csillagcsoport l. összetételként az alábbi szócikkben

csillag fn 3A2csellag (nyj)

1. ’a sötétedés beállta után a felhőtlen égbolton (szikrázó) fényes pontnak látszó égitest’ ❖ Az égnek fényes tſillagai, ámbár azok ſok ſzámtalanok, és ha mind együtt volnának, a’ napot-is mind világoſságal, mind nagyságal meg-halladnák (1773 Horányi Elek ford.–Nádasdy 7141004, 147) | A’ Tsillagok három réſzekre oſztatnak; úgymint, eggy helyben állókra, bújdoſókra, ’s Üstökös tsillagokra (1792 Mindenes Gyűjtemény 7457074, 3) | Azt mondják, ahányszor egy csillag leszalad, A földön egy ember élete megszakad (1844 Petőfi Sándor C3506, 194) | A csillagok is feljöttek már, ki-kibújva az esőfellegek mögül (1989 Kőbányai János 2039001, 6).

1a. (tbsz-ban, -ig raggal, hsz-szerűen) ’nagyon magasra’ ❖ Elég vólt oly, ki ifiukorban, letzkéjét se tutta, ’s othon azoknak tsudájára, kik tanították, ’s rólla semmit se reméllettek, böltsességét, tudománnyát a ragyogó tsillagokig vitte (1802 Bessenyei György¹ 7044042, 78) | ezen szittya népet nemcsak tündöklővé s nagyságossá tették névben, fényben, hanem a földkerekségén szerte áradó hirét egész a csillagokig emelték (1861 Szalay László 8419008, 484) | Sok versengő már visszalépett, mert a csillagokig hajtották az árát [a festménynek] (1948 Makai Imre ford.–Gogol 9418001, 45) | Miért vannak nálunk a kiváló szakértők és az illetékes hivatalok, ha nem figyelnek arra, hogy a tőzsdeindex a csillagokig száll? (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. (Csill) ’saját fényű, látszólag nem v. alig mozgó, az égboltnak ugyanazon helyén feltűnő égitest(ek felismerhető alakzatba foglalt halmaza); állócsillag’ ❖ Egyſzer ha fel-tetſzik Kosnak ſzép Tsillaga, ’s abban A’ Nap bé-kezdet lépni, jelenti Tavaſzt (1786 Nagy János¹ 7235001, 19) | a Nagy Göncöl két hátúlsó csillagától képzeljen az ember egy egyenes szálat (linea) nyúlni felfelé, az a szál alkalmasint nekimegy az Éjszaki-sark csillagának, mely akkora nagyságú, mint a Göncöl nagyobb csillagai közzűl egy (1826 Fazekas Mihály 8138075, 52) | A csillagok fényességének jelölése úgynevezett nagyságrenddel, magnitudóval szokott történni (1930 Lassovszky Károly 9382001, 267) | Amikor a kellően nagy tömegű csillagban elfogy a nukleáris fűtőanyag, akkor a csillag magjának megszűnik az ellenállása a gravitációval szemben, így a gravitáció össze tudja roppantani a csillag magját (2000 Természet Világa CD50).

3. (rendsz. a v. rossz jelzővel) ’〈vkinek a tetteit, sorsát befolyásoló erő, tényező jelképeként〉’ ❖ El-enyészék […] a’ Jób örömének fénylö tsillaga-is (1775 Gombási István C6391, 16) | hogy anyai örökjét még nem bírja, […] tulajdoníttsa sorsának – csillagjának (1816 Kisfaludy Sándor 8243059, 312) | Rossz időket érünk, Rossz csillagok járnak: Isten ója nagy csapástól Mi magyar hazánkat! (1855 Arany János 8014076, 254) | Ha már eddig, az első fiatalságon túl, elkerült az a szerencsétlenség, hogy szerelmes legyek, valószínű, hogy ezután is megőriz tőle jó csillagom (1908 Krúdy Gyula CD54) | ez volt az inasok feladata, s ez lesz az övé is, ha olyan jó csillag alatt született, hogy felveszik (1952 Németh Andor ford.–Dreiser 9480004, 42) | több ízben is úgy tűnt, a firenzeiek csillaga letűnőben van Magyarországon (1995 Teke Zsuzsa CD58).

3a. ’az a személy v. dolog, aki v. amely a sorsát irányítja, alakítja vkinek v. vminek’ ❖ Nem mintha ösztönt adni ohajtanék; Mért ám eléggé ösztönöz önn heved Mellynek vezérlő tsillagánál A hamis út rögeit kerűlöd (1818 Vörösmarty Mihály 8524027, 86) | egykor te lész csillagom majd Az élet sötét, kétes utain (1868 e. Szendrey Júlia 8440001, 55) | Az emberies érzésű tanácsosokat, köztük Windischgraetz herceget, már rég elűzte környezetéből [Ferenc József] uralkodása első éveinek e rossz csillaga [ti. Schwarzenberg] (1933 Szekfű Gyula CD42) | a közjóra hivatkozva sikerült létrehozni egy züllötten és alantasan önös társadalmat, amelynek vezérlő csillaga nagyjából a hogyan tudjuk becsapni egymást, a hatalmat, bárkit, felemelő elve volt (1992 Mátyás Győző 2027028, 24).

4. ’〈az égbolton (szikrázó) fényes pontnak látszó égitest stilizált ábrázolásaként (mint díszítőelem v. vmire utaló jel, jelkép):〉 szabályos sokszög v. kör peremén v. gömb felületén elhelyezkedő, hegyesszögű csúcsok által alkotott idom, ilyen alakú tárgy, ill. egy középponton egymást sugárszerűen metsző több rövid vonal’ ❖ lát igen messzire 5 szép tornyot a melyek oly magasok voltak, hogy minyája toronynak a tsillaga az égben volt (1790 Ethnographia 7450001, 294) | [A kivándorlók] kitüzték zászlójokat, mellynek közepén a norvég kereszt volt látható, körülvéve az amerikai czimer csillagai- s csikjaitól (1854 Vasárnapi Újság CD56) | csizmáján sarkantyú csillaga pendül (1882 Tóth Lőrinc C4299, 115) | A terítőnek azt a részét, amely az ágy tetejére kerül, vagdalásos rózsákkal, csillagokkal diszítik (1907 Malonyay Dezső 8292010, 234) | a forradalmárok letépik az épületekről az ötágú vörös csillagokat (1981 Dénes Tibor 9812003, 161).

4a. (jelzőként) ’olyan 〈alak, forma〉, mint ez az idom’ ❖ tetejében négy fagyal-fa leveleihez haſonlittó és tsillag formán álló levelei vagynak [a csillagfűnek] (1775 Csapó József 7062001, 65) | a gombház közepében egy csillag alaku köszörült gyémánt-kő illesztetik (1861 Férfidivatközlöny 8620001, 8) | én preparáltam a mások gyűjteményei számára az Asperula odorata [= ún. szagos müge] csillagformában elhelyezett öt-öt levelét (1926 Molnár Ferenc² 9453030, 25) | A homokban formák elszórtan: zöld, kék, kerek, négyszögletes, egy csillag alakú torta (1978 Lengyel Péter 9397002, 228).

4b. ’〈szövegben:〉 ilyen formájú, lapalji jegyzetre utaló v. szövegrészeket elválasztó, ill. a figyelmet vmire felhívó, rendsz. egyezményes jel’ ❖ (*) mutatójel, mutatótſillag, valami dolognak ſzükséges megvilágoſittatását jelenti alól oda függeſztetettnek lenni. A’ tsillag helyett egyébként betketis ſzoktak bétsukó jelek közé tenni, p. o. (a) (b) (aa) (bb) (1779 Révai Miklós 7283025, 19) | Külön értekezést erröl irnom szükségtelen, az eszme csak szerény szikra, és ez ezen idézeti csillag alá tán nem helytelenül ideillik (1848 Tavasi Lajos 8469011, 123) | csillag alatti jegyzet (1905 Mikszáth Kálmán CD04) | A nyelvtudományban csillaggal szokták jelezni azokat a kikövetkeztetett szóalakokat, melyek létezéséről nem tudhatunk bizonyosat (1935 Kosztolányi Dezső 9359453, 105) | Csillaggal jelöltem meg azokat a műveket, amelyeknek előző vagy következő possessora [= tulajdonosa] gróf Dessewffy József volt (1998 Magyar Könyvszemle CD40).

4c. ’ilyen formájú rangjelzés’ ❖ Ühm! strázsamester vagy? – mondá hirtelen elkomorodva, amint a három csillagot megpillantá (1871 Mikszáth Kálmán 8312001, 25) | Egy századosféle. Nem ismerte ezt a rangot. Valamilyen furcsa, négyszögletű csillag volt a gallérján (1927 Markovits Rodion 9423003, 101) | Viktor Kazancev vezérezredes és két helyettese, a nyugati és keleti front parancsnokai újabb csillagot kapnak rangjelzésükre (2000 Magyar Hírlap CD09).

4d. (tulajdonnév részeként is) ’vmely polgári v. katonai kitüntetés (ilyen formájú jelvénye)’ ❖ ? Téged’ a’ Bölts, Gyáva, a’ Szegény, a’ Gazdag, Az, a’ kinek melylyén villog fényes tsillag, Azzal, kit övedzett kenderbl font madzag, Kíván, áhít, ölel, Király pedig katzag (1772 Orczy Lőrinc 7249001, 4) | a szent Januarius nápolyi rend veres pántlikájával és csillagával (1831 e. Kazinczy Ferenc 8228108, 164) | [a király] Stockinger Ferenc I. oszt. főkonzulnak Londonban a Ferenc József-rend középkeresztjéhez a csillagot [adományozta] (1899 Budapesti Hírlap 8608002, 7) | Soros György tegnap Göncz Árpád köztársasági elnöktől átvette a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitüntetést (1994 Magyar Hírlap CD09).

5. ’vmely emlősállat, kül. ló v. szarvasmarha homlokán levő kerekded fehér folt’ ❖ látszik szép kerek csillag homlokába [a csikónak] (1811 György László C1968, 140) | [a kecskének] még csillag is van a homlokán (1880 Balázs Sándor¹ C0743, 184) | Az egyiknek [ti. bikának] fehér csillag világít a homlokán (1964 Kassák Lajos 9314089, 18) | Az egyik lónak fehér csillag a homlokán (1978 Lengyel Péter 9397001, 65).

5a. ’〈vmely személy kiválasztott v. megbélyegzett voltának kif-ére〉’ ❖ csillagot hord homlokán a Jó és Igaz (1905 Evangélikus Családi Lap 2105001, 84) | A csillagot érzem talán magamon, a megbélyegzettek csillagát (1969 Domahidy András 1036005, 167).

6. ’tengericsillag’ ❖ A csillag testét véletlenül érintő halaknak az úszóit ragadják meg a pedicelláriák és azután a farkával előre szállítják a szájhoz (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Paine első ilyen témájú közleménye egy olyan tengeri csillagról szólt (Pisaster), amely a kaliforniai sziklás tengerpartok csúcsragadozója. Azokon a területeken, ahol ez a csillag kipusztult (vagy eltávolították), gyökeresen megváltozott az egész életközösség viselkedése (1999 Természet Világa CD50).

7. (irod) ’a szem fénye, csillogása’ ❖ [a fejére esett gyermeknek] a’ szemei zavarossabbak, a’ szeme tsillagja (fénye) nagyobb lészen (1791 Lange Márton C2884, 356) | villogott szemének csillaga (1840 Ney Ferenc 8335002, 108) | megroppan szeme csillaga (1955 Csanádi Imre 9082008, 466).

8. ’kemény tárgyak összeütődéséből keletkező v. tüzes, égő tárgyról lepattanó apró részecske, szikra’ ❖ A’ vatſora el-jött, hol tſendeſen ettek, ’S tüzi meſterségre, tſak hamar fel-költek Egy erdönek allja, meg-vólt porral rakva, Mellyet fel-gyújtottak égyik réſzen lopva. A’ híg Egek ſzéllyel ſzikrákkal ropogtak, Közöttök lángoló tsillagok haladtak (1772 Bessenyei György¹ 7044025, 12) | Csillagokat rúgott szilaj paripája, Mikor Jancsi magát fölvetette rája (1844 Petőfi Sándor C3506, 192) | Bent, a Körút csúcsa felé egy hegesztőlámpa szikrázott, aprócska, kék csillagokat hányva (1947 Déry Tibor 2005098, 9) | A csodálatos esti program méltó megkoronázása a színpompás tűzijáték, amely millió színes csillagot szór a Duna és a város fölé (2000 Magyar Hírlap CD09) csillagot rúgat (kissé rég) ’〈alvó ember lábujjai közé tett papirost meggyújtva arra késztet vkit, hogy rúgjon fájdalmában〉’ ❖ csillagot rugattam szunnyadó atyámfiainak az ő talpával (1847 Vas Gereben C4363, 100) | a melyik ivás mellett tovább talpon marad, az előbb kidülttel csillagot rúgat (1862–1863 Jókai Mór C2256, 372) | Pistoli bőgni szeretett volna elkeseredésében, mint egy vén cigány, akivel kölykei csillagot rúgattak (1918 Krúdy Gyula CD54).

8a. (túlzó is) ’hirtelen(, erős) fájdalomtól v. a szem megerőltetésétől látott szikrázó, apró, világos folt(ok összessége)’ ❖ csillagot hányt a szemem – valami korcsmárossal huzakodtam (1880 e. Csepreghy Ferenc C1283, 212) | Ugy pofonvert tegnap, hogy mind a csillagot láttam, pedig fényes dél volt (1906 e. Thury Zoltán 8479016, 45) | Még mindig csillagot szór a szemem (1936 Kosztolányi Dezső ford.–Carroll 9359190, 37) | Mert, ugye, a laboránsnak nem szabad tévednie. Az itt ül hajnaltól késő estig, szikrázik már a szeme, csillagokat lát, azt is beleszámolja (1963 Fehér Klára 9137001, 36).

9. ’nagyszerű tettei, kiváló tulajdonságai v. tehetsége révén hírnevet és megbecsülést érdemlő személy’ ❖ Nagy Károly, Népünk Tündökl Tſillagja (1777 Baróti Szabó Dávid 7021014, 15) | Hejj Rákóczi, Bercsényi, Vitéz Magyarok vezéri Hová lettél Bezerédi, Nemzetünknek fényes csillagi, Ócskai (1812 e. Keresztesi József 7172003, 213) | hölgye a nőnem legkitünőbb csillagai közé tartozott (1847 Remellay Gusztáv 8391003, 81) | A kezdő [festőművész] uj csillagnak tetszett; s a vele egy világban mozgók nagy érdeklődéssel néztek a jövője elé (1906 Ambrus Zoltán C0591, 97) | A XX. század elején új csillag tűnt fel nemcsak a világot jelentő deszkákon, de a szakácskönyv-irodalomban is: Vizváry Mariska (1990 F. Nagy Angéla 2004030, 522).

9a. (birtokszóként) ’vminek a rendkívüli megbecsülést érdemlő, kiemelkedő értéke’ ❖ Az angolok dicsőségének egyik csillaga a’ gőzszekér [= gőzmozdony] is (1834 Garasos Tár 8625002, 91) | Én meg nem foghatom, miért haragusznak az ilyen szavakra, holott ezek valóságos csillagai a nyelvnek, azonkívül, hogy őket mindenki megérti (1841 Csató Pál 8083002, 344) | Fiaink apáik csontjain egy magas Oltárt emelnek majd, s fölébe Kölcsey szent porait teendik. Ereklyeként mint e haza csillagát (1846 Pongrácz Lajos 8373003, 80).

10. (egysz 1. sz-ű birt szjellel) ’〈kedveskedő megszólításként〉’ ❖ Kedves tsillagom. Drága kintsem (1776 Klein Efraim 7182001, 219) | az Iſten nevibeis rimánkodom tsillagom kegyelmes Nagyságos Patrónus Uram! (1793 Hatvani István² ford.–Hunnius 7136006, 78) | Megállj, leányka, Megállj, virágom, csillagom! (1844 Petőfi Sándor 8366033, 58) | De nem, szólsz csellagom Az móringos legénynek (1911 Molnár Ferenc² 9453018, 107) | Mit ennél, csillagom? kérdezte a nagymamám, mert ő meg mindig azt hiszi, hogy éhes vagyok (1980 Janikovszky Éva 1071001, 6).

11. (rég) ’csatacsillag’ ❖ nem akarok … csak fokosra, vagy csillagra [harcolni] (1854 Szathmáry Károly C3870, 130).

Ö: alkony~, álló~, arany~, bolygó~, bujdosó~, csata~, esthajnal~, film~, futó~, hajnal~, hulló~, iker~, sark~, szerencse~, üstökös~, vacsora~, vezér~, zsidó~.

UB: -csoport, -sereg.

Fr: állandó, szem.

ÖU: bal~, érdem~, est~, fény~, mozi~, neutron~, opera~, őr~, ős~, sors~, szem~, változó~.

ÖE: ~ablak, ~állás, ~betű, ~csoport, ~ég, ~energia, ~esztendő, ~fátyol, ~hímes, ~hit, ~idom, ~ismeret, ~kerék, ~konstelláció, ~kör, ~mérföld, ~nap, ~név, ~óra, ~öv, ~pár, ~por, ~ragyogás, ~raj, ~rend, ~robbanás, ~rúgatás, ~tábor, ~távolság, ~tudomány, ~tűz, ~város.

Sz: csillagcsa, csillagocska, csillagú.

Vö. CzF. ~, csillagalakú; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, csillagforma, csillagformán; ÚMTsz.

csillagcsoport - nem önálló címszó, lásd az alábbi címszó összetételeként
csillag főnév 3A2
csellag 3A2 (nyj)
1.
a sötétedés beállta után a felhőtlen égbolton (szikrázó) fényes pontnak látszó égitest
Az égnek fényes tſillagai, ámbár azok ſok ſzámtalanok, és ha mind együtt volnának, a’ napot-is mind világoſságal, mind nagyságal meg-halladnák
(1773 Horányi Elek ford.Nádasdy)
A’ Tsillagok három réſzekre oſztatnak; úgymint, eggy helyben állókra, bújdoſókra, ’s Üstökös tsillagokra
(1792 Mindenes Gyűjtemény)
Azt mondják, ahányszor egy csillag leszalad, A földön egy ember élete megszakad
(1844 Petőfi Sándor)
A csillagok is feljöttek már, ki-kibújva az esőfellegek mögül
(1989 Kőbányai János)
1a. (tbsz-ban, -ig raggal, hsz-szerűen)
nagyon magasra
Elég vólt oly, ki ifiukorban, letzkéjét se tutta, ’s othon azoknak tsudájára, kik tanították, ’s rólla semmit se reméllettek, böltsességét, tudománnyát a ragyogó tsillagokig vitte
(1802 Bessenyei György¹)
ezen szittya népet nemcsak tündöklővé s nagyságossá tették névben, fényben, hanem a földkerekségén szerte áradó hirét egész a csillagokig emelték
(1861 Szalay László)
Sok versengő már visszalépett, mert a csillagokig hajtották az árát [a festménynek]
(1948 Makai Imre ford.Gogol)
Miért vannak nálunk a kiváló szakértők és az illetékes hivatalok, ha nem figyelnek arra, hogy a tőzsdeindex a csillagokig száll?
(1998 Magyar Hírlap)
2. (Csill)
saját fényű, látszólag nem v. alig mozgó, az égboltnak ugyanazon helyén feltűnő égitest(ek felismerhető alakzatba foglalt halmaza); állócsillag
Egyſzer ha fel-tetſzik Kosnak ſzép Tsillaga, ’s abban A’ Nap bé-kezdet lépni, jelenti Tavaſzt
(1786 Nagy János¹)
a Nagy Göncöl két hátúlsó csillagától képzeljen az ember egy egyenes szálat (linea) nyúlni felfelé, az a szál alkalmasint nekimegy az Éjszaki-sark csillagának, mely akkora nagyságú, mint a Göncöl nagyobb csillagai közzűl egy
(1826 Fazekas Mihály)
A csillagok fényességének jelölése úgynevezett nagyságrenddel, magnitudóval szokott történni
(1930 Lassovszky Károly)
Amikor a kellően nagy tömegű csillagban elfogy a nukleáris fűtőanyag, akkor a csillag magjának megszűnik az ellenállása a gravitációval szemben, így a gravitáció össze tudja roppantani a csillag magját
(2000 Természet Világa)
3. (rendsz. a v. rossz jelzővel)
〈vkinek a tetteit, sorsát befolyásoló erő, tényező jelképeként〉
El-enyészék […] a’ Jób örömének fénylö tsillaga-is
(1775 Gombási István)
hogy anyai örökjét még nem bírja, […] tulajdoníttsa sorsának – csillagjának
(1816 Kisfaludy Sándor)
Rossz időket érünk, Rossz csillagok járnak: Isten ója nagy csapástól Mi magyar hazánkat!
(1855 Arany János)
Ha már eddig, az első fiatalságon túl, elkerült az a szerencsétlenség, hogy szerelmes legyek, valószínű, hogy ezután is megőriz tőle jó csillagom
(1908 Krúdy Gyula)
ez volt az inasok feladata, s ez lesz az övé is, ha olyan jó csillag alatt született, hogy felveszik
(1952 Németh Andor ford.Dreiser)
több ízben is úgy tűnt, a firenzeiek csillaga letűnőben van Magyarországon
(1995 Teke Zsuzsa)
3a.
az a személy v. dolog, aki v. amely a sorsát irányítja, alakítja vkinek v. vminek
Nem mintha ösztönt adni ohajtanék; Mért ám eléggé ösztönöz önn heved Mellynek vezérlő tsillagánál A hamis út rögeit kerűlöd
(1818 Vörösmarty Mihály)
egykor te lész csillagom majd Az élet sötét, kétes utain
(1868 e. Szendrey Júlia)
Az emberies érzésű tanácsosokat, köztük Windischgraetz herceget, már rég elűzte környezetéből [Ferenc József] uralkodása első éveinek e rossz csillaga [ti. Schwarzenberg]
(1933 Szekfű Gyula)
a közjóra hivatkozva sikerült létrehozni egy züllötten és alantasan önös társadalmat, amelynek vezérlő csillaga nagyjából a hogyan tudjuk becsapni egymást, a hatalmat, bárkit, felemelő elve volt
(1992 Mátyás Győző)
4.
〈az égbolton (szikrázó) fényes pontnak látszó égitest stilizált ábrázolásaként (mint díszítőelem v. vmire utaló jel, jelkép):〉 szabályos sokszög v. kör peremén v. gömb felületén elhelyezkedő, hegyesszögű csúcsok által alkotott idom, ilyen alakú tárgy, ill. egy középponton egymást sugárszerűen metsző több rövid vonal
lát igen messzire 5 szép tornyot a melyek oly magasok voltak, hogy minyája toronynak a tsillaga az égben volt
(1790 Ethnographia)
[A kivándorlók] kitüzték zászlójokat, mellynek közepén a norvég kereszt volt látható, körülvéve az amerikai czimer csillagai- s csikjaitól
(1854 Vasárnapi Újság)
csizmáján sarkantyú csillaga pendül
(1882 Tóth Lőrinc)
A terítőnek azt a részét, amely az ágy tetejére kerül, vagdalásos rózsákkal, csillagokkal diszítik
(1907 Malonyay Dezső)
a forradalmárok letépik az épületekről az ötágú vörös csillagokat
(1981 Dénes Tibor)
4a. (jelzőként)
olyan 〈alak, forma〉, mint ez az idom
tetejében négy fagyal-fa leveleihez haſonlittó és tsillag formán álló levelei vagynak [a csillagfűnek]
(1775 Csapó József)
a gombház közepében egy csillag alaku köszörült gyémánt-kő illesztetik
(1861 Férfidivatközlöny)
én preparáltam a mások gyűjteményei számára az Asperula odorata [= ún. szagos müge] csillagformában elhelyezett öt-öt levelét
(1926 Molnár Ferenc²)
A homokban formák elszórtan: zöld, kék, kerek, négyszögletes, egy csillag alakú torta
(1978 Lengyel Péter)
4b.
〈szövegben:〉 ilyen formájú, lapalji jegyzetre utaló v. szövegrészeket elválasztó, ill. a figyelmet vmire felhívó, rendsz. egyezményes jel
(*) mutatójel, mutatótſillag, valami dolognak ſzükséges megvilágoſittatását jelenti alól oda függeſztetettnek lenni. A’ tsillag helyett egyébként betketis ſzoktak bétsukó jelek közé tenni, p. o.példának okáért (a) (b) (aa) (bb)
(1779 Révai Miklós)
Külön értekezést erröl irnom szükségtelen, az eszme csak szerény szikra, és ez ezen idézeti csillag alá tán nem helytelenül ideillik
(1848 Tavasi Lajos)
csillag alatti jegyzet
(1905 Mikszáth Kálmán)
A nyelvtudományban csillaggal szokták jelezni azokat a kikövetkeztetett szóalakokat, melyek létezéséről nem tudhatunk bizonyosat
(1935 Kosztolányi Dezső)
Csillaggal jelöltem meg azokat a műveket, amelyeknek előző vagy következő possessora [= tulajdonosa] gróf Dessewffy József volt
(1998 Magyar Könyvszemle)
4c.
ilyen formájú rangjelzés
Ühm! strázsamester vagy? – mondá hirtelen elkomorodva, amint a három csillagot megpillantá
(1871 Mikszáth Kálmán)
Egy századosféle. Nem ismerte ezt a rangot. Valamilyen furcsa, négyszögletű csillag volt a gallérján
(1927 Markovits Rodion)
Viktor Kazancev vezérezredes és két helyettese, a nyugati és keleti front parancsnokai újabb csillagot kapnak rangjelzésükre
(2000 Magyar Hírlap)
4d. (tulajdonnév részeként is)
vmely polgári v. katonai kitüntetés (ilyen formájú jelvénye)
?
Téged’ a’ Bölts, Gyáva, a’ Szegény, a’ Gazdag, Az, a’ kinek melylyén villog fényes tsillag, Azzal, kit övedzett kenderbl font madzag, Kíván, áhít, ölel, Király pedig katzag
(1772 Orczy Lőrinc)
a szent Januarius nápolyi rend veres pántlikájával és csillagával
(1831 e. Kazinczy Ferenc)
[a király] Stockinger Ferenc I. oszt.osztályú főkonzulnak Londonban a Ferenc József-rend középkeresztjéhez a csillagot [adományozta]
(1899 Budapesti Hírlap)
Soros György tegnap Göncz Árpád köztársasági elnöktől átvette a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitüntetést
(1994 Magyar Hírlap)
5.
vmely emlősállat, kül. ló v. szarvasmarha homlokán levő kerekded fehér folt
látszik szép kerek csillag homlokába [a csikónak]
(1811 György László)
[a kecskének] még csillag is van a homlokán
(1880 Balázs Sándor¹)
Az egyiknek [ti. bikának] fehér csillag világít a homlokán
(1964 Kassák Lajos)
Az egyik lónak fehér csillag a homlokán
(1978 Lengyel Péter)
5a.
〈vmely személy kiválasztott v. megbélyegzett voltának kif-ére〉
csillagot hord homlokán a Jó és Igaz
(1905 Evangélikus Családi Lap)
A csillagot érzem talán magamon, a megbélyegzettek csillagát
(1969 Domahidy András)
6.
A csillag testét véletlenül érintő halaknak az úszóit ragadják meg a pedicelláriák és azután a farkával előre szállítják a szájhoz
(1933 Az állatok világa ford.)
Paine első ilyen témájú közleménye egy olyan tengeri csillagról szólt (Pisaster), amely a kaliforniai sziklás tengerpartok csúcsragadozója. Azokon a területeken, ahol ez a csillag kipusztult (vagy eltávolították), gyökeresen megváltozott az egész életközösség viselkedése
(1999 Természet Világa)
7. (irod)
a szem fénye, csillogása
[a fejére esett gyermeknek] a’ szemei zavarossabbak, a’ szeme tsillagja (fénye) nagyobb lészen
(1791 Lange Márton)
villogott szemének csillaga
(1840 Ney Ferenc)
megroppan szeme csillaga
(1955 Csanádi Imre)
8.
kemény tárgyak összeütődéséből keletkező v. tüzes, égő tárgyról lepattanó apró részecske, szikra
A’ vatſora el-jött, hol tſendeſen ettek, ’S tüzi meſterségre, tſak hamar fel-költek Egy erdönek allja, meg-vólt porral rakva, Mellyet fel-gyújtottak égyik réſzen lopva. A’ híg Egek ſzéllyel ſzikrákkal ropogtak, Közöttök lángoló tsillagok haladtak
(1772 Bessenyei György¹)
Csillagokat rúgott szilaj paripája, Mikor Jancsi magát fölvetette rája
(1844 Petőfi Sándor)
Bent, a Körút csúcsa felé egy hegesztőlámpa szikrázott, aprócska, kék csillagokat hányva
(1947 Déry Tibor)
A csodálatos esti program méltó megkoronázása a színpompás tűzijáték, amely millió színes csillagot szór a Duna és a város fölé
(2000 Magyar Hírlap)
csillagot rúgat (kissé rég)
〈alvó ember lábujjai közé tett papirost meggyújtva arra késztet vkit, hogy rúgjon fájdalmában〉
csillagot rugattam szunnyadó atyámfiainak az ő talpával
(1847 Vas Gereben)
a melyik ivás mellett tovább talpon marad, az előbb kidülttel csillagot rúgat
(1862–1863 Jókai Mór)
Pistoli bőgni szeretett volna elkeseredésében, mint egy vén cigány, akivel kölykei csillagot rúgattak
(1918 Krúdy Gyula)
8a. (túlzó is)
hirtelen(, erős) fájdalomtól v. a szem megerőltetésétől látott szikrázó, apró, világos folt(ok összessége)
csillagot hányt a szemem – valami korcsmárossal huzakodtam
(1880 e. Csepreghy Ferenc)
Ugy pofonvert tegnap, hogy mind a csillagot láttam, pedig fényes dél volt
(1906 e. Thury Zoltán)
Még mindig csillagot szór a szemem
(1936 Kosztolányi Dezső ford.Carroll)
Mert, ugye, a laboránsnak nem szabad tévednie. Az itt ül hajnaltól késő estig, szikrázik már a szeme, csillagokat lát, azt is beleszámolja
(1963 Fehér Klára)
9.
nagyszerű tettei, kiváló tulajdonságai v. tehetsége révén hírnevet és megbecsülést érdemlő személy
Nagy Károly, Népünk Tündökl Tſillagja
(1777 Baróti Szabó Dávid)
Hejj Rákóczi, Bercsényi, Vitéz Magyarok vezéri Hová lettél Bezerédi, Nemzetünknek fényes csillagi, Ócskai
(1812 e. Keresztesi József)
hölgye a nőnem legkitünőbb csillagai közé tartozott
(1847 Remellay Gusztáv)
A kezdő [festőművész] uj csillagnak tetszett; s a vele egy világban mozgók nagy érdeklődéssel néztek a jövője elé
(1906 Ambrus Zoltán)
A XX. század elején új csillag tűnt fel nemcsak a világot jelentő deszkákon, de a szakácskönyv-irodalomban is: Vizváry Mariska
(1990 F. Nagy Angéla)
9a. (birtokszóként)
vminek a rendkívüli megbecsülést érdemlő, kiemelkedő értéke
Az angolok dicsőségének egyik csillaga a’ gőzszekér [= gőzmozdony] is
(1834 Garasos Tár)
Én meg nem foghatom, miért haragusznak az ilyen szavakra, holott ezek valóságos csillagai a nyelvnek, azonkívül, hogy őket mindenki megérti
(1841 Csató Pál)
Fiaink apáik csontjain egy magas Oltárt emelnek majd, s fölébe Kölcsey szent porait teendik. Ereklyeként mint e haza csillagát
(1846 Pongrácz Lajos)
10. (egysz 1. sz-ű birt szjellel)
〈kedveskedő megszólításként〉
Kedves tsillagom. Drága kintsem
(1776 Klein Efraim)
az Iſten nevibeis rimánkodom tsillagom kegyelmes Nagyságos Patrónus Uram!
(1793 Hatvani István² ford.Hunnius)
Megállj, leányka, Megállj, virágom, csillagom!
(1844 Petőfi Sándor)
De nem, szólsz csellagom Az móringos legénynek
(1911 Molnár Ferenc²)
Mit ennél, csillagom? kérdezte a nagymamám, mert ő meg mindig azt hiszi, hogy éhes vagyok
(1980 Janikovszky Éva)
11. (rég)
nem akarok … csak fokosra, vagy csillagra [harcolni]
(1854 Szathmáry Károly)
ÖU: balcsillag, érdemcsillag, estcsillag, fénycsillag, mozicsillag, neutroncsillag, operacsillag, őrcsillag, őscsillag, sorscsillag, szemcsillag, változócsillag
ÖE: csillagablak, csillagállás, csillagbetű, csillagcsoport, csillagég, csillagenergia, csillagesztendő, csillagfátyol, csillaghímes, csillaghit, csillagidom, csillagismeret, csillagkerék, csillagkonstelláció, csillagkör, csillagmérföld, csillagnap, csillagnév, csillagóra, csillagöv, csillagpár, csillagpor, csillagragyogás, csillagraj, csillagrend, csillagrobbanás, csillagrúgatás, csillagtábor, csillagtávolság, csillagtudomány, csillagtűz, csillagváros
Sz: csillagcsa, csillagocska, csillagú
Vö. CzF. ~, csillagalakú; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, csillagforma, csillagformán; ÚMTsz.

csillagcsoport l. alcímszóként az alábbi bokrosított szócikkben

-csoport (utótagként)

1. ’〈több egynemű dolog v. élőlény〉 együtt v. térben egymáshoz közel álló darabjaiból egységet alkotó tömeg’ ❖ bokorcsoport fn 3A1 | [a sátor nyílása] más oldalon volt s ezen részről sürű bokorcsoport fedte (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Túl a taposható kiöntésfélén bokorcsoportokkal tarkított üdezöld rétség terült el (1937 Szentiványi Jenő 1145001, 26) | [A fű letaposásának megakadályozása érdekében] legegyszerűbb, ha egy bokorcsoportot telepítünk a kanyar belső ívéhez (2000 Lakáskultúra CD39)  csillagcsoport fn 3A1 | [a titkos papi rendekben] a’ huszonnégy öregebbek a’ látható és láthatatlan tsillagtsoportokat […] jelentette (1790 Verseghy Ferenc 7033004, 200) | Oriontól balra találjuk a halvány Egyszarvút (Monoceros). Ennek tanulmányozását a kezdő egyelőre mellőzheti, míg a többi csillagcsoportokkal meg nem ismerkedik (1930 Lassovszky Károly 9382001, 287) | Az egyszerű kettős csillagok kialakulását már csaknem egy évtizede tudják a csillagászok számítógéppel modellezni. Ugyanígy modellezhető a kisebb, de nem állandó, laza csillagcsoportok, pl. az Orionban lévő Trapézhalmaz kialakulása (1992 Élet és Tudomány 2006025, 670)  épületcsoport fn 3A1 | [az esti homály] az épületcsoportot egy meg nem különböztethető tömeggé változtatja (1835 Hasznos Mulatságok C8342, 174) | Imaház, gyógytár, vendéglő s fürdőintézet található az épületcsoportban (1857 Ormós Zsigmond C3364, 22) | Képzeljük csak el, hogyan festene a Márk teret körülvevő épületcsoport, ha az ezt alkotó egyes házak emeletsorai eltérnének egymás színvonalától (1912 Halász Imre CD10) | Hamarosan megkezdődhet az erzsébetvárosi Gozsdu-udvar, azaz a Király utca és Dob utca közötti épületcsoport rehabilitációja (1995 Magyar Hírlap CD09)  facsoport fn 3A1 | egy sűrü facsoportban sétált (1836 Gaal József C1790, 139) | A hol a 400-600 méternyi függőleges sziklafalak kissé hátrább hajolnak, ott lombos facsoportok kapaszkodnak meg rajtuk (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [a kék vércse] fészkelő területe szűken határolt és majdnem kizárólagosan az alföldi ligetekre, facsoportokra, fasorokra szorítkozik (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Bugacon a tekintetnek minden irányban facsoportok, erdőfoltok szabnak határt (1987 Antalffy Gyula 1004004, 123)  fenyőcsoport fn 3A1 | a parkban egzotikus fák, virágcserjék, pozsgár [= dús] bozótok, a legvénebb fenyőcsoport a belső udvaron (1875 Jókai Mór CD18) | Hámori Jánosnak volt nagy ízléssel rendezett magánparkja, szép fenyőcsoportokkal, gyertyánfa erdővel, hosszú alléeval, tavakkal, százados fákkal (1940 Réti István CD10) | apró fenyőcsoportokkal s magányos tölgyekkel tarkított, sziklabarázdákkal szaggatott, füves, csalitos rétségen (1955 Antalffy Gyula 1004010, 54)  házcsoport fn 3A1 | A került házcsoport lakosai a nép e bal hiedelmének örültek (1843 Nagy Ignác C3244, 9) | csakhamar feltünnek szőlőkoszorúzott bérczek közt Torda városának festői házcsoportjai (1889 Orbán Balázs CD22) | Régente szabályos utcát nem képeztek ki, hanem zegzugos közök húzódtak a házcsoportok között (1993 BibliaiLex. CD1207)  hegycsoport fn 3A1 | A’ második hegy tsoport dél f. esik, ’s a’ Börsőnyi hegyeknek neveztetik (1819 Magda Pál 8285005, 248) | Ahogy a budai hegycsoport legszélső előfoka, a Gellért-hegy meredeken lehanyatlik a fővárost kettéválasztó Duna medrébe, a túlsó parton kezdődik Európa délkeletének legnevezetesebb rónasága, mely az Erdélyt körülölelő hegyekig terjed (1891 Jókai Mór CD18) | Az Erdélyi-középhegység két különböző eredetű, felépítésű és arculatú hegycsoportot foglal magába (1997 Magyarország földje CD05)  szigetcsoport fn 3A1 | [A Nílust] szigetcsoport tarkázza meg (1839 Remény C3611, 204) | Az Új-Hebridák szigetcsoportjának protecturátusában a francziákkal, a Tonga és Szamoa szigetek fönnhatóságában a németekkel és az északamerikaiakkal osztoztak meg az angolok (1905 Nagy képes világtörténet CD03) | A Hanís-szigeteknek stratégiai jelentősége van: a szigetcsoporton keresztül ellenőrizhető a Vörös-tenger és az Ádeni-öböl közötti Báb-el-Mandeb-tengerszoros (1996 Magyar Hírlap CD09)  sziklacsoport fn 3A1 | A’ víg madárnép illy patakok felett választ magának zöld levelek között hajlékot, érzékeny dalokkal többszörösen felelő nyögésre győzvén az aggott sziklacsoportokot (1819 Verseghy Ferenc CD01) | sárga homok végtelen síkja volt mindenfelé, csak itt-ott állott ki belőle egy-egy barnás-sárga sziklacsoport (1921 Szabó Dezső 9623002, 99) | [A Velencei-hegységben] tölgyek között vezet az út a legnagyobb és a legbámulatosabb sziklacsoporthoz, a Pandúrkőhöz (1995 Természet Világa CD50)  tanyacsoport fn 3A1 | a jobbára csak lóháton megjárható tanyacsoportoknak csupa görög-keleti vallású oláh lakói (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | volt értelme azoknak a nyilvánosjellegű műsoros előadásoknak, melyeket pl. a dorozsmai, szegedkörnyéki és békési tanyacsoportokban rendeztünk (1933 Buday György CD10) | A Bugyi községet és az ürbői tanyacsoportot összekötő 8-10 km-es út járhatatlanná vált (1996 Magyar Hírlap CD09)  virágcsoport fn 3A1 | ott, a’ hol répa termett és petrezselyem, most gyepszőnyegek terűlnek el, szagos és szagatlan virágcsoportokkal (1818 Kazinczy Ferenc C2569, 61) | Minden tárgy izléses, legyen nagy, vagy kicsiny; Kényelmes, gyönyörű bútor, kocsi, fogat, A fa- s virágcsoport műértelmet mutat (1861 Tompa Mihály CD01) | [Dahner Samu] híressé tette parkunkat növényritkaságokkal, pálmákkal, óriásfenyővel, mesteri módon megtervezett, művészi érzékkel, szinte költői szépséggel összeállított virágcsoportokkal és festőien megkomponált gyepgirlandokkal (1958 Friedrich Károly CD52).

2. ’〈azonos foglalkozású v. elfoglaltságú személyek〉 vmely céllal együtt levő, ill. egymással tartósan együttműködő közössége’ ❖ diákcsoport fn 3A1 | [Szép Mikhál] most tudott dalolni a mellette gyalogoló diákcsoport közepett (1876 Jókai Mór CD18) | [e cikk írója] több mint tíz esztendőn át évente magyarázgatta Racine-t egy kicsiny, művelt, fogékony s évről-évre megújuló diákcsoportnak, a legeszményibb, mert leglelkesebb s legkövetelőbb hallgatóságnak (1940 Gyergyai Albert CD10) | A Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziumának diákcsoportja (1992 Magyar reformátusok CD1210)  kirándulócsoport fn 3A1 | A sötétbe merült pados asztalok egyike mellett valami víg kiránduló csoport gubbasztott feketén (1918 Laczkó Géza CD10) | Egyetlen napra csak a kiránduló csoportok látogatnak ide, a többség pihenési szándékkal, hosszabb időt tölt el ebben a csendet, nyugalmat árasztó miliőben (2000 Magyar Hírlap CD09)  régészcsoport fn 3A1 | 1968 nyarán a Moszkvai Állami Egyetem egy régészcsoportja a Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzet területén 92 bronzöntvényből álló leletcsoportot talált (1974 Benedek András 2049050, 101) | [1912-ben] az El-Amarna óegyiptomi város területén végzett ásatások során egy német régészcsoport megtalálja Nofretete királyné mellszobrát (1990 Tények könyve CD37)  tanulócsoport fn 3A1 | [Comenius] az internátusokban úrrá tette a latin nyelvet, melynek tanulását és használatát a régi római élet megjátszatásával és a tanuló csoportok versengésével egyaránt szorgalmazta (1940 Balassa Brúnó István CD43) | A jól irányított kérdés az egész tanulócsoportnak szól (1997 PedagógiaiLex. C6811, 444)  turistacsoport fn 3A1 | Láttam olasz turistacsoportot, amint áhítatosan bámulta a pasaréti templomot (1936 Szerb Antal CD10) | A talponálló előtt valami turistacsoport ment el. Tükrös napszemüvegek, szines ruhák, jókedv, nevetés (1973 Balla László 1010013, 121) | minthogy a szakmám az idegenforgalomhoz köt, eleinte turistacsoportokat kalauzoltam a fővárosban (2000 Lakáskultúra CD39)  vadászcsoport fn 3A1 | A vadászcsoport egyik része paripákon ügetett (1847 Vasvári Pál C4683, 109) | a tisztáson zajongott az odasereglett vadászcsoport (1937 Szentiványi Jenő 1145004, 209) | [Böröczky Kornél] tagja volt annak a vadászcsoportnak, amely Kelet-Afrikában tett expedíciót a Nemzeti Múzeum 1956-ban elpusztult anyagának pótlásáért (1998 Új Könyvek CD29).

2a. ’〈vmely művészeti ágban tevékenykedő művészek〉(egymással tartósan együttműködő) együttese’ ❖ festőcsoport fn 3A1 | Parrhasiuson […] kivül ezen festőcsoporthoz [ti. az óattikai iskolához] tartozott még a Cythnus szigetéről való Timanthes (1902 ÓkoriLex. CD28) | [Hollósy Simonnak] mindig van néhány tanítványa, aki nála tölti el téli estéit, az ő műtermében. És ezek az esték a legkevésbé sem hasonlítanak valamely festőcsoport művészpolitikai összejöveteléhez (1917 Wallerhausen Zsigmond CD10) | Paál [László] a barbizoni festőcsoport késői nemzedékéhez tartozott (1996 Magyar Hírlap CD09)  írócsoport fn 3A1 | Maurice Donnay volt ennek az írócsoportnak [ti. a századforduló francia drámaíróiénak] legjelentékenyebb embere (1911 Lukács György² 9405025, 197) | Marosvécsen, az 1942-es helikoni találkozón a fiatal erdélyi írónemzedék képviselői bejelentették, hogy saját írócsoportot kívánnak létrehozni (1987–1988 Nádor Orsolya 2019011, 722)  költőcsoport fn 3A1 | Egy ily költőcsoport nem mondható népiesnek (1861 Arany János C6505, 394) | a hatvanas években egy olyan költőcsoport is elkezdte pályáját, mely szokatlan erővel fejezte ki az ember magányát és a létbe való kivetettségét (1986 A magyar irodalom története CD53) | a Kilencek költőcsoportjának (1998 Magyar Hírlap CD09).

3. (Kém) ’a periódusos rendszer 〈vmely elemről elnevezett〉 függőleges oszlopába tartozó kémiai elemek összessége’ ❖ bórcsoport fn 3A1 | Külön részek szólnak a különböző, önálló jelentőségre szert tett elemek, gázok, vegyületek és csoportok kémiájáról (nemesgázok, bórcsoport, halogének, aktinoidák stb.) (1995 Új Könyvek CD29)  kalciumcsoport fn 3A1 | Kalcium-csoport fémei. A kalciumhoz hasonló sajátságu fémek csoportja (1895 PallasLex. CD02) | A legtöbb haloid só vízben oldható, kivételek a kalcium-csoport fluoridjai és az ezüst haloid sói (1913 RévaiNagyLex. C5705, 420) | [a stroncium] a kalcium-csoportba, az ú. n. lúgos földfémnek sorába tartozó fém (1929 TolnaiÚjLex. C5733, 51)  nitrogéncsoport fn 3A1 | Nitrogéncsoport elemei. Ide tartoznak: a nitrogén, foszfor, arzén és az antimon (1896 PallasLex. CD02) | [a foszfor] a nitrogéncsoportba tartozó elem (1960 ÚjMagyarLex. C5423, 396) | Nitrogéncsoport. A periódusos rendszer V. főcsoportjának neve (1983 VegyészetiLex. ford. C6244, 423)  oxigéncsoport fn 3A1 | Szelén (selen), az oxigén-csoportba tartozó nem fémes elem (1897 PallasLex. CD02) | Tellur, az oxigén-csoportba tartozó ritka elem (1930 TolnaiÚjLex. C5734, 23) | polónium […]: az oxigéncsoportba tartozó kémiai elem (1961 ÚjMagyarLex. C5426, 458)  széncsoport fn 3A1 | [a szilícium] a széncsoportba tartozó és az oxigén után a legelterjedtebb nem fémes elem, amely vegyületeiben mint négyvegyértékü negativ gyök szerepel (1897 PallasLex. CD02) | ólom, Pb: a széncsoportba tartozó kémiai elem (1961 ÚjMagyarLex. C5426, 274).

csillagcsoport - lásd alcímszóként az alábbi bokrosított szócikkben
-csoport (utótagként)
1.
〈több egynemű dolog v. élőlény〉 együtt v. térben egymáshoz közel álló darabjaiból egységet alkotó tömeg
bokorcsoport főnév 3A1
[a sátor nyílása] más oldalon volt s ezen részről sürű bokorcsoport fedte
(1858 Vasárnapi Újság)
Túl a taposható kiöntésfélén bokorcsoportokkal tarkított üdezöld rétség terült el
(1937 Szentiványi Jenő)
[A fű letaposásának megakadályozása érdekében] legegyszerűbb, ha egy bokorcsoportot telepítünk a kanyar belső ívéhez
(2000 Lakáskultúra)
csillagcsoport főnév 3A1
[a titkos papi rendekben] a’ huszonnégy öregebbek a’ látható és láthatatlan tsillagtsoportokat […] jelentette
(1790 Verseghy Ferenc)
Oriontól balra találjuk a halvány Egyszarvút (Monoceros). Ennek tanulmányozását a kezdő egyelőre mellőzheti, míg a többi csillagcsoportokkal meg nem ismerkedik
(1930 Lassovszky Károly)
Az egyszerű kettős csillagok kialakulását már csaknem egy évtizede tudják a csillagászok számítógéppel modellezni. Ugyanígy modellezhető a kisebb, de nem állandó, laza csillagcsoportok, pl.például az Orionban lévő Trapézhalmaz kialakulása
(1992 Élet és Tudomány)
épületcsoport főnév 3A1
[az esti homály] az épületcsoportot egy meg nem különböztethető tömeggé változtatja
(1835 Hasznos Mulatságok)
Imaház, gyógytár, vendéglő s fürdőintézet található az épületcsoportban
(1857 Ormós Zsigmond)
Képzeljük csak el, hogyan festene a Márk teret körülvevő épületcsoport, ha az ezt alkotó egyes házak emeletsorai eltérnének egymás színvonalától
(1912 Halász Imre)
Hamarosan megkezdődhet az erzsébetvárosi Gozsdu-udvar, azaz a Király utca és Dob utca közötti épületcsoport rehabilitációja
(1995 Magyar Hírlap)
facsoport főnév 3A1
egy sűrü facsoportban sétált
(1836 Gaal József)
A hol a 400-600 méternyi függőleges sziklafalak kissé hátrább hajolnak, ott lombos facsoportok kapaszkodnak meg rajtuk
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[a kék vércse] fészkelő területe szűken határolt és majdnem kizárólagosan az alföldi ligetekre, facsoportokra, fasorokra szorítkozik
(1933 Az állatok világa ford.)
Bugacon a tekintetnek minden irányban facsoportok, erdőfoltok szabnak határt
(1987 Antalffy Gyula)
fenyőcsoport főnév 3A1
a parkban egzotikus fák, virágcserjék, pozsgár [= dús] bozótok, a legvénebb fenyőcsoport a belső udvaron
(1875 Jókai Mór)
Hámori Jánosnak volt nagy ízléssel rendezett magánparkja, szép fenyőcsoportokkal, gyertyánfa erdővel, hosszú alléeval, tavakkal, százados fákkal
(1940 Réti István)
apró fenyőcsoportokkal s magányos tölgyekkel tarkított, sziklabarázdákkal szaggatott, füves, csalitos rétségen
(1955 Antalffy Gyula)
házcsoport főnév 3A1
A került házcsoport lakosai a nép e bal hiedelmének örültek
(1843 Nagy Ignác)
csakhamar feltünnek szőlőkoszorúzott bérczek közt Torda városának festői házcsoportjai
(1889 Orbán Balázs)
Régente szabályos utcát nem képeztek ki, hanem zegzugos közök húzódtak a házcsoportok között
(1993 BibliaiLex.)
hegycsoport főnév 3A1
A’ második hegy tsoport dél f.felé esik, ’s a’ Börsőnyi hegyeknek neveztetik
(1819 Magda Pál)
Ahogy a budai hegycsoport legszélső előfoka, a Gellért-hegy meredeken lehanyatlik a fővárost kettéválasztó Duna medrébe, a túlsó parton kezdődik Európa délkeletének legnevezetesebb rónasága, mely az Erdélyt körülölelő hegyekig terjed
(1891 Jókai Mór)
Az Erdélyi-középhegység két különböző eredetű, felépítésű és arculatú hegycsoportot foglal magába
(1997 Magyarország földje)
szigetcsoport főnév 3A1
[A Nílust] szigetcsoport tarkázza meg
(1839 Remény)
Az Új-Hebridák szigetcsoportjának protecturátusában a francziákkal, a Tonga és Szamoa szigetek fönnhatóságában a németekkel és az északamerikaiakkal osztoztak meg az angolok
(1905 Nagy képes világtörténet)
A Hanís-szigeteknek stratégiai jelentősége van: a szigetcsoporton keresztül ellenőrizhető a Vörös-tenger és az Ádeni-öböl közötti Báb-el-Mandeb-tengerszoros
(1996 Magyar Hírlap)
sziklacsoport főnév 3A1
A’ víg madárnép illy patakok felett választ magának zöld levelek között hajlékot, érzékeny dalokkal többszörösen felelő nyögésre győzvén az aggott sziklacsoportokot
(1819 Verseghy Ferenc)
sárga homok végtelen síkja volt mindenfelé, csak itt-ott állott ki belőle egy-egy barnás-sárga sziklacsoport
(1921 Szabó Dezső)
[A Velencei-hegységben] tölgyek között vezet az út a legnagyobb és a legbámulatosabb sziklacsoporthoz, a Pandúrkőhöz
(1995 Természet Világa)
tanyacsoport főnév 3A1
a jobbára csak lóháton megjárható tanyacsoportoknak csupa görög-keleti vallású oláh lakói
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
volt értelme azoknak a nyilvánosjellegű műsoros előadásoknak, melyeket pl.például a dorozsmai, szegedkörnyéki és békési tanyacsoportokban rendeztünk
(1933 Buday György)
A Bugyi községet és az ürbői tanyacsoportot összekötő 8-10 kmkilométer-es út járhatatlanná vált
(1996 Magyar Hírlap)
virágcsoport főnév 3A1
ott, a’ hol répa termett és petrezselyem, most gyepszőnyegek terűlnek el, szagos és szagatlan virágcsoportokkal
(1818 Kazinczy Ferenc)
Minden tárgy izléses, legyen nagy, vagy kicsiny; Kényelmes, gyönyörű bútor, kocsi, fogat, A fa- s virágcsoport műértelmet mutat
(1861 Tompa Mihály)
[Dahner Samu] híressé tette parkunkat növényritkaságokkal, pálmákkal, óriásfenyővel, mesteri módon megtervezett, művészi érzékkel, szinte költői szépséggel összeállított virágcsoportokkal és festőien megkomponált gyepgirlandokkal
(1958 Friedrich Károly)
2.
〈azonos foglalkozású v. elfoglaltságú személyek〉 vmely céllal együtt levő, ill. egymással tartósan együttműködő közössége
diákcsoport főnév 3A1
[Szép Mikhál] most tudott dalolni a mellette gyalogoló diákcsoport közepett
(1876 Jókai Mór)
[e cikk írója] több mint tíz esztendőn át évente magyarázgatta Racine-t egy kicsiny, művelt, fogékony s évről-évre megújuló diákcsoportnak, a legeszményibb, mert leglelkesebb s legkövetelőbb hallgatóságnak
(1940 Gyergyai Albert)
A Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziumának diákcsoportja
(1992 Magyar reformátusok)
kirándulócsoport főnév 3A1
A sötétbe merült pados asztalok egyike mellett valami víg kiránduló csoport gubbasztott feketén
(1918 Laczkó Géza)
Egyetlen napra csak a kiránduló csoportok látogatnak ide, a többség pihenési szándékkal, hosszabb időt tölt el ebben a csendet, nyugalmat árasztó miliőben
(2000 Magyar Hírlap)
régészcsoport főnév 3A1
1968 nyarán a Moszkvai Állami Egyetem egy régészcsoportja a Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzet területén 92 bronzöntvényből álló leletcsoportot talált
(1974 Benedek András)
[1912-ben] az El-Amarna óegyiptomi város területén végzett ásatások során egy német régészcsoport megtalálja Nofretete királyné mellszobrát
(1990 Tények könyve)
tanulócsoport főnév 3A1
[Comenius] az internátusokban úrrá tette a latin nyelvet, melynek tanulását és használatát a régi római élet megjátszatásával és a tanuló csoportok versengésével egyaránt szorgalmazta
(1940 Balassa Brúnó István)
A jól irányított kérdés az egész tanulócsoportnak szól
(1997 PedagógiaiLex.)
turistacsoport főnév 3A1
Láttam olasz turistacsoportot, amint áhítatosan bámulta a pasaréti templomot
(1936 Szerb Antal)
A talponálló előtt valami turistacsoport ment el. Tükrös napszemüvegek, szines ruhák, jókedv, nevetés
(1973 Balla László)
minthogy a szakmám az idegenforgalomhoz köt, eleinte turistacsoportokat kalauzoltam a fővárosban
(2000 Lakáskultúra)
vadászcsoport főnév 3A1
A vadászcsoport egyik része paripákon ügetett
(1847 Vasvári Pál)
a tisztáson zajongott az odasereglett vadászcsoport
(1937 Szentiványi Jenő)
[Böröczky Kornél] tagja volt annak a vadászcsoportnak, amely Kelet-Afrikában tett expedíciót a Nemzeti Múzeum 1956-ban elpusztult anyagának pótlásáért
(1998 Új Könyvek)
2a.
〈vmely művészeti ágban tevékenykedő művészek〉 (egymással tartósan együttműködő) együttese
festőcsoport főnév 3A1
Parrhasiuson […] kivül ezen festőcsoporthoz [ti. az óattikai iskolához] tartozott még a Cythnus szigetéről való Timanthes
(1902 ÓkoriLex.)
[Hollósy Simonnak] mindig van néhány tanítványa, aki nála tölti el téli estéit, az ő műtermében. És ezek az esték a legkevésbé sem hasonlítanak valamely festőcsoport művészpolitikai összejöveteléhez
(1917 Wallerhausen Zsigmond)
Paál [László] a barbizoni festőcsoport késői nemzedékéhez tartozott
(1996 Magyar Hírlap)
írócsoport főnév 3A1
Maurice Donnay volt ennek az írócsoportnak [ti. a századforduló francia drámaíróiénak] legjelentékenyebb embere
(1911 Lukács György²)
Marosvécsen, az 1942-es helikoni találkozón a fiatal erdélyi írónemzedék képviselői bejelentették, hogy saját írócsoportot kívánnak létrehozni
(1987–1988 Nádor Orsolya)
költőcsoport főnév 3A1
Egy ily költőcsoport nem mondható népiesnek
(1861 Arany János)
a hatvanas években egy olyan költőcsoport is elkezdte pályáját, mely szokatlan erővel fejezte ki az ember magányát és a létbe való kivetettségét
(1986 A magyar irodalom története)
a Kilencek költőcsoportjának
(1998 Magyar Hírlap)
3. (Kém)
a periódusos rendszer 〈vmely elemről elnevezett〉 függőleges oszlopába tartozó kémiai elemek összessége
bórcsoport főnév 3A1
Külön részek szólnak a különböző, önálló jelentőségre szert tett elemek, gázok, vegyületek és csoportok kémiájáról (nemesgázok, bórcsoport, halogének, aktinoidák stb.s a többi)
(1995 Új Könyvek)
kalciumcsoport főnév 3A1
Kalcium-csoport fémei. A kalciumhoz hasonló sajátságu fémek csoportja
(1895 PallasLex.)
A legtöbb haloid só vízben oldható, kivételek a kalcium-csoport fluoridjai és az ezüst haloid sói
(1913 RévaiNagyLex.)
[a stroncium] a kalcium-csoportba, az ú. n.úgynevezett lúgos földfémnek sorába tartozó fém
(1929 TolnaiÚjLex.)
nitrogéncsoport főnév 3A1
Nitrogéncsoport elemei. Ide tartoznak: a nitrogén, foszfor, arzén és az antimon
(1896 PallasLex.)
[a foszfor] a nitrogéncsoportba tartozó elem
(1960 ÚjMagyarLex.)
Nitrogéncsoport. A periódusos rendszer V. főcsoportjának neve
(1983 VegyészetiLex. ford.)
oxigéncsoport főnév 3A1
Szelén (selen), az oxigén-csoportba tartozó nem fémes elem
(1897 PallasLex.)
Tellur, az oxigén-csoportba tartozó ritka elem
(1930 TolnaiÚjLex.)
polónium […]: az oxigéncsoportba tartozó kémiai elem
(1961 ÚjMagyarLex.)
széncsoport főnév 3A1
[a szilícium] a széncsoportba tartozó és az oxigén után a legelterjedtebb nem fémes elem, amely vegyületeiben mint négyvegyértékü negativ gyök szerepel
(1897 PallasLex.)
ólom, Pb: a széncsoportba tartozó kémiai elem
(1961 ÚjMagyarLex.)

Beállítások