elfelejtkezik tn ige 14b

1. ’〈annak kif-ére, hogy vki elfelejt vkit, vmit, már nem emlékszik rá〉’ ❖ Életemben róllok [ti. a két hegyvidéki románról] el nem felejtkezhetem. Sokkal oktalanabbak vóltak a Hottentotnál (1804 Bessenyei György¹ 7044047, 487) | én köttetem bé edgy exemplárt, de már ollyan régi a dolog, hogy az áráról is elfelejtkeztem: ne terheltessen meg írni az árát a Méltóságos Ur (1810 Laskai Sámuel C2560, 508) | Alig hagyta a két nőt egyedül, ismét visszatért hozzájuk, megtudandó, ha vajon csakugyan rázárta-e a lakatot kezeikre, mert mire az ajtóhoz ért, már elfelejtkezett róla (1853 Jókai Mór CD18) | A faluban mindenki látni szerette volna Gergelyt, az óriást, mert hogy milyen volt régen, arról már mindenki elfelejtkezett (1906 Budapesti Hírlap nov. 17. C4694, 2) | Tökéletesen elfelejtkeztem azonban arról, hogy a mintegy nyolc-tíz évvel ezelőtt használt forrásból annak idején nemcsak egy-egy szó okleveles előfordulását rögzítő szócédulákat, hanem hosszabb, összefüggő szövegrészleteket tartalmazó másolatot is készítettem (1959 Szabó T. Attila C5899, 274).

2. ’〈annak kif-ére, hogy vmely szellemi érték v. jelentős személy emléke feledésbe merül, a kollektív emlékezetben, ill. gyakorlatban nem őrződik meg〉’ ❖ mind az Öreg, mind az Iffjabb Kormányoſokról el-felejtkezett azon Vidék, hol 20. eſztendeig dolgoztunk, ſokak’, mindenek bóldogításán (1785 Orczy Lőrinc 7463004, 141) | Filep szent széki követ a keresztyén magyarokat, kik a keresztyénségről csaknem elfelejtkeztek, […] igyekezett volna ugyan megtéríteni (1886 Szabó Károly CD55) | ez a mai nemzedék elfelejtkezett volna már a magyarság egyik legnagyobb, de mindenesetre legtipikusabb szelleméről [ti. Arany Jánosról] (1907 Budapesti Hírlap szept. 12. C4695, 12) | Hegyi Barnabástól tanultam a legtöbbet, zseniális volt az improvizációs készsége […]. Nagyon elszomorít, hogy azóta méltatlanul elfelejtkeztek róla (1997 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈annak kif-ére, hogy vkinek vmely, számára fontos személy v. dolog iránti kötődése, elkötelezettsége megszűnik, tőle (érzelmileg) eltávolodik〉’ ❖ [Apámia] eröltet, hogy tulajdon magam tégyem iránta bizonyoſſá, hogy még el nem felejtkeztem ö rolla (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0808, 48) | Én Magának mindenkor szerencsét kivántam, és hittem is hogy az Ész és Okosság segedelmével, elfelejtkezik rólam (1806–1807 Kisfaludy Sándor 8243052, 412) | [némely képviselők] elfelejtkeztek a kossuthi eszmékről (1926 Népszava szept. 8. C7494, 3) | Firsz szerepével búcsúzik jelképesen a színpadtól. Ezzel az öreg inassal, akit otthagynak, akiről elfelejtkeznek az elárvult birtok lakói (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. (szépítő is) ’〈annak kif-ére, hogy arról, amivel, akivel teendője, kötelezettsége lenne, megfeledkezik, ill. vmely teendőt, kötelezettséget (feledékenységből) elmulaszt vki, vmi〉’ ❖ Mit várhatunk továb már az Iſtenektl? Kik, el-felejtkezni láttatnak gynkrl (1772 Bessenyei György¹ C1076, 77) | kérlek, édes barátom, szóllj idejében vele, hogy a’ holmi ott ne maradjon. Kivált a’ Horvát Zsigmond Amerikája, ’s a’ Beregszászi Dissertatiója, mert hogy Szívképző Regéim felől […] el nem felejtkezel, azt hiszem (1814 Kazinczy Ferenc C2565, 256) | nem lehet földünken olly emberlakta országot képzelni, hol a természet erről [ti. a táplálékról] elfelejtkezett volna gondoskodni (1841 Kőváry László 8255007, 5) | a Dunaparton, Erzsébet-téren meg Múzeumkertben Kindergärtnerin-ek szapora raccsolása hallatszott, amint párosával, hármasával összebújva, az édes hazai nyelvű pletyka mámorába merülten elfelejtkeztek a rájuk bízott gyermekekről (1926 Reichard Piroska CD10) | A látvány úgy lekötötte, hogy az orrfújásról is elfelejtkezett (1964 Domahidy Miklós 1035002, 331) | A privatizációt megelőzően azonban a kormány „elfelejtkezett” a törvényi szabályozásról, amellyel elejét vehette volna a nagy hatalmú médiavállalkozások kialakulásának (1998 Magyar Hírlap CD09).

4. ’〈annak kif-ére, hogy vki (átmenetileg) figyelmen kívül hagy, nem tudatosít magában vmit, ill. (tudatosan) nem gondol rá, nem törődik vele〉’ ❖ Meg-tanít az id majd továb dolgomról; Felejtkezz-el kérlek moſtani ſorſomról (1772 Bessenyei György¹ C1076, 73) | Ez eszme uj és szép, de ne felejtkezzünk el kivitelének nehézségeiről (1841 Pesti Hírlap CD61) | Csia Csingi elfelejtkezett császári mivoltáról s trónjáról leszökve, odarohant a színpadhoz, s térdre omolt, hogy az énekes tündérnek egyenesen a szemébe nézhessen (1890 Jókai Mór CD18) | [fizetéskor] jutott eszembe, hogy nincs pénzem, elvörösödtem, dadogtam, de aztán rendesen megmondtam a kisasszonynak, hogy bocsásson meg, elfelejtkeztem róla, hogy nincs pénzem (1925 Déry Tibor CD10) | a nat elfelejtkezik arról, hogy a magyar nem mindenkinek anyanyelve (1997 Magyar Hírlap CD09).

4a. ’〈annak kif-ére, hogy vki nem tart számon vmit, úgy gondol, tekint rá, mintha az meg sem történt volna〉’ ❖ igérem hogy mind a’ Király, mind pedig magam el felejtkezünk vétkedröl mellyel meg bántottál bennünket (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0811, 72) | az emberek mindenkor hajlandóbbak a’ jó téteményrül el felejtkezni, mint a’ ſérelemrül (1778 Bessenyei György¹ C1094, 8) | boldoggá tett, hogy Ernő […] a kölcsönről tökéletesen elfelejtkezett (1908 Ambrus Zoltán C0600, 120) | A baloldal elleni összefogás jegyében mind Walesa, mind a szakszervezet aktivistái igyekeztek elfelejtkezni korábbi éles ellentéteikről (1995 Magyar Hírlap CD09).

5. elfelejtkezik magáról ’〈annak kif-ére, hogy vki megfeledkezik magáról, nem ügyel arra, hogy mit tesz v. mond, ill. mi történik vele v. körülötte〉’ ❖ a’ Szoba tsendes mint a’ síralmas Ház, és még is olly tele van Szívünk; […] és magunkról elfelejtkezünk… Óh Lelkem! mit hasonlíttsak ehez a’ Bóldogsághoz? (1794 Kármán József² 7165022, 167) | Így múlatott itt, elfelejtkezvén magáról, A megszerelmesűlt hérós leányruhába (1805 e. Csokonai Vitéz Mihály CD01) | A hercegben forrt a méreg, azon percen állt, hogy magáról elfelejtkezve kitörjön (1853 Jókai Mór CD18) | nagyban folyt az emberszólás, vagyis asszonyszólás, ő is, anyám is elfelejtkezett magáról, kifigurázta a kántornét, aki bár háromgyerekes családanya, még mindig szeret cifrálkodni (1934 Szép Ernő CD10) | [a] külföldön turistáskodó magyarok elfelejtkeznek magukról, hangoskodnak (1998 Magyar Hírlap CD09).

6. (kissé rég) ’〈annak kif-ére, hogy vki minden egyébről megfeledkezve elmerül, elmélyed vmiben v. néz, figyel vkit, vmit, ill. vki(nek a tekintete) így elidőz vhol〉’ ❖ E’ vólt barátodnak hiv tanáts adáſa: Félt, ne hogy el-merülly veſe viſgáláſban, Es el felejtkezvén a’ ſok ájúlásban Eleven koporſot tsinálnál magadból (1772 Barcsay Ábrahám 7019037, 21) | Ha máson merengve, rajtam Felejtkezik el szemed (1854 Vajda János C4639, 88) | úgy el találunk felejtkezni a játék hevében, egyszer csak azon vesszük észre, hogy már elszalad vele [ti. a királyi koronával] valaki (1885 Mikszáth Kálmán CD04) | Könyökre vetette magát az asztalra és a Gelb Maxi zabáló száján felejtkezett el (1919 Kertész István CD10) | Ama városok közül való volt, ahol az idegen utazó sürgető dolgában is napokra elfelejtkezik, és a távolból is úgy gondol vissza a városkára, ahol öregségére élni szeretne (1925 Krúdy Gyula CD54).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

elfelejtkezik tárgyatlan ige 14b
1.
〈annak kif-ére, hogy vki elfelejt vkit, vmit, már nem emlékszik rá〉
Életemben róllok [ti. a két hegyvidéki románról] el nem felejtkezhetem. Sokkal oktalanabbak vóltak a Hottentotnál
(1804 Bessenyei György¹)
én köttetem bé edgy exemplárt, de már ollyan régi a dolog, hogy az áráról is elfelejtkeztem: ne terheltessen meg írni az árát a Méltóságos Ur
(1810 Laskai Sámuel)
Alig hagyta a két nőt egyedül, ismét visszatért hozzájuk, megtudandó, ha vajon csakugyan rázárta-e a lakatot kezeikre, mert mire az ajtóhoz ért, már elfelejtkezett róla
(1853 Jókai Mór)
A faluban mindenki látni szerette volna Gergelyt, az óriást, mert hogy milyen volt régen, arról már mindenki elfelejtkezett
(1906 Budapesti Hírlap nov. 17.)
Tökéletesen elfelejtkeztem azonban arról, hogy a mintegy nyolc-tíz évvel ezelőtt használt forrásból annak idején nemcsak egy-egy szó okleveles előfordulását rögzítő szócédulákat, hanem hosszabb, összefüggő szövegrészleteket tartalmazó másolatot is készítettem
(1959 Szabó T. Attila)
2.
〈annak kif-ére, hogy vmely szellemi érték v. jelentős személy emléke feledésbe merül, a kollektív emlékezetben, ill. gyakorlatban nem őrződik meg〉
mind az Öreg, mind az Iffjabb Kormányoſokról el-felejtkezett azon Vidék, hol 20. eſztendeig dolgoztunk, ſokak’, mindenek bóldogításán
(1785 Orczy Lőrinc)
Filep szent széki követ a keresztyén magyarokat, kik a keresztyénségről csaknem elfelejtkeztek, […] igyekezett volna ugyan megtéríteni
(1886 Szabó Károly)
ez a mai nemzedék elfelejtkezett volna már a magyarság egyik legnagyobb, de mindenesetre legtipikusabb szelleméről [ti. Arany Jánosról]
(1907 Budapesti Hírlap szept. 12.)
Hegyi Barnabástól tanultam a legtöbbet, zseniális volt az improvizációs készsége […]. Nagyon elszomorít, hogy azóta méltatlanul elfelejtkeztek róla
(1997 Magyar Hírlap)
2a.
〈annak kif-ére, hogy vkinek vmely, számára fontos személy v. dolog iránti kötődése, elkötelezettsége megszűnik, tőle (érzelmileg) eltávolodik〉
[Apámia] eröltet, hogy tulajdon magam tégyem iránta bizonyoſſá, hogy még el nem felejtkeztem ö rolla
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Én Magának mindenkor szerencsét kivántam, és hittem is hogy az Ész és Okosság segedelmével, elfelejtkezik rólam
(1806–1807 Kisfaludy Sándor)
[némely képviselők] elfelejtkeztek a kossuthi eszmékről
(1926 Népszava szept. 8.)
Firsz szerepével búcsúzik jelképesen a színpadtól. Ezzel az öreg inassal, akit otthagynak, akiről elfelejtkeznek az elárvult birtok lakói
(2000 Magyar Hírlap)
3. (szépítő is)
〈annak kif-ére, hogy arról, amivel, akivel teendője, kötelezettsége lenne, megfeledkezik, ill. vmely teendőt, kötelezettséget (feledékenységből) elmulaszt vki, vmi〉
Mit várhatunk továb már az Iſtenektl? Kik, el-felejtkezni láttatnak gynkrl
(1772 Bessenyei György¹)
kérlek, édes barátom, szóllj idejében vele, hogy a’ holmi ott ne maradjon. Kivált a’ Horvát Zsigmond Amerikája, ’s a’ Beregszászi Dissertatiója, mert hogy Szívképző Regéim felől […] el nem felejtkezel, azt hiszem
(1814 Kazinczy Ferenc)
nem lehet földünken olly emberlakta országot képzelni, hol a természet erről [ti. a táplálékról] elfelejtkezett volna gondoskodni
(1841 Kőváry László)
a Dunaparton, Erzsébet-téren meg Múzeumkertben Kindergärtnerin-ek szapora raccsolása hallatszott, amint párosával, hármasával összebújva, az édes hazai nyelvű pletyka mámorába merülten elfelejtkeztek a rájuk bízott gyermekekről
(1926 Reichard Piroska)
A látvány úgy lekötötte, hogy az orrfújásról is elfelejtkezett
(1964 Domahidy Miklós)
A privatizációt megelőzően azonban a kormány „elfelejtkezett” a törvényi szabályozásról, amellyel elejét vehette volna a nagy hatalmú médiavállalkozások kialakulásának
(1998 Magyar Hírlap)
4.
〈annak kif-ére, hogy vki (átmenetileg) figyelmen kívül hagy, nem tudatosít magában vmit, ill. (tudatosan) nem gondol rá, nem törődik vele〉
Meg-tanít az id majd továb dolgomról; Felejtkezz-el kérlek moſtani ſorſomról
(1772 Bessenyei György¹)
Ez eszme uj és szép, de ne felejtkezzünk el kivitelének nehézségeiről
(1841 Pesti Hírlap)
Csia Csingi elfelejtkezett császári mivoltáról s trónjáról leszökve, odarohant a színpadhoz, s térdre omolt, hogy az énekes tündérnek egyenesen a szemébe nézhessen
(1890 Jókai Mór)
[fizetéskor] jutott eszembe, hogy nincs pénzem, elvörösödtem, dadogtam, de aztán rendesen megmondtam a kisasszonynak, hogy bocsásson meg, elfelejtkeztem róla, hogy nincs pénzem
(1925 Déry Tibor)
a natNemzeti Alaptanterv elfelejtkezik arról, hogy a magyar nem mindenkinek anyanyelve
(1997 Magyar Hírlap)
4a.
〈annak kif-ére, hogy vki nem tart számon vmit, úgy gondol, tekint rá, mintha az meg sem történt volna〉
igérem hogy mind a’ Király, mind pedig magam el felejtkezünk vétkedröl mellyel meg bántottál bennünket
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
az emberek mindenkor hajlandóbbak a’ jó téteményrül el felejtkezni, mint a’ ſérelemrül
(1778 Bessenyei György¹)
boldoggá tett, hogy Ernő […] a kölcsönről tökéletesen elfelejtkezett
(1908 Ambrus Zoltán)
A baloldal elleni összefogás jegyében mind Walesa, mind a szakszervezet aktivistái igyekeztek elfelejtkezni korábbi éles ellentéteikről
(1995 Magyar Hírlap)
5.
(csak szókapcsolatban)
elfelejtkezik magáról
〈annak kif-ére, hogy vki megfeledkezik magáról, nem ügyel arra, hogy mit tesz v. mond, ill. mi történik vele v. körülötte〉
a’ Szoba tsendes mint a’ síralmas Ház, és még is olly tele van Szívünk; […] és magunkról elfelejtkezünk… Óh Lelkem! mit hasonlíttsak ehez a’ Bóldogsághoz?
(1794 Kármán József²)
Így múlatott itt, elfelejtkezvén magáról, A megszerelmesűlt hérós leányruhába
(1805 e. Csokonai Vitéz Mihály)
A hercegben forrt a méreg, azon percen állt, hogy magáról elfelejtkezve kitörjön
(1853 Jókai Mór)
nagyban folyt az emberszólás, vagyis asszonyszólás, ő is, anyám is elfelejtkezett magáról, kifigurázta a kántornét, aki bár háromgyerekes családanya, még mindig szeret cifrálkodni
(1934 Szép Ernő)
[a] külföldön turistáskodó magyarok elfelejtkeznek magukról, hangoskodnak
(1998 Magyar Hírlap)
6. (kissé rég)
〈annak kif-ére, hogy vki minden egyébről megfeledkezve elmerül, elmélyed vmiben v. néz, figyel vkit, vmit, ill. vki(nek a tekintete) így elidőz vhol〉
E’ vólt barátodnak hiv tanáts adáſa: Félt, ne hogy el-merülly veſe viſgáláſban, Es el felejtkezvén a’ ſok ájúlásban Eleven koporſot tsinálnál magadból
(1772 Barcsay Ábrahám)
Ha máson merengve, rajtam Felejtkezik el szemed
(1854 Vajda János)
úgy el találunk felejtkezni a játék hevében, egyszer csak azon vesszük észre, hogy már elszalad vele [ti. a királyi koronával] valaki
(1885 Mikszáth Kálmán)
Könyökre vetette magát az asztalra és a Gelb Maxi zabáló száján felejtkezett el
(1919 Kertész István)
Ama városok közül való volt, ahol az idegen utazó sürgető dolgában is napokra elfelejtkezik, és a távolból is úgy gondol vissza a városkára, ahol öregségére élni szeretne
(1925 Krúdy Gyula)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások