esti mn és fn 

I. mn 1B3

1. ’〈a reggelivel szemben is:〉 az este idejére eső, ahhoz tartozó 〈időpont, időszak〉’ ❖ igy cſallyátok Aſzſzony’, ’s-Dajkátokat? Kik azt vélik, hogy moſt üztök más dolgokat, Tehát igy töltitök az eſti napokat? (1780 Dugonics András ford.–Homérosz 7087027, 185) | elegendő, ha minden 24 órában kétszer, p. o. reggeli és esti 7 órakor figyeljük meg a barometer állását (1895 Vasárnapi Újság C7409, 575) | mit akar ilyen esti időben az őrmester úr (1941 Tamási Áron 9701013, 71) | A vita folytatására és lezárására ma este utolsó napirendi pontként, várhatóan a késő esti órákban kerül sor (2002 Országgyűlési Napló CD62).

2. (rendszeresen) az este folyamán történő, végbemenő v. érzékelhető 〈esemény, tevékenység, jelenség〉, ill. erre az időszakra vonatk. v. ekkor érvényben levő’ ❖ Ki hihette vólna e’ ſajnos inségét ’S fel-derült hajnalunk’ eſti ſetétségét Látván a’ Városnak regveli ſzépségét? (1774 Dugonics András C1484, 139) | Saucet ur a’ kamrának még dec. 28-kai esti ülésében […] kamraelnökké választatott (1844 Pesti Hírlap CD61) | esti imádságában hálát adott Istennek, hogy segitette őt boldogitni szüleit (1903 Kóbor Tamás 1081001, 55) | az arabok ellen elrendelt esti kijárási tilalom azonban továbbra is érvényben van (1961 Magyar Nemzet okt. 24. C4799, 3) | [a tűzoltóságnál] kifizették a délutáni és esti pótlékokat is (2001 Magyar Hírlap CD09) esti csillag (tulajdonnévként) (kissé rég) ’a Vénusz bolygó mint a napnyugtakor legkorábban feltűnő és legfényesebb csillag, az ún. Esthajnalcsillag’ ❖ Mihelyt az esti csillag eltünik, fölkeltem én az éjnek csillagát (1823 Vörösmarty Mihály 8524392, 222) | a nap kísérője, az esti csillag hosszú fénybarázdát vetett a tengerre (1886 Jókai Mór CD18) | Soká tartott, amíg a régiek felismerték, hogy az esti csillag, a Hesperus és a hajnalcsillag, a Phosphorus egy és ugyanaz (1927 TolnaiÚjLex. C5723, 114).

2a. ’olyan 〈személy, csoport〉, aki v. ami (rendszeresen) ebben a napszakban tesz vmit’ ❖ De biz az! ez csak ugyan a’ tegnap esti vén ficzkó (1840 Fáncsy Lajos ford.–Bayard–Théaulon 8135003, 140) | [a háziasszony] nagyon megijedt – mire az esti látogatók egytűl egyig mind megcsókolák kezét (1857 Széchenyi István CD1501) | Kárász uram kijelentette, hogy ebédet ugyan nem szoktak készíteni, mert csak délutáni és esti vendégek vannak, de amit maguknak főztek, szívesen szolgálnak belőle (1908–1910 Mikszáth Kálmán CD04) | Az esti lányok mind autóba csinálják, azok közt olyan is van, aki napközbe dolgozik valahol, igaziból csak melléje még este kijön ide (1989 Fel a kezekkel! 1024022, 126).

2b. (kötött szókapcsolat részeként fajnévben is) (Áll v. Növ is) ’aktív, éber élettevékenységét a sötétség beállta után végző 〈állat〉 v. sötétedés idején nyíló 〈növény〉’ ❖ Káromláſſal Turit azután motskolja, Eſti denevérnek, ’s lopónak potskolja (1777 Kónyi János C2731, 11) | Búga nehéz reptében az esti bogár (1822 Vörösmarty Mihály CD01) | Mint más szendernek, az esti pávaszemnek is több keresztezését ismerjük rokonfajokkal (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Az út mentén öreg temető árvácskával, leanderrel, esti violával (1997 Szabad Föld jún. 24. C8383, 2).

2c. ’〈a reggelivel v. a nappalival szemben is:〉 olyan 〈dolog〉, amellyel (rendszeresen) este történik vmi, ill. amelyet (szokásosan) ekkor használ(nak), vesz(nek) igénybe vki(k)’ ❖ édes Salciám! kiben a’ déli nap sem fog mutatni hibát, mi olvaszt úgy karjaidban, midőn az esti mécs sugára kacsingat reánk? (1804 Csehy József C2556, 194) | [Az Operaházban] pénztár négy lesz, kettő nappali, kettő esti (1884 Fővárosi Lapok C8100, 1231) | sietünk, hogy le ne késsünk az esti vonatról (1887 Wohl Stefánia 8530005, 25) | Előszedte az esti öltözékhez szükséges ruhadarabokat, […] s talált egy frakkot, melyet kifogástalannak itélt (1906 Ambrus Zoltán 9006009, 64) | Angliában mindenki olvas ujságot, legtöbbnyire kettőt, reggeli és esti lapot (1911 Budapesti Hírlap szept. 7. C4699, 8) | némelyek szerint a sajt esti étel (1927 Krúdy Gyula CD10) | előkészítem a reggeli utáni, valamint az esti gyógyszeradagot (2005 Kucsman Árpád 3148009, 1419).

2d. ’〈a nappalival szemben:〉 olyan 〈képzés〉, amelynek oktatási ideje az este időszakára v. hétvégére esik, ill. ilyen képzési rendszer szerint működő 〈intézmény, tanfolyam stb.〉 v. ilyen képzésben részt vevő 〈személy〉’ ❖ [az iparosok számára] vasárnapi és esti iskolák alapittatnának (1853 Budapesti Hírlap C7811, 132) | A könyvvitelt, kereskedelmi levelezést, számtant, váltóismét és szépirást a legrövidebb idő alatt tanitja Koruitzer S. […]. A fenti tárgyakból esti tanfolyam is nyittatik (1886 Győri Közlöny 8627001, 3) | 1952-ben a Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán létesítettek […] egy három éves esti tagozatot (1963 Zilahi József CD52) | nappali és esti diákok (1990 Népszabadság febr. 12. C7840, 3) | Ha a szokásos esti képzés gyakorlata szerint hetente egyszer kellett volna látogatnom az előadásokat, bele se kezdtem volna (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. ’az este idejére jellemző képét, látványát mutató 〈dolog〉’ ❖ búm ködébül újra földerűlök, Mint kelő hold esti ég körén (1843 Kunoss Endre 8260012, 61) | rosszul elfüggönyözött esti házakban Budán (1917 Krúdy Gyula CD54) | Az esti nap egy sugara behullott a szárnyas ablakon (1942 Márai Sándor 9421005, 49) | [a kék üvegmozaikból készült mécsestartó] rendkívül hangulatos fényeket varázsolhat az esti szobába (1998 Lakáskultúra CD39).

4. (rég, ritk) ’a nyugati félgömbhöz tartozó 〈földrajzi hosszúság〉’ ❖ A’ Port François az 59. gr. 39 minut. alatt áll az éjſzaki ſzéleſségre nézve, az eſti hoſzſzaságra nézve pedig 139 gr. 50 minut. alatt (1802 Molnár János 7445029, 134).

II. fn 1B1

1. (rég, ritk) ’vacsorára készített, ill. fogyasztott étel’ ❖ az én Alim engem nem keres föl. Ha én hozzá nem jőnék hét számra is csak az ebédnél látnók egymást. Ő esti helyett Aristotelest akarja megenni (1834 Vajda Péter C4657, 154) | Végre az esti felhozatott, melly […] roast-beef, útifű és mézes sajt volt (1839 Athenaeum C0018, 379).

2. ’〈vmely oktatási intézményben a nappalival szemben:〉 olyan képzés(i forma) v. tagozat, amelynek oktatási ideje az este időszakára v. hétvégére esik’ ❖ Elvégzem én az estin a műegyetemet! (1955 Magyar Nemzet okt. 20. C4795, 3) | Egy 16 éves kislányt például helyhiány miatt nem vettek fel nappalira a gépíró iskolán, csak estire járhatott (1978 Népszava nov. 29. C7443, 3) | befejezte a nyolc általánost, kijárta a marxista estit (1989 Magyar Nemzet dec. 23. C8364, 4) | Estin fejeztem be a nyolc osztályt (1996 Magyar Hírlap CD09).

J: esteli.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. est; ÉKsz.

esti melléknév és főnév
I. melléknév 1B3
1.
〈a reggelivel szemben is:〉 az este idejére eső, ahhoz tartozó 〈időpont, időszak〉
igy cſallyátok Aſzſzony’, ’s-Dajkátokat? Kik azt vélik, hogy moſt üztök más dolgokat, Tehát igy töltitök az eſti napokat?
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
elegendő, ha minden 24 órában kétszer, p. o.példának okáért reggeli és esti 7 órakor figyeljük meg a barometer állását
(1895 Vasárnapi Újság)
mit akar ilyen esti időben az őrmester úr
(1941 Tamási Áron)
A vita folytatására és lezárására ma este utolsó napirendi pontként, várhatóan a késő esti órákban kerül sor
(2002 Országgyűlési Napló)
2.
(rendszeresen) az este folyamán történő, végbemenő v. érzékelhető 〈esemény, tevékenység, jelenség〉, ill. erre az időszakra vonatk. v. ekkor érvényben levő
Ki hihette vólna e’ ſajnos inségét ’S fel-derült hajnalunk’ eſti ſetétségét Látván a’ Városnak regveli ſzépségét?
(1774 Dugonics András)
Saucet ur a’ kamrának még dec.december 28-kai esti ülésében […] kamraelnökké választatott
(1844 Pesti Hírlap)
esti imádságában hálát adott Istennek, hogy segitette őt boldogitni szüleit
(1903 Kóbor Tamás)
az arabok ellen elrendelt esti kijárási tilalom azonban továbbra is érvényben van
(1961 Magyar Nemzet okt. 24.)
[a tűzoltóságnál] kifizették a délutáni és esti pótlékokat is
(2001 Magyar Hírlap)
esti csillag (tulajdonnévként) (kissé rég)
a Vénusz bolygó mint a napnyugtakor legkorábban feltűnő és legfényesebb csillag, az ún. Esthajnalcsillag
Mihelyt az esti csillag eltünik, fölkeltem én az éjnek csillagát
(1823 Vörösmarty Mihály)
a nap kísérője, az esti csillag hosszú fénybarázdát vetett a tengerre
(1886 Jókai Mór)
Soká tartott, amíg a régiek felismerték, hogy az esti csillag, a Hesperus és a hajnalcsillag, a Phosphorus egy és ugyanaz
(1927 TolnaiÚjLex.)
2a.
olyan 〈személy, csoport〉, aki v. ami (rendszeresen) ebben a napszakban tesz vmit
De biz az! ez csak ugyan a’ tegnap esti vén ficzkó
(1840 Fáncsy Lajos ford.Bayard–Théaulon)
[a háziasszony] nagyon megijedt – mire az esti látogatók egytűl egyig mind megcsókolák kezét
(1857 Széchenyi István)
Kárász uram kijelentette, hogy ebédet ugyan nem szoktak készíteni, mert csak délutáni és esti vendégek vannak, de amit maguknak főztek, szívesen szolgálnak belőle
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
Az esti lányok mind autóba csinálják, azok közt olyan is van, aki napközbe dolgozik valahol, igaziból csak melléje még este kijön ide
(1989 Fel a kezekkel!)
2b. (kötött szókapcsolat részeként fajnévben is) (Áll v. Növ is)
aktív, éber élettevékenységét a sötétség beállta után végző 〈állat〉 v. sötétedés idején nyíló 〈növény〉
Káromláſſal Turit azután motskolja, Eſti denevérnek, ’s lopónak potskolja
(1777 Kónyi János)
Búga nehéz reptében az esti bogár
(1822 Vörösmarty Mihály)
Mint más szendernek, az esti pávaszemnek is több keresztezését ismerjük rokonfajokkal
(1933 Az állatok világa ford.)
Az út mentén öreg temető árvácskával, leanderrel, esti violával
(1997 Szabad Föld jún. 24.)
2c.
〈a reggelivel v. a nappalival szemben is:〉 olyan 〈dolog〉, amellyel (rendszeresen) este történik vmi, ill. amelyet (szokásosan) ekkor használ(nak), vesz(nek) igénybe vki(k)
édes Salciám! kiben a’ déli nap sem fog mutatni hibát, mi olvaszt úgy karjaidban, midőn az esti mécs sugára kacsingat reánk?
(1804 Csehy József)
[Az Operaházban] pénztár négy lesz, kettő nappali, kettő esti
(1884 Fővárosi Lapok)
sietünk, hogy le ne késsünk az esti vonatról
(1887 Wohl Stefánia)
Előszedte az esti öltözékhez szükséges ruhadarabokat, […] s talált egy frakkot, melyet kifogástalannak itélt
(1906 Ambrus Zoltán)
Angliában mindenki olvas ujságot, legtöbbnyire kettőt, reggeli és esti lapot
(1911 Budapesti Hírlap szept. 7.)
némelyek szerint a sajt esti étel
(1927 Krúdy Gyula)
előkészítem a reggeli utáni, valamint az esti gyógyszeradagot
(2005 Kucsman Árpád)
2d.
〈a nappalival szemben:〉 olyan 〈képzés〉, amelynek oktatási ideje az este időszakára v. hétvégére esik, ill. ilyen képzési rendszer szerint működő 〈intézmény, tanfolyam stb.〉 v. ilyen képzésben részt vevő 〈személy〉
[az iparosok számára] vasárnapi és esti iskolák alapittatnának
(1853 Budapesti Hírlap)
A könyvvitelt, kereskedelmi levelezést, számtant, váltóismét és szépirást a legrövidebb idő alatt tanitja Koruitzer S. […]. A fenti tárgyakból esti tanfolyam is nyittatik
(1886 Győri Közlöny)
1952-ben a Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán létesítettek […] egy három éves esti tagozatot
(1963 Zilahi József)
nappali és esti diákok
(1990 Népszabadság febr. 12.)
Ha a szokásos esti képzés gyakorlata szerint hetente egyszer kellett volna látogatnom az előadásokat, bele se kezdtem volna
(1997 Magyar Hírlap)
3.
az este idejére jellemző képét, látványát mutató 〈dolog〉
búm ködébül újra földerűlök, Mint kelő hold esti ég körén
(1843 Kunoss Endre)
rosszul elfüggönyözött esti házakban Budán
(1917 Krúdy Gyula)
Az esti nap egy sugara behullott a szárnyas ablakon
(1942 Márai Sándor)
[a kék üvegmozaikból készült mécsestartó] rendkívül hangulatos fényeket varázsolhat az esti szobába
(1998 Lakáskultúra)
4. (rég, ritk)
a nyugati félgömbhöz tartozó 〈földrajzi hosszúság〉
A’ Port François az 59. gr.grádics 39 minut.minutum alatt áll az éjſzaki ſzéleſségre nézve, az eſti hoſzſzaságra nézve pedig 139 gr.grádics 50 minut.minutum alatt
(1802 Molnár János)
II. főnév 1B1
1. (rég, ritk)
vacsorára készített, ill. fogyasztott étel
az én Alim engem nem keres föl. Ha én hozzá nem jőnék hét számra is csak az ebédnél látnók egymást. Ő esti helyett Aristotelest akarja megenni
(1834 Vajda Péter)
Végre az esti felhozatott, melly […] roast-beef, útifű és mézes sajt volt
(1839 Athenaeum)
2.
〈vmely oktatási intézményben a nappalival szemben:〉 olyan képzés(i forma) v. tagozat, amelynek oktatási ideje az este időszakára v. hétvégére esik
Elvégzem én az estin a műegyetemet!
(1955 Magyar Nemzet okt. 20.)
Egy 16 éves kislányt például helyhiány miatt nem vettek fel nappalira a gépíró iskolán, csak estire járhatott
(1978 Népszava nov. 29.)
befejezte a nyolc általánost, kijárta a marxista estit
(1989 Magyar Nemzet dec. 23.)
Estin fejeztem be a nyolc osztályt
(1996 Magyar Hírlap)
J: esteli
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. est; ÉKsz.

Beállítások