elszámol ige 1a

1. tn ’〈annak kif-ére, hogy vmely számsor elemeit vmely határértékig felsorolja vki〉’ ❖ Egy ember szívéből a vér csepeg, s nekem azt kell számlálnom, hogy hányat cseppenik; elszámolok ezerig, tízezerig (1846 Jókai Mór CD18) | Húszig el lehetett számolni, míg Simeon tartotta a harminc kilót a tenyerén (1955 Tatay Sándor 9704001, 21) | Menj föl a magas hegy tetejére, a kívánságkőnél hunyd le a szemed, és számolj el negyvenig (2000 Tasnádi Edit ford. CD48) | Elszámolok ötszázezerig egyesével, és azt mondom, lehet, hogy ez valakinek kevés (2007 Népszabadság dec. 7. C7855, 3).

1a. ts (/ritk) ’〈személyeket v. dolgokat〉(megszámolva) sorban megnevez, fel- v. elsorol’ ❖ az 1-ő §. elején […] azon törvények számoltatnak el, a mellyek következésében ki dolgozott rendszeres munkák fognak felvétetni (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Végezetül elszámolja az egyesület részes tagjait (1838 Figyelmező C0152, 52) | ki győzné elszámolni, mennyi áldozat s milyen égbe kiáltó botorságok, melyeket nyugodtan tűr el az állam (1880 Mikszáth Kálmán CD04) | a füzet a legádázabb dühvel fordul a polgári házasság ellen. Elszámolja, hogy hány pár nem kötött egyházi házasságot, hány pár vált el egymástól (1901 Ady Endre C0535, 158) | – Fizika… latin… történet… német, – számolta el magában a holnapi órarendet (1930 Reichard Piroska CD10) | Mihók bólogat, és jól megjegyzi, ujjain is elszámolja anyja utasításait (1969 e. Lengyel József 9395017, 183).

2. tn (-val/-vel v. -ról/-ről ragos bővítménnyel) ’〈pénzösszegről v. más, (vagyoni értékű) dologról, ill. annak felhasználásáról〉 tételesen számot ad (vkinek)’ ❖ Nem tud elszámolni tizennégy forint hetven krajczárral (1894–1906 Thury Zoltán 8479007, 16) | [A számadó] a gazdatisztnek minden új évkor elszámol a kezére adott marhákkal (1911 Malonyay Dezső CD07) | Hatvani elszámol a március 13-án utalványozott 7000 forintról (1992 Hermann Róbert 2012001, 33) | keményen büntették az ispánok, udvarbírák visszaéléseit, másfelől megkövetelték, hogy a jobbágyok, béresek, majorosasszonyok, malmosgazdák, szőlőkapások idejével pontosan elszámoljanak (1994 R. Várkonyi Ágnes CD17).

2a. ts ’〈pénzösszeget〉 követelésként v. tartozásként elkönyvel, ill. 〈pénzbeli követelést〉 érvényesít’ ❖ Elszámolt, de be nem folyt előfizetés [stb.] 40 K. (1905 Magyar Nyelv C0357, 189) | több üzem még külön munkákat is adott a brigádnak, külön elszámolt húsz forintos órabérekért, szombat-vasárnapi műszakokra (1973 László-Bencsik Sándor 9383004, 382) | Az egyes darabokra a bányász rátette a tulajdonjegyét, hogy annak alapján a munkabért a felszínen majd az ő javára számolják el (1981 Tárkány Szücs Ernő 1153008, 639).

2b. ts ’〈árat, díjat, költséget stb.〉(vmilyen címen, vminek a terhére v. kiegyenlítésére) elkönyvel, ill. árát, díját elkönyveltetve megfizettet vmit’ ❖ a felek közt csupán az az árkülönbözet számoltatik el, mely az átutalt és a saját kötlevélben kikötött vételár közt mutatkozik (1894 PallasLex. CD02) | Azok a bitang soffőrök elül-hátul becsapják az embert, mindég több benzint számolnak el, mint amennyi tényleg fogy (1934 Fertsek Elza CD10) | az építési költségek terhére számolták el a tervező tiszteletdíját, a berendezési tárgyakat, sőt még a díszletek festését is (1966 Boronkai Pál CD52) | A reklámcélú kifizetések […] korlátozás nélkül elszámolhatók költségként, illetve ráfordításként (1996 Figyelő CD2601).

3. ts (ritk) ’〈munkavégzést, ill. azzal töltött időszakot〉 bér v. díj megállapításával, ill. kifizetésével anyagilag értékel, minősít’ ❖ a költségek viselésének módozatait a vasút-igazgatóságok és a katonai kincstár között 1892. létrejött egyezmény szabályozza. Ez utóbbinak díjtételei szerint számolják el béke idején is a katonai javak szállítását (1895 PallasLex. CD02) | minden elsején a fizetéskor volt egy csomó hiba, az írnok nem jól számolta el az órákat és a túlórákat (1951 Veres Péter 9771010, 88) | Azt hiszed, olyan jól elszámolják nekem ezt a munkát, hogy ráérek mellette kertészkedni? (1972 Szabó István² 9625003, 471).

3a. (ritk) ’munkavégzésről, ill. teljesítményről egyenleget készítve kifizet vkit’ ❖ Szente elvtárs, a termelési osztály vezetője, új besorolást ígért az embereknek, mert sürgős volt a homok. A brigád nekifeküdt, aztán pont úgy számolták el őket, mint azelőtt (1956 Molnár Géza 2005014, 62) | [az igazgató] szóváltásba került egy munkással, akit nem számoltak el rendesen, s az a vita hevében olyasmit mondott, hogy itt kilopják a pénzt az ember zsebéből (1958 Népszabadság jún. 19. C1499, 2).

4. tn elszámol vkivel (vonzat n. is) ’〈üzleti, munkáltatói stb. viszonyban másik féllel〉 tartozás(oka)t, ill. követelés(eke)t számba véve és kifizetve rendezi az ügyet vki’ ❖ a mester ezalatt a bírákkal számolt el. Megharapdálta a fizetségbe kapott Zsigmond-húszasokat (1909 Krúdy Gyula CD54) | A fizetségeket és pinkákat [= kártyázáskor a banknak járó összegeket] csak szedjem be az uraktól, majd elszámolunk (1921 Tersánszky Józsi Jenő 9706001, 85) | A gazdám számol el a többi gazdával is, a zsellérekkel is, a zsidóval is (1941 Tersánszky Józsi Jenő 9706012, 13) | [apám] elszámolt adósaival és egy magányos kolostorba vonult (1948 Makai Imre ford.–Gogol 9418001, 59) | délben végzett a munkával, el is számoltak egymással. Felerészért egyeztek meg (1953 Szabó István² 9625001, 26).

4a. elszámol vkivel (ritk) ’leszámol vkivel, elégtételt vesz vkin’ ❖ az udvari haditanács, de még maga Károly herceg is, a fősúlyt magára Budának ostromára fektette s azzal kapcsolatban szinte mellékesen akart elszámolni a Buda segítségére érkező török felmentő haddal (1940 Bánlaky József CD16) | Hárman-négyen készültünk rá, hogy odakint elszámolunk Gecsével (1956 Gergely Mihály 2005073, 710).

5. tn (-val/-vel v. -ról/-ről ragos bővítménnyel) ’számot vet vmivel, ill. számot ad vkiről, vmiről (vkinek)’ ❖ Nem szántam ezeket a följegyzéseket senkinek. Hanem azért el kell számolnom azzal a gondolattal, hogy mi történhetik ezzel a könyvvel a halálom után (1906 Ambrus Zoltán C0592, 166) | ha a kötelességéről kellett elszámolnia, meg-megrázta a fejét, […] s úgy nézett maga elé, mint aki végképpen megsiketült (1941 Kodolányi János 9342002, 6) | Attól félsz tán, Báthory, hogy a nyakadra meghalok, és nem tudsz majd elszámolni velem Balassi Menyhártnak? (1974 Hubay Miklós² 9264001, 104) | [Isten] nem köteles elszámolni cselekvésének okáról (1993 BibliaiLex. CD1207).

5a. tn (ritk) ’beszámol, számot ad, ill. tudósít vkiről, vmiről vki, vmi’ ❖ 30 legióról számol el a vaticani muzeumban őrzött kőoszlop felirata […] is, mely a 120–170 évekből való (1902 ÓkoriLex. CD28) | Szilágyi Sándor egy fiatal leányról számol el, akit a mostoha fivére akar feleségül venni (1942 Németh László² 9485034, 286) | Számoltassák el a traktortulajdonosokat, eleget tettek-e szántási kötelezettségüknek (1947 Szabad Föld jan. 1. C1537, 5) | Izgalmas olvasmány az az 1911 februári keltezésű Beszámoló jelentés (4), amelyben Pattantyús-Á. [= Ábrahám] Géza szinte naplószerű pontossággal számolt el a látottakról (1984 Terplán Zénó CD30).

5b. ts (ritk) ’számba véve, mérlegelve átgondol vmit’ ❖ multját számolá el magának, mintha végórájára menne és vallomást kellene tennie cselekedeteiről (1856 Vas Gereben C4376, 217) | Este, amikor elszámolta magának a napot, boldogan nyult el Julis a kékcsíkos cselédágynemű között (1929 Bodó Béla CD10) | Tőkési és a többiek már számtalanszor elszámolták az életüket: ősszel, télen kalapálni a cipők talpát, tavasszal harmadába kapálni tengerit és krumplit, nyáron aratni (1976 Dobos László 1034004, 329).

6. ts ’rosszul számol meg v. rosszul számít ki vmit’ ❖ Kár, hogy elszámolták a köröket a 10 000 méteres gyorskorcsolyázó bajnokságban, mert ha előbb kezdek hajrázni, bizonyára még jobb időt érek el (1960 Népszabadság jan. 16. C4812, 12) | azt is elfogadnám, ha valaki kimutatná, hogy a Hardy–Weinberg-szabályt annak idején elszámolták (1998 Természet Világa CD50) | Elszámolták a szegedi felvételizők pontszámait (1999 Magyar Hírlap CD09).

6a. elszámolja magát ’számolási v. számítási hibát követ el vki, es. vmi’ ❖ A merészebbek még azt is gondolhatják, hogy egy személy még valahogy elcsúszik: elszámolják magukat például – hisz végtére mindnyájan csak emberek vagyunk –: hogy egyetlenegy hiány […] nem szúr föltétlenül szemet (1975 Kertész Imre² 1078002, 178) | Az a tény, hogy az ember elszámolja magát takarékkönyvében, még nem rendíti meg az aritmetika törvényeit (1998 Természet Világa ford. CD50) | adatsérelem származhat abból is, ha a program elszámolja magát memóriaterületei kezelésénél (1998 Byte Magazin ford. CD38) | a statisztikusok elszámolták magukat, és nem vették figyelembe a keveset telefonálók számára kialakított kisfogyasztói csomag év végéig várható hatásait (2000 Figyelő CD2601).

6b. elszámolja magát(egyes) tényeket, körülményeket figyelmen kívül hagyva a helyzet(ének) megítélésében v. elvárásaiban csalódik, ill. vállalásait nem tudja teljesíteni’ ❖ elszámoltuk magunkat: egymás elől nem tudtunk elbujni (1893 Kabos Ede C2466, 145) | Molnár Attila szerint több alvállalkozójuk is elszámolta magát: nem tudták teljesíteni vállalt kötelezettségüket, illetve nem volt akkora a hasznuk, mint amennyire előzetesen számítottak (1996 Figyelő CD2601) | a bankvezetés elszámolta magát, nem mérte föl, hogy a felügyelet ebben az ügyben mindenképpen megmutatja erejét, s perre viszi a dolgot (2001 Figyelő CD2601).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

elszámol ige 1a
1. tárgyatlan
〈annak kif-ére, hogy vmely számsor elemeit vmely határértékig felsorolja vki〉
Egy ember szívéből a vér csepeg, s nekem azt kell számlálnom, hogy hányat cseppenik; elszámolok ezerig, tízezerig
(1846 Jókai Mór)
Húszig el lehetett számolni, míg Simeon tartotta a harminc kilót a tenyerén
(1955 Tatay Sándor)
Menj föl a magas hegy tetejére, a kívánságkőnél hunyd le a szemed, és számolj el negyvenig
(2000 Tasnádi Edit ford.)
Elszámolok ötszázezerig egyesével, és azt mondom, lehet, hogy ez valakinek kevés
(2007 Népszabadság dec. 7.)
1a. tárgyas (/ritk)
〈személyeket v. dolgokat〉 (megszámolva) sorban megnevez, fel- v. elsorol
az 1-ő §. elején […] azon törvények számoltatnak el, a mellyek következésében ki dolgozott rendszeres munkák fognak felvétetni
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
Végezetül elszámolja az egyesület részes tagjait
(1838 Figyelmező)
ki győzné elszámolni, mennyi áldozat s milyen égbe kiáltó botorságok, melyeket nyugodtan tűr el az állam
(1880 Mikszáth Kálmán)
a füzet a legádázabb dühvel fordul a polgári házasság ellen. Elszámolja, hogy hány pár nem kötött egyházi házasságot, hány pár vált el egymástól
(1901 Ady Endre)
– Fizika… latin… történet… német, – számolta el magában a holnapi órarendet
(1930 Reichard Piroska)
Mihók bólogat, és jól megjegyzi, ujjain is elszámolja anyja utasításait
(1969 e. Lengyel József)
2. tárgyatlan (-val/-vel v. -ról/-ről ragos bővítménnyel)
〈pénzösszegről v. más, (vagyoni értékű) dologról, ill. annak felhasználásáról〉 tételesen számot ad (vkinek)
Nem tud elszámolni tizennégy forint hetven krajczárral
(1894–1906 Thury Zoltán)
[A számadó] a gazdatisztnek minden új évkor elszámol a kezére adott marhákkal
(1911 Malonyay Dezső)
Hatvani elszámol a március 13-án utalványozott 7000 forintról
(1992 Hermann Róbert)
keményen büntették az ispánok, udvarbírák visszaéléseit, másfelől megkövetelték, hogy a jobbágyok, béresek, majorosasszonyok, malmosgazdák, szőlőkapások idejével pontosan elszámoljanak
(1994 R. Várkonyi Ágnes)
2a. tárgyas
〈pénzösszeget〉 követelésként v. tartozásként elkönyvel, ill. 〈pénzbeli követelést〉 érvényesít
Elszámolt, de be nem folyt előfizetés [stb.] 40 K.korona
(1905 Magyar Nyelv)
több üzem még külön munkákat is adott a brigádnak, külön elszámolt húsz forintos órabérekért, szombat-vasárnapi műszakokra
(1973 László-Bencsik Sándor)
Az egyes darabokra a bányász rátette a tulajdonjegyét, hogy annak alapján a munkabért a felszínen majd az ő javára számolják el
(1981 Tárkány Szücs Ernő)
2b. tárgyas
〈árat, díjat, költséget stb.〉 (vmilyen címen, vminek a terhére v. kiegyenlítésére) elkönyvel, ill. árát, díját elkönyveltetve megfizettet vmit
a felek közt csupán az az árkülönbözet számoltatik el, mely az átutalt és a saját kötlevélben kikötött vételár közt mutatkozik
(1894 PallasLex.)
Azok a bitang soffőrök elül-hátul becsapják az embert, mindég több benzint számolnak el, mint amennyi tényleg fogy
(1934 Fertsek Elza)
az építési költségek terhére számolták el a tervező tiszteletdíját, a berendezési tárgyakat, sőt még a díszletek festését is
(1966 Boronkai Pál)
A reklámcélú kifizetések […] korlátozás nélkül elszámolhatók költségként, illetve ráfordításként
(1996 Figyelő)
3. tárgyas (ritk)
〈munkavégzést, ill. azzal töltött időszakot〉 bér v. díj megállapításával, ill. kifizetésével anyagilag értékel, minősít
a költségek viselésének módozatait a vasút-igazgatóságok és a katonai kincstár között 1892. létrejött egyezmény szabályozza. Ez utóbbinak díjtételei szerint számolják el béke idején is a katonai javak szállítását
(1895 PallasLex.)
minden elsején a fizetéskor volt egy csomó hiba, az írnok nem jól számolta el az órákat és a túlórákat
(1951 Veres Péter)
Azt hiszed, olyan jól elszámolják nekem ezt a munkát, hogy ráérek mellette kertészkedni?
(1972 Szabó István²)
3a. (ritk)
munkavégzésről, ill. teljesítményről egyenleget készítve kifizet vkit
Szente elvtárs, a termelési osztály vezetője, új besorolást ígért az embereknek, mert sürgős volt a homok. A brigád nekifeküdt, aztán pont úgy számolták el őket, mint azelőtt
(1956 Molnár Géza)
[az igazgató] szóváltásba került egy munkással, akit nem számoltak el rendesen, s az a vita hevében olyasmit mondott, hogy itt kilopják a pénzt az ember zsebéből
(1958 Népszabadság jún. 19.)
4. tárgyatlan elszámol vkivel (vonzat n. is)
〈üzleti, munkáltatói stb. viszonyban másik féllel〉 tartozás(oka)t, ill. követelés(eke)t számba véve és kifizetve rendezi az ügyet vki
a mester ezalatt a bírákkal számolt el. Megharapdálta a fizetségbe kapott Zsigmond-húszasokat
(1909 Krúdy Gyula)
A fizetségeket és pinkákat [= kártyázáskor a banknak járó összegeket] csak szedjem be az uraktól, majd elszámolunk
(1921 Tersánszky Józsi Jenő)
A gazdám számol el a többi gazdával is, a zsellérekkel is, a zsidóval is
(1941 Tersánszky Józsi Jenő)
[apám] elszámolt adósaival és egy magányos kolostorba vonult
(1948 Makai Imre ford.Gogol)
délben végzett a munkával, el is számoltak egymással. Felerészért egyeztek meg
(1953 Szabó István²)
4a. elszámol vkivel (ritk)
leszámol vkivel, elégtételt vesz vkin
az udvari haditanács, de még maga Károly herceg is, a fősúlyt magára Budának ostromára fektette s azzal kapcsolatban szinte mellékesen akart elszámolni a Buda segítségére érkező török felmentő haddal
(1940 Bánlaky József)
Hárman-négyen készültünk rá, hogy odakint elszámolunk Gecsével
(1956 Gergely Mihály)
5. tárgyatlan (-val/-vel v. -ról/-ről ragos bővítménnyel)
számot vet vmivel, ill. számot ad vkiről, vmiről (vkinek)
Nem szántam ezeket a följegyzéseket senkinek. Hanem azért el kell számolnom azzal a gondolattal, hogy mi történhetik ezzel a könyvvel a halálom után
(1906 Ambrus Zoltán)
ha a kötelességéről kellett elszámolnia, meg-megrázta a fejét, […] s úgy nézett maga elé, mint aki végképpen megsiketült
(1941 Kodolányi János)
Attól félsz tán, Báthory, hogy a nyakadra meghalok, és nem tudsz majd elszámolni velem Balassi Menyhártnak?
(1974 Hubay Miklós²)
[Isten] nem köteles elszámolni cselekvésének okáról
(1993 BibliaiLex.)
5a. tárgyatlan (ritk)
beszámol, számot ad, ill. tudósít vkiről, vmiről vki, vmi
30 legióról számol el a vaticani muzeumban őrzött kőoszlop felirata […] is, mely a 120–170 évekből való
(1902 ÓkoriLex.)
Szilágyi Sándor egy fiatal leányról számol el, akit a mostoha fivére akar feleségül venni
(1942 Németh László²)
Számoltassák el a traktortulajdonosokat, eleget tettek-e szántási kötelezettségüknek
(1947 Szabad Föld jan. 1.)
Izgalmas olvasmány az az 1911 februári keltezésű Beszámoló jelentés (4), amelyben Pattantyús-Á. [= Ábrahám] Géza szinte naplószerű pontossággal számolt el a látottakról
(1984 Terplán Zénó)
5b. tárgyas (ritk)
számba véve, mérlegelve átgondol vmit
multját számolá el magának, mintha végórájára menne és vallomást kellene tennie cselekedeteiről
(1856 Vas Gereben)
Este, amikor elszámolta magának a napot, boldogan nyult el Julis a kékcsíkos cselédágynemű között
(1929 Bodó Béla)
Tőkési és a többiek már számtalanszor elszámolták az életüket: ősszel, télen kalapálni a cipők talpát, tavasszal harmadába kapálni tengerit és krumplit, nyáron aratni
(1976 Dobos László)
6. tárgyas
rosszul számol meg v. rosszul számít ki vmit
Kár, hogy elszámolták a köröket a 10 000 méteres gyorskorcsolyázó bajnokságban, mert ha előbb kezdek hajrázni, bizonyára még jobb időt érek el
(1960 Népszabadság jan. 16.)
azt is elfogadnám, ha valaki kimutatná, hogy a Hardy–Weinberg-szabályt annak idején elszámolták
(1998 Természet Világa)
Elszámolták a szegedi felvételizők pontszámait
(1999 Magyar Hírlap)
6a. elszámolja magát
számolási v. számítási hibát követ el vki, es. vmi
A merészebbek még azt is gondolhatják, hogy egy személy még valahogy elcsúszik: elszámolják magukat például – hisz végtére mindnyájan csak emberek vagyunk –: hogy egyetlenegy hiány […] nem szúr föltétlenül szemet
(1975 Kertész Imre²)
Az a tény, hogy az ember elszámolja magát takarékkönyvében, még nem rendíti meg az aritmetika törvényeit
(1998 Természet Világa ford.)
adatsérelem származhat abból is, ha a program elszámolja magát memóriaterületei kezelésénél
(1998 Byte Magazin ford.)
a statisztikusok elszámolták magukat, és nem vették figyelembe a keveset telefonálók számára kialakított kisfogyasztói csomag év végéig várható hatásait
(2000 Figyelő)
6b. elszámolja magát
(egyes) tényeket, körülményeket figyelmen kívül hagyva a helyzet(ének) megítélésében v. elvárásaiban csalódik, ill. vállalásait nem tudja teljesíteni
elszámoltuk magunkat: egymás elől nem tudtunk elbujni
(1893 Kabos Ede)
Molnár Attila szerint több alvállalkozójuk is elszámolta magát: nem tudták teljesíteni vállalt kötelezettségüket, illetve nem volt akkora a hasznuk, mint amennyire előzetesen számítottak
(1996 Figyelő)
a bankvezetés elszámolta magát, nem mérte föl, hogy a felügyelet ebben az ügyben mindenképpen megmutatja erejét, s perre viszi a dolgot
(2001 Figyelő)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások