érzéktelen (I. 14B II. 0) l. érzéketlen

érzéketlen mn és hsz  érzéktelen (rég)

I. mn 14B

1. (vmely) érzékszervre ható ingert nem érzékelő, észlelő 〈személy, érzékszerv stb.〉, ill. annak ilyen érzékelésre alkalmatlan 〈állapota, időszaka〉’ ❖ nem akarom, hogy [Orontes,] érzéketlenné tévén mélly álma, kinnyai ſzenvedéſétöl ment légyen: azt akarom, hogy érezze halálát mellyel hitetlenſégéért fogom büntetni (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0809, 189) | [a műtét után] 31’ perczig tartó érzéketlen álomból a fiu rögtön fölébredvén szokatlan környezetétől kissé visszaijedve párnájába huzódott, de a vele történtekről mitsem sejdített (1847 Hetilap CD61) | A cocain szintelen s szagtalan jegeczes anyag, mely vizben nem olvad el, de aetherben föloldható s akkor erős, keserü alkali ize van. Ha nyelvünkkel érintjük meg, a nyelvnek az a része több perczig érzéketlen marad (1882 Vasárnapi Újság C7396, 363) | [a marsall] felfedezi mellén az érzéktelen márványos foltot, a döghalál első jelét (1937 Egri Viktor CD10) | [a fül] a mélyebb hangokra érzéketlenebb lévén, nem veszi észre a tulajdonképpeni alaphanggal szemben fennálló hangosságkülönbözetet (1944 Természettudományi Közlöny C7969, 303) | Ma is egész nap valami ködben, érzéketlen kábulatban feküdtem az ágyon (2008 Szilánkokra hullva 3333001, 7).

2. (vmely) jelet nem v. kevésbé, gyengén érzékelő 〈eszköz, műszer〉’ ❖ Ezen regulára ugyan szükség nintsen, ha ketts tsj baróméterekkel mérünk; de az illyenek a’ gombosoknál érzéketlenebbek szoktak lenni (1827 Tudományos Gyűjtemény C5606, 68) | az iránytű annál érzéketlenebb a Föld behatása irányában, mentől nagyobb vas vagy mágneses aczéltömegek vannak közelében (1876 Heller Ágost C7900, 147) | [a] mikroszeizmikus nyugtalanságot [...] az állatok nem érzik, csak a náluk érzéketlenebbnek mondott földrengésjelző készülékek (1935 Pesti Hírlap szept. 21. C5683, 6) | a fémes kapcsolatú módszert alkalmazzuk, mert ezzel érhető el, hogy a műszer csak a kiválasztott vezetéket jelezze, a többire azonban érzéketlen legyen (1965 Élet és Tudomány C4916, 221) | az űrtávcső 120 nm alatt érzéketlen az ultraibolyában (1996 Természet Világa CD50).

3. (élettelen,) ingerek érzékelésére, észlelésére nem képes 〈tárgy(i), dolog(i), es. növény(i világ)〉’ ❖ [meséknél] nagy vígyázáſsal ’s okoſsággal kell élni, kivált az érzéketlen testekre nézve: mert nagy erſzakot kell magunkon tennünk, hogy azt képzelheſsük, miképpen beſzéllenek eggyütt a’ fvek eggymáſsal (1791 Mindenes Gyűjtemény C0370, 354) | ollyan valóságé a’ szék mint te vagy? nem olyan – miért? mert én érző valóság vagyok, a’ szék pedig érzéketlen (1844 Kiss Bálint 8244002, 25) | Van hát jogcíme a tudománynak foglalkozni a népköltészettel [...], annál inkább, mert nem külső, hanem benső, nem a holt vagy érzéketlen természet nyilvánulása, hanem az élő szellem fokozott munkásságának eredménye (1861 Arany János C6505, 383) | Többen különös óvatosság nélkül közeledtek a pihenő s ilyenkor érzéketlen szikladarabhoz hasonló orrszarvúakhoz (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Ha kikapcsolják [a televíziót], rögtön kiderül róla, hogy közönséges gép. Érzéketlen, hideg tárgy (2000 Szabad Föld márc. 14. C8386, [1]).

4. ’lelkileg durva, érzések nélküli, részvétre képtelen 〈személy〉 v. 〈vkinek〉 ilyen 〈természete〉, ill. ilyen személyre, természetre valló 〈arc, megnyilatkozás stb.〉’ ❖ el nem vakithatott holdoláſok [ti. az udvarlók hódolata]. Tſak egy tanáltatott közöttek, a’ ki az ártatlanſágnak eſztendeiben lévén még, ’s tiſzta ſzivü, tapaſztaltatta velem hogy nem vagyok érzéketlen (1775 Báróczi Sándor ford.–Marmontel 7031004, 73) | [a szülők] az ő Gyermekeik bóldogítása szeretetében hidegek és érzéketlen természetűek (1834 Száz magyar falu CD36) | ugy teszesz, mintha nem is volna már több leány a világon. Ez érzéketlen felelet felboszantja az ifju embert (1885 Fővárosi Lapok C8101, 230) | Fakó aranykereteikből francia városi urak és hollandi polgármesterek bámultak alá a ritkaságok e csodálatos tömegére, szakasztott olyan közömbös, érzéketlen arccal, unott és hideg tekintettel, mint életükben tették volna (1911 Harsányi Kálmán ford.–Balzac 9225003, 24) | a magzat az anya szerves része, s nem tekinthető – bármily érzéketlenül hangzik is – önálló jogalanynak (1998 Magyar Hírlap CD09).

5. ’vmi iránt érdeklődést v. fogékonyságot nem mutató, közönyös 〈személy〉’ ❖ az emberek a csendes működés áldásai és az elméleti szellemfoglalkodások iránt érzéketlenek (1857 Vasárnapi Újság CD56) | A mult művészi hagyományai iránt érzéketlen kőmívesek a több százados festményeket ép oly közönyösen verték le, mint a puszta vakolatréteget (1909 Malonyay Dezső CD07) | Ne haladjon el érzéketlenül hajnövesztő csodabalzsamunk mellett (1935 Budapesti Hírlap dec. 11. C4723, 7) | Miért rosszak az ekkor fordított versek? Azért, mert a formára érzéketlen alkalmi fordítók nem verset, hanem elsősorban imádságot láttak bennük (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

6. ’Vmely hatásnak ellenálló, attól nem sérülő.’

6a. ’vmely külső hatással szemben ellenállóképes, arra nem reagáló 〈élőlény, szerv stb.〉’ ❖ Az érzőinak alkotmányát pedig ugy kell kormányozni, hogy a’ felvett méreg iránt érzéketlen legyen (1817 Tudományos Gyűjtemény C5491, 52) | Farkóró növény-szappan, a bőrt a zord levegő s nap ellen érzéketlenné s simává teszi (1886 Pesti Hírlap júl. 4. C5634, 13) | Minthogy [az erszényes nyest] a hőváltozásokkal szemben érzéketlen, s minthogy mindent megeszik, amit elébe raknak, fogságban tartása nem okoz különösebb nehézséget (1929 Az állatok világa ford. CD46) | a bacilusok hamar érzéketlenek lesznek a gyógyszerekkel szemben (1954 Élet és Tudomány C4905, 1002) | A megelőzésben a hosszú távú immunterápiának van jelentősége. Ilyenkor a szervezetet érzéketlenné teszik az anafilaxiát okozó anyagra (2004 Szabad Föld aug. 20. C8390, 14).

6b. ’vmely külső hatástól, változástól nem károsodó v. arra nem érzékeny 〈anyag, tárgy stb.〉’ ❖ A cognac kezelésénél a pinczére nem nagyon kényes, a pincze hő ingadozása iránt érzéketlen (1895 Nemzet dec. 8. C0394, [7]) | [a] máz gyorsan szárad, még évek mulva sem veszti el színét és gáz, eső és rossz idő ellen érzéketlen; hasonlithatatlanul olcsóbb, mint az olajfesték (1907 Budapesti Hírlap ápr. 7. C4695, 49) | [Az ún. Drum-akkumulátor] erős kisütőáramokkal, hosszú töltési szünetekkel szemben érzéketlen (1933 TolnaiÚjLex. C5736, 20) | [A lámpa] mechanikai hatások ellen jól védő fémházba van beépítve; lökések, rázás iránt érzéketlen (1976 Népszabadság febr. 3. C7826, 10) | Pakson immár harmadik éve zajlik az atomerőmű komplett informatikai rendszerének korszerűsítése. A több mint tízmilliárd forintos beruházás egyik részelemeként már novemberre dátumváltásra érzéketlenné vált a rendszer (2000 Magyar Hírlap CD09).

7. (ritk) ’nem érzékelhető 〈jelenség, érzés〉’ ❖ Az asszonyt végig-végig bizseregte a sok, szinte érzéketlenül gyönge csók (1911 Móricz Zsigmond 9462001, 107) | A testi vágy, mely hónapok óta érzéketlen volt benne, most megmozdult a jámbor olvasmányok ingere folytán (1921 Kosztolányi Dezső ford.–Huysmans 9359133, 93).

II. hsz 0 (rég, vál)

1. ’fizikai ingert nem érzékelve’ ❖ [az elrabolt Europénak] Érzéketlen terűlének Eltörődött tagjai (1795 Csokonai Vitéz Mihály C1328, 220) | „Tihamér” rebeg az ifjabb, reszketve meg-megáll, végre érzéktelen’ karja közé dűl [kedvesének] (1824 Kisfaludy Károly C2678, 108) | a fagyos karok tehetetlenül és érzéketlen csüngtek le (1872 Fővárosi Lapok C8088, [1115]).

2. ’hidegen, érzés(ek) nélkül, ill. érzésekre képtelenül’ ❖ Hát én nemesb czélokra teremtetett Allatja a’ bölcs, ’s szent Jupiternek Érzéktelen nézzem körl’tten Mint ragyog? és javait hogy önti [az isten]? Áldom Teremtöm! (1816 Gömbös Antal C1901, 181) | [A tévelygő ember] utjában nyiló virágit érzéketlen tapossa le, ’s káprázó szeme ollyakat keres, mellyeknek csak tövisei marczangolják a’ megtévedett kezeit (1831 Wesselényi Miklós C4549, XVII) | Természet! így becsűlöd Remekmüved remekmüvét? Érzéktelen lerombolod Szentségedet, S kórót nevelsz fölötte? (1835 Bajza József ford.–Goethe CD01) | Eszmém, álmom éjjel Silviához szárnyal; Szolgáim ők, kiket repűlve küldök; Bár uratok járna oly röpke szárnynyal, S nyughatna ott, hol érzéketlen ültök (1865 Arany László ford.–Shakespeare CD11).

Vö. CzF. ~, érzéketlenül, érzéktelen; ÉrtSz. ~, érzéktelen; TESz. érez; ÉKsz.; ÚMTsz.

érzéktelen lásd érzéketlen
érzéketlen melléknév és határozószó
érzéktelen I. 14B II. 0 (rég)
I. melléknév 14B
1.
(vmely) érzékszervre ható ingert nem érzékelő, észlelő 〈személy, érzékszerv stb.〉, ill. annak ilyen érzékelésre alkalmatlan 〈állapota, időszaka〉
nem akarom, hogy [Orontes,] érzéketlenné tévén mélly álma, kinnyai ſzenvedéſétöl ment légyen: azt akarom, hogy érezze halálát mellyel hitetlenſégéért fogom büntetni
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
[a műtét után] 31’ perczig tartó érzéketlen álomból a fiu rögtön fölébredvén szokatlan környezetétől kissé visszaijedve párnájába huzódott, de a vele történtekről mitsem sejdített
(1847 Hetilap)
A cocain szintelen s szagtalan jegeczes anyag, mely vizben nem olvad el, de aetherben föloldható s akkor erős, keserü alkali ize van. Ha nyelvünkkel érintjük meg, a nyelvnek az a része több perczig érzéketlen marad
(1882 Vasárnapi Újság)
[a marsall] felfedezi mellén az érzéktelen márványos foltot, a döghalál első jelét
(1937 Egri Viktor)
[a fül] a mélyebb hangokra érzéketlenebb lévén, nem veszi észre a tulajdonképpeni alaphanggal szemben fennálló hangosságkülönbözetet
(1944 Természettudományi Közlöny)
Ma is egész nap valami ködben, érzéketlen kábulatban feküdtem az ágyon
(2008 Szilánkokra hullva)
2.
(vmely) jelet nem v. kevésbé, gyengén érzékelő 〈eszköz, műszer〉
Ezen regulára ugyan szükség nintsen, ha ketts tsj baróméterekkel mérünk; de az illyenek a’ gombosoknál érzéketlenebbek szoktak lenni
(1827 Tudományos Gyűjtemény)
az iránytű annál érzéketlenebb a Föld behatása irányában, mentől nagyobb vas vagy mágneses aczéltömegek vannak közelében
(1876 Heller Ágost)
[a] mikroszeizmikus nyugtalanságot [...] az állatok nem érzik, csak a náluk érzéketlenebbnek mondott földrengésjelző készülékek
(1935 Pesti Hírlap szept. 21.)
a fémes kapcsolatú módszert alkalmazzuk, mert ezzel érhető el, hogy a műszer csak a kiválasztott vezetéket jelezze, a többire azonban érzéketlen legyen
(1965 Élet és Tudomány)
az űrtávcső 120 nmnanométer alatt érzéketlen az ultraibolyában
(1996 Természet Világa)
3.
(élettelen,) ingerek érzékelésére, észlelésére nem képes 〈tárgy(i), dolog(i), es. növény(i világ)
[meséknél] nagy vígyázáſsal ’s okoſsággal kell élni, kivált az érzéketlen testekre nézve: mert nagy erſzakot kell magunkon tennünk, hogy azt képzelheſsük, miképpen beſzéllenek eggyütt a’ fvek eggymáſsal
(1791 Mindenes Gyűjtemény)
ollyan valóságé a’ szék mint te vagy? nem olyan – miért? mert én érző valóság vagyok, a’ szék pedig érzéketlen
(1844 Kiss Bálint)
Van hát jogcíme a tudománynak foglalkozni a népköltészettel [...], annál inkább, mert nem külső, hanem benső, nem a holt vagy érzéketlen természet nyilvánulása, hanem az élő szellem fokozott munkásságának eredménye
(1861 Arany János)
Többen különös óvatosság nélkül közeledtek a pihenő s ilyenkor érzéketlen szikladarabhoz hasonló orrszarvúakhoz
(1929 Az állatok világa ford.)
Ha kikapcsolják [a televíziót], rögtön kiderül róla, hogy közönséges gép. Érzéketlen, hideg tárgy
(2000 Szabad Föld márc. 14.)
4.
lelkileg durva, érzések nélküli, részvétre képtelen 〈személy〉 v. 〈vkinek〉 ilyen 〈természete〉, ill. ilyen személyre, természetre valló 〈arc, megnyilatkozás stb.〉
el nem vakithatott holdoláſok [ti. az udvarlók hódolata]. Tſak egy tanáltatott közöttek, a’ ki az ártatlanſágnak eſztendeiben lévén még, ’s tiſzta ſzivü, tapaſztaltatta velem hogy nem vagyok érzéketlen
(1775 Báróczi Sándor ford.Marmontel)
[a szülők] az ő Gyermekeik bóldogítása szeretetében hidegek és érzéketlen természetűek
(1834 Száz magyar falu)
ugy teszesz, mintha nem is volna már több leány a világon. Ez érzéketlen felelet felboszantja az ifju embert
(1885 Fővárosi Lapok)
Fakó aranykereteikből francia városi urak és hollandi polgármesterek bámultak alá a ritkaságok e csodálatos tömegére, szakasztott olyan közömbös, érzéketlen arccal, unott és hideg tekintettel, mint életükben tették volna
(1911 Harsányi Kálmán ford.Balzac)
a magzat az anya szerves része, s nem tekinthető – bármily érzéketlenül hangzik is – önálló jogalanynak
(1998 Magyar Hírlap)
5.
vmi iránt érdeklődést v. fogékonyságot nem mutató, közönyös 〈személy〉
az emberek a csendes működés áldásai és az elméleti szellemfoglalkodások iránt érzéketlenek
(1857 Vasárnapi Újság)
A mult művészi hagyományai iránt érzéketlen kőmívesek a több százados festményeket ép oly közönyösen verték le, mint a puszta vakolatréteget
(1909 Malonyay Dezső)
Ne haladjon el érzéketlenül hajnövesztő csodabalzsamunk mellett
(1935 Budapesti Hírlap dec. 11.)
Miért rosszak az ekkor fordított versek? Azért, mert a formára érzéketlen alkalmi fordítók nem verset, hanem elsősorban imádságot láttak bennük
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
6.
Vmely hatásnak ellenálló, attól nem sérülő.
6a.
vmely külső hatással szemben ellenállóképes, arra nem reagáló 〈élőlény, szerv stb.〉
Az érzőinak alkotmányát pedig ugy kell kormányozni, hogy a’ felvett méreg iránt érzéketlen legyen
(1817 Tudományos Gyűjtemény)
Farkóró növény-szappan, a bőrt a zord levegő s nap ellen érzéketlenné s simává teszi
(1886 Pesti Hírlap júl. 4.)
Minthogy [az erszényes nyest] a hőváltozásokkal szemben érzéketlen, s minthogy mindent megeszik, amit elébe raknak, fogságban tartása nem okoz különösebb nehézséget
(1929 Az állatok világa ford.)
a bacilusok hamar érzéketlenek lesznek a gyógyszerekkel szemben
(1954 Élet és Tudomány)
A megelőzésben a hosszú távú immunterápiának van jelentősége. Ilyenkor a szervezetet érzéketlenné teszik az anafilaxiát okozó anyagra
(2004 Szabad Föld aug. 20.)
6b.
vmely külső hatástól, változástól nem károsodó v. arra nem érzékeny 〈anyag, tárgy stb.〉
A cognac kezelésénél a pinczére nem nagyon kényes, a pincze hő ingadozása iránt érzéketlen
(1895 Nemzet dec. 8.)
[a] máz gyorsan szárad, még évek mulva sem veszti el színét és gáz, eső és rossz idő ellen érzéketlen; hasonlithatatlanul olcsóbb, mint az olajfesték
(1907 Budapesti Hírlap ápr. 7.)
[Az ún. Drum-akkumulátor] erős kisütőáramokkal, hosszú töltési szünetekkel szemben érzéketlen
(1933 TolnaiÚjLex.)
[A lámpa] mechanikai hatások ellen jól védő fémházba van beépítve; lökések, rázás iránt érzéketlen
(1976 Népszabadság febr. 3.)
Pakson immár harmadik éve zajlik az atomerőmű komplett informatikai rendszerének korszerűsítése. A több mint tízmilliárd forintos beruházás egyik részelemeként már novemberre dátumváltásra érzéketlenné vált a rendszer
(2000 Magyar Hírlap)
7. (ritk)
nem érzékelhető 〈jelenség, érzés〉
Az asszonyt végig-végig bizseregte a sok, szinte érzéketlenül gyönge csók
(1911 Móricz Zsigmond)
A testi vágy, mely hónapok óta érzéketlen volt benne, most megmozdult a jámbor olvasmányok ingere folytán
(1921 Kosztolányi Dezső ford.Huysmans)
II. határozószó 0 (rég, vál)
1.
fizikai ingert nem érzékelve
[az elrabolt Europénak] Érzéketlen terűlének Eltörődött tagjai
(1795 Csokonai Vitéz Mihály)
„Tihamér” rebeg az ifjabb, reszketve meg-megáll, végre érzéktelen’ karja közé dűl [kedvesének]
(1824 Kisfaludy Károly)
a fagyos karok tehetetlenül és érzéketlen csüngtek le
(1872 Fővárosi Lapok)
2.
hidegen, érzés(ek) nélkül, ill. érzésekre képtelenül
Hát én nemesb czélokra teremtetett Allatja a’ bölcs, ’s szent Jupiternek Érzéktelen nézzem körl’tten Mint ragyog? és javait hogy önti [az isten]? Áldom Teremtöm!
(1816 Gömbös Antal)
[A tévelygő ember] utjában nyiló virágit érzéketlen tapossa le, ’s káprázó szeme ollyakat keres, mellyeknek csak tövisei marczangolják a’ megtévedett kezeit
(1831 Wesselényi Miklós)
Természet! így becsűlöd Remekmüved remekmüvét? Érzéktelen lerombolod Szentségedet, S kórót nevelsz fölötte?
(1835 Bajza József ford.Goethe)
Eszmém, álmom éjjel Silviához szárnyal; Szolgáim ők, kiket repűlve küldök; Bár uratok járna oly röpke szárnynyal, S nyughatna ott, hol érzéketlen ültök
(1865 Arany László ford.Shakespeare)
Vö. CzF. ~, érzéketlenül, érzéktelen; ÉrtSz. ~, érzéktelen; TESz. érez; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások