épít ige 4b4

1. ts ’〈épületet, építményt, épületegyüttest, ill. ezekből álló települést〉 vmilyen terv alapján építési munkálatokkal (el)készít, megvalósít, létrehoz’ ❖ [vendégeit a herceg] a’ kertbe egy kisded dombotskára épitetett Filegoriához vezette (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 96) | paticsból épitett [cselédházak] (1850 Pompéry János 8372002, 6) | Hogy táborunkba jó forrásvizet kaphassunk, külön csatornát épitettünk (1854 Vasárnapi Újság CD56) | a kőbányai határban épített új lóversenypályán (1925 Krúdy Gyula CD54) | [Canudosban] másféle városokat építettek, finom lakásokkal, pompás utcákat, aztán vasutakat, szép hajókat… (1969 Márai Sándor 9421004, 141) | a környező épületek súlyos károkat szenvedtek, némelyiket aztán teljesen le is kellett bontani és az alapoktól új házat építeni a helyükre (2009 Spiró György 3283007, 145).

1a. ’〈építési munkálatot〉 elrendel, végeztet, ill. 〈épületet, építményt〉 tervez’ ❖ A’ melly Uralkodó leg-elsöben épitett Templomot a’ Jótéteménynek, talám a’ látott leg-több nyomorúságot (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel C4564, 91) | „Látta-e már, urambátyám, a Lánchidat?” A jeles előfizető visszakérdezte: – „Láttam bizony, kedves uramöcsém, ugyan él-e még az öreg Széchenyi, aki építette?[”] (1882 Mikszáth Kálmán 8312135, 117) | a század elején innen származott el az a jónevű építész, aki a fővárosban az állatkertet és az uszodát építette (1937 Márai Sándor 9421008, 160) | A román iskola igazgatósága [...] bejelentette igényét a görög iskola épületére, arra hivatkozva, hogy azt a község építette a község gyerekei számára, azok pedig a román iskola tanulói (1989 Sárréti Sándor 2015013, 12).

1b. ’〈vmely (épület)elemet, dolgot〉 épület, tárgy stb. részévé, alkotóelemévé, összetevőjévé tesz, beépít’ ❖ Egy, Beszterczebányához közel fekvő faluban házat épít egy gazda, de foglalatosságában a’ nedves időtől gátoltatván, a’ fellegek eltávoztatására bizonyos vén asszony tanácsából élő békát rejt egy darab kenyérbe, ’s azt békástul falába épitteti (1841 Pesti Hírlap CD61) | [a turnicsei templom] falába csúcsos ívű ablakot építettek (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [a léghajóknál újabban] lehetőleg minden külső alkatrészt magába a burkolatba építenek (1928 TolnaiÚjLex. C5727, 81) | mozdítható állványra, rámába is építhető a korong (1991 Magyar néprajz CD47) | A kisszobát és az előszobát egy-egy boltív választja el. A két helyiség közös falába cserépkályhát építettek (2003 Ács Anna CD36).

2. ts ’〈részekből, egységekből álló (műszaki) alkotást, szerkezetet, eszközt stb.〉 megalkot, darabjaiból v. (alkat)részeiből összeállít’ ❖ nagy, és jól épitett hajójoknak (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 209) | [a] község, templomának diszére egy jó orgonát szándékoznék épittetni (1856 Vasárnapi Újság CD56) | a mozdonyokat úgy építik, hogy jókora súlyuk legyen (1869 Greguss Gyula C1918, 315) | A világ első autóversenyét 1884-ben – Párizs és Versailles között – a Georges Bouton által épített háromkerekű, gőzhajtású autó nyerte (1987 Tények könyve CD37) | a főúri udvarházakban [...] művészi kivitelű mázas csempékből építették a reprezentációt is szolgáló kályhákat (1991 Magyar néprajz CD47) | a szoftverfejlesztők régi vágya, hogy [...] előre gyártott, polcról levehető alkatrészekkel tudjanak rendszert építeni (1998 Byte Magazin CD38).

2a. ’〈kül. madár, emlősállat, rovar lakó-, fészkelő- v. búvóhelyet〉(növényi anyagokból) készít, kialakít’ ❖ Fris Fetske, lám te minden Idén elő kerülvén, Nyárára fészket építsz (1791 Főldi János ford. C2555, 216) | [Az íbisz] fészkét magas fákon építi, s fiait mindaddig ott eteti, mig repülni nem tudnak (1847 Peregriny Elek 8360012, 206) | házat építő hód (1903 Budapesti Szemle C7652, 151) | az emlősök csak földalatti lakásokat építenek. A földalatti lakásépítők igazi mesterei a rágcsálók (marmota, üregi nyúl, hörcsög, egér, stb.) (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Fenyőtűkből építi hatalmas bolyait az erdei vöröshangya (1995 Magyarország állatvilága CD14).

3. ts ’〈(természeti) képződményt〉(fokozatosan) létrehoz, kialakít vmi, vki, ill. 〈isten(ség)〉 teremt, alkot vmit’ ❖ Önnön a természet irtózott ezektől [ti. a föld mélyén nyugvó pusztító erőktől], Azért titkolta el halandó szemektől; Hegyeket, erdőket épített mérgekre, Kemény sziklák erét rendelte fészkekre (1782 Ányos Pál CD01) | egy kicsiny tó kövekből épitett szigetén, egész csoportozatokban ingerkednek velünk [a faunok és nimfák szobrai] (1853 Kemény Zsigmond 8235024, 25) | ha földi tartózkodásunk háza [ti. a lélek háza, a test] megsemmisül, lesz egy más házunk, melyet az Isten épített, nem emberi kézzel készült, de örökké tartó (1906 Tóth-Szabó Pál ford. CD55) | Az alsószakaszú folyó munkaképessége annyira megcsökkent, hogy hordalékát már nem tudja elszállítani, ezt lerakja, zátonyokat épít (1926 TolnaiÚjLex. C5722, 92) | A Kékesen mértek már 147 cm-es hóvastagságot is, de a szél az Alföldön is építhet hatalmas hótorlaszokat (1997 Magyarország földje CD05).

4. épít vmibe ts ’vminek a részévé, alkotóelemévé, összetevőjévé tesz vmit, vmibe beépít vmit’ ❖ szavakba építem a fájást (1916 Ziprisz Aladár CD10) | a marxista irodalomszemlélet korántsem tartotta elsőrendű feladatának, hogy József Attila költészetét a magyar szocialista irodalom tágabb hagyományába építse (1966 Tóth Dezső CD53) | [a rómaiak] a saját hellénizált római civilizációjukhoz meglehetősen közel álló helyi civilizációkat igyekeztek a maguk birodalmába építeni (1991 Rácz Árpád CD17) | pénzügyi tartalékot kellene az árba építeni (1994 Magyar Hírlap CD09).

4a. vmi köré épít ’〈vmely szellemi tartalmat v. annak elemeit〉 egy központi tényező, mozzanat köré rendez(i), csoportosít(ja) vki v. vmi’ ❖ egy kollektív eszme, amely az életet rendezni tudja, szilárd mag köré építi, [...] csak úgy tud kollektív módon hatni, ha szimbolikus és érzéki képet ölt (1922 Hevesy Iván CD10) | egyetlen nagy jelenet köré van építve a cselekmény (1929 Schöpflin Aladár CD10) | [Lázár István kötete] népünk történetét konkrét személyiségek köré építi (1996 Új Könyvek CD29) | A módszertani kollektivizmus az úgynevezett kollektív fogalmak [...] köré építi a társadalomtudományi elemzést (1997 Orthmayr Imre 2047001, 3).

5. ts ’〈vminek a bekövetkezését, megvalósulását v. fejlődését〉 tevékenységével v. hatásával előmozdítja, ill. így (akaratlagosan) megvalósít, létrehoz, csinál (vmiből) vmit’ ❖ [a jó király] Terjeſzté határit gyz fegyverével, Építé Orſzágát Tárháza’ kintsével, Erköltsét jobbítá példás életével (1772 Orczy Lőrinc C0794, 50) | boldogságod romából épited a haza javát (1852 Kuthy Lajos 8261008, 157) | [Kolozsvár] erőre kap, lerázza Herbert-gőgjét s kultúrát épít magának jelszavak nélkül, de tartalommal (1911 Kuncz Aladár CD10) | Kína a fogyasztói társadalmat [...] a belső kereslet növelése segítségével, nem pedig a fogyasztás [...] visszafogásával építi (1994 Magyar Hírlap CD09) | a szolidaritás olyan alapvető érték, amely nélkül képtelenség közösséget építeni, békében élni (2001 Magyar Hírlap CD09).

5a. (tárgy n. is) (vál, átv is) ’〈rendsz. a ronttal v. a rombollal szemben:〉 vmit megvalósít, létrehoz, (meg)alkot’ ❖ A’ régi Böltselkedés tudott nyelvével, mind rontani, mind épitteni: tulajdon vélekedéſeit a’ terméſzetnek törvénnyeivé változtatá (1783 Molnár János C0293, 281) | Ha férfi vagy, légy férfi, S ne szád hirdesse ezt, Minden Demosthenesnél Szebben beszél a tett. Építs vagy ronts, mint a vihar, S hallgass, ha műved kész (1847 Petőfi Sándor 8366316, 134) | a nagy változást az asszony csinálja, világot épít, világot rombol, pedig semmi egyebet nem csinál, mint odaül az ura mellé (1906 Krúdy Gyula CD54) | Épít és ront bennem a sejtelem (1909 Oláh Gábor 9487036, 45) | javítanak építenek és újra rombolnak s minden pillanatban itt is lenni kell meg amott is (1981 Mohás Lívia 1109003, 156) | építeni akarok, nem rombolni, gyógyítani, nem sebet ütni (1996 Magyar reformátusok CD1210).

5b. (tárgy n. is) (rég) ’belső fejlődésben segít vkit, ill. vkiből vmilyen (foglalkozású) embert nevel’ ❖ Tartozunk ugyan-is minden alkalmatoſsággal, a’ mi Iſtenünkröl, Sz. Igéjéröl, Munkáiról, és Jó-téteményeiröl meg-emlékezni; és az Innen formált Kegyes Beſzéllgetéſek által Felebarátunkat épiteni (1781 Gombási István C1883, 134) | [Abelard a barátokat] a’ maga példás élete által építette (1795 Mindszenthy Sámuel ford.–Ladvocat C3168, 12) | a’ beszéd szépít, a’ példázat épít (1816 Perecsényi Nagy László C3470, VI) | derék embert építek a fiadból (1855 e. Magyar népmesegyűjtemény C1785, 98) | [anyám] a kollégiumba is eljött velem, hogy megőrizzen, felneveljen, papot építsen belőlem (1912 Móricz Zsigmond C3211, 122).

6. ts (rendsz. ign-i alakban) ’〈annak kif-ére, hogy (szellemi) művet, rendszert stb. vmilyen tulajdonságra, készségre, körülményre alapozva hoz létre vki〉’ ❖ fundamentom köveknek válóſztotta öket [ti. tanítványait Jézus] az Anyaſzentegyházban, melly föbb módon a’ ſzereteten épéttetett (1772 Vajda Sámuel 7365001, 139) | Hazánk közjoga a’ magyar koronaországok’ önállóságára volt épitve (1850 Kemény Zsigmond 8235037, 71) | A világ legklasszikusabb tragédiája – a 17. századi francia tragédia – teljesen a szabadakaratra van építve (1911 Szabó Dezső CD10) | aljas ösztönökre épített hetilapok (1940 Pintér Jenő CD44) | [a jezsuitáknak] jelmondata lehetne a „galamb szelídségére” és a „kígyó ravaszságára” épített szellemi és életstratégia (1992 Rugási Gyula 2016040, 448).

6a. vmire épít ts ’vmely körülmény, dolog fennállására, érvényes v. adott voltára alapoz vmit’ ❖ [a herceget illetően Krisztina] valamennyire kételkedet, ha ugyan tett ajánlását változhatatlan tellyesitésre épiti-e’? (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 94) | minden tudományban elvekre van szükség, mikre a következő állításokat építeni lehessen (1847 Ramóczy Valerián 8388001, 1) | [A prior] az olvasott evangelium egy mondatára épített egy kis fejtegetést, hogy ki a szabad ember (1907 Gárdonyi Géza C1842, 344) | [Ady Endre] új poétikát teremtett a saját képére, arra a meggyőződésre építve, hegy semmi, ami emberi, nem lehet a költészettől idegen (1940 Pintér Jenő CD44) | Proudhon egy fikcióra épített téves magyarázatot (1997 Orthmayr Imre 2047001, 14).

6b. tn ’vmely körülményre, dologra mint meghatározó tényezőre v. adottságra alapoz, támaszkodik vki v. vmi’ ❖ Azt beſzéllik itt némelly f Méltóságok, a’ kiknek ſzavokon pedig méltán lehet épiteni, hogy a’ Pruſſziai Királlyal nehezen fog hartzra kelni a’ mi Udvarunk (1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0172, 118) | [mi, magyarok] megmaradhatunk e’, ha örökké csupán a’ nemességre és nem a’ nemzetre épitünk? (1845 Irinyi József 8200006, 283) | mikor a XVIII. század végén [...] Kazinczyék meg akarták csinálni az európai színvonalú magyar irodalmat, nem találtak semmi tradíciót, amelyre építhettek volna (1908 Schöpflin Aladár CD10) | Megvan [...] az 50 ezer agrárszakember, a szükséges lóerő, munkagépek, technológiák, melyekre lehet építeni (1991 Országgyűlési Napló CD62) | [a kötet] a gyermeki kreativitásra épít, amikor százegy kísérletet választ abból a célból, hogy a 8–12 éves gyerekekkel megismertesse a kémiát (1995 Új Könyvek CD29).

Ö: át~, be~, bele~, egybe¹, fel~, hozzá~, ki~, le~, meg~, rá~, újjá~.

ÖU: alá~, körül~, össze~, újra~, vissza~.

Sz: építget, építtet.

Vö. CzF. épít · épit, építhető; ÉrtSz.; TESz. ép; ÉKsz.; SzT. ~, építendő, épített, építhet, építtet, építtetett, építtetik, építtető, építtettetik; ÚMTsz.

épít ige 4b4
1. tárgyas
〈épületet, építményt, épületegyüttest, ill. ezekből álló települést〉 vmilyen terv alapján építési munkálatokkal (el)készít, megvalósít, létrehoz
[vendégeit a herceg] a’ kertbe egy kisded dombotskára épitetett Filegoriához vezette
(1772 Mészáros Ignác ford.)
paticsból épitett [cselédházak]
(1850 Pompéry János)
Hogy táborunkba jó forrásvizet kaphassunk, külön csatornát épitettünk
(1854 Vasárnapi Újság)
a kőbányai határban épített új lóversenypályán
(1925 Krúdy Gyula)
[Canudosban] másféle városokat építettek, finom lakásokkal, pompás utcákat, aztán vasutakat, szép hajókat…
(1969 Márai Sándor)
a környező épületek súlyos károkat szenvedtek, némelyiket aztán teljesen le is kellett bontani és az alapoktól új házat építeni a helyükre
(2009 Spiró György)
1a.
〈építési munkálatot〉 elrendel, végeztet, ill. 〈épületet, építményt〉 tervez
A’ melly Uralkodó leg-elsöben épitett Templomot a’ Jótéteménynek, talám a’ látott leg-több nyomorúságot
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
„Látta-e már, urambátyám, a Lánchidat?” A jeles előfizető visszakérdezte: – „Láttam bizony, kedves uramöcsém, ugyan él-e még az öreg Széchenyi, aki építette?[”]
(1882 Mikszáth Kálmán)
a század elején innen származott el az a jónevű építész, aki a fővárosban az állatkertet és az uszodát építette
(1937 Márai Sándor)
A román iskola igazgatósága [...] bejelentette igényét a görög iskola épületére, arra hivatkozva, hogy azt a község építette a község gyerekei számára, azok pedig a román iskola tanulói
(1989 Sárréti Sándor)
1b.
〈vmely (épület)elemet, dolgot〉 épület, tárgy stb. részévé, alkotóelemévé, összetevőjévé tesz, beépít
Egy, Beszterczebányához közel fekvő faluban házat épít egy gazda, de foglalatosságában a’ nedves időtől gátoltatván, a’ fellegek eltávoztatására bizonyos vén asszony tanácsából élő békát rejt egy darab kenyérbe, ’s azt békástul falába épitteti
(1841 Pesti Hírlap)
[a turnicsei templom] falába csúcsos ívű ablakot építettek
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[a léghajóknál újabban] lehetőleg minden külső alkatrészt magába a burkolatba építenek
(1928 TolnaiÚjLex.)
mozdítható állványra, rámába is építhető a korong
(1991 Magyar néprajz)
A kisszobát és az előszobát egy-egy boltív választja el. A két helyiség közös falába cserépkályhát építettek
(2003 Ács Anna)
2. tárgyas
〈részekből, egységekből álló (műszaki) alkotást, szerkezetet, eszközt stb.〉 megalkot, darabjaiból v. (alkat)részeiből összeállít
nagy, és jól épitett hajójoknak
(1772 Mészáros Ignác ford.)
[a] község, templomának diszére egy jó orgonát szándékoznék épittetni
(1856 Vasárnapi Újság)
a mozdonyokat úgy építik, hogy jókora súlyuk legyen
(1869 Greguss Gyula)
A világ első autóversenyét 1884-ben – Párizs és Versailles között – a Georges Bouton által épített háromkerekű, gőzhajtású autó nyerte
(1987 Tények könyve)
a főúri udvarházakban [...] művészi kivitelű mázas csempékből építették a reprezentációt is szolgáló kályhákat
(1991 Magyar néprajz)
a szoftverfejlesztők régi vágya, hogy [...] előre gyártott, polcról levehető alkatrészekkel tudjanak rendszert építeni
(1998 Byte Magazin)
2a.
〈kül. madár, emlősállat, rovar lakó-, fészkelő- v. búvóhelyet〉 (növényi anyagokból) készít, kialakít
Fris Fetske, lám te minden Idén elő kerülvén, Nyárára fészket építsz
(1791 Főldi János ford.)
[Az íbisz] fészkét magas fákon építi, s fiait mindaddig ott eteti, mig repülni nem tudnak
(1847 Peregriny Elek)
házat építő hód
(1903 Budapesti Szemle)
az emlősök csak földalatti lakásokat építenek. A földalatti lakásépítők igazi mesterei a rágcsálók (marmota, üregi nyúl, hörcsög, egér, stb.s a többi)
(1929 Az állatok világa ford.)
Fenyőtűkből építi hatalmas bolyait az erdei vöröshangya
(1995 Magyarország állatvilága)
3. tárgyas
(természeti) képződményt〉 (fokozatosan) létrehoz, kialakít vmi, vki, ill. 〈isten(ség) teremt, alkot vmit
Önnön a természet irtózott ezektől [ti. a föld mélyén nyugvó pusztító erőktől], Azért titkolta el halandó szemektől; Hegyeket, erdőket épített mérgekre, Kemény sziklák erét rendelte fészkekre
(1782 Ányos Pál)
egy kicsiny tó kövekből épitett szigetén, egész csoportozatokban ingerkednek velünk [a faunok és nimfák szobrai]
(1853 Kemény Zsigmond)
ha földi tartózkodásunk háza [ti. a lélek háza, a test] megsemmisül, lesz egy más házunk, melyet az Isten épített, nem emberi kézzel készült, de örökké tartó
(1906 Tóth-Szabó Pál ford.)
Az alsószakaszú folyó munkaképessége annyira megcsökkent, hogy hordalékát már nem tudja elszállítani, ezt lerakja, zátonyokat épít
(1926 TolnaiÚjLex.)
A Kékesen mértek már 147 cm-escentiméteres hóvastagságot is, de a szél az Alföldön is építhet hatalmas hótorlaszokat
(1997 Magyarország földje)
4. épít vmibe tárgyas
vminek a részévé, alkotóelemévé, összetevőjévé tesz vmit, vmibe beépít vmit
szavakba építem a fájást
(1916 Ziprisz Aladár)
a marxista irodalomszemlélet korántsem tartotta elsőrendű feladatának, hogy József Attila költészetét a magyar szocialista irodalom tágabb hagyományába építse
(1966 Tóth Dezső)
[a rómaiak] a saját hellénizált római civilizációjukhoz meglehetősen közel álló helyi civilizációkat igyekeztek a maguk birodalmába építeni
(1991 Rácz Árpád)
pénzügyi tartalékot kellene az árba építeni
(1994 Magyar Hírlap)
4a. vmi köré épít
〈vmely szellemi tartalmat v. annak elemeit〉 egy központi tényező, mozzanat köré rendez(i), csoportosít(ja) vki v. vmi
egy kollektív eszme, amely az életet rendezni tudja, szilárd mag köré építi, [...] csak úgy tud kollektív módon hatni, ha szimbolikus és érzéki képet ölt
(1922 Hevesy Iván)
egyetlen nagy jelenet köré van építve a cselekmény
(1929 Schöpflin Aladár)
[Lázár István kötete] népünk történetét konkrét személyiségek köré építi
(1996 Új Könyvek)
A módszertani kollektivizmus az úgynevezett kollektív fogalmak [...] köré építi a társadalomtudományi elemzést
(1997 Orthmayr Imre)
5. tárgyas
〈vminek a bekövetkezését, megvalósulását v. fejlődését〉 tevékenységével v. hatásával előmozdítja, ill. így (akaratlagosan) megvalósít, létrehoz, csinál (vmiből) vmit
[a jó király] Terjeſzté határit gyz fegyverével, Építé Orſzágát Tárháza’ kintsével, Erköltsét jobbítá példás életével
(1772 Orczy Lőrinc)
boldogságod romából épited a haza javát
(1852 Kuthy Lajos)
[Kolozsvár] erőre kap, lerázza Herbert-gőgjét s kultúrát épít magának jelszavak nélkül, de tartalommal
(1911 Kuncz Aladár)
Kína a fogyasztói társadalmat [...] a belső kereslet növelése segítségével, nem pedig a fogyasztás [...] visszafogásával építi
(1994 Magyar Hírlap)
a szolidaritás olyan alapvető érték, amely nélkül képtelenség közösséget építeni, békében élni
(2001 Magyar Hírlap)
5a. (tárgy n. is) (vál, átv is)
〈rendsz. a ronttal v. a rombollal szemben:〉 vmit megvalósít, létrehoz, (meg)alkot
A’ régi Böltselkedés tudott nyelvével, mind rontani, mind épitteni: tulajdon vélekedéſeit a’ terméſzetnek törvénnyeivé változtatá
(1783 Molnár János)
Ha férfi vagy, légy férfi, S ne szád hirdesse ezt, Minden Demosthenesnél Szebben beszél a tett. Építs vagy ronts, mint a vihar, S hallgass, ha műved kész
(1847 Petőfi Sándor)
a nagy változást az asszony csinálja, világot épít, világot rombol, pedig semmi egyebet nem csinál, mint odaül az ura mellé
(1906 Krúdy Gyula)
Épít és ront bennem a sejtelem
(1909 Oláh Gábor)
javítanak építenek és újra rombolnak s minden pillanatban itt is lenni kell meg amott is
(1981 Mohás Lívia)
építeni akarok, nem rombolni, gyógyítani, nem sebet ütni
(1996 Magyar reformátusok)
5b. (tárgy n. is) (rég)
belső fejlődésben segít vkit, ill. vkiből vmilyen (foglalkozású) embert nevel
Tartozunk ugyan-is minden alkalmatoſsággal, a’ mi Iſtenünkröl, Sz.szent Igéjéröl, Munkáiról, és Jó-téteményeiröl meg-emlékezni; és az Innen formált Kegyes Beſzéllgetéſek által Felebarátunkat épiteni
(1781 Gombási István)
[Abelard a barátokat] a’ maga példás élete által építette
(1795 Mindszenthy Sámuel ford.Ladvocat)
a’ beszéd szépít, a’ példázat épít
(1816 Perecsényi Nagy László)
derék embert építek a fiadból
(1855 e. Magyar népmesegyűjtemény)
[anyám] a kollégiumba is eljött velem, hogy megőrizzen, felneveljen, papot építsen belőlem
(1912 Móricz Zsigmond)
6. tárgyas (rendsz. ign-i alakban)
〈annak kif-ére, hogy (szellemi) művet, rendszert stb. vmilyen tulajdonságra, készségre, körülményre alapozva hoz létre vki〉
fundamentom köveknek válóſztotta öket [ti. tanítványait Jézus] az Anyaſzentegyházban, melly föbb módon a’ ſzereteten épéttetett
(1772 Vajda Sámuel)
Hazánk közjoga a’ magyar koronaországok’ önállóságára volt épitve
(1850 Kemény Zsigmond)
A világ legklasszikusabb tragédiája – a 17. századi francia tragédia – teljesen a szabadakaratra van építve
(1911 Szabó Dezső)
aljas ösztönökre épített hetilapok
(1940 Pintér Jenő)
[a jezsuitáknak] jelmondata lehetne a „galamb szelídségére” és a „kígyó ravaszságára” épített szellemi és életstratégia
(1992 Rugási Gyula)
6a. vmire épít tárgyas
vmely körülmény, dolog fennállására, érvényes v. adott voltára alapoz vmit
[a herceget illetően Krisztina] valamennyire kételkedet, ha ugyan tett ajánlását változhatatlan tellyesitésre épiti-e’?
(1772 Mészáros Ignác ford.)
minden tudományban elvekre van szükség, mikre a következő állításokat építeni lehessen
(1847 Ramóczy Valerián)
[A prior] az olvasott evangelium egy mondatára épített egy kis fejtegetést, hogy ki a szabad ember
(1907 Gárdonyi Géza)
[Ady Endre] új poétikát teremtett a saját képére, arra a meggyőződésre építve, hegy semmi, ami emberi, nem lehet a költészettől idegen
(1940 Pintér Jenő)
Proudhon egy fikcióra épített téves magyarázatot
(1997 Orthmayr Imre)
6b. tárgyatlan
vmely körülményre, dologra mint meghatározó tényezőre v. adottságra alapoz, támaszkodik vki v. vmi
Azt beſzéllik itt némelly f Méltóságok, a’ kiknek ſzavokon pedig méltán lehet épiteni, hogy a’ Pruſſziai Királlyal nehezen fog hartzra kelni a’ mi Udvarunk
(1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
[mi, magyarok] megmaradhatunk e’, ha örökké csupán a’ nemességre és nem a’ nemzetre épitünk?
(1845 Irinyi József)
mikor a XVIII. század végén [...] Kazinczyék meg akarták csinálni az európai színvonalú magyar irodalmat, nem találtak semmi tradíciót, amelyre építhettek volna
(1908 Schöpflin Aladár)
Megvan [...] az 50 ezer agrárszakember, a szükséges lóerő, munkagépek, technológiák, melyekre lehet építeni
(1991 Országgyűlési Napló)
[a kötet] a gyermeki kreativitásra épít, amikor százegy kísérletet választ abból a célból, hogy a 8–12 éves gyerekekkel megismertesse a kémiát
(1995 Új Könyvek)
ÖU: aláépít, körülépít, összeépít, újraépít, visszaépít
Sz: építget, építtet
Vö. CzF. épít · épit, építhető; ÉrtSz.; TESz. ép; ÉKsz.; SzT. ~, építendő, épített, építhet, építtet, építtetett, építtetik, építtető, építtettetik; ÚMTsz.

Beállítások