dísz fn 4B8

1. (gyakr. birtokszóként) ’vminek az a tulajdonsága, jellegzetessége, hogy szép, tetszetős’ ❖ [az egykor csodált épületek] hová lettek? díſzök nem látſzatik, azt már Földnek gyomrábann mind le temetve nyegik (1774 Révai Miklós ford.–Beniczky 7283004, 14) | [a fűzerdő] a’ Városnak mind díſzſzére, mind haſznára ültettetett (1780 Dugonics András 7087026, [XIII]) | Igaz Sámuel’ zsebkönyvét nem tsak külső díszéért, hanem belső érdeméért is betsülöm (1821 Kis János¹ C2570, 495) | Aligha lehetne [Gellért Oszkár] egész könyvében olyan szót találni, mely fölösleges, mely csak a dísz kedvéért van (1928 Schöpflin Aladár CD10) | Kanárisárga, nagy virágai gyönyörű díszt adnak [az ún. sárga virágú liliomfának] (1967 Varga Gábor CD52).

1a. (rendsz. birtokszóként) ’vminek olyan része, ill. kelléke, amely a szépségét adja v. növeli’ ❖ dísze a’ fának a’ levél (1786 Révai Miklós C1663, 202) | Ungvárra a’ Jesuviták jöttek. Ezek egy ékes templomot epitettek ide, mely a’ városnak leg-nagyobb díszsze (1808 Dugonics András 8116010, 17) | Lenyirád szép hajadat, fejednek iu díszét (1885 Thewrewk Emil ford.–Anakreón C4134, 152) | [a szenteltvíztartó] minden komaasszonyok által megirígyelt dísze lett a háznak (1934 Móra Ferenc C3203, 89) | Az elejtett kócsag, gém, túzok, daru tolla – különösen a pásztorok körében – díszül szolgált (1982 NéprajziLex. CD47).

1b. ’karácsonyfa díszítésére való (színes, csillogó) tárgy, dolog; karácsonyfadísz’ ❖ [Vivi dada] karácsonyfát is vett a piacon, s Miska előszedte a régi díszeket, amiket még Nelli rakott el a spájzba egy skatulyában (1926 Babits Mihály C0698, 278) | Ági megint az órájára néz. – Még meg se vettem a karácsonyfát, új díszeket kell venni, rohanok halért… (1983 Polgár András 1121004, 209).

1c. ’〈építészetben, iparművészetben stb.:〉 díszítésre haszn. elem, motívum, ill. vmely épület v. tárgy díszítő szerepű részlete(inek összessége)’ ❖ Decus, Ornamentum. Ékesség, Ék, Dísz (1808 Sokféle C1535, 188) | nem minden disz alkalmazható minden tárgyra: más diszitményeket követel például a szinház, másokat a szentegyház (1850 Purgstaller József 8351008, 4) | A falakon semmi dísz, csak sötétvörös keleti szőnyegek (1901 Gárdonyi Géza C1824, 124) | a középkorból fennmaradt szász ácsolt ládák túlnyomó többsége kizárólag festett díszt visel (1997 Magyar néprajz CD47).

1d. (gyakr. birtokszóként) ’irodalmi, zenei művet v. szónoklatot változatosabbá, tetszetősebbé tevő eszköz, fogás’ ❖ Magyar nóta’ díſzſze: hármaztatása (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 32) | a provencei költészet adott nevet a ballada egyik legszebb díszének, a refrainnek (1865 Greguss Ágost 8163005, 103) | [a parafrázis az eredeti zeneművet] formájában és harmóniáiban is megtoldja, illetve megváltoztatja (nemcsak figuratív díszekkel látja el, mint némely átirat) (1931 ZeneiLex. CD49) | [Apáczai Csere János szónoklatában] minden gondolat, sőt minden retorikai dísz az eszmei mondanivaló szolgálatában áll (1964 Bán Imre CD53).

1e. (gúny) ’olyan személy v. dolog, aki v. amely tulajdonképpeni funkcióját, rendeltetését nem tölti be, csak a látszat kedvéért van vhol’ ❖ [a nyári konyhához] szobát is szoktak toldani a jobbmóduak s egész éven át ebben laknak, a házat pedig csak dísznek tartják (1915 Györffy István C6966, 123) | Felmerül a kérdés, vajon mi képviselők csak dísznek vagyunk itt? (1990 Országgyűlési Napló CD62).

2. (kissé rég) ’ünnepélyes, látványos külsőség, pompa’ ❖ Palóczy a 2-ik poharat hazánk nagy fiának Széchényi Istvánnak emelte, kinek jelenléte az ünnep diszét nevelé (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Szent István király ünnepe illő dísszel megtartatott (1874 Mikszáth Kálmán CD04) | uralkodókat megillető diszszel fogadták [a sahot] (1900 Budapesti Hírlap aug. 25. C0055, 4) | A fiatal halottat, akárcsak a köztiszteletben álló személyeket, zenével temették és temetik; a dísz kedvéért, ahogy egy adatközlő mondta (1978 Jung Károly 1073002, 153).

2a. (birtokszóként) ’az a dolog, es. személy, amely v. aki vmely cselekménynek, szertartásnak pompát, ünnepélyességet ad v. azt növeli’ ❖ Szükségesebb Ember nintsen a’ Lakadalomba a’ Vféjnél, mert az a’ dísze az egész czérémoniának (1817 Wándza Mihály 8525029, 101) | [Bizáncban] lakomák, családi ünnepségek, fogadások, ünnepnapok dísze volt ez a, különösen barbárok előtt nagy kedvvel fitogtatott előadás (1930 ZeneiLex. CD49) | A mediterrán mirtusz (Myrtus communis) keleten lett kedvelt virággá és már Babilonban az ünnepek dísze volt (1932 Rapaics Rajmund CD35) | Grillo püspök bejelentette, hogy nagypénteken a körmenet dísze lesz a vért könnyező Madonna (1995 Magyar Hírlap CD09).

2b. (/vál, átv is) ’különlegesen szép, ünnepi öltözet, díszruha’ ❖ egész valóm Új diszben öltözik (1819 Kisfaludy Károly C2681, 28) | Az elnök magyar díszben jelent meg székén, fekete bársony dolmányban, drágaköves gombokkal (1882 Mikszáth Kálmán 8312141, 196) | a menyasszony ünnepi díszt öltött s fején koszorúval várta a vőlegény megérkeztét (1902 ÓkoriLex. CD28) | Izrael királya és Júda királya teljes díszben a trónjukon ültek (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

3. (gyakr. birtokszóként) (/vál) ’tiszteletre, megbecsülésre érdemes magatartás, tulajdonság v. helyzet, ill. annak köszönhető, tisztelettel, megbecsüléssel övezett állapot’ ❖ [II. József iránti] jobbágyi kötelességünket véghez vihessük vármegyénknek is nagyobb diszire, úgy magunk becsületünknek fenntartására (1772 Bessenyei György¹ 7393001, 317) | Renden kívül való, s nagy díszekkel bírjon szeretőd (1786 Verseghy Ferenc ford.–Dusch 7373009, 248) | Vörösmarty oda nyilatkozék: hogy ezen mű [ti. a János vitéz] bármelly irodalomnak diszére válnék (1845 Petőfi napjai C1573, 58) | Diszt erényink csak ugy szereznek, hogyha a miéink (1872 Győry Vilmos ford.–Shakespeare C3735, 192) | a hogy’ velünk bánt, nem válik díszére (1907–1915 Baksay Sándor ford.–Homérosz C0735, 288) | A fiatalnak dísze az apai intéshez és az anyai tanításhoz való ragaszkodás (1993 BibliaiLex. CD1207).

4. (birtokszóként) ’vminek a legjobb, legértékesebb darabja v. képviselője’ ❖ miként szokott testünkben amaz orvosságok’ dísze a’ rhábarbara munkálkodni (1800 Nyulas Ferenc C3341, 18) | A’ Te verseidnek [ti. Berzsenyi Dánielének] annyi érdeme van, és olly ragyogása, hogy az […] eggyik fő dísze lesz literatúránknak (1810 Kazinczy Ferenc C2560, 417) | [Barabás Miklós litográfiái között akad] néhány olyan, amely bármelyik grafikai gyűjtemény dísze lehetne (1915 Bálint Aladár CD10) | Richter Liszt-versenyei Kondrasin vezényletével 35 éve a Philips katalógus dísze (1995 Magyar Hírlap CD09).

4a. (birtokszóként) (vál) ’vmely csoport, közösség legjelesebb tagja, kiválósága, büszkesége’ ❖ ſok nagy Érdemü Emberek; a’ kik diſzei vóltak az emberi nemzetnek (1775 Sófalvi József ford.–Sulzer 7293004, 150) | Európa fényes dísze, magyar haza! (1835 Batsányi János C0883, 118) | Ez egy eminens fiú, az osztály dísze (1920 Móricz Zsigmond C6293, 249) | [Sütő András] dísze és képviselője a magyarságnak itthon és világszerte (1990 Országgyűlési Napló CD62).

5. (rendsz. birtokszóként) (rég v. nyj) ’vminek az az állapota, hogy bővében, ill. legnagyobb fokában, teljében van’ ❖ rósot és kukoriczát vetettem mellyeknek nálunk jó dísze volt úgy hogy csak ugyan adhatok el néhány száz köblöt (1816 Berzsenyi Dániel 8054209, 406) | századok ólta törekszik a’ Magyar-nemzet, honi Nyelvét, hanyatlásából ki és diszre emelni (1837 Zeyk János C4576, 3) | Miért ne rándulnának hát ki, Most, mig diszében áll a nyár? (1877 Vajda János 8503063, 214) | A fojtott mustot akkor adták föl asztalra, ha a mustnak már elmult a dísze, rendszerint valami kis ünnepélykor (1938 Vajkai Aurél C6140, 179) | A vargányának kaszálláskor van a disze (1942 Vajkai Aurél C6723, 20).

J: ék².

Ö: csipke-, fej~, füzér~, haj~, homlok~, kagyló~, karácsonyfa~, levél~, lobogó~, mell~, orom~, sisak~, stukkó~, szegély~, toll~, virág~, záró~, zászló~, zománc~, zsinór~; a -dísz címszó alatt: ablak~, asztal~, épület~, fal~, fenyőfa~, kalap~, lakás~, öv~, ruha~, szoba~, torta~.

ÖU: arany~, csiga~, csúcs~, fém~, fenyő~, inda~, kő~, könyv~, növény~, nyak~, rózsa~, sarok~, szalag~, üveg~.

ÖE: ~alakulat, ~album, ~baromfi, ~borítás, ~buzogány, ~edény, ~fenyő, ~festő, ~fogat, ~galamb, ~gomb, ~hivatal, ~huszár, ~jel, ~jelvény, ~kertészet, ~koporsó, ~kosár, ~koszorú, ~köntös, ~könyv, ~kötet, ~közönség, ~küldöttség, ~lakatos, ~lépcsőház, ~mester, ~munka, ~név, ~öltözék, ~őr, ~pajzs, ~park, ~ravatal, ~sír, ~sisak, ~sorfal, ~süveg, ~szalag, ~szegély, ~szoba, ~szónok, ~teljes, ~tok, ~toll, ~torna, ~tőr, ~üveg, ~varrás, ~világítás, ~viselet, ~zászlóalj.

Sz: díszű, díszül.

Vö. CzF. dísz · disz; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

dísz főnév 4B8
1. (gyakr. birtokszóként)
vminek az a tulajdonsága, jellegzetessége, hogy szép, tetszetős
[az egykor csodált épületek] hová lettek? díſzök nem látſzatik, azt már Földnek gyomrábann mind le temetve nyegik
(1774 Révai Miklós ford.Beniczky)
[a fűzerdő] a’ Városnak mind díſzſzére, mind haſznára ültettetett
(1780 Dugonics András)
Igaz Sámuel’ zsebkönyvét nem tsak külső díszéért, hanem belső érdeméért is betsülöm
(1821 Kis János¹)
Aligha lehetne [Gellért Oszkár] egész könyvében olyan szót találni, mely fölösleges, mely csak a dísz kedvéért van
(1928 Schöpflin Aladár)
Kanárisárga, nagy virágai gyönyörű díszt adnak [az ún. sárga virágú liliomfának]
(1967 Varga Gábor)
1a. (rendsz. birtokszóként)
vminek olyan része, ill. kelléke, amely a szépségét adja v. növeli
dísze a’ fának a’ levél
(1786 Révai Miklós)
Ungvárra a’ Jesuviták jöttek. Ezek egy ékes templomot epitettek ide, mely a’ városnak leg-nagyobb díszsze
(1808 Dugonics András)
Lenyirád szép hajadat, fejednek iu díszét
(1885 Thewrewk Emil ford.Anakreón)
[a szenteltvíztartó] minden komaasszonyok által megirígyelt dísze lett a háznak
(1934 Móra Ferenc)
Az elejtett kócsag, gém, túzok, daru tolla – különösen a pásztorok körében – díszül szolgált
(1982 NéprajziLex.)
1b.
karácsonyfa díszítésére való (színes, csillogó) tárgy, dolog; karácsonyfadísz
[Vivi dada] karácsonyfát is vett a piacon, s Miska előszedte a régi díszeket, amiket még Nelli rakott el a spájzba egy skatulyában
(1926 Babits Mihály)
Ági megint az órájára néz. – Még meg se vettem a karácsonyfát, új díszeket kell venni, rohanok halért…
(1983 Polgár András)
1c.
〈építészetben, iparművészetben stb.:〉 díszítésre haszn. elem, motívum, ill. vmely épület v. tárgy díszítő szerepű részlete(inek összessége)
Decus, Ornamentum. Ékesség, Ék, Dísz
(1808 Sokféle)
nem minden disz alkalmazható minden tárgyra: más diszitményeket követel például a szinház, másokat a szentegyház
(1850 Purgstaller József)
A falakon semmi dísz, csak sötétvörös keleti szőnyegek
(1901 Gárdonyi Géza)
a középkorból fennmaradt szász ácsolt ládák túlnyomó többsége kizárólag festett díszt visel
(1997 Magyar néprajz)
1d. (gyakr. birtokszóként)
irodalmi, zenei művet v. szónoklatot változatosabbá, tetszetősebbé tevő eszköz, fogás
Magyar nóta’ díſzſze: hármaztatása
(1792 Baróti Szabó Dávid)
a provencei költészet adott nevet a ballada egyik legszebb díszének, a refrainnek
(1865 Greguss Ágost)
[a parafrázis az eredeti zeneművet] formájában és harmóniáiban is megtoldja, illetve megváltoztatja (nemcsak figuratív díszekkel látja el, mint némely átirat)
(1931 ZeneiLex.)
[Apáczai Csere János szónoklatában] minden gondolat, sőt minden retorikai dísz az eszmei mondanivaló szolgálatában áll
(1964 Bán Imre)
1e. (gúny)
olyan személy v. dolog, aki v. amely tulajdonképpeni funkcióját, rendeltetését nem tölti be, csak a látszat kedvéért van vhol
[a nyári konyhához] szobát is szoktak toldani a jobbmóduak s egész éven át ebben laknak, a házat pedig csak dísznek tartják
(1915 Györffy István)
Felmerül a kérdés, vajon mi képviselők csak dísznek vagyunk itt?
(1990 Országgyűlési Napló)
2. (kissé rég)
ünnepélyes, látványos külsőség, pompa
Palóczy a 2-ik poharat hazánk nagy fiának Széchényi Istvánnak emelte, kinek jelenléte az ünnep diszét nevelé
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
Szent István király ünnepe illő dísszel megtartatott
(1874 Mikszáth Kálmán)
uralkodókat megillető diszszel fogadták [a sahot]
(1900 Budapesti Hírlap aug. 25.)
A fiatal halottat, akárcsak a köztiszteletben álló személyeket, zenével temették és temetik; a dísz kedvéért, ahogy egy adatközlő mondta
(1978 Jung Károly)
2a. (birtokszóként)
az a dolog, es. személy, amely v. aki vmely cselekménynek, szertartásnak pompát, ünnepélyességet ad v. azt növeli
Szükségesebb Ember nintsen a’ Lakadalomba a’ Vféjnél, mert az a’ dísze az egész czérémoniának
(1817 Wándza Mihály)
[Bizáncban] lakomák, családi ünnepségek, fogadások, ünnepnapok dísze volt ez a, különösen barbárok előtt nagy kedvvel fitogtatott előadás
(1930 ZeneiLex.)
A mediterrán mirtusz (Myrtus communis) keleten lett kedvelt virággá és már Babilonban az ünnepek dísze volt
(1932 Rapaics Rajmund)
Grillo püspök bejelentette, hogy nagypénteken a körmenet dísze lesz a vért könnyező Madonna
(1995 Magyar Hírlap)
2b. (/vál, átv is)
különlegesen szép, ünnepi öltözet, díszruha
egész valóm Új diszben öltözik
(1819 Kisfaludy Károly)
Az elnök magyar díszben jelent meg székén, fekete bársony dolmányban, drágaköves gombokkal
(1882 Mikszáth Kálmán)
a menyasszony ünnepi díszt öltött s fején koszorúval várta a vőlegény megérkeztét
(1902 ÓkoriLex.)
Izrael királya és Júda királya teljes díszben a trónjukon ültek
(1996 Katolikus Biblia ford.)
3. (gyakr. birtokszóként) (/vál)
tiszteletre, megbecsülésre érdemes magatartás, tulajdonság v. helyzet, ill. annak köszönhető, tisztelettel, megbecsüléssel övezett állapot
[II. József iránti] jobbágyi kötelességünket véghez vihessük vármegyénknek is nagyobb diszire, úgy magunk becsületünknek fenntartására
(1772 Bessenyei György¹)
Renden kívül való, s nagy díszekkel bírjon szeretőd
(1786 Verseghy Ferenc ford.Dusch)
Vörösmarty oda nyilatkozék: hogy ezen mű [ti. a János vitéz] bármelly irodalomnak diszére válnék
(1845 Petőfi napjai)
Diszt erényink csak ugy szereznek, hogyha a miéink
(1872 Győry Vilmos ford.Shakespeare)
a hogy’ velünk bánt, nem válik díszére
(1907–1915 Baksay Sándor ford.Homérosz)
A fiatalnak dísze az apai intéshez és az anyai tanításhoz való ragaszkodás
(1993 BibliaiLex.)
4. (birtokszóként)
vminek a legjobb, legértékesebb darabja v. képviselője
miként szokott testünkben amaz orvosságok’ dísze a’ rhábarbara munkálkodni
(1800 Nyulas Ferenc)
A’ Te verseidnek [ti. Berzsenyi Dánielének] annyi érdeme van, és olly ragyogása, hogy az […] eggyik fő dísze lesz literatúránknak
(1810 Kazinczy Ferenc)
[Barabás Miklós litográfiái között akad] néhány olyan, amely bármelyik grafikai gyűjtemény dísze lehetne
(1915 Bálint Aladár)
Richter Liszt-versenyei Kondrasin vezényletével 35 éve a Philips katalógus dísze
(1995 Magyar Hírlap)
4a. (birtokszóként) (vál)
vmely csoport, közösség legjelesebb tagja, kiválósága, büszkesége
ſok nagy Érdemü Emberek; a’ kik diſzei vóltak az emberi nemzetnek
(1775 Sófalvi József ford.Sulzer)
Európa fényes dísze, magyar haza!
(1835 Batsányi János)
Ez egy eminens fiú, az osztály dísze
(1920 Móricz Zsigmond)
[Sütő András] dísze és képviselője a magyarságnak itthon és világszerte
(1990 Országgyűlési Napló)
5. (rendsz. birtokszóként) (rég v. nyj)
vminek az az állapota, hogy bővében, ill. legnagyobb fokában, teljében van
rósot és kukoriczát vetettem mellyeknek nálunk jó dísze volt úgy hogy csak ugyan adhatok el néhány száz köblöt
(1816 Berzsenyi Dániel)
századok ólta törekszik a’ Magyar-nemzet, honi Nyelvét, hanyatlásából ki és diszre emelni
(1837 Zeyk János)
Miért ne rándulnának hát ki, Most, mig diszében áll a nyár?
(1877 Vajda János)
A fojtott mustot akkor adták föl asztalra, ha a mustnak már elmult a dísze, rendszerint valami kis ünnepélykor
(1938 Vajkai Aurél)
A vargányának kaszálláskor van a disze
(1942 Vajkai Aurél)
J: ék²
ÖU: aranydísz, csigadísz, csúcsdísz, fémdísz, fenyődísz, indadísz, kődísz, könyvdísz, növénydísz, nyakdísz, rózsadísz, sarokdísz, szalagdísz, üvegdísz
ÖE: díszalakulat, díszalbum, díszbaromfi, díszborítás, díszbuzogány, díszedény, díszfenyő, díszfestő, díszfogat, díszgalamb, díszgomb, díszhivatal, díszhuszár, díszjel, díszjelvény, díszkertészet, díszkoporsó, díszkosár, díszkoszorú, díszköntös, díszkönyv, díszkötet, díszközönség, díszküldöttség, díszlakatos, díszlépcsőház, díszmester, díszmunka, dísznév, díszöltözék, díszőr, díszpajzs, díszpark, díszravatal, díszsír, díszsisak, díszsorfal, díszsüveg, díszszalag, díszszegély, díszszoba, díszszónok, díszteljes, dísztok, dísztoll, dísztorna, dísztőr, díszüveg, díszvarrás, díszvilágítás, díszviselet, díszzászlóalj
Sz: díszű, díszül
Vö. CzF. dísz · disz; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

dísz- fn (előtagként)

1. ’Jeles alkalomból, vkinek v. vminek a tiszteletére szervezett v. végbemenő.’

1a. ’ünnepélyes külsőségek között végbemenő 〈rendezvény, ill. az azon részt vevők összessége〉’ ❖ díszfelvonulás fn 4A | Derék önkéntes tűzoltó-egyletünk f. hó [ti. augusztus] 20.-án tánczczal egybekötött népünnepélyt rendez. Lesz: nagy ébresztő, a tűzoltók díszfelvonulása, magyar isteni tisztelet és egyházi szónoklat (1892 Határőr 8631001, 2) | Ezt az ágyút csak a díszfelvonulásokon használták s inkább dísz volt már mint ágyú (1959 Koncsek László CD52) | [a barokk kor embere] vidám és szomorú ünnepeit hatalmas díszfelvonulásokkal tarkította (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13)  díszgyűlés fn 4B | akar-e a társulat az idén ünnepélyes díszgyűlést is tartatni a közgyűléssel összekötve, vagy csupán választó közgyűlést? (1871 Századok CD57) | A diszgyülés után bankett volt (1910 Délmagyarország 2103001, 9) | Kisebb botrányt okozott Prágában, hogy a Charta ’77 eredeti aláírói közül sokat nem hívtak meg arra a tegnapi díszgyűlésre, amelyet a kommunista rendszer ellen küzdő mozgalom megalakulásának 20. évfordulója alkalmából rendeztek (1997 Magyar Hírlap CD09)  díszhangverseny fn 4B | Liszt úr már nekünk igérte meg a dísz-hangversenyt (1877 Teleki Sándor C3768, 64) | az utolsó napon a díjnyertesek díszhangversenye és az oklevelek kiosztása volt műsoron (1956 Soproni Szemle CD52) | díszhangversennyel ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját a Bartók Kórus (1998 Magyar Hírlap CD09)  díszközgyűlés fn 4B | [Ünnepi beszéd] Veszprémmegye diszközgyűlésén Széchenyi és Deák arczképeinek leleplezésén (1894 Szinnyei József CD27) | Tekintetes megyei törvényhatósági díszközgyülés! (1900 Vörösmarty-emlékkönyv C5311, LXXI) | Nagyszabású gálával és díszközgyűléssel ünnepli hétfőn fennállásának 75. évfordulóját a Magyar Asztalitenisz-szövetség (1999 Magyar Hírlap CD09)  díszszemle fn 6B | [A császár születésnapján] reggeli 8 órakor a két város helyőrségi csapatai a budai tábormezőre vonultak ki, hol az istentisztelet és diszszemle tartatott (1858 Vasárnapi Újság CD56) | II. Frigyes diszszemlét tart Potsdamban (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | A Szovjet Hadsereg győzelmi díszszemléje Moszkvában (1970 Papp István CD52) | Franciaország hagyományosan díszszemlével, tűzijátékkal és utcabállal ünnepelte a Bastille lerombolásának évfordulóját (2000 Magyar Hírlap CD09)  díszünnepély fn 4B | [az új gróf] eljárt a díszünnepélyekre, s elvett nőül egy gróf Silberstein kisasszonyt (1858 Jókai Mór C2250, 4289) | költséges katonai jellemű díszünnepélyek (1870 Nyáry Albert¹ CD57) | A Magyar Természetbarát Szövetség, amely ebben az évben ünnepelte alakulásának 50. évfordulóját, novemberben jubileumi díszünnepéllyel zárja a megemlékezés évét (1960 Népszabadság okt. 28. C4812, 12)  díszünnepség fn 3B8 | Díszünnepség az Úttörővasút tízéves fennállásának alkalmából (1958 Magyar Nemzet aug. 5. C0354, 3) | a ’48-as szabadságharc százéves évfordulója tiszteletére rendezendő díszünnepség (1989 Végh Ferenc CD52).

1b. ’〈vmely étkezés〉 ünnepélyes külsőségek között zajló 〈alkalma〉, ill. ünnepélyes külsőségek között elköltött 〈étel〉’ ❖ díszebéd fn 3B4 | [Webster számára] diszebéd adatván, s ő ez alkalommal nagy hallgatóság előtt a védrendszer mellett szónokolván (1847 Hetilap CD61) | megengedik neki mindazon diszebédek szagát élvezhetni (1870 Papp Miklós ford.–Széchenyi CD1501) | Mitterrand elnök díszebéden látta vendégül a hangsúlyozott szívélyességgel fogadott kubai államfőt (1995 Magyar Hírlap CD09)  díszlakoma fn 6A | Gróf Mikó Imrének Beszterczén tett látogatása alkalmával, oda érkezésének emlékezetes napját nagyszerü fáklyásmenet s diszlakoma zárta be (1859 Vasárnapi Újság CD56) | a díszlakomákat végig akarta volna enni (1866 Jókai Mór C4487, 119) | Egyre-másra rendezik [a külföldről hazalátogató Munkácsy Mihály] tiszteletére a díszlakomákat, záporoznak a pohárköszöntők és a jókívánságok (1996 Magyar Hírlap CD09)  díszvacsora fn 6A | a nagy költő tiszteletére egy diszvacsorát adandok (1885 Tolnai Lajos C4202, 232) | A gyűlést záró díszvacsora épp akkor ért véget, nagy karéj kenyérből, darab szalonnából, kolbászból és zöldpaprikából állt, gyalulatlan fenyőasztalokra szolgálták fel fehér papírban (1939 Illyés Gyula CD10) | A hokiválogatott díszvacsorán búcsúzik a szezontól (2000 Magyar Hírlap CD09).

1c. (Kat is) ’vkinek v. vminek a tiszteletére ágyú(k)ból v. puská(k)ból ünnepélyes külsőségek között leadott 〈lövés v. lövéssorozat (hangja, látványa)〉’ ❖ díszlövés fn 4B | Ha szabad egy embernek, miután puskáját kilőtte valakire, azzal menteni magát, hogy tréfált, vagy épen díszlövést tett: ugy az országban többé sem a’ királyné sem egyes polgárok személye nincs bátorságban (1842 Pesti Hírlap CD61) | minden századból kivonult egy Zúg díszlövésre (1914 Nyugat CD10) | az ünnepélyes fogadtatásra jellemző, hogy még díszlövések is elhangzottak (1960 Kubinszky Mihály–Perkovátz Bódog CD52)  díszsortűz fn 5C | A temetésre [ti. egy elesett felkelőére] diszszázad vonult ki és a sirnál disz-sortüzzel bucsuztak el a halottól (1921 Budapesti Hírlap szept. 13. C4709, 6) | A lengyel himnusz elhangzása után huszonnégyszeres díszsortűz hangzott el, majd Gomulka üdvözölte a felvonulókat (1958 Népszava máj. 3. C1502, 5) | [II. Rákóczi György esküvőjén] gyalogos és lovas katonák vonultak föl, ágyúk és muskéták díszsortüze mögött (1991 Várkonyi Gábor CD17)  dísztűz fn 5C (ritk) | disztüzet adtak a [katona] sirjánál (1889 Kacziány Géza C2470, 127) | A dísztűz idejére, a légnyomás okozta kár megelőzésére […] valamennyi gépjárműnek az ablakait kötelesek nyitva tartani (1958 Népszava ápr. 1. C1502, 2).

2. ’Vmely ünnepi rendezvényen ott levő v. haszn.’

2a. ’díszelgésre kiképzett, ill. ünnepélyes alkalmakkor arra beosztott(, díszegyenruhát viselő) 〈katonai egység, alakulat〉’ ❖ díszegység fn 3B8 | A felvonulók sorát 1919-es veteránok csoportja nyitja meg, a Tanácsköztársaság zászlaival. […] Őket követi az Egyesített Tiszti Iskola díszegysége, a tisztiiskolásokat pedig a hadihajósok díszszázada (1959 Népszava márc. 29. C4823, 1) | a miniszterelnökség a Magyar Köztársaság lovas díszegységének felállítására 290 millió forint támogatást kapjon (2000 Országgyűlési Napló CD62)  díszszázad fn 3A2 | Az éljenriadások még akkor sem szűntek, midőn a […] díszszázadok folytonos hadi zene zengése mellett megindúltak vala (1880 Thaly Kálmán C4127, 79) | a király meghallgatta Lignitz parancsnokló tábornok jelentését, elléptetett a diszszázad előtt, majd elléptette maga előtt a diszszázadot (1900 Budapesti Napló máj. 5. C5243, 4) | A kiskatona, amíg csak él, büszke lesz arra, hogy a díszszázad második sorában lépdelt (2000 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’ünnepélyes alkalmakkor haszn., gazdagon díszített 〈dolog, kül. ruha(darab)〉’ ❖ díszegyenruha fn 6A | [a legénység] nemzeti díszegyen ruhájában folytatja dicsőségét a magyar hadseregnek (1842 Döbrentei Gábor C1071, XXXVI) | A [díszelőadásra szóló] meghivó jegyekre fel volt irva, hogy a férfiaknak pompás magyar diszöltözetben, vagy teljes diszegyenruhában kell megjelenniök, a kik fekete polgári öltözetben jönnek, ahhoz fehér nyakkendőt válaszszanak (1857 Vasárnapi Újság CD56) | az egykori arany- és ezüstbányákban dolgozók díszegyenruháját aranyozott gombok ékesítették (1997 Természet Világa CD50)  díszfegyver fn 4B | Diszfegyverek, hosszú lándsák […] töltik a’ hosszú csarnok’ felét (1839 Pulszky Ferenc ford.–Pulszky C1204, 84) | A férfiruha kiegészítő részeül, mondhatni ékszerül szolgáltak a díszfegyverek (1940 Höllrigl József CD43) | Az aranyveretes szablya 570 éven át a német királyok és császárok koronázáskor viselt díszfegyvere volt (1993 Bóna István CD17)  díszhintó fn 6A1 | Albert hg, és a’ kir. hölgyek, nyolcz-lovas nyilt diszhintóban, számos lovas katonaság kiséretében (1843 Pesti Hírlap CD61) | a püspök kocsisának hite szerint a villamos köteles kitérni az ő főtisztelendő és méltóságos gazdájának diszhintaja előtt (1902 Borsszem Jankó szept. 14. C5021, 2) | II. Erzsébet királynő díszhintón végighajtatott a Buckingham-palota felé (1998 Magyar Hírlap CD09)  díszkard fn 3A1 | [Sekhib efendi a fejedelemnek] díszkardot és dicsérő hattiserifet [= szultáni rendeletet] hozott a’ nagyurtól (1842 Pesti Hírlap CD61) | a magyar ruhájához való ékszer a díszkarddal együtt (1900 Mikszáth Kálmán CD04) | A bányásznak fokossal, a bányatisztnek pedig díszkarddal volt kiegészítve a ruhája (1998 Természet Világa CD50)  díszmente fn 6B (kissé rég) | minden málhám odaveszett a tengerbe, az antik gombos díszmentémet kivéve (1851 Jókai Mór CD18) | Mit szólnak a hideget-meleget emlegetők a reneszánsz olasz fejedelmeinek, a magyar dísz-mentéknek nyárban is viselt prémjeihez s a XIX. század eleji férfi szellős, színes, s télen is viselt rendes nappali kabátjához, a frakkhoz? (1923 Laczkó Géza CD10)  díszöltöny fn 4C8 (kissé rég) | menyasszonyi díszöltönyben drága ékszerekkel (1841 Kovács Pál² C2764, 428) | Ráismertek a nádorra aranyos díszöltönyéről, érdemcsillagai ott fénylettek mellén (1877 Jókai Mór CD18) | a magyar hölgyek részére a magyar diszöltöny csak a koronázó templomban való megjelenésre kötelező (1916 Budapesti Hírlap dec. 10. C4704, 9) | [a zászlóalj élén] Mednyánszky Cézár tábori főlelkész papi díszöltönyben, feszülettel kezében haladt (1941 Bánlaky József CD16)  díszöltözet fn 3B | Ezeren, a’ legszebb görög diszöltözetben, várták az uj, a’ szeretett király jövetelét (1833 Jelenkor C0225, 192) | I. Ferencz magyar király és császár a Szent István-rend disz öltözetében (1900 Nagy Géza CD20) | A 16. századra már mai értelemben vett zsebkendőnek és a teljes díszöltözethez tartozó „kézbe való kendőnek” is használták [a keszkenőt] (1997 Magyar néprajz CD47)  díszruha fn 6A | a’ fodorítástul a’ kardig, ’s aranykapocsos czipőig, semmi hija nem volt a diszruhának (1832 Mulattató ford. C3232, 117) | menyegzői diszruha (1839 Tóth Lőrinc ford.–Sheridan C0453, 15) | A király meghalt, és tengernagyi díszruhájába öltöztetve fölravatalozták palotájában (1943 Rónay György ford.–Gauguin 9573002, 5) | A magyar díszruha egyszerre volt megfelelő alkalmi viselet udvari gálára és egyéb ünnepélyes összejövetelekre (1990 F. Dózsa Katalin CD17)  díszzsebkendő fn 1C | A középosztály férfiai […] előszeretettel hordanak fehér szarvasbőrkesztyűt […], szivarzsebükben pedig majdnem mindig megtalálható a galambalakúra összehajtogatott díszzsebkendő (1935 Kosztolányi Dezső 9359254, 238) | [A rábaközi ünnepi férfiviseletben] a kötény kötőjébe bal felől, kivarrott, kihímzett szélű fehér díszzsebkendőt tűznek (1941 Hajós Elemér CD52) | Öltözéke kínosan elegáns, makulátlan. Hófehér ing, csokornyakkendő, felső zsebéből kikandikál a díszzsebkendő csücske (1968 Göncz Árpád 1059001, 123).

2c. (magas rangú) vendégek számára fenntartott, ill. kül. ünnepi események, rendezvények helyszínéül szolgáló, akkor haszn. díszes 〈épület, tér stb.〉’ ❖ díszcsarnok fn 3A (átv is) | [a könyvnyomtatás feltalálása óta] számtalan munkás roppant segédszerekkel és közösen épitheti tovább a tudomány diszcsarnokát (1846 Hetilap CD61) | [Schwanthaler Lajosnak a cseh történelem nagyjait ábrázoló szobrai] a múzeum nem régiben befejezett új épületének pompás díszcsarnokában (Pantheon) végre méltó helyet kaptak (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [Deák Ferenc már páratlan szerénysége] révén is belekerülne a Plutarkba, a nagy emberek díszcsarnokába (1912 Radó Sámuel CD10) | [A Frankfurti Könyvvásáron] a díszcsarnokba az EU piacán található tán legdrágább padlószőnyeg került (1999 Magyar Hírlap CD09)  díszemelvény fn 4B | [a néptömeg] ünnepélyes menetben huzódik a kastélyelőtti díszemelvény felé (1835 e. Kolmár József¹ C2717, 102) | katonaság tisztelgése a díszemelvény előtt (1998 Természet Világa ford. CD50) | A közjogi méltóságok a parlament főbejáratánál felállított díszemelvényen foglalnak helyet (2000 Magyar Hírlap CD09)  díszlépcső fn 1C | [a palota] termeit, folyosóit, díszlépcsőit és titkos feljáróit nagy történelmi események […] jelenetei tették emlékezetessé (1882 Jókai Mór CD18) | A díszlépcső előtt elegáns kétfogatú várakozott (1919 Földi Mihály ford.–Dosztojevszkij CD10) | az udvari díszlépcső lábazati kövei mögött (1997 Mőcsényi Mihály CD52)  díszpáholy fn 4A | Úgy tetszett nekem, hogy az „Utolsó szerelem” egy jelenkorban játszó darab; királyunk fiatalsága idejéről. Maga Nagy Lajos őfelsége ott ül kíséretével a tágas díszpáholyban (1883 Mikszáth Kálmán CD04) | [Markó Béla] a díszpáholyból figyelte végig a parlamenti vitát (1996 Magyar Hírlap CD09) | Horváth Péter második góljánál a díszpáholyra zúdult az újpestiek dühe (1999 Magyar Hírlap CD09)  dísztér fn 5B1 | [a Nemzeti Múzeum] pompás épülete alaprészben már megkezdve, mellynek mint halljuk – diszterén álland Ferenczy egyetlen müvészünk faragta Kisfaludy Károly’ fejér márvány képszobra (1838 Somogyi László C3615, 6) | A Petőfi-térről el kell távolítani az ültetvényeket és itt az ünnepségek rendezésére alkalmas díszteret kell létesíteni (1940 Boronkai Pál CD52) | II. János Pál holnap délelőtt a cseh fővárosban tart szentmisét. A szabadtéri misére a Letná-hegyen kerül sor, amely évtizedeken át a csehszlovák kommunista rendszer központi dísztere volt: itt rendezték a katonai díszszemléket, valamint a május elsejei ünnepségeket is (1997 Magyar Hírlap CD09)  díszterem fn 7B3 | állítsd-fel újra a’ boltozatos folyosókat és dísztermeket (1836 Bajza József ford.–Bulwer-Lytton C0719, 183) | szálloda étteremmel, óriási hodályszerű kávéházzal, emeletén díszteremmel a bálok s gyűlések számára (1933 Nagy Lajos 9472016, 29) | A magyar kormányfő csütörtökön este részt vett a francia külügyminisztérium dísztermében rendezett fogadáson (2000 Magyar Hírlap CD09)  dísztribün fn 4C9 | A dísztribünön a párt és a kormány vezetői, jobbról balról a meghívott vendégek és a munkásmozgalom veteránjai foglalnak helyet (1958 Esti Hírlap máj. 1. C0122, 3) | [a győztes Damon Hill] meghajolhatott a félig fütyülő, félig tapsoló hockenheimi dísztribün előtt (1995 Magyar Hírlap CD09)  díszudvar fn 4A | lóhere boritja a [romos kastélyhoz tartozó] diszudvart (1881 Budapesti Hírlap 8608001, 1) | Franciaországban a gazdag polgárok lakóházát a XVII. sz. óta gyakran építik két udvarral, a szolgálati és a díszudvarral (1895 PallasLex. CD02) | [a] világhírű zongoraművész ma este a Pesti Vármegyeháza díszudvarán ad koncertet (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. (művészien) díszes kivitelű, ill. díszítő szerepű 〈építmény, tárgy stb.〉’ ❖ díszburkolat fn 3A2 | A tér történeti épületeit (az Orsolyiták templomának előcsarnoka, a Mária-kút, a Lábasház, a díszburkolat) időközben helyreállították (1980 Szabó Leventéné CD52) | [a felújítás során] díszburkolatot kapott a tér és egy dísz ivókutat is kialakítottak (1996 Magyar Hírlap CD09)  díszdoboz fn 4A8 | Oklevél díszdobozban (1898 A nemzeti díszkiadás története C2227, 87) | Wagner Ringjének legújabb bayreuthi változatát Daniel Barenboim dirigálja, a teljes ciklus 14 CD-n, díszdobozban jelenik meg (1995 Magyar Hírlap CD09) | Van azonban a műtárgyak közt egy nagyméretű sèvres-i porcelán díszdoboz, festett jelenetekkel, az minden pénzt megér (1996 Magyar Hírlap CD09)  díszkút fn 5A2 | Hosszú ideig ezt [ti. a salzburgi Palota téren levőt] tartották Németország legszebb díszkútjának (1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [tűzvészkor] az udvar díszkútjáról a szobor roppant loccsanással beesett a vízbe (1921 Szerb Antal CD10) | kellemes pontját képezheti kertünknek egy […] kisebb díszkút vagy vízköpő, a csordogáló vizet felfogó medencével (1998 Lakáskultúra CD39)  díszpárna fn 6A | a fényezett, diófaborításos ebédlőben borvörös pamlag állott, ferdén, telerakosgatva sohasem használt, hímzett és festett díszpárnákkal (1935 Kosztolányi Dezsőné CD10) | a brigádtársak bordó díszpárnán tartják a meghalt bányászok kitüntetéseit (1974 Galgóczi Erzsébet 2025006, 555)  díszpohár fn 5A | Rotteck ismét egy emlék- vagy diszpoharat kapott Altenburgból (1833 Jelenkor C0225, 160) | [a harcsát formázó] díszpohár fogantyúját vagyis fülét a hal szépen vissza kunkorodó farka képezi (1912 Téglás István C6828, 55) | biedermeier díszpoharak (1995 Magyar Hírlap CD09)  díszserleg fn 3B | a leölt ellenségek koponyáiból készült díszserlegek (1853 Ipolyi Arnold C2172, 534) | [Föerk Ernő] többek között a Vaskapu megnyitására készült díszserlegeket tervezte (1913 RévaiNagyLex. C5703, 739) | a nyílvesszőt a célba lődd, dísz-serleget nyerj mind előtt (1958 Weöres Sándor ford. 9788265, 33)  dísztál fn 2A8 | a római császárok érmeinek ily serlegeken és dísztálakon szokásos alkalmazásával Mátyás királynak tulajdoníttatik (1876 Századok CD57) | Porcellántárgyaink számát egy dúsan aranyozott, karélyos peremű dísztállal növeltük (1942 Csipkés Kálmán CD52) | gyönyörű, szecessziós dísztál (1996 Magyar Hírlap CD09)  dísztányér fn 4A2 | [az ajándéknak szánt pénzt] rátették a dísztányérra, megtoldva még a mesterektől kapott jutalomdíjakkal és a kölcsönkért arany- és ezüstpénzzel (1918 Richter M. István C6931, 262) | Ez a manap oly általános házieszköz [ti. a tányér] aránylag újkeletű. Az ókorban inkább csak fémekből készült dísztányérokkal találkozunk (1929 TolnaiÚjLex. C5733, 300) | szobabelső, az asztal mögötti falon tálasfogassal és sorban felaggatott dísztányérokkal (1982 NéprajziLex. CD47) | trónralépésének 60. évfordulóján már dísztányérokon, kávéscsészéken és emléktárgyakon is megjelent a [császár] képmása (1992 Horváth Hilda CD17)  dísztégla fn 6A (Ép is) | Van itt [ti. Szucsányban] nagy gőztéglagyár, mely az itteni kitűnő agyagból dísz- és chamotte-téglákat, rovátékos födélcserepeket és alagcsöveket készít (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Különleges gyártmányok sajtolását – pl. dísztéglák, agyagcsövek, virágcserepek, gerinccserepek sajtolását, – külön e célra készült gépeken végzik (1930 TolnaiÚjLex. C5734, 8) | Nem tudni még milyen falburkoló dísztégla kerül az állomások falára (1995 Magyar Hírlap CD09).

4. ’nem (termése) hasznáért, hanem szépségéért ültetett, kül. levelével, lombozatával v. virág(zat)ával díszítő 〈növény〉’ ❖ díszbokor fn 7A3 | [György] sebesen halada […] az ujabbkori diszbokrok közt (1864 Halmágyi Sándor C2006, 253) | egy szépen megnyesett díszbokor (1888 Mikszáth Kálmán CD04) | A földlabdás növényeket, a fenyőket és örökzöld díszbokrokat a vásárlást követően néhány napon belül el kell ültetni (1998 Magyar Hírlap CD09)  díszcserje fn 6B | [a burgonyafélék] egy válfaja, a datura-arborea, melyről alább szólandunk, tenyésztetik, mint diszcserje, itt-ott kertjeinkben (1860 Vasárnapi Újság CD56) | a magyar nép […] díszfa és díszcserje helyén szivesebben látna egy-egy szép terebélyes gyümölcsfát, mindazonáltal a virágokat nagy becsben tartja s kiváló kedvvel ápolja (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | megtekinteném a parkot is, a téridomokká és állatszobrokká nyírt díszcserjéket (1969 Konrád György 9351002, 116)  díszfa fn 6A | a dísz-fák […] kisértetesen ragyogtak a szürkületen át (1843 Vajda Péter ford.–Bulwer-Lytton C4671, 263) | [A zelnicemeggy] erdőkben és uri kertekben korán virágzó diszfa (1892 Márton József² C0131, 56) | Kertészeti és Szőlészeti Főiskola soroksári tangazdaságában gyümölcsfa és díszfa kapható (1958 Népszabadság okt. 9. C1499, 11) | A kerti teret a telek szélén díszfák és díszcserjék együttese zárja le (1998 Lakáskultúra CD39).

5. ’megtiszteltetésként, elismerésként adományozott, hatáskörrel, fizetéssel nem járó tisztséget, címet viselő 〈személy〉’ ❖ díszdoktor fn 4A | [Geissler Henrik] nem volt tudományos pályán, de az üvegfuvás terén oly kiváló szolgálatokat tett a tudománynak, hogy diszdoktorrá promoveálták [= avatták] (1894 PallasLex. CD02) | [Bethlen Istvánt] 1922-ben közéleti érdemeiért a Szegedre menekült kolozsvári Ferenc József-egyetem az államtudományok díszdoktorává avatta (1927 RévaiNagyLex. C5716, 12) | [Ligeti György] a Hamburgi Zeneakadémia professzora, rangos egyetemek díszdoktora (1996 Magyar Hírlap CD09)  díszelnök fn 3C8 | a minisztert meg kell választanunk örökös [kaszinói] diszelnöknek (1890 Tolnai Lajos C4203, 155) | az ipartestület ügyésze meleg hangon üdvözölte az új díszelnököt, aki meghatottan mondott köszönetet a megtiszteltetésért (1930 Budapesti Hírlap jan. 18. C4718, 8) | [1990-ben volt] az Utunk Európába című megbeszélés a Várban, amelyen Göncz Árpád volt a díszelnök (1995 Magyar Hírlap CD09)  díszpolgár fn 4A2 | tiszteleti, vagyis díszpolgárok (1843 Pesti Hírlap CD61) | A közélet kitünő férfiait egyes városok tiszteletük kifejezéseül u. n. diszpolgárokká szokták megválasztani. A megválasztott ezáltal a városban, habár tényleg ott nem lakik is, polgárjogot nyer (1893 PallasLex. CD02) | az egyetem örökös díszpolgára (1961 Cs. Szabó László 9093007, 555) | Bill Clinton amerikai elnök az Amerikai Egyesült Államok díszpolgárává fogadta kalkuttai Teréz anyát (1996 Magyar Hírlap CD09).

dísz- főnév (előtagként)
1.
Jeles alkalomból, vkinek v. vminek a tiszteletére szervezett v. végbemenő.
1a.
ünnepélyes külsőségek között végbemenő 〈rendezvény, ill. az azon részt vevők összessége〉
díszfelvonulás főnév 4A
Derék önkéntes tűzoltó-egyletünk f.folyó[ti. augusztus] 20.-án tánczczal egybekötött népünnepélyt rendez. Lesz: nagy ébresztő, a tűzoltók díszfelvonulása, magyar isteni tisztelet és egyházi szónoklat
(1892 Határőr)
Ezt az ágyút csak a díszfelvonulásokon használták s inkább dísz volt már mint ágyú
(1959 Koncsek László)
[a barokk kor embere] vidám és szomorú ünnepeit hatalmas díszfelvonulásokkal tarkította
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
díszgyűlés főnév 4B
akar-e a társulat az idén ünnepélyes díszgyűlést is tartatni a közgyűléssel összekötve, vagy csupán választó közgyűlést?
(1871 Századok)
A diszgyülés után bankett volt
(1910 Délmagyarország)
Kisebb botrányt okozott Prágában, hogy a Charta ’77 eredeti aláírói közül sokat nem hívtak meg arra a tegnapi díszgyűlésre, amelyet a kommunista rendszer ellen küzdő mozgalom megalakulásának 20. évfordulója alkalmából rendeztek
(1997 Magyar Hírlap)
díszhangverseny főnév 4B
Liszt úr már nekünk igérte meg a dísz-hangversenyt
(1877 Teleki Sándor)
az utolsó napon a díjnyertesek díszhangversenye és az oklevelek kiosztása volt műsoron
(1956 Soproni Szemle)
díszhangversennyel ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját a Bartók Kórus
(1998 Magyar Hírlap)
díszközgyűlés főnév 4B
[Ünnepi beszéd] Veszprémmegye diszközgyűlésén Széchenyi és Deák arczképeinek leleplezésén
(1894 Szinnyei József)
Tekintetes megyei törvényhatósági díszközgyülés!
(1900 Vörösmarty-emlékkönyv)
Nagyszabású gálával és díszközgyűléssel ünnepli hétfőn fennállásának 75. évfordulóját a Magyar Asztalitenisz-szövetség
(1999 Magyar Hírlap)
díszszemle főnév 6B
[A császár születésnapján] reggeli 8 órakor a két város helyőrségi csapatai a budai tábormezőre vonultak ki, hol az istentisztelet és diszszemle tartatott
(1858 Vasárnapi Újság)
II. Frigyes diszszemlét tart Potsdamban
(1904 Nagy képes világtörténet)
A Szovjet Hadsereg győzelmi díszszemléje Moszkvában
(1970 Papp István)
Franciaország hagyományosan díszszemlével, tűzijátékkal és utcabállal ünnepelte a Bastille lerombolásának évfordulóját
(2000 Magyar Hírlap)
díszünnepély főnév 4B
[az új gróf] eljárt a díszünnepélyekre, s elvett nőül egy gróf Silberstein kisasszonyt
(1858 Jókai Mór)
költséges katonai jellemű díszünnepélyek
(1870 Nyáry Albert¹)
A Magyar Természetbarát Szövetség, amely ebben az évben ünnepelte alakulásának 50. évfordulóját, novemberben jubileumi díszünnepéllyel zárja a megemlékezés évét
(1960 Népszabadság okt. 28.)
díszünnepség főnév 3B8
Díszünnepség az Úttörővasút tízéves fennállásának alkalmából
(1958 Magyar Nemzet aug. 5.)
a ’48-as szabadságharc százéves évfordulója tiszteletére rendezendő díszünnepség
(1989 Végh Ferenc)
1b.
〈vmely étkezés〉 ünnepélyes külsőségek között zajló 〈alkalma〉, ill. ünnepélyes külsőségek között elköltött 〈étel〉
díszebéd főnév 3B4
[Webster számára] diszebéd adatván, s ő ez alkalommal nagy hallgatóság előtt a védrendszer mellett szónokolván
(1847 Hetilap)
megengedik neki mindazon diszebédek szagát élvezhetni
(1870 Papp Miklós ford.Széchenyi)
Mitterrand elnök díszebéden látta vendégül a hangsúlyozott szívélyességgel fogadott kubai államfőt
(1995 Magyar Hírlap)
díszlakoma főnév 6A
Gróf Mikó Imrének Beszterczén tett látogatása alkalmával, oda érkezésének emlékezetes napját nagyszerü fáklyásmenet s diszlakoma zárta be
(1859 Vasárnapi Újság)
a díszlakomákat végig akarta volna enni
(1866 Jókai Mór)
Egyre-másra rendezik [a külföldről hazalátogató Munkácsy Mihály] tiszteletére a díszlakomákat, záporoznak a pohárköszöntők és a jókívánságok
(1996 Magyar Hírlap)
díszvacsora főnév 6A
a nagy költő tiszteletére egy diszvacsorát adandok
(1885 Tolnai Lajos)
A gyűlést záró díszvacsora épp akkor ért véget, nagy karéj kenyérből, darab szalonnából, kolbászból és zöldpaprikából állt, gyalulatlan fenyőasztalokra szolgálták fel fehér papírban
(1939 Illyés Gyula)
A hokiválogatott díszvacsorán búcsúzik a szezontól
(2000 Magyar Hírlap)
1c. (Kat is)
vkinek v. vminek a tiszteletére ágyú(k)ból v. puská(k)ból ünnepélyes külsőségek között leadott 〈lövés v. lövéssorozat (hangja, látványa)
díszlövés főnév 4B
Ha szabad egy embernek, miután puskáját kilőtte valakire, azzal menteni magát, hogy tréfált, vagy épen díszlövést tett: ugy az országban többé sem a’ királyné sem egyes polgárok személye nincs bátorságban
(1842 Pesti Hírlap)
minden századból kivonult egy Zúg díszlövésre
(1914 Nyugat)
az ünnepélyes fogadtatásra jellemző, hogy még díszlövések is elhangzottak
(1960 Kubinszky Mihály–Perkovátz Bódog)
díszsortűz főnév 5C
A temetésre [ti. egy elesett felkelőére] diszszázad vonult ki és a sirnál disz-sortüzzel bucsuztak el a halottól
(1921 Budapesti Hírlap szept. 13.)
A lengyel himnusz elhangzása után huszonnégyszeres díszsortűz hangzott el, majd Gomulka üdvözölte a felvonulókat
(1958 Népszava máj. 3.)
[II. Rákóczi György esküvőjén] gyalogos és lovas katonák vonultak föl, ágyúk és muskéták díszsortüze mögött
(1991 Várkonyi Gábor)
dísztűz főnév 5C (ritk)
disztüzet adtak a [katona] sirjánál
(1889 Kacziány Géza)
A dísztűz idejére, a légnyomás okozta kár megelőzésére […] valamennyi gépjárműnek az ablakait kötelesek nyitva tartani
(1958 Népszava ápr. 1.)
2.
Vmely ünnepi rendezvényen ott levő v. haszn.
2a.
díszelgésre kiképzett, ill. ünnepélyes alkalmakkor arra beosztott(, díszegyenruhát viselő) 〈katonai egység, alakulat〉
díszegység főnév 3B8
A felvonulók sorát 1919-es veteránok csoportja nyitja meg, a Tanácsköztársaság zászlaival. […] Őket követi az Egyesített Tiszti Iskola díszegysége, a tisztiiskolásokat pedig a hadihajósok díszszázada
(1959 Népszava márc. 29.)
a miniszterelnökség a Magyar Köztársaság lovas díszegységének felállítására 290 millió forint támogatást kapjon
(2000 Országgyűlési Napló)
díszszázad főnév 3A2
Az éljenriadások még akkor sem szűntek, midőn a […] díszszázadok folytonos hadi zene zengése mellett megindúltak vala
(1880 Thaly Kálmán)
a király meghallgatta Lignitz parancsnokló tábornok jelentését, elléptetett a diszszázad előtt, majd elléptette maga előtt a diszszázadot
(1900 Budapesti Napló máj. 5.)
A kiskatona, amíg csak él, büszke lesz arra, hogy a díszszázad második sorában lépdelt
(2000 Magyar Hírlap)
2b.
ünnepélyes alkalmakkor haszn., gazdagon díszített 〈dolog, kül. ruha(darab)
díszegyenruha főnév 6A
[a legénység] nemzeti díszegyen ruhájában folytatja dicsőségét a magyar hadseregnek
(1842 Döbrentei Gábor)
A [díszelőadásra szóló] meghivó jegyekre fel volt irva, hogy a férfiaknak pompás magyar diszöltözetben, vagy teljes diszegyenruhában kell megjelenniök, a kik fekete polgári öltözetben jönnek, ahhoz fehér nyakkendőt válaszszanak
(1857 Vasárnapi Újság)
az egykori arany- és ezüstbányákban dolgozók díszegyenruháját aranyozott gombok ékesítették
(1997 Természet Világa)
díszfegyver főnév 4B
Diszfegyverek, hosszú lándsák […] töltik a’ hosszú csarnok’ felét
(1839 Pulszky Ferenc ford.Pulszky)
A férfiruha kiegészítő részeül, mondhatni ékszerül szolgáltak a díszfegyverek
(1940 Höllrigl József)
Az aranyveretes szablya 570 éven át a német királyok és császárok koronázáskor viselt díszfegyvere volt
(1993 Bóna István)
díszhintó főnév 6A1
Albert hgherceg, és a’ kir.királyi hölgyek, nyolcz-lovas nyilt diszhintóban, számos lovas katonaság kiséretében
(1843 Pesti Hírlap)
a püspök kocsisának hite szerint a villamos köteles kitérni az ő főtisztelendő és méltóságos gazdájának diszhintaja előtt
(1902 Borsszem Jankó szept. 14.)
II. Erzsébet királynő díszhintón végighajtatott a Buckingham-palota felé
(1998 Magyar Hírlap)
díszkard főnév 3A1
[Sekhib efendi a fejedelemnek] díszkardot és dicsérő hattiserifet [= szultáni rendeletet] hozott a’ nagyurtól
(1842 Pesti Hírlap)
a magyar ruhájához való ékszer a díszkarddal együtt
(1900 Mikszáth Kálmán)
A bányásznak fokossal, a bányatisztnek pedig díszkarddal volt kiegészítve a ruhája
(1998 Természet Világa)
díszmente főnév 6B (kissé rég)
minden málhám odaveszett a tengerbe, az antik gombos díszmentémet kivéve
(1851 Jókai Mór)
Mit szólnak a hideget-meleget emlegetők a reneszánsz olasz fejedelmeinek, a magyar dísz-mentéknek nyárban is viselt prémjeihez s a XIX. század eleji férfi szellős, színes, s télen is viselt rendes nappali kabátjához, a frakkhoz?
(1923 Laczkó Géza)
díszöltöny főnév 4C8 (kissé rég)
menyasszonyi díszöltönyben drága ékszerekkel
(1841 Kovács Pál²)
Ráismertek a nádorra aranyos díszöltönyéről, érdemcsillagai ott fénylettek mellén
(1877 Jókai Mór)
a magyar hölgyek részére a magyar diszöltöny csak a koronázó templomban való megjelenésre kötelező
(1916 Budapesti Hírlap dec. 10.)
[a zászlóalj élén] Mednyánszky Cézár tábori főlelkész papi díszöltönyben, feszülettel kezében haladt
(1941 Bánlaky József)
díszöltözet főnév 3B
Ezeren, a’ legszebb görög diszöltözetben, várták az uj, a’ szeretett király jövetelét
(1833 Jelenkor)
I. Ferencz magyar király és császár a Szent István-rend disz öltözetében
(1900 Nagy Géza)
A 16. századra már mai értelemben vett zsebkendőnek és a teljes díszöltözethez tartozó „kézbe való kendőnek” is használták [a keszkenőt]
(1997 Magyar néprajz)
díszruha főnév 6A
a’ fodorítástul a’ kardig, ’s aranykapocsos czipőig, semmi hija nem volt a diszruhának
(1832 Mulattató ford.)
menyegzői diszruha
(1839 Tóth Lőrinc ford.Sheridan)
A király meghalt, és tengernagyi díszruhájába öltöztetve fölravatalozták palotájában
(1943 Rónay György ford.Gauguin)
A magyar díszruha egyszerre volt megfelelő alkalmi viselet udvari gálára és egyéb ünnepélyes összejövetelekre
(1990 F. Dózsa Katalin)
díszzsebkendő főnév 1C
A középosztály férfiai […] előszeretettel hordanak fehér szarvasbőrkesztyűt […], szivarzsebükben pedig majdnem mindig megtalálható a galambalakúra összehajtogatott díszzsebkendő
(1935 Kosztolányi Dezső)
[A rábaközi ünnepi férfiviseletben] a kötény kötőjébe bal felől, kivarrott, kihímzett szélű fehér díszzsebkendőt tűznek
(1941 Hajós Elemér)
Öltözéke kínosan elegáns, makulátlan. Hófehér ing, csokornyakkendő, felső zsebéből kikandikál a díszzsebkendő csücske
(1968 Göncz Árpád)
2c.
(magas rangú) vendégek számára fenntartott, ill. kül. ünnepi események, rendezvények helyszínéül szolgáló, akkor haszn. díszes 〈épület, tér stb.〉
díszcsarnok főnév 3A (átv is)
[a könyvnyomtatás feltalálása óta] számtalan munkás roppant segédszerekkel és közösen épitheti tovább a tudomány diszcsarnokát
(1846 Hetilap)
[Schwanthaler Lajosnak a cseh történelem nagyjait ábrázoló szobrai] a múzeum nem régiben befejezett új épületének pompás díszcsarnokában (Pantheon) végre méltó helyet kaptak
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[Deák Ferenc már páratlan szerénysége] révén is belekerülne a Plutarkba, a nagy emberek díszcsarnokába
(1912 Radó Sámuel)
[A Frankfurti Könyvvásáron] a díszcsarnokba az EUEurópai Unió piacán található tán legdrágább padlószőnyeg került
(1999 Magyar Hírlap)
díszemelvény főnév 4B
[a néptömeg] ünnepélyes menetben huzódik a kastélyelőtti díszemelvény felé
(1835 e. Kolmár József¹)
katonaság tisztelgése a díszemelvény előtt
(1998 Természet Világa ford.)
A közjogi méltóságok a parlament főbejáratánál felállított díszemelvényen foglalnak helyet
(2000 Magyar Hírlap)
díszlépcső főnév 1C
[a palota] termeit, folyosóit, díszlépcsőit és titkos feljáróit nagy történelmi események […] jelenetei tették emlékezetessé
(1882 Jókai Mór)
A díszlépcső előtt elegáns kétfogatú várakozott
(1919 Földi Mihály ford.Dosztojevszkij)
az udvari díszlépcső lábazati kövei mögött
(1997 Mőcsényi Mihály)
díszpáholy főnév 4A
Úgy tetszett nekem, hogy az „Utolsó szerelem” egy jelenkorban játszó darab; királyunk fiatalsága idejéről. Maga Nagy Lajos őfelsége ott ül kíséretével a tágas díszpáholyban
(1883 Mikszáth Kálmán)
[Markó Béla] a díszpáholyból figyelte végig a parlamenti vitát
(1996 Magyar Hírlap)
Horváth Péter második góljánál a díszpáholyra zúdult az újpestiek dühe
(1999 Magyar Hírlap)
dísztér főnév 5B1
[a Nemzeti Múzeum] pompás épülete alaprészben már megkezdve, mellynek mint halljuk – diszterén álland Ferenczy egyetlen müvészünk faragta Kisfaludy Károly’ fejér márvány képszobra
(1838 Somogyi László)
A Petőfi-térről el kell távolítani az ültetvényeket és itt az ünnepségek rendezésére alkalmas díszteret kell létesíteni
(1940 Boronkai Pál)
II. János Pál holnap délelőtt a cseh fővárosban tart szentmisét. A szabadtéri misére a Letná-hegyen kerül sor, amely évtizedeken át a csehszlovák kommunista rendszer központi dísztere volt: itt rendezték a katonai díszszemléket, valamint a május elsejei ünnepségeket is
(1997 Magyar Hírlap)
díszterem főnév 7B3
állítsd-fel újra a’ boltozatos folyosókat és dísztermeket
(1836 Bajza József ford.Bulwer-Lytton)
szálloda étteremmel, óriási hodályszerű kávéházzal, emeletén díszteremmel a bálok s gyűlések számára
(1933 Nagy Lajos)
A magyar kormányfő csütörtökön este részt vett a francia külügyminisztérium dísztermében rendezett fogadáson
(2000 Magyar Hírlap)
dísztribün főnév 4C9
A dísztribünön a párt és a kormány vezetői, jobbról balról a meghívott vendégek és a munkásmozgalom veteránjai foglalnak helyet
(1958 Esti Hírlap máj. 1.)
[a győztes Damon Hill] meghajolhatott a félig fütyülő, félig tapsoló hockenheimi dísztribün előtt
(1995 Magyar Hírlap)
díszudvar főnév 4A
lóhere boritja a [romos kastélyhoz tartozó] diszudvart
(1881 Budapesti Hírlap)
Franciaországban a gazdag polgárok lakóházát a XVII. sz.század óta gyakran építik két udvarral, a szolgálati és a díszudvarral
(1895 PallasLex.)
[a] világhírű zongoraművész ma este a Pesti Vármegyeháza díszudvarán ad koncertet
(1997 Magyar Hírlap)
3.
(művészien) díszes kivitelű, ill. díszítő szerepű 〈építmény, tárgy stb.〉
díszburkolat főnév 3A2
A tér történeti épületeit (az Orsolyiták templomának előcsarnoka, a Mária-kút, a Lábasház, a díszburkolat) időközben helyreállították
(1980 Szabó Leventéné)
[a felújítás során] díszburkolatot kapott a tér és egy dísz ivókutat is kialakítottak
(1996 Magyar Hírlap)
díszdoboz főnév 4A8
Oklevél díszdobozban
(1898 A nemzeti díszkiadás története)
Wagner Ringjének legújabb bayreuthi változatát Daniel Barenboim dirigálja, a teljes ciklus 14 CDcédé-n, díszdobozban jelenik meg
(1995 Magyar Hírlap)
Van azonban a műtárgyak közt egy nagyméretű sèvres-i porcelán díszdoboz, festett jelenetekkel, az minden pénzt megér
(1996 Magyar Hírlap)
díszkút főnév 5A2
Hosszú ideig ezt [ti. a salzburgi Palota téren levőt] tartották Németország legszebb díszkútjának
(1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[tűzvészkor] az udvar díszkútjáról a szobor roppant loccsanással beesett a vízbe
(1921 Szerb Antal)
kellemes pontját képezheti kertünknek egy […] kisebb díszkút vagy vízköpő, a csordogáló vizet felfogó medencével
(1998 Lakáskultúra)
díszpárna főnév 6A
a fényezett, diófaborításos ebédlőben borvörös pamlag állott, ferdén, telerakosgatva sohasem használt, hímzett és festett díszpárnákkal
(1935 Kosztolányi Dezsőné)
a brigádtársak bordó díszpárnán tartják a meghalt bányászok kitüntetéseit
(1974 Galgóczi Erzsébet)
díszpohár főnév 5A
Rotteck ismét egy emlék- vagy diszpoharat kapott Altenburgból
(1833 Jelenkor)
[a harcsát formázó] díszpohár fogantyúját vagyis fülét a hal szépen vissza kunkorodó farka képezi
(1912 Téglás István)
biedermeier díszpoharak
(1995 Magyar Hírlap)
díszserleg főnév 3B
a leölt ellenségek koponyáiból készült díszserlegek
(1853 Ipolyi Arnold)
[Föerk Ernő] többek között a Vaskapu megnyitására készült díszserlegeket tervezte
(1913 RévaiNagyLex.)
a nyílvesszőt a célba lődd, dísz-serleget nyerj mind előtt
(1958 Weöres Sándor ford.)
dísztál főnév 2A8
a római császárok érmeinek ily serlegeken és dísztálakon szokásos alkalmazásával Mátyás királynak tulajdoníttatik
(1876 Századok)
Porcellántárgyaink számát egy dúsan aranyozott, karélyos peremű dísztállal növeltük
(1942 Csipkés Kálmán)
gyönyörű, szecessziós dísztál
(1996 Magyar Hírlap)
dísztányér főnév 4A2
[az ajándéknak szánt pénzt] rátették a dísztányérra, megtoldva még a mesterektől kapott jutalomdíjakkal és a kölcsönkért arany- és ezüstpénzzel
(1918 Richter M. István)
Ez a manap oly általános házieszköz [ti. a tányér] aránylag újkeletű. Az ókorban inkább csak fémekből készült dísztányérokkal találkozunk
(1929 TolnaiÚjLex.)
szobabelső, az asztal mögötti falon tálasfogassal és sorban felaggatott dísztányérokkal
(1982 NéprajziLex.)
trónralépésének 60. évfordulóján már dísztányérokon, kávéscsészéken és emléktárgyakon is megjelent a [császár] képmása
(1992 Horváth Hilda)
dísztégla főnév 6A (Ép is)
Van itt [ti. Szucsányban] nagy gőztéglagyár, mely az itteni kitűnő agyagból dísz- és chamotte-téglákat, rovátékos födélcserepeket és alagcsöveket készít
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Különleges gyártmányok sajtolását – pl.például dísztéglák, agyagcsövek, virágcserepek, gerinccserepek sajtolását, – külön e célra készült gépeken végzik
(1930 TolnaiÚjLex.)
Nem tudni még milyen falburkoló dísztégla kerül az állomások falára
(1995 Magyar Hírlap)
4.
nem (termése) hasznáért, hanem szépségéért ültetett, kül. levelével, lombozatával v. virág(zat)ával díszítő 〈növény〉
díszbokor főnév 7A3
[György] sebesen halada […] az ujabbkori diszbokrok közt
(1864 Halmágyi Sándor)
egy szépen megnyesett díszbokor
(1888 Mikszáth Kálmán)
A földlabdás növényeket, a fenyőket és örökzöld díszbokrokat a vásárlást követően néhány napon belül el kell ültetni
(1998 Magyar Hírlap)
díszcserje főnév 6B
[a burgonyafélék] egy válfaja, a datura-arborea, melyről alább szólandunk, tenyésztetik, mint diszcserje, itt-ott kertjeinkben
(1860 Vasárnapi Újság)
a magyar nép […] díszfa és díszcserje helyén szivesebben látna egy-egy szép terebélyes gyümölcsfát, mindazonáltal a virágokat nagy becsben tartja s kiváló kedvvel ápolja
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
megtekinteném a parkot is, a téridomokká és állatszobrokká nyírt díszcserjéket
(1969 Konrád György)
díszfa főnév 6A
a dísz-fák […] kisértetesen ragyogtak a szürkületen át
(1843 Vajda Péter ford.Bulwer-Lytton)
[A zelnicemeggy] erdőkben és uri kertekben korán virágzó diszfa
(1892 Márton József²)
Kertészeti és Szőlészeti Főiskola soroksári tangazdaságában gyümölcsfa és díszfa kapható
(1958 Népszabadság okt. 9.)
A kerti teret a telek szélén díszfák és díszcserjék együttese zárja le
(1998 Lakáskultúra)
5.
megtiszteltetésként, elismerésként adományozott, hatáskörrel, fizetéssel nem járó tisztséget, címet viselő 〈személy〉
díszdoktor főnév 4A
[Geissler Henrik] nem volt tudományos pályán, de az üvegfuvás terén oly kiváló szolgálatokat tett a tudománynak, hogy diszdoktorrá promoveálták [= avatták]
(1894 PallasLex.)
[Bethlen Istvánt] 1922-ben közéleti érdemeiért a Szegedre menekült kolozsvári Ferenc József-egyetem az államtudományok díszdoktorává avatta
(1927 RévaiNagyLex.)
[Ligeti György] a Hamburgi Zeneakadémia professzora, rangos egyetemek díszdoktora
(1996 Magyar Hírlap)
díszelnök főnév 3C8
a minisztert meg kell választanunk örökös [kaszinói] diszelnöknek
(1890 Tolnai Lajos)
az ipartestület ügyésze meleg hangon üdvözölte az új díszelnököt, aki meghatottan mondott köszönetet a megtiszteltetésért
(1930 Budapesti Hírlap jan. 18.)
[1990-ben volt] az Utunk Európába című megbeszélés a Várban, amelyen Göncz Árpád volt a díszelnök
(1995 Magyar Hírlap)
díszpolgár főnév 4A2
tiszteleti, vagyis díszpolgárok
(1843 Pesti Hírlap)
A közélet kitünő férfiait egyes városok tiszteletük kifejezéseül u. n.úgynevezett diszpolgárokká szokták megválasztani. A megválasztott ezáltal a városban, habár tényleg ott nem lakik is, polgárjogot nyer
(1893 PallasLex.)
az egyetem örökös díszpolgára
(1961 Cs. Szabó László)
Bill Clinton amerikai elnök az Amerikai Egyesült Államok díszpolgárává fogadta kalkuttai Teréz anyát
(1996 Magyar Hírlap)

-dísz fn (utótagként)

’〈vhol〉 létrehozott, alkalmazott díszítés, ill. díszítésül elhelyezett v. készített 〈(művészi) tárgy, dolog〉’ ❖ ablakdísz fn 4B8 | Cerafániáknak nevezik még a viaszszinekkel előállított transzparens képeket is, melyeket ablakdisznek használnak (1893 PallasLex. CD02) | Szobai növények […], melyeket mint szoba- v. ablakdíszt virágcserepekben nevelnek (1925 RévaiNagyLex. C5713, 678) | épületplasztikák […] és egyéb díszítőelemek (ablakdíszek, falfelületi díszítések) (1996 Új Könyvek CD29)  asztaldísz fn 4B8 | Aufsatz: asztaldísz (1835 Kunoss Endre C2852, 10) | rózsát szedett asztaldisznek (1894 Tóth Béla¹ ford.–Ohnet C4261, 17) | Elámultak a fölhordott ételek sokféleségén és az asztaldísz gazdagságán (1937 Egri Viktor 9119001, 29) | a századfordulón készült ovális gyümölcstartó asztaldísz (1999 Magyar Hírlap CD09)  épületdísz fn 4B8 | [Diocletianus gránitból] római és spalatói építkezéseihez sok épületdíszt készíttetett (1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [A késő római építészetben] az épületdíszek között egyre gyakrabban szerepel a növénydísz (1929 TolnaiÚjLex. C5732, 114) | [erős földrengés esetén a] meglazult téglák, kövek, épületdíszek leesnek (1996 Természet Világa CD50)  faldísz fn 4B8 | [a reprodukciókból] egész kis nemzeti képcsarnokot birnának idővel lakaik faldiszeűl (1880 Századok CD57) | Keleten sem faldísz gyanánt szolgál a szőnyeg, hanem padlótakaróul használják (1924 Lengyel Géza CD10) | festett faldíszek (1990 Beney Zsuzsa 2001021, 10)  fenyőfadísz fn 4B8 | textíliából, fából, papírból elkészíthető […] fenyőfadíszek, asztali és szobadíszek (1996 Új Könyvek CD29)  kalapdísz fn 4B8 | [a növény] hosszú, lengő kalászai kócsagtollhoz hasonlók, árvalányhaj név alatt ismeretesek és Magyarországon kalapdíszül szolgálnak (1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [az ún. nyírfajdkakas] farktollai a legények kedvelt kalapdísze (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Legdíszesebb a vőlegény kalapja volt, az idősebb házasember viszont kalapdíszt már nem viselhetett (1979 NéprajziLex. CD47)  lakásdísz fn 4B8 | a színészházaspár önkénytelenül is lakásdíszeket vásárol meghatározott rendeltetésű tárgyak helyett (1911 Lengyel Géza CD10) | hangulatos lakás- vagy asztaldíszt […] varázsolni termésekből, örökzöldekből, növényi részekből (2000 Új Könyvek CD29)  övdísz fn 4B8 | bronz övdiszek […] a medenczecsont alatt és felett találhatók (1885 Régészeti és Embertani Társulat évkönyve C3369, 162) | Az avar férfiviselet legjellegzetesebb darabja az öv, melyre préselt, öntött vagy kovácsolt technikával készültek a fémdíszek. Az övdíszek anyaga a rangot, mintája a származást jelezte (2000 Herczeg Mihály–Kruzslicz István Gábor CD36)  ruhadísz fn 4B8 | Rüs (fran. ruche), női ruhadísz, szorosan egymás mellé sorakozó, felálló redőkből (1897 PallasLex. CD02) | Öv- és ruhadíszek honfoglaláskori kincsleletből (1939 Deér József CD43) | hivalkodó nemesfém ruhadíszek (1998 Természet Világa CD50)  szobadísz fn 4B8 | a szoba- és asztaldiszeket elhelyezték (1884 Szász Károly² ford.–Black C3845, 177) | régen a színes képeslapokat kapcsos bársonyalbumba gyüjtötték. Kedvelt szobadísz volt, mint a poros fikusz s a tüdőbeteg oleander (1937 Cs. Szabó László 9093014, 144) | Étkezésnél használt porcelán- és üvegedényeik az ebédlő vitrinjében szobadíszként is szolgáltak (2000 Magyar néprajz CD47)  tortadísz fn 4B8 | Mártha nővér egy szilvát csipett el A torta-diszből (1899 Ábrányi Emil ford.–Rostand C0508, 282) | tortadísz egy néhai eljegyzési citromtorta tetejéről (1958 Esti Hírlap márc. 17. C0122, 3) | virágokból készíthető, ehető tortadíszek (1996 Új Könyvek CD29).

-dísz főnév (utótagként)
〈vhol〉 létrehozott, alkalmazott díszítés, ill. díszítésül elhelyezett v. készített (művészi) tárgy, dolog〉
ablakdísz főnév 4B8
Cerafániáknak nevezik még a viaszszinekkel előállított transzparens képeket is, melyeket ablakdisznek használnak
(1893 PallasLex.)
Szobai növények […], melyeket mint szoba- v.vagy ablakdíszt virágcserepekben nevelnek
(1925 RévaiNagyLex.)
épületplasztikák […] és egyéb díszítőelemek (ablakdíszek, falfelületi díszítések)
(1996 Új Könyvek)
asztaldísz főnév 4B8
Aufsatz: asztaldísz
(1835 Kunoss Endre)
rózsát szedett asztaldisznek
(1894 Tóth Béla¹ ford.Ohnet)
Elámultak a fölhordott ételek sokféleségén és az asztaldísz gazdagságán
(1937 Egri Viktor)
a századfordulón készült ovális gyümölcstartó asztaldísz
(1999 Magyar Hírlap)
épületdísz főnév 4B8
[Diocletianus gránitból] római és spalatói építkezéseihez sok épületdíszt készíttetett
(1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[A késő római építészetben] az épületdíszek között egyre gyakrabban szerepel a növénydísz
(1929 TolnaiÚjLex.)
[erős földrengés esetén a] meglazult téglák, kövek, épületdíszek leesnek
(1996 Természet Világa)
faldísz főnév 4B8
[a reprodukciókból] egész kis nemzeti képcsarnokot birnának idővel lakaik faldiszeűl
(1880 Századok)
Keleten sem faldísz gyanánt szolgál a szőnyeg, hanem padlótakaróul használják
(1924 Lengyel Géza)
festett faldíszek
(1990 Beney Zsuzsa)
fenyőfadísz főnév 4B8
textíliából, fából, papírból elkészíthető […] fenyőfadíszek, asztali és szobadíszek
(1996 Új Könyvek)
kalapdísz főnév 4B8
[a növény] hosszú, lengő kalászai kócsagtollhoz hasonlók, árvalányhaj név alatt ismeretesek és Magyarországon kalapdíszül szolgálnak
(1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[az ún. nyírfajdkakas] farktollai a legények kedvelt kalapdísze
(1933 Az állatok világa ford.)
Legdíszesebb a vőlegény kalapja volt, az idősebb házasember viszont kalapdíszt már nem viselhetett
(1979 NéprajziLex.)
lakásdísz főnév 4B8
a színészházaspár önkénytelenül is lakásdíszeket vásárol meghatározott rendeltetésű tárgyak helyett
(1911 Lengyel Géza)
hangulatos lakás- vagy asztaldíszt […] varázsolni termésekből, örökzöldekből, növényi részekből
(2000 Új Könyvek)
övdísz főnév 4B8
bronz övdiszek […] a medenczecsont alatt és felett találhatók
(1885 Régészeti és Embertani Társulat évkönyve)
Az avar férfiviselet legjellegzetesebb darabja az öv, melyre préselt, öntött vagy kovácsolt technikával készültek a fémdíszek. Az övdíszek anyaga a rangot, mintája a származást jelezte
(2000 Herczeg Mihály–Kruzslicz István Gábor)
ruhadísz főnév 4B8
Rüs (fran.francia ruche), női ruhadísz, szorosan egymás mellé sorakozó, felálló redőkből
(1897 PallasLex.)
Öv- és ruhadíszek honfoglaláskori kincsleletből
(1939 Deér József)
hivalkodó nemesfém ruhadíszek
(1998 Természet Világa)
szobadísz főnév 4B8
a szoba- és asztaldiszeket elhelyezték
(1884 Szász Károly² ford.Black)
régen a színes képeslapokat kapcsos bársonyalbumba gyüjtötték. Kedvelt szobadísz volt, mint a poros fikusz s a tüdőbeteg oleander
(1937 Cs. Szabó László)
Étkezésnél használt porcelán- és üvegedényeik az ebédlő vitrinjében szobadíszként is szolgáltak
(2000 Magyar néprajz)
tortadísz főnév 4B8
Mártha nővér egy szilvát csipett el A torta-diszből
(1899 Ábrányi Emil ford.Rostand)
tortadísz egy néhai eljegyzési citromtorta tetejéről
(1958 Esti Hírlap márc. 17.)
virágokból készíthető, ehető tortadíszek
(1996 Új Könyvek)

Beállítások