bontakozik tn ige 14a10

1. (rég, átv is) ’〈csomó, kötés, ill. összekötött, összefogott dolog〉 meglazulva kibomlik, kioldozódik’ ❖ O mi hasznot hajtana a’ vigasztaló, és békéltetö szép szó! midön a’ bontakozott házasokat … igaz útra vezérelné! (1777 Molnár János C3195, 474) | a’ mint [Ikarus] fellyebb a’ naphoz közelít …, ereszkedni kezd a’ hőségben szárnya viaszsza, bontakozni öszveszerkezései, ’s szárnyatlan pottyan-le egy alatta zuhogó folyóba (1820 Fáy András¹ C1715, 84) | Hónyakára bontakozva Barna fürte folyt (1832 Garay János CD01) | nyakkendője … bontokozott [!] állapotban volt (1847 Kemény Zsigmond C2599, 18) | az ármány csomói bontakoznak (1848 Kossuth Hírlapja CD61).

2. ’〈növényen rügy, levél, bimbó stb.〉 fokozatosan(, egymás után) kibomlik’ ❖ Van-e boldogabb időszak? mint amaz életkorány, hol minden eszme, egy fejletlen virágkehely, mellynek egyenként látjuk leveleit bontakozni (1838 Jósika Miklós 8212009, 323) | fürtös vagy bogas [a virágzat] s a levél kifejlődte után bontakozik (1895 PallasLex. CD02) | Immánuél a bontakozó lombot, üde zöld füvet, fakadó virágokat, sarjadzó vetést nézte (1917 Moly Tamás CD10) | kisütött a nap az alig-alig bontakozó friss levelekre (1949 Szőllősy Klára ford.–Tolsztoj² 9685006, 138).

3. (kissé rég)(ruhájából) kibontja magát, kibújik’ ❖ Egy finom hölgy bontakozék ott kék dominójából [ti. köpenyéből] (1844 Kuthy Lajos C2862, 18) | Vetkezik a szép nő, szépen bontakozik (1866 Balkányi Szabó Lajos C0750, 241) | meg is igazította volna [az ingét], de akkor föl kellett volna gombolnia a bekecset, ki kellett volna bontania a [derekára csavart] kötelet, s hidegben nem szívesen bontakozik az ember (1907 Gárdonyi Géza C5321, 172).

3a. ’〈ölelésből, vkinek a karjaiból〉 kivonja magát’ ❖ ő bontakozva karjaimból (1845 Garay János CD01) | Manczi bontakozott Miska karjai közűl (1881 Vajkay Károly C4674, 73) | bontakozik az ölelésből (1970 Határ Győző 9227001, 117).

3b. (rég) ’〈zárt helyről, sűrű közegből〉 nagy nehezen kijut, kiszabadul’ ❖ [hogy] el ne tévelyedjünk s mind együtt legyünk, midőn a hajnal ránk hasad s a fák sürűjéből a nyilt mezőre bontakozunk – összefogózva kell haladnunk a világító lámpa körül összeseregelve (1857 Vasárnapi Újság CD56) | A legfiatalabb közőlők [ti. a bányában rekedtek közül], midőn legelső bontakozott napvilágra (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Nagy bajjal a szekérről bontakozva Betér a lakba a két boldog úr (1872 Arany László CD01) | hajónk egyre csenget, s meg-megállunk. Most a ködből kissé bontakozni kezdünk (1881 Madarász József 8282007, 296).

3c. (rég) ’〈vmely (nehéz, szorongattatott) helyzetből, állapotból〉 nagy nehezen kiszabadul, kikerül’ ❖ A’ beszédnek nagy feneket kerített, nehezen bontakozik belőlle (1818 e. Magyar példabeszédek és jeles mondások 8116016, 101) | [fiam] igen jól dolgozik, s már kezd is bontakozni bajaiból (1863 Greguss Ágost ford.–Sand C1916, 33) | Hol a romok közt oszlopokat, faragványokat, irott kölapokat… lelünk, ott az emberiségnek korszakok óta bontakozni kellett a vadságból (1864 Rónay Jácint 8396005, 250) | Fölkelt és megrázkódott, mint aki rossz álomnak a nyügeiből bontakozik (1901 Gárdonyi Géza C4971, 135).

4. (átv is) ’fokozatosan láthatóvá válik, lassan kirajzolódik, előtűnik, elénk tárul vmi’ ❖ Az éj palástja lassan bontakozva A földi kört az égkörrel vegyíti (1829 e. Vörösmarty Mihály ford. CD01) | a legmeghatóbb természeti jelenetek egyike bontakozott előttünk (1847 Jósika Miklós C2420, 94) | Mentől beljebb hatolunk e rejtett vidékbe, annál elragadóbb képek bontakoznak elénk (1882 Jókai Mór CD18) | Ó, mennyi álom, remény, perspektíva bontakozott a magyar hölgyvilág előtt, amikor Ferenc József hosszadalmas özvegysége után megint királyné [ti. IV. Károly neje, Zita] ült a trónuson! (1926 Krúdy Gyula CD54) | Már a tájkép körvonalai is bontakoznak (1978 Fogarassy László CD52).

5. (lassan formálódva) létrejön, alakul, fejlődik vmi (vmivé)’ ❖ ? [ha a javasolt gyógymódok hatására] ſemmit nem tágulna a’ nyavalya, hanem hova tovább inkább erőtlenedne a’ beteg, érzékenységei bontakoznának (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 257) | A félelem görcsei bontakoznak, szive tágult, s az életnek egész ujdonságával tekintett szeme közé (1847 Jósika Miklós C2421, 18) | az a gondolat lassan bontakozott, növekedett (1908 Krúdy Gyula CD54) | az evezőtollaik még csak bontakozni kezdenek (1933 Az állatok világa CD46) | a nagyvárossá bontakozó, kamaszkorát élő Pestnek (1961 e. Bókay János 9065002, 318) | szépen bontakozó kapcsolat (1991 Metzl János CD52) | [a 19. század végén] kezdenek bontakozni a klasszikus modernség olyan jellegzetes irányzatai, mint a szimbolizmus, a szecesszió, az impresszionizmus (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

5a. ’〈tehetség, képesség, egyéniség stb.〉 egyre jobban kifejlődik, egyre inkább megmutatkozik, nyilvánvalóvá válik’ ❖ bontakozik, fejledez az elme (1841 Athenaeum C0023, 739) | manapság is vannak költők, velünk, mellettünk és szemünk láttára bontakozik tehetségük (1913 Krúdy Gyula C2834, 142) | Ahogy nőtt, bontakozott és érett [Babits] egyénisége: mindinkább feje vette át az uralmat testén (1970 Keresztury Dezső 9326025, 375) | Mindenesetre örömet okoz énekelni tanítani őket, bontakozó értelmüket figyelni (1997 Magyar Hírlap CD09).

6. (rég, Kat is) ’〈csapat, sereg〉 hadi rendbe fejlődik, ill. így vonul vmerre’ ❖ parantsolá onnan, hogy a’ nehezebb fegyver katonák a’ Tábornak mind a’ két szárnyáról bontakozzanak hátra felé (1780 Szilágyi Márton¹ ford.–Xenophón C4017, 291) | a Czillich- és Leiningen-dandárok balra a Dunának, Kiss Pál és Kökényesy Szaniszló dandárjai ellenben jobbra a magaslatok lejtői felé bontakoztak (1885 Görgey István 8160003, 150) | a szakaszparancsnok „Balra bontakozz! Indulj!” vezényszavára […] az egész csapat balra huzódva […] lassankint az új arczvonalba fejlődött (1898 Ezernyolcszáznegyvennyolc CD45) | A nyolc [halász]hajó indul s nyomban távolodnak egymástól. Szép sorjába, ahogy a régi evezősök bontakozhattak hadisorba (1912 Malonyay Dezső CD07).

7. (rég) ’〈köd, sötétség stb.〉 lassanként oszlik, oszladozik’ ❖ a káosz bontakozni kezd, hogy valamivé legyen (1896 Mikszáth Kálmán CD04) | ólmos szürkeség látszik ott. Lassan terjed, bontakozik (1897 Tömörkény István C4317, 181).

8. (rég) ’〈vmely társaság〉 fokozatosan feloszlik, szétszéled’ ❖ Még több nevezetes tárgy vala, melly méltán tanakodás alá jöhetett volna, de az előlülő [= elnök] véletlen kimente után bontakozni kezde a’ gyülés (1832 Jelenkor C0224, 434) | Az egész vendégsereg bontakozni kezdett (1859 Dózsa Dániel C1437, 151).

9. (rég) ’〈vmely harmonikus állapot v. vmi működésében〉 lassanként megzavarodik, megbomlik’ ❖ Két nap és két éjjel fel-’s alá futkozott, Azt gondolták hogy az esze bontakozott (1777 Kónyi János C2731, 155) | az egésségem is nem kevéssé kezd bontakozni (1788 Szaitz Leó C3792, 336) | egész egészségem a maga fő principiumában bontakozni kezdett (1804 Csokonai Vitéz Mihály C1328, 800).

9a. (rég) ’zavarog, lázong, ill. veszekedik vkivel’ ❖ Viszszálkodni: – … villangani, villogni, bontakozni (1784 Baróti Szabó Dávid C0815, 91) | Ide jöve Nagysád, velem bontakozni (1792 Rát Pál ford.–Lessing C3647, 111) | senkivel sem akart bontakozni, hanem mindent még a feleségét is oda engedte pénzert [!] (1792 A peleskei nótáriusnak pokolba menetele C1927, 28) | mikor a’ világnak fele másutt fel volna zendülve már ’s bontakozva (1830 Széchenyi István CD1501) | Ha szinészek bontakoznak, az Athenaeum hibás; ha valaki parodiáz, az Athenaeum stb. (1839 Athenaeum C0018, 522).

Ö: ki~.

ÖU: elő~, meg~, széjjel~, szét~.

Vö. CzF. ~, bontakozott; ÉrtSz.; TESz. bont; ÉKsz.; SzT. ~, bontakozott, bontakoztat; ÚMTsz.

bontakozik tárgyatlan ige 14a10
1. (rég, átv is)
〈csomó, kötés, ill. összekötött, összefogott dolog〉 meglazulva kibomlik, kioldozódik
O mi hasznot hajtana a’ vigasztaló, és békéltetö szép szó! midön a’ bontakozott házasokat … igaz útra vezérelné!
(1777 Molnár János)
a’ mint [Ikarus] fellyebb a’ naphoz közelít …, ereszkedni kezd a’ hőségben szárnya viaszsza, bontakozni öszveszerkezései, ’s szárnyatlan pottyan-le egy alatta zuhogó folyóba
(1820 Fáy András¹)
Hónyakára bontakozva Barna fürte folyt
(1832 Garay János)
nyakkendője … bontokozott [!] állapotban volt
(1847 Kemény Zsigmond)
az ármány csomói bontakoznak
(1848 Kossuth Hírlapja)
2.
〈növényen rügy, levél, bimbó stb.〉 fokozatosan(, egymás után) kibomlik
Van-e boldogabb időszak? mint amaz életkorány, hol minden eszme, egy fejletlen virágkehely, mellynek egyenként látjuk leveleit bontakozni
(1838 Jósika Miklós)
fürtös vagy bogas [a virágzat] s a levél kifejlődte után bontakozik
(1895 PallasLex.)
Immánuél a bontakozó lombot, üde zöld füvet, fakadó virágokat, sarjadzó vetést nézte
(1917 Moly Tamás)
kisütött a nap az alig-alig bontakozó friss levelekre
(1949 Szőllősy Klára ford.Tolsztoj²)
3. (kissé rég)
(ruhájából) kibontja magát, kibújik
Egy finom hölgy bontakozék ott kék dominójából [ti. köpenyéből]
(1844 Kuthy Lajos)
Vetkezik a szép nő, szépen bontakozik
(1866 Balkányi Szabó Lajos)
meg is igazította volna [az ingét], de akkor föl kellett volna gombolnia a bekecset, ki kellett volna bontania a [derekára csavart] kötelet, s hidegben nem szívesen bontakozik az ember
(1907 Gárdonyi Géza)
3a.
〈ölelésből, vkinek a karjaiból〉 kivonja magát
ő bontakozva karjaimból
(1845 Garay János)
Manczi bontakozott Miska karjai közűl
(1881 Vajkay Károly)
bontakozik az ölelésből
(1970 Határ Győző)
3b. (rég)
〈zárt helyről, sűrű közegből〉 nagy nehezen kijut, kiszabadul
[hogy] el ne tévelyedjünk s mind együtt legyünk, midőn a hajnal ránk hasad s a fák sürűjéből a nyilt mezőre bontakozunk – összefogózva kell haladnunk a világító lámpa körül összeseregelve
(1857 Vasárnapi Újság)
A legfiatalabb közőlők [ti. a bányában rekedtek közül], midőn legelső bontakozott napvilágra
(1859 Vasárnapi Újság)
Nagy bajjal a szekérről bontakozva Betér a lakba a két boldog úr
(1872 Arany László)
hajónk egyre csenget, s meg-megállunk. Most a ködből kissé bontakozni kezdünk
(1881 Madarász József)
3c. (rég)
〈vmely (nehéz, szorongattatott) helyzetből, állapotból〉 nagy nehezen kiszabadul, kikerül
A’ beszédnek nagy feneket kerített, nehezen bontakozik belőlle
(1818 e. Magyar példabeszédek és jeles mondások)
[fiam] igen jól dolgozik, s már kezd is bontakozni bajaiból
(1863 Greguss Ágost ford.Sand)
Hol a romok közt oszlopokat, faragványokat, irott kölapokat… lelünk, ott az emberiségnek korszakok óta bontakozni kellett a vadságból
(1864 Rónay Jácint)
Fölkelt és megrázkódott, mint aki rossz álomnak a nyügeiből bontakozik
(1901 Gárdonyi Géza)
4. (átv is)
fokozatosan láthatóvá válik, lassan kirajzolódik, előtűnik, elénk tárul vmi
Az éj palástja lassan bontakozva A földi kört az égkörrel vegyíti
(1829 e. Vörösmarty Mihály ford.)
a legmeghatóbb természeti jelenetek egyike bontakozott előttünk
(1847 Jósika Miklós)
Mentől beljebb hatolunk e rejtett vidékbe, annál elragadóbb képek bontakoznak elénk
(1882 Jókai Mór)
Ó, mennyi álom, remény, perspektíva bontakozott a magyar hölgyvilág előtt, amikor Ferenc József hosszadalmas özvegysége után megint királyné [ti. IV. Károly neje, Zita] ült a trónuson!
(1926 Krúdy Gyula)
Már a tájkép körvonalai is bontakoznak
(1978 Fogarassy László)
5.
(lassan formálódva) létrejön, alakul, fejlődik vmi (vmivé)
?
[ha a javasolt gyógymódok hatására] ſemmit nem tágulna a’ nyavalya, hanem hova tovább inkább erőtlenedne a’ beteg, érzékenységei bontakoznának
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
A félelem görcsei bontakoznak, szive tágult, s az életnek egész ujdonságával tekintett szeme közé
(1847 Jósika Miklós)
az a gondolat lassan bontakozott, növekedett
(1908 Krúdy Gyula)
az evezőtollaik még csak bontakozni kezdenek
(1933 Az állatok világa)
a nagyvárossá bontakozó, kamaszkorát élő Pestnek
(1961 e. Bókay János)
szépen bontakozó kapcsolat
(1991 Metzl János)
[a 19. század végén] kezdenek bontakozni a klasszikus modernség olyan jellegzetes irányzatai, mint a szimbolizmus, a szecesszió, az impresszionizmus
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
5a.
〈tehetség, képesség, egyéniség stb.〉 egyre jobban kifejlődik, egyre inkább megmutatkozik, nyilvánvalóvá válik
bontakozik, fejledez az elme
(1841 Athenaeum)
manapság is vannak költők, velünk, mellettünk és szemünk láttára bontakozik tehetségük
(1913 Krúdy Gyula)
Ahogy nőtt, bontakozott és érett [Babits] egyénisége: mindinkább feje vette át az uralmat testén
(1970 Keresztury Dezső)
Mindenesetre örömet okoz énekelni tanítani őket, bontakozó értelmüket figyelni
(1997 Magyar Hírlap)
6. (rég, Kat is)
〈csapat, sereg〉 hadi rendbe fejlődik, ill. így vonul vmerre
parantsolá onnan, hogy a’ nehezebb fegyver katonák a’ Tábornak mind a’ két szárnyáról bontakozzanak hátra felé
(1780 Szilágyi Márton¹ ford.Xenophón)
a Czillich- és Leiningen-dandárok balra a Dunának, Kiss Pál és Kökényesy Szaniszló dandárjai ellenben jobbra a magaslatok lejtői felé bontakoztak
(1885 Görgey István)
a szakaszparancsnok „Balra bontakozz! Indulj!” vezényszavára […] az egész csapat balra huzódva […] lassankint az új arczvonalba fejlődött
(1898 Ezernyolcszáznegyvennyolc)
A nyolc [halász]hajó indul s nyomban távolodnak egymástól. Szép sorjába, ahogy a régi evezősök bontakozhattak hadisorba
(1912 Malonyay Dezső)
7. (rég)
〈köd, sötétség stb.〉 lassanként oszlik, oszladozik
a káosz bontakozni kezd, hogy valamivé legyen
(1896 Mikszáth Kálmán)
ólmos szürkeség látszik ott. Lassan terjed, bontakozik
(1897 Tömörkény István)
8. (rég)
〈vmely társaság〉 fokozatosan feloszlik, szétszéled
Még több nevezetes tárgy vala, melly méltán tanakodás alá jöhetett volna, de az előlülő [= elnök] véletlen kimente után bontakozni kezde a’ gyülés
(1832 Jelenkor)
Az egész vendégsereg bontakozni kezdett
(1859 Dózsa Dániel)
9. (rég)
〈vmely harmonikus állapot v. vmi működésében〉 lassanként megzavarodik, megbomlik
Két nap és két éjjel fel-’s alá futkozott, Azt gondolták hogy az esze bontakozott
(1777 Kónyi János)
az egésségem is nem kevéssé kezd bontakozni
(1788 Szaitz Leó)
egész egészségem a maga fő principiumában bontakozni kezdett
(1804 Csokonai Vitéz Mihály)
9a. (rég)
zavarog, lázong, ill. veszekedik vkivel
Viszszálkodni: – … villangani, villogni, bontakozni
(1784 Baróti Szabó Dávid)
Ide jöve Nagysád, velem bontakozni
(1792 Rát Pál ford.Lessing)
senkivel sem akart bontakozni, hanem mindent még a feleségét is oda engedte pénzert [!]
(1792 A peleskei nótáriusnak pokolba menetele)
mikor a’ világnak fele másutt fel volna zendülve már ’s bontakozva
(1830 Széchenyi István)
Ha szinészek bontakoznak, az Athenaeum hibás; ha valaki parodiáz, az Athenaeum stb.s a többi
(1839 Athenaeum)
ÖU: előbontakozik, megbontakozik, széjjelbontakozik, szétbontakozik
Vö. CzF. ~, bontakozott; ÉrtSz.; TESz. bont; ÉKsz.; SzT. ~, bontakozott, bontakoztat; ÚMTsz.

Beállítások