békesség fn 3B8békeség (rég)

1. (/vál) ’〈vmely állam v. nép életében〉 olyan állapot, ill. időszak, amikor a területén nincs háború’ ❖ Békeſség-kor ekénk fémlik, tündöklik az áſónk A’ Marsnak rosdás fegyvere porba merl (1778 Révai Miklós ford.–Tibullus 7283013, 11) | hihetőleg a békesség a nemzetek rendes állapotja s a háboru a kivétel (1840 Széchenyi István 8429027, 257) | A békességben eltompul a vér, ellustulnak az izmok; az emberek már nem is haltak meg egyébben, csak gutaütésben (1906 Krúdy Gyula C2830, 36) | Alig fél esztendeje ért véget a második világháború. Az emberiség az ígért békességre vágyott (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. (rég) ’békekötés v. békeszerződés, amellyel a harcban álló felek véget vetnek a háborúnak’ ❖ Urunk a Békesség első tzikkellyeit jóvá hagyta (1785 Barcsay Ábrahám 7206001, 552) | Menyegzője után kezdette meg [Bethlen Gábor] a harmadik hadjáratát Magyarországon II. Nándor ellen, mely a pozsonyi békességgel végződött (1854 Jókai Mór CD18) | [Zrínyi] legjobb meggyőződése szerint semmit sem vétett, mert a nemzet veszedelmére kötött gyalázatos békeségről [ti. a vasvári békéről] való felfogásában és megakadályozására czélzó törekvésében jogos és törvényes alapon állt (1902 Széchy Károly CD55).

3. (/vál) ’viszálykodás nélküli, nyugalmas együttélés, egyetértés’ ❖ A’ Felséges Ur Iſten […] áldja-meg mind két réſzröl Kegyelmeteket állandó jó egéſséggel, házaſságbéli békeſséggel (1775 Klein Efraim 7106001, 24) | alkalmatosság szolgáltatik a’ különbféle természetű, magaviseletű’ s erkölcsű emberekkel megesmerkedni, azokkal békességben élni (1826 Szilasy János 8450009, 191) | minden nép jó nép, […] ha nem gyűlöletre, hanem békességre és barátságra nevelik (1949 Veres Péter 9771022, 34) | a karácsony az emberek közti békesség, szeretet és a megértés ünnepe (1972 Csoóri Sándor 9090028, 86).

3a. (-vel v. -ben raggal, hsz-szerűen) ’harag nélkül 〈távozik v. elválik vkitől〉’ ❖ a’ Tripolisi hajónak kapitánnya meg köſzönte amannak a’ jó hír adást, és békességgel el botsáttá [a török hajó kapitányát] (1808 Szekér Joákim 8435004, 130) | Ha az ember elmegy, váljon el békességben (1914 Kosztolányi Dezső 9359186, 99) | milyen rosszul sikerült legutóbbi beszélgetésünk, most azonban békességben szeretnénk elválni (1964 Rónay György ford.–Kafka 9573060, 100).

4. (belső) nyugalom, zavartalan, háborítatlan (lelki)állapot’ ❖ halgatáſt békeéget parantsol. Erre tsendeſség válik (1775 Molnár János 7232028, 179) | hátralévő kevés napjaimat csendes békességbe kivánnám eltölteni (1828 Fazekas Mihály ford. 8138020, 267) | Nagyapó tovább is csak zsémbelt és egyre azt dörmögte, hogy őt már sohase hagyják békességben (1908 Ambrus Zoltán C0600, 168) | Különös békesség és tisztaság áradt arra, aki látta Magdolna nővért vagy beszélt vele (1917 Kaffka Margit CD10) | Az engedékeny szülő arra fog hivatkozni, hogy békességet akar (1986 F. Várkonyi Zsuzsa 1044004, 75).

4a. ’〈jókívánság, (református) köszön(t)és részeként:〉 ua.’ ❖ Békesség legyen Kegyelmeddel (1796 Pánczél Dániel 7396033, 665) | a kálvinisták „adjon Isten áldást, békességet” köszöntéssel üdvözölték a szép Mikhált (1876 Jókai Mór CD18) | Békesség néktek! – szól szelid szép szava héberül (1939 Bóka László 9064016, 17) | így köszön az ő széles mosolyával: – Áldás, békesség! (1969 Mándy Iván 9420026, 214).

4b. ’〈búcsúzó kif-ben:〉 ua.’ ❖ Békeség néked, Cosroa, magamis megyek (1775 k. Csíksomlyói iskoladrámák 7401002, 98) | Eredj el, fiam, békességben (1828 Fazekas Mihály ford. 8138020, 259) | Indulj békességgel (1931 Terescsényi György CD10) | Menj haza békességgel! (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203).

4c. ’〈halottal kapcs.:〉 örök nyugalom’ ❖ Nyúgodjál szent békességben! (1819 Kisfaludy Károly 8242026, 61) | Kegyelmednek régen megnyilt a sír szája, Hol békességgel a föltámadást várja (1844 Petőfi Sándor 8366060, 113) | Nyugodjék békességben! (1942 Tamási Áron 9701029, 71) | aludjon tested békességgel a sírban (1976 Csorba Győző ford.–Janus Pannonius 9091072, 147).

4d. ’〈bibliai és egyházi szóhasználatban: az Isten és ember, ember és ember, ember és világ közötti kibékülés, tökéletes rend és összhang állapotának kif-ére〉’ ❖ [töltsd be szívemet] a’ te meg-ſzentelö Lelkeddel; öntsd-ki egyſzersmind abba a’ te kegyelmednek és békeſségednek bizonyságit (1786 Szigeti György ford.–Pictet 7329001, 114) | Uram Istenem, […] add nekem […] a te békeségedet, azon békeségedet, mely minden emberi értelmen felül való, melyről szent fiad azt vallja, hogy az ő békesége, hogy azt ő, csak ő, nem a világ adja (1868 Székács József 8431003, 38) | Istennel a békesség az Ővele Jézus Krisztus által való helyes kapcsolat útján jön létre (1988 Bibliai nevek és fogalmak CD1209).

5. (-vel raggal, hsz-szerűen) (kissé rég) ’türelmesen, ill. beletörődve, belenyugodva’ ❖ Azok [ti. állatok], kik tanyánkban eszik bagláinkat [= szénaboglyáinkat], Békességgel hordják terhes jármainkat (1780 Ányos Pál CD01) | Tűrj békességgel (1819 Katona József C2502, 73) | szenvedhesd te is az Úrnak akaratját békességgel és keresztyén szívvel (1905 Evangélikus Családi Lap 2105001, 86) | Tűrnék, Uram, tudod Békességgel más, nagy fájdalmakat (1940 Reményik Sándor CD01).

J: bék¹, béke.

ÖE: ~kereső, ~kötés, ~levél, ~óhajtás, ~rontó, ~szerető, ~szerzés, ~szerző, ~szerződés, ~tétel, ~tűrés.

Sz: békességtelen.

Vö. CzF. békeség; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. béke; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

békesség főnév 3B8
békeség 3B8 (rég)
1. (/vál)
〈vmely állam v. nép életében〉 olyan állapot, ill. időszak, amikor a területén nincs háború
Békeſség-kor ekénk fémlik, tündöklik az áſónk A’ Marsnak rosdás fegyvere porba merl
(1778 Révai Miklós ford.Tibullus)
hihetőleg a békesség a nemzetek rendes állapotja s a háboru a kivétel
(1840 Széchenyi István)
A békességben eltompul a vér, ellustulnak az izmok; az emberek már nem is haltak meg egyébben, csak gutaütésben
(1906 Krúdy Gyula)
Alig fél esztendeje ért véget a második világháború. Az emberiség az ígért békességre vágyott
(1995 Magyar Hírlap)
2. (rég)
békekötés v. békeszerződés, amellyel a harcban álló felek véget vetnek a háborúnak
Urunk a Békesség első tzikkellyeit jóvá hagyta
(1785 Barcsay Ábrahám)
Menyegzője után kezdette meg [Bethlen Gábor] a harmadik hadjáratát Magyarországon II. Nándor ellen, mely a pozsonyi békességgel végződött
(1854 Jókai Mór)
[Zrínyi] legjobb meggyőződése szerint semmit sem vétett, mert a nemzet veszedelmére kötött gyalázatos békeségről [ti. a vasvári békéről] való felfogásában és megakadályozására czélzó törekvésében jogos és törvényes alapon állt
(1902 Széchy Károly)
3. (/vál)
viszálykodás nélküli, nyugalmas együttélés, egyetértés
A’ Felséges Ur Iſten […] áldja-meg mind két réſzröl Kegyelmeteket állandó jó egéſséggel, házaſságbéli békeſséggel
(1775 Klein Efraim)
alkalmatosság szolgáltatik a’ különbféle természetű, magaviseletű’ s erkölcsű emberekkel megesmerkedni, azokkal békességben élni
(1826 Szilasy János)
minden nép jó nép, […] ha nem gyűlöletre, hanem békességre és barátságra nevelik
(1949 Veres Péter)
a karácsony az emberek közti békesség, szeretet és a megértés ünnepe
(1972 Csoóri Sándor)
3a. (-vel v. -ben raggal, hsz-szerűen)
harag nélkül 〈távozik v. elválik vkitől〉
a’ Tripolisi hajónak kapitánnya meg köſzönte amannak a’ jó hír adást, és békességgel el botsáttá [a török hajó kapitányát]
(1808 Szekér Joákim)
Ha az ember elmegy, váljon el békességben
(1914 Kosztolányi Dezső)
milyen rosszul sikerült legutóbbi beszélgetésünk, most azonban békességben szeretnénk elválni
(1964 Rónay György ford.Kafka)
4.
(belső) nyugalom, zavartalan, háborítatlan (lelki)állapot
halgatáſt békeéget parantsol. Erre tsendeſség válik
(1775 Molnár János)
hátralévő kevés napjaimat csendes békességbe kivánnám eltölteni
(1828 Fazekas Mihály ford.)
Nagyapó tovább is csak zsémbelt és egyre azt dörmögte, hogy őt már sohase hagyják békességben
(1908 Ambrus Zoltán)
Különös békesség és tisztaság áradt arra, aki látta Magdolna nővért vagy beszélt vele
(1917 Kaffka Margit)
Az engedékeny szülő arra fog hivatkozni, hogy békességet akar
(1986 F. Várkonyi Zsuzsa)
4a.
〈jókívánság, (református) köszön(t)és részeként:〉 ua.
Békesség legyen Kegyelmeddel
(1796 Pánczél Dániel)
a kálvinisták „adjon Isten áldást, békességet” köszöntéssel üdvözölték a szép Mikhált
(1876 Jókai Mór)
Békesség néktek! – szól szelid szép szava héberül
(1939 Bóka László)
így köszön az ő széles mosolyával: – Áldás, békesség!
(1969 Mándy Iván)
4b.
〈búcsúzó kif-ben:〉 ua.
Békeség néked, Cosroa, magamis megyek
(1775 k. Csíksomlyói iskoladrámák)
Eredj el, fiam, békességben
(1828 Fazekas Mihály ford.)
Indulj békességgel
(1931 Terescsényi György)
Menj haza békességgel!
(1995 Protestáns Biblia ford.)
4c.
〈halottal kapcs.:〉 örök nyugalom
Nyúgodjál szent békességben!
(1819 Kisfaludy Károly)
Kegyelmednek régen megnyilt a sír szája, Hol békességgel a föltámadást várja
(1844 Petőfi Sándor)
Nyugodjék békességben!
(1942 Tamási Áron)
aludjon tested békességgel a sírban
(1976 Csorba Győző ford.Janus Pannonius)
4d.
〈bibliai és egyházi szóhasználatban: az Isten és ember, ember és ember, ember és világ közötti kibékülés, tökéletes rend és összhang állapotának kif-ére〉
[töltsd be szívemet] a’ te meg-ſzentelö Lelkeddel; öntsd-ki egyſzersmind abba a’ te kegyelmednek és békeſségednek bizonyságit
(1786 Szigeti György ford.Pictet)
Uram Istenem, […] add nekem […] a te békeségedet, azon békeségedet, mely minden emberi értelmen felül való, melyről szent fiad azt vallja, hogy az ő békesége, hogy azt ő, csak ő, nem a világ adja
(1868 Székács József)
Istennel a békesség az Ővele Jézus Krisztus által való helyes kapcsolat útján jön létre
(1988 Bibliai nevek és fogalmak)
5. (-vel raggal, hsz-szerűen) (kissé rég)
türelmesen, ill. beletörődve, belenyugodva
Azok [ti. állatok], kik tanyánkban eszik bagláinkat [= szénaboglyáinkat], Békességgel hordják terhes jármainkat
(1780 Ányos Pál)
Tűrj békességgel
(1819 Katona József)
szenvedhesd te is az Úrnak akaratját békességgel és keresztyén szívvel
(1905 Evangélikus Családi Lap)
Tűrnék, Uram, tudod Békességgel más, nagy fájdalmakat
(1940 Reményik Sándor)
ÖE: békességkereső, békességkötés, békességlevél, békességóhajtás, békességrontó, békességszerető, békességszerzés, békességszerző, békességszerződés, békességtétel, békességtűrés
Sz: békességtelen
Vö. CzF. békeség; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. béke; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások