-család (utótagként)

1. ’〈vmely társadalmi osztályhoz v. réteghez tartozó〉 családi közösség’ ❖ jobbágycsalád fn 3A1 | a’ népesség szaporodásával időről időre több jobbágycsalád földesurától kisebb nagyobb darab földeket eszközölhetvén ki (1841 Pesti Hírlap CD61) | A telekkatonaság felállításával most minden harminchárom jobbágycsaládra egy katona hadbaküldésének kötelezettsége is hárult (1936 Hóman Bálint CD42) | 1518-ban 255 jobbágycsalád lakta Csepreget (1974 Zátonyi Sándor CD52)  munkáscsalád fn 3A1 | Rendes hajógyár, kikötő, biztos telelő, olly közel Pesthez! […] s ebbül természetesen következő táplálása, derekas fizetése, házi szerencséje sok száz munkás családnak (1836 Széchenyi István CD1501) | Egy szoba és konyha. Ennyiből áll a lakás, melyet a gyárigazgatóság egy-egy munkáscsaládnak juttat (1902 Wallesz Jenő 9785001, 8) | a fiú munkáscsalád sarja (1978 Szalay Károly 1144006, 145)  parasztcsalád fn 3A1 | a’ boldog parasztcsalád (1840 Athenaeum C0021, 31) | a nagyobbacska háztáji gazdaság lehetővé tenné, hogy minden parasztcsaládnak lehessenek állatai és hogy lehetőleg ne kelljen semmiért piacra, boltba járni (1956 Veres Péter 2005082, 759) | Falun nőttem fel, egy földművelésből, állattartásból élő parasztcsaládban (1998 Magyar Hírlap CD09)  polgárcsalád fn 3A1 | a’ tudós értekező felszólítja azon ügyfeleit, kik itt nagyobb gyakorlati körrel birnak, hogy e’ czélra a’ pesti polgárcsaládokban munkálkodnának, megmutatván, miképen e’ terv [ti. orvosképző intézet] létesitése Pest városának tulajdon érdekében fekszik (1841 Pesti Hírlap CD61) | kishivatalnoki sorba hullt le az egykori tekintélyes beregszászi polgárcsalád (1958 Király István 2025118, 743) | A belvárosi üzletek nagy részét ma már az azt évek óta bérlő, két-három nagy fehérvári polgárcsalád birtokolja (1998 Magyar Hírlap CD09)  proletárcsalád fn 3A1 | a leggazdagabb család korántsem fogyaszt annyi és oly magas közvetett adóval terhelt élelmi szereket és italokat, mint a rendesen számos tagból álló proletár család (1894 Mezőfi Vilmos 8309004, 67) | ha nincs munka, százezernyi proletár-család egyenesen ki van téve a nyomornak, az inségnek (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | [József Attila] budapesti proletárcsalád gyermeke (1943 Féja Géza 9138008, 329) | okos, karrierista mozgalmárnő, polgári szálka a proletárcsalád húsában (1989 Eörsi István 2046017, 1)  zsellércsalád fn 3A1 | A napszám Békésen, noha mint fölebb emlitém 1264 házas és 5-6 száz házatlan zsellér család van, nem olcsó (1846 Hetilap CD61) | Mindkét földesuraság birtokai mindössze 2-2 jobbágyportát és 3-3 zsellércsaládot tesznek ki (1937 Soós Imre CD52) | Az uradalmak birkanyájai elözönlötték a földesúrral közösen használt falusi legelőket, kiszorítva onnan a jobbágyok állatait, nemegyszer a zsellér családok megélhetését biztosító egy-két darab szarvasmarhát (1970 Horváth Zoltán² CD52).

2. ’〈a családfő foglalkozása által meghatározott életmódú, ill. különböző generációiban jellemzően ugyanazt a szakmát, hivatást gyakorló tagokból álló〉 családi közösség’ ❖ bányászcsalád fn 3A1 | Körmöczi bányász családokkal (1863 Nagy Iván CD31) | Az aknabejáratok és a bányákhoz tartozó régibb és újabb épűletcsoportok köré sorakozó apró házak adnak lakást a bányászcsaládoknak (1900 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Dudaron a bánya megszüntetésének 300 bányászcsalád megélhetése, avagy utcára kerülése a tétje (1997 Magyar Hírlap CD09)  erdészcsalád fn 3A1 | [Attila] valami fenyveserdőben nyaralt egy erdész-családnál (1913 Gárdonyi Géza C1851, 187) | [Heller Farkas] erdész családból származott, ő szállította a pesti orvosifű-kereskedők és gyógyszerészek számára a gyógyfüveket (1990 Sipos Béla CD30)  katonacsalád fn 3A1 | Suplikácz István … egy katonacsalád keblében született (1865 Horváth Mihály C2139, 152) | Vetter Antal (doggenfeldi), 1848–49. honvédaltábornagy, Magyarország volt honvédfőparancsnoka, hadügyminisztere s vezérkari főnöke, katonacsaládból származott (1913 e. Szinnyei József CD27) | [a katolikus tábori püspök] Szolnokon tevékenykedik, ahol 1400 katonacsalád lelki erőnléte felett őrködik (1996 Magyar Hírlap CD09)  kereskedőcsalád fn 3A1 | Az első nagyobbszerü vállalatok igen jövedelmesek levén, az aristocratiának ’s a’ gazdag gyárnok ’s kereskedő családoknak érdekében vala, hogy a’ status vagy kormány illy vállalatokból kizárassék (1844 Pesti Hírlap CD61) | a renaissance nagy kereskedő családja, a Fugger-ek (1932 Rapaics Rajmund CD35) | Huzella Tivadar (1886–1951) Nagyváradon született, mind apai mind anyai ágon kereskedő családból származott (1973 Törő Imre CD30)  lelkészcsalád fn 3A1 | közös a fájdalom az egész várossal, mert közös a szeretet és tisztelet is a [leánya elvesztése miatt] vigasztalhatlan lelkész-család iránt (1857 Vasárnapi Újság CD56) | Losonczy Géza alföldi református lelkészcsaládban, Tánczos Gábor gazdag vidéki zsidó kereskedőfamíliában született (1995 Litván György CD17)  művészcsalád fn 3A1 | sátoros művész család … nem tartózkodik vidéketekben (1838 Petrichevich Horváth Lázár C3519, 47) | a Dürer művész-család kiköltözése Békésmegyéből Nürnbergbe (1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [Dobay Eszter diákköltő] művészcsaládból származik: nagyanyja a nemrég elhunyt elsőrangú textilművész (1995 Magyar Hírlap CD09)  orvoscsalád fn 3A1 | Bauhin János Gáspár, a kiváló s már mintegy másfél évszázad óta virágzó orvoscsaládnak tagja, a ki különösen mint gyakorló orvos volt híres (1899 Dézsi Lajos CD55) | egy középosztálybeli orvoscsaládban felnőtt fővárosi értelmiségi (1997 Gyáni Gábor CD58)  papcsalád fn 3A1 | rávettük magunkat, hogy hárman az ónodi öreg pappal, látogassuk meg a kemencei közel-papcsaládot (1837 Tóth Péter 8491003, 278) | [Döbrentei Gábor] dunántúli evangélikus papcsalád sarja volt (1932 Pintér Jenő CD44) | nagy szerencséje van a falunak, mert egy lelkes görögkatolikus papcsalád tartja az ott élőkben a hitet (1990 Országgyűlési Napló CD62)  pedagóguscsalád fn 3A1 | Bodnár Alajos pedagóguscsaládból származik. Édesapja, idősebb Bodnár Alajos a csornai katolikus elemi iskola tanítója volt (1982 Hiller István² CD52) | az a pedagógus család, ahol egy férfi és egy nő, mind a ketten vállalják azt, hogy tanítanak, és két gyermekük van, létminimum alatt élnek (1996 Országgyűlési Napló CD62)  tanárcsalád fn 3A1 | az illető tanárcsalád becsületes keresztény-konstruktív, és a nyugati destrukciótól az ozsonnázás, villásreggelizés felforgató szokását nem sajátította el (1927 Szabó Dezső CD09) | [1920 után előfordult], hogy a tanárfeleség lemondott állásáról, hogy enyhítsen a rengeteg erdélyi, felvidéki, délvidéki menekült tanárcsalád katasztrófáján (1996 Soproni Szemle CD52)  vasutascsalád fn 3A1 | Időnkint elutaztunk, vasutas család könnyen mozoghat (1947 Szabó Lőrinc 9629130, 58) | a nagypapám magyarnak vallotta magát, Ófutakon született, de az egyik nővére például Zágrábban, a másik Budapesten látta meg a világot, mert vasutas család voltak, és mindig ahová telepítették őket, ott született egy gyerek (1995 Magyar Hírlap CD09).

-család (utótagként)
1.
〈vmely társadalmi osztályhoz v. réteghez tartozó〉 családi közösség
jobbágycsalád főnév 3A1
a’ népesség szaporodásával időről időre több jobbágycsalád földesurától kisebb nagyobb darab földeket eszközölhetvén ki
(1841 Pesti Hírlap)
A telekkatonaság felállításával most minden harminchárom jobbágycsaládra egy katona hadbaküldésének kötelezettsége is hárult
(1936 Hóman Bálint)
1518-ban 255 jobbágycsalád lakta Csepreget
(1974 Zátonyi Sándor)
munkáscsalád főnév 3A1
Rendes hajógyár, kikötő, biztos telelő, olly közel Pesthez! […] s ebbül természetesen következő táplálása, derekas fizetése, házi szerencséje sok száz munkás családnak
(1836 Széchenyi István)
Egy szoba és konyha. Ennyiből áll a lakás, melyet a gyárigazgatóság egy-egy munkáscsaládnak juttat
(1902 Wallesz Jenő)
a fiú munkáscsalád sarja
(1978 Szalay Károly)
parasztcsalád főnév 3A1
a’ boldog parasztcsalád
(1840 Athenaeum)
a nagyobbacska háztáji gazdaság lehetővé tenné, hogy minden parasztcsaládnak lehessenek állatai és hogy lehetőleg ne kelljen semmiért piacra, boltba járni
(1956 Veres Péter)
Falun nőttem fel, egy földművelésből, állattartásból élő parasztcsaládban
(1998 Magyar Hírlap)
polgárcsalád főnév 3A1
a’ tudós értekező felszólítja azon ügyfeleit, kik itt nagyobb gyakorlati körrel birnak, hogy e’ czélra a’ pesti polgárcsaládokban munkálkodnának, megmutatván, miképen e’ terv [ti. orvosképző intézet] létesitése Pest városának tulajdon érdekében fekszik
(1841 Pesti Hírlap)
kishivatalnoki sorba hullt le az egykori tekintélyes beregszászi polgárcsalád
(1958 Király István)
A belvárosi üzletek nagy részét ma már az azt évek óta bérlő, két-három nagy fehérvári polgárcsalád birtokolja
(1998 Magyar Hírlap)
proletárcsalád főnév 3A1
a leggazdagabb család korántsem fogyaszt annyi és oly magas közvetett adóval terhelt élelmi szereket és italokat, mint a rendesen számos tagból álló proletár család
(1894 Mezőfi Vilmos)
ha nincs munka, százezernyi proletár-család egyenesen ki van téve a nyomornak, az inségnek
(1904 Nagy képes világtörténet)
[József Attila] budapesti proletárcsalád gyermeke
(1943 Féja Géza)
okos, karrierista mozgalmárnő, polgári szálka a proletárcsalád húsában
(1989 Eörsi István)
zsellércsalád főnév 3A1
A napszám Békésen, noha mint fölebb emlitém 1264 házas és 5-6 száz házatlan zsellér család van, nem olcsó
(1846 Hetilap)
Mindkét földesuraság birtokai mindössze 2-2 jobbágyportát és 3-3 zsellércsaládot tesznek ki
(1937 Soós Imre)
Az uradalmak birkanyájai elözönlötték a földesúrral közösen használt falusi legelőket, kiszorítva onnan a jobbágyok állatait, nemegyszer a zsellér családok megélhetését biztosító egy-két darab szarvasmarhát
(1970 Horváth Zoltán²)
2.
〈a családfő foglalkozása által meghatározott életmódú, ill. különböző generációiban jellemzően ugyanazt a szakmát, hivatást gyakorló tagokból álló〉 családi közösség
bányászcsalád főnév 3A1
Körmöczi bányász családokkal
(1863 Nagy Iván)
Az aknabejáratok és a bányákhoz tartozó régibb és újabb épűletcsoportok köré sorakozó apró házak adnak lakást a bányászcsaládoknak
(1900 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Dudaron a bánya megszüntetésének 300 bányászcsalád megélhetése, avagy utcára kerülése a tétje
(1997 Magyar Hírlap)
erdészcsalád főnév 3A1
[Attila] valami fenyveserdőben nyaralt egy erdész-családnál
(1913 Gárdonyi Géza)
[Heller Farkas] erdész családból származott, ő szállította a pesti orvosifű-kereskedők és gyógyszerészek számára a gyógyfüveket
(1990 Sipos Béla)
katonacsalád főnév 3A1
Suplikácz István … egy katonacsalád keblében született
(1865 Horváth Mihály)
Vetter Antal (doggenfeldi), 1848–49. honvédaltábornagy, Magyarország volt honvédfőparancsnoka, hadügyminisztere s vezérkari főnöke, katonacsaládból származott
(1913 e. Szinnyei József)
[a katolikus tábori püspök] Szolnokon tevékenykedik, ahol 1400 katonacsalád lelki erőnléte felett őrködik
(1996 Magyar Hírlap)
kereskedőcsalád főnév 3A1
Az első nagyobbszerü vállalatok igen jövedelmesek levén, az aristocratiának ’s a’ gazdag gyárnok ’s kereskedő családoknak érdekében vala, hogy a’ status vagy kormány illy vállalatokból kizárassék
(1844 Pesti Hírlap)
a renaissance nagy kereskedő családja, a Fugger-ek
(1932 Rapaics Rajmund)
Huzella Tivadar (1886–1951) Nagyváradon született, mind apai mind anyai ágon kereskedő családból származott
(1973 Törő Imre)
lelkészcsalád főnév 3A1
közös a fájdalom az egész várossal, mert közös a szeretet és tisztelet is a [leánya elvesztése miatt] vigasztalhatlan lelkész-család iránt
(1857 Vasárnapi Újság)
Losonczy Géza alföldi református lelkészcsaládban, Tánczos Gábor gazdag vidéki zsidó kereskedőfamíliában született
(1995 Litván György)
művészcsalád főnév 3A1
sátoros művész család … nem tartózkodik vidéketekben
(1838 Petrichevich Horváth Lázár)
a Dürer művész-család kiköltözése Békésmegyéből Nürnbergbe
(1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[Dobay Eszter diákköltő] művészcsaládból származik: nagyanyja a nemrég elhunyt elsőrangú textilművész
(1995 Magyar Hírlap)
orvoscsalád főnév 3A1
Bauhin János Gáspár, a kiváló s már mintegy másfél évszázad óta virágzó orvoscsaládnak tagja, a ki különösen mint gyakorló orvos volt híres
(1899 Dézsi Lajos)
egy középosztálybeli orvoscsaládban felnőtt fővárosi értelmiségi
(1997 Gyáni Gábor)
papcsalád főnév 3A1
rávettük magunkat, hogy hárman az ónodi öreg pappal, látogassuk meg a kemencei közel-papcsaládot
(1837 Tóth Péter)
[Döbrentei Gábor] dunántúli evangélikus papcsalád sarja volt
(1932 Pintér Jenő)
nagy szerencséje van a falunak, mert egy lelkes görögkatolikus papcsalád tartja az ott élőkben a hitet
(1990 Országgyűlési Napló)
pedagóguscsalád főnév 3A1
Bodnár Alajos pedagóguscsaládból származik. Édesapja, idősebb Bodnár Alajos a csornai katolikus elemi iskola tanítója volt
(1982 Hiller István²)
az a pedagógus család, ahol egy férfi és egy nő, mind a ketten vállalják azt, hogy tanítanak, és két gyermekük van, létminimum alatt élnek
(1996 Országgyűlési Napló)
tanárcsalád főnév 3A1
az illető tanárcsalád becsületes keresztény-konstruktív, és a nyugati destrukciótól az ozsonnázás, villásreggelizés felforgató szokását nem sajátította el
(1927 Szabó Dezső)
[1920 után előfordult], hogy a tanárfeleség lemondott állásáról, hogy enyhítsen a rengeteg erdélyi, felvidéki, délvidéki menekült tanárcsalád katasztrófáján
(1996 Soproni Szemle)
vasutascsalád főnév 3A1
Időnkint elutaztunk, vasutas család könnyen mozoghat
(1947 Szabó Lőrinc)
a nagypapám magyarnak vallotta magát, Ófutakon született, de az egyik nővére például Zágrábban, a másik Budapesten látta meg a világot, mert vasutas család voltak, és mindig ahová telepítették őket, ott született egy gyerek
(1995 Magyar Hírlap)

Beállítások