erőteljes mn 15B

1. ’olyan 〈ember v. állat〉, akinek v. amelynek (viszonylag) nagy testi ereje van, ill. olyan 〈test(rész)〉, amellyel v. amelynek közvetítésével nagy erőt lehet kifejteni’ ❖ Erőtellyes. Erővel tellyes (1813 Mondolat C3202, 60) | Isten legyen hazánkal és azon erőtellyes férfiakkal, kiknek feladata a bomlásnak indult hont dülésében fentartani (1848 Csányi László¹ CD58) | [A spanyol marhák] nem nagytestű, hanem tetszetős és erőteljes állatok (1929 Az állatok világa ford. CD46) | erőteljes karjuk [ti. a szüretelő lányoké] beledönti a fürtökkel teli melencéket a legény puttonyába (1956 Lengyel József 9395006, 100) | [A karéliai finn lajka fajtájú kutya] teste hosszúkás, erőteljes (1996 Szinák János–Veress István CD59) | a galápagosi kormoránok erőteljes úszóhártyás lábaikkal hajtják előre magukat a vízben (2009 Kelemen László² ford.–Dawkins 3172002, 363).

1a. ’egészséges, jól működő, a betegségeknek ellenálló, a fizikai terhelést jól bíró 〈szerv v. szervezet〉 v. ilyen szervezettel rendelkező, egészséges, jól fejlett 〈ember v. állat〉, ill. ilyen emberre jellemző 〈állapot〉’ ❖ Virító kedveskedő és munkás leányid, erőteljes fiaid (1835 Társalkodó C7972, 148) | [a nőkre is igaz, amit] ép, egészséges, erőteljes szervezetökről [ti. a székely férfiakéról] máskor megirtam (1857 Vasárnapi Újság CD56) | Ha elég erőteljes tüdőd van, kisétálhatsz a hegy csúcsára (1881 Fővárosi Lapok C8097, 1056) | [az anyakancák] egészséges és erőteljes állapotban vannak (1884 Budapesti Hírlap máj. 24. C4731, 7) | erőteljes mangalica kanoknak (1929 Az állatok világa ford. CD46) | kellő ideig kihordott, erőteljes csecsemő (1992 Magyar Nemzet dec. 7. C8367, 8).

1b. ’jól fejlett, ill. erős növekedésű, életképes 〈növény(i rész)〉’ ❖ ezen robarak[ti. a levéltetvek] leginkább csak beteges gyenge növényeket támadnak meg, s az erőteljeseket ritkán bántják (1854 Galgóczi Károly 8153002, 34) | erőteljes, bőgyökérzetű és kellő vastagságú, tehát ültetésre alkalmas palántákká [fejlődnek a magok] (1947 Szabad Föld febr. 16. C1537, [6]) | A májusi fagyok gyakran lefonnyasztják [a diófa] erőteljes hajtásait (1999 Magyar néprajz CD47).

1c. (gyakr. szépítő) ’az átlagnál nagyobb, vastagabb, vaskosabb 〈test(rész)〉 v. erős, robusztus 〈testalkat〉, ill. ilyen testrésszel rendelkező v. ilyen testalkatú, gyakr. kövér(kés) 〈személy, kül. nő〉’ ❖ [a férfi] termete deli volt, tagjai karcsúk, de erőteljesek (1837 Athenaeum C0014, 413) | A nők is átalában nagyok, erőteljesek s még is kellemes arczuak (1857 Vasárnapi Újság CD56) | [bemutatott] egy negyven-negyvenöt éves, domboru homloku, erőteljes hölgyet, ki vaskos orrán kék szeműveget viselt (1882 Fővárosi Lapok C8098, [1039]) | rövid, erőteljes, szélesen kiképzett orr (1915 Moly Tamás CD10) | [a bandagazda] jobbról és balról egy-egy erőteljes nőszemélyre támaszkodva tántorogva tér haza (1948 Nagy Tamás ford.–Marx C5061, 754) | erőteljes testű, dúsan szőrözött lepkék (2004 Természet Világa CD50).

2. ’nagy fizikai megterheléssel járó, ill. nagy testi erőt igénylő v. azzal végrehajtott 〈tevékenység, cselekvés〉’ ❖ erőteljesen forgatá azt [ti. a véres bárdot] a’ levegőben (1837 Athenaeum C0015, 813) | erőteljesebb mozgásokra és fürdőzésre kényszeritette [az öreg tengernagy a tengerészeket] (1892 Pesti Hírlap nov. 20. C5640, 19) | Gyorsan, erőteljesen, frissen lépkedett (1925 Kosztolányi Dezső C2750, 14) | jobb kezének egyetlen erőteljes, gondosan kiszámított mozdulatával letépte [a madártetem fejét] (1962 Keszi Imre 9329001, 14) | [Deák Bárdos Mihály] Jurij Patrikejevet győzte le taktikus, erőteljes birkózással 2:1-re (2002 Magyar Hírlap CD09).

3. ’nagy fizikai hatás kifejtésére képes, nagy teljesítményű 〈tárgy, eszköz, gép〉’ ❖ [a biplánok versenyén] emberek sürögtek-forogtak, erőteljes motorok ismerős zúgása kíséretében (1909 Nemzeti Sport szept. 11. C7143, 1) | [Walter Wellmann] léghajóján uj s a mostaninál erőteljesebb gépet fog elhelyezni (1910 Népszava febr. 23. C7478, 5) | [a program] erőteljes, Pentium alapú számítógépet kíván (1998 Byte Magazin ford. CD38).

4. ’szilárd, masszív, a károsító hatásoknak ellenálló, tartós 〈építmény, képződmény〉, ill. nagy, vaskos 〈tárgy〉’ ❖ a’ még kevéssel azelőtt erőteljesen állott városrész romban hevert [a tűzvész következtében] (1844 Pesti Hírlap CD61) | [a reneszánsz] várkapuinak díszítésére erőteljes oszloprendeket használ (1895 PallasLex. CD02) | erőteljes rézfogantyú (1943 Csipkés Kálmán CD52) | [A tibeti masztiff] lábai oszlopszerűek, erőteljes csontozatúak (1993 Sárkány Pál et al. CD59) | [térburkolásnál] a gépkocsi közlekedéséhez erőteljesebb alapozás szükséges, mint a gyalogosforgalomhoz (2000 Lakáskultúra CD39).

4a. ’kemény, vastag szálakból álló, dús, sűrű 〈szőrzet, haj stb.〉’ ❖ [a szer használatával] a fej kopasz részei meghajasodnak, [...] a haj erőteljessé, simulékonynyá válik (1883 Budapesti Hírlap márc. 15. C4730, [8]) | A Geist Gáspár-féle juhfajta [...] bő nyirésű és erőteljes gyapja által tünt ki (1894 PallasLex. CD02) | Az europidokra általában [...] az erőteljes szőrzet jellemző (1987 Tények könyve CD37) | a schnauzeroknál előírás, éppen ezért rajtuk hagyjuk meg az erőteljes szemöldököket (1992 Szinák János–Veress István CD59).

4b. ’élesen, határozottan kirajzolódó 〈vonal〉, ill. határozott, markáns (kör)vonalú 〈rajz, képződmény stb.〉’ ❖ [a férfi] erőteljes arcvonásait a komolyságnak elmagyarázhatlan föllegei boríták (1845 Gaal József 8149006, 319) | azt az ő máskor oly erőteljes calligráphiáját majd alig lehetett elolvasni (1876 Jókai Mór CD18) | [Michael Siegmund Frank üvegfestő] a fekete árnyalatokat kerüli, de erőteljesen rajzolja vele a kontúrokat (1925 MűvészetiLex. C6812, 260) | sötétkék alapon erőteljes piros virágok (1979 NéprajziLex. CD47) | erőteljes elválasztó vonalat húzott a két műfaj között (2000 Magyar Hírlap CD09).

5. ’nem v. nehezen megingatható v. megzavarható, állandóságot mutató, biztos, szilárd 〈állapot, alap〉, ill. ilyen alapokon nyugvó 〈dolog〉’ ❖ a’ franczia hadisereg’ erőteljes szerkezete (1839 Athenaeum C0018, 252) | A francia fejlődésnek lényege a társadalomnak konzerválása, erőteljes, megalapozott hivatásrétegek kialakítása (1936 Hajnal István CD42) | erőteljes ipari háttérrel [rendelkező országok] (1998 Tények könyve CD37) | erőteljes hit abban, hogy a dolgok úgy alakulnak, ahogyan az ésszerűen elvárható (2004 Oláh Attila 3262001, 658).

5a. ’tartós, szilárd, nem v. nehezen megbontható v. felbomló, szoros 〈kapcsolat, szövetség〉’ ❖ A nép jogain nem gázolhattak volna oly vakmerőséggel, ha erőteljes szövetségünk lett volna (1897 Budapesti Hírlap jan. 2. C4744, 4) | Olyan erőteljes kapcsot, mint amilyen nemzeteinket összeköti, nem lehet pusztán az elmúlt időkből származó emléknek tekinteni (1936 Budapesti Hírlap ápr. 25. C4724, [3]) | [a havaselvi vajdák] erőteljes szövetségre léptek más balkáni uralkodóházakkal (1940 Erdély CD22) | A szomszédok elfogadták, hogy a náluk élő magyarokat anyaországukhoz is erőteljes kapcsolatok fűzhetik (2002 Magyar Hírlap CD09).

6. ’erélyes, határozott, céljai megvalósításához megfelelő képességekkel, adottságokkal rendelkező 〈személy, közösség, szervezet〉, ill. ilyen személyre jellemző 〈tulajdonság, cselekvés stb.〉’ ❖ Nékem úgy dicsérték Tiſzteletességét meg, mint a leg nemesebb Férjfit, mint a’ leg-ertelyesebb Vígaſztalót (1807 Folnesics János Lajos ford.–Schilling C1754, 101) | az erőteljes királyok [...] igazságszeretet ’s egyenes jámborság által a’ monarchiát erősítik (1838 Athenaeum C0016, 475) | erőteljes és erélyes magyar jellemet (1859 Vasárnapi Újság CD56) | a hatalmas urak pedig [Mátyás király] erőteljes kezétől rettegtek (1890 Fraknói Vilmos CD55) | Hajdan erőteljes bátor nép volt [az aleutoké] (1893 PallasLex. CD02) | [Renan] életében s életét tükröző levelezésében erőteljes és töretlen akaratú embernek látszik (1921 Kuncz Aladár CD10) | a decemberi [törvényjavaslat-]változat erőteljesebb Nemzeti Vidékpolitikai Tanácsot hozott létre (2006 Országgyűlési Napló CD62).

6a. ’határozott, ill. nyomatékos, erélyes 〈elhatározás, ígéret, rendelkezés stb.〉’ ❖ [a főrendek] nem egyeztek meg a KK és RR erőteljes kijelentésében, miszerint a kormány gyakorlotta törvénytelen magyarázatot Isten és világ előtt erőszakos hatalmaskodásnak nyilatkoztatják (1836 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A szentkönyv pedig erőteljesen azt parancsolja: „A ki nem dolgozik, ne is egyék” (1854 Vasárnapi Újság CD56) | Mátyás a törökök ellen erőteljes elhatározásra [...] nem gondolhatott (1937 Bánlaky József CD16) | kemény és erőteljes fellépésünk (2005 Országgyűlési Napló CD62).

7. ’nagyfokú, nagymértékű, ill. nagy intenzitású’ ❖ [Rubens] az ízmokat erőteljes árnyék által mozgásba hozá (1840 Henszlmann Imre 8609001, 232) | egészséges szervezetű nemzetnek megvan a maga erőteljes emésztő képessége (1917 Schöpflin Aladár CD10) | a tiszta esztétikum, [...] az erőteljesen szép egy mozzanata (1928 Rabinovszky Máriusz CD10) | Anglia is erőteljes védővámokat alkalmazott (1982 Berend T. Iván 9049004, 218) | erőteljesen pragmatikus, témákra koncentráló [kommunikáció] (2004 Fricz Tamás 3077001, 57) | A 17. század közepe táján a kopják harci alkalmazásában erőteljes visszafejlődést figyelhetünk meg (2010 Kovács S. Tibor 3187002, 210).

7a. ’nagy erővel, sebességgel megnyilvánuló, gyors 〈történés, (természeti) folyamat, jelenség stb.〉’ ❖ Megyei életünk egy rövid, de erőteljes forradáson ment keresztül (1843 Pesti Hírlap CD61) | erőteljes áramrezgések (1896 PallasLex. CD02) | [A gép a lokomotívban] erőteljesen és biztosan indít hegyi pályán is (1935 RévaiNagyLex. C5717, 560) | erőteljes széllökések (2001 Magyar Hírlap CD09).

7b. ’nagymértékben, intenzíven jelentkező 〈élettani v. lelki folyamat〉’ ❖ ertellyes örvendezésembl történtt feleszmélésem (1824 Náray Antal C3302, 154) | a nyak erei teltek, a szívműködés erőteljes (1893 PallasLex. CD02) | Az anyák bűntudata gyermekükkel szemben annál erőteljesebb, minél jobban kötődnek új partnerükhöz (1982 Lux Elvira 1099003, 159).

7c. ’nagy hangerejű, hangos 〈hangjelenség〉’ ❖ nagy! rendkivüli férfiu! – (erőteljesen) Nagy! rendkivüli férfiu! (1840 Fáncsy Lajos ford.–Bayard–Théaulon 8135002, 115) | a levegő időszakos lökései hozzák létre Weber Vilmos szerint a nyelvsíp erőteljes hangját (1896 PallasLex. CD02) | [a mbukumbuku nevű majom ordítása] gyorsütemű és kedve szerint megismétlődő erőteljes röfögés (1929 Az állatok világa ford. CD46) | [Gajdos József] erőteljesen énekel (2002 Magyar Hírlap CD09).

8. (kissé rég) ’olyan 〈élelmiszer, anyag stb.〉, amelynek magas hatóanyag-tartalma miatt vmilyen intenzív, nagyfokú jellegzetes élettani v. vegyi hatása van’ ❖ Tartalma [a kupának] olly erőteljes legyen, Mint a’ sajói leczke (1840 Gyurmán Adolf C1994, 5) | [a balatonfüredi] erőteljes savanyu viz itala (1854 Vasárnapi Újság CD56) | [a tavaszi hérics mellékgyökerében található vegyületet] mint erőteljes hashajtót is használják (1895 PallasLex. CD02) | A tök erőteljes talajt, sok trágyát és vizet kíván (1927 TolnaiÚjLex. C5726, 74).

9. ’nagy hatású, hatásos, ill. színvonalas, jól sikerült 〈alkotás, tevékenység stb.〉’ ❖ A classicus lelkű szónoknak erőteljes szavait gyakori éljen! szakitá közbe (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [Gabriel François Doyen] Virginia halála c. erőteljes festményével 1759. rendkivüli sikert aratott (1893 PallasLex. CD02) | mindmegannyi meglepő erőteljes alakítás [a színdarabban] (1958 Becht Rezső CD52) | [a Red Hot Chili Peppers zenéjében] az erőteljes funk alapokon lírai dallamok, punkos vadulás és kemény rockriffek váltakoztak (1996 Magyar Hírlap CD09) | [II. Gyula pápa 1512-es dekrétumában] erőteljes szavakkal szidalmazta az őt letenni próbáló bíborosokat (2007 Mente Éva ford.–O’Malley 3234002, 385).

Sz: erőteljesség.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

erőteljes melléknév 15B
1.
olyan 〈ember v. állat〉, akinek v. amelynek (viszonylag) nagy testi ereje van, ill. olyan 〈test(rész), amellyel v. amelynek közvetítésével nagy erőt lehet kifejteni
Erőtellyes. Erővel tellyes
(1813 Mondolat)
Isten legyen hazánkal és azon erőtellyes férfiakkal, kiknek feladata a bomlásnak indult hont dülésében fentartani
(1848 Csányi László¹)
[A spanyol marhák] nem nagytestű, hanem tetszetős és erőteljes állatok
(1929 Az állatok világa ford.)
erőteljes karjuk [ti. a szüretelő lányoké] beledönti a fürtökkel teli melencéket a legény puttonyába
(1956 Lengyel József)
[A karéliai finn lajka fajtájú kutya] teste hosszúkás, erőteljes
(1996 Szinák János–Veress István)
a galápagosi kormoránok erőteljes úszóhártyás lábaikkal hajtják előre magukat a vízben
(2009 Kelemen László² ford.Dawkins)
1a.
egészséges, jól működő, a betegségeknek ellenálló, a fizikai terhelést jól bíró 〈szerv v. szervezet〉 v. ilyen szervezettel rendelkező, egészséges, jól fejlett 〈ember v. állat〉, ill. ilyen emberre jellemző 〈állapot〉
Virító kedveskedő és munkás leányid, erőteljes fiaid
(1835 Társalkodó)
[a nőkre is igaz, amit] ép, egészséges, erőteljes szervezetökről [ti. a székely férfiakéról] máskor megirtam
(1857 Vasárnapi Újság)
Ha elég erőteljes tüdőd van, kisétálhatsz a hegy csúcsára
(1881 Fővárosi Lapok)
[az anyakancák] egészséges és erőteljes állapotban vannak
(1884 Budapesti Hírlap máj. 24.)
erőteljes mangalica kanoknak
(1929 Az állatok világa ford.)
kellő ideig kihordott, erőteljes csecsemő
(1992 Magyar Nemzet dec. 7.)
1b.
jól fejlett, ill. erős növekedésű, életképes 〈növény(i rész)
ezen robarak[ti. a levéltetvek] leginkább csak beteges gyenge növényeket támadnak meg, s az erőteljeseket ritkán bántják
(1854 Galgóczi Károly)
erőteljes, bőgyökérzetű és kellő vastagságú, tehát ültetésre alkalmas palántákká [fejlődnek a magok]
(1947 Szabad Föld febr. 16.)
A májusi fagyok gyakran lefonnyasztják [a diófa] erőteljes hajtásait
(1999 Magyar néprajz)
1c. (gyakr. szépítő)
az átlagnál nagyobb, vastagabb, vaskosabb 〈test(rész) v. erős, robusztus 〈testalkat〉, ill. ilyen testrésszel rendelkező v. ilyen testalkatú, gyakr. kövér(kés) 〈személy, kül. nő〉
[a férfi] termete deli volt, tagjai karcsúk, de erőteljesek
(1837 Athenaeum)
A nők is átalában nagyok, erőteljesek s még is kellemes arczuak
(1857 Vasárnapi Újság)
[bemutatott] egy negyven-negyvenöt éves, domboru homloku, erőteljes hölgyet, ki vaskos orrán kék szeműveget viselt
(1882 Fővárosi Lapok)
rövid, erőteljes, szélesen kiképzett orr
(1915 Moly Tamás)
[a bandagazda] jobbról és balról egy-egy erőteljes nőszemélyre támaszkodva tántorogva tér haza
(1948 Nagy Tamás ford.Marx)
erőteljes testű, dúsan szőrözött lepkék
(2004 Természet Világa)
2.
nagy fizikai megterheléssel járó, ill. nagy testi erőt igénylő v. azzal végrehajtott 〈tevékenység, cselekvés〉
erőteljesen forgatá azt [ti. a véres bárdot] a’ levegőben
(1837 Athenaeum)
erőteljesebb mozgásokra és fürdőzésre kényszeritette [az öreg tengernagy a tengerészeket]
(1892 Pesti Hírlap nov. 20.)
Gyorsan, erőteljesen, frissen lépkedett
(1925 Kosztolányi Dezső)
jobb kezének egyetlen erőteljes, gondosan kiszámított mozdulatával letépte [a madártetem fejét]
(1962 Keszi Imre)
[Deák Bárdos Mihály] Jurij Patrikejevet győzte le taktikus, erőteljes birkózással 2:1-re
(2002 Magyar Hírlap)
3.
nagy fizikai hatás kifejtésére képes, nagy teljesítményű 〈tárgy, eszköz, gép〉
[a biplánok versenyén] emberek sürögtek-forogtak, erőteljes motorok ismerős zúgása kíséretében
(1909 Nemzeti Sport szept. 11.)
[Walter Wellmann] léghajóján uj s a mostaninál erőteljesebb gépet fog elhelyezni
(1910 Népszava febr. 23.)
[a program] erőteljes, Pentium alapú számítógépet kíván
(1998 Byte Magazin ford.)
4.
szilárd, masszív, a károsító hatásoknak ellenálló, tartós 〈építmény, képződmény〉, ill. nagy, vaskos 〈tárgy〉
a’ még kevéssel azelőtt erőteljesen állott városrész romban hevert [a tűzvész következtében]
(1844 Pesti Hírlap)
[a reneszánsz] várkapuinak díszítésére erőteljes oszloprendeket használ
(1895 PallasLex.)
erőteljes rézfogantyú
(1943 Csipkés Kálmán)
[A tibeti masztiff] lábai oszlopszerűek, erőteljes csontozatúak
(1993 Sárkány Pál et al.)
[térburkolásnál] a gépkocsi közlekedéséhez erőteljesebb alapozás szükséges, mint a gyalogosforgalomhoz
(2000 Lakáskultúra)
4a.
kemény, vastag szálakból álló, dús, sűrű 〈szőrzet, haj stb.〉
[a szer használatával] a fej kopasz részei meghajasodnak, [...] a haj erőteljessé, simulékonynyá válik
(1883 Budapesti Hírlap márc. 15.)
A Geist Gáspár-féle juhfajta [...] bő nyirésű és erőteljes gyapja által tünt ki
(1894 PallasLex.)
Az europidokra általában [...] az erőteljes szőrzet jellemző
(1987 Tények könyve)
a schnauzeroknál előírás, éppen ezért rajtuk hagyjuk meg az erőteljes szemöldököket
(1992 Szinák János–Veress István)
4b.
élesen, határozottan kirajzolódó 〈vonal〉, ill. határozott, markáns (kör)vonalú 〈rajz, képződmény stb.〉
[a férfi] erőteljes arcvonásait a komolyságnak elmagyarázhatlan föllegei boríták
(1845 Gaal József)
azt az ő máskor oly erőteljes calligráphiáját majd alig lehetett elolvasni
(1876 Jókai Mór)
[Michael Siegmund Frank üvegfestő] a fekete árnyalatokat kerüli, de erőteljesen rajzolja vele a kontúrokat
(1925 MűvészetiLex.)
sötétkék alapon erőteljes piros virágok
(1979 NéprajziLex.)
erőteljes elválasztó vonalat húzott a két műfaj között
(2000 Magyar Hírlap)
5.
nem v. nehezen megingatható v. megzavarható, állandóságot mutató, biztos, szilárd 〈állapot, alap〉, ill. ilyen alapokon nyugvó 〈dolog〉
a’ franczia hadisereg’ erőteljes szerkezete
(1839 Athenaeum)
A francia fejlődésnek lényege a társadalomnak konzerválása, erőteljes, megalapozott hivatásrétegek kialakítása
(1936 Hajnal István)
erőteljes ipari háttérrel [rendelkező országok]
(1998 Tények könyve)
erőteljes hit abban, hogy a dolgok úgy alakulnak, ahogyan az ésszerűen elvárható
(2004 Oláh Attila)
5a.
tartós, szilárd, nem v. nehezen megbontható v. felbomló, szoros 〈kapcsolat, szövetség〉
A nép jogain nem gázolhattak volna oly vakmerőséggel, ha erőteljes szövetségünk lett volna
(1897 Budapesti Hírlap jan. 2.)
Olyan erőteljes kapcsot, mint amilyen nemzeteinket összeköti, nem lehet pusztán az elmúlt időkből származó emléknek tekinteni
(1936 Budapesti Hírlap ápr. 25.)
[a havaselvi vajdák] erőteljes szövetségre léptek más balkáni uralkodóházakkal
(1940 Erdély)
A szomszédok elfogadták, hogy a náluk élő magyarokat anyaországukhoz is erőteljes kapcsolatok fűzhetik
(2002 Magyar Hírlap)
6.
erélyes, határozott, céljai megvalósításához megfelelő képességekkel, adottságokkal rendelkező 〈személy, közösség, szervezet〉, ill. ilyen személyre jellemző 〈tulajdonság, cselekvés stb.〉
Nékem úgy dicsérték Tiſzteletességét meg, mint a leg nemesebb Férjfit, mint a’ leg-ertelyesebb Vígaſztalót
(1807 Folnesics János Lajos ford.Schilling)
az erőteljes királyok [...] igazságszeretet ’s egyenes jámborság által a’ monarchiát erősítik
(1838 Athenaeum)
erőteljes és erélyes magyar jellemet
(1859 Vasárnapi Újság)
a hatalmas urak pedig [Mátyás király] erőteljes kezétől rettegtek
(1890 Fraknói Vilmos)
Hajdan erőteljes bátor nép volt [az aleutoké]
(1893 PallasLex.)
[Renan] életében s életét tükröző levelezésében erőteljes és töretlen akaratú embernek látszik
(1921 Kuncz Aladár)
a decemberi [törvényjavaslat-]változat erőteljesebb Nemzeti Vidékpolitikai Tanácsot hozott létre
(2006 Országgyűlési Napló)
6a.
határozott, ill. nyomatékos, erélyes 〈elhatározás, ígéret, rendelkezés stb.〉
[a főrendek] nem egyeztek meg a KKkarok és RRrendek erőteljes kijelentésében, miszerint a kormány gyakorlotta törvénytelen magyarázatot Isten és világ előtt erőszakos hatalmaskodásnak nyilatkoztatják
(1836 Kossuth Lajos összes munkái)
A szentkönyv pedig erőteljesen azt parancsolja: „A ki nem dolgozik, ne is egyék”
(1854 Vasárnapi Újság)
Mátyás a törökök ellen erőteljes elhatározásra [...] nem gondolhatott
(1937 Bánlaky József)
kemény és erőteljes fellépésünk
(2005 Országgyűlési Napló)
7.
nagyfokú, nagymértékű, ill. nagy intenzitású
[Rubens] az ízmokat erőteljes árnyék által mozgásba hozá
(1840 Henszlmann Imre)
egészséges szervezetű nemzetnek megvan a maga erőteljes emésztő képessége
(1917 Schöpflin Aladár)
a tiszta esztétikum, [...] az erőteljesen szép egy mozzanata
(1928 Rabinovszky Máriusz)
Anglia is erőteljes védővámokat alkalmazott
(1982 Berend T. Iván)
erőteljesen pragmatikus, témákra koncentráló [kommunikáció]
(2004 Fricz Tamás)
A 17. század közepe táján a kopják harci alkalmazásában erőteljes visszafejlődést figyelhetünk meg
(2010 Kovács S. Tibor)
7a.
nagy erővel, sebességgel megnyilvánuló, gyors 〈történés, (természeti) folyamat, jelenség stb.〉
Megyei életünk egy rövid, de erőteljes forradáson ment keresztül
(1843 Pesti Hírlap)
erőteljes áramrezgések
(1896 PallasLex.)
[A gép a lokomotívban] erőteljesen és biztosan indít hegyi pályán is
(1935 RévaiNagyLex.)
erőteljes széllökések
(2001 Magyar Hírlap)
7b.
nagymértékben, intenzíven jelentkező 〈élettani v. lelki folyamat〉
ertellyes örvendezésembl történtt feleszmélésem
(1824 Náray Antal)
a nyak erei teltek, a szívműködés erőteljes
(1893 PallasLex.)
Az anyák bűntudata gyermekükkel szemben annál erőteljesebb, minél jobban kötődnek új partnerükhöz
(1982 Lux Elvira)
7c.
nagy hangerejű, hangos 〈hangjelenség〉
nagy! rendkivüli férfiu! – (erőteljesen) Nagy! rendkivüli férfiu!
(1840 Fáncsy Lajos ford.Bayard–Théaulon)
a levegő időszakos lökései hozzák létre Weber Vilmos szerint a nyelvsíp erőteljes hangját
(1896 PallasLex.)
[a mbukumbuku nevű majom ordítása] gyorsütemű és kedve szerint megismétlődő erőteljes röfögés
(1929 Az állatok világa ford.)
[Gajdos József] erőteljesen énekel
(2002 Magyar Hírlap)
8. (kissé rég)
olyan 〈élelmiszer, anyag stb.〉, amelynek magas hatóanyag-tartalma miatt vmilyen intenzív, nagyfokú jellegzetes élettani v. vegyi hatása van
Tartalma [a kupának] olly erőteljes legyen, Mint a’ sajói leczke
(1840 Gyurmán Adolf)
[a balatonfüredi] erőteljes savanyu viz itala
(1854 Vasárnapi Újság)
[a tavaszi hérics mellékgyökerében található vegyületet] mint erőteljes hashajtót is használják
(1895 PallasLex.)
A tök erőteljes talajt, sok trágyát és vizet kíván
(1927 TolnaiÚjLex.)
9.
nagy hatású, hatásos, ill. színvonalas, jól sikerült 〈alkotás, tevékenység stb.〉
A classicus lelkű szónoknak erőteljes szavait gyakori éljen! szakitá közbe
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
[Gabriel François Doyen] Virginia halála c.című erőteljes festményével 1759. rendkivüli sikert aratott
(1893 PallasLex.)
mindmegannyi meglepő erőteljes alakítás [a színdarabban]
(1958 Becht Rezső)
[a Red Hot Chili Peppers zenéjében] az erőteljes funk alapokon lírai dallamok, punkos vadulás és kemény rockriffek váltakoztak
(1996 Magyar Hírlap)
[II. Gyula pápa 1512-es dekrétumában] erőteljes szavakkal szidalmazta az őt letenni próbáló bíborosokat
(2007 Mente Éva ford.O’Malley)
Sz: erőteljesség
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások