átvág ige 2a6

1. ts ’teljes vastagságában v. szélességében elvág vmit’ ❖ némelly esetekben a’ czomb’ idegeit átvágták (1846 Mihálka Antal ford.–Wagenfeld 8310010, 57) | 3 munkás, egy 7 hüvelyknyi magassággal bíró tölgyfa tuskót, 17 lábnyi hosszban vágott át egy óra alatt (1861 Petzval Ottó 8368009, 511) | mintha már előre elhatározta volna, hogy első álmomban borotvával vágja át a torkom (1936 Kosztolányi Dezső 9359221) | Tíz órakor a miniszter átvágta a nemzetiszínű szalagot (1966 Moldova György 9449001, 37).

1a. ’〈falat, gátat stb.〉 vhol megbontva nyílást vág rajta’ ❖ ki meri hát átvágni e’ sántzokat? (1830 e. Kováts József¹ ford.–Vergilius C2780, 12) | a Mura gátját a németek szeme láttára átvágta s ezzel sok helységet mentett meg az árviztől (1896 PallasLex. CD02) | [a katonák] fejszéikkel a palánkokat átvágva, feltartóztathatatlanul előre nyomultak (1940 Bánlaky József CD16) | Át van vágva a töltés? (1962 Galambos Lajos 9166001, 118) | tegnap markológépekkel átvágták a korábbi munkaterület vízmentességét biztosító körgátat (1995 Magyar Hírlap CD09).

1b. (kissé rég) ’〈vízáradat〉 útjában levő akadályt áttör, átszakít’ ❖ a völgyületeket egészen elboritó viztömeg elég erős volt arra, hogy sodró hullámárjával hegylánczolatokat vágjon át (1873 Orbán Balázs CD22) | A Tisza átvágta Petresnél a percsórai töltést (1879 Mikszáth Kálmán CD04) | sok helyen a folyók átvágták a gerincet s a tavak vize a Csendes-oceán felé nyer lefolyást (1911 RévaiNagyLex. C5697, 593).

1c. (átv is) ’〈(folyó)kanyarulatot〉 keresztben levág, rövidít’ ❖ E terv szerint Váritól Zalán-Keménig a Tiszán 122 kanyarúlat volt átvágandó (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | a Dráva torkolatáig néhány helyen átvágják a Duna kanyarulatait (1942 Széchenyi és Waldstein keleti utazása ford. CD1502) | a zátonyokat és a szigeteket kotrással eltávolították, tizenhárom kanyarulatot átvágtak, s így 15 kilométerrel megrövidült a főág (1998 Tények könyve CD37).

2. tn ’〈vki (járművel), ill. jármű〉 hirtelen (irányt változtatva) vmi felé veszi útját, vhova tart’ ❖ sebesen átvág a hajó a túlsó partra (1855 Jókai Mór CD18) | a helyett, hogy a boltok felé tartott volna, egyenesen a dómnak vágott át (1893 Bródy Sándor C1187, 157) | A jobbpartra vágtunk át, a Köztársaság-tér irányába (1943 Illyés Gyula 2032008, 726) | Münchennél átvágtam az E 6-osra (1972 Domonkos István 2054001, 420).

2a. (a legrövidebb utat választva) gyorsan átmegy, áthalad vhol’ ❖ Néha valaki unalmasnak találja a kanyargós dűlőutat, egyenesen akar átvágni (1926 Bonkáló Sándor CD10) | Átvágok, nem nézek körül. Fékcsikorgás, elvágódom a járdán (1964 Domahidy Miklós 1035002, 322) | egy szürke Renault [gépkocsi] vágott át előttünk. Ha Mikko idejében nem fékez, belerohanunk (1979 Galsai Pongrác 9171004, 206).

2b. (rég) ’〈gondolat, jelenség〉 hirtelen átterjed, eljut vhova’ ❖ A képmutatásnak soha sem szabad az erkölcsi élet határai közé átvágni (1860 Dózsa Dániel C1433, 127) | Az ujitások … egy része átvág a kormányzatba (1866 Vas Gereben C4382, 103).

2c. (rég) ’〈beszéd v. előadás közben〉 hirtelen más témára, stílusra tér át’ ❖ [a cigány] hirtelen átvágott a frissibe (1857 Abonyi Lajos C0503, 19) | Az ügyvéd itt a gyümölcstenyésztésre vágott át (1860 Vas Gereben C4377, 182).

2d. átvág vmibe (ritk) ’vmi átmenet nélkül, hirtelen másmilyenné változik’ ❖ vörös kezei a nyirkos hidegtől meggémberedve, szederjeskékbe vágnak át (1877 Teleki Sándor 8474003, 134).

3. ts ’〈szöveg-, film- v. hangfelvételrész(lete)t〉 eredeti helyéről kivág és máshova beilleszt’ ❖ A Szegedi Napló országgyűlési tudósítását ma is minden nap úgy vágja át a Magyar Estilapból (1902 Szeged és Vidéke CD40) | [a] teljes hangfelvételt „átvágják” a képsorok mellé (1958 Esti Hírlap júl. 16. C0122, 2) | [a felvételeket] Ember Judit filmtörténeti értékű, szenvedélyes filmvádirat-riportjából vágták át a rendezőnő engedélyével, a szerzői jog és etika minden szabályát betartva (1996 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’〈hanglemez(felvétel)t〉 másik lemezre másol’ ❖ ÉrtSz.

4. ts (biz) ’vmit nagy erővel dobva, rúgva v. lendítve vhova juttat’ ❖ [a terítő] belezuhan a tejszínű klórba, elmerül, alányomom s fölpuffadtan átvágom a sárga kénsavra, ahonnan sisteregve emelkedik föl a szörnyű gáz (1933 Gelléri Andor Endre 9179004, 55) | Lola csak annyit látott, hogy Mustár kettő előnyulamodik a labdával, zúgva vágja át balszélre (1947 Örkény István 2005106, 29) | Az anyád úristenit, minek az ilyen macska. Elmartam, kivittem az udvarra, megfogtam jó erősen a farkát, […] átvágtam keresztül a háztetőn (1973 László-Bencsik Sándor 9383001, 36).

5. ts (biz) ’szándékosan félrevezet, becsap vkit; átver’ ❖ Egy nő, hogy pusztulna el, átvágott (1989 Bólya Péter 1023008, 115) | Rendes srácnak nézett ki, halványan sajnáltam, hogy így átvágjuk (1990 Lovass Zoltán 1097002, 194) | Korábban az emberi becsületről voltunk híresek, […] s nem arról, hogy átvágják a vendégeket vagy rossz, színvonaltalan szolgáltatást sóznak rájuk (1998 Magyar Hírlap CD09).

6. tn átvág vmin ’vmely területen keresztül (a legrövidebb utat választva) áthalad vki v. vmi’ ❖ rohanó szárnyonn ált’-vága sokáig az Égnek Kékes tengereinn (1789 Baróti Szabó Dávid C0817, 62) | egyenesen átvágtam az anglius kerten (1857 Jókai Mór C2234, 154) | A fák közt ügyesen repül [a fülesbagoly] s gyorsan átvág az ág összevisszaságon (1899 Chernel István CD34) | Meztéláb vágott át a réten (1924 Zsolt Béla 9807004, 16) | amikor először mentem Babitshoz, milyen elveszetten vágtam át a Vérmezőn (1974 Vas István 2025001, 507).

6a. ts ’ua.’ ❖ Árpád átvágva derékon A bolgár tábort, Fejedelmét vette üzbe (1831 Pázmándi Horvát Endre 8358008, 374) | Tevékkel vágtuk át a Szaharát (1913 Ady Endre 9003325, 98) | Egy magas, frakkos úriember, átvágva az előteret, egyenest felénk tartott (1968 Jékely Zoltán ford.–Eftimiu 9278104, 30).

6b. tn átvág vmin ’〈út, folyó stb.〉 vmin keresztül elhelyezkedik’ ❖ kegyed életpályája nehányszor átvága az én élet-utamon (1851 Remény C1523, 72) | a kocsiút […] megkerüli az egész hegyet, de a gyalogösvény egyenesen átvág rajta (1934 Szerb Antal 9668032, 253) | Rossz az út. Az elmult napok esői latyakossá áztatták, sokhelyütt egész patakok vágnak át rajta (1953 Méray Tibor 9434006, 11) | a kettes villamos pályája átvág az autóúton (1980 Lengyel Péter 9397010, 90).

6c. ts ’〈út, folyó, vonal〉 elhelyezkedése folytán keresztez vmit’ ❖ az első négyszöget ferdén átvágó vonal (1838 Hétilapok 8636001, 43) | [a patak] a nagy öböl végén bal felé futva átvágja az utat (1853 Kőváry László 8255002, 103) | A budapest-zimonyi vasút itt [ti. Verbásznál] vágja át a Ferencz-csatornát (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | A dzsungelt egyetlen folyó vágja át (1963 Illyés Gyula ford.–Cocteau 9274087, 312).

7. tn átvág vmin ’〈(ellenséges) tömegen keresztül〉 erővel átjut, áttör’ ❖ Gyáváknak üldözői, a’ szives vitéz előtt lehulló vak legyek, nem vágtok át a’ renden többen is? (1822 Vörösmarty Mihály 8524373, 24) | átvágva a zajló tömegen, az utánunk tett sikertelen lövésektől kisérve a sikátorok tekervényein rohantunk tova (1894–1898 Gracza György CD45) | a tűztől megvadult tüzérségi lovak füstön és géppuskák tébolygyűrűjén átvágva, belevetették magukat a vízbe (1963 Csoóri Sándor 9090026, 135).

7a. átvágja magát vmin (vonzat n. is) (átv is) ’〈területen, akadályon, nehézségen keresztül〉 kitartással, erővel v. ügyességgel átjut (vhova)’ ❖ Narkótúl kísértetvén, ki magát hasonlóképen szerencsésen átvágta, messze elzetett az ország’ úttyátúl egynehány latorok által (1813 Verseghy Ferenc C4416, 47) | útra kelének, nyugatra, átvágva magokat erdőkön, sivatagokon, hegyeken, folyókon és népeken, egész addig, míg a Tiszához nem érkeztek (1882 Szász Károly² 8426065, 125) | A magyar katona […] nem ismer félelmet, átvágja magát minden akadályon (1930 Pintér Jenő CD44) | Szentpéteri István a szervezetek szociológiájának interdiszciplináris szövevényén kísérli meg átvágni magát (1975 Papp Zsolt 2056013, 106) | A kezdeti nehézségeken az új magyarok átvágták magukat (1985 Borbándi Gyula 9811005, 75).

8. ts (Film) ’〈filmet〉 a korábbitól eltérő módon (meg)vág’ ❖ először is átvágták a filmet, ezután pedig betiltották (1972 Vigilia 2057034, 338) | az elkészült ötször ötvenperces filmváltozatot ilyen vagy amolyan szempontból vágjuk át, és akkor közölhető. Erre nem voltam hajlandó, mert tudtam, hogy akkor négyévenként vághatnánk át a filmet, az aktuális kurzus hőstörténeteinek megfelelően (1999 Magyar Hírlap CD09).

J: átcsap.

Sz: átvágódik.

Vö. CzF. általvág vagy átvág; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

átvág ige 2a6
1. tárgyas
teljes vastagságában v. szélességében elvág vmit
némelly esetekben a’ czomb’ idegeit átvágták
(1846 Mihálka Antal ford.Wagenfeld)
3 munkás, egy 7 hüvelyknyi magassággal bíró tölgyfa tuskót, 17 lábnyi hosszban vágott át egy óra alatt
(1861 Petzval Ottó)
mintha már előre elhatározta volna, hogy első álmomban borotvával vágja át a torkom
(1936 Kosztolányi Dezső)
Tíz órakor a miniszter átvágta a nemzetiszínű szalagot
(1966 Moldova György)
1a.
〈falat, gátat stb.〉 vhol megbontva nyílást vág rajta
ki meri hát átvágni e’ sántzokat?
(1830 e. Kováts József¹ ford.Vergilius)
a Mura gátját a németek szeme láttára átvágta s ezzel sok helységet mentett meg az árviztől
(1896 PallasLex.)
[a katonák] fejszéikkel a palánkokat átvágva, feltartóztathatatlanul előre nyomultak
(1940 Bánlaky József)
Át van vágva a töltés?
(1962 Galambos Lajos)
tegnap markológépekkel átvágták a korábbi munkaterület vízmentességét biztosító körgátat
(1995 Magyar Hírlap)
1b. (kissé rég)
〈vízáradat〉 útjában levő akadályt áttör, átszakít
a völgyületeket egészen elboritó viztömeg elég erős volt arra, hogy sodró hullámárjával hegylánczolatokat vágjon át
(1873 Orbán Balázs)
A Tisza átvágta Petresnél a percsórai töltést
(1879 Mikszáth Kálmán)
sok helyen a folyók átvágták a gerincet s a tavak vize a Csendes-oceán felé nyer lefolyást
(1911 RévaiNagyLex.)
1c. (átv is)
(folyó)kanyarulatot〉 keresztben levág, rövidít
E terv szerint Váritól Zalán-Keménig a Tiszán 122 kanyarúlat volt átvágandó
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
a Dráva torkolatáig néhány helyen átvágják a Duna kanyarulatait
(1942 Széchenyi és Waldstein keleti utazása ford.)
a zátonyokat és a szigeteket kotrással eltávolították, tizenhárom kanyarulatot átvágtak, s így 15 kilométerrel megrövidült a főág
(1998 Tények könyve)
2. tárgyatlan
〈vki (járművel), ill. jármű〉 hirtelen (irányt változtatva) vmi felé veszi útját, vhova tart
sebesen átvág a hajó a túlsó partra
(1855 Jókai Mór)
a helyett, hogy a boltok felé tartott volna, egyenesen a dómnak vágott át
(1893 Bródy Sándor)
A jobbpartra vágtunk át, a Köztársaság-tér irányába
(1943 Illyés Gyula)
Münchennél átvágtam az E 6-osra
(1972 Domonkos István)
2a.
(a legrövidebb utat választva) gyorsan átmegy, áthalad vhol
Néha valaki unalmasnak találja a kanyargós dűlőutat, egyenesen akar átvágni
(1926 Bonkáló Sándor)
Átvágok, nem nézek körül. Fékcsikorgás, elvágódom a járdán
(1964 Domahidy Miklós)
egy szürke Renault [gépkocsi] vágott át előttünk. Ha Mikko idejében nem fékez, belerohanunk
(1979 Galsai Pongrác)
2b. (rég)
〈gondolat, jelenség〉 hirtelen átterjed, eljut vhova
A képmutatásnak soha sem szabad az erkölcsi élet határai közé átvágni
(1860 Dózsa Dániel)
Az ujitások … egy része átvág a kormányzatba
(1866 Vas Gereben)
2c. (rég)
〈beszéd v. előadás közben〉 hirtelen más témára, stílusra tér át
[a cigány] hirtelen átvágott a frissibe
(1857 Abonyi Lajos)
Az ügyvéd itt a gyümölcstenyésztésre vágott át
(1860 Vas Gereben)
2d. átvág vmibe (ritk)
vmi átmenet nélkül, hirtelen másmilyenné változik
vörös kezei a nyirkos hidegtől meggémberedve, szederjeskékbe vágnak át
(1877 Teleki Sándor)
3. tárgyas
〈szöveg-, film- v. hangfelvételrész(lete)t〉 eredeti helyéről kivág és máshova beilleszt
A Szegedi Napló országgyűlési tudósítását ma is minden nap úgy vágja át a Magyar Estilapból
(1902 Szeged és Vidéke)
[a] teljes hangfelvételt „átvágják” a képsorok mellé
(1958 Esti Hírlap júl. 16.)
[a felvételeket] Ember Judit filmtörténeti értékű, szenvedélyes filmvádirat-riportjából vágták át a rendezőnő engedélyével, a szerzői jog és etika minden szabályát betartva
(1996 Magyar Hírlap)
3a.
〈hanglemez(felvétel)t〉 másik lemezre másol
ÉrtSz.
4. tárgyas (biz)
vmit nagy erővel dobva, rúgva v. lendítve vhova juttat
[a terítő] belezuhan a tejszínű klórba, elmerül, alányomom s fölpuffadtan átvágom a sárga kénsavra, ahonnan sisteregve emelkedik föl a szörnyű gáz
(1933 Gelléri Andor Endre)
Lola csak annyit látott, hogy Mustár kettő előnyulamodik a labdával, zúgva vágja át balszélre
(1947 Örkény István)
Az anyád úristenit, minek az ilyen macska. Elmartam, kivittem az udvarra, megfogtam jó erősen a farkát, […] átvágtam keresztül a háztetőn
(1973 László-Bencsik Sándor)
5. tárgyas (biz)
szándékosan félrevezet, becsap vkit; átver
Egy nő, hogy pusztulna el, átvágott
(1989 Bólya Péter)
Rendes srácnak nézett ki, halványan sajnáltam, hogy így átvágjuk
(1990 Lovass Zoltán)
Korábban az emberi becsületről voltunk híresek, […] s nem arról, hogy átvágják a vendégeket vagy rossz, színvonaltalan szolgáltatást sóznak rájuk
(1998 Magyar Hírlap)
6. tárgyatlan átvág vmin
vmely területen keresztül (a legrövidebb utat választva) áthalad vki v. vmi
rohanó szárnyonn ált’-vága sokáig az Égnek Kékes tengereinn
(1789 Baróti Szabó Dávid)
egyenesen átvágtam az anglius kerten
(1857 Jókai Mór)
A fák közt ügyesen repül [a fülesbagoly] s gyorsan átvág az ág összevisszaságon
(1899 Chernel István)
Meztéláb vágott át a réten
(1924 Zsolt Béla)
amikor először mentem Babitshoz, milyen elveszetten vágtam át a Vérmezőn
(1974 Vas István)
6a. tárgyas
ua.
Árpád átvágva derékon A bolgár tábort, Fejedelmét vette üzbe
(1831 Pázmándi Horvát Endre)
Tevékkel vágtuk át a Szaharát
(1913 Ady Endre)
Egy magas, frakkos úriember, átvágva az előteret, egyenest felénk tartott
(1968 Jékely Zoltán ford.Eftimiu)
6b. tárgyatlan átvág vmin
〈út, folyó stb.〉 vmin keresztül elhelyezkedik
kegyed életpályája nehányszor átvága az én élet-utamon
(1851 Remény)
a kocsiút […] megkerüli az egész hegyet, de a gyalogösvény egyenesen átvág rajta
(1934 Szerb Antal)
Rossz az út. Az elmult napok esői latyakossá áztatták, sokhelyütt egész patakok vágnak át rajta
(1953 Méray Tibor)
a kettes villamos pályája átvág az autóúton
(1980 Lengyel Péter)
6c. tárgyas
〈út, folyó, vonal〉 elhelyezkedése folytán keresztez vmit
az első négyszöget ferdén átvágó vonal
(1838 Hétilapok)
[a patak] a nagy öböl végén bal felé futva átvágja az utat
(1853 Kőváry László)
A budapest-zimonyi vasút itt [ti. Verbásznál] vágja át a Ferencz-csatornát
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
A dzsungelt egyetlen folyó vágja át
(1963 Illyés Gyula ford.Cocteau)
7. tárgyatlan átvág vmin
(ellenséges) tömegen keresztül〉 erővel átjut, áttör
Gyáváknak üldözői, a’ szives vitéz előtt lehulló vak legyek, nem vágtok át a’ renden többen is?
(1822 Vörösmarty Mihály)
átvágva a zajló tömegen, az utánunk tett sikertelen lövésektől kisérve a sikátorok tekervényein rohantunk tova
(1894–1898 Gracza György)
a tűztől megvadult tüzérségi lovak füstön és géppuskák tébolygyűrűjén átvágva, belevetették magukat a vízbe
(1963 Csoóri Sándor)
7a. átvágja magát vmin (vonzat n. is) (átv is)
〈területen, akadályon, nehézségen keresztül〉 kitartással, erővel v. ügyességgel átjut (vhova)
Narkótúl kísértetvén, ki magát hasonlóképen szerencsésen átvágta, messze elzetett az ország’ úttyátúl egynehány latorok által
(1813 Verseghy Ferenc)
útra kelének, nyugatra, átvágva magokat erdőkön, sivatagokon, hegyeken, folyókon és népeken, egész addig, míg a Tiszához nem érkeztek
(1882 Szász Károly²)
A magyar katona […] nem ismer félelmet, átvágja magát minden akadályon
(1930 Pintér Jenő)
Szentpéteri István a szervezetek szociológiájának interdiszciplináris szövevényén kísérli meg átvágni magát
(1975 Papp Zsolt)
A kezdeti nehézségeken az új magyarok átvágták magukat
(1985 Borbándi Gyula)
8. tárgyas (Film)
〈filmet〉 a korábbitól eltérő módon (meg)vág
először is átvágták a filmet, ezután pedig betiltották
(1972 Vigilia)
az elkészült ötször ötvenperces filmváltozatot ilyen vagy amolyan szempontból vágjuk át, és akkor közölhető. Erre nem voltam hajlandó, mert tudtam, hogy akkor négyévenként vághatnánk át a filmet, az aktuális kurzus hőstörténeteinek megfelelően
(1999 Magyar Hírlap)
J: átcsap
Sz: átvágódik
Vö. CzF. általvág vagy átvág; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások