át hsz, nu és ik 0ált (rég)

I. hsz vmin át

1. ’vmin egyik szélétől a másikig végighaladva, ill. vmin túljutva, vminek a túlsó oldalára’ ❖ El, tehát! el, ama’ bértzek’ tetején át a’ nagy Balaton’ partjára! (1806 Perecsényi Nagy László 8525019, 113) | Rettentve jöttél a’ köves, és kerek Kárpátokon át, Álmos, Ugek’ fija, Árpád’ ’s Királyink’ attya! (1830 Szőke József 8454027, 21) | Játékszered volt szívem, Hová nem hordozád! Nyilként rohanva, vitted A nagy világon át (1845 Petőfi Sándor C3506, 258) | Fájt-é már szívetek a gyorsvonatban Hallgatva lágyan zúgó kerekét, Át néma síkon, holdas alkonyatban (1917 Tóth Árpád C4230, 71) | [a szamár] megindult át a téren, hogy ösvényre térjen a templom mellett (1979 Domahidy András 1036003, 173).

1a. ’vki(k), vmi(k) között, ill. fölött haladva (és rajtuk túljutva)’ ❖ szél sohajt a fákon át, Sziszegve hull a hó (1833 Eötvös József 8126024, 6) | Korbácsoltál, uszítottál Egyre tüskén-bokron át (1846 Petőfi Sándor C3507, 12) | Sötét sziklákon át, […] szállunk tovább, tovább, szegény agyunk oly részeg és rí felleg is és sziszeg a kötélzet (1912 Kosztolányi Dezső C2752, 113) | ahogy feljöttünk, másztunk át a romokon, csimpaszkodott a kezembe (1986 Kornis Mihály 1082001, 120).

1b. ’vmely (légnemű) közegben (végig)haladva, azon keresztülhatolva’ ❖ A’ messze síp-hang Reszketve nyögdel A’ légen át (1835 Bajza József 8021002, 13) | az ég világa légkörünkön át csak elhajlott sugárokban jöhet hozzánk (1864 Eötvös József C1600, 374) | Érkező vonatok füttye át a ködön Ujjong… ujjong… hallgatom estelente (1913 Tóth Árpád C4230, 47).

1c. ’vmely elválasztó vonalon v. akadályon túlhaladva, annak másik oldalára (jutva)’ ❖ Két picziny ablak van a sövény-falon át, egyik utczára, másik udvarra (1836 Táncsics Mihály 8463007, 17) | oly szép az Élet-balkon Virágos párkányán át Bizton bukni a mélybe (1912 Ady Endre C0536, 427) | Én ki a kocsiból, át az árkon, ő fölnéz, meglát, s mire köszönnék neki, odavágja a gyeplőt (1957 Népszabadság jan. 13. C1498, 7) | Ennek a [megfigyelő]csoportnak lenne a feladata, hogy ellenőrizze, folyik-e az ország határain át ember- és fegyvercsempészés (1958 Magyar Nemzet jún. 12. C0354, 1).

2. ’vmely nyíláson keresztül’ ❖ átvezetvén a zsineget a ló feje előtt, vond azt a jobb oldalon lévő karikán át (1826 Fáy András¹ 8139014, 7) | [Imrus] gyertyafényt látott a szomszéd szobából a nyitott ajtón át (1927 Babits Mihály C0699, 278) | kinézek, át az ablakon, le (1931 Győry Dezső 9209006, 15) | hogy menjen ki szobájából, ebből a börtönből? Az ablakon át, mint diákkorában? (1957 Rónay György C3638, 81).

2a. ’vmely tárgy közbeiktatásával, azon keresztül’ ❖ a’ tiſzta Nap a’ ködöz tél’ fellegeinn át Sokſzor gyenge homály ſzínbe mutatja magát (1803 Édes Gergely 7095004, 139) | Rohanva szaladott e’ Napisten, hogy […] az éget tüzes superláton át’ gyújtsa fel az elaludott szemek’ fákjáit (1806 Perecsényi Nagy László 8525013, 62) | Csók, a milyet kapnak keztyűn át a kacsók (1851 Szemere Pál C3948, 161) | Ajtón át most is hallám hangos beszédüket (1859 Eötvös József C1597, 297) | komolyan pislog a pápaszemén át [az öregúr] (1922 e. Gárdonyi Géza C1838, 22) | hallgassuk meg, mit árulnak el zenéjükben a bécsi muzsikusok a szívek titkairól, át a falakon (1996 Szabó Magda 9630010, 167).

3. (nyj) ’vmely (megnevezett) közeli, ill. vmin túl levő helyen, a szomszédban; odaát’ ❖ A fiákeres át vót Maholon (1906 Bacsó Gyula C0706, 32) | Át voltál a Piavén? – […] itt a magas partnál, ahol a gyár csatornája ömlik bele a Piavéba, nappal is nyugodtan le lehet menni (1948 Tersánszky Józsi Jenő 9706010, 95).

4. (nu-szerűen) ’haladás közben vmely helyet érintve’ ❖ Címzés: Petőfi Sándornak barátilag Nagy Károlyon át Csekén (1846 Egressy Gábor 8123011, 38) | Jászberényen, Kecskeméten át Izsákra tértem viszsza (1851–1854 Táncsics Mihály 8463015, 78) | Románia útja az integrációhoz Budapesten keresztül visz, ahogy Magyarországé pedig Bukaresten át (1994 Magyar Hírlap CD09).

II. nu

1. (-n határozóragos szóval) ’vkinek, vminek a révén, közvetítésével, segítségével’ ❖ a kebel tolmácsa: nyelv s ajak, Szavakban oly szegény, s elégtelen Hűn visszaadni annak érzetét. De szólnak könnyeink amellyeken át Tükröznek a sziv hő indúlati (1841 Tompa Mihály CD01) | A férfi szavain át besurrant az ördög a leány szívébe s engedett az idegennek (1919 Krúdy Gyula C2845, 122) | [a] balti jövevényszavakat úgy szokás értelmezni, hogy nyilván közvetlen érintkezés nélkül a finnségen át jutottak el a mordvinba és a cseremiszbe (1937 Zsirai Miklós C4981, 236) | alapvetően Zsófi „szemén át” látjuk a regény [ti. a Gyász] világát (1982 Odorics Ferenc 2019010, 712).

2. (-n határozóragos szóval) ’vmely sorozat tagjai közül a szóban forgót is érintve, számba véve’ ❖ Az ulánus kapitányon kezdve, az esküdtön meg a gazdasági írnokon át egészen a pópáig (1899 Papp Dániel 8354007, 401) | Montaigne […] kórusvezetője lesz annak a ragyogó csapatnak, amely a francia irodalom legjogosabb büszkesége, amely Pascalon s La Bruyère-en át egészen az élőkig, Alainig, Camus-ig vezet (1958 Gyergyai Albert 9202011, 49) | a kisgyermekkortól kezdve a gyermek- és serdülőkoron át egészen az iúkorig (1992 Ligetiné Verebély Anna 2050003, 31).

3. (-n határozóragos szóval) ’vmely (megnevezett) idő(szak) egész tartama alatt’ ❖ Így kltött, így temetett örök éjidn át’ (1806 Perecsényi Nagy László 8525010, 53) | télen ált (1835 Vajda Péter C4660, 7) | Az is bántott, hogy végre csak cseléd vagyok és az fogok maradni teljes életemen át (1859 Eötvös József C1597) | hetedhét megyére szóló mulatságot csapott a főherczeg a legnagyobb magyar költő tiszteletére egy pár napon át (1906 Mikszáth Kálmán C3138, 191) | évek hosszán át (1912 Krúdy Gyula C2837, 85) | a hosszú estén át alig beszéltek valamit (1927 Babits Mihály C0699, 200).

3a. (-t határozóragos szóval) (rég) ’ua.’ ❖ Egy birka, ha esztendőt át csak egyszer nyiretik, rendszerint három font gyapjut ad (1844 e. Edvi Illés Pál 8573002, 61) | Olyan jó tanító volt ő, Amilyen csak kellett, Esztendőt át asztal alatt Hevertek a könyvek (1848 Petőfi Sándor C3508, 21) | Én mindgyárt kezdetben dolgomat ugy intéztem, hogy egész esztendőt át legyen a háznál, mire az embernek mulhatlanul szüksége van (1858 Táncsics Mihály 8463002, 82).

3b. (-n határozóragos szóval) (rég) ’vmely állapoton, helyzeten túljutva’ ❖ De jaj ennyi veszélyen át hijában verekedtél! (1799 Kováts József¹ ford.–Vergilius C2778, 180) | Megáldá ő különösen Móric fiát, ki betegségén át volt […] ápolója (1867 Vahot Imre C2102, 94).

III. ik (kettőzéssel is a cselekvés v. történés ismétlődésének kif-ére)

1. ’egyik helyről, ill. időpontról a másikra’ ❖ átfuvom lelkemet csókoló szájadba (1790 Dayka Gábor ford.–Abaelardus 7075010, 66) | Gabi te! ha aztán lekörmölted, gyere át! (1867 Tolnai Lajos C4200, 7) | [Geréb] olyan halkan, ahogy csak tudott, átmászott a farakásról a gunyhó tetejére (1907 Molnár Ferenc² 9453001, 98) | A szobrász […] hiába települt át Kolozsvárról Budapestre, […] ez a bizonyos fal vele utazik mindenhová (1991 Csoóri Sándor 9090079, 611) | a kormánytervezet megvitatása […] átcsúszott az őszi ülésszakra (1997 Magyar Hírlap CD09)  átballag tn 2a [1a., 2., 4. is] | a’ jó lelkü kölcsönző átballag az adósához (1851 A Falu Könyve C1667, 40) | Kalmár Gyuri lovastul, kordéstul bent volt a faluban, és csak este jött vissza az őrházba, onnan meg átballagott a kendergyárba (1986 Gion Nándor 9190002, 20)  átbámul tn 1a [2d. is] | az egyik ház ablakában egy kis piros arcu, ragyogó szemü fiucska ült, s ennek különösen tetszett az a régi ház […] S átbámulván a ház falára, honnan a mész már régen lekopott, ugy el tudott ott üldögélni (1858 Szendrey Júlia ford.–Andersen 8440013, 47) | [Dániel] átbámult a feketén zúgó, messzi erdők felé (1920 Déry Tibor CD10) | tátott szájjal bámulok át Lagneau Médard mester udvaráról (1950 Jankovich Ferenc ford.–Rolland 9275031, 78)  átcipel ts 1b (átv is) [1a. is] | eszébe jussanak azon cselekedetei, melyeket a más világra kár volna átczipelni (1856 Vas Gereben C4366, 75) | [a lajhárok] ahol a szomszédos fa valamelyik ágát elérik, karmaikkal rákapaszkodnak és átcipelik magukat (1927 TolnaiÚjLex. C5726, 303) | [a nemzetközi legénység tagjainak] több mint két tonna terhet kellett átcipelniük az Atlantisról a Mirre (1997 Magyar Hírlap CD09)  átcsábít ts 4a4 [1b. is] | A delegatiókba legkitünőbb embereinket küldve, a közös tanácskozások alkalmával ékesszólásuk a lajtántuliak közül többeket átcsábitanának a mi táborunkba (1883 Beksics Gusztáv C0903, 314) | Berlin környékéről egyre újabb és újabb munkaerőket csábítanak át Nyugat-Berlinbe (1961 Magyar Nemzet aug. 5. C4799, 1)  átcsoportosít ts 4a4 [7. is] | A film gyárosai […] a híres drámákat átcsoportosítják filmre és a színészeket teszik a vászon vonzó erejévé (1917 Tóth László CD10) | az egész kuruc csatafelállítást balra átcsoportosítani már nem lehetett (1941 Bánlaky József CD16) | a Balassa-kódex e második részében […] álló kilenc vallásos költeményt átcsoportosítjuk egy külön, vallásos csoportba (1987–1988 Horváth Iván 2019007, 646)  átcsúsztat ts 5a [1a., 1b., 1d., 2a., 8. is] | ? bátor volt … egy jegyecskét átcsusztatni (1842 Nagy Ignác–Vajda Péter ford.–Scribe C5293, 322) | Most a kezed csusztasd át a derekamra (1902 Gárdonyi Géza C1843, 118) | [Ilka néni] a kártyaasztalnál egy szép, halk bankót csúsztatott át a Franci kezébe (1937 Babits Mihály 9014129, 52) | A rétesrudat óvatosan átcsúsztatjuk az olajjal megkent sütőlemezre (1990–1991 Frank Júlia CD19) | Az adósságátvállalásoknál különböző okok miatt gyakran rövid távú érdekek érvényesültek, s későbbi időszakra csúsztatták át a nagyobb terheket (1998 Magyar Hírlap CD09)  átevez tn 4b [1a., 4. is] |  … Olasz országnak partjaira ált’ evezhessen (1796 Vitéz Imre ford.–Spiess C4519, 17) | lesietett a partra, hogy Klára kisasszonynyal azonnal átevezzen a kis szigetre (1877 Wohl Janka–Wohl Stefánia C4560, 197) | A fiatalember kedden késő este Komárom közelében evezett át magyar területre (1995 Magyar Hírlap CD09)  átfekszik tn 19b1 [1a., 2. is] | átfeküdt a másik oldalra (1888 Berczik Árpád C1031, 290) | A költözés után a fiú alvászavara – ami már 2 éves kora körül jelentkezett – mindinkább elmélyült; éjszakánként átfeküdt a szülők ágyába (1984 Vikár György 1164003, 136)  átgyalogol tn 6a [1a., 2., 4b. is] | átgyalogoltunk Lainzra (1857 Frankenburg Adolf C1770, 101) | átgyalogolt a kastélyával szemben a lankás oldalon fekvő nagy gyümölcsös kertjébe (1893 Petelei István C3492, 231) | fogta magát, és Újpalotáról átgyalogolt Sashalomra a kilencéves gyerek (1999 Magyar Hírlap CD09)  áthord ts 3a1 (átv is) | csak az vesztett s az fog veszteni … ki keresetét az iparnak valami más ágára könnyen nem hordhatja át, mint például helyhez kötött korcsmárosok (1836 Széchenyi István C3881, 164) | [Matyi] lassacskán minden játékát áthordta Veronkáékhoz (1912 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | teljesen felesleges volt az egész: egyik szemétdombot áthordani a másikra (1989 Bólya Péter 1023008, 165)  átkéredzkedik tn 12b (átv is) | átkérezkedett menyéhez, hogy ott alhassék (1872 Tolnai Lajos C4208, 111) | Átkéredzkedett egy más szakaszba (1891 Bródy Sándor C1201, 288) | [Spielberg munkásságában a kilencvenes évek elején] a lenyűgöző tündérmesék helyét átvették a történelmi témájú, morális kérdéseket feszegető opuszok, mintha Spielberg, megunván az iúság édes felelőtlenségét, átkéredzkedett volna a felnőttek megfontolt osztályába (1998 Magyar Hírlap CD09)  átkocsikázik tn 14a1 [1a., 2. is] | James és Anna átkocsikáztak Kis-Tarjánkára (1868 Podmaniczky Frigyes C3526, 112) | [a kapitány] abból a tulajdon városból átkocsikáztatta őket [ti. a megszöktetett nőket] a másik városba (1912 Móricz Zsigmond C3211, 68) | A kitűnő hóhelyzet jóvoltából benépesedtek a hazai lesiklópályák, hétvégeken pedig a még tökéletesebb élvezetre vágyók több tízezres tömege kocsikázik át az osztrák és a szlovák sífelvonók környékére (2000 Magyar Hírlap CD09)  átles tn 4b8 [1a., 2c. is] | Mig itt a riskásás [!] zsákokat hordatja csónakokra, … addig átles amoda a tulsó partra is (1886–1887 Abonyi Lajos C0497, 12) | a lányoknak is van egy […] külön birodalma, ahová csak átlesni lehet (1986 Nádas Péter 9466003, 207) | Átlesek a szomszéd asztalra (1994 Szántó Piroska 1166004, 276)  átlopódzik tn 15a [1a., 2. is] | Laurám! iú korunk’ báj-hajnala Festőzik-e lelkedre átlopózva (1838 Aglája C0560, 198) | a fejedelem táborából átlopózott Pálffy bánhoz egy megbízott kémje (1860 Jókai Mór CD18) | Azt mondta [a kertész], hogy a macska … át szokott lopózni az ő kertjébe (1877 Margitay Dezső C3030, 101) | a rutén óriást rajtakapták, mikor át akart lopózni az orosz frontra (1911–1920 Molnár Ferenc² 9453038, 83)  átrakodik tn és ts 12a3 | Pozsonybul Galaczig most háromszor kell átrakodni, t. i. Pannoniárul I. Ferenczre, errül Tündére, vagy más dereglyére, innen pedig Argóra (1834 Széchenyi István CD1501) | [Az öreg bencés] hetenként kétszer roskadásig felpakkolt, elefántcsontfogós, fekete lakkpálcájára támaszkodva hazabotorkált, átrakodott egy szarvaspatákkal diszített tarisznyába, aztán fogadott szekéren kihajtatott a pátkai erdőbe (1936 Cs. Szabó László CD10) | [Záhonyban] évtizedek óta rakodják át a szélesebb nyomtávú vasúti kocsikból a szovjet utódállamokból Európába tartó árukat (1995 Magyar Hírlap CD09)  átsodor ts 7a1 (átv is) [1a. is] | [a szél] sebesen átsodrá a könnyű naszádot az öböl éjszaki partjaira (1846 Császár Ferenc C1255, 151) | [a francia forradalom] eszméinek első csiráit a zivatar már átsodorta a szomszédos Belgiumba (1886 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A magyarországi illetékesek csak későn kaptak észbe: amikor már százezreket sodort át végzetük Amerikába, akkor kezdték sejteni, hogy milyen nagy veszélyt is jelent a magyarság szempontjából a kivándorlás (1938 Kovács Imre 9360002, 73) | az erős szél a környező lakótelepekre sodorta át a lángokat (1997 Magyar Hírlap CD09)  átszállingózik tn 14a | [A] föloszlott budai egyetem … [Pécsre] szállingózott át (1854 Szathmáry Károly C3871, 151) | az eper, szeder és málna virágairól a méhek ezrei szállingóznak át a javában nyiló más … virágok nagy seregére (1895 Tanos Pál C4089, 101) | mind sivárabb lett az éjszaka az Otthon-körben, […] az írók átszállingóztak a szomszédos kávéházba, a New-Yorkba (1923 Krúdy Gyula CD10)  átszökdös tn 4c2 (átv is) [1b., 2., 4. is] | [A kormánypárt] katonái részint félelemből, részint megvesztegettetvén, átszökdöstek (1861 Rosty Pál C3639, 167) | Borcsányinak alig volt húsz embere s még azok is mind átszökdöstek lassankint a szélsőbalra (1884 Mikszáth Kálmán CD04) | Diószegről, de más falukból is a besorozott fiúk csapatosan szökdösnek át Magyarországra (1936 Veres Péter 9771027, 274).

1a. ’vmin, vmiben, ill. vmi alatt, fölött v. között haladva’ ❖ A kikötő bemenetelénél állott hajdan a Kolossus; de az nem áll, hogy a hajók, lábai közt mentek át (1841 Peregriny Elek 8360001, 15) | Töltés alatt megyünk át (1916 Molnár Ferenc² 9453022, 84) | Egy pilóta vette észre, a térség fölött átrepülve, hogy a mindenki által lakatlannak tartott vidéken a tisztásokon néhány kunyhó áll (1988 Szilágyi Tibor ford.–Attenborough 1146006, 304)  átgurul tn 1a1 [1., 2., 4. is] | a labda átgurul az asztal alatt (1973 Ranschburg Jenő 1130002, 60) | a labda a jobb kapufánál helyezkedő Brockhauser lába között átgurulva kötött ki a bal alsó sarokban (1994 Magyar Hírlap CD09)  átlibeg tn 2b (átv is) [1. is] | ált libeg az idő, mint hullámon a’ sajka (1829 Kovács Pál² C5309, 67) | A jámbor füles[bagoly] felettünk libegett át (1895 Bársony István C0835, 31)  átszáguld tn 3a11 [2., 4., 4a. is] | Átszáguld itt sok legény (1816–1831 Edvi Illés Pál C1548, 37) | [A förgeteg] átszáguldott Leningrád fölött (1965 Makai Imre ford.–Pausztovszkij 9418005, 43).

1b. ’az egyik személytől, csoporttól vmely másiknak v. másikhoz’ ❖ [az első alispán] a helyettes viczispánra, Bessenyey Györgyre bízta a dolgot, átengedvén neki a különös tisztességgel járó felelősséget is (1772 Történelmi Tár 7393001, 316) | [Ausztria] tőle idegen, ’s annyira különböző népeit igyekezett magával összeolvasztani, az az tulajdon nyelvét ’s rendszerét amazokra átruházni, vagy is inkább áteröltetni (1843 Wesselényi Miklós 8528007, 122) | az országgyűlés jelen időszakát berekesztő királyi leirat leérkezett s azonnal át is szolgáltatá az elnöknek a papírpecsétes királyi levelet (1882 Mikszáth Kálmán 8312141, 196) | A Táltos előrelép. Megáll Koppány előtt, letérdel, és átnyújtja neki a fejedelmi kardot (1974 Boldizsár Miklós 1022001, 160)  áthagyományoz ts 12a5 | kivánatos, hogy a jelenlegi nemzedék összeszerezze a kihalófélben levő háziipart s azt örök időkre áthagyományozza az utókorra és későbbi nemzedékekre (1892 Ethnographia C0131, 304) | A gyermek és az alacsony műveltségű ember, ha elbeszél, szószerint szereti ismételni a hallottakat. Szószerint hagyományozza át másokra a hallott szöveget (1927–1930 Thienemann Tivadar 9707002, 44) | a tradíciók és értékrendek, valamint az ezeket áthagyományozó közösségek (1990 Tallár Ferenc 2004004, 423)  átköszön tn és ts 1c [1. is] | a’ reánk váró poharat újra kezünkbe vesszük. „Éllyen az álnok Ámor!” mondgyuk egymásnak, ragyogó gyöngyeit átköszönvén; ’s élledező tüzünknek ah! csak új habzása utánn vesszük iszonnyal észre, hogy botorúl megittuk a’ kis Ámort is (1806 Verseghy Ferenc CD01) | összeszedtem magamat s nyájasan átköszöntem a társaságnak (1895 Benedek Elek C0918, 73) | Ha éppen meg kellett, hogy lássa, átköszönt neki egy jó reggelt (1898 Csulak Lajos C1344, 166) | az utca tulsó oldaláról Csákány, aki szintén többedmagával ott sétált, barátságosan átköszönt hozzám (1927 Weltner Jakab 9787007, 147) | a sárréti kis falu főterén az egymásnak átköszönő tiszteletes és tisztelendő urakkal (1956 Somlyó György 2005028, 126)  átszegődik tn 12c9 [1. is] | [a régi gazdasszonyok] az „öreg úrtól” az „úrfihoz” szegődtek át (1840 Csató Pál C1266, 270) | Buckingham és Shaesbury […], hogy az ellenük irányuló gyülölettől megmeneküljenek, átszegődtek az ellenzékhez (1893 PallasLex. CD02) | mondok, kend nem idevalósi ember, csak átszegődött az urasághó kocsisnak (1907 Gárdonyi Géza C5321, 191).

1c. ’másfelé, irányát megváltoztatva, ill. ellentétes irányba’ ❖ a dalnok […] andalgási mellett sem mulatja el, Manassé boltjától szintén azon utczára kanyaradni, mellyre ő és Mészáros mintegy észrevétlenül áttértek (1847 Kemény Zsigmond 8235021, 183) | öcsém! te balra térj, Én jobbra vágok át! (1861 Szász Károly² 8426052, 182) | Délen a Dunáig terjedtek a telepek, majd délnek fordulva átcsapott a határ Mitrovicához s a Drávától délre megint a hegyek lábainál vonult a Mura torkolatáig (1920 Domanovszky Sándor 9111001, 6) | [Hatvani csapata 1849.] február 2-ig Monostorpályiban állomásozott; február 2-án azonban a 2. századot Hatvani átirányította Álmosdra (1992 Hermann Róbert 2012001, 23)  átkanyarodik tn 12a9 [1a. is] | A vármegyeház mellett megy le a Postarét-utcza és e tér szélit érinti azon utcza, a mely a Hid-utczából kanyarodik át a Nagypiacz felé (1889 Orbán Balázs CD22) | a föld alatti folyó átkanyarodik a Duna medre alatt a Margitszigetnek (1897 Vadnay Károly 8501007, 449) | a sötét uccából hirtelen átkanyarodik az autó a Fő útra (1931 Gelléri Andor Endre 9179008, 113)  átperdül tn 1c1 [1., 2. is] | [a hátukra fordított teknősök a faágba vagy fűszálba] beleharapnak és nyakuk behúzása által könnyebben átperdülnek (1933 Az állatok világa ford. CD46) | A gépkocsi […] átperdült a menetirány szerinti bal oldalra (1995 Magyar Hírlap CD09).

1d. ’térben v. időben vmeddig elérve’ ❖ átnyúlik: hinüber, herüberreichen (1838 Magyar és német zsebszótár C2979, 35) | Láttam a kétszáznegyven öl hosszúságú hidat, amit egy darabban szállítanak odább, s a Dunának az egyik partjától a másikig átér (1877 Jókai Mór CD18) | [a kőrisfa] ágai áthajlottak a szomszéd utcába (1894 Mikszáth Kálmán CD04) | A két szembenálló csoport harca […] betölti a XV. századot és átnyúlik a XVI. századba (1928 Laziczius Gyula CD10) | [a taxi] kerekei közé veszi a kettős záróvonalat, következésképpen átlóg a szembejövők sávjába (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. ’vmit keresztezve, vmely akadályon, határon átlépve, keresztüljutva annak túloldalára’ ❖ át’ hághatott az [ti. az árvíz] a’ Töltés tetején (1788 Bécsi Magyar Múzsa 7449009, 155) | [Pinokkió] nagyot rikkantott: „Egy, kettő, három!” – azzal nekifutott, és átugrott az árkon (1967 Rónay György ford.–Collodi 9573161, 51) | Amint átlépi a határt, őrizetbe veszik és börtönbe csukják (1992 Aradi Péter 2027032, 31)  átbukik tn 12a3 (átv is) [1., 2c. is] | valami … tömegbe ütődött … átbukott azon (1845 Jósika Miklós C2429, 75) | Egy futó őz egyszerre a fején és az alsó szügyén találva, czigánykereket vetve, háromszor is átbukik magán (1891 Kemechey Jenő C2585, 33) | Ilonkával játszottunk a fáskamra mögött […] És mikor kergetőztünk és előrefutott, a kerítés áttört, én átbuktam rajta és együtt hemperegtünk az árokszélen lefelé (1925 Karinthy Frigyes 9309065, 25) | a gátakon átbukó vizeket (1998 Tények könyve CD37)  áthajít ts 4a4 [1., 2c., 4. is] | Öszvehajtván azutánn levelkéiket, áthagyították egymásnak a’ vászonfalonn (1808 Verseghy Ferenc C4428, 150) | áthajította magát a palánkon, könnyedén, ruganyosan, akár egy akrobata (1904 Mikszáth Kálmán CD04) | az ismeretlen tettes egy orosz gyártmányú, F–1 típusú repeszgránátot hajított át a telep kerítésén (1995 Magyar Hírlap CD09)  átlök ts 2c6 [1., 1a., 1b., 2a., 2c. is] | a sánc tetején pallisád [= cölöpfal] volt, [Komáromy] nem tudta átmászni. Hátra kiáltott: – Fiúk! az isten áldjon meg, lökjetek át! Felfogták s átlökték (1879–1880 Teleki Sándor 8474002, 95) | [a fehérhasú róka] átlöki magát a határárkon (1894 Bársony István C0838, 129) | Kicincált egy képes levelezőlapot a belső zsebéből, […] és átlökte az asztalon (1974 Szentkuthy Miklós ford.–Joyce 9664016, 695)  átmászik tn 15a4 [1., 1a., 2c., 4. is] | ? Neki ment elvégre, ’s átmászott rajta (1808 Verseghy Ferenc C4428, 27) | itt-ott nagyobb csillámpala darabokon [kellett] átmásznunk, hogy utunkat folytathassuk (1870 Vadász- és Versenylap 8671001, 7) | A srác nem akart átmászni a hatméteres palánkon (1964 Szakonyi Károly 9635001, 76)  átzavar ts 1a [1. is] | Egyenesen Batu kán zavarta át a Tiszán [a tatár királylányt] (1971 Kormos István 9353013, 21) | Volt egy tepsi, beleöntöttem fél liter pálinkát, felnyitottam a ketrecet, és átzavartam rajta az összest [ti. az összes pulykát]! (1991 Őrszigethy Erzsébet 2038002, 17).

2a. ’vmin, ált. nehézségen, megpróbáltatáson keresztülmenve, túljutva’ ❖ Nyugosznak immár a mai nap baján Áttört vitézek (1796 k. Fazekas Mihály 8138009, 42) | köteles vagyok látogatásokat tenni a város kiválóbb polgárainál […] ezen […] át kellett esni, mint Krisztusnak a farizeusok meglátogatásán (1882 Szathmáry Károly 8428008, 15) | a zavaros napokat a telefonközpont épületében vészelte át (1991 Pelle János 2038003, 32).

2b. ’vmely anyagot, testet szétszakítva, kettéosztva’ ❖ Szava melly elgyengltt, és ollyan vólt mint a’ hozas Betegségbl felköltté, áthasította Szívemet (1794 Kármán József² 7165022, 186) | mint a rossz ernyő, melynek selymét minden cikkénél áttépi a vasborda (1911 Ignotus CD10) | Atléta nagyobb örömmel még nem szakított át célszalagot, nem őrült meg még jobban győzelem ízétől, mint én ott, a római éjszakában (1974 Zsolt István 9808003, 137)  átfűrészel ts 1b (átv is) | [tollával] az előbbi ministerség cetgyomrát átfürészelé (1839 Lukács Lajos ford.–Gutzkow C5752, 236) | [valamennyi rabnak] megvizsgálta a láncait, nincsenek-e átfűrészelve? (1879 Jókai Mór CD18) | A geologus megmagyarázza, hogy a folyó átfűrészelte a vízszintes fekvésű rétegeket (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | átfűrészelt fatörzsek (1980–1981 Kálnoky László 9298011, 14)  átharap ts 2a | Egyik ebem eltávozott a’ vadászcsapattul egy rókát kergetve, és átharapta annak lábszárcsontját (1834 Garasos Tár 8625003, 88) | derékban átharapott főpap (1872 Jókai Mór CD18) | Tudod, hogy ha velem tennél igy, én megfojtanálak, hogy a torkodat harapnám át? (1919 Szabó Dezső 9623004, 264) | a gumicsizmát nem harapja át még egy kobra sem! (1956 Fekete István 9142003, 224).

2c. ’vmely résen, nyíláson keresztüljutva’ ❖ Ablakot nyitottam, hogy ki-megyek ezen; De erős kereszt vas vólt falba tsinálva, Húztam, nem engedett, mert jól vólt munkálva. Jobb vállamot, és a’ fejemet ált’ dugtam (1793 Gvadányi József C1940, 23) | a víz a szitán átcsurog (1929 TolnaiÚjLex. C5731, 98) | a rozoga ajtó résein átsüvít majd a szél (1974 Somogyi Tóth Sándor 2025008, 564)  átáramlik tn 16a10 [1., 2., 2d. is] | A kéménynek tetejére forgó sisakot alkalmaznak, hogy a rajta átáramló szél a kémény levegőjét mintegy kiszivattyuzza és így erősebb léghuzatot idézzen elő (1893 PallasLex. CD02) | A sima hengeres résen átáramló folyadékmennyiség (1980 Varga József CD30)  átbújtat ts 5a [1a. is] | [Fáy] a mellény ujján átbújtatta karját (1900 Mikszáth Kálmán CD04) | A [telefon]kagylót átbujtatja a terasz korlátján, és zsinórjánál fogva emberünk felnyújtott markába engedi (1964 Urbán Ernő C5279, 1077).

2d. ’vmin, kül. vmely anyagon, közegen, testen (mint akadályon) keresztül(hatolva v. -haladva)’ ❖ ſzálván kasra az hó-lé, S át-ſzivárkozván öldözi a’ bogarat (1786 Nagy János¹ 7235001, 14) | a forrásviz a föld mélyében olly rétegeken szivárog át, mellyek konyhasótartalmuak, s azt a viz feloldja (1844 Nendtvich Károly 8330005, 152) | Átfurakodott a tömegen, meg akarta tudni, hogy a férfi csakugyan eltűnt-e a teremből (1974 Szakonyi Károly 2025014, 582) | [mangán-oxidon] átáramoltatott […] nitrogéngáz (1997 Laszlovszky József CD30) | A szerző hatalmas műveltsége átfénylik a sorokon (2000 Új Könyvek CD29)  átbök ts 2c | ? E levelet András könnyedén átbökve, bedugta kezét (1872 Hevesi Lajos C2086, 33) | [az emelő] a papirszalagot, mely rajta fut, oly módon emeli meg, hogy a két jelzőtű egy finom rés között haladva a papirszalagot átbökhesse (1893 PallasLex. CD02) | Az ajtóhoz vivő lépcsőfokon egy gombolyag fehér pamut hever két hosszú s tompán csillogó tűvel átbökve (1931 Sárközi György 9587012, 299)  átdereng tn 3b [1., 3. is] | Te, ki a kor homályin átderengesz Bájos hatalmu tündér képzemény! (1823 Aurora C0031, 159) | a csók után […] halvány pír kezdett átderengeni arcán (1862–1863 Jókai Mór CD18) | a mámor ködén átderengett az emlékezés (1941 Örkény István 9500005, 79) | A kék muranoi lámpaüvegen átderengett a fény (1969 Márai Sándor 9421004, 128)  átdöf ts 2c6 [4. is] | Ki … dárdájával e’ lónak Oldalát át-döfvén (1799 Kováts József¹ ford.–Vergilius C2778, 88) | ha egy tőr lett volna kezemben, nem tudom őt, vagy magamat döföm-e át vele (1839 Eötvös József C1206, 309) | A fekete csíkok ott vonultak a borostömlőkön, amelyeket kóbor görögök döek át lándzsával (1985 Bodor Ádám 1020001, 18)  átkopog tn 2a [1., 1b. is] | A szomszéd szobából az ura hangja átkopogott hozzá a falon (1928 Sziráky Judith CD10) | Mamané mellett volt Jean Jacques szobája, nem állhattam meg, hogy Chambéryben át ne kopogjak a falon (1979 Domahidy András 1036003, 179).

3. ’vkit, vmit teljesen átjárva, betöltve, részei közé hatolva’ ❖ Vagynak, kik poharak köztt kuriongatáſt Indítnak, fejöket bornak az  ſzeſze Ált-hatván (1786 Baróti Szabó Dávid ford.–Horatius 7021028, 160) | penésztől, nyiroktól, fojtó légtől átbüzhödött öltözetben … éltek ott (1860 Dózsa Dániel C1434, 133) | Ebéd előtt el akartunk menni ketten Hugóval a temetőbe, atyám és Dezső sirjához, de az eső ismét esni kezdett, s Hugó nem engedett, nehogy áthütsem magam (1887 Tutsek Anna 8495001, 56) | hagyta, hogy a szavak egész lényét átjárják (1964 Rónay György ford.–Kafka 9573060, 67) át meg át ’〈fokozott mértékben:〉 ua.’ ❖ Tömött és merő a’ méhnek [ti. az uterusnak] állománya, számtalan [vér]edényektől át-meg’ átjárva (1829 Horváth József ford.–Becker¹ 8187006, 93) | Annál dicsőbben sütsz te, égi fény, Belsőmbe! lelkem’ át meg átsugárzod (1872 Szász Károly² ford. C3847, 182) | [Omár Khájjám] élete át meg át van szőve legendákkal (1922 Szabó Lőrinc 9629278, 5) | [Szűts Zoltán vallomásos verseit] át- meg átitatja a két haza számos baja, sorskérdésének taglalása (1998 Új Könyvek CD29)  átfő tn 9c5 | [a tűzvésztől] átfővén … a föld (1873 Fábián Gábor ford. C1657, 187) | Bródy úr … a gyúródeszkán karikára vagdalta a vörösrépát, hogy az jól átfőjön (1927 Krúdy Gyula C2840, 343) | [a tésztát] állandó erős forrásban tartva addig főzöm, amíg a tészta át nem főtt és a térfogata legalább a háromszorosára nem nőtt (1989 Frank Júlia CD19)  átlelkesít ts 4b4 [8. is] | leirhatatlan a’ varázs, melly átlelkesíté az egész emberszobort! (1841 Remény C3612, 65) | a görög-római irodalomban a lelki élet jelenségei … csak … hasonlat gyanánt szerepeltek. A természet tüneményeit lelkesítették át velük (1917 Babits Mihály C0697, 90) | sok statisztával, komoly létszámú zenekarral, át lehet valóban lelkesíteni mindenkit? (2000 Magyar Hírlap CD09)  átszellőzik tn 14c4 [3a. is] | Átszellőzni, […] durchfächern, durchlüen (1890 Ballagi Mór C6205, 47) | A mai szigetelési rendszer helyett [apám] réseket épített, amelyekkel átszellőzött a szoba, és a földpadló is kellően száraz maradt (1996 Magyar Hírlap CD09)  átszövődik tn 12c5 (átv is) | Tágas folyosóit repkényező növények feküdték körül, átszövődve minden rostélyzatin (1844 Jósika Miklós C0625, 6) | [ön] nem ismeri a hálót, melynek szálai egész Európán átszövődnek (1861 Beniczky Emil ford. C0939, 35) | a drámai történet úgy szövődik át lírával, hogy valóban balladának érezzük (1972 Görömbei András 2018002, 304).

3a. ’cselekvést vmely terület, hely minden részén végezve, keresztül-kasul’ ❖ a’ ſzatirus-nyájnak völgyébe le menni ne próbálly! Bozóttal átfontt lapjainn két nagy czédrus alatt eggy mély kút fekſzik (1806 Verseghy Ferenc 8518026, 115) | Áthajóztam a világnak Legszebb részeit, Nem találtam drága gyöngyöt Nem sehol, csak itt! (1856–1871 Jámbor Pál 8204002, 7) | mindenki, ki a székelyföldet figyelmesen átutazza, vagy ki e munka után azt ismerni óhajtja, meg fog lepetni az ős váraknak azon bámulatos nagy száma által, melyek azt minden irányban boritják (1868 Orbán Balázs 8340002, 31) | hegyeket átbarangolva (1926 Remenyik Zsigmond CD10)  átbolyong ts 3a [1., 1a., 5. is] | Oh leány … E kis lábakkal együtt átbolyongjuk A nagy világot (1843 Madách Imre C2955, 71) | zokogó szellő kelt föl a völgyből, s átbolyongta a vidéket (1855 Győry Vilmos C1972, 85) | [Max Dauthendey] az emberi borzalmaknak, az indiai varázslatoknak egész csodavilágát átbolyongta (1918 Földi Mihály CD10)  átmotoz ts 4a | szótlanul nézik, mint motozod át egész boltjokat, a nélkül, hogy valamit vásárolj (1869 e. Szemere Bertalan 8437007, 124) | midőn átmotozták egy irást találtak nála (1873 Athenaeum C0028, 108) | Rajtaütésszerűen dzsekit, övtáskát motoznak át a rendőrök, utóbbiból előkerül a kuncsa órája és vékonyka aranylánca (1996 Magyar Hírlap CD09).

4. ’teljes egészében, vmin egész terjedelmében, egyik végétől a másikig (végighaladva)’ ❖ Át jövén a’ hidon, magam’ le-tétetém (1794 Farkas András 7333005, 36) | a falu és az azt átfolyó patak (1873 Orbán Balázs CD22) | Lelkem nyugodtan, csöndesen Átszáll a nagy világon (1874 Reviczky Gyula 8392034, 35) | a sivárság […] átfogta a mi társadalmi életünket (1892 Nyírvidék 8653001, 1) | nagy szükség van egy olyan – az általános és középiskolai irodalomtanítás teljes vertikumát átfedő – „útmutatóra”, amely magában foglalja a teljes irodalmi anyagot, és a tanítás módszertanát (1998 Új Könyvek CD29) | Keleti irányból, illetve Jugoszlávia felől érkező külföldi autósok […] gyakorta nincsenek tisztában a hazai előírásokkal, s matrica nélkül igyekeznek átautózni az országon (2000 Magyar Hírlap CD09).

4a. ’vmin nagyjából, felszínesen, sietve végighaladva’ ❖ Még eggyſzer átfutá […] a sokféle  ellene béküldötte Levéleket (1807 Folnesics János Lajos ford.–Schilling C1754, 236) | Átpillantván futólag mind azon segédeszközöket, mellyek közgazdaságunk emelkedését előmozditják (1855 Vasárnapi Újság aug. 19. CD56) | Ben unalmában az összes képes újságokat átlapozza (1922 Krúdy Gyula CD54) | Tarczali épp hogy átfutotta az oldalakat. Ráfirkantotta mindegyikre kézjegyét (1973 Major Ottó 9415001, 68).

4b. ’vmin pusztítva, rombolva végighaladva’ ❖ azon még is át rontottak a’ Frantziák (1808 Farkas Ferenc ford. C1696, 91) | A szobámon egy vállas, lomha ember törtetett át s kivágta a mezőre néző ajtót (1905 Petelei István 8361005, 36) | Dobrudzsa lapályán dühös szél rohant át, tépte-borítgatta a rakott kalangyát (1956 Szemlér Ferenc 2005049, 627) | átsöpört rajtunk a vértelen harmadik világháború (1997 Magyar Hírlap CD09)  átcsörtet tn 5b (átv is) [1. is] | a’ vihar átcsörtetett a vidéken (1844 Jósika Miklós C2371, 18) | egy iszonyú vadkan csörtet át ösvényünkön (1883 Perényi István–Sulkowski József ford.–Molière C3181, 70) | [Boldizsár] átcsörtetett a templom előtt táborozó, vasárnapi langyos csendben feredőző, ünneplőbebújt emberbokrokon, akik még a mise kegyes hangulatában vitatták a hetet (1947 Hunyady József 9265001, 10) | Priscilla Presley például a Dallasban [ti. a Dallas című tévésorozatban] faarccal csörtet át a legérzelmesebb jeleneteken (1999 Magyar Hírlap CD09).

4c. ’alaposan, minden részletét figyelembe véve, teljes egészében (megvizsgálva)’ ❖ e mai pompának alkalmatosságával átérezzük, először ugyan ama veszedelmeket, azután pedig ama hasznokat, melyek az egyházi személyekből gyülekezetünkre következhetnek (1790 k. Verseghy Ferenc 7373005, 69) | Átgondolá, mi lehete, ha jogot hallgatott volna… (1845 Eötvös József 8126006, 291) | áttanulmányozván az egész ügyet, csak annyit bírt kisütni, hogy aki a betörést elkövette, annak okvetlenül nagyon erős embernek kellett lennie (1881 Mikszáth Kálmán 8312103, 94) | [Krúdy] többet tudott mondani Tisza Istvánról, […] mint azok, akik átböngészték a geszti nagyúr összes beszédeit (1947 Sós Endre 9612001, 91) | áttekinti a különböző filozófiai és politikai rendszereket (1976 Selye János 9594002, 65) | [Kossuth] – átlátva a helyzetet – ragaszkodott ahhoz, hogy a csapatot olyan személy vezesse, aki elsősorban iránta, nem pedig a Madarászok iránt viseltetik lojalitással (1992 Hermann Róbert 2012001, 8).

5. ’vmely (megnevezett) időtartamon végig’ ❖ [Pillangó,] miért szállsz ama’ puszpángokra? Hiszen nem a’ víg Kikelet Adott még új kantust azokra; Át-zőldellik ők a’ telet (1802 Csokonai Vitéz Mihály 7069071, 174) | Hány estét búsongva mulattam át Csokonaival! (1921 Hatvany Lajos 9229010, 29) | [Bródy Sándor] átkártyázott évtizedei ellenére oly népszerű író volt (1956 Hatvany Lajos 2005039, 192)  átdorbézol ts 1a | átdorbézolt éjek kedves reminiscentiaival … megterhelve (1862 Kakas Márton naptára C0748, 97) | éjjeleidet átdorbézoltad czimboráid között (1879 Ábrányi Kornél² C0516, 185) | Apjaura átivott, átdorbézolt egy életet (1985 Hegedüs Géza 9233001, 128)  átnyomorog ts 7a6 | [Polin] a hülő kályha megett, egy széken, kinosan nyomorogta át az éjt! (1818 k. Fáy András¹ 8139004, 358) | [anyád] öreg, magával tehetetlen, ki csak kinok közt nyomorogja át ezt a siralmas életet (1876 Mátrai Betegh Béla¹ C3057, 32) | [Michael] örömtelen iúságát Würzburgban, a harminc templom és a nemes, hatalmas barokk városkában nyomorogta át (1960 Lányi Viktor ford.–Frank 9381003, 170).

6. ’körül, körbe’ ❖ nyakát ált-kótsolta, Szürke paripámnak, és azt meg-tsókolta (1795 Gvadányi József 7125022, 59) | Králjevics Márkó […] hirtelen a hátunk mögé került, és átkarolta a két térdünket; ilyenkor egyet húzott az emberen, és már megvolt a buktatás (1896 Papp Dániel 8354005, 188) | A kebel, a váll, a halkhullámu csipők, A gyönyör kígyója átcsavarodik rajta (1906 Kaffka Margit CD01) | Nyakamat kígyó fonta át (1974 Rab Zsuzsa ford. 9539005, 11).

7. ’újra és másképp, ill. más eredménnyel’ ❖ az iú sietve átöltözködött (1850 Jókai Mór CD18) | Az alaptőkét a pengőszámításkor átértékelték négyszázezer pengőre (1932 Móricz Zsigmond 9462011, 245) | Derék riport volt; szerencsére az újságírónő becsülettel állta szavát: módot adott arra, hogy előzetesen minden sorát átírjam (1957 Benedek István 9041013, 451) | átszervezték a hatóságot és új vezetőt neveztek ki az élére (1986 Beszélő 2003006, 367)  átcsomagol ts 1a [1. is] | a csomagolás avagy pecsételés hiányát megállapító postahivatal a küldeményt köteles átcsomagolni s az ujracsomagolásért a felhasznált csomagoló és pecsételő anyag valódi értékét számíthatják fel (1893 PallasLex. CD02) | A fagyasztani kívánt tejterméket a vásárlás után minden esetben tanácsos átcsomagolni (1992 Frank Júlia CD19)  átértelmez ts 4b | Kelet-Európa problémái annyira speciálisak, hogy azokat […] elsősorban a földművesnép igényei szerint kell átértelmezni és átértékelni (1930 Jászi Oszkár 9277003, 424) | [Aquinói] Tamás nagy tette abban áll, hogy Arisztotelészt keresztény szempontból átértelmezte (1981 Lendvai L. Ferenc 1092002, 83) | Az operett legyőzhetetlen, hiába kívánják avatott rendezők újra meg újra átértelmezni (1992 Békés Pál 2016043, 458)  átfogalmaz ts 4a | Egyik színésznek másként kell megfognia és megérzékítenie ugyanazt a szerepet, mint a másiknak; a rendezőnek minden elképzelését arra a színészre kell alkalmaznia, átfogalmaznia, aki előtte áll és mégis úgy, hogy ugyanaz az alak legyen, akit elképzelt (1929 Bárdos Artúr CD10) | Megfogalmazták, Szilágyi bírálata alá bocsátották, aztán még kétszer átfogalmazták s húsz példányban legépelték a tanítókhoz intézett fölhívást (1956 Németh László² 9485043, 422)  átmázol ts 1a [8. is] | mivel a kis csónakunk már igen szurtos és kopott volt, elhatároztuk, hogy ujból átmázoljuk angol festékkel (1905 Herczeg Ferenc C2074, 31) | a nyers színű fát még ki-ki ízlése szerint festheti fehérre, kékre, zöldre vagy akár csíkosra, sőt időnként, ha úgy hozza kedve, át is mázolhatja változó hangulata szerint (1998 Lakáskultúra CD39).

8. (vmivé, vkivé) változ(tat)va’ ❖ edj akârmelj dolognak, a’ ſemmiſégi állapatból, a’ valóſági állapatra való átmenése, hívattatik Levésnek (1792 Barczafalvi Szabó Dávid 7018003, 9) | örjöngésbe ment át az igazgató kétségbeesése (1856 Szigeti József 8445005, 142) | A kóválygó hírek, melyek egyre változtak, kibővültek vagy átmódosultak, folytonos feszültségben tartották [a tömeget] (1908–1910 Mikszáth Kálmán 8312016, 85) | Most tehát ez a páratlan [kártya]csomag – de csak addig, amíg át nem varázsolom. Tessék ráfújni a csomagra! (1980 Rodolfo 1055016, 31) | Amikor átalakul egy jogrendszer, az új alapértékeket valló jogrendszerben a korábbi jog különféle intézményei már az első vizsgán megbuknak (1992 Bossányi Katalin 2027034, 36)  átformálódik tn 12a | Orsola néne, mihelyt a boszorkányok teleszámmal Összegyülének, előbb maga válván ünnepi hölggyé, Inte a többeknek s azok is mindannyi leánnyá Formálódtanak át (1845 Arany János CD01) | [Minka] most kezdett átformálódni rügyből bimbónak – lehetett vagy tizenegy éves (1895 Mikszáth Kálmán C3154, 110) | Ha e lárvák éretté váltak, […] bábbá alakulnak vagy formálódnak át (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Át kell lényegülnünk, át kell formálódnunk, meg kell változnunk, föl kell oldódnunk (1979 Vészi Endre 9776030, 198).

J: által.

Fr: bal, jobb.

ÖE: ~barangol, ~botlik, ~bukfencezik, ~cammog, ~csal, ~csillan, ~csónakázik, ~csorog, ~döcög, ~fénylik, ~gördül, ~hajszol, ~hálóz, ~harcol, ~harsog, ~hívat, ~hömpölyög, ~hullámzik, ~hullik, ~hurcol, ~integet, ~kér, ~kerget, ~koplal, ~kormányoz, ~kukucskál, ~kullog, ~langyosít, ~lehel, ~lohol, ~lovagol, ~módosul, ~nyargal, ~nyomakodik, ~nyomul, ~olvaszt, ~piroslik, ~ránt, ~repeszt, ~simít, ~somfordál, ~süvít, ~szárnyal, ~szivattyúz, ~szökell, ~szöktet, ~támolyog, ~tipeg, ~törtet, ~tündöklik, ~ugrál, ~vágtat, ~vánszorog, ~vetődik, ~vontat, ~zúdul.

Vö. CzF. által¹, által²; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

át határozószó, névutó és igekötő 0
ált 0 (rég)
I. határozószó vmin át
1.
vmin egyik szélétől a másikig végighaladva, ill. vmin túljutva, vminek a túlsó oldalára
El, tehát! el, ama’ bértzek’ tetején át a’ nagy Balaton’ partjára!
(1806 Perecsényi Nagy László)
Rettentve jöttél a’ köves, és kerek Kárpátokon át, Álmos, Ugek’ fija, Árpád’ ’s Királyink’ attya!
(1830 Szőke József)
Játékszered volt szívem, Hová nem hordozád! Nyilként rohanva, vitted A nagy világon át
(1845 Petőfi Sándor)
Fájt-é már szívetek a gyorsvonatban Hallgatva lágyan zúgó kerekét, Át néma síkon, holdas alkonyatban
(1917 Tóth Árpád)
[a szamár] megindult át a téren, hogy ösvényre térjen a templom mellett
(1979 Domahidy András)
1a.
vki(k), vmi(k) között, ill. fölött haladva (és rajtuk túljutva)
szél sohajt a fákon át, Sziszegve hull a hó
(1833 Eötvös József)
Korbácsoltál, uszítottál Egyre tüskén-bokron át
(1846 Petőfi Sándor)
Sötét sziklákon át, […] szállunk tovább, tovább, szegény agyunk oly részeg és rí felleg is és sziszeg a kötélzet
(1912 Kosztolányi Dezső)
ahogy feljöttünk, másztunk át a romokon, csimpaszkodott a kezembe
(1986 Kornis Mihály)
1b.
vmely (légnemű) közegben (végig)haladva, azon keresztülhatolva
A’ messze síp-hang Reszketve nyögdel A’ légen át
(1835 Bajza József)
az ég világa légkörünkön át csak elhajlott sugárokban jöhet hozzánk
(1864 Eötvös József)
Érkező vonatok füttye át a ködön Ujjong… ujjong… hallgatom estelente
(1913 Tóth Árpád)
1c.
vmely elválasztó vonalon v. akadályon túlhaladva, annak másik oldalára (jutva)
Két picziny ablak van a sövény-falon át, egyik utczára, másik udvarra
(1836 Táncsics Mihály)
oly szép az Élet-balkon Virágos párkányán át Bizton bukni a mélybe
(1912 Ady Endre)
Én ki a kocsiból, át az árkon, ő fölnéz, meglát, s mire köszönnék neki, odavágja a gyeplőt
(1957 Népszabadság jan. 13.)
Ennek a [megfigyelő]csoportnak lenne a feladata, hogy ellenőrizze, folyik-e az ország határain át ember- és fegyvercsempészés
(1958 Magyar Nemzet jún. 12.)
2.
vmely nyíláson keresztül
átvezetvén a zsineget a ló feje előtt, vond azt a jobb oldalon lévő karikán át
(1826 Fáy András¹)
[Imrus] gyertyafényt látott a szomszéd szobából a nyitott ajtón át
(1927 Babits Mihály)
kinézek, át az ablakon, le
(1931 Győry Dezső)
hogy menjen ki szobájából, ebből a börtönből? Az ablakon át, mint diákkorában?
(1957 Rónay György)
2a.
vmely tárgy közbeiktatásával, azon keresztül
a’ tiſzta Nap a’ ködöz tél’ fellegeinn át Sokſzor gyenge homály ſzínbe mutatja magát
(1803 Édes Gergely)
Rohanva szaladott e’ Napisten, hogy […] az éget tüzes superláton át’ gyújtsa fel az elaludott szemek’ fákjáit
(1806 Perecsényi Nagy László)
Csók, a milyet kapnak keztyűn át a kacsók
(1851 Szemere Pál)
Ajtón át most is hallám hangos beszédüket
(1859 Eötvös József)
komolyan pislog a pápaszemén át [az öregúr]
(1922 e. Gárdonyi Géza)
hallgassuk meg, mit árulnak el zenéjükben a bécsi muzsikusok a szívek titkairól, át a falakon
(1996 Szabó Magda)
3. (nyj)
vmely (megnevezett) közeli, ill. vmin túl levő helyen, a szomszédban; odaát
A fiákeres át vót Maholon
(1906 Bacsó Gyula)
Át voltál a Piavén? – […] itt a magas partnál, ahol a gyár csatornája ömlik bele a Piavéba, nappal is nyugodtan le lehet menni
(1948 Tersánszky Józsi Jenő)
4. (nu-szerűen)
haladás közben vmely helyet érintve
Címzés: Petőfi Sándornak barátilag Nagy Károlyon át Csekén
(1846 Egressy Gábor)
Jászberényen, Kecskeméten át Izsákra tértem viszsza
(1851–1854 Táncsics Mihály)
Románia útja az integrációhoz Budapesten keresztül visz, ahogy Magyarországé pedig Bukaresten át
(1994 Magyar Hírlap)
II. névutó
1. (-n határozóragos szóval)
vkinek, vminek a révén, közvetítésével, segítségével
a kebel tolmácsa: nyelv s ajak, Szavakban oly szegény, s elégtelen Hűn visszaadni annak érzetét. De szólnak könnyeink amellyeken át Tükröznek a sziv hő indúlati
(1841 Tompa Mihály)
A férfi szavain át besurrant az ördög a leány szívébe s engedett az idegennek
(1919 Krúdy Gyula)
[a] balti jövevényszavakat úgy szokás értelmezni, hogy nyilván közvetlen érintkezés nélkül a finnségen át jutottak el a mordvinba és a cseremiszbe
(1937 Zsirai Miklós)
alapvetően Zsófi „szemén át” látjuk a regény [ti. a Gyász] világát
(1982 Odorics Ferenc)
2. (-n határozóragos szóval)
vmely sorozat tagjai közül a szóban forgót is érintve, számba véve
Az ulánus kapitányon kezdve, az esküdtön meg a gazdasági írnokon át egészen a pópáig
(1899 Papp Dániel)
Montaigne […] kórusvezetője lesz annak a ragyogó csapatnak, amely a francia irodalom legjogosabb büszkesége, amely Pascalon s La Bruyère-en át egészen az élőkig, Alainig, Camus-ig vezet
(1958 Gyergyai Albert)
a kisgyermekkortól kezdve a gyermek- és serdülőkoron át egészen az iúkorig
(1992 Ligetiné Verebély Anna)
3. (-n határozóragos szóval)
vmely (megnevezett) idő(szak) egész tartama alatt
Így kltött, így temetett örök éjidn át’
(1806 Perecsényi Nagy László)
télen ált
(1835 Vajda Péter)
Az is bántott, hogy végre csak cseléd vagyok és az fogok maradni teljes életemen át
(1859 Eötvös József)
hetedhét megyére szóló mulatságot csapott a főherczeg a legnagyobb magyar költő tiszteletére egy pár napon át
(1906 Mikszáth Kálmán)
évek hosszán át
(1912 Krúdy Gyula)
a hosszú estén át alig beszéltek valamit
(1927 Babits Mihály)
3a. (-t határozóragos szóval) (rég)
ua.
Egy birka, ha esztendőt át csak egyszer nyiretik, rendszerint három font gyapjut ad
(1844 e. Edvi Illés Pál)
Olyan jó tanító volt ő, Amilyen csak kellett, Esztendőt át asztal alatt Hevertek a könyvek
(1848 Petőfi Sándor)
Én mindgyárt kezdetben dolgomat ugy intéztem, hogy egész esztendőt át legyen a háznál, mire az embernek mulhatlanul szüksége van
(1858 Táncsics Mihály)
3b. (-n határozóragos szóval) (rég)
vmely állapoton, helyzeten túljutva
De jaj ennyi veszélyen át hijában verekedtél!
(1799 Kováts József¹ ford.Vergilius)
Megáldá ő különösen Móric fiát, ki betegségén át volt […] ápolója
(1867 Vahot Imre)
III. igekötő (kettőzéssel is a cselekvés v. történés ismétlődésének kif-ére)
1.
egyik helyről, ill. időpontról a másikra
átfuvom lelkemet csókoló szájadba
(1790 Dayka Gábor ford.Abaelardus)
Gabi te! ha aztán lekörmölted, gyere át!
(1867 Tolnai Lajos)
[Geréb] olyan halkan, ahogy csak tudott, átmászott a farakásról a gunyhó tetejére
(1907 Molnár Ferenc²)
A szobrász […] hiába települt át Kolozsvárról Budapestre, […] ez a bizonyos fal vele utazik mindenhová
(1991 Csoóri Sándor)
a kormánytervezet megvitatása […] átcsúszott az őszi ülésszakra
(1997 Magyar Hírlap)
átballag tárgyatlan 2a [1a., 2., 4. is]
a’ jó lelkü kölcsönző átballag az adósához
(1851 A Falu Könyve)
Kalmár Gyuri lovastul, kordéstul bent volt a faluban, és csak este jött vissza az őrházba, onnan meg átballagott a kendergyárba
(1986 Gion Nándor)
átbámul tárgyatlan 1a [2d. is]
az egyik ház ablakában egy kis piros arcu, ragyogó szemü fiucska ült, s ennek különösen tetszett az a régi ház […] S átbámulván a ház falára, honnan a mész már régen lekopott, ugy el tudott ott üldögélni
(1858 Szendrey Júlia ford.Andersen)
[Dániel] átbámult a feketén zúgó, messzi erdők felé
(1920 Déry Tibor)
tátott szájjal bámulok át Lagneau Médard mester udvaráról
(1950 Jankovich Ferenc ford.Rolland)
átcipel tárgyas 1b (átv is) [1a. is]
eszébe jussanak azon cselekedetei, melyeket a más világra kár volna átczipelni
(1856 Vas Gereben)
[a lajhárok] ahol a szomszédos fa valamelyik ágát elérik, karmaikkal rákapaszkodnak és átcipelik magukat
(1927 TolnaiÚjLex.)
[a nemzetközi legénység tagjainak] több mint két tonna terhet kellett átcipelniük az Atlantisról a Mirre
(1997 Magyar Hírlap)
átcsábít tárgyas 4a4 [1b. is]
A delegatiókba legkitünőbb embereinket küldve, a közös tanácskozások alkalmával ékesszólásuk a lajtántuliak közül többeket átcsábitanának a mi táborunkba
(1883 Beksics Gusztáv)
Berlin környékéről egyre újabb és újabb munkaerőket csábítanak át Nyugat-Berlinbe
(1961 Magyar Nemzet aug. 5.)
átcsoportosít tárgyas 4a4 [7. is]
A film gyárosai […] a híres drámákat átcsoportosítják filmre és a színészeket teszik a vászon vonzó erejévé
(1917 Tóth László)
az egész kuruc csatafelállítást balra átcsoportosítani már nem lehetett
(1941 Bánlaky József)
a Balassa-kódex e második részében […] álló kilenc vallásos költeményt átcsoportosítjuk egy külön, vallásos csoportba
(1987–1988 Horváth Iván)
átcsúsztat tárgyas 5a [1a., 1b., 1d., 2a., 8. is]
?
bátor volt … egy jegyecskét átcsusztatni
(1842 Nagy Ignác–Vajda Péter ford.Scribe)
Most a kezed csusztasd át a derekamra
(1902 Gárdonyi Géza)
[Ilka néni] a kártyaasztalnál egy szép, halk bankót csúsztatott át a Franci kezébe
(1937 Babits Mihály)
A rétesrudat óvatosan átcsúsztatjuk az olajjal megkent sütőlemezre
(1990–1991 Frank Júlia)
Az adósságátvállalásoknál különböző okok miatt gyakran rövid távú érdekek érvényesültek, s későbbi időszakra csúsztatták át a nagyobb terheket
(1998 Magyar Hírlap)
átevez tárgyatlan 4b [1a., 4. is]
 … Olasz országnak partjaira ált’ evezhessen
(1796 Vitéz Imre ford.Spiess)
lesietett a partra, hogy Klára kisasszonynyal azonnal átevezzen a kis szigetre
(1877 Wohl Janka–Wohl Stefánia)
A fiatalember kedden késő este Komárom közelében evezett át magyar területre
(1995 Magyar Hírlap)
átfekszik tárgyatlan 19b1 [1a., 2. is]
átfeküdt a másik oldalra
(1888 Berczik Árpád)
A költözés után a fiú alvászavara – ami már 2 éves kora körül jelentkezett – mindinkább elmélyült; éjszakánként átfeküdt a szülők ágyába
(1984 Vikár György)
átgyalogol tárgyatlan 6a [1a., 2., 4b. is]
átgyalogoltunk Lainzra
(1857 Frankenburg Adolf)
átgyalogolt a kastélyával szemben a lankás oldalon fekvő nagy gyümölcsös kertjébe
(1893 Petelei István)
fogta magát, és Újpalotáról átgyalogolt Sashalomra a kilencéves gyerek
(1999 Magyar Hírlap)
áthord tárgyas 3a1 (átv is)
csak az vesztett s az fog veszteni … ki keresetét az iparnak valami más ágára könnyen nem hordhatja át, mint például helyhez kötött korcsmárosok
(1836 Széchenyi István)
[Matyi] lassacskán minden játékát áthordta Veronkáékhoz
(1912 Tersánszky Józsi Jenő)
teljesen felesleges volt az egész: egyik szemétdombot áthordani a másikra
(1989 Bólya Péter)
átkéredzkedik tárgyatlan 12b (átv is)
átkérezkedett menyéhez, hogy ott alhassék
(1872 Tolnai Lajos)
Átkéredzkedett egy más szakaszba
(1891 Bródy Sándor)
[Spielberg munkásságában a kilencvenes évek elején] a lenyűgöző tündérmesék helyét átvették a történelmi témájú, morális kérdéseket feszegető opuszok, mintha Spielberg, megunván az iúság édes felelőtlenségét, átkéredzkedett volna a felnőttek megfontolt osztályába
(1998 Magyar Hírlap)
átkocsikázik tárgyatlan 14a1 [1a., 2. is]
James és Anna átkocsikáztak Kis-Tarjánkára
(1868 Podmaniczky Frigyes)
[a kapitány] abból a tulajdon városból átkocsikáztatta őket [ti. a megszöktetett nőket] a másik városba
(1912 Móricz Zsigmond)
A kitűnő hóhelyzet jóvoltából benépesedtek a hazai lesiklópályák, hétvégeken pedig a még tökéletesebb élvezetre vágyók több tízezres tömege kocsikázik át az osztrák és a szlovák sífelvonók környékére
(2000 Magyar Hírlap)
átles tárgyatlan 4b8 [1a., 2c. is]
Mig itt a riskásás [!] zsákokat hordatja csónakokra, … addig átles amoda a tulsó partra is
(1886–1887 Abonyi Lajos)
a lányoknak is van egy […] külön birodalma, ahová csak átlesni lehet
(1986 Nádas Péter)
Átlesek a szomszéd asztalra
(1994 Szántó Piroska)
átlopódzik tárgyatlan 15a [1a., 2. is]
Laurám! iú korunk’ báj-hajnala Festőzik-e lelkedre átlopózva
(1838 Aglája)
a fejedelem táborából átlopózott Pálffy bánhoz egy megbízott kémje
(1860 Jókai Mór)
Azt mondta [a kertész], hogy a macska … át szokott lopózni az ő kertjébe
(1877 Margitay Dezső)
a rutén óriást rajtakapták, mikor át akart lopózni az orosz frontra
(1911–1920 Molnár Ferenc²)
átrakodik tárgyatlan és tárgyas 12a3
Pozsonybul Galaczig most háromszor kell átrakodni, t. i.tudniillik Pannoniárul I. Ferenczre, errül Tündére, vagy más dereglyére, innen pedig Argóra
(1834 Széchenyi István)
[Az öreg bencés] hetenként kétszer roskadásig felpakkolt, elefántcsontfogós, fekete lakkpálcájára támaszkodva hazabotorkált, átrakodott egy szarvaspatákkal diszített tarisznyába, aztán fogadott szekéren kihajtatott a pátkai erdőbe
(1936 Cs. Szabó László)
[Záhonyban] évtizedek óta rakodják át a szélesebb nyomtávú vasúti kocsikból a szovjet utódállamokból Európába tartó árukat
(1995 Magyar Hírlap)
átsodor tárgyas 7a1 (átv is) [1a. is]
[a szél] sebesen átsodrá a könnyű naszádot az öböl éjszaki partjaira
(1846 Császár Ferenc)
[a francia forradalom] eszméinek első csiráit a zivatar már átsodorta a szomszédos Belgiumba
(1886 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A magyarországi illetékesek csak későn kaptak észbe: amikor már százezreket sodort át végzetük Amerikába, akkor kezdték sejteni, hogy milyen nagy veszélyt is jelent a magyarság szempontjából a kivándorlás
(1938 Kovács Imre)
az erős szél a környező lakótelepekre sodorta át a lángokat
(1997 Magyar Hírlap)
átszállingózik tárgyatlan 14a
[A] föloszlott budai egyetem … [Pécsre] szállingózott át
(1854 Szathmáry Károly)
az eper, szeder és málna virágairól a méhek ezrei szállingóznak át a javában nyiló más … virágok nagy seregére
(1895 Tanos Pál)
mind sivárabb lett az éjszaka az Otthon-körben, […] az írók átszállingóztak a szomszédos kávéházba, a New-Yorkba
(1923 Krúdy Gyula)
átszökdös tárgyatlan 4c2 (átv is) [1b., 2., 4. is]
[A kormánypárt] katonái részint félelemből, részint megvesztegettetvén, átszökdöstek
(1861 Rosty Pál)
Borcsányinak alig volt húsz embere s még azok is mind átszökdöstek lassankint a szélsőbalra
(1884 Mikszáth Kálmán)
Diószegről, de más falukból is a besorozott fiúk csapatosan szökdösnek át Magyarországra
(1936 Veres Péter)
1a.
vmin, vmiben, ill. vmi alatt, fölött v. között haladva
A kikötő bemenetelénél állott hajdan a Kolossus; de az nem áll, hogy a hajók, lábai közt mentek át
(1841 Peregriny Elek)
Töltés alatt megyünk át
(1916 Molnár Ferenc²)
Egy pilóta vette észre, a térség fölött átrepülve, hogy a mindenki által lakatlannak tartott vidéken a tisztásokon néhány kunyhó áll
(1988 Szilágyi Tibor ford.Attenborough)
átgurul tárgyatlan 1a1 [1., 2., 4. is]
a labda átgurul az asztal alatt
(1973 Ranschburg Jenő)
a labda a jobb kapufánál helyezkedő Brockhauser lába között átgurulva kötött ki a bal alsó sarokban
(1994 Magyar Hírlap)
átlibeg tárgyatlan 2b (átv is) [1. is]
ált libeg az idő, mint hullámon a’ sajka
(1829 Kovács Pál²)
A jámbor füles[bagoly] felettünk libegett át
(1895 Bársony István)
átszáguld tárgyatlan 3a11 [2., 4., 4a. is]
Átszáguld itt sok legény
(1816–1831 Edvi Illés Pál)
[A förgeteg] átszáguldott Leningrád fölött
(1965 Makai Imre ford.Pausztovszkij)
1b.
az egyik személytől, csoporttól vmely másiknak v. másikhoz
[az első alispán] a helyettes viczispánra, Bessenyey Györgyre bízta a dolgot, átengedvén neki a különös tisztességgel járó felelősséget is
(1772 Történelmi Tár)
[Ausztria] tőle idegen, ’s annyira különböző népeit igyekezett magával összeolvasztani, az az tulajdon nyelvét ’s rendszerét amazokra átruházni, vagy is inkább áteröltetni
(1843 Wesselényi Miklós)
az országgyűlés jelen időszakát berekesztő királyi leirat leérkezett s azonnal át is szolgáltatá az elnöknek a papírpecsétes királyi levelet
(1882 Mikszáth Kálmán)
A Táltos előrelép. Megáll Koppány előtt, letérdel, és átnyújtja neki a fejedelmi kardot
(1974 Boldizsár Miklós)
áthagyományoz tárgyas 12a5
kivánatos, hogy a jelenlegi nemzedék összeszerezze a kihalófélben levő háziipart s azt örök időkre áthagyományozza az utókorra és későbbi nemzedékekre
(1892 Ethnographia)
A gyermek és az alacsony műveltségű ember, ha elbeszél, szószerint szereti ismételni a hallottakat. Szószerint hagyományozza át másokra a hallott szöveget
(1927–1930 Thienemann Tivadar)
a tradíciók és értékrendek, valamint az ezeket áthagyományozó közösségek
(1990 Tallár Ferenc)
átköszön tárgyatlan és tárgyas 1c [1. is]
a’ reánk váró poharat újra kezünkbe vesszük. „Éllyen az álnok Ámor!” mondgyuk egymásnak, ragyogó gyöngyeit átköszönvén; ’s élledező tüzünknek ah! csak új habzása utánn vesszük iszonnyal észre, hogy botorúl megittuk a’ kis Ámort is
(1806 Verseghy Ferenc)
összeszedtem magamat s nyájasan átköszöntem a társaságnak
(1895 Benedek Elek)
Ha éppen meg kellett, hogy lássa, átköszönt neki egy jó reggelt
(1898 Csulak Lajos)
az utca tulsó oldaláról Csákány, aki szintén többedmagával ott sétált, barátságosan átköszönt hozzám
(1927 Weltner Jakab)
a sárréti kis falu főterén az egymásnak átköszönő tiszteletes és tisztelendő urakkal
(1956 Somlyó György)
átszegődik tárgyatlan 12c9 [1. is]
[a régi gazdasszonyok] az „öreg úrtól” az „úrfihoz” szegődtek át
(1840 Csató Pál)
Buckingham és Shaesbury […], hogy az ellenük irányuló gyülölettől megmeneküljenek, átszegődtek az ellenzékhez
(1893 PallasLex.)
mondok, kend nem idevalósi ember, csak átszegődött az urasághó kocsisnak
(1907 Gárdonyi Géza)
1c.
másfelé, irányát megváltoztatva, ill. ellentétes irányba
a dalnok […] andalgási mellett sem mulatja el, Manassé boltjától szintén azon utczára kanyaradni, mellyre ő és Mészáros mintegy észrevétlenül áttértek
(1847 Kemény Zsigmond)
öcsém! te balra térj, Én jobbra vágok át!
(1861 Szász Károly²)
Délen a Dunáig terjedtek a telepek, majd délnek fordulva átcsapott a határ Mitrovicához s a Drávától délre megint a hegyek lábainál vonult a Mura torkolatáig
(1920 Domanovszky Sándor)
[Hatvani csapata 1849.] február 2-ig Monostorpályiban állomásozott; február 2-án azonban a 2. századot Hatvani átirányította Álmosdra
(1992 Hermann Róbert)
átkanyarodik tárgyatlan 12a9 [1a. is]
A vármegyeház mellett megy le a Postarét-utcza és e tér szélit érinti azon utcza, a mely a Hid-utczából kanyarodik át a Nagypiacz felé
(1889 Orbán Balázs)
a föld alatti folyó átkanyarodik a Duna medre alatt a Margitszigetnek
(1897 Vadnay Károly)
a sötét uccából hirtelen átkanyarodik az autó a Fő útra
(1931 Gelléri Andor Endre)
átperdül tárgyatlan 1c1 [1., 2. is]
[a hátukra fordított teknősök a faágba vagy fűszálba] beleharapnak és nyakuk behúzása által könnyebben átperdülnek
(1933 Az állatok világa ford.)
A gépkocsi […] átperdült a menetirány szerinti bal oldalra
(1995 Magyar Hírlap)
1d.
térben v. időben vmeddig elérve
átnyúlik: hinüber, herüberreichen
(1838 Magyar és német zsebszótár)
Láttam a kétszáznegyven öl hosszúságú hidat, amit egy darabban szállítanak odább, s a Dunának az egyik partjától a másikig átér
(1877 Jókai Mór)
[a kőrisfa] ágai áthajlottak a szomszéd utcába
(1894 Mikszáth Kálmán)
A két szembenálló csoport harca […] betölti a XV. századot és átnyúlik a XVI. századba
(1928 Laziczius Gyula)
[a taxi] kerekei közé veszi a kettős záróvonalat, következésképpen átlóg a szembejövők sávjába
(1996 Magyar Hírlap)
2.
vmit keresztezve, vmely akadályon, határon átlépve, keresztüljutva annak túloldalára
át’ hághatott az [ti. az árvíz] a’ Töltés tetején
(1788 Bécsi Magyar Múzsa)
[Pinokkió] nagyot rikkantott: „Egy, kettő, három!” – azzal nekifutott, és átugrott az árkon
(1967 Rónay György ford.Collodi)
Amint átlépi a határt, őrizetbe veszik és börtönbe csukják
(1992 Aradi Péter)
átbukik tárgyatlan 12a3 (átv is) [1., 2c. is]
valami … tömegbe ütődött … átbukott azon
(1845 Jósika Miklós)
Egy futó őz egyszerre a fején és az alsó szügyén találva, czigánykereket vetve, háromszor is átbukik magán
(1891 Kemechey Jenő)
Ilonkával játszottunk a fáskamra mögött […] És mikor kergetőztünk és előrefutott, a kerítés áttört, én átbuktam rajta és együtt hemperegtünk az árokszélen lefelé
(1925 Karinthy Frigyes)
a gátakon átbukó vizeket
(1998 Tények könyve)
áthajít tárgyas 4a4 [1., 2c., 4. is]
Öszvehajtván azutánn levelkéiket, áthagyították egymásnak a’ vászonfalonn
(1808 Verseghy Ferenc)
áthajította magát a palánkon, könnyedén, ruganyosan, akár egy akrobata
(1904 Mikszáth Kálmán)
az ismeretlen tettes egy orosz gyártmányú, F–1 típusú repeszgránátot hajított át a telep kerítésén
(1995 Magyar Hírlap)
átlök tárgyas 2c6 [1., 1a., 1b., 2a., 2c. is]
a sánc tetején pallisád [= cölöpfal] volt, [Komáromy] nem tudta átmászni. Hátra kiáltott: – Fiúk! az isten áldjon meg, lökjetek át! Felfogták s átlökték
(1879–1880 Teleki Sándor)
[a fehérhasú róka] átlöki magát a határárkon
(1894 Bársony István)
Kicincált egy képes levelezőlapot a belső zsebéből, […] és átlökte az asztalon
(1974 Szentkuthy Miklós ford.Joyce)
átmászik tárgyatlan 15a4 [1., 1a., 2c., 4. is]
?
Neki ment elvégre, ’s átmászott rajta
(1808 Verseghy Ferenc)
itt-ott nagyobb csillámpala darabokon [kellett] átmásznunk, hogy utunkat folytathassuk
(1870 Vadász- és Versenylap)
A srác nem akart átmászni a hatméteres palánkon
(1964 Szakonyi Károly)
átzavar tárgyas 1a [1. is]
Egyenesen Batu kán zavarta át a Tiszán [a tatár királylányt]
(1971 Kormos István)
Volt egy tepsi, beleöntöttem fél liter pálinkát, felnyitottam a ketrecet, és átzavartam rajta az összest [ti. az összes pulykát]!
(1991 Őrszigethy Erzsébet)
2a.
vmin, ált. nehézségen, megpróbáltatáson keresztülmenve, túljutva
Nyugosznak immár a mai nap baján Áttört vitézek
(1796 k. Fazekas Mihály)
köteles vagyok látogatásokat tenni a város kiválóbb polgárainál […] ezen […] át kellett esni, mint Krisztusnak a farizeusok meglátogatásán
(1882 Szathmáry Károly)
a zavaros napokat a telefonközpont épületében vészelte át
(1991 Pelle János)
2b.
vmely anyagot, testet szétszakítva, kettéosztva
Szava melly elgyengltt, és ollyan vólt mint a’ hozas Betegségbl felköltté, áthasította Szívemet
(1794 Kármán József²)
mint a rossz ernyő, melynek selymét minden cikkénél áttépi a vasborda
(1911 Ignotus)
Atléta nagyobb örömmel még nem szakított át célszalagot, nem őrült meg még jobban győzelem ízétől, mint én ott, a római éjszakában
(1974 Zsolt István)
átfűrészel tárgyas 1b (átv is)
[tollával] az előbbi ministerség cetgyomrát átfürészelé
(1839 Lukács Lajos ford.Gutzkow)
[valamennyi rabnak] megvizsgálta a láncait, nincsenek-e átfűrészelve?
(1879 Jókai Mór)
A geologus megmagyarázza, hogy a folyó átfűrészelte a vízszintes fekvésű rétegeket
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
átfűrészelt fatörzsek
(1980–1981 Kálnoky László)
átharap tárgyas 2a
Egyik ebem eltávozott a’ vadászcsapattul egy rókát kergetve, és átharapta annak lábszárcsontját
(1834 Garasos Tár)
derékban átharapott főpap
(1872 Jókai Mór)
Tudod, hogy ha velem tennél igy, én megfojtanálak, hogy a torkodat harapnám át?
(1919 Szabó Dezső)
a gumicsizmát nem harapja át még egy kobra sem!
(1956 Fekete István)
2c.
vmely résen, nyíláson keresztüljutva
Ablakot nyitottam, hogy ki-megyek ezen; De erős kereszt vas vólt falba tsinálva, Húztam, nem engedett, mert jól vólt munkálva. Jobb vállamot, és a’ fejemet ált’ dugtam
(1793 Gvadányi József)
a víz a szitán átcsurog
(1929 TolnaiÚjLex.)
a rozoga ajtó résein átsüvít majd a szél
(1974 Somogyi Tóth Sándor)
átáramlik tárgyatlan 16a10 [1., 2., 2d. is]
A kéménynek tetejére forgó sisakot alkalmaznak, hogy a rajta átáramló szél a kémény levegőjét mintegy kiszivattyuzza és így erősebb léghuzatot idézzen elő
(1893 PallasLex.)
A sima hengeres résen átáramló folyadékmennyiség
(1980 Varga József)
átbújtat tárgyas 5a [1a. is]
[Fáy] a mellény ujján átbújtatta karját
(1900 Mikszáth Kálmán)
A [telefon]kagylót átbujtatja a terasz korlátján, és zsinórjánál fogva emberünk felnyújtott markába engedi
(1964 Urbán Ernő)
2d.
vmin, kül. vmely anyagon, közegen, testen (mint akadályon) keresztül(hatolva v. -haladva)
ſzálván kasra az hó-lé, S át-ſzivárkozván öldözi a’ bogarat
(1786 Nagy János¹)
a forrásviz a föld mélyében olly rétegeken szivárog át, mellyek konyhasótartalmuak, s azt a viz feloldja
(1844 Nendtvich Károly)
Átfurakodott a tömegen, meg akarta tudni, hogy a férfi csakugyan eltűnt-e a teremből
(1974 Szakonyi Károly)
[mangán-oxidon] átáramoltatott […] nitrogéngáz
(1997 Laszlovszky József)
A szerző hatalmas műveltsége átfénylik a sorokon
(2000 Új Könyvek)
átbök tárgyas 2c
?
E levelet András könnyedén átbökve, bedugta kezét
(1872 Hevesi Lajos)
[az emelő] a papirszalagot, mely rajta fut, oly módon emeli meg, hogy a két jelzőtű egy finom rés között haladva a papirszalagot átbökhesse
(1893 PallasLex.)
Az ajtóhoz vivő lépcsőfokon egy gombolyag fehér pamut hever két hosszú s tompán csillogó tűvel átbökve
(1931 Sárközi György)
átdereng tárgyatlan 3b [1., 3. is]
Te, ki a kor homályin átderengesz Bájos hatalmu tündér képzemény!
(1823 Aurora)
a csók után […] halvány pír kezdett átderengeni arcán
(1862–1863 Jókai Mór)
a mámor ködén átderengett az emlékezés
(1941 Örkény István)
A kék muranoi lámpaüvegen átderengett a fény
(1969 Márai Sándor)
átdöf tárgyas 2c6 [4. is]
Ki … dárdájával e’ lónak Oldalát át-döfvén
(1799 Kováts József¹ ford.Vergilius)
ha egy tőr lett volna kezemben, nem tudom őt, vagy magamat döföm-e át vele
(1839 Eötvös József)
A fekete csíkok ott vonultak a borostömlőkön, amelyeket kóbor görögök döek át lándzsával
(1985 Bodor Ádám)
átkopog tárgyatlan 2a [1., 1b. is]
A szomszéd szobából az ura hangja átkopogott hozzá a falon
(1928 Sziráky Judith)
Mamané mellett volt Jean Jacques szobája, nem állhattam meg, hogy Chambéryben át ne kopogjak a falon
(1979 Domahidy András)
3.
vkit, vmit teljesen átjárva, betöltve, részei közé hatolva
Vagynak, kik poharak köztt kuriongatáſt Indítnak, fejöket bornak az  ſzeſze Ált-hatván
(1786 Baróti Szabó Dávid ford.Horatius)
penésztől, nyiroktól, fojtó légtől átbüzhödött öltözetben … éltek ott
(1860 Dózsa Dániel)
Ebéd előtt el akartunk menni ketten Hugóval a temetőbe, atyám és Dezső sirjához, de az eső ismét esni kezdett, s Hugó nem engedett, nehogy áthütsem magam
(1887 Tutsek Anna)
hagyta, hogy a szavak egész lényét átjárják
(1964 Rónay György ford.Kafka)
át meg át
〈fokozott mértékben:〉 ua.
Tömött és merő a’ méhnek [ti. az uterusnak] állománya, számtalan [vér]edényektől át-meg’ átjárva
(1829 Horváth József ford.Becker¹)
Annál dicsőbben sütsz te, égi fény, Belsőmbe! lelkem’ át meg átsugárzod
(1872 Szász Károly² ford.)
[Omár Khájjám] élete át meg át van szőve legendákkal
(1922 Szabó Lőrinc)
[Szűts Zoltán vallomásos verseit] át- meg átitatja a két haza számos baja, sorskérdésének taglalása
(1998 Új Könyvek)
átfő tárgyatlan 9c5
[a tűzvésztől] átfővén … a föld
(1873 Fábián Gábor ford.)
Bródy úr … a gyúródeszkán karikára vagdalta a vörösrépát, hogy az jól átfőjön
(1927 Krúdy Gyula)
[a tésztát] állandó erős forrásban tartva addig főzöm, amíg a tészta át nem főtt és a térfogata legalább a háromszorosára nem nőtt
(1989 Frank Júlia)
átlelkesít tárgyas 4b4 [8. is]
leirhatatlan a’ varázs, melly átlelkesíté az egész emberszobort!
(1841 Remény)
a görög-római irodalomban a lelki élet jelenségei … csak … hasonlat gyanánt szerepeltek. A természet tüneményeit lelkesítették át velük
(1917 Babits Mihály)
sok statisztával, komoly létszámú zenekarral, át lehet valóban lelkesíteni mindenkit?
(2000 Magyar Hírlap)
átszellőzik tárgyatlan 14c4 [3a. is]
Átszellőzni, […] durchfächern, durchlüen
(1890 Ballagi Mór)
A mai szigetelési rendszer helyett [apám] réseket épített, amelyekkel átszellőzött a szoba, és a földpadló is kellően száraz maradt
(1996 Magyar Hírlap)
átszövődik tárgyatlan 12c5 (átv is)
Tágas folyosóit repkényező növények feküdték körül, átszövődve minden rostélyzatin
(1844 Jósika Miklós)
[ön] nem ismeri a hálót, melynek szálai egész Európán átszövődnek
(1861 Beniczky Emil ford.)
a drámai történet úgy szövődik át lírával, hogy valóban balladának érezzük
(1972 Görömbei András)
3a.
cselekvést vmely terület, hely minden részén végezve, keresztül-kasul
a’ ſzatirus-nyájnak völgyébe le menni ne próbálly! Bozóttal átfontt lapjainn két nagy czédrus alatt eggy mély kút fekſzik
(1806 Verseghy Ferenc)
Áthajóztam a világnak Legszebb részeit, Nem találtam drága gyöngyöt Nem sehol, csak itt!
(1856–1871 Jámbor Pál)
mindenki, ki a székelyföldet figyelmesen átutazza, vagy ki e munka után azt ismerni óhajtja, meg fog lepetni az ős váraknak azon bámulatos nagy száma által, melyek azt minden irányban boritják
(1868 Orbán Balázs)
hegyeket átbarangolva
(1926 Remenyik Zsigmond)
átbolyong tárgyas 3a [1., 1a., 5. is]
Oh leány … E kis lábakkal együtt átbolyongjuk A nagy világot
(1843 Madách Imre)
zokogó szellő kelt föl a völgyből, s átbolyongta a vidéket
(1855 Győry Vilmos)
[Max Dauthendey] az emberi borzalmaknak, az indiai varázslatoknak egész csodavilágát átbolyongta
(1918 Földi Mihály)
átmotoz tárgyas 4a
szótlanul nézik, mint motozod át egész boltjokat, a nélkül, hogy valamit vásárolj
(1869 e. Szemere Bertalan)
midőn átmotozták egy irást találtak nála
(1873 Athenaeum)
Rajtaütésszerűen dzsekit, övtáskát motoznak át a rendőrök, utóbbiból előkerül a kuncsa órája és vékonyka aranylánca
(1996 Magyar Hírlap)
4.
teljes egészében, vmin egész terjedelmében, egyik végétől a másikig (végighaladva)
Át jövén a’ hidon, magam’ le-tétetém
(1794 Farkas András)
a falu és az azt átfolyó patak
(1873 Orbán Balázs)
Lelkem nyugodtan, csöndesen Átszáll a nagy világon
(1874 Reviczky Gyula)
a sivárság […] átfogta a mi társadalmi életünket
(1892 Nyírvidék)
nagy szükség van egy olyan – az általános és középiskolai irodalomtanítás teljes vertikumát átfedő – „útmutatóra”, amely magában foglalja a teljes irodalmi anyagot, és a tanítás módszertanát
(1998 Új Könyvek)
Keleti irányból, illetve Jugoszlávia felől érkező külföldi autósok […] gyakorta nincsenek tisztában a hazai előírásokkal, s matrica nélkül igyekeznek átautózni az országon
(2000 Magyar Hírlap)
4a.
vmin nagyjából, felszínesen, sietve végighaladva
Még eggyſzer átfutá […] a sokféle  ellene béküldötte Levéleket
(1807 Folnesics János Lajos ford.Schilling)
Átpillantván futólag mind azon segédeszközöket, mellyek közgazdaságunk emelkedését előmozditják
(1855 Vasárnapi Újság aug. 19.)
Ben unalmában az összes képes újságokat átlapozza
(1922 Krúdy Gyula)
Tarczali épp hogy átfutotta az oldalakat. Ráfirkantotta mindegyikre kézjegyét
(1973 Major Ottó)
4b.
vmin pusztítva, rombolva végighaladva
azon még is át rontottak a’ Frantziák
(1808 Farkas Ferenc ford.)
A szobámon egy vállas, lomha ember törtetett át s kivágta a mezőre néző ajtót
(1905 Petelei István)
Dobrudzsa lapályán dühös szél rohant át, tépte-borítgatta a rakott kalangyát
(1956 Szemlér Ferenc)
átsöpört rajtunk a vértelen harmadik világháború
(1997 Magyar Hírlap)
átcsörtet tárgyatlan 5b (átv is) [1. is]
a’ vihar átcsörtetett a vidéken
(1844 Jósika Miklós)
egy iszonyú vadkan csörtet át ösvényünkön
(1883 Perényi István–Sulkowski József ford.Molière)
[Boldizsár] átcsörtetett a templom előtt táborozó, vasárnapi langyos csendben feredőző, ünneplőbebújt emberbokrokon, akik még a mise kegyes hangulatában vitatták a hetet
(1947 Hunyady József)
Priscilla Presley például a Dallasban [ti. a Dallas című tévésorozatban] faarccal csörtet át a legérzelmesebb jeleneteken
(1999 Magyar Hírlap)
4c.
alaposan, minden részletét figyelembe véve, teljes egészében (megvizsgálva)
e mai pompának alkalmatosságával átérezzük, először ugyan ama veszedelmeket, azután pedig ama hasznokat, melyek az egyházi személyekből gyülekezetünkre következhetnek
(1790 k. Verseghy Ferenc)
Átgondolá, mi lehete, ha jogot hallgatott volna…
(1845 Eötvös József)
áttanulmányozván az egész ügyet, csak annyit bírt kisütni, hogy aki a betörést elkövette, annak okvetlenül nagyon erős embernek kellett lennie
(1881 Mikszáth Kálmán)
[Krúdy] többet tudott mondani Tisza Istvánról, […] mint azok, akik átböngészték a geszti nagyúr összes beszédeit
(1947 Sós Endre)
áttekinti a különböző filozófiai és politikai rendszereket
(1976 Selye János)
[Kossuth]átlátva a helyzetet – ragaszkodott ahhoz, hogy a csapatot olyan személy vezesse, aki elsősorban iránta, nem pedig a Madarászok iránt viseltetik lojalitással
(1992 Hermann Róbert)
5.
vmely (megnevezett) időtartamon végig
[Pillangó,] miért szállsz ama’ puszpángokra? Hiszen nem a’ víg Kikelet Adott még új kantust azokra; Át-zőldellik ők a’ telet
(1802 Csokonai Vitéz Mihály)
Hány estét búsongva mulattam át Csokonaival!
(1921 Hatvany Lajos)
[Bródy Sándor] átkártyázott évtizedei ellenére oly népszerű író volt
(1956 Hatvany Lajos)
átdorbézol tárgyas 1a
átdorbézolt éjek kedves reminiscentiaival … megterhelve
(1862 Kakas Márton naptára)
éjjeleidet átdorbézoltad czimboráid között
(1879 Ábrányi Kornél²)
Apjaura átivott, átdorbézolt egy életet
(1985 Hegedüs Géza)
átnyomorog tárgyas 7a6
[Polin] a hülő kályha megett, egy széken, kinosan nyomorogta át az éjt!
(1818 k. Fáy András¹)
[anyád] öreg, magával tehetetlen, ki csak kinok közt nyomorogja át ezt a siralmas életet
(1876 Mátrai Betegh Béla¹)
[Michael] örömtelen iúságát Würzburgban, a harminc templom és a nemes, hatalmas barokk városkában nyomorogta át
(1960 Lányi Viktor ford.Frank)
6.
körül, körbe
nyakát ált-kótsolta, Szürke paripámnak, és azt meg-tsókolta
(1795 Gvadányi József)
Králjevics Márkó […] hirtelen a hátunk mögé került, és átkarolta a két térdünket; ilyenkor egyet húzott az emberen, és már megvolt a buktatás
(1896 Papp Dániel)
A kebel, a váll, a halkhullámu csipők, A gyönyör kígyója átcsavarodik rajta
(1906 Kaffka Margit)
Nyakamat kígyó fonta át
(1974 Rab Zsuzsa ford.)
7.
újra és másképp, ill. más eredménnyel
az iú sietve átöltözködött
(1850 Jókai Mór)
Az alaptőkét a pengőszámításkor átértékelték négyszázezer pengőre
(1932 Móricz Zsigmond)
Derék riport volt; szerencsére az újságírónő becsülettel állta szavát: módot adott arra, hogy előzetesen minden sorát átírjam
(1957 Benedek István)
átszervezték a hatóságot és új vezetőt neveztek ki az élére
(1986 Beszélő)
átcsomagol tárgyas 1a [1. is]
a csomagolás avagy pecsételés hiányát megállapító postahivatal a küldeményt köteles átcsomagolni s az ujracsomagolásért a felhasznált csomagoló és pecsételő anyag valódi értékét számíthatják fel
(1893 PallasLex.)
A fagyasztani kívánt tejterméket a vásárlás után minden esetben tanácsos átcsomagolni
(1992 Frank Júlia)
átértelmez tárgyas 4b
Kelet-Európa problémái annyira speciálisak, hogy azokat […] elsősorban a földművesnép igényei szerint kell átértelmezni és átértékelni
(1930 Jászi Oszkár)
[Aquinói] Tamás nagy tette abban áll, hogy Arisztotelészt keresztény szempontból átértelmezte
(1981 Lendvai L. Ferenc)
Az operett legyőzhetetlen, hiába kívánják avatott rendezők újra meg újra átértelmezni
(1992 Békés Pál)
átfogalmaz tárgyas 4a
Egyik színésznek másként kell megfognia és megérzékítenie ugyanazt a szerepet, mint a másiknak; a rendezőnek minden elképzelését arra a színészre kell alkalmaznia, átfogalmaznia, aki előtte áll és mégis úgy, hogy ugyanaz az alak legyen, akit elképzelt
(1929 Bárdos Artúr)
Megfogalmazták, Szilágyi bírálata alá bocsátották, aztán még kétszer átfogalmazták s húsz példányban legépelték a tanítókhoz intézett fölhívást
(1956 Németh László²)
átmázol tárgyas 1a [8. is]
mivel a kis csónakunk már igen szurtos és kopott volt, elhatároztuk, hogy ujból átmázoljuk angol festékkel
(1905 Herczeg Ferenc)
a nyers színű fát még ki-ki ízlése szerint festheti fehérre, kékre, zöldre vagy akár csíkosra, sőt időnként, ha úgy hozza kedve, át is mázolhatja változó hangulata szerint
(1998 Lakáskultúra)
8.
(vmivé, vkivé) változ(tat)va
edj akârmelj dolognak, a’ ſemmiſégi állapatból, a’ valóſági állapatra való átmenése, hívattatik Levésnek
(1792 Barczafalvi Szabó Dávid)
örjöngésbe ment át az igazgató kétségbeesése
(1856 Szigeti József)
A kóválygó hírek, melyek egyre változtak, kibővültek vagy átmódosultak, folytonos feszültségben tartották [a tömeget]
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
Most tehát ez a páratlan [kártya]csomag – de csak addig, amíg át nem varázsolom. Tessék ráfújni a csomagra!
(1980 Rodolfo)
Amikor átalakul egy jogrendszer, az új alapértékeket valló jogrendszerben a korábbi jog különféle intézményei már az első vizsgán megbuknak
(1992 Bossányi Katalin)
átformálódik tárgyatlan 12a
Orsola néne, mihelyt a boszorkányok teleszámmal Összegyülének, előbb maga válván ünnepi hölggyé, Inte a többeknek s azok is mindannyi leánnyá Formálódtanak át
(1845 Arany János)
[Minka] most kezdett átformálódni rügyből bimbónak – lehetett vagy tizenegy éves
(1895 Mikszáth Kálmán)
Ha e lárvák éretté váltak, […] bábbá alakulnak vagy formálódnak át
(1933 Az állatok világa ford.)
Át kell lényegülnünk, át kell formálódnunk, meg kell változnunk, föl kell oldódnunk
(1979 Vészi Endre)
J: által
Fr: bal, jobb
ÖE: átbarangol, átbotlik, átbukfencezik, átcammog, átcsal, átcsillan, átcsónakázik, átcsorog, átdöcög, átfénylik, átgördül, áthajszol, áthálóz, átharcol, átharsog, áthívat, áthömpölyög, áthullámzik, áthullik, áthurcol, átinteget, átkér, átkerget, átkoplal, átkormányoz, átkukucskál, átkullog, átlangyosít, átlehel, átlohol, átlovagol, átmódosul, átnyargal, átnyomakodik, átnyomul, átolvaszt, átpiroslik, átránt, átrepeszt, átsimít, átsomfordál, átsüvít, átszárnyal, átszivattyúz, átszökell, átszöktet, áttámolyog, áttipeg, áttörtet, áttündöklik, átugrál, átvágtat, átvánszorog, átvetődik, átvontat, átzúdul
Vö. CzF. által¹, által²; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások