beállít ige 4a4

1. ts ’eléri, hogy vki vmely helyre, csoportba beálljon(, és ott megfelelő tevékenységet végezzen)’ ❖ [minket] a’ bóldog Lelkek’ nyomdokainak útjára bé-állított (1794 Hunyadi Ferenc ford.–Lukiánosz C2149, 256) | Beállították a’ pelengérbe, a’ szégyenkőre állították (1804 Nagy Gábor C2556, 182) | [Métázáskor] megtörténik gyakran, hogy a játszani akarók száma páratlan, a választás azonban ezen esetben is rendes módon ejtetik meg s az egyedül maradt, mint magánfutó […] beállittatik az ütőpárthoz (1885 Porzsolt Lajos 8375003, 56) | ugyanaz a helyzet, mintha valaki mellékalakként próbálná felléptetni Napoleont, vagy a statiszták közé beállítaná Jézus alakját (1938 Hegedüs Lóránt CD10) | – Lépjen vissza a járdára! – kiáltotta a hadnagy vékonyan süvítő hangján. – Vagy magát is beállítom a menetbe (1968 Déry Tibor 9107014, 439).

1a. (függőleges helyzetben) vmely bent levő helyre v. vminek a belsejébe helyez v. állít vmit, hogy ott maradjon v. ott használják’ ❖ Azok az Istállók, melyekbe a’ beteg marhákat bé-állittyátok, […] szellösek légyenek (1785 Tolnay Sándor ford.–Wolstein C4223, 32) | az alsó higany-edény, melybe a csövet be kellene állítanunk, feleslegessé válik (1880 Antolik Károly 8012004, 82) | tömpe orrú fejszéjét is beállította a fészerbe (1939 Asztalos István 9012001, 47) | a bárba beállított nagy hangversenyzongorán (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. ts (átv is)(vmely munkakörbe v. vmely feladat elvégzésére) beoszt, (vmely minőségben v. szerepben) alkalmaz(ni kezd) vkit’ ❖ Az Iſten Ádámat tette e’ világon leg-elsö Gazdává; de addig nem állitotta bé a’ Gazdaságba, mig ötet meg-nem házatotta (1776 Weszprémi István ford.–Wood 7384014, 3) | szabólegényt állitsunk be tanitónak (1857 Vasárnapi Újság CD56) | reggelre beállítom a napszámosokat (1947 Németh László² 9485004, 132) | erre a feladatra állítottak be négy embert mellénk (1973 László-Bencsik Sándor 9383002, 198) | [Mészöly eldöntötte, hogy] Csertőit és Vincze Istvánt állítja be csatárnak (1995 Magyar Hírlap CD09).

2a. (rég) ’〈vmely méltóságba, tisztségbe〉 beiktat vkit’ ❖ [Haller József gróf] a F-Ispányi méltóságba … bé-állíttatott (1780 Magyar Hírmondó C0268, 581) | A’ többi tisztek […] kir. megerősitést nem kivánó hivatalaikba nyomban beállittattak (1841 Pesti Hírlap CD61) | A leánt csakhamar béállitották a kirájságba (1862 Vadrózsák C2827, 403).

2b. ’〈gépet, járművet stb.〉 működtetni kezd, üzembe helyez’ ❖ [a sereg] erőszakkal törekedett a hidat beállítani, melynek két csolnakjai félre voltak vonva a pesti oldalon (1831 Kazinczy Ferenc 7163032, 570) | [a legnagyobb fagyapotkészítő telep] a gr. Forgách-féle Kokován, hol 10 gép van beállítva (1894 PallasLex. CD02) | háború esetén Párisból 10 nap alatt 1,5 millió embert tudnak eltávolítani. E célra naponként 400 vonatot állítanak be (1938 Riadó! 2138001, 315) | A bútorlapokat előállító gyárban másfél milliárd forintos beruházással a már meglévő két gépsor mellé egy harmadikat is beállítanak (1997 Magyar Hírlap CD09).

2c. ’〈haszonállatot〉 tartani kezd’ ❖ Jövő őszre már annyi kukoricája lesz a városnak, hogy tízezer sertést beállíthat (1932 Móricz Zsigmond 9462011, 210) | Gazdaságukat átformálják állattenyésztő szövetkezetté, 120 újabb szarvasmarhát fognak beállítani (1958 Népszabadság szept. 3. C1499, 3) | azért kaptak 2000 forint támogatást, ha tenyészüszőket állítottak be (1993 Országgyűlési Napló CD62).

2d. ’〈tevékenységet〉 elkezd, megindít’ ❖ elárulta, hogy neki a rizs nem is arra kell, hogy kereskedelembe bocsássa, hanem kacsatenyésztést fog a tavaszon beállítani (1932 Móricz Zsigmond 9462011, 264) | Állítson be egy kísérletsorozatot ribizlilével (1964 Domahidy Miklós 1035002, 318) | [a vizsgálatot] Mátyás Csaba, a soproni egyetem genetikaprofesszora állította be jó negyedszázaddal ezelőtt (1997 Természet Világa CD50).

2e. (rég) ’〈intézményt〉 megalapít, létrehoz’ ❖ Hiszik-é, a’ kiket ez a’ panasz illet, a’ töle bé-allíttatott [!] Szentségek erejét? (1777 Molnár János C3195, 35) | Sz. István K. az Esztergomi Érsekséget bé-állitván (1783 Molnár János C0290, 262) | Ezen javallás eránt, minthogy még a’ Képviselk Háza annak rende szerént beállítva nem vala, semmi végzést nem tehetett (1815 Hazai és Külföldi Tudósítások C0204, 407).

3. ts ’〈eszközt, szerkezetet〉 vmely célnak megfelelő állásba, állapotba állít v. helyez’ ❖ A szélkereket megfelelő szabályzó készülék önműködőleg beállítja a szél erősségéhez képest (1897 PallasLex. CD02) | A pap éppen a fényképezőgépét állította be (1945 Bözödi György 9070001, 18) | dudorászva állítja be hajnalra a vekkert (1969 Rákosy Gergely 9552001, 183) | A beállított időzítőszerkezet menthetetlenül felrobbantja a bombát (1995 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’〈eszközt, jelenséget〉 helyes állásba igazít, megfelelő működési módba juttat’ ❖ szakműhelyben még ma is néhány száz forintért beállítják a fékeket, hogy legalább egyenletesen fogjanak (1994 Magyar Hírlap CD09) | a kóros szénhidrát-anyagcsere szinte hajszálpontosan beállítható (1995 Magyar Hírlap CD09).

3b. ’〈(számszerű) értéket, tulajdonságot〉 vmely módszerrel, művelettel v. vmely berendezés (erre alkalmas szerkezetével) megszab, meghatároz, ill. úgy igazít, hogy megfelelő legyen’ ❖ Speciális parancsokkal a képernyő formátumát […] és színeit is beállíthatom (1987 Pajor Gábor 1116001, 12) | az üzemanyag oktánszámát gondosan beállítják, míg a tüzelőolajét nem (1995 Magyar Hírlap CD09) | a magassági szöget kurblival lehetett beállítani (1996 Természet Világa CD50) | [az új technológia] automatikusan beállítja a legjobb képminőséget (1997 Magyar Hírlap CD09).

3c. ’〈ingadozó szintet, jelenséget〉 vmilyen értéken tart’ ❖ a zárásban megkötött üzlet állította be 0,28 forinttal alacsonyabbra az augusztusi jegyzés szintjét (1995 Magyar Hírlap CD09) | [a terhes nő] beállított vércukor-szintje (1998 Magyar Hírlap CD09).

4. ts (Ars) ’az ábrázolás céljának megfelelő testhelyzetbe, testtartásba állít, igazít vkit’ ❖ – És nézted, amíg a piktor ezeket lefesti? – De még segítettem is őket [ti. a meztelen modelleket] beállítani (1903 Jókai Mór CD18) | a vászon ki volt feszítve és mégegyszer beállított engem (1933 Erdős Renée 9128001, 69) | ami mindenkinek a műtermi fotózásról eszébe jut, az az, hogy a fényképész beállítja a modellt (1996 Magyar Hírlap CD09).

4a. (Szính, Film) ’〈jelenetet, színdarabot, előadást〉 a szereplők hely(zet)ének, mozgásának, stílusának kijelölésével megrendez’ ❖ Tönnegen Hjalmár szerepét játszotta, azon a majdnem vígjátéki hangon […], amelyre az egész darabot beállították (1908 Kéri Pál CD10) | a haláltánc, amelyet a rendező itt beállított, megrendítette a nézőket, bár kissé hosszadalmas volt (1937 Mohácsi Jenő CD10) | [a rendelkezőpróbák során] a rendező jelenetről jelenetre haladva ismerteti elképzeléseit és beállítja a leendő előadást (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

4b. ’〈bemutatásra szánt személyt v. jelenséget〉 vmely nézőpontba v. környezetbe helyez’ ❖ csak a szocialista publicisztika tudja a dolgokat nagy történelmi perspektívába beállítani (1908 Bíró Lajos CD10) | [Gárdonyi] szemügyre veszi a silány falusi embert is, de amikor beállítja egy-egy kis történetének középpontjába, nem turkál a szennyben (1940 Pintér Jenő CD44) | [Molnár Antal] könyvében magyar történeti távlatba állítja be [Bartók] alakját (1973 Gál István 9164001, 5).

5. ts ’vmely szempont, nézőpont v. érdek szerint célzatosan vmilyennek v. vhogyan bemutat, feltüntet vkit v. vmit’ ❖ Olvashatsz utána száz történelmet, Apaffy vagy Teleki Mihály mégis csak az marad, a minek Jókai állította be (1905 Mikszáth Kálmán C3137, 284) | Varkovics természetesen úgy akarja beállítani a dolgot, ahogy neki kedvező (1950 Győry Dezső 9209018, 67) | [Aquinói Szent Tamást] nem elégítik ki azok a kísérletek, amelyek az Isten létét közvetlenül nyilvánvaló igazságként igyekeznek beállítani (1977 Gecse Gusztáv 1057007, 352).

6. ts beállít vmire (vonzat n. is) ’vmely tevékenységre vkit, ill. vmely (egyoldalú) működésre vmit felkészít, képessé tesz’ ❖ a cukoroldatot bizonyos sűrüség mellett élesztő hozzáadásával erjedésre beállítják (1897 PallasLex. CD02) | mezőgazdaságunk nem igazodott a háború utáni változott viszonyokhoz, maradt, ami azelőtt volt: gabonaexportra beállítva (1937 Takács József 2045042, 147) | a honi légvédelemre beállított három vadászszázad helyzetét vizsgálták (1992 Szabó Miklós 2012002, 89).

6a. beállít vmire ’vmely várható eseményre felkészít vkit’ ❖ Ez a nem várt fordulat teljesen megzavarta. Idegzetét erre nem bírta beállítani (1920 Dóczy Jenő CD10) | Beállítottam magam minderre, s nem csinálok hiúsági kérdést abból, hogy szeretnek vagy éppenséggel nem szeretnek az emberek (1995 Magyar Hírlap CD09).

7. ts ’〈terv(ezett tevékenység)et〉(vmely időpontra) kitűz’ ❖ végre-valahára megindul a keresztény balkán-szövetség háborúja, egyrészt a török ellen, de másrészt, a beállított terv szerint, a szerbeknek az Adria felé vonuló csapatai révén az osztrák–magyar érdekszféra, az osztrák–magyar balkáni törekvés ellen (1913 Blaskovich Sándor CD10) | az addig 4–6 közé eső munkaszakaszt 6 óra utánra próbálom beállítani (1962 Németh László² 9485056, 541).

7a. ’〈költségvetésben vmely összeget vmilyen célra〉 előirányoz, biztosít’ ❖ Az akadémia költségvetésében az 1892. évre személyi járandóságok címén 43,666 frt […] van beállítva (1893 PallasLex. CD02) | A költségvetés összesen, személyi járandóságokkal és egyéb kiadásokkal együtt 314.600 pengőt állít be az iparfelügyelet költségeire (1937 Ákos László 2045043, 164) | Szokás, hogy mind a személyi, mind a tárgyi tételekhez bizonyos tartalékkeretet is beállítanak, ez idő szerint 7%-ot (1979 Varga György 1160005, 94).

8. ts ’〈beteg(ség)et orvos〉 kezel’ ❖ a legjobban beállított cukorbetegeknél is ötször-tízszer gyakoribb idős korban a végtagerek meszes szűkülete (1994 Magyar Hírlap CD09) | jól beállított magas vérnyomás betegség (1997 Magyar Hírlap CD09) | 65 jól beállított, a diétát fegyelmezetten tartó cukorbeteg (1998 Magyar Hírlap CD09).

8a. ’〈orvos betegnek kezelést〉 elrendel, ill. 〈gyógyszer(fajtá)t〉 bizonyos mennyiségben előír’ ❖ Az importkorlátozás azt is jelenti, hogy a cukorbetegek egy része nem jut a már beállított inzulinfajtához (1986 Losonczi Ágnes 1095003, 190) | orvosa a krízisintervenciós osztályon csak beállította a gyógyszereit, de több ideje nem volt rá (1995 Magyar Hírlap CD09) | Nyilvánvaló, egy újonnan beállított inzulinkezelés esetében nem lenne célszerű állati inzulint választatni [!], az állati inzulinon lévő betegeket pedig fokozatosan át kell állítani humán inzulinra (1996 Magyar Hírlap CD09).

8b. beállít vmire ’〈beteget〉 vmely gyógyszerrel tartósan kezel’ ❖ egy inzulinra beállított ötéves kisfiút egy természetgyógyásznő úgynevezett Kuhne-terápiával kezelt (1997 Természet Világa CD50) | A szakrendeléseken és a kórházakban a betegeket beállítják valamilyen gyógyszerre (1999 Magyar Hírlap CD09).

9. ts (rendsz. hat-i ign-i alakban) (biz) ’olyan mennyiségű szeszes itallal itat vkit, hogy az lerészegedik, berúg’ ❖ Boros kedvben vannak. Egy kis erdőn jőnek vissza, Immár jócskán beállitva, Ugyan kurjogatnak (1892 Versényi György 8519019, 72) | [A hivatalnokot] egy lump dijnoktársa újév első napján a kávéházba csábitotta, akkor tisztességesen beállitották (1895 Gaál Mózes¹ C1796, 101) | Dülöngél, többször megáll. Na, gondolom, ez is jól be van állítva (1969 Mándy Iván 9420023, 82) | van, aki ennek a közös tatai hétnek az első napján beállítja magát és a végéig úgy marad (1998 Magyar Hírlap CD09).

10. ts ’olyan teljesítményt nyújt v. eredményt ér el, amelyhez hasonló jót, ill. rosszat eddig még nem mértek v. tapasztaltak’ ❖ A sport nyelvben beállítja a rekordot; megdönti (1932 Balassa József C6578, 61) | [Daryl Beattie] újabb pályacsúcsot beállítva a kilencedik körben ért Doohan és Cadalora mögé (1995 Magyar Hírlap CD09) | [A Richter papírja] a nap végére végül is beállította új, 3600 forintos rekordját (1996 Magyar Hírlap CD09) | Hétfőn az euró még az egy héttel korábban beállított történelmi mélypontja fölött ingadozott kevéssel (1999 Magyar Hírlap CD09).

10a. (Sp, átv is) ’〈az érvényes csúccsal azonos (vég)eredményt〉 elér vki’ ❖ [Holmes] 1985 derekán 48. győzelmes mérkőzése után ott tart, hogy következő diadalával beállíthatja a legendás Marciano rekordját (1989 Tények könyve CD37) | Rózsavölgyi 2000 és 1500 méteren világcsúcsot döntött, 1000 méteren beállította azt (1995 Magyar Hírlap CD09) | A Soproni Sörgyár [részvénye] 5300 forintra kapaszkodott – ezzel korábbi árfolyamrekordját állította be (1997 Magyar Hírlap CD09).

10b. (Sp) ’〈meccsen végeredményt〉 az utolsó gól belövésével meghatároz’ ❖ A találkozó végén Kovács átadásából Hamar állította be a végeredményt (4-1) (1994 Magyar Hírlap CD09) | [Hierro] a 90. percben bámulatos szabadrúgásgóllal állította be a végeredményt (2000 Magyar Hírlap CD09).

11. ts (rég) ’〈folyamatot〉 leállít, beszüntet’ ❖ [A gyárak] nem csak fizetéseiket, de a munkát is beállitani kénytelenitettek (1859 Beniczky Lajos C0945, 75) | [az orvos] kevés időre beállitá a kínzást (1863 Lauka Gusztáv 8343007, 69) | Beállította az előadást. […] Sült németesség ebből: „Er hat die Vorstellung eingestellt.” (1905 Kenedi Géza C0357, 237) | [a beállít szó] használata helytelen abban az értelemben: megszüntet, abbahagy. Tehát ne mondjuk, hogy beállították a munkát (1932 Balassa József C6578, 61).

12. ts (kissé rég) ’〈új elemként vmit〉 vmely nagyobb egész részévé tesz’ ❖ Béni bácsi nem gondolt egyebet, mint hogy a római pápa az ő kedvéért most még egy sátoros ünnepet állított be az esztendőbe (1871 Jókai Mór CD18) | Matlekovits Sándornak bőséges alkalma van ipari ügyekben tapasztalatok és megfigyelések gyűjtésére, mégis, mikor azok feldolgozására kerül sor, akkor a külföldi írók megállapításait minden mélyebb átgondolás nélkül beállítja műveibe (1911 Faragó Miksa CD10) | az adórendszerbe új tételeket kell beállítani (1912 Boross László CD10).

13. tn ’(váratlanul) megérkezik, bemegy v. belátogat vhova v. vkihez’ ❖ Minden vasárnap délután hűségesen beállított a kocsmába Márton (1847 Petőfi Sándor 8366447, 129) | Egy nap a liberális jelölthöz beállít egy híve (1869 Toldy István 8482006, 268) | Titusz személyesen nyitott ajtót, mikor Jámbor a mondott időben beállított (1942 Németh Andor 9480001, 63) | [karácsonykor] napokig itt vannak unokástól fiamék, lányomék, beállítanak rokonok, barátok (1995 Magyar Hírlap CD09).

13a. (vál) ’〈vmely időszak v. állapot〉 bekövetkezik, ill. megkezdődik’ ❖ Egyszer aztán a sztrájkolókhoz beállított a szükség (1894 Thury Zoltán 8479001, 17) | Az évszakok beállítanak és elköszönnek (1932 Németh László² 9485019, 82) | újból beállított a fagy (1968 Eörsi István 9125012, 23).

Sz: beállítatlan.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beállítandó, beállított, beállíttat, béállíttatik; ÚMTsz.

beállít ige 4a4
1. tárgyas
eléri, hogy vki vmely helyre, csoportba beálljon(, és ott megfelelő tevékenységet végezzen)
[minket] a’ bóldog Lelkek’ nyomdokainak útjára bé-állított
(1794 Hunyadi Ferenc ford.Lukiánosz)
Beállították a’ pelengérbe, a’ szégyenkőre állították
(1804 Nagy Gábor)
[Métázáskor] megtörténik gyakran, hogy a játszani akarók száma páratlan, a választás azonban ezen esetben is rendes módon ejtetik meg s az egyedül maradt, mint magánfutó […] beállittatik az ütőpárthoz
(1885 Porzsolt Lajos)
ugyanaz a helyzet, mintha valaki mellékalakként próbálná felléptetni Napoleont, vagy a statiszták közé beállítaná Jézus alakját
(1938 Hegedüs Lóránt)
– Lépjen vissza a járdára! – kiáltotta a hadnagy vékonyan süvítő hangján. – Vagy magát is beállítom a menetbe
(1968 Déry Tibor)
1a.
(függőleges helyzetben) vmely bent levő helyre v. vminek a belsejébe helyez v. állít vmit, hogy ott maradjon v. ott használják
Azok az Istállók, melyekbe a’ beteg marhákat bé-állittyátok, […] szellösek légyenek
(1785 Tolnay Sándor ford.Wolstein)
az alsó higany-edény, melybe a csövet be kellene állítanunk, feleslegessé válik
(1880 Antolik Károly)
tömpe orrú fejszéjét is beállította a fészerbe
(1939 Asztalos István)
a bárba beállított nagy hangversenyzongorán
(1997 Magyar Hírlap)
2. tárgyas (átv is)
(vmely munkakörbe v. vmely feladat elvégzésére) beoszt, (vmely minőségben v. szerepben) alkalmaz(ni kezd) vkit
Az Iſten Ádámat tette e’ világon leg-elsö Gazdává; de addig nem állitotta bé a’ Gazdaságba, mig ötet meg-nem házatotta
(1776 Weszprémi István ford.Wood)
szabólegényt állitsunk be tanitónak
(1857 Vasárnapi Újság)
reggelre beállítom a napszámosokat
(1947 Németh László²)
erre a feladatra állítottak be négy embert mellénk
(1973 László-Bencsik Sándor)
[Mészöly eldöntötte, hogy] Csertőit és Vincze Istvánt állítja be csatárnak
(1995 Magyar Hírlap)
2a. (rég)
〈vmely méltóságba, tisztségbe〉 beiktat vkit
[Haller József gróf] a F-Ispányi méltóságba … bé-állíttatott
(1780 Magyar Hírmondó)
A’ többi tisztek […] kir.királyi megerősitést nem kivánó hivatalaikba nyomban beállittattak
(1841 Pesti Hírlap)
A leánt csakhamar béállitották a kirájságba
(1862 Vadrózsák)
2b.
〈gépet, járművet stb.〉 működtetni kezd, üzembe helyez
[a sereg] erőszakkal törekedett a hidat beállítani, melynek két csolnakjai félre voltak vonva a pesti oldalon
(1831 Kazinczy Ferenc)
[a legnagyobb fagyapotkészítő telep] a gr.gróf Forgách-féle Kokován, hol 10 gép van beállítva
(1894 PallasLex.)
háború esetén Párisból 10 nap alatt 1,5 millió embert tudnak eltávolítani. E célra naponként 400 vonatot állítanak be
(1938 Riadó!)
A bútorlapokat előállító gyárban másfél milliárd forintos beruházással a már meglévő két gépsor mellé egy harmadikat is beállítanak
(1997 Magyar Hírlap)
2c.
〈haszonállatot〉 tartani kezd
Jövő őszre már annyi kukoricája lesz a városnak, hogy tízezer sertést beállíthat
(1932 Móricz Zsigmond)
Gazdaságukat átformálják állattenyésztő szövetkezetté, 120 újabb szarvasmarhát fognak beállítani
(1958 Népszabadság szept. 3.)
azért kaptak 2000 forint támogatást, ha tenyészüszőket állítottak be
(1993 Országgyűlési Napló)
2d.
〈tevékenységet〉 elkezd, megindít
elárulta, hogy neki a rizs nem is arra kell, hogy kereskedelembe bocsássa, hanem kacsatenyésztést fog a tavaszon beállítani
(1932 Móricz Zsigmond)
Állítson be egy kísérletsorozatot ribizlilével
(1964 Domahidy Miklós)
[a vizsgálatot] Mátyás Csaba, a soproni egyetem genetikaprofesszora állította be jó negyedszázaddal ezelőtt
(1997 Természet Világa)
2e. (rég)
〈intézményt〉 megalapít, létrehoz
Hiszik-é, a’ kiket ez a’ panasz illet, a’ töle bé-allíttatott [!] Szentségek erejét?
(1777 Molnár János)
Sz.Szent István K.király az Esztergomi Érsekséget bé-állitván
(1783 Molnár János)
Ezen javallás eránt, minthogy még a’ Képviselk Háza annak rende szerént beállítva nem vala, semmi végzést nem tehetett
(1815 Hazai és Külföldi Tudósítások)
3. tárgyas
〈eszközt, szerkezetet〉 vmely célnak megfelelő állásba, állapotba állít v. helyez
A szélkereket megfelelő szabályzó készülék önműködőleg beállítja a szél erősségéhez képest
(1897 PallasLex.)
A pap éppen a fényképezőgépét állította be
(1945 Bözödi György)
dudorászva állítja be hajnalra a vekkert
(1969 Rákosy Gergely)
A beállított időzítőszerkezet menthetetlenül felrobbantja a bombát
(1995 Magyar Hírlap)
3a.
〈eszközt, jelenséget〉 helyes állásba igazít, megfelelő működési módba juttat
szakműhelyben még ma is néhány száz forintért beállítják a fékeket, hogy legalább egyenletesen fogjanak
(1994 Magyar Hírlap)
a kóros szénhidrát-anyagcsere szinte hajszálpontosan beállítható
(1995 Magyar Hírlap)
3b.
(számszerű) értéket, tulajdonságot〉 vmely módszerrel, művelettel v. vmely berendezés (erre alkalmas szerkezetével) megszab, meghatároz, ill. úgy igazít, hogy megfelelő legyen
Speciális parancsokkal a képernyő formátumát […] és színeit is beállíthatom
(1987 Pajor Gábor)
az üzemanyag oktánszámát gondosan beállítják, míg a tüzelőolajét nem
(1995 Magyar Hírlap)
a magassági szöget kurblival lehetett beállítani
(1996 Természet Világa)
[az új technológia] automatikusan beállítja a legjobb képminőséget
(1997 Magyar Hírlap)
3c.
〈ingadozó szintet, jelenséget〉 vmilyen értéken tart
a zárásban megkötött üzlet állította be 0,28 forinttal alacsonyabbra az augusztusi jegyzés szintjét
(1995 Magyar Hírlap)
[a terhes nő] beállított vércukor-szintje
(1998 Magyar Hírlap)
4. tárgyas (Ars)
az ábrázolás céljának megfelelő testhelyzetbe, testtartásba állít, igazít vkit
– És nézted, amíg a piktor ezeket lefesti? – De még segítettem is őket [ti. a meztelen modelleket] beállítani
(1903 Jókai Mór)
a vászon ki volt feszítve és mégegyszer beállított engem
(1933 Erdős Renée)
ami mindenkinek a műtermi fotózásról eszébe jut, az az, hogy a fényképész beállítja a modellt
(1996 Magyar Hírlap)
4a. (Szính, Film)
〈jelenetet, színdarabot, előadást〉 a szereplők hely(zet)ének, mozgásának, stílusának kijelölésével megrendez
Tönnegen Hjalmár szerepét játszotta, azon a majdnem vígjátéki hangon […], amelyre az egész darabot beállították
(1908 Kéri Pál)
a haláltánc, amelyet a rendező itt beállított, megrendítette a nézőket, bár kissé hosszadalmas volt
(1937 Mohácsi Jenő)
[a rendelkezőpróbák során] a rendező jelenetről jelenetre haladva ismerteti elképzeléseit és beállítja a leendő előadást
(1993 A magyarság kézikönyve)
4b.
〈bemutatásra szánt személyt v. jelenséget〉 vmely nézőpontba v. környezetbe helyez
csak a szocialista publicisztika tudja a dolgokat nagy történelmi perspektívába beállítani
(1908 Bíró Lajos)
[Gárdonyi] szemügyre veszi a silány falusi embert is, de amikor beállítja egy-egy kis történetének középpontjába, nem turkál a szennyben
(1940 Pintér Jenő)
[Molnár Antal] könyvében magyar történeti távlatba állítja be [Bartók] alakját
(1973 Gál István)
5. tárgyas
vmely szempont, nézőpont v. érdek szerint célzatosan vmilyennek v. vhogyan bemutat, feltüntet vkit v. vmit
Olvashatsz utána száz történelmet, Apaffy vagy Teleki Mihály mégis csak az marad, a minek Jókai állította be
(1905 Mikszáth Kálmán)
Varkovics természetesen úgy akarja beállítani a dolgot, ahogy neki kedvező
(1950 Győry Dezső)
[Aquinói Szent Tamást] nem elégítik ki azok a kísérletek, amelyek az Isten létét közvetlenül nyilvánvaló igazságként igyekeznek beállítani
(1977 Gecse Gusztáv)
6. tárgyas beállít vmire (vonzat n. is)
vmely tevékenységre vkit, ill. vmely (egyoldalú) működésre vmit felkészít, képessé tesz
a cukoroldatot bizonyos sűrüség mellett élesztő hozzáadásával erjedésre beállítják
(1897 PallasLex.)
mezőgazdaságunk nem igazodott a háború utáni változott viszonyokhoz, maradt, ami azelőtt volt: gabonaexportra beállítva
(1937 Takács József)
a honi légvédelemre beállított három vadászszázad helyzetét vizsgálták
(1992 Szabó Miklós)
6a. beállít vmire
vmely várható eseményre felkészít vkit
Ez a nem várt fordulat teljesen megzavarta. Idegzetét erre nem bírta beállítani
(1920 Dóczy Jenő)
Beállítottam magam minderre, s nem csinálok hiúsági kérdést abból, hogy szeretnek vagy éppenséggel nem szeretnek az emberek
(1995 Magyar Hírlap)
7. tárgyas
〈terv(ezett tevékenység)et〉 (vmely időpontra) kitűz
végre-valahára megindul a keresztény balkán-szövetség háborúja, egyrészt a török ellen, de másrészt, a beállított terv szerint, a szerbeknek az Adria felé vonuló csapatai révén az osztrák–magyar érdekszféra, az osztrák–magyar balkáni törekvés ellen
(1913 Blaskovich Sándor)
az addig 4–6 közé eső munkaszakaszt 6 óra utánra próbálom beállítani
(1962 Németh László²)
7a.
〈költségvetésben vmely összeget vmilyen célra〉 előirányoz, biztosít
Az akadémia költségvetésében az 1892. évre személyi járandóságok címén 43,666 frtforint […] van beállítva
(1893 PallasLex.)
A költségvetés összesen, személyi járandóságokkal és egyéb kiadásokkal együtt 314.600 pengőt állít be az iparfelügyelet költségeire
(1937 Ákos László)
Szokás, hogy mind a személyi, mind a tárgyi tételekhez bizonyos tartalékkeretet is beállítanak, ez idő szerint 7%-ot
(1979 Varga György)
8. tárgyas
〈beteg(ség)et orvos〉 kezel
a legjobban beállított cukorbetegeknél is ötször-tízszer gyakoribb idős korban a végtagerek meszes szűkülete
(1994 Magyar Hírlap)
jól beállított magas vérnyomás betegség
(1997 Magyar Hírlap)
65 jól beállított, a diétát fegyelmezetten tartó cukorbeteg
(1998 Magyar Hírlap)
8a.
〈orvos betegnek kezelést〉 elrendel, ill. 〈gyógyszer(fajtá)t〉 bizonyos mennyiségben előír
Az importkorlátozás azt is jelenti, hogy a cukorbetegek egy része nem jut a már beállított inzulinfajtához
(1986 Losonczi Ágnes)
orvosa a krízisintervenciós osztályon csak beállította a gyógyszereit, de több ideje nem volt rá
(1995 Magyar Hírlap)
Nyilvánvaló, egy újonnan beállított inzulinkezelés esetében nem lenne célszerű állati inzulint választatni [!], az állati inzulinon lévő betegeket pedig fokozatosan át kell állítani humán inzulinra
(1996 Magyar Hírlap)
8b. beállít vmire
〈beteget〉 vmely gyógyszerrel tartósan kezel
egy inzulinra beállított ötéves kisfiút egy természetgyógyásznő úgynevezett Kuhne-terápiával kezelt
(1997 Természet Világa)
A szakrendeléseken és a kórházakban a betegeket beállítják valamilyen gyógyszerre
(1999 Magyar Hírlap)
9. tárgyas (rendsz. hat-i ign-i alakban) (biz)
olyan mennyiségű szeszes itallal itat vkit, hogy az lerészegedik, berúg
Boros kedvben vannak. Egy kis erdőn jőnek vissza, Immár jócskán beállitva, Ugyan kurjogatnak
(1892 Versényi György)
[A hivatalnokot] egy lump dijnoktársa újév első napján a kávéházba csábitotta, akkor tisztességesen beállitották
(1895 Gaál Mózes¹)
Dülöngél, többször megáll. Na, gondolom, ez is jól be van állítva
(1969 Mándy Iván)
van, aki ennek a közös tatai hétnek az első napján beállítja magát és a végéig úgy marad
(1998 Magyar Hírlap)
10. tárgyas
olyan teljesítményt nyújt v. eredményt ér el, amelyhez hasonló jót, ill. rosszat eddig még nem mértek v. tapasztaltak
A sport nyelvben beállítja a rekordot; megdönti
(1932 Balassa József)
[Daryl Beattie] újabb pályacsúcsot beállítva a kilencedik körben ért Doohan és Cadalora mögé
(1995 Magyar Hírlap)
[A Richter papírja] a nap végére végül is beállította új, 3600 forintos rekordját
(1996 Magyar Hírlap)
Hétfőn az euró még az egy héttel korábban beállított történelmi mélypontja fölött ingadozott kevéssel
(1999 Magyar Hírlap)
10a. (Sp, átv is)
〈az érvényes csúccsal azonos (vég)eredményt〉 elér vki
[Holmes] 1985 derekán 48. győzelmes mérkőzése után ott tart, hogy következő diadalával beállíthatja a legendás Marciano rekordját
(1989 Tények könyve)
Rózsavölgyi 2000 és 1500 méteren világcsúcsot döntött, 1000 méteren beállította azt
(1995 Magyar Hírlap)
A Soproni Sörgyár [részvénye] 5300 forintra kapaszkodott – ezzel korábbi árfolyamrekordját állította be
(1997 Magyar Hírlap)
10b. (Sp)
〈meccsen végeredményt〉 az utolsó gól belövésével meghatároz
A találkozó végén Kovács átadásából Hamar állította be a végeredményt (4-1)
(1994 Magyar Hírlap)
[Hierro] a 90. percben bámulatos szabadrúgásgóllal állította be a végeredményt
(2000 Magyar Hírlap)
11. tárgyas (rég)
〈folyamatot〉 leállít, beszüntet
[A gyárak] nem csak fizetéseiket, de a munkát is beállitani kénytelenitettek
(1859 Beniczky Lajos)
[az orvos] kevés időre beállitá a kínzást
(1863 Lauka Gusztáv)
Beállította az előadást. […] Sült németesség ebből: „Er hat die Vorstellung eingestellt.”
(1905 Kenedi Géza)
[a beállít szó] használata helytelen abban az értelemben: megszüntet, abbahagy. Tehát ne mondjuk, hogy beállították a munkát
(1932 Balassa József)
12. tárgyas (kissé rég)
〈új elemként vmit〉 vmely nagyobb egész részévé tesz
Béni bácsi nem gondolt egyebet, mint hogy a római pápa az ő kedvéért most még egy sátoros ünnepet állított be az esztendőbe
(1871 Jókai Mór)
Matlekovits Sándornak bőséges alkalma van ipari ügyekben tapasztalatok és megfigyelések gyűjtésére, mégis, mikor azok feldolgozására kerül sor, akkor a külföldi írók megállapításait minden mélyebb átgondolás nélkül beállítja műveibe
(1911 Faragó Miksa)
az adórendszerbe új tételeket kell beállítani
(1912 Boross László)
13. tárgyatlan
(váratlanul) megérkezik, bemegy v. belátogat vhova v. vkihez
Minden vasárnap délután hűségesen beállított a kocsmába Márton
(1847 Petőfi Sándor)
Egy nap a liberális jelölthöz beállít egy híve
(1869 Toldy István)
Titusz személyesen nyitott ajtót, mikor Jámbor a mondott időben beállított
(1942 Németh Andor)
[karácsonykor] napokig itt vannak unokástól fiamék, lányomék, beállítanak rokonok, barátok
(1995 Magyar Hírlap)
13a. (vál)
〈vmely időszak v. állapot〉 bekövetkezik, ill. megkezdődik
Egyszer aztán a sztrájkolókhoz beállított a szükség
(1894 Thury Zoltán)
Az évszakok beállítanak és elköszönnek
(1932 Németh László²)
újból beállított a fagy
(1968 Eörsi István)
Sz: beállítatlan
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beállítandó, beállított, beállíttat, béállíttatik; ÚMTsz.

Beállítások