együttes mn és fn 

I. mn 15B2

1. (Vkivel, vmivel) közös.’

1a. ’olyan 〈tárgy, dolog〉, amelyet a szóban forgó személyek, csoportok közösen birtokolnak v. használnak’ ❖ [Érsekújvár] együttes könyvtára (1859 Vasárnapi Újság CD56) | a kölni hanza régi gildehallját [= céhcsarnokát] az összes német kereskedők együttes telepévé, az acéludvarrá (Stahlhof, steelyard) fejlesztették (1906 Domanovszky Sándor 9111002, 27) | Condominium (lat.), közös, együttes tulajdon (1912 RévaiNagyLex. C5700, 626) | Az újfalusiak a falu határában, mezőn, erdőn, a falu híre és engedelme nélkül maguknak örökséget foglalókra szabnak ki súlyos büntetést, hangsúlyozva a communitas tulajdonosi státusát […]. A csíkszentmihályiak hasonlóképpen tisztázzák a [falu]közösség együttes tulajdonosi jussát (1992 Imreh István CD17).

1b. ’olyan 〈dolog〉, amelyet a szóban forgó személyek, csoportok stb. közösen hoztak létre, alakítottak ki’ ❖ Franczia- és Angolország a legközelebbi konferencziai ülésen előterjesztendő együttes közvetitési programmra nézve teljesen megegyeztek (1864 Magyar Sajtó 8648001, 556) | A Berlinből jött egyénnek […] nem volt hivatása Csáky úrral találkozni, valamint arra sem, hogy valamit tegyen a Flórenczben Önnel történt együttes megállapodáson kivül (1866 Kossuth Lajos ford. CD32) | Az összes beérkezett pályázatok között idáig a legtöbb kilátása van Márffy–Tihanyi együttes pályázatának (1910 Délmagyarország 2103001, 7) | Az ókori képzőművészet e világhíres remeke [ti. a Laokoón-szoborcsoport] Agesaudros, Polydoros és Athenodoros rodosi szobrászok együttes alkotása (1932 Budapesti Hírlap márc. 27. C4720, X) | a lakás közösen használt területeit, lehetőség szerint, a család együttes elképzelései alapján alakítjuk ki és rendezzük be (2000 Lakáskultúra CD39).

1c. ’olyan 〈cselekvés, tevékenység stb.〉, amelyet a szóban forgó személyek, csoportok együttműködve, párban v. csoportosan végeznek’ ❖ II. Frigyes szicziliai trónját a pápa és a nápolyi király együttes támadása sem tudta megingatni (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | Babits és Móricz együttes főszerkesztői munkája (1964 Ascher Oszkár 9010001, 161) | miként alakul ki a sok tízezres rovartömeg nagy pontosságú, együttes cselekvése (1981 Herczeg Éva–Vojnits András 1065002, 60) | Az együttes éneklés tisztító erejére figyelmeztetett Kodály is (2008 Richter Pál 3228001, 283).

1d. ’olyan 〈esemény, alkalom〉, amelyen a szóban forgó személyek, csoportok stb. közösen, egymás társaságában vesznek részt’ ❖ mind a négyen együttesen Prágába mennek (1867 Századok CD57) | A lakodalom fiatalok és idősebb nemzedékek együttes mulatsága (1968 Bálint Sándor 9022002, 152) | Együttes poharazgatásaik (1973 Balla László 1010011, 110) | Az együttes kirándulás, a közös reggeli és a családi mozilátogatás [a felmérés szerint ritka a családokban] (2000 Népszabadság nov. 4. C5833, 8).

2. ’a szóban forgó személyek, dolgok mindegyikére, ill. vmely dolog, csoport egészére jellemző v. kiterjedő, vonatk.’ ❖ Vas Gereben munkáinak együttes képes kiadása (1855 Vas Gereben C4382, [1]) | méltóztassanak ezen indokoknál fogva engem a különleges válaszolás kötelessége alól felmenteni s mindnyájuk irányában érzékeny hálámnak ezenneli együttes kijelentésével megelégedni (1868 Kossuth Lajos CD32) | Piemont az előleges és együttes lefegyverzésbe beleegyezett (1880 Kossuth Lajos ford. CD32) | [az Ószövetségben] az együttes bűnhődés gondolata sem ismeretlen (1989 HaagLex. ford. CD1208).

3. ’egy helyen és időben, együtt, egyszerre való, történő’ ❖ A három első Operatum (Urbariale, Commerciale, Contributionale-Commissariaticum) együttes felterjesztésének (junctim) kérdése (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | ugyanazonegy boltban az ember mindent, a mire ruházatra vagy butorzatra szüksége lehet, együttesen megtalál (1880–1882 Pulszky Ferenc 8381003, 176) | az előre megfontolásban mindazoknak az ismérveknek s mozzanatoknak egyesülniök kell, amelyeknek együttes fenforgása feljogosíthat a lesujtó itéletre (1894 PallasLex. CD02) | Itt kell beszélnünk az együttes nevelés (koedukáció) kérdéséről is. Melyik helyesebb, ha a két nembeli gyermeket együtt neveljük v. külön? (1933 TolnaiÚjLex. C5736, 294) | az a célszerű eljárás, ha az intézkedő munkáltatót és a dolgozót együttesen hallgatják meg, és a bizonyítást a felek jelenlétében folytatják le (1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor 1050007, 173) | három faktor együttes jelenlétekor a rizikó többszörösére emelkedik (2001 Természet Világa CD50).

4. ’egységes, egységet alkotó, ill. egységként tekintett’ ❖ az a harczias dicső nemzet, mely összefolyt […] s együttes, hatalmas testet képezett […] teremtett páratlan alkotmányt (1865 e. Jósika Miklós 8212025, 65) | Ez arcot érezni kellett, nem látni; nem volt annak szépsége részletezhető, az egész együttesen hatott (1877 Jókai Mór CD18) | Öreg pásztoremberek a Sárrétet, Kunságot és Hajdúságot együttesen három föld-nek emlegették szóbeszéd közben (1940 Szűcs Sándor 2202001, 151) | Együttesen a társaság inkább vidám kirándulócsoportnak látszik (1957 Benedek István 9041005, 78).

5. ’összesített, együtt számított’ ❖ a tervezett bácskai védsereg kiállítása és az újoncozás együttesen nem telik ki a meggyengült népességből (1849 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A földszinti és az emeleti díszterem együttes magassága a szárnyakétól fél öllel magasabb (1976 Bóna István CD52) | Az 1944. évi állami költségvetésben az elnök, a másodelnök, a tanácselnök és a bírák együttes száma 65 volt (1992 Takács Imre² 2034003, 216) | 21 milliárdot fizettek ki együttesen a társaságok (2000 Figyelő CD2601).

6. (-en raggal, -val/-vel ragos szóval nu-szerűen) ’vmivel együtt, azt is hozzáértve, ahhoz hasonlóan’ ❖ mindig azt akarta tudni, hogy hol nyugszik szent István szent koronája, pallossal, palásttal, strimflivel és pántoflival együttesen (1859 Teleki Sándor 8474001, 8) | Egy jámbor hivő jelentékeny összeget hagyományozott egykor falunknak, hogy a már meglevő két haranggal együttesen még egy harmadik is zengené ércnyelvével az Úrnak dicséretét (1905 Evangélikus Családi Lap 2105001, 84) | A szabályok megtartásának ellenőrzése elsődlegesen a vámhatóság feladata, ám a kereskedők esetében az állami adóhatóság is jogosult – saját adóvizsgálataival együttesen – ilyen revízióra (1997 Figyelő CD2601).

II. fn 4B

1. (tulajdonnév részeként is) ’vmely előadóművészi v. sporttevékenységre szerveződött v. szervezett, ill. közös szereplésre, fellépésre összeválogatott személyek csoportja’ ❖ leginkább a népszinmü gátolja egy müvészi és összhangzó együttes kifejlődését a magyar szinen, melynek tagjai e müfaj által önkénytelen is a közönségesség és a kezdetlegesség kuszált utjára tereltetnek (1870 Vajda Viktor 8505003, 181) | Kar (zene), általában zenei együttes. Lehet ének-kar – vokális együttes – v. zenekar, hangszerek társasága (1927 TolnaiÚjLex. C5725, 102) | [a] Magyar Állami Népi Együttes ének-, zene- és tánckara (1959 Soproni Szemle CD52) | Markó Iván a Győri Balettel olyan együttest adott a hazai és a külföldi publikumnak egyaránt, amely a modern tánc lehetőségeit a színház, a felfokozott teatralitás irányába tágította (1994 Magyar Hírlap CD09) | A célunk az olimpiai kvóta megszerzése, de nem lesz könnyű a dolgunk, hiszen 8–10 csapat érkezik hasonló szándékkal. Ráadásul azt sem szabad feledni, hogy Sydney óta 11 új játékos került az együttesbe (2003 Blikk 3048001, 15).

1a. ’〈zeneműben, balettben:〉 olyan jelenet, részlet, amelyben a szólista és a kórus, zenekar v. a tánckar együtt szerepelnek’ ❖ [A corneville-i harangok című operett szegedi előadásában] az együttesek jól mentek. A zenekar nehéz föladatát várakozáson fölül oldotta meg, csak a harmadik fölvonás végszámában a harangok megkondulása elmosódott (1879 Mikszáth Kálmán CD04) | [Sztravinszkij Petruska című balettjének előadásában] az együttesekben a balettkar redukciója azért érezhető (1926 Hammerschlag János CD10) | [a Verdi-rekviem Fricsay Ferenc-féle felvételének] talán legáhítatosabb pillanatait köszönhetjük az ő [ti. Carelli Gábor] énekének, mind az együttesekben, mind a felajánlási szakasz szólóiban (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. ’társaság, közösség, ill. (vkivel való) együttlét, egy társaságban levés’ ❖ Jankát Sóskuthyval bizalmas együttesben találta (1882 Degré Alajos C1392, 64) | [Virginia és Berchtolda] baráti együttesüknek egészen meghódítottak még néhány magyar nővért, az eleven Adélt s a halvány Gregoriát is (1917 Kaffka Margit 9290048, 59) | elhagytuk a társaságot, s valamelyik krisztinavárosi kiskocsmában, majd egy másodikban, majd a Krisztina téri Philadelphia kávéházban kerestünk menedéket. Szerelmi együttes volt, kétség sem fért hozzá, mégsem mertem elhinni (1968 Déry Tibor 9107011, 353) | A hagyományos parasztfalu egymással szomszédsági viszonyban élő háztartások szoros együttese (1997 Magyar néprajz CD47).

3. (birtokszóként) ’azonos típusú dolgok, személyek összessége’ ❖ [az új arisztokrácia] azoknak a korukból kinőtt, szegény kortársaknak a szervezetlen együttese, akik lelkük részére a mai korlátok miatt semmit se kapnak (1910 Ady Endre CD0801) | Az összetett szerkezet [ti. az anyagé] nem az alkatrészek együttese (1969 Marx György 9428003, 92) | a megfigyelt tünetek, vagy ezek együttese (1991 Füst György 2037003, 1429) | [Jung] pszichikus energiának nevezi mindazon erők együttesét, amelyek a pszichés rendszer egészét áthatják, alakítják és összekapcsolják (2009 Laczkó Katalin ford.–Jacobi² 3200002, 71).

4. ’együtt, térben egymáshoz közel levő, ill. vmely tekintetben összetartozó v. vmely célból egymáshoz rendelt tárgyak, dolgok stb. alkotta csoport, egység’ ❖ Szép szőke unokahúgom zavarodottan kezdett rakosgatni íróasztalán. Elkésett, mert már megpillantottam rajta Pierre Loti új regénye mellett a Nick Carter legújabb füzetét. – Szép kis együttes – mondom. – És egyszerre olvasod a kettőt? (1908 Schöpflin Aladár CD10) | [a képen] a fesztelen együttesbe állított Szt. Ágoston, Péter mártir, Lőrinc és Ferenc, elől a térdelő Szt. Sebestyénnel és Katalinnal (1925 MűvészetiLex. C6812, 705) | műemléki szempontból viszonylag jelentéktelen épületek városképi szempontból kiváló együttest alkotnak (1956 Csemegi József CD52) | a férfiaknál is az ing és a lábravaló együttese, a „fehér öltöző”, az „egypár fehér ruha” képezte az alapöltözetet (1997 Magyar néprajz CD47).

Ö: dzsessz-, kamara~, kis~, művész~, tünet~; az -együttes címszó alatt: báb~, balett~, beat~, birkózó~, citera~, cselló~, dzsessz~, ének~, felnőtt~, fúvós~, gitár~, gyerek~, kézilabda-~, klarinét~, kosárlabda-~, néptánc~, opera~, rézfúvós~, rock~, serdülő~, tánc~, tornász~, trombita~, úszó~, ütő~, ütős~, vívó~, vízilabda-~, vonós~.

ÖU: ásvány~, cirkusz~, diák~, épület~, férfi~, folklór~, hangszer~, inger~, kastély~, kolostor~, kultúr~, labdarúgó-~, lelet~, multimédia-~, növény~, operett~, palota~, pop~, sejt~, sport~, stúdió~, szalon~, színész~, szobor~, tárgy~, település~, templom~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. együtt; ÉKsz.; SzT. együttesen

együttes melléknév és főnév
I. melléknév 15B2
1.
(Vkivel, vmivel) közös.
1a.
olyan 〈tárgy, dolog〉, amelyet a szóban forgó személyek, csoportok közösen birtokolnak v. használnak
[Érsekújvár] együttes könyvtára
(1859 Vasárnapi Újság)
a kölni hanza régi gildehallját [= céhcsarnokát] az összes német kereskedők együttes telepévé, az acéludvarrá (Stahlhof, steelyard) fejlesztették
(1906 Domanovszky Sándor)
Condominium (lat.latin), közös, együttes tulajdon
(1912 RévaiNagyLex.)
Az újfalusiak a falu határában, mezőn, erdőn, a falu híre és engedelme nélkül maguknak örökséget foglalókra szabnak ki súlyos büntetést, hangsúlyozva a communitas tulajdonosi státusát […]. A csíkszentmihályiak hasonlóképpen tisztázzák a [falu]közösség együttes tulajdonosi jussát
(1992 Imreh István)
1b.
olyan 〈dolog〉, amelyet a szóban forgó személyek, csoportok stb. közösen hoztak létre, alakítottak ki
Franczia- és Angolország a legközelebbi konferencziai ülésen előterjesztendő együttes közvetitési programmra nézve teljesen megegyeztek
(1864 Magyar Sajtó)
A Berlinből jött egyénnek […] nem volt hivatása Csáky úrral találkozni, valamint arra sem, hogy valamit tegyen a Flórenczben Önnel történt együttes megállapodáson kivül
(1866 Kossuth Lajos ford.)
Az összes beérkezett pályázatok között idáig a legtöbb kilátása van Márffy–Tihanyi együttes pályázatának
(1910 Délmagyarország)
Az ókori képzőművészet e világhíres remeke [ti. a Laokoón-szoborcsoport] Agesaudros, Polydoros és Athenodoros rodosi szobrászok együttes alkotása
(1932 Budapesti Hírlap márc. 27.)
a lakás közösen használt területeit, lehetőség szerint, a család együttes elképzelései alapján alakítjuk ki és rendezzük be
(2000 Lakáskultúra)
1c.
olyan 〈cselekvés, tevékenység stb.〉, amelyet a szóban forgó személyek, csoportok együttműködve, párban v. csoportosan végeznek
II. Frigyes szicziliai trónját a pápa és a nápolyi király együttes támadása sem tudta megingatni
(1904 Nagy képes világtörténet)
Babits és Móricz együttes főszerkesztői munkája
(1964 Ascher Oszkár)
miként alakul ki a sok tízezres rovartömeg nagy pontosságú, együttes cselekvése
(1981 Herczeg Éva–Vojnits András)
Az együttes éneklés tisztító erejére figyelmeztetett Kodály is
(2008 Richter Pál)
1d.
olyan 〈esemény, alkalom〉, amelyen a szóban forgó személyek, csoportok stb. közösen, egymás társaságában vesznek részt
mind a négyen együttesen Prágába mennek
(1867 Századok)
A lakodalom fiatalok és idősebb nemzedékek együttes mulatsága
(1968 Bálint Sándor)
Együttes poharazgatásaik
(1973 Balla László)
Az együttes kirándulás, a közös reggeli és a családi mozilátogatás [a felmérés szerint ritka a családokban]
(2000 Népszabadság nov. 4.)
2.
a szóban forgó személyek, dolgok mindegyikére, ill. vmely dolog, csoport egészére jellemző v. kiterjedő, vonatk.
Vas Gereben munkáinak együttes képes kiadása
(1855 Vas Gereben)
méltóztassanak ezen indokoknál fogva engem a különleges válaszolás kötelessége alól felmenteni s mindnyájuk irányában érzékeny hálámnak ezenneli együttes kijelentésével megelégedni
(1868 Kossuth Lajos)
Piemont az előleges és együttes lefegyverzésbe beleegyezett
(1880 Kossuth Lajos ford.)
[az Ószövetségben] az együttes bűnhődés gondolata sem ismeretlen
(1989 HaagLex. ford.)
3.
egy helyen és időben, együtt, egyszerre való, történő
A három első Operatum (Urbariale, Commerciale, Contributionale-Commissariaticum) együttes felterjesztésének (junctim) kérdése
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
ugyanazonegy boltban az ember mindent, a mire ruházatra vagy butorzatra szüksége lehet, együttesen megtalál
(1880–1882 Pulszky Ferenc)
az előre megfontolásban mindazoknak az ismérveknek s mozzanatoknak egyesülniök kell, amelyeknek együttes fenforgása feljogosíthat a lesujtó itéletre
(1894 PallasLex.)
Itt kell beszélnünk az együttes nevelés (koedukáció) kérdéséről is. Melyik helyesebb, ha a két nembeli gyermeket együtt neveljük v.vagy külön?
(1933 TolnaiÚjLex.)
az a célszerű eljárás, ha az intézkedő munkáltatót és a dolgozót együttesen hallgatják meg, és a bizonyítást a felek jelenlétében folytatják le
(1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor)
három faktor együttes jelenlétekor a rizikó többszörösére emelkedik
(2001 Természet Világa)
4.
egységes, egységet alkotó, ill. egységként tekintett
az a harczias dicső nemzet, mely összefolyt […] s együttes, hatalmas testet képezett […] teremtett páratlan alkotmányt
(1865 e. Jósika Miklós)
Ez arcot érezni kellett, nem látni; nem volt annak szépsége részletezhető, az egész együttesen hatott
(1877 Jókai Mór)
Öreg pásztoremberek a Sárrétet, Kunságot és Hajdúságot együttesen három föld-nek emlegették szóbeszéd közben
(1940 Szűcs Sándor)
Együttesen a társaság inkább vidám kirándulócsoportnak látszik
(1957 Benedek István)
5.
összesített, együtt számított
a tervezett bácskai védsereg kiállítása és az újoncozás együttesen nem telik ki a meggyengült népességből
(1849 Kossuth Lajos összes munkái)
A földszinti és az emeleti díszterem együttes magassága a szárnyakétól fél öllel magasabb
(1976 Bóna István)
Az 1944. évi állami költségvetésben az elnök, a másodelnök, a tanácselnök és a bírák együttes száma 65 volt
(1992 Takács Imre²)
21 milliárdot fizettek ki együttesen a társaságok
(2000 Figyelő)
6. (-en raggal, -val/-vel ragos szóval nu-szerűen)
vmivel együtt, azt is hozzáértve, ahhoz hasonlóan
mindig azt akarta tudni, hogy hol nyugszik szent István szent koronája, pallossal, palásttal, strimflivel és pántoflival együttesen
(1859 Teleki Sándor)
Egy jámbor hivő jelentékeny összeget hagyományozott egykor falunknak, hogy a már meglevő két haranggal együttesen még egy harmadik is zengené ércnyelvével az Úrnak dicséretét
(1905 Evangélikus Családi Lap)
A szabályok megtartásának ellenőrzése elsődlegesen a vámhatóság feladata, ám a kereskedők esetében az állami adóhatóság is jogosult – saját adóvizsgálataival együttesen – ilyen revízióra
(1997 Figyelő)
II. főnév 4B
1. (tulajdonnév részeként is)
vmely előadóművészi v. sporttevékenységre szerveződött v. szervezett, ill. közös szereplésre, fellépésre összeválogatott személyek csoportja
leginkább a népszinmü gátolja egy müvészi és összhangzó együttes kifejlődését a magyar szinen, melynek tagjai e müfaj által önkénytelen is a közönségesség és a kezdetlegesség kuszált utjára tereltetnek
(1870 Vajda Viktor)
Kar (zene), általában zenei együttes. Lehet ének-kar – vokális együttesv.vagy zenekar, hangszerek társasága
(1927 TolnaiÚjLex.)
[a] Magyar Állami Népi Együttes ének-, zene- és tánckara
(1959 Soproni Szemle)
Markó Iván a Győri Balettel olyan együttest adott a hazai és a külföldi publikumnak egyaránt, amely a modern tánc lehetőségeit a színház, a felfokozott teatralitás irányába tágította
(1994 Magyar Hírlap)
A célunk az olimpiai kvóta megszerzése, de nem lesz könnyű a dolgunk, hiszen 8–10 csapat érkezik hasonló szándékkal. Ráadásul azt sem szabad feledni, hogy Sydney óta 11 új játékos került az együttesbe
(2003 Blikk)
1a.
〈zeneműben, balettben:〉 olyan jelenet, részlet, amelyben a szólista és a kórus, zenekar v. a tánckar együtt szerepelnek
[A corneville-i harangok című operett szegedi előadásában] az együttesek jól mentek. A zenekar nehéz föladatát várakozáson fölül oldotta meg, csak a harmadik fölvonás végszámában a harangok megkondulása elmosódott
(1879 Mikszáth Kálmán)
[Sztravinszkij Petruska című balettjének előadásában] az együttesekben a balettkar redukciója azért érezhető
(1926 Hammerschlag János)
[a Verdi-rekviem Fricsay Ferenc-féle felvételének] talán legáhítatosabb pillanatait köszönhetjük az ő [ti. Carelli Gábor] énekének, mind az együttesekben, mind a felajánlási szakasz szólóiban
(1995 Magyar Hírlap)
2.
társaság, közösség, ill. (vkivel való) együttlét, egy társaságban levés
Jankát Sóskuthyval bizalmas együttesben találta
(1882 Degré Alajos)
[Virginia és Berchtolda] baráti együttesüknek egészen meghódítottak még néhány magyar nővért, az eleven Adélt s a halvány Gregoriát is
(1917 Kaffka Margit)
elhagytuk a társaságot, s valamelyik krisztinavárosi kiskocsmában, majd egy másodikban, majd a Krisztina téri Philadelphia kávéházban kerestünk menedéket. Szerelmi együttes volt, kétség sem fért hozzá, mégsem mertem elhinni
(1968 Déry Tibor)
A hagyományos parasztfalu egymással szomszédsági viszonyban élő háztartások szoros együttese
(1997 Magyar néprajz)
3. (birtokszóként)
azonos típusú dolgok, személyek összessége
[az új arisztokrácia] azoknak a korukból kinőtt, szegény kortársaknak a szervezetlen együttese, akik lelkük részére a mai korlátok miatt semmit se kapnak
(1910 Ady Endre)
Az összetett szerkezet [ti. az anyagé] nem az alkatrészek együttese
(1969 Marx György)
a megfigyelt tünetek, vagy ezek együttese
(1991 Füst György)
[Jung] pszichikus energiának nevezi mindazon erők együttesét, amelyek a pszichés rendszer egészét áthatják, alakítják és összekapcsolják
(2009 Laczkó Katalin ford.Jacobi²)
4.
együtt, térben egymáshoz közel levő, ill. vmely tekintetben összetartozó v. vmely célból egymáshoz rendelt tárgyak, dolgok stb. alkotta csoport, egység
Szép szőke unokahúgom zavarodottan kezdett rakosgatni íróasztalán. Elkésett, mert már megpillantottam rajta Pierre Loti új regénye mellett a Nick Carter legújabb füzetét. – Szép kis együttes – mondom. – És egyszerre olvasod a kettőt?
(1908 Schöpflin Aladár)
[a képen] a fesztelen együttesbe állított Szt.Szent Ágoston, Péter mártir, Lőrinc és Ferenc, elől a térdelő Szt.Szent Sebestyénnel és Katalinnal
(1925 MűvészetiLex.)
műemléki szempontból viszonylag jelentéktelen épületek városképi szempontból kiváló együttest alkotnak
(1956 Csemegi József)
a férfiaknál is az ing és a lábravaló együttese, a „fehér öltöző”, az „egypár fehér ruha” képezte az alapöltözetet
(1997 Magyar néprajz)
ÖU: ásványegyüttes, cirkuszegyüttes, diákegyüttes, épületegyüttes, férfiegyüttes, folklóregyüttes, hangszeregyüttes, ingeregyüttes, kastélyegyüttes, kolostoregyüttes, kultúregyüttes, labdarúgó-együttes, leletegyüttes, multimédia-együttes, növényegyüttes, operettegyüttes, palotaegyüttes, popegyüttes, sejtegyüttes, sportegyüttes, stúdióegyüttes, szalonegyüttes, színészegyüttes, szoboregyüttes, tárgyegyüttes, településegyüttes, templomegyüttes
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. együtt; ÉKsz.; SzT. együttesen

-együttes (utótagként)

1. (tulajdonnév részeként is) ’〈az előadóművészet vmely ágában tevékenykedő〉 csoport, ill. társulat’ ❖ bábegyüttes fn 4B | 380 bábegyüttes járta a vidéket (1949 Szabad Nép máj. 24. C4872, 5) | [Koós Iván] megalapította az Auróra bábegyüttest, amely a mai napig Astra bábegyüttes néven a marionett és az árnyjáték kiváló művelője (1999 Magyar Hírlap CD09)  balettegyüttes fn 4B | Az operaházakban jó balett-együttes is müködik (1931 ZeneiLex. CD49) | Gyagilev balettegyüttese […] meghódította a századelő Párizsát (1982 Berend T. Iván 9049003, 59)  beategyüttes fn 4B | [a hosszú haj] a beategyütteseknél divat (1974 Ágh István–Bella István 2025040, 643) | [a Beatlesről szóló könyv] a legendás hírű angol beat-együttes rajongóinak ajánlható (1998 Új Könyvek CD29)  dzsesszegyüttes fn 4B | [A glissandót] jazz-együttesekben főként fúvósok alkalmazzák (1930 ZeneiLex. CD49) | Gonda János zenetudósi, majd zongoradiplomával a zsebében negyven évvel ezelőtt alapította első dzsesszegyüttesét (2002 Magyar Hírlap CD09)  énekegyüttes fn 4B | Operáknál, mielőtt valamely felvonás után a függöny legördülne, rendesen nagy énekegyüttes lép fel (1894 PallasLex. CD02) | meg kellene vetni alapját az állami ének- és táncegyüttesnek (1948 Szabad Nép febr. 7. C4871, 1) | spirituálé refrénjét fújta egy alkalmi énekegyüttes (1989 Csengey Dénes 1028003, 64) | a Dobra János vezette Budapesti Tomkins Énekegyüttes (2002 Magyar Hírlap CD09)  néptáncegyüttes fn 4B | dr. Kaposi Edit [előadást tart] a néptánc együttesek műsoráról (1958 Népszava dec. 5. C1502, [8]) | egyes amatőr néptáncegyüttesek tagjainak saját kezdeményezéséből született meg nálunk a 60-as években a „táncház”, amiből azután újabb mozgalom kerekedett ki (1993 A magyarság kézikönyve CD06) | Bodrog Néptáncegyüttes (2002 Darmos István 3081001, 26)  operaegyüttes fn 4B | Jadlowker és a Budapestre hozatott olasz operaegyüttes szombaton „Toscá”-ban szerepeltek (1914 Népszava ápr. 26. C7482, 7) | A moszkvai nagyopera maga is hatalmas organizáció – 130 magánénekesével, 205 karénekesével, 225 főnyi zenekarával és 250 tagú balettjével ma talán a világ legnagyobb operaegyüttese (1947 Tóth Aladár 2005107, 33) | [a Bohémélet című Puccini-operát] 1999-ben mutatta be az operaegyüttes Hegyi Árpád Jutocsa rendezésében (2002 Magyar Hírlap CD09)  rockegyüttes fn 4B | tovább jártam a terepet, még azután is, hogy az utolsó rock-együttes levonult a dobogóról (1971 Déry Tibor 9107017, 166) | [a Rolling Stones] a világ leggazdagabb rockegyüttese (2002 Magyar Hírlap CD09)  táncegyüttes fn 4B | [A diótörő] a hires cári táncegyüttesnek készült alkalmi darab (1928 Péterfi István CD10) | Fennállásának negyvenedik évfordulóját ünnepli a Bihari János Táncegyüttes (1994 Magyar Hírlap CD09) | Elegancia, temperamentum, a latin-amerikai táncok biztos ismerete jellemzi a Botafogo Táncegyüttest (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. (tulajdonnév részeként is) ’〈vmely hangszeren v. vmely hangszercsoporton játszó〉 csoport, zenekar’ ❖ citeraegyüttes fn 4B | A műsorban citeraegyüttesük [ti. Mözs településé] is fellép (1951 Szabad Nép márc. 14. C4874, 6) | A Tisza ’83 Citeraegyüttes hangversenye, vendég Pribojszky Mátyás citeraművész (1988 Népszabadság febr. 19. C7838, [8])  csellóegyüttes fn 4B | A Budapesti Csellóegyüttest 1996-ban hozták létre fiatal – zeneakadémista, illetve néhány éve diplomázott – művészek (1999 Magyar Hírlap CD09) | Bánlaky Ákos volt az első zeneszerző, aki darabot írt a csellóegyüttesnek (2002 Magyar Hírlap CD09)  gitáregyüttes fn 4B | Hawaii gitáregyüttes (1930 Budapesti Hírlap júl. 25. C4718, 4) | igazi latinos temperamentumú koncertet ad a Trió Córdoba gitáregyüttes (2002 Magyar Hírlap CD09)  klarinétegyüttes fn 4B | neves szólisták mellett fellép a Győri Klarinétegyüttes (1995 Magyar Hírlap CD09) | A főiskola diákjaiból alakult meg egy klarinétegyüttes és egy szaxofonkvartett (1996 Népszabadság márc. 20. C7846, 17)  trombitaegyüttes fn 4B | Clarino. Így hívták kb. a 18. század derekáig a trombitaegyüttes legmagasabb szólamát (1930 ZeneiLex. CD49) | A hangversenyen vendégként több mint fontos szerepet töltött be Edward Tarr trombitaegyüttese (1987 Népszabadság febr. 2. C7837, 7)  ütőegyüttes fn 4B | [Druschetzky György] két operájáról tudunk, azonkívül számos fúvós- és ütőegyüttesre írt művéről (1934 Pesti Hírlap júl. 13. C5682, 12) | A négytagú Amadinda Ütőegyüttes megalakulása, a nyolcvanas évek közepe óta a legnépszerűbb formációk közé tartozik a hazai hangversenyéletben (1995 Magyar Hírlap CD09).

1b. (tulajdonnév részeként is) ’〈vmely hangszercsoportba tartozó hangszereken játszó zenészek alkotta〉 zenekar’ ❖ fúvósegyüttes fn 4B | [a cink nevű hangszer] a német városi fúvósegyüttesekben még a 18. században is használatban volt (1930 ZeneiLex. CD49) | a Zeneakadémián rendezik meg a Berkes Kálmán klarinétművész vezette Budapesti Fúvósegyüttes hagyományos szilveszteri koncertjét (1998 Magyar Hírlap CD09)  rézfúvósegyüttes fn 4B | [Petőfi Rádió:] 8.27: A Schubert rézfúvósegyüttes játszik (1969 Népszabadság márc. 20. C4819, 8) | csinos fiúkból álló rézfúvós együttes (1998 Magyar Hírlap CD09)  ütősegyüttes fn 4B | Az esten fellép a Weiner Leó Fúvószenekar és a Weiner Leó Ütősegyüttes (1999 Magyar Hírlap CD09) | Hollandiában különböző rezgésszámon megszólaló gongokkal gyógyít egy ütősegyüttes (2000 Magyar Hírlap CD09)  vonósegyüttes fn 4B | [a noktürn] különösen kis fuvó- v. vonós-együttesek számára írt többtételű zenemű (1928 TolnaiÚjLex. C5730, 101) | [A bőgő] a vonóshangszercsalád legnagyobb méretű tagja, a vonósegyüttes basszushangszere (1977 NéprajziLex. CD47) | Az Accelerando Vonósegyüttes ad hangversenyt ma 19 órakor az Óbudai Társaskörben (2001 Népszava febr. 8. C7464, 13).

2. ’〈vmely sportágban szereplő v. mérkőző〉 csapat, csoport’ ❖ kézilabda-együttes fn 4B | a VI. ker. TK női kézilabda együttese (1928 Nemzeti Sport márc. 21. C6777, 6) | Jugoszlávia férfi kézilabda-együttese (1964 Népszava dec. 5. C4828, 6) | [Veszprémben] a helyi rajongott kézilabda-együttes három játékosát megtámadták, egyikük, Marian Cozma életét vesztette (2009 Népszava febr. 9. C7472, 14)  kosárlabda-együttes fn 4B | a lett válogatott kosárlabdaegyüttes február 10-én Budapesten mérkőzik a magyar válogatottal (1938 Nemzeti Sport dec. 29. C7077, 6) | a MÁVAG kosárlabda-együttese (1949 Szabad Nép aug. 23. C4872, 8) | Három válogatott: a férfi kézilabda- és vízilabda-, valamint a női kosárlabdaegyüttes harcolta ki a részvétel jogát [ti. az olimpiára] (1992 Népszava júl. 9. C7457, [11])  vízilabda-együttes fn 4B | [a nemzetközi vízilabda-tornán] két egymásutáni napon fokozott erőpróba előtt áll a magyar vizilabdaegyüttes (1940 Pesti Hírlap aug. 9. C5688, 9) | a BVSC vízilabda-együttese (1967 Népsport szept. 18. C6823, 2) | Kemény Dénes vízilabda-együttese második meccsét is sziporkázva nyerte a melbourne-i világbajnokságon (2007 Népszava márc. 23. C7470, 15).

2a. ’〈vmely sportág sportolóinak〉 vmely versenyre v. mérkőzésre összeállított csoportja, csapata’ ❖ birkózóegyüttes fn 4B | [A szurkolók] a bécsi villanyvonatot várják. Benne a diadalmas magyar birkózóegyüttest (1935 Nemzeti Sport szept. 12. C6590, 5) | a szovjet birkózóegyüttes pénteken érkezik Budapestre (1960 Népszabadság okt. 27. C4812, 12) | Az idén új rendszerben mérték össze tudásukat a legjobb hazai birkózóegyüttesek (1989 Népszava nov. 18. C7454, 15)  tornászegyüttes fn 4B | A BBTE tornászegyüttese szombaton Pozsonyban szerepelt s a PTE-vel klubközi mérkőzést vívott (1926 Nemzeti Sport jún. 2. C7151, 9) | A tizenöt tagú tornászegyüttes az iúsági Ázsia-bajnokságon vesz részt (1989 Népszabadság ápr. 19. C7839, 12)  úszóegyüttes fn 4B | [a magyarok az idei főiskolás-világbajnokságon] még több reménnyel szállnak a küzdelembe, mert legjobb úszó-együttesünkkel szerepelhetünk (1928 Nemzeti Sport júl. 17. C6777, 5) | 1976-ban Montrealban ő [ti. Széchy Tamás] irányította a magyar úszóegyüttest (1988 Népszabadság szept. 13. C7838, [12])  vívóegyüttes fn 4B | Lélektani szempontból […] kiválóan előnyösebb helyzetben van a mostani [ti. az 1932. évi olimpiára készülő] vívóegyüttes (1932 Nemzeti Sport júl. 8. C6796, 6) | A közös német [olimpiai] csapat vívóegyüttese is kialakult (1964 Népszabadság júl. 22. C1501, 10).

3. ’〈vmilyen korosztályú sportolók v. előadók〉(vmely versenyre v. előadásra összeállított) csoportja’ ❖ felnőttegyüttes fn 4B | [a gördülőcsapágy-gyár sportegyesületének] három tornászcsapata is van: egy férfi iúsági, egy női iúsági és egy női felnőtt együttes (1956 Képes Sport jan. 5. C5289, [6]) | felnőttegyüttesek léptek fel a szabadtéri színpadon (1974 Népszabadság júl. 28. C7824, 8) | Utánpótlásszinten […] mintegy 7500-8000 forintért is rendelhetők mezek, nadrágok, sípcsontvédők, míg a felnőttegyütteseknél mindez körülbelül 1000 forinttal kerülne többe (1996 Népszava márc. 20. C7461, 15)  gyerekegyüttes fn 4B | A Meseszínház apró gyerekegyüttese vasárnap délután zsúfolt ház előtt játszotta először a Tányértalpú Mackó koma gyerekoperettet (1930 Budapesti Hírlap febr. 14. C4718, 11) | vasárnap a gyerekegyüttesek szórakoztatják a közönséget (1997 Magyar Hírlap CD09)  serdülőegyüttes fn 4B | a serdülőegyüttes [ti. a labdarúgóklubé] az úttörőbajnokságban ért el [sikert] (1966 Népszabadság dec. 31. C4816, 16) | [a kosárlabda-bajnokságban] valamennyi együttesnek indítania kell egy iúsági, kadett-, illetve serdülőegyüttest (1998 Magyar Hírlap CD09).

-együttes (utótagként)
1. (tulajdonnév részeként is)
〈az előadóművészet vmely ágában tevékenykedő〉 csoport, ill. társulat
bábegyüttes főnév 4B
380 bábegyüttes járta a vidéket
(1949 Szabad Nép máj. 24.)
[Koós Iván] megalapította az Auróra bábegyüttest, amely a mai napig Astra bábegyüttes néven a marionett és az árnyjáték kiváló művelője
(1999 Magyar Hírlap)
balettegyüttes főnév 4B
Az operaházakban jó balett-együttes is müködik
(1931 ZeneiLex.)
Gyagilev balettegyüttese […] meghódította a századelő Párizsát
(1982 Berend T. Iván)
beategyüttes főnév 4B
[a hosszú haj] a beategyütteseknél divat
(1974 Ágh István–Bella István)
[a Beatlesről szóló könyv] a legendás hírű angol beat-együttes rajongóinak ajánlható
(1998 Új Könyvek)
dzsesszegyüttes főnév 4B
[A glissandót] jazz-együttesekben főként fúvósok alkalmazzák
(1930 ZeneiLex.)
Gonda János zenetudósi, majd zongoradiplomával a zsebében negyven évvel ezelőtt alapította első dzsesszegyüttesét
(2002 Magyar Hírlap)
énekegyüttes főnév 4B
Operáknál, mielőtt valamely felvonás után a függöny legördülne, rendesen nagy énekegyüttes lép fel
(1894 PallasLex.)
meg kellene vetni alapját az állami ének- és táncegyüttesnek
(1948 Szabad Nép febr. 7.)
spirituálé refrénjét fújta egy alkalmi énekegyüttes
(1989 Csengey Dénes)
a Dobra János vezette Budapesti Tomkins Énekegyüttes
(2002 Magyar Hírlap)
néptáncegyüttes főnév 4B
dr.doktor Kaposi Edit [előadást tart] a néptánc együttesek műsoráról
(1958 Népszava dec. 5.)
egyes amatőr néptáncegyüttesek tagjainak saját kezdeményezéséből született meg nálunk a 60-as években a „táncház”, amiből azután újabb mozgalom kerekedett ki
(1993 A magyarság kézikönyve)
Bodrog Néptáncegyüttes
(2002 Darmos István)
operaegyüttes főnév 4B
Jadlowker és a Budapestre hozatott olasz operaegyüttes szombaton „Toscá”-ban szerepeltek
(1914 Népszava ápr. 26.)
A moszkvai nagyopera maga is hatalmas organizáció – 130 magánénekesével, 205 karénekesével, 225 főnyi zenekarával és 250 tagú balettjével ma talán a világ legnagyobb operaegyüttese
(1947 Tóth Aladár)
[a Bohémélet című Puccini-operát] 1999-ben mutatta be az operaegyüttes Hegyi Árpád Jutocsa rendezésében
(2002 Magyar Hírlap)
rockegyüttes főnév 4B
tovább jártam a terepet, még azután is, hogy az utolsó rock-együttes levonult a dobogóról
(1971 Déry Tibor)
[a Rolling Stones] a világ leggazdagabb rockegyüttese
(2002 Magyar Hírlap)
táncegyüttes főnév 4B
[A diótörő] a hires cári táncegyüttesnek készült alkalmi darab
(1928 Péterfi István)
Fennállásának negyvenedik évfordulóját ünnepli a Bihari János Táncegyüttes
(1994 Magyar Hírlap)
Elegancia, temperamentum, a latin-amerikai táncok biztos ismerete jellemzi a Botafogo Táncegyüttest
(1997 Magyar Hírlap)
1a. (tulajdonnév részeként is)
〈vmely hangszeren v. vmely hangszercsoporton játszó〉 csoport, zenekar
citeraegyüttes főnév 4B
A műsorban citeraegyüttesük [ti. Mözs településé] is fellép
(1951 Szabad Nép márc. 14.)
A Tisza ’83 Citeraegyüttes hangversenye, vendég Pribojszky Mátyás citeraművész
(1988 Népszabadság febr. 19.)
csellóegyüttes főnév 4B
A Budapesti Csellóegyüttest 1996-ban hozták létre fiatal – zeneakadémista, illetve néhány éve diplomázott – művészek
(1999 Magyar Hírlap)
Bánlaky Ákos volt az első zeneszerző, aki darabot írt a csellóegyüttesnek
(2002 Magyar Hírlap)
gitáregyüttes főnév 4B
Hawaii gitáregyüttes
(1930 Budapesti Hírlap júl. 25.)
igazi latinos temperamentumú koncertet ad a Trió Córdoba gitáregyüttes
(2002 Magyar Hírlap)
klarinétegyüttes főnév 4B
neves szólisták mellett fellép a Győri Klarinétegyüttes
(1995 Magyar Hírlap)
A főiskola diákjaiból alakult meg egy klarinétegyüttes és egy szaxofonkvartett
(1996 Népszabadság márc. 20.)
trombitaegyüttes főnév 4B
Clarino. Így hívták kb.körülbelül a 18. század derekáig a trombitaegyüttes legmagasabb szólamát
(1930 ZeneiLex.)
A hangversenyen vendégként több mint fontos szerepet töltött be Edward Tarr trombitaegyüttese
(1987 Népszabadság febr. 2.)
ütőegyüttes főnév 4B
[Druschetzky György] két operájáról tudunk, azonkívül számos fúvós- és ütőegyüttesre írt művéről
(1934 Pesti Hírlap júl. 13.)
A négytagú Amadinda Ütőegyüttes megalakulása, a nyolcvanas évek közepe óta a legnépszerűbb formációk közé tartozik a hazai hangversenyéletben
(1995 Magyar Hírlap)
1b. (tulajdonnév részeként is)
〈vmely hangszercsoportba tartozó hangszereken játszó zenészek alkotta〉 zenekar
fúvósegyüttes főnév 4B
[a cink nevű hangszer] a német városi fúvósegyüttesekben még a 18. században is használatban volt
(1930 ZeneiLex.)
a Zeneakadémián rendezik meg a Berkes Kálmán klarinétművész vezette Budapesti Fúvósegyüttes hagyományos szilveszteri koncertjét
(1998 Magyar Hírlap)
rézfúvósegyüttes főnév 4B
[Petőfi Rádió:] 8.27: A Schubert rézfúvósegyüttes játszik
(1969 Népszabadság márc. 20.)
csinos fiúkból álló rézfúvós együttes
(1998 Magyar Hírlap)
ütősegyüttes főnév 4B
Az esten fellép a Weiner Leó Fúvószenekar és a Weiner Leó Ütősegyüttes
(1999 Magyar Hírlap)
Hollandiában különböző rezgésszámon megszólaló gongokkal gyógyít egy ütősegyüttes
(2000 Magyar Hírlap)
vonósegyüttes főnév 4B
[a noktürn] különösen kis fuvó- v.vagy vonós-együttesek számára írt többtételű zenemű
(1928 TolnaiÚjLex.)
[A bőgő] a vonóshangszercsalád legnagyobb méretű tagja, a vonósegyüttes basszushangszere
(1977 NéprajziLex.)
Az Accelerando Vonósegyüttes ad hangversenyt ma 19 órakor az Óbudai Társaskörben
(2001 Népszava febr. 8.)
2.
〈vmely sportágban szereplő v. mérkőző〉 csapat, csoport
kézilabda-együttes főnév 4B
a VI. ker.kerület TKTornaklub női kézilabda együttese
(1928 Nemzeti Sport márc. 21.)
Jugoszlávia férfi kézilabda-együttese
(1964 Népszava dec. 5.)
[Veszprémben] a helyi rajongott kézilabda-együttes három játékosát megtámadták, egyikük, Marian Cozma életét vesztette
(2009 Népszava febr. 9.)
kosárlabda-együttes főnév 4B
a lett válogatott kosárlabdaegyüttes február 10-én Budapesten mérkőzik a magyar válogatottal
(1938 Nemzeti Sport dec. 29.)
a MÁVAGMagyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak kosárlabda-együttese
(1949 Szabad Nép aug. 23.)
Három válogatott: a férfi kézilabda- és vízilabda-, valamint a női kosárlabdaegyüttes harcolta ki a részvétel jogát [ti. az olimpiára]
(1992 Népszava júl. 9.)
vízilabda-együttes főnév 4B
[a nemzetközi vízilabda-tornán] két egymásutáni napon fokozott erőpróba előtt áll a magyar vizilabdaegyüttes
(1940 Pesti Hírlap aug. 9.)
a BVSCBudapesti Vasutas Sportklub vízilabda-együttese
(1967 Népsport szept. 18.)
Kemény Dénes vízilabda-együttese második meccsét is sziporkázva nyerte a melbourne-i világbajnokságon
(2007 Népszava márc. 23.)
2a.
〈vmely sportág sportolóinak〉 vmely versenyre v. mérkőzésre összeállított csoportja, csapata
birkózóegyüttes főnév 4B
[A szurkolók] a bécsi villanyvonatot várják. Benne a diadalmas magyar birkózóegyüttest
(1935 Nemzeti Sport szept. 12.)
a szovjet birkózóegyüttes pénteken érkezik Budapestre
(1960 Népszabadság okt. 27.)
Az idén új rendszerben mérték össze tudásukat a legjobb hazai birkózóegyüttesek
(1989 Népszava nov. 18.)
tornászegyüttes főnév 4B
A BBTEBudapesti Budai Tornaegylet tornászegyüttese szombaton Pozsonyban szerepelt s a PTEPozsonyi Tornaegylet-vel klubközi mérkőzést vívott
(1926 Nemzeti Sport jún. 2.)
A tizenöt tagú tornászegyüttes az iúsági Ázsia-bajnokságon vesz részt
(1989 Népszabadság ápr. 19.)
úszóegyüttes főnév 4B
[a magyarok az idei főiskolás-világbajnokságon] még több reménnyel szállnak a küzdelembe, mert legjobb úszó-együttesünkkel szerepelhetünk
(1928 Nemzeti Sport júl. 17.)
1976-ban Montrealban ő [ti. Széchy Tamás] irányította a magyar úszóegyüttest
(1988 Népszabadság szept. 13.)
vívóegyüttes főnév 4B
Lélektani szempontból […] kiválóan előnyösebb helyzetben van a mostani [ti. az 1932. évi olimpiára készülő] vívóegyüttes
(1932 Nemzeti Sport júl. 8.)
A közös német [olimpiai] csapat vívóegyüttese is kialakult
(1964 Népszabadság júl. 22.)
3.
〈vmilyen korosztályú sportolók v. előadók〉 (vmely versenyre v. előadásra összeállított) csoportja
felnőttegyüttes főnév 4B
[a gördülőcsapágy-gyár sportegyesületének] három tornászcsapata is van: egy férfi iúsági, egy női iúsági és egy női felnőtt együttes
(1956 Képes Sport jan. 5.)
felnőttegyüttesek léptek fel a szabadtéri színpadon
(1974 Népszabadság júl. 28.)
Utánpótlásszinten […] mintegy 7500-8000 forintért is rendelhetők mezek, nadrágok, sípcsontvédők, míg a felnőttegyütteseknél mindez körülbelül 1000 forinttal kerülne többe
(1996 Népszava márc. 20.)
gyerekegyüttes főnév 4B
A Meseszínház apró gyerekegyüttese vasárnap délután zsúfolt ház előtt játszotta először a Tányértalpú Mackó koma gyerekoperettet
(1930 Budapesti Hírlap febr. 14.)
vasárnap a gyerekegyüttesek szórakoztatják a közönséget
(1997 Magyar Hírlap)
serdülőegyüttes főnév 4B
a serdülőegyüttes [ti. a labdarúgóklubé] az úttörőbajnokságban ért el [sikert]
(1966 Népszabadság dec. 31.)
[a kosárlabda-bajnokságban] valamennyi együttesnek indítania kell egy iúsági, kadett-, illetve serdülőegyüttest
(1998 Magyar Hírlap)

Beállítások