erőtlen mn, fn és hsz  erőtelen (kissé rég)

I. mn 14B

1. ’olyan 〈ember v. állat〉, akinek v. amelynek (viszonylag) csekély a testi ereje, ill. olyan 〈test(rész)〉, amely nagyobb erőkifejtésre nem alkalmas’ ❖ [a szántásnál a parasztok] a’ magok gyenge Szántó-Eſzközeikkel, és erötelen Marháikkal igen kevésre mehetnek (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332004, 35) | sípjába lehelt az erőtlen ajakkal (1823–1824 Vörösmarty Mihály 8524377, 159) | [Szendile] gyönge, ügyetlen, erőtlen teremtés (1857 Vasárnapi Újság CD56) | Lógok a szeren. Na jó, jó, egyelőre persze még egy kicsit gyakorolni kell magamat. A [...] test erőtlen és a szereket nagyon ravasz emberek találták ki (1916 Karinthy Frigyes 9309005, 110) | [a kenguru mellső végtagjai] kicsik és erőtlenek (1927 TolnaiÚjLex. C5723, 206) | [a kennelben tartott kutyák] sokkal puhábbak, lazábbak, erőtlenebbek lettek, mint a „dolgozó” kutyák (1992 Szinák János–Veress István CD59).

1a. (rég, irod) ’〈csekélyebb testi erőre utaló jelzőként a nem¹ szóval együtt a női nem, a nők összességének a megnevezéseként〉’ ❖ ezt a’ haſznot ſem múlatja-el az ertelenebb nem, és a’ Panaſzolkodás’ mesterſégében, végetlenl fellyl múllya a’ férjfi-nemet (1793 Nagy Sámuel¹ ford.–Sander C3289, 409) | [Atyám] erőtelen nememre sem tekíntve illy vészre szánta létemet; rideg irtózatos vár! (1819 Vörösmarty Mihály 8524390, 87) | Ótalmára – kiált – az erőtlen nemnek, Keserű könnyéért ama két szép szemnek, Mely a menyasszony bús arcára legörgött: Megvívunk vele, bár maga voln’ az ördög! (1863–1879 Arany János CD01).

1b. ’betegség, kimerülés, öregség stb. következtében legyengült, a fizikai terhelést nem jól bíró 〈szerv v. szervezet〉 v. ilyen szervezettel rendelkező, beteg(es), erejét vesztett 〈ember v. állat〉, ill. ilyen emberre jellemző 〈állapot〉’ ❖ bágyadtt ’s ertlen terméſzetek [ti. az öregembereké], nem gyzheti-meg tbbé a’ rajta eſett ſérelmeket (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 456) | Kik próbálták tudják, a’ jó ſajt mit érjen, Ertlen gyomrokon melly ſokat ſegéljen (1789 Mátyus István C3070, 66) | [a betegség következtében] az állat naponként erőtlenebb lesz (1846 Mihálka Antal ford.–Wagenfeld 8310011, 160) | Jóska erőtlenül tápászkodott fel a földről (1940 Tabi László 9693001, 316) | magunkban jókat mosolyogva mérhetjük végig a strandról erőtlenül, szénné aszalódva hazatérőket (2001 Magyar Hírlap CD09).

1c. (fejlettségben elmaradt,) nem elég erős 〈növény(i rész)〉’ ❖ minthogy a vénség miatt [a fa] erőtelen, Azokkal [ti. a virágaival] sokáig bírni elégtelen (1790 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | [tavasszal a pincében a burgonya] rügyéből nyulánk, erőtlen és törékeny szálak lesznek (1896 PallasLex. CD02) | erőtlen viráginda (1912 Szini Gyula CD10) | [a szőlőtőkék] elöregedettek, erőtlenek (1996 Természet Világa ford. CD50).

2. ’a szükségesnél v. az elvártnál kisebb fizikai erővel végrehajtott 〈cselekvés, megnyilvánulás〉’ ❖ [a nyavalyatöréses juh] bádjadton, vagy igen erötlenül jár (1774 Tapasztalásból merített oktatás ford. C4090, 167) | Halkan, erőtlenül beszélt (1889 Fővárosi Lapok C0158, [1817]) | [a lepke] erőtlen repüléssel a harmatosodó pázsit felett hintáltatta magát (1929 Krúdy Gyula CD54) | a férfi kijött a hallba, bemutatkozott. Dr. Antall József. Puha, sőt erőtlen kézfogása volt (1999 Magyar Hírlap CD09).

3. (az elvártnál, a normálisnál) kis(ebb) fizikai hatás kifejtésére képes v. kis teljesítményű 〈tárgy, eszköz〉’ ❖ Ez ellened mind tsak erőtelen pais (1796 e. Dayka Gábor CD01) | [Mózes vesszeje] erőtlen fegyver, de elhajtva kigyóvá lesz, melly megmarhat halálosan (1844 Pesti Hírlap CD61) | erőtlen motorú [...] rím-monoplánocskák (1910 Tóth Árpád CD10) | [a számítógép adatai] arra utalnak, hogy nem erőtlen rendszerrel van dolgunk (1999 Byte Magazin ford. CD38) | befagyott hűtővíz, megdermedt olaj, erőtlen akkumulátor [ti. téli autózáskor] (2001 Magyar Hírlap CD09).

4. ’nem elég szilárd v. masszív, a károsító hatásoknak nem eléggé ellenálló 〈tárgy, építmény stb.〉’ ❖ [Konstantinápoly] ertelen k-falakkal vagyon környl véve (1788 Decsy Sámuel C1382, 40) | ha meglúgozzák [a fonalat], szélyelfoszlik és erőtelen lesz (1846 Kiss Bálint 8244001, 25) | hátha erőtlen lesz a gát, hátha egy helyen átszakítja azt az áradat[?] (1886 Jókai Mór CD18) | [Rozgonyi József művében] megmutatta, hogy Kant rendszere csupán erőtlen alkotmány (1906 Magyar írók élete CD27) | [a várrom] egyre erőtlenebbül dacol az idő vasfogával (1999 Természet Világa CD50).

4a. (kissé rég) ’nem eléggé szilárd, bizonytalan, ingatag alapokon nyugvó 〈dolog〉’ ❖ [ha egy asszony kezességet] válalna-is, eleibe-állhat, és erőtelenné teheti azt az  Férje (1782 e. Cserey Farkas¹ C1290, 23) | A jelen országgyülésnek minden, általunk nem szentesitett határozatait és rendeleteit törvénytelenek- s erőtleneknek nyilatkoztatjuk (1848 Az 1848–49-iki magyar szabadságharc története CD45) | valamely nemesi jószág erőtlen (kétséges) jogu birtokosa (1897 PallasLex. CD02) | [a fejedelem] remélte, hogy az erőtelen szatmári béke helyett majdan Orosz-, Franczia- és Törökország, valamint szövetségeseik biztosítják Magyarország függetlenségét (1910 Márki Sándor CD55).

5. ’csekély lelkierővel, akaraterővel, határozottsággal bíró 〈személy〉, ill. 〈vkinek〉 az az 〈(érzelmi) állapota〉, amelyben csekély a lelkiereje, akaratereje, határozottsága’ ❖ [szívem] erötlenné tétetik az untató kivánságának tovább való ellen-tartására (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 173) | A gyönge, erőtlen lelkű nő hagyott mindent tenni magával (1860 Jókai Mór CD18) | értünk könyörögni erőtlen valál (1924 Nyírő József 9486001, 61) | [A megözvegyült Kárász Nelli] utolsó problémája: megküzdeni a benne maradt nihillel, a lelki kiégettséggel, erőtlen állapotával. Végül visszaköltözik belé a segítőkészség, a humánum (2000 Magyar Hírlap CD09).

5a. ’határozatlan, nem (eléggé) nyomatékos v. erélyes 〈ígéret, rendelkezés stb.〉’ ❖ erőtlen szándék ’s meddő gondolat (1836 Társalkodó C7973, 127) | A püspökök tekintélye megrendült, óhajtásuk, parancsuk erőtlen és hatástalan (1895 Pesti Hírlap márc. 7. C5643, [1]) | azt akarjuk-e, hogy ezek az igéretek teljesen erőtlenek legyenek, vagy pedig azt, hogy legyen foganatjuk? (1910 Rábold Gusztáv ford.–Calvin CD1211) | erőtlen elvi nyilatkozat (1992 Urbán Aladár CD17) | a jelenleg hatályos rendeleti szabályozás [...] erőtlen, nem is igazán egységes (2001 Országgyűlési Napló CD62).

6. (ritk) ’olyan 〈időszak〉, amelynek során vmely tevékenységet kis hatásfokkal, komolyabb eredmények nélkül végeznek’ ❖ a’ régiség szünetlenül háborgó idejében szükségesebbek voltak az erőteljes, a’ nagy férfiak [...]; mig állandóbb, békésebb, erőtelenebb időnkben a’ tér is megszorult, mellyen a’ lángész hathat (1842 Pesti Hírlap CD61) | Erőtlen évet tudhat háta mögött a Magyarországon is érdekelt RTL csoport. A luxemburgi székhelyű médiakonszern [...] 2,499 milliárd eurós veszteséget halmozott fel tavaly (2002 Magyar Hírlap CD09).

7. ’olyan 〈személy v. közösség, szervezet stb.〉, aki v. amely nem rendelkezik elég hatalommal v. a feladata ellátásához, hivatása betöltéséhez, céljai megvalósításához megfelelő képességekkel, ezért nem sikeres, nem hatékony, ill. hatalmi v. hivatásbeli képességeket nem tükröző, erélytelenségről, határozatlanságról tanúskodó 〈megnyilvánulás, intézkedés〉’ ❖ A’ Válaſztott Király ertlen magábann, Marſchalokra oſztván hadait hazábann (1772 Orczy Lőrinc C0794, 39) | erőtelen hatalma egy félénk Királynak (1820 Vörösmarty Mihály 8524063, 145) | [az idegen papok] országlati maximává tétették le vele [ti. I. Istvánnal] azt a politikai lehetetlenséget, hogy egynyelvü ország erőtlen ország (1877 Kossuth Lajos 8250008, 176) | mindegyik [nyelvrokonunk] alacsony műveltségű, erőtlen, másodrendű nép (1938 Korunk Szava 2131001, 420) | a tudománnyal kapcsolatos civil szervezetek [...] még meglehetősen erőtlenek (1997 Tények könyve CD37) | [elégedetlenek a] diplomata meglehetősen erőtlen teljesítményével (1999 Népszabadság jún. 15. C6989, 2) | [nem akarják, hogy] az ország dolgai tétova, erőtlen kezekbe kerüljenek (2002 Magyar Hírlap CD09) | gazdaságilag erőtlen családok (2004 Országgyűlési Napló CD62).

7a. ’kis v. vmihez nem megfelelő mértékű fegyveres, katonai erőt képviselő 〈hadsereg, csapat〉, ill. katonailag, hadászatilag nem kellő mértékben erődített v. védett 〈hely〉’ ❖ a’ Frantziák nagy, és jól épitett hajójoknak ’s nem erötlen kéſzületeknek vagyonságában bizakodván, védelmezésre állottak (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 209) | az Ellenségnek erötlen helyei (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. C1866, 28) | Ne védelmezzétek amaz Erőtlen várat (1855 Vasárnapi Újság CD56) | a magyar sereg ezt [ti. Jellasics betörését] meggátolni erőtlen lévén, visszavonulni kénytelen (1941 Bánlaky József CD16) | [a kambodzsai herceg] – lévén maga katonailag erőtlen – ezekkel [ti. a vörös khmerekkel] alakított koalíciós ellenkormányt (1990 Népszava aug. 11. C7455, 6).

7b. ’nem megfelelően, komolyabb eredmények nélkül, kis hatásfokkal, intenzitással működő, teljesítő 〈tevékenység, rendszer, irányzat stb.〉’ ❖ erőtlen, fejletlen, kezdős csecsemő iparunkkal veszélyes, józantalan merénylet volna gyámoltalan versenyre kelnünk azon népekkel, mik bennünket annyira megelőztek (1846 Hetilap CD61) | [az öreg Mommsen szerint] a liberalizmus erőtlen immár (1903 Ady Endre CD0801) | A búza sem fogy. Erőtlen a piac, mindenhol elegendő termett (2002 Magyar Hírlap CD09).

8. ’alacsony fokú, kismértékű, csekély intenzitású’ ❖ [a város] még igen gyenge ’s ertlen ſzabadsággal bír (1789 Péczeli József ford.–Voltaire 7267040, 123) | A’ sajtónak e’ részbeni [ti. a közvéleményre gyakorolt] hatása tehát valóban igen erőtlen (1843 Pesti Hírlap CD61) | Finn-, Lett- és Esztországban a háború után szinte ideális földreformot hajtottak végre, mégis a népszaporodás ezekben az országokban sokkal erőtlenebb, mint Magyarországon (1937 Adorján János 2045041, 139) | A vártnál erőtlenebb az amerikai [gazdasági] fellendülés (2002 Magyar Hírlap CD09).

8a. ’kis erővel megnyilvánuló, nem elég erőteljes 〈történés, (természeti) folyamat, jelenség stb.〉’ ❖ Gyenge, vagy Erötlen Fényesſégü [kövek és ércek] (1782 Benkő Ferenc ford.–Werner C0960, 141) | a tüzokádó hegyek is hová tovább mind inkább erőtlenebbekké válnak, kitöréseik mindig gyengült erélylyel történvén (1847 Hetilap CD61) | a felhős ég ragyog, a fagy erőtlen (1915 Nyugat CD10) | a kellemes színvilágba ne kerüljenek harsány, vagy éppenséggel nagyon is erőtlen árnyalatok (2002 Lakáskultúra CD39).

8b. ’csekély mértékben jelentkező 〈élettani v. lelki folyamat〉’ ❖ Az erös ér ſzkés jobbára jót jelent, [...] de az ertlen gyakorta ſzomorú hirt hozz [!] (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 22) | [Apafi Mihály] elkezde azon nemébe jutni a nimfomániának, midőn az élvezni erőtlen vágy kínzó óhajtással kíséri a női kellemeket (1853 Jókai Mór CD18) | [félt, hogy] csak magában bízhatik, csekély és erőtlen érzéseiben (1910 Tóth Wanda CD10) | elcsukló, erőtlen, bűnös és aljas zokogást (2010 Vallasek Júlia ford.–Manea 3153005, 634).

8c. (Fotó) ’nem eléggé éles v. kontúros 〈fénykép〉’ ❖ Ha a kép így [ti. miután hideg vízbe tettük] még erőtlen, néhány másodpercre visszahelyezzük az előhívóba (1930 Budapesti Hírlap jún. 15. C4718, 25) | A színes képek mind kivitelezésükben, mind színeikben – nem a legjobban sikerültek, erőtlenek és fakók (1963 Ethnographia C7098, 311) | [napellenző nélkül] a negatív erőtlen szürke lesz, különösen, ha a fény közvetlenül az objektívet éri (1968 Népszabadság márc. 23. C4818, 10) | A lapos, erőtlen, sárga színárnyalatú kép az alulexponáltság jele (1999 Népszabadság jún. 24. C6989, [23]).

9. ’olyan 〈élelmiszer, anyag stb.〉, amelynek jellegzetes élettani v. vegyi hatása (az elvártnál v. a szokásosnál) kis(ebb) hatóanyag-tartalma miatt csekély’ ❖ a’ ſepr leg ertlenebb éleſzt lévén, az enyves, vaſtag réſzekbl álló köz-kenyeret nem elégséges fel-klteni (1787 Mátyus István C3068, 86) | vizes, erőtlen, petyhüsztő takarmány (1854 Gazdasági Lapok 8626002, 578) | az illatos kávét erőtlen löttyként toltam el (1962 Németh László² 9485056, 528) | Ez a halványabb [bor]változat felejthetőbb is: erőtlen savak, lankadt édességérzet (2002 Magyar Hírlap CD09).

10. ’nem (eléggé) hatásos v. eredményes, nem meggyőző 〈megnyilvánulás, érv〉, ill. csekély értékű, nem (eléggé) nagy hatású 〈alkotás, tevékenység stb.〉’ ❖ Imhol, Aſzszonyom, ezek az okok hoztanak elödben, mellyek [...] mindazonáltal erötlenek lettenek volna ſzámkivettetéſemböl [visszahozni] (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0807, 191) | a versalkat hanyag és erőtlen (1869 Abafi Lajos C0569, 51) | A káromkodás teljesen erőtlen és hatástalan, ha társalgási közhelyekből áll (1936 Bálint György CD10) | Az immár ötlemezes Oasis előző – kissé erőtlen – albuma (2000 Magyar Hírlap CD09) | A Korán egyistenhite csupán egyetlen pontban válik erőtlennebbé [!]: bár Isten ég és föld Teremtője, előzőleg már létező anyagra talál: a föld és az ég „összefüggő tömeg” volt (21:30) (2008 Mártonffy Marcell ford.–Ohlig 3234003, 401).

II. fn 4B2 (kül. hat ne-vel, tbsz-ban)

1. ’kis erejű, ill. leromlott fizikai állapotú, legyengült személy’ ❖ az erötleneket eróſitennk [!] kellene (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 677) | Bíró uramnak gondja legyen reá, hogy az erőtlenek kapjanak [a borból] (1856 Jókai Mór CD18) | A renyhékre, erőtlenekre, gyávákra rossz idők következnek most Magyarországban (1922 Krúdy Gyula CD54) | A vadászathoz, gyűjtögetéshez, az ellenséges természet pusztító erői elleni védekezéshez [...] az öregek, ráncosak, csúnyák és erőtlenek józan esze, tapasztalata, tanácsa is kellett (2002 Magyar Hírlap CD09).

2. ’érvényesülésében, lehetőségeiben korlátozott, hatalommal, ill. kellő lelkierővel, akaraterővel, határozottsággal nem rendelkező személy’ ❖ az ertelenektl, er-ſzakkal kltſnztt áll-ortza (1772 Bessenyei György¹ C1076, 24) | Előtted a küzdés, előtted a pálya, Az erőtlen csügged, az erős megállja (1851 Arany János CD01) | A szegényeknek hirdette az ígét, Isten országát Jézus, a szegény, a kicsinyeknek, az erőtleneknek, kiket nyomorgat önző, durva kény (1937 Erdélyi József CD10) | [a kommunista diktatúrában] mi bárhol is éltünk, az erőtlenek erejével kellett fellépnünk (2000 Magyar Hírlap CD09).

III. hsz 0 (rég v. irod)

1. ’a kellő fizikai v. lelkierő hiányában, ill. rossz fizikai állapotban, le- v. meggyengülve’ ❖ Anya nyelvünknek elö-mozditásába, ha erötelen-is igyekeztem (1776 Bessenyei György¹ C1103, [10]) | nintsen tsak egygy-is közlök [ti. az oktalan állatok között], a’ melyly olyly ertlen, és mindenre képeſt olyly igye-fogyottúl ſzakadna a’ világra, mint az Ember (1788 Illei János ford.–Oxenstierna 7151007, 4) | Ott fekszik erőtelen és hidegen (1847 Tompa Mihály 8484075, 387) | Apró, gyenge lábod erőtlen imbolygott (1899 Jánosi Gusztáv ford.–Tasso 8206010, 95) | tollatlan szárnyuk [ti. a dróton ülő madaraké] verdes, vagy éppen erőtlen fityeg oldalukon (1980 Györe Imre 9206006, 63).

2. ’erejében, intenzitásában megfogyatkozva, ill. szilárdságából, tartásából veszítve’ ❖ Engem a nagy vénség tart egyedül búra, Nyúlik erőtlen, mint nyilak ázott húrja (1863 Arany János CD01) | erőtlen tűzött még a nap (1911 Gellért Oszkár CD10) | Erőtlen omlik fénytelen szemére A kóccá szürkült hajdani sörény (1928 Sík Sándor 9598005, 17) | Vad erejétől elzárva dermed a kék dinamó, hajtószíj lankad, erőtlen hallgat a transzmisszió (1956 Nagy László² 9473053, 65).

Sz: erőtlenkedik, erőtlenség, erőtlenül.

Vö. CzF. erőtelen, ~, erőtlenül²; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. erő; ÉKsz.; SzT. erőtelen, ~, erőtlenül

erőtlen melléknév, főnév és határozószó
erőtelen I. 14B II. 4B2 III. 0 (kissé rég)
I. melléknév 14B
1.
olyan 〈ember v. állat〉, akinek v. amelynek (viszonylag) csekély a testi ereje, ill. olyan 〈test(rész), amely nagyobb erőkifejtésre nem alkalmas
[a szántásnál a parasztok] a’ magok gyenge Szántó-Eſzközeikkel, és erötelen Marháikkal igen kevésre mehetnek
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
sípjába lehelt az erőtlen ajakkal
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
[Szendile] gyönge, ügyetlen, erőtlen teremtés
(1857 Vasárnapi Újság)
Lógok a szeren. Na jó, jó, egyelőre persze még egy kicsit gyakorolni kell magamat. A [...] test erőtlen és a szereket nagyon ravasz emberek találták ki
(1916 Karinthy Frigyes)
[a kenguru mellső végtagjai] kicsik és erőtlenek
(1927 TolnaiÚjLex.)
[a kennelben tartott kutyák] sokkal puhábbak, lazábbak, erőtlenebbek lettek, mint a „dolgozó” kutyák
(1992 Szinák János–Veress István)
1a. (rég, irod)
〈csekélyebb testi erőre utaló jelzőként a nem¹ szóval együtt a női nem, a nők összességének a megnevezéseként〉
ezt a’ haſznot ſem múlatja-el az ertelenebb nem, és a’ Panaſzolkodás’ mesterſégében, végetlenl fellyl múllya a’ férjfi-nemet
(1793 Nagy Sámuel¹ ford.Sander)
[Atyám] erőtelen nememre sem tekíntve illy vészre szánta létemet; rideg irtózatos vár!
(1819 Vörösmarty Mihály)
Ótalmára – kiált – az erőtlen nemnek, Keserű könnyéért ama két szép szemnek, Mely a menyasszony bús arcára legörgött: Megvívunk vele, bár maga voln’ az ördög!
(1863–1879 Arany János)
1b.
betegség, kimerülés, öregség stb. következtében legyengült, a fizikai terhelést nem jól bíró 〈szerv v. szervezet〉 v. ilyen szervezettel rendelkező, beteg(es), erejét vesztett 〈ember v. állat〉, ill. ilyen emberre jellemző 〈állapot〉
bágyadtt ’s ertlen terméſzetek [ti. az öregembereké], nem gyzheti-meg tbbé a’ rajta eſett ſérelmeket
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Kik próbálták tudják, a’ jó ſajt mit érjen, Ertlen gyomrokon melly ſokat ſegéljen
(1789 Mátyus István)
[a betegség következtében] az állat naponként erőtlenebb lesz
(1846 Mihálka Antal ford.Wagenfeld)
Jóska erőtlenül tápászkodott fel a földről
(1940 Tabi László)
magunkban jókat mosolyogva mérhetjük végig a strandról erőtlenül, szénné aszalódva hazatérőket
(2001 Magyar Hírlap)
1c.
(fejlettségben elmaradt,) nem elég erős 〈növény(i rész)
minthogy a vénség miatt [a fa] erőtelen, Azokkal [ti. a virágaival] sokáig bírni elégtelen
(1790 Csokonai Vitéz Mihály)
[tavasszal a pincében a burgonya] rügyéből nyulánk, erőtlen és törékeny szálak lesznek
(1896 PallasLex.)
erőtlen viráginda
(1912 Szini Gyula)
[a szőlőtőkék] elöregedettek, erőtlenek
(1996 Természet Világa ford.)
2.
a szükségesnél v. az elvártnál kisebb fizikai erővel végrehajtott 〈cselekvés, megnyilvánulás〉
[a nyavalyatöréses juh] bádjadton, vagy igen erötlenül jár
(1774 Tapasztalásból merített oktatás ford.)
Halkan, erőtlenül beszélt
(1889 Fővárosi Lapok)
[a lepke] erőtlen repüléssel a harmatosodó pázsit felett hintáltatta magát
(1929 Krúdy Gyula)
a férfi kijött a hallba, bemutatkozott. Dr.doktor Antall József. Puha, sőt erőtlen kézfogása volt
(1999 Magyar Hírlap)
3.
(az elvártnál, a normálisnál) kis(ebb) fizikai hatás kifejtésére képes v. kis teljesítményű 〈tárgy, eszköz〉
Ez ellened mind tsak erőtelen pais
(1796 e. Dayka Gábor)
[Mózes vesszeje] erőtlen fegyver, de elhajtva kigyóvá lesz, melly megmarhat halálosan
(1844 Pesti Hírlap)
erőtlen motorú [...] rím-monoplánocskák
(1910 Tóth Árpád)
[a számítógép adatai] arra utalnak, hogy nem erőtlen rendszerrel van dolgunk
(1999 Byte Magazin ford.)
befagyott hűtővíz, megdermedt olaj, erőtlen akkumulátor [ti. téli autózáskor]
(2001 Magyar Hírlap)
4.
nem elég szilárd v. masszív, a károsító hatásoknak nem eléggé ellenálló 〈tárgy, építmény stb.〉
[Konstantinápoly] ertelen k-falakkal vagyon környl véve
(1788 Decsy Sámuel)
ha meglúgozzák [a fonalat], szélyelfoszlik és erőtelen lesz
(1846 Kiss Bálint)
hátha erőtlen lesz a gát, hátha egy helyen átszakítja azt az áradat[?]
(1886 Jókai Mór)
[Rozgonyi József művében] megmutatta, hogy Kant rendszere csupán erőtlen alkotmány
(1906 Magyar írók élete)
[a várrom] egyre erőtlenebbül dacol az idő vasfogával
(1999 Természet Világa)
4a. (kissé rég)
nem eléggé szilárd, bizonytalan, ingatag alapokon nyugvó 〈dolog〉
[ha egy asszony kezességet] válalna-is, eleibe-állhat, és erőtelenné teheti azt az  Férje
(1782 e. Cserey Farkas¹)
A jelen országgyülésnek minden, általunk nem szentesitett határozatait és rendeleteit törvénytelenek- s erőtleneknek nyilatkoztatjuk
(1848 Az 1848–49-iki magyar szabadságharc története)
valamely nemesi jószág erőtlen (kétséges) jogu birtokosa
(1897 PallasLex.)
[a fejedelem] remélte, hogy az erőtelen szatmári béke helyett majdan Orosz-, Franczia- és Törökország, valamint szövetségeseik biztosítják Magyarország függetlenségét
(1910 Márki Sándor)
5.
csekély lelkierővel, akaraterővel, határozottsággal bíró 〈személy〉, ill. 〈vkinek〉 az az (érzelmi) állapota〉, amelyben csekély a lelkiereje, akaratereje, határozottsága
[szívem] erötlenné tétetik az untató kivánságának tovább való ellen-tartására
(1772 Mészáros Ignác ford.)
A gyönge, erőtlen lelkű nő hagyott mindent tenni magával
(1860 Jókai Mór)
értünk könyörögni erőtlen valál
(1924 Nyírő József)
[A megözvegyült Kárász Nelli] utolsó problémája: megküzdeni a benne maradt nihillel, a lelki kiégettséggel, erőtlen állapotával. Végül visszaköltözik belé a segítőkészség, a humánum
(2000 Magyar Hírlap)
5a.
határozatlan, nem (eléggé) nyomatékos v. erélyes 〈ígéret, rendelkezés stb.〉
erőtlen szándék ’s meddő gondolat
(1836 Társalkodó)
A püspökök tekintélye megrendült, óhajtásuk, parancsuk erőtlen és hatástalan
(1895 Pesti Hírlap márc. 7.)
azt akarjuk-e, hogy ezek az igéretek teljesen erőtlenek legyenek, vagy pedig azt, hogy legyen foganatjuk?
(1910 Rábold Gusztáv ford.Calvin)
erőtlen elvi nyilatkozat
(1992 Urbán Aladár)
a jelenleg hatályos rendeleti szabályozás [...] erőtlen, nem is igazán egységes
(2001 Országgyűlési Napló)
6. (ritk)
olyan 〈időszak〉, amelynek során vmely tevékenységet kis hatásfokkal, komolyabb eredmények nélkül végeznek
a’ régiség szünetlenül háborgó idejében szükségesebbek voltak az erőteljes, a’ nagy férfiak [...]; mig állandóbb, békésebb, erőtelenebb időnkben a’ tér is megszorult, mellyen a’ lángész hathat
(1842 Pesti Hírlap)
Erőtlen évet tudhat háta mögött a Magyarországon is érdekelt RTLRadio Télévision Luxembourg ’Luxemburgi Rádió és Televízió’ csoport. A luxemburgi székhelyű médiakonszern [...] 2,499 milliárd eurós veszteséget halmozott fel tavaly
(2002 Magyar Hírlap)
7.
olyan 〈személy v. közösség, szervezet stb.〉, aki v. amely nem rendelkezik elég hatalommal v. a feladata ellátásához, hivatása betöltéséhez, céljai megvalósításához megfelelő képességekkel, ezért nem sikeres, nem hatékony, ill. hatalmi v. hivatásbeli képességeket nem tükröző, erélytelenségről, határozatlanságról tanúskodó 〈megnyilvánulás, intézkedés〉
A’ Válaſztott Király ertlen magábann, Marſchalokra oſztván hadait hazábann
(1772 Orczy Lőrinc)
erőtelen hatalma egy félénk Királynak
(1820 Vörösmarty Mihály)
[az idegen papok] országlati maximává tétették le vele [ti. I. Istvánnal] azt a politikai lehetetlenséget, hogy egynyelvü ország erőtlen ország
(1877 Kossuth Lajos)
mindegyik [nyelvrokonunk] alacsony műveltségű, erőtlen, másodrendű nép
(1938 Korunk Szava)
a tudománnyal kapcsolatos civil szervezetek [...] még meglehetősen erőtlenek
(1997 Tények könyve)
[elégedetlenek a] diplomata meglehetősen erőtlen teljesítményével
(1999 Népszabadság jún. 15.)
[nem akarják, hogy] az ország dolgai tétova, erőtlen kezekbe kerüljenek
(2002 Magyar Hírlap)
gazdaságilag erőtlen családok
(2004 Országgyűlési Napló)
7a.
kis v. vmihez nem megfelelő mértékű fegyveres, katonai erőt képviselő 〈hadsereg, csapat〉, ill. katonailag, hadászatilag nem kellő mértékben erődített v. védett 〈hely〉
a’ Frantziák nagy, és jól épitett hajójoknak ’s nem erötlen kéſzületeknek vagyonságában bizakodván, védelmezésre állottak
(1772 Mészáros Ignác ford.)
az Ellenségnek erötlen helyei
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
Ne védelmezzétek amaz Erőtlen várat
(1855 Vasárnapi Újság)
a magyar sereg ezt [ti. Jellasics betörését] meggátolni erőtlen lévén, visszavonulni kénytelen
(1941 Bánlaky József)
[a kambodzsai herceg] – lévén maga katonailag erőtlen – ezekkel [ti. a vörös khmerekkel] alakított koalíciós ellenkormányt
(1990 Népszava aug. 11.)
7b.
nem megfelelően, komolyabb eredmények nélkül, kis hatásfokkal, intenzitással működő, teljesítő 〈tevékenység, rendszer, irányzat stb.〉
erőtlen, fejletlen, kezdős csecsemő iparunkkal veszélyes, józantalan merénylet volna gyámoltalan versenyre kelnünk azon népekkel, mik bennünket annyira megelőztek
(1846 Hetilap)
[az öreg Mommsen szerint] a liberalizmus erőtlen immár
(1903 Ady Endre)
A búza sem fogy. Erőtlen a piac, mindenhol elegendő termett
(2002 Magyar Hírlap)
8.
alacsony fokú, kismértékű, csekély intenzitású
[a város] még igen gyenge ’s ertlen ſzabadsággal bír
(1789 Péczeli József ford.Voltaire)
A’ sajtónak e’ részbeni [ti. a közvéleményre gyakorolt] hatása tehát valóban igen erőtlen
(1843 Pesti Hírlap)
Finn-, Lett- és Esztországban a háború után szinte ideális földreformot hajtottak végre, mégis a népszaporodás ezekben az országokban sokkal erőtlenebb, mint Magyarországon
(1937 Adorján János)
A vártnál erőtlenebb az amerikai [gazdasági] fellendülés
(2002 Magyar Hírlap)
8a.
kis erővel megnyilvánuló, nem elég erőteljes 〈történés, (természeti) folyamat, jelenség stb.〉
Gyenge, vagy Erötlen Fényesſégü [kövek és ércek]
(1782 Benkő Ferenc ford.Werner)
a tüzokádó hegyek is hová tovább mind inkább erőtlenebbekké válnak, kitöréseik mindig gyengült erélylyel történvén
(1847 Hetilap)
a felhős ég ragyog, a fagy erőtlen
(1915 Nyugat)
a kellemes színvilágba ne kerüljenek harsány, vagy éppenséggel nagyon is erőtlen árnyalatok
(2002 Lakáskultúra)
8b.
csekély mértékben jelentkező 〈élettani v. lelki folyamat〉
Az erös ér ſzkés jobbára jót jelent, [...] de az ertlen gyakorta ſzomorú hirt hozz [!]
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
[Apafi Mihály] elkezde azon nemébe jutni a nimfomániának, midőn az élvezni erőtlen vágy kínzó óhajtással kíséri a női kellemeket
(1853 Jókai Mór)
[félt, hogy] csak magában bízhatik, csekély és erőtlen érzéseiben
(1910 Tóth Wanda)
elcsukló, erőtlen, bűnös és aljas zokogást
(2010 Vallasek Júlia ford.Manea)
8c. (Fotó)
nem eléggé éles v. kontúros 〈fénykép〉
Ha a kép így [ti. miután hideg vízbe tettük] még erőtlen, néhány másodpercre visszahelyezzük az előhívóba
(1930 Budapesti Hírlap jún. 15.)
A színes képek mind kivitelezésükben, mind színeikben – nem a legjobban sikerültek, erőtlenek és fakók
(1963 Ethnographia)
[napellenző nélkül] a negatív erőtlen szürke lesz, különösen, ha a fény közvetlenül az objektívet éri
(1968 Népszabadság márc. 23.)
A lapos, erőtlen, sárga színárnyalatú kép az alulexponáltság jele
(1999 Népszabadság jún. 24.)
9.
olyan 〈élelmiszer, anyag stb.〉, amelynek jellegzetes élettani v. vegyi hatása (az elvártnál v. a szokásosnál) kis(ebb) hatóanyag-tartalma miatt csekély
a’ ſepr leg ertlenebb éleſzt lévén, az enyves, vaſtag réſzekbl álló köz-kenyeret nem elégséges fel-klteni
(1787 Mátyus István)
vizes, erőtlen, petyhüsztő takarmány
(1854 Gazdasági Lapok)
az illatos kávét erőtlen löttyként toltam el
(1962 Németh László²)
Ez a halványabb [bor]változat felejthetőbb is: erőtlen savak, lankadt édességérzet
(2002 Magyar Hírlap)
10.
nem (eléggé) hatásos v. eredményes, nem meggyőző 〈megnyilvánulás, érv〉, ill. csekély értékű, nem (eléggé) nagy hatású 〈alkotás, tevékenység stb.〉
Imhol, Aſzszonyom, ezek az okok hoztanak elödben, mellyek [...] mindazonáltal erötlenek lettenek volna ſzámkivettetéſemböl [visszahozni]
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
a versalkat hanyag és erőtlen
(1869 Abafi Lajos)
A káromkodás teljesen erőtlen és hatástalan, ha társalgási közhelyekből áll
(1936 Bálint György)
Az immár ötlemezes Oasis előző – kissé erőtlen – albuma
(2000 Magyar Hírlap)
A Korán egyistenhite csupán egyetlen pontban válik erőtlennebbé [!]: bár Isten ég és föld Teremtője, előzőleg már létező anyagra talál: a föld és az ég „összefüggő tömeg” volt (21:30)
(2008 Mártonffy Marcell ford.Ohlig)
II. főnév 4B2 (kül. hat ne-vel, tbsz-ban)
1.
kis erejű, ill. leromlott fizikai állapotú, legyengült személy
az erötleneket eróſitennk [!] kellene
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Bíró uramnak gondja legyen reá, hogy az erőtlenek kapjanak [a borból]
(1856 Jókai Mór)
A renyhékre, erőtlenekre, gyávákra rossz idők következnek most Magyarországban
(1922 Krúdy Gyula)
A vadászathoz, gyűjtögetéshez, az ellenséges természet pusztító erői elleni védekezéshez [...] az öregek, ráncosak, csúnyák és erőtlenek józan esze, tapasztalata, tanácsa is kellett
(2002 Magyar Hírlap)
2.
érvényesülésében, lehetőségeiben korlátozott, hatalommal, ill. kellő lelkierővel, akaraterővel, határozottsággal nem rendelkező személy
az ertelenektl, er-ſzakkal kltſnztt áll-ortza
(1772 Bessenyei György¹)
Előtted a küzdés, előtted a pálya, Az erőtlen csügged, az erős megállja
(1851 Arany János)
A szegényeknek hirdette az ígét, Isten országát Jézus, a szegény, a kicsinyeknek, az erőtleneknek, kiket nyomorgat önző, durva kény
(1937 Erdélyi József)
[a kommunista diktatúrában] mi bárhol is éltünk, az erőtlenek erejével kellett fellépnünk
(2000 Magyar Hírlap)
III. határozószó 0 (rég v. irod)
1.
a kellő fizikai v. lelkierő hiányában, ill. rossz fizikai állapotban, le- v. meggyengülve
Anya nyelvünknek elö-mozditásába, ha erötelen-is igyekeztem
(1776 Bessenyei György¹)
nintsen tsak egygy-is közlök [ti. az oktalan állatok között], a’ melyly olyly ertlen, és mindenre képeſt olyly igye-fogyottúl ſzakadna a’ világra, mint az Ember
(1788 Illei János ford.Oxenstierna)
Ott fekszik erőtelen és hidegen
(1847 Tompa Mihály)
Apró, gyenge lábod erőtlen imbolygott
(1899 Jánosi Gusztáv ford.Tasso)
tollatlan szárnyuk [ti. a dróton ülő madaraké] verdes, vagy éppen erőtlen fityeg oldalukon
(1980 Györe Imre)
2.
erejében, intenzitásában megfogyatkozva, ill. szilárdságából, tartásából veszítve
Engem a nagy vénség tart egyedül búra, Nyúlik erőtlen, mint nyilak ázott húrja
(1863 Arany János)
erőtlen tűzött még a nap
(1911 Gellért Oszkár)
Erőtlen omlik fénytelen szemére A kóccá szürkült hajdani sörény
(1928 Sík Sándor)
Vad erejétől elzárva dermed a kék dinamó, hajtószíj lankad, erőtlen hallgat a transzmisszió
(1956 Nagy László²)
Sz: erőtlenkedik, erőtlenség, erőtlenül
Vö. CzF. erőtelen, ~, erőtlenül²; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. erő; ÉKsz.; SzT. erőtelen, ~, erőtlenül

Beállítások