cári mn 1A3

1. ’cárhoz tartozó, a cárt v. az irányítása alatt álló birodalom hatalmát jelképező, ill. a cár birtokában levő 〈dolog〉’ ❖ a’ czári lakban átadattak a’ szultánnak szánt ajándékok, többek közt egy üveges hintó hat igen szép magyar lóval (1843 Pesti Hírlap CD61) | Halics fölött, a hegy gerinczén, mely a Dniester partján délről kelet felé terül, fekszik fölséges romjaiban a régi galicziai czári vár (1879 Sziklay János ford.–Sacher-Masoch 8447004, 3) | a sarokba vágta cári buzogányát (1886 Rákosi Viktor C3599, 50) | czári trón (1893 Győrffy József² C1966, 51) | fényes czári hintó (1899 Vay Sarolta C4393, 344) | cári vadaskertben (1929 Tersánszky Józsi Jenő 9706003, 145) | gyémántok a cári koronában (1948 Makai Imre ford.–Gogol 9418001, 50) | [A lóversenypályán] a nagy akadály épp a cári páholy előtt volt (1952 Németh László² ford.–Tolsztoj² 9485065, 218) | [Gorkijt] lelke legmélyéig felkavarta a cári palota előtt eldördülő sortűz, a holtan-véresen felbukó munkások látványa (1967 Radó György 9544001, 126) | A pusztítást nem a cári hadihajók végezték, hanem egy hatalmas erejű vihar döntötte el a fekete-tengeri csata sorsát [a krími háborúban] (1998 Természet Világa CD50).

1a. ’a cár uralkodó voltát, hatalmát és rangját jelölő, ill. cár által haszn., neki kijáró, őt megillető 〈cím, titulus〉’ ❖ Addig, míg Lajos a lengyel ügygyel foglalkodott, több magyar zászlóalj átkelt a Száván Szerbiába, hol akkor Duzsán István czári czímmel országolt (1861 Szalay László 8419005, 219) | [Ratiszláv] II. Kálmán (1257–1258) idejében a bolgár cári címet is felvette (1930 Hóman Bálint CD42) | [a cárrá kikiáltott Péter arra kényszerült,] hogy a cári címet megossza gyengeelméjű, félvak féltestvérével, Ivánnal (1997 Szvák Gyula CD58) | [Mogiljov] bevétele után módosult a cári titulus, „Fehér-Oroszország egyeduralkodója” címre (2000 Gebei Sándor CD58).

1b. ’ezzel a címmel felruházott’ ❖ a szentpétervári czári szinház (1858 Vasárnapi Újság CD56) | a szentpétervári czári orvos-sebészi akadémia (1899 Szinnyei József CD27) | [Nizsinszkij] a pocsolyák szélén ténfergett mindaddig, amíg a Cári Tánciskolába fel nem vették (1936 CD10) | Marina Romanova is táncosnő volt, otthonról ismerte tehát a világhírű cári balett hagyományát (1998 Magyar Hírlap CD09).

1c. (a) cár rokonságához, ill. az uralkodóházhoz tartozó 〈személy〉’ ❖ Czári, ’s Királlyi Fő Hertzegek (1807 Perecsényi Nagy László 8325013, 3) | a’ czári ház tagjai (1832 Jelenkor C0223, 112) | A czári párt, a két minisztert és száz főnyi kíséretöket fényesen megvendégelte [Rákóczi] (1910 Márki Sándor CD55) | A cári család élete iránt érdeklődtem (1911 Pásztor Árpád 9519003, 18) | cári rokonságig (1919 e. Buday Dezső CD10) | Avvakum mágikus személyes varázsával, akárcsak majdan Raszputyin, még a cári család hölgytagjaira is befolyást gyakorolt (1997 Szvák Gyula CD58).

1d. (a) cár által kinevezett, őt (és birodalmát) képviselő, ill. a cár szolgálatában álló v. a cár kíséretéhez tartozó 〈személy〉’ ❖ A’ Dina viznek tart mind a’ két Tzári Vezérség (1815 Perecsényi Nagy László C3469, 18) | a’ puskalövés egy a’ czári kisérethez tartozó ’s a’ kérdéses kocsin ülő udvari tiszt inasától eredett (1843 Pesti Hírlap CD61) | a magyar követség felhívásokat s pátenseket vitt magával, melyek Golowkín herczeg s czári miniszter közbejöttével már le voltak fordítva s íratva (1868 Hornyik János CD57) | Benyit a cári küldött hozzá. Szibériai hideg fut a tábornok tagjain végig; a cár küldötte majd mindig szomorú hírt hoz (1877 Mikszáth Kálmán 8312058, 186) | közvetlen szemtanutól, cári udvarhölgytől hallotta a cári család kegyetlen meggyilkolását (1929 Schöpflin Aladár CD10) | cári testőr (1955 Wessely László ford.–Tolsztoj¹ C4551, 16) | minden agrárszocialistában egy-egy kommunistát s minden kommunistában egy-egy anarchistát, ha ugyan nem egy-egy cári ügynököt [láttak] (1957 Hatvany Lajos 9229005, 448) | Puskin cári udvari apródként írta hazája irodalmának legszabadabb szellemű és nyelvű verseit (1985 Héra Zoltán 2007010, 317) | A szüleim oroszok voltak, nagyapám még a cári őrség tagjaként szolgált (1998 Lakáskultúra CD39).

1e. ’cártól eredő, cártól származó 〈dolog〉’ ❖ Tavaszelő 23-kán költ varsói levél szerint, czári ukáz következtében, Lengyelországba az orosz ezüst rubel hozatott be pénzegységül (1841 Pesti Hírlap CD61) | Levelet küld tehát, buzdító cári ígéretektől duzzadó levelet (1877 Mikszáth Kálmán 8312053, 179) | czári rendelettel amnestia lett kihirdetve, mely „bünbocsánatot” és bünfeledést igér mindazoknak, a kik május 13-káig a fegyvert leteszik (1894 e. Kossuth Lajos CD32) | Tessék csak végiggondolni ezt a cári ajánlatot (1905 Ady Endre 9003014, 75) | megszegi a cári parancsot (1953 Németh László² ford.–Tolsztoj¹ 9485068, 528) | A kapitánynak már kezében van a cári menlevél, amellyel külföldre szökhetne (1989 Csizner Ildikó 2046006, 15).

2. ’a cár fennhatósága alatt levő 〈terület〉, ill. olyan 〈birodalom, ország stb.〉, amelynek cárizmus az államformája’ ❖ A fegyverlobbanások fénye volt az egyedüli kivilágítása a cári fővárosnak (1879 Jókai Mór CD18) | izgató anakronizmus vonzott a cári birodalomba: ott még életben volt az ancien régime [= régi rendszer] (1939 Herczeg Ferenc 9241010, 176) | itt gyüjtötték össze a vámot, […] a postajövedelmet, a cári falvak és városok úrbérét (1953 Németh László² ford.–Tolsztoj¹ 9485067, 328) | a tiszaeszlári vérvádper […] jobban illett egy cári kormányzóságba, mint a nyíregyházi törvényszékre (1984 Cs. Szabó László 9093006, 546) | A cári Oroszországban az ukránságot egyáltalán nem ismerték el önálló nemzetnek (1991 Balla László 2038006, 49) | A cári impériumot a hadsereg, a nemesi közigazgatás (zemsztvo), bizonyos mértékig az ortodox egyház és a cárnak az égiektől eredeztetett hatalma fogta össze (1992 Kiss Károly² 2017005, 35).

2a. ’az orosz monarchiára, a cárizmusra jellemző’ ❖ S látom bús arczát Csernisevszkinek, Kit czári zsarnok-önkény számkivet (1889 e. Reviczky Gyula CD01) | szégyent éreztek hazájuk állapota felett s gyülöletet vittek magukkal haza a czári autocratia iránt (1894 e. Kossuth Lajos 8250007, 238) | E nagy föld meghódításában mi volt a döntő: a cári imperiálizmus, a konok pravoszlávia, a gazdasági feszítőerők, vagy a nép biológiai vitalitása? (1943 Veres Péter 2032011, 737) | cári zsarnokság (1946 Lukács György² 9405005, 46) | cári despotizmus (1995 Szabad György CD17).

2b. ’a cárizmus által létrehozott, fenntartott v. működtetett 〈intézmény v. testület〉’ ❖ a Petersburgi Czári cabinet (1805 Kazinczy Ferenc C2556, 331) | Itten jőnek minden czári seregek (1836 Székács József ford. C3908, 176) | A cári kormány egy engedetlenkedésre hajlamos északszibériai népet azzal fékezett meg, hogy egyszerüen nem küldött nekik bagót, meg pálinkát (1941 Illyés Gyula 9274079, 54) | cári börtönben (1949 Illyés Gyula 9274066, 11) | gyanút ébreszthetett a cári diplomácia vezetőiben (1994 Diószegi István CD58) | nem az orosz cári bürokrácia hagyományaira kell építkezni, amely […] a rosszat meghagyja, a jót megváltoztatja (1998 Országgyűlési Napló CD62).

2c. ’az az 〈időszak〉, amelyet a cár uralkodása, ill. ez az államforma jellemez’ ❖ Keletoroszországi mezőket, cári korszakot juttat eszünkbe, midőn a nyomorult béresek húzzák a kompot (1937 Féja Géza 9138004, 214) | [A gárdisták tisztjei,] nagyobbára grófok meg hercegek, arany vállpántot, ezüstcsíkos lovaglónadrágot viseltek, akárcsak a cári időkben (1949 Radó György ford.–Osztrovszkij 9544004, 23) | Azt hiszi, még mindig a cári világban élünk, ahol a tiszt uraknak minden disznóság meg volt engedve (1967 Sík Endre 9597002, 93) | javult Kijev és Tel-Aviv viszonya, amelyet nagyon megterheltek a cári érában elkövetett pogromok (1995 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. cár; ÉKsz.

cári melléknév 1A3
1.
cárhoz tartozó, a cárt v. az irányítása alatt álló birodalom hatalmát jelképező, ill. a cár birtokában levő 〈dolog〉
a’ czári lakban átadattak a’ szultánnak szánt ajándékok, többek közt egy üveges hintó hat igen szép magyar lóval
(1843 Pesti Hírlap)
Halics fölött, a hegy gerinczén, mely a Dniester partján délről kelet felé terül, fekszik fölséges romjaiban a régi galicziai czári vár
(1879 Sziklay János ford.Sacher-Masoch)
a sarokba vágta cári buzogányát
(1886 Rákosi Viktor)
czári trón
(1893 Győrffy József²)
fényes czári hintó
(1899 Vay Sarolta)
cári vadaskertben
(1929 Tersánszky Józsi Jenő)
gyémántok a cári koronában
(1948 Makai Imre ford.Gogol)
[A lóversenypályán] a nagy akadály épp a cári páholy előtt volt
(1952 Németh László² ford.Tolsztoj²)
[Gorkijt] lelke legmélyéig felkavarta a cári palota előtt eldördülő sortűz, a holtan-véresen felbukó munkások látványa
(1967 Radó György)
A pusztítást nem a cári hadihajók végezték, hanem egy hatalmas erejű vihar döntötte el a fekete-tengeri csata sorsát [a krími háborúban]
(1998 Természet Világa)
1a.
a cár uralkodó voltát, hatalmát és rangját jelölő, ill. cár által haszn., neki kijáró, őt megillető 〈cím, titulus〉
Addig, míg Lajos a lengyel ügygyel foglalkodott, több magyar zászlóalj átkelt a Száván Szerbiába, hol akkor Duzsán István czári czímmel országolt
(1861 Szalay László)
[Ratiszláv] II. Kálmán (1257–1258) idejében a bolgár cári címet is felvette
(1930 Hóman Bálint)
[a cárrá kikiáltott Péter arra kényszerült,] hogy a cári címet megossza gyengeelméjű, félvak féltestvérével, Ivánnal
(1997 Szvák Gyula)
[Mogiljov] bevétele után módosult a cári titulus, „Fehér-Oroszország egyeduralkodója” címre
(2000 Gebei Sándor)
1b.
ezzel a címmel felruházott
a szentpétervári czári szinház
(1858 Vasárnapi Újság)
a szentpétervári czári orvos-sebészi akadémia
(1899 Szinnyei József)
[Nizsinszkij] a pocsolyák szélén ténfergett mindaddig, amíg a Cári Tánciskolába fel nem vették
(1936 )
Marina Romanova is táncosnő volt, otthonról ismerte tehát a világhírű cári balett hagyományát
(1998 Magyar Hírlap)
1c.
(a) cár rokonságához, ill. az uralkodóházhoz tartozó 〈személy〉
Czári, ’s Királlyi Fő Hertzegek
(1807 Perecsényi Nagy László)
a’ czári ház tagjai
(1832 Jelenkor)
A czári párt, a két minisztert és száz főnyi kíséretöket fényesen megvendégelte [Rákóczi]
(1910 Márki Sándor)
A cári család élete iránt érdeklődtem
(1911 Pásztor Árpád)
cári rokonságig
(1919 e. Buday Dezső)
Avvakum mágikus személyes varázsával, akárcsak majdan Raszputyin, még a cári család hölgytagjaira is befolyást gyakorolt
(1997 Szvák Gyula)
1d.
(a) cár által kinevezett, őt (és birodalmát) képviselő, ill. a cár szolgálatában álló v. a cár kíséretéhez tartozó 〈személy〉
A’ Dina viznek tart mind a’ két Tzári Vezérség
(1815 Perecsényi Nagy László)
a’ puskalövés egy a’ czári kisérethez tartozó ’s a’ kérdéses kocsin ülő udvari tiszt inasától eredett
(1843 Pesti Hírlap)
a magyar követség felhívásokat s pátenseket vitt magával, melyek Golowkín herczeg s czári miniszter közbejöttével már le voltak fordítva s íratva
(1868 Hornyik János)
Benyit a cári küldött hozzá. Szibériai hideg fut a tábornok tagjain végig; a cár küldötte majd mindig szomorú hírt hoz
(1877 Mikszáth Kálmán)
közvetlen szemtanutól, cári udvarhölgytől hallotta a cári család kegyetlen meggyilkolását
(1929 Schöpflin Aladár)
cári testőr
(1955 Wessely László ford.Tolsztoj¹)
minden agrárszocialistában egy-egy kommunistát s minden kommunistában egy-egy anarchistát, ha ugyan nem egy-egy cári ügynököt [láttak]
(1957 Hatvany Lajos)
Puskin cári udvari apródként írta hazája irodalmának legszabadabb szellemű és nyelvű verseit
(1985 Héra Zoltán)
A szüleim oroszok voltak, nagyapám még a cári őrség tagjaként szolgált
(1998 Lakáskultúra)
1e.
cártól eredő, cártól származó 〈dolog〉
Tavaszelő 23-kán költ varsói levél szerint, czári ukáz következtében, Lengyelországba az orosz ezüst rubel hozatott be pénzegységül
(1841 Pesti Hírlap)
Levelet küld tehát, buzdító cári ígéretektől duzzadó levelet
(1877 Mikszáth Kálmán)
czári rendelettel amnestia lett kihirdetve, mely „bünbocsánatot” és bünfeledést igér mindazoknak, a kik május 13-káig a fegyvert leteszik
(1894 e. Kossuth Lajos)
Tessék csak végiggondolni ezt a cári ajánlatot
(1905 Ady Endre)
megszegi a cári parancsot
(1953 Németh László² ford.Tolsztoj¹)
A kapitánynak már kezében van a cári menlevél, amellyel külföldre szökhetne
(1989 Csizner Ildikó)
2.
a cár fennhatósága alatt levő 〈terület〉, ill. olyan 〈birodalom, ország stb.〉, amelynek cárizmus az államformája
A fegyverlobbanások fénye volt az egyedüli kivilágítása a cári fővárosnak
(1879 Jókai Mór)
izgató anakronizmus vonzott a cári birodalomba: ott még életben volt az ancien régime [= régi rendszer]
(1939 Herczeg Ferenc)
itt gyüjtötték össze a vámot, […] a postajövedelmet, a cári falvak és városok úrbérét
(1953 Németh László² ford.Tolsztoj¹)
a tiszaeszlári vérvádper […] jobban illett egy cári kormányzóságba, mint a nyíregyházi törvényszékre
(1984 Cs. Szabó László)
A cári Oroszországban az ukránságot egyáltalán nem ismerték el önálló nemzetnek
(1991 Balla László)
A cári impériumot a hadsereg, a nemesi közigazgatás (zemsztvo), bizonyos mértékig az ortodox egyház és a cárnak az égiektől eredeztetett hatalma fogta össze
(1992 Kiss Károly²)
2a.
az orosz monarchiára, a cárizmusra jellemző
S látom bús arczát Csernisevszkinek, Kit czári zsarnok-önkény számkivet
(1889 e. Reviczky Gyula)
szégyent éreztek hazájuk állapota felett s gyülöletet vittek magukkal haza a czári autocratia iránt
(1894 e. Kossuth Lajos)
E nagy föld meghódításában mi volt a döntő: a cári imperiálizmus, a konok pravoszlávia, a gazdasági feszítőerők, vagy a nép biológiai vitalitása?
(1943 Veres Péter)
cári zsarnokság
(1946 Lukács György²)
cári despotizmus
(1995 Szabad György)
2b.
a cárizmus által létrehozott, fenntartott v. működtetett 〈intézmény v. testület〉
a Petersburgi Czári cabinet
(1805 Kazinczy Ferenc)
Itten jőnek minden czári seregek
(1836 Székács József ford.)
A cári kormány egy engedetlenkedésre hajlamos északszibériai népet azzal fékezett meg, hogy egyszerüen nem küldött nekik bagót, meg pálinkát
(1941 Illyés Gyula)
cári börtönben
(1949 Illyés Gyula)
gyanút ébreszthetett a cári diplomácia vezetőiben
(1994 Diószegi István)
nem az orosz cári bürokrácia hagyományaira kell építkezni, amely […] a rosszat meghagyja, a jót megváltoztatja
(1998 Országgyűlési Napló)
2c.
az az 〈időszak〉, amelyet a cár uralkodása, ill. ez az államforma jellemez
Keletoroszországi mezőket, cári korszakot juttat eszünkbe, midőn a nyomorult béresek húzzák a kompot
(1937 Féja Géza)
[A gárdisták tisztjei,] nagyobbára grófok meg hercegek, arany vállpántot, ezüstcsíkos lovaglónadrágot viseltek, akárcsak a cári időkben
(1949 Radó György ford.Osztrovszkij)
Azt hiszi, még mindig a cári világban élünk, ahol a tiszt uraknak minden disznóság meg volt engedve
(1967 Sík Endre)
javult Kijev és Tel-Aviv viszonya, amelyet nagyon megterheltek a cári érában elkövetett pogromok
(1995 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. cár; ÉKsz.

Beállítások