beférkőzik tn ige 14cbeférkezik (rég)

1. (ritk) ’vmely zsúfolt helyre képes bejutni és helyet találni benne vki’ ❖ A’ szoba tágas lévén, abba jól bé-férkeztünk jóllehet […] sok féle házi Eszközök voltak benne (1796 Teleki Domokos¹ C4105, 76) | A képviselőház tagjai csak nagy nehezen tudnak beférkőzni [a templomba], alig jut egy-kettőnek ülőhely (1896–1898 Gracza György CD45) | [a lelkészi irodában] gyűltek össze az érdeklődők, mégpedig oly nagy számban, hogy az érkezők alig tudtak beférkőzni a nagyterembe (1997 Magyar reformátusok CD1210).

1a. (rég) ’vmely szálláshelyre bejutva ott elhelyezkedik’ ❖ A méhek bé-férkezvén Téli lakó-hellyekbe (1779 Miháltz István ford.–Vanière C3101, 87) | a’ bőltsel beférkezett egy vendégfogadó házban (1798 Hatvani István² ford.–Anakreón C2032, 46) | fölkérem Főispán urat, hogy a somlyói várba az odarendelt 120 horvát hadifoglyot beférkeztetni s a lehetőségig őriztetésükről is gondoskodni sziveskedjék (1849 Kossuth Lajos CD32) | bementünk a városba és ott elhelyezkedtünk, kiki ahogy tudott, a hová beférkezhetett (1883 Matolai Etele C3055, 176).

2. (kissé rég) ’〈(áramló) anyag〉 vmely résen keresztül utat találva bekerül, bejut vhova(, és ott elterjed)’ ❖ [a méreg] így szivódván osztán be a’ vérbe, nem képes már ollyan mérgessen rontani a’ testi alkotmányt, mint ha amúgy egyenessen beférkezett vólna a’ testbe (1799 Kiss József¹ C2701, 13) | ha betegeik vannak, milly nehezen gyógyulnak ezek a miatt, hogy a napvilág jótékony sugárai nem férkőzhetnek be hozzájuk az arasznyi ablakon keresztűl (1843 Tarczy Lajos 8464002, 25) | az ablak hézagain át besüvöltött a szél. Akárhogy gittezték, fűrészporozták, spanyolviaszolták, vattázták, a szél beférkőzött (1915 Gárdonyi Géza C1823, 226) | az ártánybűz korántsem átallotta beférkőzni a tiszta szobák legébe (1920 Tersánszky Józsi Jenő CD10).

2a. ’〈állat〉(résen, ill. akadályon keresztül) bejut vhova(, és ott elhelyezkedik)’ ❖ valahol, egy résen beférkőzött a fenevad (1882 Petelei István C3486, 232) | az a gabona, amelybe [a fürkészek lárvái] beférkőztek, igen törékennyé válik, erősen meghajlik, másrészt annyira legyöngül, hogy sokkal kevesebb magot termel (1933 Az állatok világa ford. CD46) | sehogy se tudtam elképzelni, hogy a kukac miképp tud beférkőzni a dió kemény héjáról a belsejébe (1956 Csillag C0091, 1099) | [A tetvek] mindenütt ott voltak, minden rejtett zugba beférkőztek, zöld sapkám csak úgy szürkéllett, hemzsegett, majdhogy meg nem mozdult tőlük (1975 Kertész Imre² CD41).

3. ’vmely védett, zárt helyre v. területre (akadályon keresztül v. ellenállást legyőzve) idegenként bejut, és ott tevékenységet fejt ki vki’ ❖ A’ Várbéliek-is véllek ellenkeznek, Ölik vágják egy-mást a’ míg bé-férkéznek (1774 Vesmás Márton C4461, 42) | A’ Deák Nyelv vólt azaz [!] egy Út, melly által az Idegenek bé férkezhettek, és a’ Hivatalokra is fel juthattak Orſzágunkban (1790 Vedres István 7116012, 62) | az éjjeli látogatás mindig veszedelmes vállalkozás, kivált ha a két szerető fél már nagyon nagy meghittségig jutott s a legény a leánynak a szobájába is beférkőzhetik (1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | sikerült olykor rózsatolvajoknak beférkőzni a szent szigetre (1928 Krúdy Gyula C2839, 8) | Két oldalról törtetők igyekeztek beférkőzni az első sorba, s ez, természetesen, kavarodást idézett elő (1972 Podolszki József 2054012, 452).

3a. ’〈vmely zárt közösségbe〉(alattomban,) idegenként bejut, és ott tevékenységet fejt ki vki’ ❖ ezek, míg a Ministerek közé -nem férkeztenek, mind tsak az elbbi Ministereket okozták [= okolták] (1782 Magyar Hírmondó C0270, 476) | a Nemzeti Kaszinó volt a mi egyetlen várunk. De abba is beférkőzött az ellenség (1900 Jókai Mór CD18) | a szervezés rendszerint úgy történik, hogy a hivatalos megbízott (tanító, jegyző, irnok […]) beférkőzik a népkörbe (1937 Féja Géza 9138002, 58) | A főúri csoportnak ugyanis, ha meg akarta őrizni a Mátyás király halála után megkaparintott hatalmat és a vele járó jövedelmeket, le kellett választania magáról a soraiba beférkőzni kívánó középbirtokosokat (1994 Barta Gábor CD17).

3b. ’〈érzés, jelenség, szellemi hatás〉 újként v. idegenként bejut vhova, és ott elterjed’ ❖ a’ másokon való regnálás bé-férkezhetik, mindenekbe (1792 Őri Fülep Gábor ford.–Zimmermann C3375, 256) | [az Árpád-korban] sem a külföldi királyi arák, sem a velök hazánkba települt idegenek által semmi idegen nyelv be nem férkezhetett (1857 Vasárnapi Újság CD56) | Batu szivébe beférkezett a rettegés, midőn a Sajónál egymással szemközt állott a két tábor (1861 Szalay László 8419004, 47) | beférkőzött ide is – a kultura! (1895 Tanos Pál C4089, 122) | vigyázzanak, nehogy az ő [ti. Thurzó György] birtokaiba az ágostai hitvallással ellenkező idegen tanok és eretnekségek beférkőzzenek (1929 Szekfű Gyula CD42) | [a nacionalizmus] a történelmi tapasztalatok szerint nagyon is könnyen beférkőzik a friss önállóságra szert tett népek tudatában [!] (1991 Balla László 2038006, 48).

4. (pejor is) ’〈vkinek a jóindulatába, bizalmába stb.〉 férkőzik vki, (hízelgő) magatartásával a rokonszenvét vki megnyeri vkinek’ ❖ Elmegyek én magam az Óbesternéhez, sírva borúlok le anyai térgyéhez, s mindaddig békélek jótévő kezéhez, még beférkezhetek kegyelmes szívéhez (1804 Verseghy Ferenc CD01) | Ha egy kicsit hizelgsz szeszélyeiknek, kegyökbe könnyedén beférkezel (1869 Arany László ford.–Molière C3173, 125) | Ulysses rendkivüli képességei közé tartozott, hogy könnyűszerrel tudott beférkőzni idős nők és élemedett istennők kegyeibe (1952 Márai Sándor 9421019, 81) | Molière képmutatója, Tartuffe beférkőzik Pernelle asszony bizalmába (1983 Szalay Károly 1144011, 126).

Vö. CzF. beférkėzik; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. beférkezhetik, beférkezik

beférkőzik tárgyatlan ige 14c
beférkezik 14b (rég)
1. (ritk)
vmely zsúfolt helyre képes bejutni és helyet találni benne vki
A’ szoba tágas lévén, abba jól bé-férkeztünk jóllehet […] sok féle házi Eszközök voltak benne
(1796 Teleki Domokos¹)
A képviselőház tagjai csak nagy nehezen tudnak beférkőzni [a templomba], alig jut egy-kettőnek ülőhely
(1896–1898 Gracza György)
[a lelkészi irodában] gyűltek össze az érdeklődők, mégpedig oly nagy számban, hogy az érkezők alig tudtak beférkőzni a nagyterembe
(1997 Magyar reformátusok)
1a. (rég)
vmely szálláshelyre bejutva ott elhelyezkedik
A méhek bé-férkezvén Téli lakó-hellyekbe
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
a’ bőltsel beférkezett egy vendégfogadó házban
(1798 Hatvani István² ford.Anakreón)
fölkérem Főispán urat, hogy a somlyói várba az odarendelt 120 horvát hadifoglyot beférkeztetni s a lehetőségig őriztetésükről is gondoskodni sziveskedjék
(1849 Kossuth Lajos)
bementünk a városba és ott elhelyezkedtünk, kiki ahogy tudott, a hová beférkezhetett
(1883 Matolai Etele)
2. (kissé rég)
(áramló) anyag〉 vmely résen keresztül utat találva bekerül, bejut vhova(, és ott elterjed)
[a méreg] így szivódván osztán be a’ vérbe, nem képes már ollyan mérgessen rontani a’ testi alkotmányt, mint ha amúgy egyenessen beférkezett vólna a’ testbe
(1799 Kiss József¹)
ha betegeik vannak, milly nehezen gyógyulnak ezek a miatt, hogy a napvilág jótékony sugárai nem férkőzhetnek be hozzájuk az arasznyi ablakon keresztűl
(1843 Tarczy Lajos)
az ablak hézagain át besüvöltött a szél. Akárhogy gittezték, fűrészporozták, spanyolviaszolták, vattázták, a szél beférkőzött
(1915 Gárdonyi Géza)
az ártánybűz korántsem átallotta beférkőzni a tiszta szobák legébe
(1920 Tersánszky Józsi Jenő)
2a.
〈állat〉 (résen, ill. akadályon keresztül) bejut vhova(, és ott elhelyezkedik)
valahol, egy résen beférkőzött a fenevad
(1882 Petelei István)
az a gabona, amelybe [a fürkészek lárvái] beférkőztek, igen törékennyé válik, erősen meghajlik, másrészt annyira legyöngül, hogy sokkal kevesebb magot termel
(1933 Az állatok világa ford.)
sehogy se tudtam elképzelni, hogy a kukac miképp tud beférkőzni a dió kemény héjáról a belsejébe
(1956 Csillag)
[A tetvek] mindenütt ott voltak, minden rejtett zugba beférkőztek, zöld sapkám csak úgy szürkéllett, hemzsegett, majdhogy meg nem mozdult tőlük
(1975 Kertész Imre²)
3.
vmely védett, zárt helyre v. területre (akadályon keresztül v. ellenállást legyőzve) idegenként bejut, és ott tevékenységet fejt ki vki
A’ Várbéliek-is véllek ellenkeznek, Ölik vágják egy-mást a’ míg bé-férkéznek
(1774 Vesmás Márton)
A’ Deák Nyelv vólt azaz [!] egy Út, melly által az Idegenek bé férkezhettek, és a’ Hivatalokra is fel juthattak Orſzágunkban
(1790 Vedres István)
az éjjeli látogatás mindig veszedelmes vállalkozás, kivált ha a két szerető fél már nagyon nagy meghittségig jutott s a legény a leánynak a szobájába is beférkőzhetik
(1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
sikerült olykor rózsatolvajoknak beférkőzni a szent szigetre
(1928 Krúdy Gyula)
Két oldalról törtetők igyekeztek beférkőzni az első sorba, s ez, természetesen, kavarodást idézett elő
(1972 Podolszki József)
3a.
〈vmely zárt közösségbe〉 (alattomban,) idegenként bejut, és ott tevékenységet fejt ki vki
ezek, míg a Ministerek közé -nem férkeztenek, mind tsak az elbbi Ministereket okozták [= okolták]
(1782 Magyar Hírmondó)
a Nemzeti Kaszinó volt a mi egyetlen várunk. De abba is beférkőzött az ellenség
(1900 Jókai Mór)
a szervezés rendszerint úgy történik, hogy a hivatalos megbízott (tanító, jegyző, irnok […]) beférkőzik a népkörbe
(1937 Féja Géza)
A főúri csoportnak ugyanis, ha meg akarta őrizni a Mátyás király halála után megkaparintott hatalmat és a vele járó jövedelmeket, le kellett választania magáról a soraiba beférkőzni kívánó középbirtokosokat
(1994 Barta Gábor)
3b.
〈érzés, jelenség, szellemi hatás〉 újként v. idegenként bejut vhova, és ott elterjed
a’ másokon való regnálás bé-férkezhetik, mindenekbe
(1792 Őri Fülep Gábor ford.Zimmermann)
[az Árpád-korban] sem a külföldi királyi arák, sem a velök hazánkba települt idegenek által semmi idegen nyelv be nem férkezhetett
(1857 Vasárnapi Újság)
Batu szivébe beférkezett a rettegés, midőn a Sajónál egymással szemközt állott a két tábor
(1861 Szalay László)
beférkőzött ide is – a kultura!
(1895 Tanos Pál)
vigyázzanak, nehogy az ő [ti. Thurzó György] birtokaiba az ágostai hitvallással ellenkező idegen tanok és eretnekségek beférkőzzenek
(1929 Szekfű Gyula)
[a nacionalizmus] a történelmi tapasztalatok szerint nagyon is könnyen beférkőzik a friss önállóságra szert tett népek tudatában [!]
(1991 Balla László)
4. (pejor is)
〈vkinek a jóindulatába, bizalmába stb.〉 férkőzik vki, (hízelgő) magatartásával a rokonszenvét vki megnyeri vkinek
Elmegyek én magam az Óbesternéhez, sírva borúlok le anyai térgyéhez, s mindaddig békélek jótévő kezéhez, még beférkezhetek kegyelmes szívéhez
(1804 Verseghy Ferenc)
Ha egy kicsit hizelgsz szeszélyeiknek, kegyökbe könnyedén beférkezel
(1869 Arany László ford.Molière)
Ulysses rendkivüli képességei közé tartozott, hogy könnyűszerrel tudott beférkőzni idős nők és élemedett istennők kegyeibe
(1952 Márai Sándor)
Molière képmutatója, Tartuffe beférkőzik Pernelle asszony bizalmába
(1983 Szalay Károly)
Vö. CzF. beférkėzik; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. beférkezhetik, beférkezik

Beállítások