erőszakos mn 15A

1. ’olyan 〈személy v. állat〉, aki v. amely céljai eléréséhez fizikai erőszakot, kényszert (hajlamos) alkalmaz(ni), ill. ilyen személyre v. állatra jellemző, ahhoz tartozó 〈megnyilvánulás, tulajdonság stb.〉’ ❖ eröſzakos keze által el-ragadtattam (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 229) | [a siketnéma növendékekben] rendszerént az alsóbb rendű vágyok igen erőszakosok (1826 Szilasy János 8450011, 215) | [elszavaltam a Nemzeti dalt] a nyomda előtt, mellyet erőszakosan elfoglaltunk (1848 Petőfi Sándor C3508, 330) | [magán érezte] annak az erőszakos embernek [...] parancsoló tekintetét (1899 Pekár Gyula C3461, 134) | az erőszakos és tolakodó kárókatona oda [ti. folyók közelébe] telepszik közvetlenül és nagy fáradsággal se lehet elirtani (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Lisbeth Salandernél paranoid skizofréniát diagnosztizáltak. Ennek az ifjú hölgynek igazoltan erőszakos hajlamai vannak (2009 Torma Péter ford.–Larsson 3321005, 517).

1a. ’olyan 〈személy〉, aki mások akaratát, véleményét, érzéseit figyelmen kívül hagyva, tolakodó módon, kíméletlenül, (jellemzően) nem fizikai erőszakot alkalmazva, vkit vmire kényszerítve igyekszik elérni a céljait, ill. ilyen személyre jellemző, ahhoz tartozó 〈megnyilvánulás, tulajdonság stb.〉’ ❖ kevély és fekete epe sártól háborgattatott emberek […] azt kivánják hogy haragosnak, eröſzakosnak gondoljuk [Istent] (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel C4564, 223) | Méltóztatik hallani a jelenlevők kiáltását? szólt Tarnaváry erőszakos hévvel ostromolva a főispánt (1854 Jókai Mór C2244, 408) | ez az erőszakos öregasszony képes volna gorombáskodni velem (1900 Krúdy Gyula C2833, 67) | erőszakos arcú ember (1988 Lengyel Péter 9397009, 465) | egyre erőszakosabban előadott [kérés] (2010 Ungváry Krisztián 3330001, 34).

2. ’olyan 〈megnyilvánulás, cselekvés〉, amelynek során vki, es. vmi ellen fizikai erőszakot, kényszerítést alkalmaznak, ill. olyan 〈esemény, helyzet, időszak stb.〉, amelyben ilyen cselekedet(ek)et hajtanak végre, v. amely fizikai erőszak, kényszerítés alkalmazásával valósul meg’ ❖ [a csalárd gyógyítók] eröſzakos rángatáſſal, és flaſtromokkal […] ott is tüzes daganatot okoznak a’ hol nem vólt (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 462) | erőszakos halállal ki-végezik (1812 e. Rájnis József ford.–Vergilius C3580, 107) | Kihágásoknak, erőszakos jeleneteknek, a milyenek nagy tömegek összetorlódásánál másutt rendszerint mindenütt előfordúlnak, itt [ti. Bécsben] nincsen termő talaja (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | a nép ajakán is fönmaradt a régi, erőszakos időkről nem egy megemlékezés (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | erőszakos nemi közösülés (1968 Déry Tibor 9107013, 433) | A reklám nem mutathat be kiskorút erőszakos helyzetben (1996 Országgyűlési Napló CD62) | erőszakos behatolásnak nem lelték nyomát a házon [a rendőrök] (2001 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’ilyen cselekvést bemutató, ábrázoló 〈alkotás, mű(részlet)〉, ill. ilyen cselekvésről, történésről beszámoló 〈hír〉’ ❖ edgynehány hónapok alatt erszakosabb híreket hallunk (1787 Magyar Kurír C6330, 551) | erőszakos hírek szárnyalnak (1847 Pesti Hírlap C8015, 245) | [Kleist hadifogságban] írta nagy tragédiáját, a Penthesileiát. Mily vad és erőszakos mű! (1934 Babits Mihály 9014135, 95) | A gyermekek nagy többsége természetesnek veszi […] a háborús és egyéb erőszakos filmeket (1989 Polcz Alaine 1120002, 90) | [Németországban] a felsőház már két évvel ezelőtt javasolta az erőszakos számítógépes és videojátékok betiltását (2002 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’vkinek az akarata, belső késztetése v. vminek a természetes folyamata ellenében történő, (jellemzően) nem fizikai erőszakkal vkit vmire kényszerítő 〈intézkedés, történés stb.〉, ill. ilyen intézkedést megvalósító 〈eszköz, módszer〉’ ❖ semmi olly erszakossan minket az jóra nem kénszerit, mint az jó példa (1777 Jeles gondolatok C2220, 33) | felette erőszakos rendszabályokhoz gondolta szükségesnek nyulni (1838 Erdélyi Híradó C5300, 140) | Az alkotmánynak az államfő részéről történt erőszakos hirtelen megváltoztatását államcsínynek mondjuk (1913 RévaiNagyLex. C5703, 693) | Ausztria erőszakos egyesítése Németországgal (1948 A Szovjetunió Kommunista Pártjának története C5270, 349) | [a társadalmi haladásba] való mesterséges és erőszakos beavatkozásnak súlyos következményei és költségei lehetnek (2007 Palánkai Tibor 3225001, 208).

3. (kissé rég) ’Erőltetett, erőszakolt.’

3a. (túlságosan) nagy erőkifejtést kívánó, megerőltető v. nagy erővel végrehajtott 〈tevékenység, cselekvés〉’ ❖ az eröſzakos munka erejét fogyathatja, a’ hoſzſzas nyúgodalom reſtségre indithatja, az eröltetés meg-sértheti (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel C4564, 125) | a’ vala ſzándékom, hogy eröſzakos Mars által a’ Neiſs vizét meg-nyerheſsem (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. C1866, 139) | a mozgás, a hirtelen, erőszakos lehajlás vagy a test erélyes kinyújtóztatása (1911 Feleky Géza CD10) | Az izmokat edző erőszakos nyújtózás (1940 Kádár Erzsébet CD10).

3b. ’természetével, (lelki)állapotával stb. ellentétes, magára erőszakolt, kényszeredett 〈megnyilvánulás, lelkiállapot stb.〉’ ❖ Nem erſzakos, hanem terméſzet ſzerint való és középſzer ſzóval olvaſſunk (1779 Révai Miklós 7283025, 30) | Erszakos, látom, minden szereteted (1791 Csenkeszfai Poóts András C1279, 220) | [–] Vannak-e szülőid? Az ifjú alig bírta kimondani a mély elfogultságtól a választ. – Igenis. A lelkész megcsóválta fejét, s erőszakosan letört hangon válaszolt. – Nincsenek (1857 Jókai Mór CD18) | erőszakos mosolygással (1910 Móricz Zsigmond C5283, 277).

3c. ’nem természetes, mesterkélt, erőltetett 〈megnyilvánulás, dolog〉’ ❖ [cselekedeteidben a] legkisebb gorombaság is, avagy idétlen erőszakos magyarázat ki ne tetszhessen (1777 Bessenyei György¹ ford.–Halifax C1078, 67) | erőszakos rímek (1847 Vasvári Pál C4683, 93) | [1849 és 1867 között] minden nemzeterő s csaknem minden nemes életenergia visszafojtottan sínylett a rügyek, a magvak burkaiban, mint az erőszakosan megnyújtott télben (1912 Móricz Zsigmond CD10) | Ah, milyen kiagyalt, erőszakos, rossz hasonlat! (1952 e. Molnár Ferenc² 9453038, 80).

4. ’nagy erővel megnyilvánuló, (bántóan v. kíméletlenül) erőteljes 〈történés, megnyilvánulás v. jelenség〉’ ❖ eröſzakos tüz (1780 Rácz Sámuel ford.–Haeckel 7278024, 4) | Az orra félre és tömpére van ütve, tán nagy, erőszakos esés miatt (1860 Jókai Mór C2253, 78) | Az öreg ember erőszakos zokogásba tört ki (1880 e. Csepreghy Ferenc C1282, 332) | Csak egypár lépés a következő szeglet, de a szél ott legerőszakosabb, – hogy azt véli olykor: leveti a toronyból (1915 Gárdonyi Géza C1823, 112) | furcsa, erőszakos hangot adott a cimbalom (1989 Csengey Dénes 1028003, 68).

Vö. CzF. ~, erőszakosan; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. erőszak; ÉKsz.; SzT. ~, erőszakosan; ÚMTsz.

erőszakos melléknév 15A
1.
olyan 〈személy v. állat〉, aki v. amely céljai eléréséhez fizikai erőszakot, kényszert (hajlamos) alkalmaz(ni), ill. ilyen személyre v. állatra jellemző, ahhoz tartozó 〈megnyilvánulás, tulajdonság stb.〉
eröſzakos keze által el-ragadtattam
(1772 Mészáros Ignác ford.)
[a siketnéma növendékekben] rendszerént az alsóbb rendű vágyok igen erőszakosok
(1826 Szilasy János)
[elszavaltam a Nemzeti dalt] a nyomda előtt, mellyet erőszakosan elfoglaltunk
(1848 Petőfi Sándor)
[magán érezte] annak az erőszakos embernek [...] parancsoló tekintetét
(1899 Pekár Gyula)
az erőszakos és tolakodó kárókatona oda [ti. folyók közelébe] telepszik közvetlenül és nagy fáradsággal se lehet elirtani
(1933 Az állatok világa ford.)
Lisbeth Salandernél paranoid skizofréniát diagnosztizáltak. Ennek az ifjú hölgynek igazoltan erőszakos hajlamai vannak
(2009 Torma Péter ford.Larsson)
1a.
olyan 〈személy〉, aki mások akaratát, véleményét, érzéseit figyelmen kívül hagyva, tolakodó módon, kíméletlenül, (jellemzően) nem fizikai erőszakot alkalmazva, vkit vmire kényszerítve igyekszik elérni a céljait, ill. ilyen személyre jellemző, ahhoz tartozó 〈megnyilvánulás, tulajdonság stb.〉
kevély és fekete epe sártól háborgattatott emberek […] azt kivánják hogy haragosnak, eröſzakosnak gondoljuk [Istent]
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
Méltóztatik hallani a jelenlevők kiáltását? szólt Tarnaváry erőszakos hévvel ostromolva a főispánt
(1854 Jókai Mór)
ez az erőszakos öregasszony képes volna gorombáskodni velem
(1900 Krúdy Gyula)
erőszakos arcú ember
(1988 Lengyel Péter)
egyre erőszakosabban előadott [kérés]
(2010 Ungváry Krisztián)
2.
olyan 〈megnyilvánulás, cselekvés〉, amelynek során vki, es. vmi ellen fizikai erőszakot, kényszerítést alkalmaznak, ill. olyan 〈esemény, helyzet, időszak stb.〉, amelyben ilyen cselekedet(ek)et hajtanak végre, v. amely fizikai erőszak, kényszerítés alkalmazásával valósul meg
[a csalárd gyógyítók] eröſzakos rángatáſſal, és flaſtromokkal […] ott is tüzes daganatot okoznak a’ hol nem vólt
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
erőszakos halállal ki-végezik
(1812 e. Rájnis József ford.Vergilius)
Kihágásoknak, erőszakos jeleneteknek, a milyenek nagy tömegek összetorlódásánál másutt rendszerint mindenütt előfordúlnak, itt [ti. Bécsben] nincsen termő talaja
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
a nép ajakán is fönmaradt a régi, erőszakos időkről nem egy megemlékezés
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
erőszakos nemi közösülés
(1968 Déry Tibor)
A reklám nem mutathat be kiskorút erőszakos helyzetben
(1996 Országgyűlési Napló)
erőszakos behatolásnak nem lelték nyomát a házon [a rendőrök]
(2001 Magyar Hírlap)
2a.
ilyen cselekvést bemutató, ábrázoló 〈alkotás, mű(részlet), ill. ilyen cselekvésről, történésről beszámoló 〈hír〉
edgynehány hónapok alatt erszakosabb híreket hallunk
(1787 Magyar Kurír)
erőszakos hírek szárnyalnak
(1847 Pesti Hírlap)
[Kleist hadifogságban] írta nagy tragédiáját, a Penthesileiát. Mily vad és erőszakos mű!
(1934 Babits Mihály)
A gyermekek nagy többsége természetesnek veszi […] a háborús és egyéb erőszakos filmeket
(1989 Polcz Alaine)
[Németországban] a felsőház már két évvel ezelőtt javasolta az erőszakos számítógépes és videojátékok betiltását
(2002 Magyar Hírlap)
2b.
vkinek az akarata, belső késztetése v. vminek a természetes folyamata ellenében történő, (jellemzően) nem fizikai erőszakkal vkit vmire kényszerítő 〈intézkedés, történés stb.〉, ill. ilyen intézkedést megvalósító 〈eszköz, módszer〉
semmi olly erszakossan minket az jóra nem kénszerit, mint az jó példa
(1777 Jeles gondolatok)
felette erőszakos rendszabályokhoz gondolta szükségesnek nyulni
(1838 Erdélyi Híradó)
Az alkotmánynak az államfő részéről történt erőszakos hirtelen megváltoztatását államcsínynek mondjuk
(1913 RévaiNagyLex.)
Ausztria erőszakos egyesítése Németországgal
(1948 A Szovjetunió Kommunista Pártjának története)
[a társadalmi haladásba] való mesterséges és erőszakos beavatkozásnak súlyos következményei és költségei lehetnek
(2007 Palánkai Tibor)
3. (kissé rég)
Erőltetett, erőszakolt.
3a.
(túlságosan) nagy erőkifejtést kívánó, megerőltető v. nagy erővel végrehajtott 〈tevékenység, cselekvés〉
az eröſzakos munka erejét fogyathatja, a’ hoſzſzas nyúgodalom reſtségre indithatja, az eröltetés meg-sértheti
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
a’ vala ſzándékom, hogy eröſzakos Mars által a’ Neiſs vizét meg-nyerheſsem
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
a mozgás, a hirtelen, erőszakos lehajlás vagy a test erélyes kinyújtóztatása
(1911 Feleky Géza)
Az izmokat edző erőszakos nyújtózás
(1940 Kádár Erzsébet)
3b.
természetével, (lelki)állapotával stb. ellentétes, magára erőszakolt, kényszeredett 〈megnyilvánulás, lelkiállapot stb.〉
Nem erſzakos, hanem terméſzet ſzerint való és középſzer ſzóval olvaſſunk
(1779 Révai Miklós)
Erszakos, látom, minden szereteted
(1791 Csenkeszfai Poóts András)
[–] Vannak-e szülőid? Az ifjú alig bírta kimondani a mély elfogultságtól a választ. – Igenis. A lelkész megcsóválta fejét, s erőszakosan letört hangon válaszolt. – Nincsenek
(1857 Jókai Mór)
erőszakos mosolygással
(1910 Móricz Zsigmond)
3c.
nem természetes, mesterkélt, erőltetett 〈megnyilvánulás, dolog〉
[cselekedeteidben a] legkisebb gorombaság is, avagy idétlen erőszakos magyarázat ki ne tetszhessen
(1777 Bessenyei György¹ ford.Halifax)
erőszakos rímek
(1847 Vasvári Pál)
[1849 és 1867 között] minden nemzeterő s csaknem minden nemes életenergia visszafojtottan sínylett a rügyek, a magvak burkaiban, mint az erőszakosan megnyújtott télben
(1912 Móricz Zsigmond)
Ah, milyen kiagyalt, erőszakos, rossz hasonlat!
(1952 e. Molnár Ferenc²)
4.
nagy erővel megnyilvánuló, (bántóan v. kíméletlenül) erőteljes 〈történés, megnyilvánulás v. jelenség〉
eröſzakos tüz
(1780 Rácz Sámuel ford.Haeckel)
Az orra félre és tömpére van ütve, tán nagy, erőszakos esés miatt
(1860 Jókai Mór)
Az öreg ember erőszakos zokogásba tört ki
(1880 e. Csepreghy Ferenc)
Csak egypár lépés a következő szeglet, de a szél ott legerőszakosabb, – hogy azt véli olykor: leveti a toronyból
(1915 Gárdonyi Géza)
furcsa, erőszakos hangot adott a cimbalom
(1989 Csengey Dénes)
Vö. CzF. ~, erőszakosan; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. erőszak; ÉKsz.; SzT. ~, erőszakosan; ÚMTsz.

Beállítások