. (biz)
〈tárgy, dolog〉 teljesen tönkremegy, használhatatlanná válik
Legalábbis fele ēszállott ebbe a kánikulába a szöllőnek
(1957 Szegedi szótár)
az autós Budapest valamelyik főútvonalán belehajt egy kátyúba és „elszáll” a féltengelye
(1996 Magyar Hírlap)
ha a képernyőt működtető videokártya tönkremegy, nincs „látás”. Ha a merevlemez „elszáll”, elvész vele az összes „emlék”
(2009 Szendi Gábor)
6e.
(vmennyi) idő, vmely időszak, élet(szakasz) gyorsan, észrevétlenül elmúlik, ill. 〈esély, lehetőség〉 kihasználatlanul maradva tovatűnik
örök tanácskozásaik mellett elszáll a’ mindennél becsesbb idő
(1829 Kazinczy Ferenc)
Nemcsak porhűvelyünk: minden veszendő. Elszáll az ifjuság
(1884 Reviczky Gyula)
úgy érezzük, hogy a hónapok és az évek gyorsan szállnak el felettünk: gyorsan, mert örömteli az élet
(1950 Szabad Nép febr. 16.)
amikor a Videoton szempontjából minden esély elszállt, teljesen reménytelenné vált a pontszerzés
(1974 Népsport nov. 3.)
Ha a tagok bármelyike az első körben kifogást emel a jelentkező személye ellen, elszállt a lehetőség
(1995 Magyar Hírlap)
Josef Hoffmann 1911-ben tervezte ezt az elegáns bútort. Az azóta eltelt nyolcvanegynéhány év szinte nyomtalanul szállt el felette: modern, meglepően mai
(1996 Lakáskultúra)
elszállt a nap, semmivel
(2002 Esterházy Péter)
6f. (sajtó v. biz)
〈annak kif-ére, hogy vmely sportversenyben gyengén szerepel (és kiesik) vki〉
Szeles [Gyula sportlövő], élete első jelentős nemzetközi versenyén, kissé „elszállt”: 529-cel a 26. lett
(1973 Népsport aug. 16.)
Nem tudott győzni a női párosban az első helyen kiemelt Novotná, Sánchez-Vicario kettős, így egyiküknek sem sikerült vigasztalódnia az egyesért, amelyben különösen a spanyol hölgy szállt el váratlanul korán
(1996 Magyar Hírlap)
elszállt a toronymagas esélyes női párbajtőrcsapat
(2000 Magyar Hírlap)
a tavalyi Eb-n 66 kg-ban aranyérmes Ungvári Miklósnak van min javítania, hiszen ő egy vereséggel azonnal elszállt Moszkvában
(2003 Népszava febr. 12.)
7. (biz)
〈Vminek a túlzott mértékű megnövekedésével kapcs.-an.〉
7a.
〈ár, infláció stb.〉 túlzott mértékben megemelkedik
én nem tudok elfogadni más személyi jövedelemadó javaslatot, mint amit a költségvetési bizottság javasolt, tehát a 10 milliárd forintos javaslatot, mert különben elszáll az egyenleg
(1990 Országgyűlési Napló)
ha a jövedelmek a másik oldalon nem az önmegtartóztatáson és nem a hatékonyság javulásán alapulnak, akkor az infláció megállapodás nélkül is „elszállhat
(1994 Magyar Hírlap)
Manapság [...] a bútorok ára nagyon „elszállt
(1997 Lakáskultúra)
Bokszban nagyon sok a kockázati tényező, bárki megsérülhet, elszállhat a súlya
(2000 Nemzeti Sport ápr. 13.)
7b.
〈annak kif-ére, hogy magával túlságosan elégedetté, elbizakodottá válik, elbízza magát vmitől vki〉
Azzal együtt, hogy ez nem került nyilvánosságra, végül is téged választottak az emberek az évszázad legjobb magyar sportolójának – nem vagy „elszállva” magadtól...
(1991 Népszava márc. 23.)
ha a játékosok nem szállnak el a diadaltól, dobogós lehet az Újpest
(2000 Magyar Hírlap)
napjában százszor elmondja, hogy én vagyok a legcsodálatosabb négylábú a földön, amit persze hajlamos vagyok elhinni. (Csak azt nem érti meg, hogy nem kell engem ennyiszer emlékeztetni rá – mert attól csak elszállok [...].)
(2002 Magyar Hírlap)
nem akartam, hogy azt higgyék, nagyzolok. Hogy el vagyok szállva magamtól, és túl nagy lett a mellényem
(2007 Népszabadság okt. 25.)
7c.
igényeiben, elvárásaiban, terveiben stb. túlzásba esik vki
A téma, mint látjuk, módszertanilag rendkívül kényes: a kvázi elegáns megragadás, a felszínes túláltalánosítás réme kísért. Mannheim azonban érzékeny és körültekintő. Sohasem száll el
(1995 Magyar Hírlap)
Ez a lap [ti. a People] is „el van szállva” az osztályzatokkal. Shearer egyetlen épkézláb mozdulatára kilencest ad
(1996 Nemzeti Sport jún. 10.)
[Áront] iskolán kívüli könnyűdrogfogyasztás miatt küldték el. [...] Szerinte a tanárok el vannak szállva a fegyelmezéssel
(2004 Népszabadság dec. 28.)
a monista megoldás mellett is szólnak olyan érvek, amelyek nem engedik, hogy a kormány elszálljon, és parlamenti kontroll nélkül kössön szerződéseket
(2005 Országgyűlési Napló)
8. (rég)
(ostromra készülő) sereg(gel a vezetője) a megszállt területről〉 eltávozik, elvonul
kezdették ugyan a Frantziák Goré várát oſtromlani; de tsak hamar el-is ſzállottak onnan
(1780 Magyar Hírmondó)
[az esőzés] Mohammed vezirt is elszállani kényszeríté a Nyári Pál várnagy és báró Reder által vitézül védelmezett Nagyvárad alól
(1861 Horváth Mihály)
A nemesek és a nem nemesek csak Pöstyéni Gergely hadai közeledésének hírére szálltak el a vár alól
(1913 Márki Sándor)
Zsigmond fejedelem, ki maga állott Déva alatt gyüjtött 101 zászlóaljának élére, szintén az ő [ti. Buday György] készülődéseinek tulajdonította, hogy Lippa elől elszállt a török
(1940 Bánlaky József)
8a. (rég, ritk)
〈lakóhelyéről〉 elköltözik, ill. elszármazik vhova
El-szállottak (kltöztek) a’ házból
(1792 Baróti Szabó Dávid)
A fejedelmi korban [Szacsvai] Mihály mint Bethlen Gábor kapitánya szerepel [...]. Ezen Mihálynak unokái György és András szállnak el Szacsváról, s szerzik a léczfalvi és esztelneki ágat
(1869 Orbán Balázs)
Fr: agy, idő
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. száll; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások