beír ige 1a

1. ts (tárgy n. is) ’〈adatot, szöveget e célra való könyvben, okmányban, rovatban〉(kézzel) írva rögzít’ ❖ El törlhetetlen betkkel írja bé egy mennyei kéz az  ſzámadásokat az élet’ könyvébe, melly az utólsó napon fog meg nyittattatni (1790 Péczeli József ford.–Hervey 7267022, 266) | [a gazdatiszt-jelölt iú] nappal a munkások után lát (vagy jár), este a robotokat beírja, éjjel szürön hál (1842 Mezőgazdaság és agrártársadalom C3081, 28) | A húsvizsgálónak a vágólajstrom jegyzet rovatába […] be kell írni azt, hogy az adó lerovatott (1934 Állategészségügyi törvények és rendeletek 1051002, 66) | ha kedve támad az alkotóval is beszélgethet, mi több, beírhat a vendégkönyvbe is (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. ts ’〈vmely összeget kiadásként, bevételként, tartozásként stb.〉 vhova bejegyez’ ❖ minden helységnek könyvecskéje lesz, melybe tartozása […] beiratik (1841 Kossuth Lajos CD32) | ügyvéd úr nyomban öt forintot ír be a kontómra értekezés a féllel címen (1924 Krúdy Gyula CD54) | Az idei bevallásban […] az éves kötelezettség 90 százalékának megfelelő összeget kell beírni a pénzforgalmi teljesítéstől függetlenül (1996 Figyelő CD2601).

1b. ts ’〈tanár vkinek minősítést v. érdemjegyet〉 ad, és e tényt erre való könyvben, füzetben írásban rögzíti’ ❖ kinek 5 „r” van beirva, az délutánig bezáratik (1865 Tanodai Lapok 8666001, 268) | Beirtak neki egy szekundát (1927 Markovits Rodion 9423002, 55) | írjon be egyest, ha gondolja (1997 Magyar Hírlap CD09).

1c. ts ’〈osztálykönyvbe tanár tanulót〉 mint hiányzót bejegyez, ill. mint vmely vétség elkövetőjét (és az érte kiszabott büntetést) bejegyzi’ ❖ Nyámnyám tegnapelőtt beírta az osztálykönyvbe, mert megintés után is csacsogott (1912 Ambrus Zoltán CD10) | [Némethy] tüstént észreveszi, ha hiányzik, szó nélkül beírja az osztálykönyvbe, aztán kezdődik a kunyorálás, hazudozás jobbra-balra, orvosi bizonyítvány és a többi (1923 Molnár Ákos CD10).

1d. tn ’〈tanár ellenőrzőkönyvbe〉(intő, figyelmeztető stb. formájában) a szülőknek tájékoztató üzenetet ír a tanulóval kapcs. magatartásbeli, szorgalmi stb. problémá(k)ról’ ❖ [Vali néni] beírt az ellenőrzőmbe, hogy sajnos nagyon szétszórt vagyok (1980 Janikovszky Éva 1071001, 13) | Valamikor első iskolás napjaim egyikén az óra kellős közepén […] fölálltam, és kimentem az udvarra futballozni. Ennek természetesen az lett a következménye, hogy a tanító néni beírt az ellenőrző könyvembe (1999 Magyar Hírlap CD09).

1e. ts (ritk) ’〈jelet, ábrát〉 berajzol vhova’ ❖ ne hideg érczbe, kőbe: Szivekbe írd be képedet (1889 e. Reviczky Gyula C3628, 152) | a fekete tussal ábrázolt dragonyossisak is készen volt már, tehát sisak alá és gallér fölé írták be a fejet s a fejre rá az állat átfogó lakkos szíjat (1934 Nagy Lajos 9472007, 129) | a városi térképbe beírt, piros ceruzás kereszteket piros tintával, nullkörzővel kellett átrajzolnia (1991 Terplán Zénó CD30).

2. ts ’〈jelet, szövegrészt vmely (nagyobb) szövegbe〉 írva annak (pótlólag) részévé teszi’ ❖ Ez az esküvés formája, deákúl van az Orſzág törvénykönyvébe beírva, de azt Hunyadi Magyarúl mondotta el, mivel, a’ mint írják, ő deákúl nem tudott (1802 e. Budai Ferenc 7060006, 259) | kért, hogy a levélbe ne felejtsem beírni az üzenetét (1924 Laczkó Géza CD10) | De csak annyit káromkodhat meg mérgelődhet, amennyi be lesz írva a szerepbe (1945 Darvas József 9101012, 245) | [felülíráskor] a beírt karakter ráíródik arra (és annak helyére kerül), ahol éppen a kurzor áll (1987 Pajor Gábor 1116001, 32) | Írd be a mondatokba a hiányzó határozott névelőt! (2000 Magyar Hírlap CD09).

2a. (átv is) ’〈(történeti) emlékezetben〉(vmely tette, műve v. teljesítménye révén) megörökítve megtart vkit; beleír’ ❖ Talám hogy más lármát indítók’ ſzámába Írhatná-bé magát Hiſtóriájába (1790 Mátyási József 7221017, 131) | [Verona kövei] tartogatják az emlékeit a világtörténetbe vérrel beírt nevű nagy uralkodóiknak (1887 Jókai Mór CD18) | írják be íly anyák fiát a hon dicső történetébe (1943 Radnóti Miklós ford.–La Fontaine 9543237, 45) | Mivel írta be nevét Gábor Áron ily kitörölhetetlenül a szívekbe? (1972 Beke György 9037001, 125).

3. ts ’vmely listába, vkik v. vmik közé számontartás, előjegyzés stb. céljából (a nevét bejegyezve) felvesz vkit, vmit’ ❖ [Nagy Sándor] azt kérte vólna, hogy […] tet az Iſtenek Számába bé-irják (1785 Lethenyei János ford. 7209004, 94) | amit odahordottak, azt nem volt szabad a számtartónak a számadásba beírni (1823 Fogarasi Sámuel 7109005, 149) | Engem gazdatisztnek irt be, te magadat gazdasági gyakornoknak irasd be (1876 Vadnay Károly 8501003, 65) | aznapra nem voltak beírva vadászatra. Engedély nélkül lőttek tehát egy 130 kilós, óriási agyarú [vaddisznót] (1996 Magyar Hírlap CD09).

3a. (/ritk) ’〈oktatási intézménybe, tanfolyamra〉(diákként, hallgatóként) nyilvántartásba vesz, bejegyez vkit’ ❖ Az igazgató tiszte: beirni az ujonnan jött tanitványokat, kiadni a bizonyitványokat (1848 Tavasi Lajos 8469011, 131) | A VI. kerületi állami reálban beirtak összesen: 409 tanulót (1900 Budapesti Hírlap szept. 2. C0055, 8) | Csökkent az óvodás gyermekek száma is; a 10 ezer 44 óvodába beírt gyermek 2 százalékkal kevesebb az 1995. évinél (1997 Magyar Hírlap CD09).

3b. (rég) ’vmely testületbe felvesz vkit’ ❖ [egy író sem fogja hinni, hogy] eggy Írónak Munkáján tett Erſzak által lehet beíratni a’ Tudósok’ Karai közzé (1794 Kármán József² 7165023, 307) | a’ fiadat biz eddig be is írták [katonának] (1834 Kovács Pál² C2770, 169) | a „Természettudományi társulat” tagjává be valék irva (1876 Táncsics Mihály 8463016, 149).

4. ts ’〈üres lapot, könyvet v. könyvben, lapon üres részt, rovatot〉 teleír, ill. kitölt’ ❖ Hát Pétsi Fábrynak mit mondjak tettérl? Hány könyvet írjak-bé sok gyzedelmérl? (1790 A mostani török háborúnak rövid históriája C4318, 7) | 20–25 iv papirost beir akár maga, akár pedig más gondolataival s azt kinyomatja, árultatja, elajándékozza (1836 Táncsics Mihály 8463009, 204) | Szabó tanár elvtárs beírta az osztálykönyvet (1953 Asztalos István C3634, 15).

4a. (rég, átv is) ’〈jelekkel, ábrákkal〉 telerajzol vmit’ ❖ egy jelekkel beírt fekete ajtó (1835 Bárány Boldizsár C0781, 20) | Pillámat [az álom] beírja mozgó képeivel (1847–1852 Arany János CD01) | jelképekkel beirják a tojást (1873 Orbán Balázs C3357, 146).

5. tn (/biz) ’〈vmely (illetékes) hivatalnak, intézménynek, újságnak stb.〉 vmely ügyben levelet, üzenetet ír’ ❖ Ezekre a Pap maga be ir Kolosvárra (1814 Cserey Farkas² C2565, 193) | a jó úr … beírt a Kollégiumba, hogy küldjenek ki hozzájok valami alkalmas iút tanárnak (1887 Baksay Sándor C0730, 12) | Az nem egyszerűen úgy van, hogy az olvasó beír, ő kit választana a Magyar Hírlap hagyományos díjkiosztásán az év emberének (2000 Magyar Hírlap CD09).

6. ts (mn-i ign-i alakban) (Mat) ’〈(szabályos) síkidomot, testet〉 másik síkidomba, testbe olyan módon szerkeszt, ill. másik síkidomon, testen belül úgy határoz meg, hogy az bizonyos, az érintkezési pontjaikra vonatk. feltételeknek megfeleljen’ ❖ Egy kör körülírt és beírt rendes sokszögökről (1868 Komnenovich Sándor C6820, 138) | A tetraederbe beírható gömbökről (1881 Klug Lipót CD27) | [Éliede Beaumont] a hegységek fellépését szigoruan geometriai és kristallografiai alapon vélte levezethetni, még pedig egy a földgömbbe beírt szabályos ikozaéderből [= húsz szabályos háromszög által határolt mértani testből] kiindulva (1911 RévaiNagyLex. C5698, 741) | Állítsunk merőlegest a szárra a beírható kör középpontjából (2000 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beíratik, beírt; ÚMTsz.

beír ige 1a
1. tárgyas (tárgy n. is)
〈adatot, szöveget e célra való könyvben, okmányban, rovatban〉 (kézzel) írva rögzít
El törlhetetlen betkkel írja bé egy mennyei kéz az  ſzámadásokat az élet’ könyvébe, melly az utólsó napon fog meg nyittattatni
(1790 Péczeli József ford.Hervey)
[a gazdatiszt-jelölt iú] nappal a munkások után lát (vagy jár), este a robotokat beírja, éjjel szürön hál
(1842 Mezőgazdaság és agrártársadalom)
A húsvizsgálónak a vágólajstrom jegyzet rovatába […] be kell írni azt, hogy az adó lerovatott
(1934 Állategészségügyi törvények és rendeletek)
ha kedve támad az alkotóval is beszélgethet, mi több, beírhat a vendégkönyvbe is
(1995 Magyar Hírlap)
1a. tárgyas
〈vmely összeget kiadásként, bevételként, tartozásként stb.〉 vhova bejegyez
minden helységnek könyvecskéje lesz, melybe tartozása […] beiratik
(1841 Kossuth Lajos)
ügyvéd úr nyomban öt forintot ír be a kontómra értekezés a féllel címen
(1924 Krúdy Gyula)
Az idei bevallásban […] az éves kötelezettség 90 százalékának megfelelő összeget kell beírni a pénzforgalmi teljesítéstől függetlenül
(1996 Figyelő)
1b. tárgyas
〈tanár vkinek minősítést v. érdemjegyet〉 ad, és e tényt erre való könyvben, füzetben írásban rögzíti
kinek 5 „rrossz” van beirva, az délutánig bezáratik
(1865 Tanodai Lapok)
Beirtak neki egy szekundát
(1927 Markovits Rodion)
írjon be egyest, ha gondolja
(1997 Magyar Hírlap)
1c. tárgyas
〈osztálykönyvbe tanár tanulót〉 mint hiányzót bejegyez, ill. mint vmely vétség elkövetőjét (és az érte kiszabott büntetést) bejegyzi
Nyámnyám tegnapelőtt beírta az osztálykönyvbe, mert megintés után is csacsogott
(1912 Ambrus Zoltán)
[Némethy] tüstént észreveszi, ha hiányzik, szó nélkül beírja az osztálykönyvbe, aztán kezdődik a kunyorálás, hazudozás jobbra-balra, orvosi bizonyítvány és a többi
(1923 Molnár Ákos)
1d. tárgyatlan
〈tanár ellenőrzőkönyvbe〉 (intő, figyelmeztető stb. formájában) a szülőknek tájékoztató üzenetet ír a tanulóval kapcs. magatartásbeli, szorgalmi stb. problémá(k)ról
[Vali néni] beírt az ellenőrzőmbe, hogy sajnos nagyon szétszórt vagyok
(1980 Janikovszky Éva)
Valamikor első iskolás napjaim egyikén az óra kellős közepén […] fölálltam, és kimentem az udvarra futballozni. Ennek természetesen az lett a következménye, hogy a tanító néni beírt az ellenőrző könyvembe
(1999 Magyar Hírlap)
1e. tárgyas (ritk)
〈jelet, ábrát〉 berajzol vhova
ne hideg érczbe, kőbe: Szivekbe írd be képedet
(1889 e. Reviczky Gyula)
a fekete tussal ábrázolt dragonyossisak is készen volt már, tehát sisak alá és gallér fölé írták be a fejet s a fejre rá az állat átfogó lakkos szíjat
(1934 Nagy Lajos)
a városi térképbe beírt, piros ceruzás kereszteket piros tintával, nullkörzővel kellett átrajzolnia
(1991 Terplán Zénó)
2. tárgyas
〈jelet, szövegrészt vmely (nagyobb) szövegbe〉 írva annak (pótlólag) részévé teszi
Ez az esküvés formája, deákúl van az Orſzág törvénykönyvébe beírva, de azt Hunyadi Magyarúl mondotta el, mivel, a’ mint írják, ő deákúl nem tudott
(1802 e. Budai Ferenc)
kért, hogy a levélbe ne felejtsem beírni az üzenetét
(1924 Laczkó Géza)
De csak annyit káromkodhat meg mérgelődhet, amennyi be lesz írva a szerepbe
(1945 Darvas József)
[felülíráskor] a beírt karakter ráíródik arra (és annak helyére kerül), ahol éppen a kurzor áll
(1987 Pajor Gábor)
Írd be a mondatokba a hiányzó határozott névelőt!
(2000 Magyar Hírlap)
2a. (átv is)
(történeti) emlékezetben〉 (vmely tette, műve v. teljesítménye révén) megörökítve megtart vkit; beleír
Talám hogy más lármát indítók’ ſzámába Írhatná-bé magát Hiſtóriájába
(1790 Mátyási József)
[Verona kövei] tartogatják az emlékeit a világtörténetbe vérrel beírt nevű nagy uralkodóiknak
(1887 Jókai Mór)
írják be íly anyák fiát a hon dicső történetébe
(1943 Radnóti Miklós ford.La Fontaine)
Mivel írta be nevét Gábor Áron ily kitörölhetetlenül a szívekbe?
(1972 Beke György)
3. tárgyas
vmely listába, vkik v. vmik közé számontartás, előjegyzés stb. céljából (a nevét bejegyezve) felvesz vkit, vmit
[Nagy Sándor] azt kérte vólna, hogy […] tet az Iſtenek Számába bé-irják
(1785 Lethenyei János ford.)
amit odahordottak, azt nem volt szabad a számtartónak a számadásba beírni
(1823 Fogarasi Sámuel)
Engem gazdatisztnek irt be, te magadat gazdasági gyakornoknak irasd be
(1876 Vadnay Károly)
aznapra nem voltak beírva vadászatra. Engedély nélkül lőttek tehát egy 130 kilós, óriási agyarú [vaddisznót]
(1996 Magyar Hírlap)
3a. (/ritk)
〈oktatási intézménybe, tanfolyamra〉 (diákként, hallgatóként) nyilvántartásba vesz, bejegyez vkit
Az igazgató tiszte: beirni az ujonnan jött tanitványokat, kiadni a bizonyitványokat
(1848 Tavasi Lajos)
A VI. kerületi állami reálban beirtak összesen: 409 tanulót
(1900 Budapesti Hírlap szept. 2.)
Csökkent az óvodás gyermekek száma is; a 10 ezer 44 óvodába beírt gyermek 2 százalékkal kevesebb az 1995. évinél
(1997 Magyar Hírlap)
3b. (rég)
vmely testületbe felvesz vkit
[egy író sem fogja hinni, hogy] eggy Írónak Munkáján tett Erſzak által lehet beíratni a’ Tudósok’ Karai közzé
(1794 Kármán József²)
a’ fiadat biz eddig be is írták [katonának]
(1834 Kovács Pál²)
a „Természettudományi társulat” tagjává be valék irva
(1876 Táncsics Mihály)
4. tárgyas
〈üres lapot, könyvet v. könyvben, lapon üres részt, rovatot〉 teleír, ill. kitölt
Hát Pétsi Fábrynak mit mondjak tettérl? Hány könyvet írjak-bé sok gyzedelmérl?
(1790 A mostani török háborúnak rövid históriája)
20–25 iv papirost beir akár maga, akár pedig más gondolataival s azt kinyomatja, árultatja, elajándékozza
(1836 Táncsics Mihály)
Szabó tanár elvtárs beírta az osztálykönyvet
(1953 Asztalos István)
4a. (rég, átv is)
〈jelekkel, ábrákkal〉 telerajzol vmit
egy jelekkel beírt fekete ajtó
(1835 Bárány Boldizsár)
Pillámat [az álom] beírja mozgó képeivel
(1847–1852 Arany János)
jelképekkel beirják a tojást
(1873 Orbán Balázs)
5. tárgyatlan (/biz)
〈vmely (illetékes) hivatalnak, intézménynek, újságnak stb.〉 vmely ügyben levelet, üzenetet ír
Ezekre a Pap maga be ir Kolosvárra
(1814 Cserey Farkas²)
a jó úr … beírt a Kollégiumba, hogy küldjenek ki hozzájok valami alkalmas iút tanárnak
(1887 Baksay Sándor)
Az nem egyszerűen úgy van, hogy az olvasó beír, ő kit választana a Magyar Hírlap hagyományos díjkiosztásán az év emberének
(2000 Magyar Hírlap)
6. tárgyas (mn-i ign-i alakban) (Mat)
(szabályos) síkidomot, testet〉 másik síkidomba, testbe olyan módon szerkeszt, ill. másik síkidomon, testen belül úgy határoz meg, hogy az bizonyos, az érintkezési pontjaikra vonatk. feltételeknek megfeleljen
Egy kör körülírt és beírt rendes sokszögökről
(1868 Komnenovich Sándor)
A tetraederbe beírható gömbökről
(1881 Klug Lipót)
[Éliede Beaumont] a hegységek fellépését szigoruan geometriai és kristallografiai alapon vélte levezethetni, még pedig egy a földgömbbe beírt szabályos ikozaéderből [= húsz szabályos háromszög által határolt mértani testből] kiindulva
(1911 RévaiNagyLex.)
Állítsunk merőlegest a szárra a beírható kör középpontjából
(2000 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beíratik, beírt; ÚMTsz.

Beállítások