berzenkedik tn ige 12b

1. (/nyj) ’〈állat, kül. madár〉(szőrét v. tollát felborzolva) dühösködik, mérgeskedik’ ❖ A’ sok bogárú kast forditsd fel, kotzogasd-meg az óldalát, mikor meg-zúdúl, a’ lépeken bell egy helybe marad, kevés ott a’ bogár, de ha a’ lép széleire le-száll berzenkedve, már ott elég a bogár [ti. a méh] (1782 Veszelszki Antal C4462, 45) | [a kalitkában] volt egy nagy fekete kakas, mely egyszerre berzenkedve állt fel, amint az idegenek közelébe léptek, s aggodalmas kotkodával ütött lármát, veres sisakos fejét rázva haragosan (1865 Jókai Mór CD18) | Berzenkedik, mutogatja fogát (1959 Jékely Zoltán ford.–Goethe 9278106, 52) | A hónom alatt madarak berzenkednek (1980 Dedinszky Erika 2054032, 431).

1a. ’〈haragtól, ellenérzéstől vmely állat egész testében v. testének vmely részében〉(meg)remeg, (meg)borzong, rendsz. úgy, hogy szőre, tolla stb. borzolódik, égnek áll’ ❖ Lúdak sárga libáikkal Sétálva járják a gazt S berzenkedő szárnyaikkal Űzik a lompos kuvaszt (1803 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | A kutya felmordul berzenkedve, s ide-oda kapkod a fejével (1883 Mikszáth Kálmán CD04) | Ge-Og farkasa látszólag minden külső ok nélkül berzenkedni kezdett. Ínyéről felhúzta ajkabőrét és borzolt nyakszőrrel állhatatosan a földet szimatolta (1937 Szentiványi Jenő 1145003, 121).

1b. ’〈(mérgeskedő, acsargó) állat tolla v. szőre〉 meredezik, égnek áll, felborzolódik’ ❖ nemcsak megkülönböztethettük a’ schakálokat a’ hyénáktól, hanem azt is kivehettük, mint berzenkednek hátszőreik (1838 Természet C0405, 156) | [a sündisznó] ezernyi tüskéi berzenkedve ragyognak a napvilágnál (1855 Jókai Mór C2258, 211) | A vén macska gyanakodva, ellenségesen néz vissza a kíváncsiakra, szemei pirosban fénylenek, mint a rubint és a berzenkedő bajusza szinte szikrákat hány (1906–1907 Mikszáth Kálmán C7035, 162) | [a kanári] sárga tollai berzenkednek (1928 Déry Tibor CD10).

1c. (kissé rég, ritk) ’〈madár hímje〉(borzolt tollazattal, leeresztett szárnyakkal) párzani készül v. párosodik’ ❖ Az egymással mérgesen vagdalkozó kakasok párzani kezdenek, ’s pulyka kakas módra szétterített farktollakkal berzenkednek (1829 Pák Dienes 8346011, 13) | Berzenkedik vagy kakaskodik […], párzás és verekedés közben a hím madár, midőn leeresztett szárnyakkal támad (1860 Bérczy Károly C1039, 25) | Néha nagy szenvedélyében már ekkor [ti. napnyugtakor] is berzenkedik [a siketfajd], sajátságos korgó hangokat hallat, mintha csak alig tudná megvárni a dürgés főidejét: a pitymalló hajnalt (1899 Chernel István CD34).

2. ’〈személy(ek csoportja)〉 ingerülten, haragosan v. támadóan lép fel, ill. méltatlankodik, ellenáll, ellenszegül vkinek, vminek v. dacol, szembeszegül vkivel, vmivel, tiltakozik vki, vmi ellen’ ❖ bojtorkodni: – … tzivakodni, berzenkedni (1784 Baróti Szabó Dávid C0815, 16) | egy ideig berzenkednek tollal ellene [ti. az író ellen], hitvány neveket raggatnak reá (1830 e. Katona József C2506, VI) | istenemre ugy berzenkedett, S … olyan kihivó Goromba szókkal élt (1864 Szász Károly² ford.–Shakespeare C3723, 10) | szikrázó szemekkel, berzenkedve folytatta beszédét (1893 Margitay Dezső C3031, 54) | [a mezei nemesek] bezárt szobában is csak suttogva mertek berzenkedni (1942 Tamási Áron 9701026, 265) | Nem a közhelyek nyelve ellen berzenkedem […], hanem az észjárásuk ellen (1975 Hernádi Miklós 1066005, 25) | meg tudtam volna ölni a fickót, ha komolyan berzenkedett volna (1999 Györffy Miklós ford.–Széchenyi CD1502).

2a. ’húzódozik, idegenkedik v. fél, tart vkitől, vmitől’ ❖ Eleinte berzenkedett a halálfők társaságától (1892 Ágai Adolf C0545, 124) | az ortodox hinduk […] nagyon berzenkednek a leányoktatástól, melyről azt hiszik, hogy az erkölcstelenséget mozdítja elő (1895 PallasLex. CD02) | Kicsit berzenkedett Iboly: temetőbe, te jó isten, olyan szomorú helyre menjünk? (1935 Szép Ernő 9665045, 194) | Hevesy [György] nemhogy a kommunizmustól, de még az aktív politizálástól is berzenkedett (1998 Palló Gábor CD30) | semmiképpen sem jó, ha rögzítünk egy olyan gyakorlatot, amelytől most már egész Európa berzenkedik (1999 Országgyűlési Napló CD62).

2b. (rég)(pajkosan) ingerel, (játékosan, tréfálkozva) kötekedik, incselkedik vkivel v. vmivel’ ❖ Berzenkedni: – ingerkedni, agyarkodni, másba kapni-veszni (1784 Baróti Szabó Dávid C0815, 13) | De még is ha berzenkedek, Inkább kannal [ti. kan kutyával] teszem azt (1825 Erdélyi János¹ C1626, 65) | [az inasgyerek] egy ember mellett sem mehet el békén, ’s különösen találkozó inastársaival kötelőzködik, vagy iskolás leánykákkal berzenkedik (1842 Regélő Pesti Divatlap C1521, 368) | [Julis] hallhatta, hogy a szakácsné berzenkedve meglöki a kocsist és összenevetnek (1927 Sinkó Ervin CD10) | fideszes képviselőtársam intette gyakorlatilag megnyugvásra az ellenzéki képviselőcsoportot, hogy a kisgazdákkal ne berzenkedjenek (1999 Országgyűlési Napló CD62).

2c. ’〈indulat, érzés, érzelem, ösztön stb.〉 feltámad(va), felgerjed(ve tiltakozik vmi ellen)’ ❖ Erre berzenkedvén [Zélon] agyafúrt dagállya [= gőgje], Hozzá [ti. Létához] tsap kardgyával, de azt nem talállya (1800 Perecsényi Nagy László C3472, 109) | berzenkedik az olasz büszkeség (1866 Kossuth Lajos CD32) | nálunk sem kell a nemzeti hiuságnak berzenkednie, ha a tudomány megállapítja, hogy nyelvünk elemei közt melyek az idegen eredetüek (1890 Ethnographia C0130, 206) | És ezzel be is fejezhetném ezeket a jegyzeteket. Csakhogy még berzenkedik bennem valami a befejezés ellen (1988 Kertész Imre² CD41) | Már a honvédelmi törvény elolvasásakor berzenkedett az igazságérzetem (1997 Országgyűlési Napló CD62).

2d. ’〈test (vmely része), ill. haj, szőr stb.〉(hidegtől v. vmely lelki hatásra) borzong, remeg, ill. meredezik’ ❖ [másfélhetes] szakálla, mint a kukoricza-tarló berzenkedett (1848 Jókai Mór C2261, 21) | az apró szőrök […] barnán, alig láthatón berzenkednek a kezem hátán (1920 Móricz Zsigmond CD01) | [Aradi beállított] hosszú, koromfekete bajuszára fagyott nagy jégcsapokkal, torzonborzan, berzenkedve, mint egy kandur (1926 Móricz Zsigmond 9462010, 133) | [Köves] megmozdult és keresgélőn kinyúlt a keze, míg csak tenyere alá nem simult az eleinte berzenkedő, majd mind engedékenyebb, mind olvadékonyabb asszonyi bőr (1988 Kertész Imre² CD41).

3. (vál) ’〈vmely dolog, kül. természeti jelenség〉 borzolódik, fodrozódik, ill. remeg’ ❖ ’s a’ vizeknek színénn fodrok berzenkedtek (1804 Verseghy Ferenc C4438, 18) | Nagyon bodros, berzenkedő a Körös vize. Ez a kemény fagyos szél nem hagyja békésen hömpölyögni (1902 Ady Endre CD0801) | A levelek eleget zörögnek, berzenkedik, suhog a lomb, ha a szél egyet moccan az égről (1920 Réti Ödön CD10) | sötétkék szoknyája ringott és berzenkedett széles csípőin (1922 Rab Gusztáv CD10).

3a. (rég) ’tárgy, dolog fölfelé áll, mered(ezik)’ ❖ koponyáját sohsem hagyta el az az úgy nevezett bársony papsipka, … mely felett … magastetejű kalap berzenkedett (1858 Szokoly Viktor C4054, 43) | a levelek hüvelyén és főerén berzenkedő nagyszámú és erős tüskék (1883 Mendlik Alajos–Király Pál ford.–Emery C3077, 634) | A [fatorony] hegyében kakas berzenkedik s ez messze hirdeti, hogy itt református, tehát szinmagyar nép lakik (1911 Móricz Zsigmond C3228, 17).

ÖU: fel~.

Sz: berzenkedés.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

berzenkedik tárgyatlan ige 12b
1. (/nyj)
〈állat, kül. madár〉 (szőrét v. tollát felborzolva) dühösködik, mérgeskedik
A’ sok bogárú kast forditsd fel, kotzogasd-meg az óldalát, mikor meg-zúdúl, a’ lépeken bell egy helybe marad, kevés ott a’ bogár, de ha a’ lép széleire le-száll berzenkedve, már ott elég a bogár [ti. a méh]
(1782 Veszelszki Antal)
[a kalitkában] volt egy nagy fekete kakas, mely egyszerre berzenkedve állt fel, amint az idegenek közelébe léptek, s aggodalmas kotkodával ütött lármát, veres sisakos fejét rázva haragosan
(1865 Jókai Mór)
Berzenkedik, mutogatja fogát
(1959 Jékely Zoltán ford.Goethe)
A hónom alatt madarak berzenkednek
(1980 Dedinszky Erika)
1a.
〈haragtól, ellenérzéstől vmely állat egész testében v. testének vmely részében〉 (meg)remeg, (meg)borzong, rendsz. úgy, hogy szőre, tolla stb. borzolódik, égnek áll
Lúdak sárga libáikkal Sétálva járják a gazt S berzenkedő szárnyaikkal Űzik a lompos kuvaszt
(1803 Csokonai Vitéz Mihály)
A kutya felmordul berzenkedve, s ide-oda kapkod a fejével
(1883 Mikszáth Kálmán)
Ge-Og farkasa látszólag minden külső ok nélkül berzenkedni kezdett. Ínyéről felhúzta ajkabőrét és borzolt nyakszőrrel állhatatosan a földet szimatolta
(1937 Szentiványi Jenő)
1b.
(mérgeskedő, acsargó) állat tolla v. szőre〉 meredezik, égnek áll, felborzolódik
nemcsak megkülönböztethettük a’ schakálokat a’ hyénáktól, hanem azt is kivehettük, mint berzenkednek hátszőreik
(1838 Természet)
[a sündisznó] ezernyi tüskéi berzenkedve ragyognak a napvilágnál
(1855 Jókai Mór)
A vén macska gyanakodva, ellenségesen néz vissza a kíváncsiakra, szemei pirosban fénylenek, mint a rubint és a berzenkedő bajusza szinte szikrákat hány
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
[a kanári] sárga tollai berzenkednek
(1928 Déry Tibor)
1c. (kissé rég, ritk)
〈madár hímje〉 (borzolt tollazattal, leeresztett szárnyakkal) párzani készül v. párosodik
Az egymással mérgesen vagdalkozó kakasok párzani kezdenek, ’s pulyka kakas módra szétterített farktollakkal berzenkednek
(1829 Pák Dienes)
Berzenkedik vagy kakaskodik […], párzás és verekedés közben a hím madár, midőn leeresztett szárnyakkal támad
(1860 Bérczy Károly)
Néha nagy szenvedélyében már ekkor [ti. napnyugtakor] is berzenkedik [a siketfajd], sajátságos korgó hangokat hallat, mintha csak alig tudná megvárni a dürgés főidejét: a pitymalló hajnalt
(1899 Chernel István)
2.
〈személy(ek csoportja) ingerülten, haragosan v. támadóan lép fel, ill. méltatlankodik, ellenáll, ellenszegül vkinek, vminek v. dacol, szembeszegül vkivel, vmivel, tiltakozik vki, vmi ellen
bojtorkodni: – … tzivakodni, berzenkedni
(1784 Baróti Szabó Dávid)
egy ideig berzenkednek tollal ellene [ti. az író ellen], hitvány neveket raggatnak reá
(1830 e. Katona József)
istenemre ugy berzenkedett, S … olyan kihivó Goromba szókkal élt
(1864 Szász Károly² ford.Shakespeare)
szikrázó szemekkel, berzenkedve folytatta beszédét
(1893 Margitay Dezső)
[a mezei nemesek] bezárt szobában is csak suttogva mertek berzenkedni
(1942 Tamási Áron)
Nem a közhelyek nyelve ellen berzenkedem […], hanem az észjárásuk ellen
(1975 Hernádi Miklós)
meg tudtam volna ölni a fickót, ha komolyan berzenkedett volna
(1999 Györffy Miklós ford.Széchenyi)
2a.
húzódozik, idegenkedik v. fél, tart vkitől, vmitől
Eleinte berzenkedett a halálfők társaságától
(1892 Ágai Adolf)
az ortodox hinduk […] nagyon berzenkednek a leányoktatástól, melyről azt hiszik, hogy az erkölcstelenséget mozdítja elő
(1895 PallasLex.)
Kicsit berzenkedett Iboly: temetőbe, te jó isten, olyan szomorú helyre menjünk?
(1935 Szép Ernő)
Hevesy [György] nemhogy a kommunizmustól, de még az aktív politizálástól is berzenkedett
(1998 Palló Gábor)
semmiképpen sem jó, ha rögzítünk egy olyan gyakorlatot, amelytől most már egész Európa berzenkedik
(1999 Országgyűlési Napló)
2b. (rég)
(pajkosan) ingerel, (játékosan, tréfálkozva) kötekedik, incselkedik vkivel v. vmivel
Berzenkedni: – ingerkedni, agyarkodni, másba kapni-veszni
(1784 Baróti Szabó Dávid)
De még is ha berzenkedek, Inkább kannal [ti. kan kutyával] teszem azt
(1825 Erdélyi János¹)
[az inasgyerek] egy ember mellett sem mehet el békén, ’s különösen találkozó inastársaival kötelőzködik, vagy iskolás leánykákkal berzenkedik
(1842 Regélő Pesti Divatlap)
[Julis] hallhatta, hogy a szakácsné berzenkedve meglöki a kocsist és összenevetnek
(1927 Sinkó Ervin)
fideszes képviselőtársam intette gyakorlatilag megnyugvásra az ellenzéki képviselőcsoportot, hogy a kisgazdákkal ne berzenkedjenek
(1999 Országgyűlési Napló)
2c.
〈indulat, érzés, érzelem, ösztön stb.〉 feltámad(va), felgerjed(ve tiltakozik vmi ellen)
Erre berzenkedvén [Zélon] agyafúrt dagállya [= gőgje], Hozzá [ti. Létához] tsap kardgyával, de azt nem talállya
(1800 Perecsényi Nagy László)
berzenkedik az olasz büszkeség
(1866 Kossuth Lajos)
nálunk sem kell a nemzeti hiuságnak berzenkednie, ha a tudomány megállapítja, hogy nyelvünk elemei közt melyek az idegen eredetüek
(1890 Ethnographia)
És ezzel be is fejezhetném ezeket a jegyzeteket. Csakhogy még berzenkedik bennem valami a befejezés ellen
(1988 Kertész Imre²)
Már a honvédelmi törvény elolvasásakor berzenkedett az igazságérzetem
(1997 Országgyűlési Napló)
2d.
〈test (vmely része), ill. haj, szőr stb.〉 (hidegtől v. vmely lelki hatásra) borzong, remeg, ill. meredezik
[másfélhetes] szakálla, mint a kukoricza-tarló berzenkedett
(1848 Jókai Mór)
az apró szőrök […] barnán, alig láthatón berzenkednek a kezem hátán
(1920 Móricz Zsigmond)
[Aradi beállított] hosszú, koromfekete bajuszára fagyott nagy jégcsapokkal, torzonborzan, berzenkedve, mint egy kandur
(1926 Móricz Zsigmond)
[Köves] megmozdult és keresgélőn kinyúlt a keze, míg csak tenyere alá nem simult az eleinte berzenkedő, majd mind engedékenyebb, mind olvadékonyabb asszonyi bőr
(1988 Kertész Imre²)
3. (vál)
〈vmely dolog, kül. természeti jelenség〉 borzolódik, fodrozódik, ill. remeg
’s a’ vizeknek színénn fodrok berzenkedtek
(1804 Verseghy Ferenc)
Nagyon bodros, berzenkedő a Körös vize. Ez a kemény fagyos szél nem hagyja békésen hömpölyögni
(1902 Ady Endre)
A levelek eleget zörögnek, berzenkedik, suhog a lomb, ha a szél egyet moccan az égről
(1920 Réti Ödön)
sötétkék szoknyája ringott és berzenkedett széles csípőin
(1922 Rab Gusztáv)
3a. (rég)
tárgy, dolog fölfelé áll, mered(ezik)
koponyáját sohsem hagyta el az az úgy nevezett bársony papsipka, … mely felett … magastetejű kalap berzenkedett
(1858 Szokoly Viktor)
a levelek hüvelyén és főerén berzenkedő nagyszámú és erős tüskék
(1883 Mendlik Alajos–Király Pál ford.Emery)
A [fatorony] hegyében kakas berzenkedik s ez messze hirdeti, hogy itt református, tehát szinmagyar nép lakik
(1911 Móricz Zsigmond)
ÖU: felberzenkedik
Sz: berzenkedés
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások