alacson (12A) l. alacsony

alacsony mn 12Aalacson (rég)

1. ’függőleges irányban (aránylag) kicsi’ ❖ termete […] kevéel vala alatsonyabb (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède 7031008, 6) | oly öblösre van vésve [a barlanglyuk], hogy az alacsony embernek meg sem kell hajolnia, midőn az ajtón belép (1837 Táncsics Mihály 8463006, 234) | a város alacsony, jobbára földszinti házakból áll (1861 Rosty Pál 8397005, 45) | kiestek egy kis tisztásra, ahol alacsony volt a fű (1956 Fekete István 9142001, 72) | Feltűnően alacsony termete miatt dupla talpú cipőt viselt, és zsámolyon állva operált (1966 Örkény István 9500012, 350) | A normálisnál alacsonyabb embert törpenövésűnek […] nevezik (1986 Az emberi test 1114004, 1002).

2. ’vmely viszonyítási szinttől, kül. a föld felszínétől csekély magasságban levő, ilyen magasságot elérő, ill. ilyen magasságra jut(tat)ó’ ❖ a gabona-háznak egy-más erányjábann lév két óldalaiban tsak egygy, egygyeránt és egygy-végbenn men ablaknak kell lenni; de olly alatsonyan, hogy a ſzell a gabonát érhesſe és meg-járhasſa (1780 Magyar Hírmondó 7444002, 72) | A dobás […] lehet függélyes, vízszintes vagy ívben magas, vagy alacsony (1885 Porzsolt Lajos 8375001, 10) | ezt az országot is láttam az alacsonyan szálló repülőgép ablakából (1939 Herczeg Ferenc 9241010, 121) | [a zsilip] alacsony vízálláskor teljesen elzárta a folyót, és a vizet a malom lapátjai felé terelte (1973 Gion Nándor 9190005, 81).

2a. ’vmely viszonyítási szint alatt levő, annál mélyebb’ ❖ Minthogy hajdan, sokkal alatsonyabb vólt az Egyiptom fldjének ſzine, mint moſt, sok helyen nagy károkat okozott a’ Nilusnak igen nagy árvize (1803 Decsy Sámuel 7078020, 28) | A város két méterrel fekszik alacsonyabban a tenger felszínénél (1917 Déry Tibor CD10).

2b. (rég)(viszonylag) lapos, sík 〈terület, város〉’ ❖ az alatſony Szikambriaból a’ felséges Budát építette (1773 Horányi Elek ford.–Nádasdy 7141002, 17) | a’ gyakorta való essknek vizei miatt fel-dagadoznak a’ folyó vize, és patakok, ’s bé-borítják az alatsony vidékeket (1795 Decsy Sámuel 7442005, CXIX).

2c. ’a hangskála lejjebb eső helyén levő, mély 〈hang〉’ ❖ a’ hang, mennél alacsonyabb, avagy mélyebb, annál szebb is (1818 Verseghy Ferenc C4415, 211) | a vonós hangszínek szépségéhez bántóan alacsonyra intonált fafúvós hangok társultak (1995 Magyar Hírlap CD09).

3. ’csekély, kevés, kicsi 〈mennyiség, érték stb.〉’ ❖ a’ magyar’ Nyelven-is el-kéſzitett Munkát alatsony Árón […] ki-botsátotta (1793 Bécsi Magyar Merkurius 7396003, 658) | Szicziliában az időjárás nagyon állhatatlan s itt-ott az alacsony temperatura következtében, különben csekély kár támadt (1899 Borászati Lapok 8607001, 400) | Ha köd vagy […] alacsony légnyomás […] járul a hold hatásához, akkor kétszeresen bolond álmaim vannak (1956 Veres Péter C0091, 749) | a 70,3 éves várható élettartam meglehetősen alacsony érték (1998 Tények könyve CD37).

3a. (minőségét tekintve) a kívánt mértéket el nem érő, ill. annál kisebb fokú, mértékű’ ❖ A’ Tragydiának, melly alatſony ſzabású verseket tſatſogni nem méltóztatik, […] ſzömérmesnek köll lenni (1793 Verseghy Ferenc ford.–Horatius 7373026, 63) | A herczegné nem hallván társalgásunkat, mert […] alacsony hangon beszéltünk (1890 Szana Tamás ford.–Cellini 8421005, 166) | a civilizáció bizonyos vívmányai és előnyei az alacsony technikai színvonalból következőleg csak a városiak számára voltak biztosíthatók (1973 Castiglione László 9076001, 97) | az ápolás alacsony színvonala és a nyomasztó környezet gátolja az emberi tudás valóban ideális alkalmazását (1986 Losonczi Ágnes 1095002, 98).

4. ’〈fejlődési sorban, értékrendben, rangsorban:〉 alsó, ill. viszonylag alul álló’ ❖ alatsonyabb Iskoláit mint végezte (1772 Tapolcsányi Gergely C4091, 1) | az Orſzágban lév F, és alatsonyabb ítél Táblákon […] a’ Német nyelv erſzakossan bé-hozattatott (1791 Szekér Joákim 7314004, 361) | Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők […] a televiziót […] helyezik előtérbe (1979 Farkas Katalin et al. 1045001, 22) alacsonyabb rendű a) ’kevésbé értékesnek tekintett, kevésbé igényesnek tartott’ ❖ ellenkezképpen van a’ dolog az alatsonyabb rend írásokkal, ’s nevezetesen az én Románommal [= regényemmel] (1789 Kazinczy Ferenc 7163033, 7) | hamar ráalkalmazták [Petőfire] a „népies”, „népköltő” jelzőket, melyek nem voltak ugyan megróvás-értelmüek, de mégis volt valami olyan mellékízük, ami valami alacsonyabb rendüt fejezett ki (1917 Schöpflin Aladár 9590005, 75) | a témáknak a XX. századi prózában is van formaszervező funkciója, s nemcsak az olyan alacsonyabb rendűnek tekintett műfajokban, mint a detektívregény (1985 Radnóti Sándor 1127002, 279) b) ’〈a (törzs)fejlődési sorban:〉 alsóbb rendű, kezdetlegesebb’ ❖ A fejlődéselmélet elvi alapján álló természettudósok bebizonyítottnak látják az ember eredetét, ősét alacsonyabb rendű állatokban, legközelebbi rokonait a majmokban keresik (1943–1944 Hóman Bálint CD42) | A társadalomtörténet területén ugyanígy [ti. a törzsfejlődési sorhoz hasonlóan] ad kulcsot kezünkbe a magasabb rendű az alacsonyabb rendű fejlődési tendenciáinak megértéséhez (1975 Berend T. Iván 2056001, 7) | Az ösztrusz az alacsonyabb rendű emlősállatokon a közösülési készség időszaka (1986 Az emberi test 1114001, 432) | Az alacsonyabb rendű élőlények száma még ennél is többre tehető (1996 Magyarország állatvilága CD14) | a területszerzési harc és a vetélkedés irányította az embertelen cselekedeteket és az élet alacsonyabb rendű formáinak szinte teljes semmibevételét (1999–2000 Figyelő CD2601) c) ’〈rangsorban〉 alsóbb szinten álló’ ❖ az egy Ducas Mihály Görög Csáſzáron kivl […] még más alatsonabb-rend Ducas Mihály nev F-emberrl sints [említés] sohol a’ Historikusoknál (1791 Weszprémi István 7448018, 239) | [a szellemek] nem démiurgoszok, sem nem alacsonyabb rendű istenek (1974 Láng János 1089001, 151) d) ’alsóbb rendű, alárendelt helyzetű’ ❖ a 175-ös útról egy még alacsonyabb rendű mellékútvonalra kanyarodtak (1983 Pető Gábor Pál 1119003, 131) | helyesebb alacsonyabb rendű jogszabályokkal, a gyakorlati élet kérdéseire választ adva megteremteni azt az alapot, amelyre később a törvény épülhet (1997 Figyelő CD2601).

5. ’társadalmi, anyagi v. műveltségi tekintetben hátrányos, kevésbé megbecsült, kedvezőtlen 〈helyzet, sors stb.〉’ ❖ ezen embernek nem alatson ſorsát itélte (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède 7031008, 4) | ez az alacsony származás mégse konveniál [= illik] az ő nagy rangjához (1889 Mikszáth Kálmán 8312005, 227) | alacsony sorsból felemelkedett (1939 Magyar művelődéstörténet CD43) | alacsony társadalmi helyzetével (1995 Jubileumi kommentár CD1206) alacsonyabb rendű a) (mn-i értékben) ’ilyen helyzetű, sorsú 〈személy, csoport〉’ ❖ A tengerész-kereskedők többnyire alacsonyabb rendű emberek (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | [a király vitézei] részben királyi szolgálatba állt szabad magyarok és bevándorolt szegényebb, alacsonyabb rendű idegenek, részben felszabadított és vitézi sorba emelt királyi szolgák voltak (1928 Hóman Bálint CD42) | [a II. világháború idején az amerikaiak szerint] a japánok bizonyos szempontból alacsonyabb rendűek, elmaradott technológiával rendelkeznek (1999 Magyarics Tamás CD17) b) (fn-i értékben, csak tbsz-ban) ’ilyen helyzetű, sorsú személy’ ❖ [sok ember szerint] csak iusághoz ’s alacsonyabb rendüekhez illik [a lovaglás, az úszás] (1830 Széchenyi István 8429002, 53) | [a rasszizmus hívei szerint] a fehérek a magasabb rendűek, a feketék az alacsonyabb rendűek, a sárgák pedig közöttük helyezkednek el (1988 Tények könyve CD37).

5a. ’ilyen helyzetű, sorsú 〈személy, csoport〉’ ❖ Fejedelmeket lelsz seid’ sorjában: Még is az alacsony rend’ népes nyájára […] Nem szoktál te nézni […] Hidegen megvet ’s lever szemekkel (1814 Kis János¹ ford.–Horatius 8240030, 97) | Hozzád jönnek majd könyörögni sokan az alacsony emberek közül, kiknek olyan porban mászó panaszaik vannak (1869 Jókai Mór CD18) | Csak az alacsony köznépben találtatnak egészséges érzések (1964 Jékely Zoltán ford.–Boccaccio 9278105, 19).

6. (erkölcsileg) megvetendő, hitvány, alantas 〈cselekedet, magatartás, érzés stb.〉’ ❖ azok, kiket a természet nemesebb tulajdonságokkal ajándékozott, az alacsonyoknál nagyobb hasznokra mennek (1778 Bessenyei György¹ 7044017, 16) | nem illik az emberiségrl illy alacsonyúl gondolkodni (1829 Uránia C0422, 42) | az alacsony hizelgés és sötét lelkü ravaszság, […] melyekkel […] a farizeusok Jézus ellen küzdenek (1872 Mitrovics Gyula 8313002, 82) | magas erkölcsi […] szintet képviselt […] a húszas-harmincas évek alacsony, híg és züllött közszellemében (1970 Keresztury Dezső 9326023, 352) alacsonyabb rendű a) ’ilyen 〈személy〉’ ❖ tervem hallatlanul radikális volt: átadni magam a tömegnek, rosszabbá, alacsonyabb rendűvé válni (1992 Pálfalvi Lajos ford.–Gombrowicz 2016027, 406) b) (ritk) ’közönséges, alantas 〈dolog〉’ ❖ a legalacsonyabb rendű, humor nélküli nevettetés antiművészetével van dolgunk (1966 Gyertyán Ervin 9203001, 276).

6a. ’hitvány, alantas emberekből álló 〈csoport〉’ ❖ Gyülöllek: távol légy, alacsony tömeg! (1909 Babits Mihály C0695, 3).

Sz: alacsonyas, alacsonyka, alacsonyocska, alacsonyol, alacsonyság.

Vö. CzF. alacson, alacsonyan; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, alacsonyan, alacsonyban; ÚMTsz.

alacson lásd alacsony
alacsony melléknév 12A
alacson 12A (rég)
1.
függőleges irányban (aránylag) kicsi
termete […] kevéel vala alatsonyabb
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
oly öblösre van vésve [a barlanglyuk], hogy az alacsony embernek meg sem kell hajolnia, midőn az ajtón belép
(1837 Táncsics Mihály)
a város alacsony, jobbára földszinti házakból áll
(1861 Rosty Pál)
kiestek egy kis tisztásra, ahol alacsony volt a fű
(1956 Fekete István)
Feltűnően alacsony termete miatt dupla talpú cipőt viselt, és zsámolyon állva operált
(1966 Örkény István)
A normálisnál alacsonyabb embert törpenövésűnek […] nevezik
(1986 Az emberi test)
2.
vmely viszonyítási szinttől, kül. a föld felszínétől csekély magasságban levő, ilyen magasságot elérő, ill. ilyen magasságra jut(tat)ó
a gabona-háznak egy-más erányjábann lév két óldalaiban tsak egygy, egygyeránt és egygy-végbenn men ablaknak kell lenni; de olly alatsonyan, hogy a ſzell a gabonát érhesſe és meg-járhasſa
(1780 Magyar Hírmondó)
A dobás […] lehet függélyes, vízszintes vagy ívben magas, vagy alacsony
(1885 Porzsolt Lajos)
ezt az országot is láttam az alacsonyan szálló repülőgép ablakából
(1939 Herczeg Ferenc)
[a zsilip] alacsony vízálláskor teljesen elzárta a folyót, és a vizet a malom lapátjai felé terelte
(1973 Gion Nándor)
2a.
vmely viszonyítási szint alatt levő, annál mélyebb
Minthogy hajdan, sokkal alatsonyabb vólt az Egyiptom fldjének ſzine, mint moſt, sok helyen nagy károkat okozott a’ Nilusnak igen nagy árvize
(1803 Decsy Sámuel)
A város két méterrel fekszik alacsonyabban a tenger felszínénél
(1917 Déry Tibor)
2b. (rég)
(viszonylag) lapos, sík 〈terület, város〉
az alatſony Szikambriaból a’ felséges Budát építette
(1773 Horányi Elek ford.Nádasdy)
a’ gyakorta való essknek vizei miatt fel-dagadoznak a’ folyó vize, és patakok, ’s bé-borítják az alatsony vidékeket
(1795 Decsy Sámuel)
2c.
a hangskála lejjebb eső helyén levő, mély 〈hang〉
a’ hang, mennél alacsonyabb, avagy mélyebb, annál szebb is
(1818 Verseghy Ferenc)
a vonós hangszínek szépségéhez bántóan alacsonyra intonált fafúvós hangok társultak
(1995 Magyar Hírlap)
3.
csekély, kevés, kicsi 〈mennyiség, érték stb.〉
a’ magyar’ Nyelven-is el-kéſzitett Munkát alatsony Árón […] ki-botsátotta
(1793 Bécsi Magyar Merkurius)
Szicziliában az időjárás nagyon állhatatlan s itt-ott az alacsony temperatura következtében, különben csekély kár támadt
(1899 Borászati Lapok)
Ha köd vagy […] alacsony légnyomás […] járul a hold hatásához, akkor kétszeresen bolond álmaim vannak
(1956 Veres Péter)
a 70,3 éves várható élettartam meglehetősen alacsony érték
(1998 Tények könyve)
3a.
(minőségét tekintve) a kívánt mértéket el nem érő, ill. annál kisebb fokú, mértékű
A’ Tragydiának, melly alatſony ſzabású verseket tſatſogni nem méltóztatik, […] ſzömérmesnek köll lenni
(1793 Verseghy Ferenc ford.Horatius)
A herczegné nem hallván társalgásunkat, mert […] alacsony hangon beszéltünk
(1890 Szana Tamás ford.Cellini)
a civilizáció bizonyos vívmányai és előnyei az alacsony technikai színvonalból következőleg csak a városiak számára voltak biztosíthatók
(1973 Castiglione László)
az ápolás alacsony színvonala és a nyomasztó környezet gátolja az emberi tudás valóban ideális alkalmazását
(1986 Losonczi Ágnes)
4.
〈fejlődési sorban, értékrendben, rangsorban:〉 alsó, ill. viszonylag alul álló
alatsonyabb Iskoláit mint végezte
(1772 Tapolcsányi Gergely)
az Orſzágban lév F, és alatsonyabb ítél Táblákon […] a’ Német nyelv erſzakossan bé-hozattatott
(1791 Szekér Joákim)
Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők […] a televiziót […] helyezik előtérbe
(1979 Farkas Katalin et al.)
alacsonyabb rendű
a)
kevésbé értékesnek tekintett, kevésbé igényesnek tartott
ellenkezképpen van a’ dolog az alatsonyabb rend írásokkal, ’s nevezetesen az én Románommal [= regényemmel]
(1789 Kazinczy Ferenc)
hamar ráalkalmazták [Petőfire] a „népies”, „népköltő” jelzőket, melyek nem voltak ugyan megróvás-értelmüek, de mégis volt valami olyan mellékízük, ami valami alacsonyabb rendüt fejezett ki
(1917 Schöpflin Aladár)
a témáknak a XX. századi prózában is van formaszervező funkciója, s nemcsak az olyan alacsonyabb rendűnek tekintett műfajokban, mint a detektívregény
(1985 Radnóti Sándor)
b)
〈a (törzs)fejlődési sorban:〉 alsóbb rendű, kezdetlegesebb
A fejlődéselmélet elvi alapján álló természettudósok bebizonyítottnak látják az ember eredetét, ősét alacsonyabb rendű állatokban, legközelebbi rokonait a majmokban keresik
(1943–1944 Hóman Bálint)
A társadalomtörténet területén ugyanígy [ti. a törzsfejlődési sorhoz hasonlóan] ad kulcsot kezünkbe a magasabb rendű az alacsonyabb rendű fejlődési tendenciáinak megértéséhez
(1975 Berend T. Iván)
Az ösztrusz az alacsonyabb rendű emlősállatokon a közösülési készség időszaka
(1986 Az emberi test)
Az alacsonyabb rendű élőlények száma még ennél is többre tehető
(1996 Magyarország állatvilága)
a területszerzési harc és a vetélkedés irányította az embertelen cselekedeteket és az élet alacsonyabb rendű formáinak szinte teljes semmibevételét
(1999–2000 Figyelő)
c)
〈rangsorban〉 alsóbb szinten álló
az egy Ducas Mihály Görög Csáſzáron kivl […] még más alatsonabb-rend Ducas Mihály nev F-emberrl sints [említés] sohol a’ Historikusoknál
(1791 Weszprémi István)
[a szellemek] nem démiurgoszok, sem nem alacsonyabb rendű istenek
(1974 Láng János)
d)
alsóbb rendű, alárendelt helyzetű
a 175-ös útról egy még alacsonyabb rendű mellékútvonalra kanyarodtak
(1983 Pető Gábor Pál)
helyesebb alacsonyabb rendű jogszabályokkal, a gyakorlati élet kérdéseire választ adva megteremteni azt az alapot, amelyre később a törvény épülhet
(1997 Figyelő)
5.
társadalmi, anyagi v. műveltségi tekintetben hátrányos, kevésbé megbecsült, kedvezőtlen 〈helyzet, sors stb.〉
ezen embernek nem alatson ſorsát itélte
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
ez az alacsony származás mégse konveniál [= illik] az ő nagy rangjához
(1889 Mikszáth Kálmán)
alacsony sorsból felemelkedett
(1939 Magyar művelődéstörténet)
alacsony társadalmi helyzetével
(1995 Jubileumi kommentár)
alacsonyabb rendű
a) (mn-i értékben)
ilyen helyzetű, sorsú 〈személy, csoport〉
A tengerész-kereskedők többnyire alacsonyabb rendű emberek
(1899 Nagy képes világtörténet)
[a király vitézei] részben királyi szolgálatba állt szabad magyarok és bevándorolt szegényebb, alacsonyabb rendű idegenek, részben felszabadított és vitézi sorba emelt királyi szolgák voltak
(1928 Hóman Bálint)
[a II. világháború idején az amerikaiak szerint] a japánok bizonyos szempontból alacsonyabb rendűek, elmaradott technológiával rendelkeznek
(1999 Magyarics Tamás)
b) (fn-i értékben, csak tbsz-ban)
ilyen helyzetű, sorsú személy
[sok ember szerint] csak iusághoz ’s alacsonyabb rendüekhez illik [a lovaglás, az úszás]
(1830 Széchenyi István)
[a rasszizmus hívei szerint] a fehérek a magasabb rendűek, a feketék az alacsonyabb rendűek, a sárgák pedig közöttük helyezkednek el
(1988 Tények könyve)
5a.
ilyen helyzetű, sorsú 〈személy, csoport〉
Fejedelmeket lelsz seid’ sorjában: Még is az alacsony rend’ népes nyájára […] Nem szoktál te nézni […] Hidegen megvet ’s lever szemekkel
(1814 Kis János¹ ford.Horatius)
Hozzád jönnek majd könyörögni sokan az alacsony emberek közül, kiknek olyan porban mászó panaszaik vannak
(1869 Jókai Mór)
Csak az alacsony köznépben találtatnak egészséges érzések
(1964 Jékely Zoltán ford.Boccaccio)
6.
(erkölcsileg) megvetendő, hitvány, alantas 〈cselekedet, magatartás, érzés stb.〉
azok, kiket a természet nemesebb tulajdonságokkal ajándékozott, az alacsonyoknál nagyobb hasznokra mennek
(1778 Bessenyei György¹)
nem illik az emberiségrl illy alacsonyúl gondolkodni
(1829 Uránia)
az alacsony hizelgés és sötét lelkü ravaszság, […] melyekkel […] a farizeusok Jézus ellen küzdenek
(1872 Mitrovics Gyula)
magas erkölcsi […] szintet képviselt […] a húszas-harmincas évek alacsony, híg és züllött közszellemében
(1970 Keresztury Dezső)
alacsonyabb rendű
a)
ilyen 〈személy〉
tervem hallatlanul radikális volt: átadni magam a tömegnek, rosszabbá, alacsonyabb rendűvé válni
(1992 Pálfalvi Lajos ford.Gombrowicz)
b) (ritk)
közönséges, alantas 〈dolog〉
a legalacsonyabb rendű, humor nélküli nevettetés antiművészetével van dolgunk
(1966 Gyertyán Ervin)
6a.
hitvány, alantas emberekből álló 〈csoport〉
Gyülöllek: távol légy, alacsony tömeg!
(1909 Babits Mihály)
Sz: alacsonyas, alacsonyka, alacsonyocska, alacsonyol, alacsonyság
Vö. CzF. alacson, alacsonyan; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, alacsonyan, alacsonyban; ÚMTsz.

Beállítások