előre hsz 32C

1. (alap- és felsőfokban) ’vmely dolog elejére v. elejébe, elülső részére v. részébe’ ❖ Ezeket az egéſz Armádával óltalmazni kell, Gyalogságunkat elöre állitsuk (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. 7098006, 102) | Maga a’ seregekhez Ment legelőre, hol a’ hadat űző párduczos Árpád Küzd vala (1823–1824 Vörösmarty Mihály 8524378, 214) | egészen előrenyomulva, feltalálta az annyira keresettet nehány férfi’ társaságában (1847 Eötvös József 8126010, 108) | a szinpadon egy táblát toltak előre. Ezen a táblán oly jelenet volt rajzban ábrázolva (legtöbbször valamely gyilkosság), melyet nem akartak a szinészek által eljátszatni (1894 PallasLex. CD02) | Az a tehervagon az oroszlánokkal nem a szerelvény végére kerül, hanem ide, előre az elsőosztályú vagon és a mozdony közé (1985 Bodor Ádám 1020003, 34) | Közben riasztják az esetkocsit […]. Előre ül be a mentőtisztnő, egy utolsó éves medika (2003 Moldova György 3238002, 34).

1a. (alap- és középfokban) ’vki, vmi előtt levő v. vminek az elejéhez közel(ebb)i helyre’ ❖ a félelem mindig a bátorságot taszítja a veszedelem közt előre, hogy magát árnyékába húzhassa (1778 Bessenyei György¹ 7044012, 18) | [a lovas katonák] ſok féle nyargaláal, és jádzadozáal mulattak. Elöre hányák (a’ többi közt) süvegjeket, és a’ ſebes futás közben azokat a’ dárda hegyével a’ földröl fel-kapkodák (1783 Molnár János 7445003, 167) | Egyik jégtábláról a másikra ugrott – mindig előbbre! előbbre! – Elcsúszott, elbukott, de rögtön fölugrott és ismét tova sietett! (1894 Fésűs György ford.–Beecher Stowe 8143001, 25) | Íróasztala mögül az elnök asszony előrejön (1997 Magyar Hírlap CD09) | Ivon néni kiabálás közben egyre előrébb verekedte magát a tömegben (2005 Dragomán György 3090004, 291).

1b. (középfokban az eltérés nagyobb mértékét kifejezve) ’térben vkit, vmit (vmekkora távolsággal) megelőző helyen’ ❖ Ugyanazon jobb oldalon[, mint a kályha,] előbbre áll a nyoszolya, melyben a szalmát betakaró vastag lepedőn kivül semmi ágynemü sincs (1836 Táncsics Mihály 8463007, 17) | [a g-t és a k-t] magas hangok mellett előrébb képezzük, mint mély hangok mellett (1895 Balassa József 8407008, 49) | Egy honvédünk kezdett el danolni magának, jobbfelől; annyival előrébb volt, hogy a verset nem tudtam elfülelni (1945 Szép Ernő 9665040, 72) | A háttérben egy bicikli kereke, és kissé előbbre, az égő férfitől jobbra vastag törzsű fa látszott (1979 Hajnóczy Péter 9215001, 40) | 400 gyorson úgy kapott ki, hogy előrébb volt a feje a célnál, csak az ellenfelének hosszabb volt a karja, ezzel tudott nyerni (2002 Magyar Hírlap CD09).

2. (alapfokban, msz-szerűen is) ’〈vmely cselekvésre, kül. elindulásra, (gyors) haladásra való biztatás, buzdítás kif-ére is:〉 vki, vmi eleje felé eső irányba v. vki, vmi előtt levő cél irányába, előrefelé’ ❖ Töb’ minden Póknak-is egynél a’ ſzeme. Az a’ ſzám néha nyóltzra, néha tsak hatra megyen. Elöre kettövel, oldalast jobra kettövel, ’s balra-is kettövel látnak (1775 Molnár János 7232028, 182) | [a kancák] leg ottan fel-emelik a’ fejeket, fülöket elöre szegezik (1786 Tolnay Sándor ford.–Wolstein C4226, 68) | az eggyik fültövétül a’ másikig egy igen egyenes lineát kell húzni, minden ezen linea előtt álló haja fésültessen előre, a’ többi hátra (1830 Némethy József ford. 8333001, 12) | Előre hát mind, aki költő, A néppel tűzön-vízen át! (1847 Petőfi Sándor 8366322, 142) | előre tartsátok annak a mordálynak a csövét (1914 Oláh Gábor 9487064, 65) | a Krakó felé előretörő orosz hadsereg (1916 Molnár Ferenc² 9453024, 101) | Aggodalmas pillantást vetett előre, de sehol sem tudta felfedezni a zsúptetőt s az alacsony ablakokat, amelyekben mindig nyílott egy-két cserép muskátli (1926 Komjáthy Aladár CD10) | Gyorsabban!... még gyorsabban!... előre, hajrá!... (1936 e. Kosztolányi Dezső CD01) | Hol van már? – szóltam előre a lelkésznek (1990 Lovass Zoltán 1097001, 186) | [a magyar lovasok] előre és hátra egyaránt nagyon jól nyilaztak (2010 Kovács S. Tibor 3187001, 28).

2a. (középfokban az elmozdulás, eltérés nagyobb mértékét kifejezve) ’a szokásoshoz, a többi részhez stb. képest ebben az irányban (vmekkora távolsággal) kiterjedve’ ❖ a’ forró napnak melegsége ellen vagy előre kiálló födéllel, vagy pedig más árnyék tartóval kell a’ méhkasokat oltalmazni (1835 Némethy József 8333016, 235) | A felső emelet jóval előbbre nyult mint az alsó (1858 Szendrey Júlia ford.–Andersen 8440013, 46) | a kirúgó állkapocs s az előretörő szemöldökcsontok (1886 Jókai Mór CD18) | A rövid törzs tekintélyes pocakba domborodott előre (1935 Szabó Dezső 9623024, 97) | Ez okozhatta, ez a hátrahanyatló homlok, hogy a szája előreugrani látszott (1948 Tamási Áron 9701015, 14) | Szűk helyiségekbe toló-, vagy harmonikaajtós szekrényeket válasszunk, mert ezek helyigénye kisebb, mint az előre nyílóké (1999 Lakáskultúra CD39).

2b. (középfokban az elmozdulás, eltérés nagyobb mértékét kifejezve) ’a függőleges, ritk. a vízszintes kiindulási helyzettől ebbe az irányba (vmennyivel) mozdulva v. ebben az irányban eltérve’ ❖ Tudni való dolog, hogy némelly juhoknak, kivált a’ Koſoknak ollyan ſzarvaik vagynak, a’ mellyek néha elöre a’ homlokok felé nönek, és a’ fönek elsö réſzének nagy terhére lévén, azt, mint valamelly tereh le-nyomják (1774 Tapasztalásból merétett oktatás 7462003, 177) | A’ Tsoroszlya közönségesen úgy áll a’ gerendelyben, hogy a’ fogója, vagy nyele hátra, a’ hegye pedig előre hajlik (1818 Nagyváthy János 8328001, 31) | Álljunk egyenesen, de fesztelenül; fejünket ne vessük hátra, ne csüggeszszük előre (1871 Paulay Ede 8357002, 22) | karokat előre fellendíteni (1886 Porzsolt Lajos 8375006, 101) | látom előrebiccenni hajad (1933 József Attila 9282089, 177) | [Zoro] megkapaszkodott az asztal szélébe, feje előrecsuklott (1967 Mándy Iván 9420016, 207) | A székek ülése, amelyet eddig is mindig az ergonómiára építve terveztek, most előre lejt: így kényszerítik a gerincet egyenes tartásra (1998 Lakáskultúra CD39) | a gyakorlatok feszesebbé teszik és erősítik a csípő és a hát mély izmait, elősegítve ezzel a gerinc egyenes tartását, a medence előrébb billenését (2002 Magyar Hírlap CD09) | előrehajolva bámult ki a szélvédőn (2010 Leiner Laura 3208002, 54).

2c. (mozgást jelentő v. beszédaktusra utaló igével) ’〈eredetileg együtt levő személyek, csoportok vmelyikére vonatkoztatva:〉 úgy v. azzal az eredménnyel, hogy a másikat v. a többit a cél irányába mozogva térben és időben megelőzi, miközben attól távolodik’ ❖ Lováſz-Meſterével, ’s egynéhány Inaval együtt elöre Párisba lovaglana, parantsolatott hagyván, hogy a’ többi Udvarabéliek-is mennél elöbb minden partékákkal [= portékákkal], és egyet máſsal ötet köveſsék (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 58) | az a Palkó barátom, valahányszor felé közeledtem, mindig kikerült, s vagy előre sietett, vagy hátra maradott, csak hogy velem találkoznia ne kellessék (1856 Szigeti József 8445002, 63) | a felderítésre előreküldött három ember (1931 Sárközi György 9587011, 239) | akkor megkértem, hogy menjen előre, mondja meg a szüleimnek, hogy jövök (1990 Sára Sándor 2001026, 34).

3. ’〈(fontossági) sorrendben, értékrendben, rangsorban:〉 az elöl levő helyre v. pozícióba, ill. annak irányába’ ❖ azt a’ ſzot kéntelenittetett, nem hagytam a’ tzikkelynek [ti. mondatnak] bé rekeſztéſére, hanem elöre tettem (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0812, [221]) | A verseny pálya felén végre két lovas nyomul legelőbbre, egy szürke, egy ráró (1856 Vasárnapi Újság CD56) | a fogalomjelölő szót egy jelző kíséretében előre teszi s a többi jelzőt utána veti (1913 Kéky Lajos C7691, 275) | a legfontosabb feladatokat előre soroltuk (1978 Népszava márc. 4. C7443, 3) | A ranglétrán mentem előre. A Katonai Főtörvényszéktől őrnagyi rangban jöttem el (1990 …én nem vállaltam a statáriumot! 1086001, 52) | [Gubacsi Zsófia] egyre előrébb lép a világranglistán (2002 Magyar Hírlap CD09).

3a. (fokozott alakban) ’〈(fontossági) sorrendben, értékrendben, rangsorban:〉 vkinél, vminél (vmennyivel) előbbi(, az elsőhöz közeli), ill. vkik, vmik között a legelöl levő helyen v. pozícióban’ ❖ Férfi tőrben Marsi Márk végzett legelőrébb (1997 Népszava júl. 17. C6366, 19) | A nemeken belül életkor szerint történt a helyfoglalás, tehát például a bal oldalon elölről a harmadik padban ültek az iskolából frissen kikerült leányok, eggyel előrébb a 14–15 évesek (2000 Magyar néprajz CD47).

4. ’a megvalósulás(t), a (teljes) kifejlődés(t jelentő cél) felé, ahhoz közeli szintre, állapotba’ ❖ A’ kik a’ deák nyelvben jól elöre kaptak a’ Gymnaumi tanúlás által: az Univertásba iraanak (1783 Molnár János C0291, 73) | Ezen Meſterséget ſzükség néki meg-tanulni, azt gyakorolyni, ’s abban a’ mennyire lehet naponként fölebb, ’s elbbre menni igyekezzék (1784 Tolnay Sándor ford.–Wolstein C4225, 16) | Győztem én: de diadalmim Végczélt még nem értenek, Menj te bátran, küzdj előre (1835 Bajza József 8021009, 90) | éppen azokban az országokban, amelyekben legelőbbre haladt a nők emancipációja, Svájcban, Norvégiában, Finnországban és Angliában, a legszentebb s a legbecsültebb a családi élet (1910 Délmagyarország 2103001, 17) | csak a tehetség viheti őket előre (1937 Schöpflin Aladár 9590002, 149) | a HIV-fertőzés nagy mennyiségű neutralizáló ellenanyag jelenlétében is előrehaladhat (1991 Füst György 2037003, 1441).

4a. ’vkinél, vminél (vmennyivel) előbbi, ill. vkik, vmik között a legelöl levő, a megvalósuláshoz, a (teljes) kifejlődéshez legközelebbi szinten, állapotban’ ❖ a vukovár-fiumei vasut előmunkálataiban már jó előre volnánk (1847 Hetilap CD61) | a khinai nép kézmüveiben sokkal előbbre van, mint az europai iparos (1853 Andrássy Manó 8011002, 251) | valami előre járt betegségnek hordja-e látható jeleit (1854 Gazdasági Lapok 8626002, 577) | Hallatlanul „előre” voltam ebben a művemben (1932 Lengyel József 9395015, 160) | Kutatásai révén [a Thomson] a legelőbbre tart a digitális módszer bevezetésében és az interaktív televíziózás kialakításában (1996 Magyar Hírlap CD09) | A generációváltás szempontjából önök előrébb állnak a román labdarúgásnál (2001 Magyar Hírlap CD09).

5. ’〈Időviszony kif-ére.〉’

5a. ’későbbi időpont felé v. időpontra, ill. a megnevezett időszak végéhez (egyre) közelebb’ ❖ A’ Polgár Meſter, ki a’ dolgot meg tudta, a’ Várasbéli órát egy órával elre igazította, mi által az öſzve esküdtek meg tartóztattak, mivel azt gondolták, hogy a’ ki ſzabot idt el mulatták (1793 Sándor István 7287048, 535) | A tavasz már annyira előre haladt s az idő oly gyönyörü volt, hogy a kávéházak és vendéglők üresen maradtak (1887 Tutsek Anna 8495002, 162) | ez az, amiről szólani kell. De tartsunk sort. Megint nagyon előre szaladtam (1942 Füst Milán 9161046, 188) | nemsokára a nagymisét énekelték, annyira előrehaladt már a nap, pedig még aznap Visegrádról Komáromba kellett érnünk (2000 Magyar Eszter CD36).

5b. ’esedékességét, természetes idejét, ill. vmely más cselekvést, eseményt (vmennyivel) megelőzve 〈csinál vmit v. történik vmi〉’ ❖ mintha elöre meg-érzette volna a’ ki maradáſa alatt történt viſzontagságokat (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 253) | Jertek, s hogy sorsotok előre nézzétek, Vigyázó szemetek Párizsra vessétek (1789 Batsányi János 7023014, 25) | a’ megnyitás’ határnapja mindenkor hat hónappal előre közhirré tétessék (1844 Pesti Hírlap CD61) | Előre bocsátom, hogy én nagyon bizalmas, közlékeny és kiváncsi vagyok (1884 Gabányi Árpád 8152001, 8) | előre elmondja, mit szándékozik délután és este is cselekedni (1894 Pálffy Albert 8349003, 13) | Szíves fáradozásodért előre is hálás köszönetet mondva szívből üdvözöl régi híved Tisza István (1907 Tisza István CD0400) | Ezt előre tudhattam volna! (1937 Zilahy Lajos 9799002, 73) | nem jelezte előre érkezése pontos napját (1965 Jankovich Ferenc 9275030, 230) | jó előre kilátásba helyezték a történteket (1989 Hernádi Miklós 2039020, 60) | házgyári, előre gyártott elemekből összeálló épületek (2002 Magyar Hírlap CD09).

5c. ’vki másnál előbb 〈csinál vmit〉, ill. 〈régen:〉 több személy v. dolog közül elsőként’ ❖ Leg-elöre maga gyónt, s áldozott (1775 Molnár János C3198, 19) | A Porte St. Martin-i Theátrumban voltam, hol Napoleont adták már 87-szer egymás után. Előre Maréchal Brune-t adták (1835 Bölöni Farkas Sándor 8066002, 161) | most is mindíg zavarban van, ha a csillagkavicsos hadak-útján sétálgatva, találkozott kapitány úr Peter Pepával és az előre szalutál neki (1934 e. Móra Ferenc 9459046, 281) | Mikor november végén lement a faluba, még Ioan Murga, a kihelyezett párttitkár is előre megemelte a kalapját, pedig az senkinek sem szokott előre köszönni (2010 Vincze Ferenc 3153004, 615).

5d. ’az esedékesnél, vártnál korábbi időpontra 〈mozdít vmit〉, ill. a valóságosnál korábbi időpontra 〈tesz, datál vmit〉’ ❖ az okmány csalhatatlan paleographiai jelekből ítélve minden valószínűség szerint Nagy-Lajos korában, és pedig 1360. után készűlt, tehát körűlbelől egy századdal datáltatott előre, hihetően a szóban forgó határjárás körűl szándékolt birtokfoglalás czélzatából (1874 Századok CD57) | csak a zsidótörvény után keresztelkedtem meg, egy Heves megyei plébános ismerősömnél, akitől antedatált keresztlevelet sikerült kapnom. – Az micsoda? – kérdezte Ákos. – Előre keltezett. – Vagyis hamis? – Csak a keltezése hamis (1966 Örkény István 9500012, 348) | előrehozott decemberi nyugdíjfizetés (2001 MNB Havi Jelentés 3222001, 21).

5e. (rég v. nyj) ’〈vmely folyamatra vonatkoztatva:〉eleinte’ ❖ hasznos egy társaságos sétálást tenni, mindenkor arra vigyázván, hogy a’ mozgás elre tsendes legyen, mellyet osztán apránként nevelni lehet (1800 Nyulas Ferenc C3341, 200) | [Abafi] gazdasága után látott, előre bizonyosan csak unalomból (1836 Jósika Miklós C2354, 144) | A király előre (eleinte) nem akarta odaadni a leányt, de a mint látta, hogy oan szép, hát odaadta (1906 Csángó népmesék C7027, 382).

6. (kissé rég) ’Elő².’

6a. ’érzékelhető v. elérhető helyre, ill. úgy, hogy érzékelhetővé válik’ ❖ Minekutánna penig tſak egyedl valának, a’ Királyné elre botsátván keſerves sírását (1789 Fejér Antal ford.–Barclay C1734, 613) | A mint az Aetna mélyiből előtör A füst, a tűz s a dörgés moraja: Ugy tört előre undok kebeléből A láng s a bűz ajkának általa (1886 Radó Antal ford.–Tasso 8383005, 68) | az újonnan vert aranypénzek halk csörrenéssel kezdték meg vándorútjukat, amint szinte mohó vággyal tolongtak előre a harisnya mélyéből (1914 Krúdy Gyula CD5400).

6b. ’mással megosztva, ill. vki, vmi figyelmének a körébe megvizsgálásra, megoldásra’ ❖ Senkinek szeme eleibe olly igen nem kivántam volna azt [ti. munkámat] előre botsátani, mint Tenéked (1802 Németh László¹ C2555, 472) | nem lesz tehát talán haszontalan munka a hypotheca-bank iránt némi általános fogalmakat népszerű modorban előre terjeszteni, hogy különösen a földmívelő osztály, mellynek érdekében leginkább czéloztatik felállíttatni a bank, annak czélja és haszna felől felvilágosíttassék (1848 Kossuth Lajos összes munkái CD32).

Vö. CzF. előre¹, előre²; ÉrtSz. ~, előrebocsát, előrecsuklik, előregyártott, előrehajlik, előrehajol, előrehalad, előreigazít, előrejön, előrekeltez, előremegy, előrenyomul, előreszegez, előreszökik, előretart, előretol, előretör, előreugrik, előrevet, előrevisz; SzólKm.; ÉKsz. ~, előrebocsát, előrecsuklik, előrehajlik, előrehajol, előrehalad, előreigazít, előrejön, előrekeltez, előreküld, előremegy, előremetszés, előrenyomul, előrenyomulás, előresiet, előreszalad, előreszegez, előretart, előretartás, előretol, előretör, előreugrik, előrevet, előrevisz; SzT. ~, előrebocsátás, előrebocsátott; ÚMTsz. előbbre, ~, előreálló, előrecsajla, előrefog, előresaroglyás, előrevillás, legelőre; ÉKsz.² előrenyújt.

előre határozószó 32C
1. (alap- és felsőfokban)
vmely dolog elejére v. elejébe, elülső részére v. részébe
Ezeket az egéſz Armádával óltalmazni kell, Gyalogságunkat elöre állitsuk
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
Maga a’ seregekhez Ment legelőre, hol a’ hadat űző párduczos Árpád Küzd vala
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
egészen előrenyomulva, feltalálta az annyira keresettet nehány férfi’ társaságában
(1847 Eötvös József)
a szinpadon egy táblát toltak előre. Ezen a táblán oly jelenet volt rajzban ábrázolva (legtöbbször valamely gyilkosság), melyet nem akartak a szinészek által eljátszatni
(1894 PallasLex.)
Az a tehervagon az oroszlánokkal nem a szerelvény végére kerül, hanem ide, előre az elsőosztályú vagon és a mozdony közé
(1985 Bodor Ádám)
Közben riasztják az esetkocsit […]. Előre ül be a mentőtisztnő, egy utolsó éves medika
(2003 Moldova György)
1a. (alap- és középfokban)
vki, vmi előtt levő v. vminek az elejéhez közel(ebb)i helyre
a félelem mindig a bátorságot taszítja a veszedelem közt előre, hogy magát árnyékába húzhassa
(1778 Bessenyei György¹)
[a lovas katonák] ſok féle nyargaláal, és jádzadozáal mulattak. Elöre hányák (a’ többi közt) süvegjeket, és a’ ſebes futás közben azokat a’ dárda hegyével a’ földröl fel-kapkodák
(1783 Molnár János)
Egyik jégtábláról a másikra ugrott – mindig előbbre! előbbre! – Elcsúszott, elbukott, de rögtön fölugrott és ismét tova sietett!
(1894 Fésűs György ford.Beecher Stowe)
Íróasztala mögül az elnök asszony előrejön
(1997 Magyar Hírlap)
Ivon néni kiabálás közben egyre előrébb verekedte magát a tömegben
(2005 Dragomán György)
1b. (középfokban az eltérés nagyobb mértékét kifejezve)
térben vkit, vmit (vmekkora távolsággal) megelőző helyen
Ugyanazon jobb oldalon[, mint a kályha,] előbbre áll a nyoszolya, melyben a szalmát betakaró vastag lepedőn kivül semmi ágynemü sincs
(1836 Táncsics Mihály)
[a g-t és a k-t] magas hangok mellett előrébb képezzük, mint mély hangok mellett
(1895 Balassa József)
Egy honvédünk kezdett el danolni magának, jobbfelől; annyival előrébb volt, hogy a verset nem tudtam elfülelni
(1945 Szép Ernő)
A háttérben egy bicikli kereke, és kissé előbbre, az égő férfitől jobbra vastag törzsű fa látszott
(1979 Hajnóczy Péter)
400 gyorson úgy kapott ki, hogy előrébb volt a feje a célnál, csak az ellenfelének hosszabb volt a karja, ezzel tudott nyerni
(2002 Magyar Hírlap)
2. (alapfokban, msz-szerűen is)
〈vmely cselekvésre, kül. elindulásra, (gyors) haladásra való biztatás, buzdítás kif-ére is:〉 vki, vmi eleje felé eső irányba v. vki, vmi előtt levő cél irányába, előrefelé
Töb’ minden Póknak-is egynél a’ ſzeme. Az a’ ſzám néha nyóltzra, néha tsak hatra megyen. Elöre kettövel, oldalast jobra kettövel, ’s balra-is kettövel látnak
(1775 Molnár János)
[a kancák] leg ottan fel-emelik a’ fejeket, fülöket elöre szegezik
(1786 Tolnay Sándor ford.Wolstein)
az eggyik fültövétül a’ másikig egy igen egyenes lineát kell húzni, minden ezen linea előtt álló haja fésültessen előre, a’ többi hátra
(1830 Némethy József ford.)
Előre hát mind, aki költő, A néppel tűzön-vízen át!
(1847 Petőfi Sándor)
előre tartsátok annak a mordálynak a csövét
(1914 Oláh Gábor)
a Krakó felé előretörő orosz hadsereg
(1916 Molnár Ferenc²)
Aggodalmas pillantást vetett előre, de sehol sem tudta felfedezni a zsúptetőt s az alacsony ablakokat, amelyekben mindig nyílott egy-két cserép muskátli
(1926 Komjáthy Aladár)
Gyorsabban!... még gyorsabban!... előre, hajrá!...
(1936 e. Kosztolányi Dezső)
Hol van már? – szóltam előre a lelkésznek
(1990 Lovass Zoltán)
[a magyar lovasok] előre és hátra egyaránt nagyon jól nyilaztak
(2010 Kovács S. Tibor)
2a. (középfokban az elmozdulás, eltérés nagyobb mértékét kifejezve)
a szokásoshoz, a többi részhez stb. képest ebben az irányban (vmekkora távolsággal) kiterjedve
a’ forró napnak melegsége ellen vagy előre kiálló födéllel, vagy pedig más árnyék tartóval kell a’ méhkasokat oltalmazni
(1835 Némethy József)
A felső emelet jóval előbbre nyult mint az alsó
(1858 Szendrey Júlia ford.Andersen)
a kirúgó állkapocs s az előretörő szemöldökcsontok
(1886 Jókai Mór)
A rövid törzs tekintélyes pocakba domborodott előre
(1935 Szabó Dezső)
Ez okozhatta, ez a hátrahanyatló homlok, hogy a szája előreugrani látszott
(1948 Tamási Áron)
Szűk helyiségekbe toló-, vagy harmonikaajtós szekrényeket válasszunk, mert ezek helyigénye kisebb, mint az előre nyílóké
(1999 Lakáskultúra)
2b. (középfokban az elmozdulás, eltérés nagyobb mértékét kifejezve)
a függőleges, ritk. a vízszintes kiindulási helyzettől ebbe az irányba (vmennyivel) mozdulva v. ebben az irányban eltérve
Tudni való dolog, hogy némelly juhoknak, kivált a’ Koſoknak ollyan ſzarvaik vagynak, a’ mellyek néha elöre a’ homlokok felé nönek, és a’ fönek elsö réſzének nagy terhére lévén, azt, mint valamelly tereh le-nyomják
(1774 Tapasztalásból merétett oktatás)
A’ Tsoroszlya közönségesen úgy áll a’ gerendelyben, hogy a’ fogója, vagy nyele hátra, a’ hegye pedig előre hajlik
(1818 Nagyváthy János)
Álljunk egyenesen, de fesztelenül; fejünket ne vessük hátra, ne csüggeszszük előre
(1871 Paulay Ede)
karokat előre fellendíteni
(1886 Porzsolt Lajos)
látom előrebiccenni hajad
(1933 József Attila)
[Zoro] megkapaszkodott az asztal szélébe, feje előrecsuklott
(1967 Mándy Iván)
A székek ülése, amelyet eddig is mindig az ergonómiára építve terveztek, most előre lejt: így kényszerítik a gerincet egyenes tartásra
(1998 Lakáskultúra)
a gyakorlatok feszesebbé teszik és erősítik a csípő és a hát mély izmait, elősegítve ezzel a gerinc egyenes tartását, a medence előrébb billenését
(2002 Magyar Hírlap)
előrehajolva bámult ki a szélvédőn
(2010 Leiner Laura)
2c. (mozgást jelentő v. beszédaktusra utaló igével)
〈eredetileg együtt levő személyek, csoportok vmelyikére vonatkoztatva:〉 úgy v. azzal az eredménnyel, hogy a másikat v. a többit a cél irányába mozogva térben és időben megelőzi, miközben attól távolodik
Lováſz-Meſterével, ’s egynéhány Inaval együtt elöre Párisba lovaglana, parantsolatott hagyván, hogy a’ többi Udvarabéliek-is mennél elöbb minden partékákkal [= portékákkal], és egyet máſsal ötet köveſsék
(1772 Mészáros Ignác ford.)
az a Palkó barátom, valahányszor felé közeledtem, mindig kikerült, s vagy előre sietett, vagy hátra maradott, csak hogy velem találkoznia ne kellessék
(1856 Szigeti József)
a felderítésre előreküldött három ember
(1931 Sárközi György)
akkor megkértem, hogy menjen előre, mondja meg a szüleimnek, hogy jövök
(1990 Sára Sándor)
3.
(fontossági) sorrendben, értékrendben, rangsorban:〉 az elöl levő helyre v. pozícióba, ill. annak irányába
azt a’ ſzot kéntelenittetett, nem hagytam a’ tzikkelynek [ti. mondatnak] bé rekeſztéſére, hanem elöre tettem
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
A verseny pálya felén végre két lovas nyomul legelőbbre, egy szürke, egy ráró
(1856 Vasárnapi Újság)
a fogalomjelölő szót egy jelző kíséretében előre teszi s a többi jelzőt utána veti
(1913 Kéky Lajos)
a legfontosabb feladatokat előre soroltuk
(1978 Népszava márc. 4.)
A ranglétrán mentem előre. A Katonai Főtörvényszéktől őrnagyi rangban jöttem el
(1990 …én nem vállaltam a statáriumot!)
[Gubacsi Zsófia] egyre előrébb lép a világranglistán
(2002 Magyar Hírlap)
3a. (fokozott alakban)
(fontossági) sorrendben, értékrendben, rangsorban:〉 vkinél, vminél (vmennyivel) előbbi(, az elsőhöz közeli), ill. vkik, vmik között a legelöl levő helyen v. pozícióban
Férfi tőrben Marsi Márk végzett legelőrébb
(1997 Népszava júl. 17.)
A nemeken belül életkor szerint történt a helyfoglalás, tehát például a bal oldalon elölről a harmadik padban ültek az iskolából frissen kikerült leányok, eggyel előrébb a 14–15 évesek
(2000 Magyar néprajz)
4.
a megvalósulás(t), a (teljes) kifejlődés(t jelentő cél) felé, ahhoz közeli szintre, állapotba
A’ kik a’ deák nyelvben jól elöre kaptak a’ Gymnaumi tanúlás által: az Univertásba iraanak
(1783 Molnár János)
Ezen Meſterséget ſzükség néki meg-tanulni, azt gyakorolyni, ’s abban a’ mennyire lehet naponként fölebb, ’s elbbre menni igyekezzék
(1784 Tolnay Sándor ford.Wolstein)
Győztem én: de diadalmim Végczélt még nem értenek, Menj te bátran, küzdj előre
(1835 Bajza József)
éppen azokban az országokban, amelyekben legelőbbre haladt a nők emancipációja, Svájcban, Norvégiában, Finnországban és Angliában, a legszentebb s a legbecsültebb a családi élet
(1910 Délmagyarország)
csak a tehetség viheti őket előre
(1937 Schöpflin Aladár)
a HIVhuman immunodeficiency virus ’emberi immunhiányt okozó vírus’-fertőzés nagy mennyiségű neutralizáló ellenanyag jelenlétében is előrehaladhat
(1991 Füst György)
4a.
vkinél, vminél (vmennyivel) előbbi, ill. vkik, vmik között a legelöl levő, a megvalósuláshoz, a (teljes) kifejlődéshez legközelebbi szinten, állapotban
a vukovár-fiumei vasut előmunkálataiban már jó előre volnánk
(1847 Hetilap)
a khinai nép kézmüveiben sokkal előbbre van, mint az europai iparos
(1853 Andrássy Manó)
valami előre járt betegségnek hordja-e látható jeleit
(1854 Gazdasági Lapok)
Hallatlanul „előre” voltam ebben a művemben
(1932 Lengyel József)
Kutatásai révén [a Thomson] a legelőbbre tart a digitális módszer bevezetésében és az interaktív televíziózás kialakításában
(1996 Magyar Hírlap)
A generációváltás szempontjából önök előrébb állnak a román labdarúgásnál
(2001 Magyar Hírlap)
5.
〈Időviszony kif-ére.〉
5a.
későbbi időpont felé v. időpontra, ill. a megnevezett időszak végéhez (egyre) közelebb
A’ Polgár Meſter, ki a’ dolgot meg tudta, a’ Várasbéli órát egy órával elre igazította, mi által az öſzve esküdtek meg tartóztattak, mivel azt gondolták, hogy a’ ki ſzabot idt el mulatták
(1793 Sándor István)
A tavasz már annyira előre haladt s az idő oly gyönyörü volt, hogy a kávéházak és vendéglők üresen maradtak
(1887 Tutsek Anna)
ez az, amiről szólani kell. De tartsunk sort. Megint nagyon előre szaladtam
(1942 Füst Milán)
nemsokára a nagymisét énekelték, annyira előrehaladt már a nap, pedig még aznap Visegrádról Komáromba kellett érnünk
(2000 Magyar Eszter)
5b.
esedékességét, természetes idejét, ill. vmely más cselekvést, eseményt (vmennyivel) megelőzve 〈csinál vmit v. történik vmi〉
mintha elöre meg-érzette volna a’ ki maradáſa alatt történt viſzontagságokat
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Jertek, s hogy sorsotok előre nézzétek, Vigyázó szemetek Párizsra vessétek
(1789 Batsányi János)
a’ megnyitás’ határnapja mindenkor hat hónappal előre közhirré tétessék
(1844 Pesti Hírlap)
Előre bocsátom, hogy én nagyon bizalmas, közlékeny és kiváncsi vagyok
(1884 Gabányi Árpád)
előre elmondja, mit szándékozik délután és este is cselekedni
(1894 Pálffy Albert)
Szíves fáradozásodért előre is hálás köszönetet mondva szívből üdvözöl régi híved Tisza István
(1907 Tisza István)
Ezt előre tudhattam volna!
(1937 Zilahy Lajos)
nem jelezte előre érkezése pontos napját
(1965 Jankovich Ferenc)
előre kilátásba helyezték a történteket
(1989 Hernádi Miklós)
házgyári, előre gyártott elemekből összeálló épületek
(2002 Magyar Hírlap)
5c.
vki másnál előbb 〈csinál vmit〉, ill. 〈régen:〉 több személy v. dolog közül elsőként
Leg-elöre maga gyónt, s áldozott
(1775 Molnár János)
A Porte St.Saint ’szent’ Martin-i Theátrumban voltam, hol Napoleont adták már 87-szer egymás után. Előre Maréchal Brune-t adták
(1835 Bölöni Farkas Sándor)
most is mindíg zavarban van, ha a csillagkavicsos hadak-útján sétálgatva, találkozott kapitány úr Peter Pepával és az előre szalutál neki
(1934 e. Móra Ferenc)
Mikor november végén lement a faluba, még Ioan Murga, a kihelyezett párttitkár is előre megemelte a kalapját, pedig az senkinek sem szokott előre köszönni
(2010 Vincze Ferenc)
5d.
az esedékesnél, vártnál korábbi időpontra 〈mozdít vmit〉, ill. a valóságosnál korábbi időpontra 〈tesz, datál vmit〉
az okmány csalhatatlan paleographiai jelekből ítélve minden valószínűség szerint Nagy-Lajos korában, és pedig 1360. után készűlt, tehát körűlbelől egy századdal datáltatott előre, hihetően a szóban forgó határjárás körűl szándékolt birtokfoglalás czélzatából
(1874 Századok)
csak a zsidótörvény után keresztelkedtem meg, egy Heves megyei plébános ismerősömnél, akitől antedatált keresztlevelet sikerült kapnom. – Az micsoda? – kérdezte Ákos. – Előre keltezett. – Vagyis hamis? – Csak a keltezése hamis
(1966 Örkény István)
előrehozott decemberi nyugdíjfizetés
(2001 MNB Havi Jelentés)
5e. (rég v. nyj)
〈vmely folyamatra vonatkoztatva:〉 eleinte
hasznos egy társaságos sétálást tenni, mindenkor arra vigyázván, hogy a’ mozgás elre tsendes legyen, mellyet osztán apránként nevelni lehet
(1800 Nyulas Ferenc)
[Abafi] gazdasága után látott, előre bizonyosan csak unalomból
(1836 Jósika Miklós)
A király előre (eleinte) nem akarta odaadni a leányt, de a mint látta, hogy oan szép, hát odaadta
(1906 Csángó népmesék)
6. (kissé rég)
6a.
érzékelhető v. elérhető helyre, ill. úgy, hogy érzékelhetővé válik
Minekutánna penig tſak egyedl valának, a’ Királyné elre botsátván keſerves sírását
(1789 Fejér Antal ford.Barclay)
A mint az Aetna mélyiből előtör A füst, a tűz s a dörgés moraja: Ugy tört előre undok kebeléből A láng s a bűz ajkának általa
(1886 Radó Antal ford.Tasso)
az újonnan vert aranypénzek halk csörrenéssel kezdték meg vándorútjukat, amint szinte mohó vággyal tolongtak előre a harisnya mélyéből
(1914 Krúdy Gyula)
6b.
mással megosztva, ill. vki, vmi figyelmének a körébe megvizsgálásra, megoldásra
Senkinek szeme eleibe olly igen nem kivántam volna azt [ti. munkámat] előre botsátani, mint Tenéked
(1802 Németh László¹)
nem lesz tehát talán haszontalan munka a hypotheca-bank iránt némi általános fogalmakat népszerű modorban előre terjeszteni, hogy különösen a földmívelő osztály, mellynek érdekében leginkább czéloztatik felállíttatni a bank, annak czélja és haszna felől felvilágosíttassék
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
Vö. CzF. előre¹, előre²; ÉrtSz. ~, előrebocsát, előrecsuklik, előregyártott, előrehajlik, előrehajol, előrehalad, előreigazít, előrejön, előrekeltez, előremegy, előrenyomul, előreszegez, előreszökik, előretart, előretol, előretör, előreugrik, előrevet, előrevisz; SzólKm.; ÉKsz. ~, előrebocsát, előrecsuklik, előrehajlik, előrehajol, előrehalad, előreigazít, előrejön, előrekeltez, előreküld, előremegy, előremetszés, előrenyomul, előrenyomulás, előresiet, előreszalad, előreszegez, előretart, előretartás, előretol, előretör, előreugrik, előrevet, előrevisz; SzT. ~, előrebocsátás, előrebocsátott; ÚMTsz. előbbre, ~, előreálló, előrecsajla, előrefog, előresaroglyás, előrevillás, legelőre; ÉKsz.² előrenyújt

Beállítások