amidőn von hsz 0 (kissé ritk, vál)

1. (ksz-ként) ’a vele kapcsolt, egyidejűséget v. előidejűséget kifejező (következményes) mellékmondatban meghatározott időpontban v. időszakban’ ❖ a’ juhot, nem lehet tovább a’ tenyéſzéſre venni; hanem tſak 7. vagy leg-fellyebb 8. eſztendeig, és a’ midön az az idö el-járt, azután a’ méſzár-ſzékre kell el-adni (1774 Tapasztalásból merétett oktatás 7462001, 42) | Amidőn a hadi izenetet megvittem, fájdalmasan sóhajtott (1812 Katona József ford.–Weber 8226007, 807) | megindult az emberi, a hazafiúi szív, amidőn Kossuth Lajost temették (1894 Löw Immánuel 8278003, 155) | Ábel, amidőn a hűség és szegénység zászlajával hazatért onnan, mintha koporsóba nézett volna vissza (1975 Sütő András 2042051, 81) | Amidőn beszolgáltatta a névtelen gyémántot, húsz font sterling különleges jutalmat kapott érte (1988 Lengyel Péter 9397005, 15).

1a. (ksz-ként) ’〈a főmondat időhatározójának pontosítására v. megszorítására〉’ ❖ S most, a midőn e szép honból kimégy, Hogy ismeretlen ország rabja légy: Most, a midőn elmégy örökre tán, S nem jösz, ha jösz, csak számos év után: Bucsútlanúl kell tőlök válni meg (1843 Vachott Sándor 8499029, 108) | Így ment ezer évig, pontosan 1029-től, amidőn Szent István kiadta a patenst, egész 1906. augusztus 8-ig, amikor a Központi Őrlőipar R. T. cégvezetőjének […] levelét beadta a postás (1968 Illyés Gyula 9274249, 57).

1b. (ksz-ként) ’〈vmely (időt jelentő) fn-re vonatk. jelzői mellékmondatban〉’ ❖ kerestem az alkalmatosságot, hogy véle szólhassak és amidőn beszélhettem véle, azt az órát nagyra becsültem (1779 Rettegi György 7282005, 404) | Azon bolondság, a’ midőn az állapottyát elfelejti az ember, nevetségessebb, mint ha a’ természetét erején fellyűl feszíti (1819 Katona József 8226024, 177) | voltak időkorszakok, a midőn az embereknek még nem volt meg a hét elemi színről való fogalmuk (1878 Egyetemes Filológiai Közlöny 8613001, 78) | itt van az idő, amidőn az öregeknek le kell pihenniök (1944 Remenyik Zsigmond 9561001, 44).

2. (ksz-ként) (rég) ’amely esetben’ ❖ Ami az öszvetársalkozókat illeti: ezeket öszveséggel vévén népnek, külön pedig, midőn a’ fejedelmi hatalomban részesűlnek, polgároknak, és a’ midőn magokat a’ státusnak törvénnyeihez tartyák, alvalóknak nevezzük (1794 Szentmarjay Ferenc ford.–Rousseau 7033009, 985) | [a művészi kifejezés történhet] akár térben, a midőn festészet, szobrászat, épitészet és mind az lesz, a mi terület […], akár időben, a midőn költészet, zenészet, és mind az ered, a mi következés (1839 Hunfalvy Pál 8192001, 73).

3. (ksz-ként) (rég) ’〈a főmondatban kifejezett összes esetre vonatk.:〉 valahányszor, akárhányszor’ ❖ Amidőn a szükség ugy hozza magával, Nálam teremjenek kendtek teljes számmal (1844 Petőfi Sándor 8366136, 213).

4. (ksz-ként) (rég) ’〈mellérendelő mondatok kötőszavaként, egyidejűség kif-ére:〉 ekkor’ ❖ [a vitéz támadói] egyikét a legnagyobb sebességgel úgy megcsapta, hogy azonnal halva fordult le a lóról, amidőn még többen ugráltak elé a bokorból, és egyenesen reárohantak (1812 Katona József ford. 8226006, 597) | két év alatt sikerült az uralkodó néger törzsök nyelvét szokásaival együtt megtanulnom, a midőn tökéletesen acclimatizálva egyszersmind egy viszontagságos utazásra határoztam el magamat (1857 Magyar László 8286001, 18) | A fürdésre legalkalmasabb idő a 2 és 5 óra közötti délután, a midőn a viz 5-6 fokkal melegebb, mint reggel vagy este felé (1885 Wohl Janka 8529001, 62).

4a. (ksz-ként) (rég) ’〈az előző mondat tartalmának kiegészítésére:〉 ami azzal jár(t), azt jelentette, hogy…’ ❖ Az elsö napbeli fogyatkozás Január. 31. nap. dél tájban leſzen, a’ midön a’ hóld fél árnyékának eggy réſze, e’ földnek eſzaki réſzeit fogja érdekelni [= érinteni] (1794 Decsy Sámuel 7442001, 4) | Hanem már ideje volt megfordulni, haza térni, a midőn az evezőket használni kellett (1848 Peregriny Elek 8360027, 140).

5. (ksz-ként) (rég) ’〈megengedő mondatok kötőszavaként:〉 pedig, bár²’ ❖ felséges királyné, hogy esmerhetnénk, amidőn soha sem láttuk? (1855 e. Magyar népmesegyűjtemény 8148004, 113) | Alig küldém el levelemet, rögtön jött reá a felelet, amidőn én többé arra nem is számoltam (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102007, 193).

6. (ksz-ként) (rég) ’〈okhatározói mellékmondat kötőszavaként:〉 mert, mivel’ ❖ A’ midön az ezüst a’ mai időben ritkább mint ennekelőte, az illyetén nagyobb nemű aranymívesi munkák most rítkábbak (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² 8315002, 30).

7. (ksz-ként) (rég) ’〈felt mellékmondat kötőszavaként:〉 ha’ ❖ János úr minden kötelességét teljesítni véli, amidőn neje kényelméről gondoskodik (1853 Jókai Mór 8209015, 97).

8. (ksz-ként) ’〈észlelést, érzékelést, gondolati tevékenységet kifejező igét tartalmazó főmondat mellékmondatában:〉 hogy éppen, amint éppen’ ❖ Nincs halandó, a virágok Templomát ki megtalálja; Nincs ki hallja, a midőn zsong Méhehangu orgonája (1846 Tompa Mihály 8484077, 46) | [Képzeletében Jaksát] látta az utcán, amidőn egy teherkocsi vágtatott rajta keresztül (1912 Réti Ödön CD10).

9. (ksz-ként) ’〈alanyi mellékmondat hogy kötőszava helyett〉’ ❖ nem ſok, a’ midön egy Koſra, 20. juhot közönségeen ſzámlálok (1774 Tapasztalásból merétett oktatás 7462001, 49) | [az eszményi vadászat] az, amidőn egy vagy két ember indul el egy vadonban, egyetlen, apró, görbe lábu kis tacskóval (1882 Vajda János 8503070, 57) | Nevezetes esemény volt, amidőn 10 éves koromban, a négy elemi elvégzése után, az intézeten kivül, a nagymezőutcai polgári iskolába beirattak (1927 Weltner Jakab 9787002, 21).

10. (rég) ’〈a főmondat elhagyásával, felkiáltásként〉’ ❖ Hát a’ midőn majd véled ’s Helmeczinkkel Virághoz együtt ballagunk karöltve, ’S a’ bölcs Öregtől új lelket veszünk! (1815 Berzsenyi Dániel 8054106, 123).

J: amikor.

Vö. CzF. midőn; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

amidőn vonatkozó névmási határozószó 0 (kissé ritk, vál)
1. (ksz-ként)
a vele kapcsolt, egyidejűséget v. előidejűséget kifejező (következményes) mellékmondatban meghatározott időpontban v. időszakban
a’ juhot, nem lehet tovább a’ tenyéſzéſre venni; hanem tſak 7. vagy leg-fellyebb 8. eſztendeig, és a’ midön az az idö el-járt, azután a’ méſzár-ſzékre kell el-adni
(1774 Tapasztalásból merétett oktatás)
Amidőn a hadi izenetet megvittem, fájdalmasan sóhajtott
(1812 Katona József ford.Weber)
megindult az emberi, a hazafiúi szív, amidőn Kossuth Lajost temették
(1894 Löw Immánuel)
Ábel, amidőn a hűség és szegénység zászlajával hazatért onnan, mintha koporsóba nézett volna vissza
(1975 Sütő András)
Amidőn beszolgáltatta a névtelen gyémántot, húsz font sterling különleges jutalmat kapott érte
(1988 Lengyel Péter)
1a. (ksz-ként)
〈a főmondat időhatározójának pontosítására v. megszorítására〉
S most, a midőn e szép honból kimégy, Hogy ismeretlen ország rabja légy: Most, a midőn elmégy örökre tán, S nem jösz, ha jösz, csak számos év után: Bucsútlanúl kell tőlök válni meg
(1843 Vachott Sándor)
Így ment ezer évig, pontosan 1029-től, amidőn Szent István kiadta a patenst, egész 1906. augusztus 8-ig, amikor a Központi Őrlőipar R. T.Részvénytársaság cégvezetőjének […] levelét beadta a postás
(1968 Illyés Gyula)
1b. (ksz-ként)
〈vmely (időt jelentő) fn-re vonatk. jelzői mellékmondatban〉
kerestem az alkalmatosságot, hogy véle szólhassak és amidőn beszélhettem véle, azt az órát nagyra becsültem
(1779 Rettegi György)
Azon bolondság, a’ midőn az állapottyát elfelejti az ember, nevetségessebb, mint ha a’ természetét erején fellyűl feszíti
(1819 Katona József)
voltak időkorszakok, a midőn az embereknek még nem volt meg a hét elemi színről való fogalmuk
(1878 Egyetemes Filológiai Közlöny)
itt van az idő, amidőn az öregeknek le kell pihenniök
(1944 Remenyik Zsigmond)
2. (ksz-ként) (rég)
amely esetben
Ami az öszvetársalkozókat illeti: ezeket öszveséggel vévén népnek, külön pedig, midőn a’ fejedelmi hatalomban részesűlnek, polgároknak, és a’ midőn magokat a’ státusnak törvénnyeihez tartyák, alvalóknak nevezzük
(1794 Szentmarjay Ferenc ford.Rousseau)
[a művészi kifejezés történhet] akár térben, a midőn festészet, szobrászat, épitészet és mind az lesz, a mi terület […], akár időben, a midőn költészet, zenészet, és mind az ered, a mi következés
(1839 Hunfalvy Pál)
3. (ksz-ként) (rég)
〈a főmondatban kifejezett összes esetre vonatk.:〉 valahányszor, akárhányszor
Amidőn a szükség ugy hozza magával, Nálam teremjenek kendtek teljes számmal
(1844 Petőfi Sándor)
4. (ksz-ként) (rég)
〈mellérendelő mondatok kötőszavaként, egyidejűség kif-ére:〉 ekkor
[a vitéz támadói] egyikét a legnagyobb sebességgel úgy megcsapta, hogy azonnal halva fordult le a lóról, amidőn még többen ugráltak elé a bokorból, és egyenesen reárohantak
(1812 Katona József ford.)
két év alatt sikerült az uralkodó néger törzsök nyelvét szokásaival együtt megtanulnom, a midőn tökéletesen acclimatizálva egyszersmind egy viszontagságos utazásra határoztam el magamat
(1857 Magyar László)
A fürdésre legalkalmasabb idő a 2 és 5 óra közötti délután, a midőn a viz 5-6 fokkal melegebb, mint reggel vagy este felé
(1885 Wohl Janka)
4a. (ksz-ként) (rég)
〈az előző mondat tartalmának kiegészítésére:〉 ami azzal jár(t), azt jelentette, hogy…
Az elsö napbeli fogyatkozás Január. 31. nap. dél tájban leſzen, a’ midön a’ hóld fél árnyékának eggy réſze, e’ földnek eſzaki réſzeit fogja érdekelni [= érinteni]
(1794 Decsy Sámuel)
Hanem már ideje volt megfordulni, haza térni, a midőn az evezőket használni kellett
(1848 Peregriny Elek)
5. (ksz-ként) (rég)
〈megengedő mondatok kötőszavaként:〉 pedig, bár²
felséges királyné, hogy esmerhetnénk, amidőn soha sem láttuk?
(1855 e. Magyar népmesegyűjtemény)
Alig küldém el levelemet, rögtön jött reá a felelet, amidőn én többé arra nem is számoltam
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
6. (ksz-ként) (rég)
〈okhatározói mellékmondat kötőszavaként:〉 mert, mivel
A’ midön az ezüst a’ mai időben ritkább mint ennekelőte, az illyetén nagyobb nemű aranymívesi munkák most rítkábbak
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
7. (ksz-ként) (rég)
〈felt mellékmondat kötőszavaként:〉 ha
János úr minden kötelességét teljesítni véli, amidőn neje kényelméről gondoskodik
(1853 Jókai Mór)
8. (ksz-ként)
〈észlelést, érzékelést, gondolati tevékenységet kifejező igét tartalmazó főmondat mellékmondatában:〉 hogy éppen, amint éppen
Nincs halandó, a virágok Templomát ki megtalálja; Nincs ki hallja, a midőn zsong Méhehangu orgonája
(1846 Tompa Mihály)
[Képzeletében Jaksát] látta az utcán, amidőn egy teherkocsi vágtatott rajta keresztül
(1912 Réti Ödön)
9. (ksz-ként)
〈alanyi mellékmondat hogy kötőszava helyett〉
nem ſok, a’ midön egy Koſra, 20. juhot közönségeen ſzámlálok
(1774 Tapasztalásból merétett oktatás)
[az eszményi vadászat] az, amidőn egy vagy két ember indul el egy vadonban, egyetlen, apró, görbe lábu kis tacskóval
(1882 Vajda János)
Nevezetes esemény volt, amidőn 10 éves koromban, a négy elemi elvégzése után, az intézeten kivül, a nagymezőutcai polgári iskolába beirattak
(1927 Weltner Jakab)
10. (rég)
〈a főmondat elhagyásával, felkiáltásként〉
Hát a’ midőn majd véled ’s Helmeczinkkel Virághoz együtt ballagunk karöltve, ’S a’ bölcs Öregtől új lelket veszünk!
(1815 Berzsenyi Dániel)
J: amikor
Vö. CzF. midőn; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások