előmutat ts ige 5a

1. (kissé rég) ’〈vmely (zárt helyen v. takarásban levő) dolgot, ritk. élőlényt〉 elővéve, előhozva v. a figyelmet arra irányítva látni enged, láthatóvá tesz, megmutat’ ❖ A’ lántz Kzt, tmlötzre le-vert adóſokat; A’ kzséget kinzó nagy u’zoráſokat, Spárta Lakonak el-Kell mutatni (1772 Bessenyei György¹ C1076, 28) | [Bögözi Antal] bennünket ebédre tartóztata, és mind azt nyájasan elő mutatá, a’ mi nézést érdemel (1817 Tudományos Gyűjtemény C5481, 96) | [a herceg] felgyűrve karjain lobogós, arannyal hímzett borjúszájú ingét, izmokat mutatott elő (1853 Jókai Mór CD18) | Hoztál-e viaszt, Áglis?… A javasasszony előmutatta fekete kendője alól a viaszdarabot (1926 Sásdi Sándor CD10) | a grófnő előmutat egy madarakkal faragott szép széket (2000 Buza Péter CD36).

1a. (kissé rég) ’〈iratot, okmányt〉 az illetékes(ek)nek bizonyítékul, ellenőrzésre meg- v. felmutat, bemutat’ ❖ Ha iú ſzemélyek a’ faluban öſzve akarnak házasodni, köteleztettnek [...] az Uraságtul vagy a’ falubéli Tiſztl [!] bizonyság-tételt elö mutatni (1786 Kónyi János ford.–Tessedik C2734, 342) | Egy váltót mutat elő negyvenezer forintról (1860 Jókai Mór CD18) | [A kalandornő] előmutatta a királynénak egy állítólagos levelét, melyben arra kéri Rohan herceget, hogy az ékszer összegének megfizetéséért vállaljon kezességet (1928 TolnaiÚjLex. C5730, 152) | amíg Hatvani az OHB rendeletét elő nem mutatja, csak készpénz ellenében kötelesek ellátni csapatát (1992 Hermann Róbert 2012001, 27).

2. (rég, ritk) ’színdarabot közönség előtt eljátszik, előad, bemutat’ ❖ a’ Budai-Várban lév Teátromban ollykor ollykor el-mutatott Játékát (1794 Zsebkalendáriom C4957, 83) | a’ Theatralisták a’ Hérósok érzeménnyeiröl [csevegnek], mellyeket papirosról tanóltak, és elé mutattyák tapsolásért (1811 Cserey Miklós C2561, 576) | [betanított] kutyák által egész játék szini darabokat mutattak elő (1823 Pucz Antal C3541, 181).

3. (rég, ritk) ’〈jelen levő személyt〉 bemutat vkinek, megismertet vkivel’ ❖ Leszállván kocsijáról, egyenesen ment Herczeg Hardenberghez [...]. A’ Herczeg Jahnt megölelte, ’s előmutatta Vendégeinek (1816 Kazinczy Ferenc C2567, 23) | „Hitvesem ’s jó anyám!” mond Rényi, a’ szobába vezetvén kedveseit, ’s ott Kétesyt, mint régi barátját előmutatja (1823 Kisfaludy Károly C2678, 149).

4. (rég) ’〈képzőművész(eti alkotás)〉 szemléltetve ábrázol vmit’ ❖ [Brown] le-írja ’s képpel-is elé-mútattya méltóſágos régi maradványit [Dendera városnak] (1802 Molnár János 7445027, 33) | [a festő] Szirmay Andrásnét miniatűrben festette, szerencsésebben mint a’ megmaradt portrétocska ezt a’ hamar elholt Angyalt előmutatja (1815 Kazinczy Ferenc C2566, 278) | [a képfaragónak az arcvonásokat és a testfelépítést] mélyebben, ’s bővebben elé mutatnia szükség, hogy esmértetőkké vállyanak (1838 Fejér György 8140002, 15).

4a. (/vál) ’〈szóban v. írásban〉(vhogyan, ill. vmilyennek) ábrázol, megjelenít, leír vkit v. vmit’ ❖ Szörín mútat-el [=] ſzrérl meg-ír, világoſon le-feſt ſzóval valamit (1784 Baróti Szabó Dávid C0815, 77) | Az lévén Könyv-tárgyom, hogy a’ mi édes Magyarainkat nevezetesebb eldieinknek [!] id sora, és nem száma rendeszerént a’ mi évnkig elmutassam (1820 Perecsényi Nagy László 8325015, 75) | [a könyv] az egész épületnek felmérését és kiszámítását mutatja elő (1860 Beregszászi Nagy Pál² C1053, 46) | Aki elraktározta, megrögzítette magában a látottakat, az elő tudja mutatni azt, ha az alkalom kínálja magát (1922 Somlay Artúr CD10) | a tömegkommunikációs eszközökben kontroll nélkül előmutatott tragédiák kiölik az emberből a szánakozás képességét (2000 Népszabadság júl. 6. C5833, 3).

5. (rég) ’〈példát, adatot〉 vmely állítás, tétel igazolására bizonyítékul felhoz, felmutat, megemlít, ill. bizonyítékként, példaként említ vkit v. vmit’ ❖ senki nem tett és értekezett annyit ’s olly erővel és sikerrel, mint Uram Bátyám; – Stylistika, Aesthesis, Művészség, Orthographia – mind ezekről sok példát lehet elő mutatni az Uram Bátyám érdemére (1816 Szemere Pál C2566, 460) | mutassatok elő mezőgazdákat kik tiz forint értéket csak százra is felfokozhatnának (1856 Vasárnapi Újság CD56) | [az államadósság megosztott kezelése] a maga nemében szokatlan eljárás is lenne, melyre példát előmutatni alig lehetne (1870 Lónyay Menyhért 8276001, 51) | csak sajnálni lehet, hogy szerző itt sem tud az 1733. évnél régibb adatot előmutatni (1877 Gyárfás István CD57).

6. (rég) ’〈annak kif-ére, hogy vki (elismerésre számítva) eredményként, sikerként hivatkozik vmire, es. vkire〉’ ❖ a’ Lottót játſzók, ha bár egy ideig ſzerentsések valának-is, végre még-is ſemmit ſem mutathatnak el (1791 Sándor István 7287058, 107) | [a franciák] akármillyen meſterségben leg-forgottabb embereket mutathatnak el (1791 Sokféle C1524, 21) | nagyobb kortyokban innók az örömet, ha az egész világ előtt illyeseket [ti. szép hidakat, jó utakat, virágzó vidékeket] tudnánk előmutatni (1830 Széchenyi István 8429005, 236) | [ha valaki elhatározná,] hogy számokkal kimutassa, mennyit gazdagodott nyelvünk az utolsó század alatt, hosszas fáradozásának gyümölcseként ilyféle eredményt mutathatna elő (1889 Szarvas Gábor C5954, 269).

6a. (rég) ’〈annak kif-ére, hogy vmi tartalmaz vmit, rendelkezik, bír vmivel, ill. vmi előfordul benne〉’ ❖ a’ Plánták’ Orſzága ismét nagyobb-nagyobb tökélleteſségre emelkedvén, ollyan teſteket kezd elé-mútatni, a’ mellyek, érzenek-is, és e’ kor Él-állatok’ Orſzágának kezd neveztetni (1787 Mátyus István C3068, IX) | [annyi árvíz elleni töltést, mint Győr,] Szegedet kivéve, egy város se mutathat elő hazánkban (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Erdély történetének több korszaka mutat elő oly lelkes hölgyeket, kik [...] bámulatos hős tetteket vittek véghez (1862 Remellay Gusztáv 8391005, 87) | [a Telegdi által előkészített irodalmi nyelv] nyomain állította elő Pázmány a legfelsőbbet, mit a magyar próza a XVIII. századig előmutatni bír (1873 Toldy Ferenc 8481014, 7).

7. (/vál) ’〈személy v. csoport vmely tulajdonságot, érzelmet, lelkiállapotot〉 külső jelét adva kimutat, kifejezésre juttat’ ❖ a’ város által előmutattatott [fizetési] elégtelenség miatt a’ háromnak fizetése kettő között osztasson fel [ti. ne töltsék be az éppen megüresedett harmadik tanítói állást] (1789 Kazinczy Ferenc C2554, 454) | a’ nagy Nemzetek’ Sorsán hatalmad’ így előmutattad (1798 Csokonai Vitéz Mihály 7069061, 118) | [a rendek] előmutaták a’ rettenetes szükséget, ’s azt kivánják, hogy az Udvar szállítsa alább a’ sót (1826 Kazinczy Ferenc C4937, 25) | az új győzelmi hírek hatása alatt vajon ki meri előmutatni pesszimista képét? (1914 Schöpflin Aladár CD10) | az előmutatott érzelmek hitelesek, a megölelt lány boldogsága nem annak a ténynek szól, hogy egy értelmi fogyatékos sikeresen végrehajtott egy színpadi feladatot (2000 Népszabadság ápr. 21. C5833, 32).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzT. elémutat, elémutatott; ÚMTsz. elémutat

előmutat tárgyas ige 5a
1. (kissé rég)
〈vmely (zárt helyen v. takarásban levő) dolgot, ritk. élőlényt〉 elővéve, előhozva v. a figyelmet arra irányítva látni enged, láthatóvá tesz, megmutat
A’ lántz Kzt, tmlötzre le-vert adóſokat; A’ kzséget kinzó nagy u’zoráſokat, Spárta Lakonak el-Kell mutatni
(1772 Bessenyei György¹)
[Bögözi Antal] bennünket ebédre tartóztata, és mind azt nyájasan elő mutatá, a’ mi nézést érdemel
(1817 Tudományos Gyűjtemény)
[a herceg] felgyűrve karjain lobogós, arannyal hímzett borjúszájú ingét, izmokat mutatott elő
(1853 Jókai Mór)
Hoztál-e viaszt, Áglis?… A javasasszony előmutatta fekete kendője alól a viaszdarabot
(1926 Sásdi Sándor)
a grófnő előmutat egy madarakkal faragott szép széket
(2000 Buza Péter)
1a. (kissé rég)
〈iratot, okmányt〉 az illetékes(ek)nek bizonyítékul, ellenőrzésre meg- v. felmutat, bemutat
Ha iú ſzemélyek a’ faluban öſzve akarnak házasodni, köteleztettnek [...] az Uraságtul vagy a’ falubéli Tiſztl [!] bizonyság-tételt elö mutatni
(1786 Kónyi János ford.Tessedik)
Egy váltót mutat elő negyvenezer forintról
(1860 Jókai Mór)
[A kalandornő] előmutatta a királynénak egy állítólagos levelét, melyben arra kéri Rohan herceget, hogy az ékszer összegének megfizetéséért vállaljon kezességet
(1928 TolnaiÚjLex.)
amíg Hatvani az OHBOrszágos Honvédelmi Bizottmány rendeletét elő nem mutatja, csak készpénz ellenében kötelesek ellátni csapatát
(1992 Hermann Róbert)
2. (rég, ritk)
színdarabot közönség előtt eljátszik, előad, bemutat
a’ Budai-Várban lév Teátromban ollykor ollykor el-mutatott Játékát
(1794 Zsebkalendáriom)
a’ Theatralisták a’ Hérósok érzeménnyeiröl [csevegnek], mellyeket papirosról tanóltak, és elé mutattyák tapsolásért
(1811 Cserey Miklós)
[betanított] kutyák által egész játék szini darabokat mutattak elő
(1823 Pucz Antal)
3. (rég, ritk)
〈jelen levő személyt〉 bemutat vkinek, megismertet vkivel
Leszállván kocsijáról, egyenesen ment Herczeg Hardenberghez [...]. A’ Herczeg Jahnt megölelte, ’s előmutatta Vendégeinek
(1816 Kazinczy Ferenc)
„Hitvesem ’s jó anyám!” mond Rényi, a’ szobába vezetvén kedveseit, ’s ott Kétesyt, mint régi barátját előmutatja
(1823 Kisfaludy Károly)
4. (rég)
〈képzőművész(eti alkotás) szemléltetve ábrázol vmit
[Brown] le-írja ’s képpel-is elé-mútattya méltóſágos régi maradványit [Dendera városnak]
(1802 Molnár János)
[a festő] Szirmay Andrásnét miniatűrben festette, szerencsésebben mint a’ megmaradt portrétocska ezt a’ hamar elholt Angyalt előmutatja
(1815 Kazinczy Ferenc)
[a képfaragónak az arcvonásokat és a testfelépítést] mélyebben, ’s bővebben elé mutatnia szükség, hogy esmértetőkké vállyanak
(1838 Fejér György)
4a. (/vál)
〈szóban v. írásban〉 (vhogyan, ill. vmilyennek) ábrázol, megjelenít, leír vkit v. vmit
Szörín mútat-el [=] ſzrérl meg-ír, világoſon le-feſt ſzóval valamit
(1784 Baróti Szabó Dávid)
Az lévén Könyv-tárgyom, hogy a’ mi édes Magyarainkat nevezetesebb eldieinknek [!] id sora, és nem száma rendeszerént a’ mi évnkig elmutassam
(1820 Perecsényi Nagy László)
[a könyv] az egész épületnek felmérését és kiszámítását mutatja elő
(1860 Beregszászi Nagy Pál²)
Aki elraktározta, megrögzítette magában a látottakat, az elő tudja mutatni azt, ha az alkalom kínálja magát
(1922 Somlay Artúr)
a tömegkommunikációs eszközökben kontroll nélkül előmutatott tragédiák kiölik az emberből a szánakozás képességét
(2000 Népszabadság júl. 6.)
5. (rég)
〈példát, adatot〉 vmely állítás, tétel igazolására bizonyítékul felhoz, felmutat, megemlít, ill. bizonyítékként, példaként említ vkit v. vmit
senki nem tett és értekezett annyit ’s olly erővel és sikerrel, mint Uram Bátyám; – Stylistika, Aesthesis, Művészség, Orthographia – mind ezekről sok példát lehet elő mutatni az Uram Bátyám érdemére
(1816 Szemere Pál)
mutassatok elő mezőgazdákat kik tiz forint értéket csak százra is felfokozhatnának
(1856 Vasárnapi Újság)
[az államadósság megosztott kezelése] a maga nemében szokatlan eljárás is lenne, melyre példát előmutatni alig lehetne
(1870 Lónyay Menyhért)
csak sajnálni lehet, hogy szerző itt sem tud az 1733. évnél régibb adatot előmutatni
(1877 Gyárfás István)
6. (rég)
〈annak kif-ére, hogy vki (elismerésre számítva) eredményként, sikerként hivatkozik vmire, es. vkire〉
a’ Lottót játſzók, ha bár egy ideig ſzerentsések valának-is, végre még-is ſemmit ſem mutathatnak el
(1791 Sándor István)
[a franciák] akármillyen meſterségben leg-forgottabb embereket mutathatnak el
(1791 Sokféle)
nagyobb kortyokban innók az örömet, ha az egész világ előtt illyeseket [ti. szép hidakat, jó utakat, virágzó vidékeket] tudnánk előmutatni
(1830 Széchenyi István)
[ha valaki elhatározná,] hogy számokkal kimutassa, mennyit gazdagodott nyelvünk az utolsó század alatt, hosszas fáradozásának gyümölcseként ilyféle eredményt mutathatna elő
(1889 Szarvas Gábor)
6a. (rég)
〈annak kif-ére, hogy vmi tartalmaz vmit, rendelkezik, bír vmivel, ill. vmi előfordul benne〉
a’ Plánták’ Orſzága ismét nagyobb-nagyobb tökélleteſségre emelkedvén, ollyan teſteket kezd elé-mútatni, a’ mellyek, érzenek-is, és e’ kor Él-állatok’ Orſzágának kezd neveztetni
(1787 Mátyus István)
[annyi árvíz elleni töltést, mint Győr,] Szegedet kivéve, egy város se mutathat elő hazánkban
(1856 Vasárnapi Újság)
Erdély történetének több korszaka mutat elő oly lelkes hölgyeket, kik [...] bámulatos hős tetteket vittek véghez
(1862 Remellay Gusztáv)
[a Telegdi által előkészített irodalmi nyelv] nyomain állította elő Pázmány a legfelsőbbet, mit a magyar próza a XVIII. századig előmutatni bír
(1873 Toldy Ferenc)
7. (/vál)
〈személy v. csoport vmely tulajdonságot, érzelmet, lelkiállapotot〉 külső jelét adva kimutat, kifejezésre juttat
a’ város által előmutattatott [fizetési] elégtelenség miatt a’ háromnak fizetése kettő között osztasson fel [ti. ne töltsék be az éppen megüresedett harmadik tanítói állást]
(1789 Kazinczy Ferenc)
a’ nagy Nemzetek’ Sorsán hatalmad’ így előmutattad
(1798 Csokonai Vitéz Mihály)
[a rendek] előmutaták a’ rettenetes szükséget, ’s azt kivánják, hogy az Udvar szállítsa alább a’ sót
(1826 Kazinczy Ferenc)
az új győzelmi hírek hatása alatt vajon ki meri előmutatni pesszimista képét?
(1914 Schöpflin Aladár)
az előmutatott érzelmek hitelesek, a megölelt lány boldogsága nem annak a ténynek szól, hogy egy értelmi fogyatékos sikeresen végrehajtott egy színpadi feladatot
(2000 Népszabadság ápr. 21.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzT. elémutat, elémutatott; ÚMTsz. elémutat

Beállítások