bizonyít ige 4a4

1. ts (tárgy n. is) ’〈állítást, feltevést stb.〉 annak helytálló voltát, igazságtartalmát v. érvényességét (logikai művelettel) kimutatva, ill. 〈eseményt, jelenséget, tulajdonságot stb.〉 annak valóságos voltát v. megtörténtét megmutatva igazol vki’ ❖ mint azt a’ moſtani leg fbb orvoſok tapaſztalták és bizonyityák iráſok által az egéſz világ ſzemei eltt, a’ ditſértt balſamumoknál hathatosb gyógyitó eſzkzket nem találunk (1772 Marikovszky Márton C3033, 89) | Állitásomat példával bizonyitom (1844 Nagy Ignác 8324012, 68) | minthogy egyik fél sem tud bizonyítani, indítványozza, hogy Isten ítélete döntsön Farkas és Loránt között (1860 Gyulai Pál C1988, 57) | a kalapos bizonyította az igazát a kalendáriummal (1934 Móra Ferenc C3204, 51) | a szentjánosfűből kivont anyag, a hypericin […] hatékonyságát állatkísérletekben már bizonyították (1991 Füst György 2037003, 1445) | Faltings német matematikus 1983-ban bizonyított tétele (1998 Természet Világa CD50).

1a. tn bizonyít vki v. vmi mellett (rég) ’vkinek az állítását, kijelentését igazolja, vki mellett tanúskodik vki’ ❖ – Ki látta őt meghalni? – Én magam… – Ahol van ni. Szép kis tanúbizonyság. Ön maga bizonyít amellett, amit mond (1857 Jókai Mór CD18) | Hogy bizonyosságot szerezzek, megmutattam a codexet a legismertebb s legtiszteltebb nevű palaeographoknak; s ezek egyértelműleg mellettem bizonyítottak (1879 Fejérpataky László CD57).

1b. ts ’(erősen) állít, ill. megerősít, tanúsít vki vmit’ ❖ egy meg-feſzitetett, és gyalázatos halállal végeztetett embert Iſtennek vallanának: a’ ’Sidók ugyan, kik azt botránkozásnak; a’ pogányok pedig, kik azt elébb bolondságnak tartyák vala: mint Sz. Pál bizonyittya (1772 Vajda Sámuel 7365001, 143) | a’ hajós legények ſzentül bizonyitották légyen, hogy a’ Sirenek a’ következendö dolgoknak meg-jövendölésében ritkán hibáznak (1783 Győrffy József¹ ford.–Holberg 7129002, 283) | mint a’ tanukép kihallgatott házi cseléd bizonyitja, ott több izben éjfélig is időzött (1841 Ormós Zsigmond 8341002, 196) | égre földre bizonyitottam, hogy e szerződésről nem tudok semmit (1867 Tolnai Lajos C4213, 83) | ezt szemtanuk bizonyitották (1926 Babits Mihály C5058, 191) | Tanúként engem is megidéz, bizonyíthatom, hogy ő [ti. Fülep Lajos] sose tanított közönséges módon prelegálva, mindig úgy húzta ki tanítványaiból a fölismerés sejtelmét (1975 Fodor András 9148024, 58).

1c. ts vkire bizonyít (kül. szem nm-i vonzat esetén) ’bebizonyítja, kimutatja vkiről vki, hogy vmilyen, kül. hogy vétkes, hibás vmiben, v. hogy ő az elkövetője vminek’ ❖ politikai következetlenséget minden ügyessége mellett sem fog [a Pesti Hírlap szerkesztője], legalább a’ szenvedelem nélküli igazságos rész előtt, rám bizonyíthatni soha is (1841 Széchenyi István 8429014, 283) | Az achaiai szövetség mindig alárendelt helyzetéhez híven viselkedett; egy városra sem lehetett a hűtlenség vádját rábizonyítani. […] Sem az egyes államok kormányaira, sem magán emberekre nem lehetett bizonyítani semmit (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | Aztán, ha rájuk bizonyította a lopást? (1989 Eörsi István 9125031, 23).

2. ts (vál)(vmely cselekedetével) tanúbizonyságot tesz vmiről vki, nyilvánvalóvá tesz vmit vki’ ❖ örömmel fogom ölelni az alkalmatosságot, mindennémü szolgálatomat bizonyítani hozzája (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0808, 48) | hadakozásban bizonyitott érdemeikért (1810 Magyar Kurír C6759, 445) | Tettel bizonyítá, mit hirdete szája (1880 Arany János C0647, 268) | Szarka [Árpád] egész sor önálló kiállítással bizonyította, hogy az 1972-es „áttörés” nem véletlen siker volt (1985 Sarkady Sándor CD52).

2a. tn ’〈személy, csoport, intézmény〉 képességet, alkalmasságot teljesítménnyel, eredménnyel igazol (vki előtt)’ ❖ A versenynek két része volt: tűzoltótámadás vízzel céltáblákra, és négyszer százméteres váltó. A csapatok a kedvezőtlen, ködös időjárás ellenére is bizonyítottak (1981 Grendel Lajos 1060002, 102) | [Kőbányai János] jó tollal képes láttatni, amit lát – előző könyveiben már bizonyított (1990 Csalog Zsolt 2004019, 496) | megfelelően dolgozó és bizonyító emberek (1994 Magyar Hírlap CD09) | A már a Forma–1-ben is bizonyított cég […] tizenhat fajta abroncsot kínál (1994 Magyar Hírlap CD09) | hagyják őket dolgozni, és a Mezőgép Rt. dolgozói majd bizonyítanak (1995 Magyar Hírlap CD09).

3. ts (tárgy n. is) ’〈tény, adat, irat, kísérlet stb.〉 vminek az igazságát, érvényességét, ill. valóságos voltát v. megtörténtét kimutatja, igazolja’ ❖ ſzoroſan légyen öſzve-kaptsolva akár-melly Hazának ſzerentséje a’ maga tulajdon nyelvével. Bizonyítják ezt az el-múltt dolgokat emlékeztet Könyvek (1773 Rájnis József 7201007, 69) | neveik legvilágosabban bizonyitják ásiai származásunkat (1845 Eötvös József 8126001, 16) | – De hiszen én kifizettem az adómat. Itt van róla a nyugta, tessék megolvasni. – […] Azt minden ember mondhatja. – De kérem, az írás bizonyít (1882 Mikszáth Kálmán CD04) | a nyelvrokonságot bizonyító egyezések (1937 Zsirai Miklós C4981, 34) | A bűncselekmény lezárt helyszínén valaki két szemle között változtatásokat hajtott végre, amit videofelvételek is bizonyítanak (1999 Magyar Hírlap CD09).

3a. tn bizonyít vki v. vmi mellett (kissé rég, vál) ’vkinek az állítását, kijelentését, ill. vminek a valóságos v. érvényes voltát támogatja, vmire bizonyítékul szolgál vmi’ ❖ bizonyos, mert számok bizonyítnak mellette (1842 Széchenyi István CD1501) | ezredéves fennállásunk történelme, melynek minden lapja a mellett bizonyít, hogy a magyar nemzet rendkívüli fogékonysággal bir a kor vivmányaihoz simulni (1877 Kossuth Lajos 8250009, 194) | A történelem minden kisérlete mellettem bizonyít Robespierre terrorjától az orosz forradalomig (1936 Fejtő Ferenc 9140001, 21).

3b. tn bizonyít vki v. vmi ellen (tárgyragos határozóval is) (kissé rég, vál) ’vkinek az állítását, kijelentését, ill. vminek a valóságos v. érvényes voltát megkérdőjelezi, cáfolja, vki v. vmi ellen bizonyítékul szolgál vmi’ ❖ aristocratia nélkül boldog ország nem lehet, s […] ez ellen America semmit sem bizonyit, mert az még csak 60 évet élt (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | ön még a historiára is hivatkozik? Uram istenem! Hiszen a historia épen ön ellen bizonyit (1847 Hetilap CD61) | Lássuk most már a tényeket s érveket, melyek Bacsányi ellen és Bacsányi mellett bizonyítanak (1904 Szinnyei Ferenc CD55) | a gyanúsított személy mellett vagy ellene bizonyított a rosta (1981 NéprajziLex. CD47).

4. ts ’〈vmely dolog, kül. történés, cselekedet, jelenség〉 tanúsít vmit, tanúbizonyságot tesz vmiről’ ❖ [a nép szaporodását] miképen, és melly elöl-menetellel tökélleſétette Excellentziád, bizonyétſa ezt Szatthmár Vármegye, a’ Tiſzántúl fekv Orſzágunknak réſze, ſt az egéſz Orſzágunk (1772 Marikovszky Márton C3033, [VIII]) | a’ rothadás csalhatatlanul bizonyítaná, hogy az életnek minden szikrája kialudt (1834 Fillértár 8623003, 225) | a hitnek valódisága cselekedetek által is bizonyíttassék (1895 PallasLex. CD02) | a kertek zöld szine bizonyitja, hogy itt a tavasz (1932 Lengyel József 9395012, 142) | Ötven kegyetlen perc, több mint egy egész félidő bizonyította, hogy sportunkban senki nem pótolhatatlan (1974 Zsolt István 9808004, 218).

4a. tn bizonyít vmi mellett (vál) ’〈vmely dolog〉 tanúskodik vmiről, tanúbizonyságul szolgál vmi mellett’ ❖ Hogy [Egressy Gábor] megszerzése anyagi áldozatot nem kiván, a mellett bizonyitnak nem rég véghezment itteni vendégszereplései (1854 Vasárnapi Újság CD56) | Valamint abból, hogy két iró ugyanazt mondja, nem lehet egykorúságukra következtetni, úgy ellenkező nézetük sem bizonyít a mellett, hogy nem voltak egy kor emberei (1879 Marczali Henrik CD57) | A termelő szövetkezetek […] müködése értékes és feltétlenül egy magasabb foku gazdasági kultura mellett bizonyit (1919 Világ 2115001, 10) | A versek Mészöly [Dezső] igazsága mellett bizonyítanak. Erzsébet [királyné] valóban költő volt, korántsem dilettáns (1995 Új Könyvek CD29).

4b. tn (múlt idejű v. ign-i alakban) ’〈vmely dolog, kül. termék〉 minőséget, vmely elvárásnak v. célnak való megfelelést igazol’ ❖ az üzemegészségügyi szolgálatok nem mindenhol tudják kihasználni meglévő, korábban már bizonyított kapacitásukat (1992 Országgyűlési Napló CD62) | Noha az új befektetők mostanáig nemigen áldoztak fejlesztésre, a rendszer bizonyított: a frekvencia és a teljesítmény a kísérleti időszakban kiegyensúlyozott volt (1997 Figyelő CD2601) | [a hőszigetelő rendszer] ötvözi a hagyományos és a modern építészet – a már bizonyított építőanyag és a korszerű műanyag – erényeit (1998 Lakáskultúra CD39).

Ö: be¹, meg~, rá~.

Vö. CzF. ~, bizonyító; ÉrtSz.; TESz. bizony; ÉKsz.; SzT. ~, bizonyíthat

bizonyít ige 4a4
1. tárgyas (tárgy n. is)
〈állítást, feltevést stb.〉 annak helytálló voltát, igazságtartalmát v. érvényességét (logikai művelettel) kimutatva, ill. 〈eseményt, jelenséget, tulajdonságot stb.〉 annak valóságos voltát v. megtörténtét megmutatva igazol vki
mint azt a’ moſtani leg fbb orvoſok tapaſztalták és bizonyityák iráſok által az egéſz világ ſzemei eltt, a’ ditſértt balſamumoknál hathatosb gyógyitó eſzkzket nem találunk
(1772 Marikovszky Márton)
Állitásomat példával bizonyitom
(1844 Nagy Ignác)
minthogy egyik fél sem tud bizonyítani, indítványozza, hogy Isten ítélete döntsön Farkas és Loránt között
(1860 Gyulai Pál)
a kalapos bizonyította az igazát a kalendáriummal
(1934 Móra Ferenc)
a szentjánosfűből kivont anyag, a hypericin […] hatékonyságát állatkísérletekben már bizonyították
(1991 Füst György)
Faltings német matematikus 1983-ban bizonyított tétele
(1998 Természet Világa)
1a. tárgyatlan bizonyít vki v. vmi mellett (rég)
vkinek az állítását, kijelentését igazolja, vki mellett tanúskodik vki
– Ki látta őt meghalni? – Én magam… – Ahol van ni. Szép kis tanúbizonyság. Ön maga bizonyít amellett, amit mond
(1857 Jókai Mór)
Hogy bizonyosságot szerezzek, megmutattam a codexet a legismertebb s legtiszteltebb nevű palaeographoknak; s ezek egyértelműleg mellettem bizonyítottak
(1879 Fejérpataky László)
1b. tárgyas
(erősen) állít, ill. megerősít, tanúsít vki vmit
egy meg-feſzitetett, és gyalázatos halállal végeztetett embert Iſtennek vallanának: a’ ’Sidók ugyan, kik azt botránkozásnak; a’ pogányok pedig, kik azt elébb bolondságnak tartyák vala: mint Sz.Szent Pál bizonyittya
(1772 Vajda Sámuel)
a’ hajós legények ſzentül bizonyitották légyen, hogy a’ Sirenek a’ következendö dolgoknak meg-jövendölésében ritkán hibáznak
(1783 Győrffy József¹ ford.Holberg)
mint a’ tanukép kihallgatott házi cseléd bizonyitja, ott több izben éjfélig is időzött
(1841 Ormós Zsigmond)
égre földre bizonyitottam, hogy e szerződésről nem tudok semmit
(1867 Tolnai Lajos)
ezt szemtanuk bizonyitották
(1926 Babits Mihály)
Tanúként engem is megidéz, bizonyíthatom, hogy ő [ti. Fülep Lajos] sose tanított közönséges módon prelegálva, mindig úgy húzta ki tanítványaiból a fölismerés sejtelmét
(1975 Fodor András)
1c. tárgyas vkire bizonyít (kül. szem nm-i vonzat esetén)
bebizonyítja, kimutatja vkiről vki, hogy vmilyen, kül. hogy vétkes, hibás vmiben, v. hogy ő az elkövetője vminek
politikai következetlenséget minden ügyessége mellett sem fog [a Pesti Hírlap szerkesztője], legalább a’ szenvedelem nélküli igazságos rész előtt, rám bizonyíthatni soha is
(1841 Széchenyi István)
Az achaiai szövetség mindig alárendelt helyzetéhez híven viselkedett; egy városra sem lehetett a hűtlenség vádját rábizonyítani. […] Sem az egyes államok kormányaira, sem magán emberekre nem lehetett bizonyítani semmit
(1899 Nagy képes világtörténet)
Aztán, ha rájuk bizonyította a lopást?
(1989 Eörsi István)
2. tárgyas (vál)
(vmely cselekedetével) tanúbizonyságot tesz vmiről vki, nyilvánvalóvá tesz vmit vki
örömmel fogom ölelni az alkalmatosságot, mindennémü szolgálatomat bizonyítani hozzája
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
hadakozásban bizonyitott érdemeikért
(1810 Magyar Kurír)
Tettel bizonyítá, mit hirdete szája
(1880 Arany János)
Szarka [Árpád] egész sor önálló kiállítással bizonyította, hogy az 1972-es „áttörés” nem véletlen siker volt
(1985 Sarkady Sándor)
2a. tárgyatlan
〈személy, csoport, intézmény〉 képességet, alkalmasságot teljesítménnyel, eredménnyel igazol (vki előtt)
A versenynek két része volt: tűzoltótámadás vízzel céltáblákra, és négyszer százméteres váltó. A csapatok a kedvezőtlen, ködös időjárás ellenére is bizonyítottak
(1981 Grendel Lajos)
[Kőbányai János] jó tollal képes láttatni, amit lát – előző könyveiben már bizonyított
(1990 Csalog Zsolt)
megfelelően dolgozó és bizonyító emberek
(1994 Magyar Hírlap)
A már a Forma–1-ben is bizonyított cég […] tizenhat fajta abroncsot kínál
(1994 Magyar Hírlap)
hagyják őket dolgozni, és a Mezőgép Rt.Részvénytársaság dolgozói majd bizonyítanak
(1995 Magyar Hírlap)
3. tárgyas (tárgy n. is)
〈tény, adat, irat, kísérlet stb.〉 vminek az igazságát, érvényességét, ill. valóságos voltát v. megtörténtét kimutatja, igazolja
ſzoroſan légyen öſzve-kaptsolva akár-melly Hazának ſzerentséje a’ maga tulajdon nyelvével. Bizonyítják ezt az el-múltt dolgokat emlékeztet Könyvek
(1773 Rájnis József)
neveik legvilágosabban bizonyitják ásiai származásunkat
(1845 Eötvös József)
– De hiszen én kifizettem az adómat. Itt van róla a nyugta, tessék megolvasni. – […] Azt minden ember mondhatja. – De kérem, az írás bizonyít
(1882 Mikszáth Kálmán)
a nyelvrokonságot bizonyító egyezések
(1937 Zsirai Miklós)
A bűncselekmény lezárt helyszínén valaki két szemle között változtatásokat hajtott végre, amit videofelvételek is bizonyítanak
(1999 Magyar Hírlap)
3a. tárgyatlan bizonyít vki v. vmi mellett (kissé rég, vál)
vkinek az állítását, kijelentését, ill. vminek a valóságos v. érvényes voltát támogatja, vmire bizonyítékul szolgál vmi
bizonyos, mert számok bizonyítnak mellette
(1842 Széchenyi István)
ezredéves fennállásunk történelme, melynek minden lapja a mellett bizonyít, hogy a magyar nemzet rendkívüli fogékonysággal bir a kor vivmányaihoz simulni
(1877 Kossuth Lajos)
A történelem minden kisérlete mellettem bizonyít Robespierre terrorjától az orosz forradalomig
(1936 Fejtő Ferenc)
3b. tárgyatlan bizonyít vki v. vmi ellen (tárgyragos határozóval is) (kissé rég, vál)
vkinek az állítását, kijelentését, ill. vminek a valóságos v. érvényes voltát megkérdőjelezi, cáfolja, vki v. vmi ellen bizonyítékul szolgál vmi
aristocratia nélkül boldog ország nem lehet, s […] ez ellen America semmit sem bizonyit, mert az még csak 60 évet élt
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
ön még a historiára is hivatkozik? Uram istenem! Hiszen a historia épen ön ellen bizonyit
(1847 Hetilap)
Lássuk most már a tényeket s érveket, melyek Bacsányi ellen és Bacsányi mellett bizonyítanak
(1904 Szinnyei Ferenc)
a gyanúsított személy mellett vagy ellene bizonyított a rosta
(1981 NéprajziLex.)
4. tárgyas
〈vmely dolog, kül. történés, cselekedet, jelenség〉 tanúsít vmit, tanúbizonyságot tesz vmiről
[a nép szaporodását] miképen, és melly elöl-menetellel tökélleſétette Excellentziád, bizonyétſa ezt Szatthmár Vármegye, a’ Tiſzántúl fekv Orſzágunknak réſze, ſt az egéſz Orſzágunk
(1772 Marikovszky Márton)
a’ rothadás csalhatatlanul bizonyítaná, hogy az életnek minden szikrája kialudt
(1834 Fillértár)
a hitnek valódisága cselekedetek által is bizonyíttassék
(1895 PallasLex.)
a kertek zöld szine bizonyitja, hogy itt a tavasz
(1932 Lengyel József)
Ötven kegyetlen perc, több mint egy egész félidő bizonyította, hogy sportunkban senki nem pótolhatatlan
(1974 Zsolt István)
4a. tárgyatlan bizonyít vmi mellett (vál)
〈vmely dolog〉 tanúskodik vmiről, tanúbizonyságul szolgál vmi mellett
Hogy [Egressy Gábor] megszerzése anyagi áldozatot nem kiván, a mellett bizonyitnak nem rég véghezment itteni vendégszereplései
(1854 Vasárnapi Újság)
Valamint abból, hogy két iró ugyanazt mondja, nem lehet egykorúságukra következtetni, úgy ellenkező nézetük sem bizonyít a mellett, hogy nem voltak egy kor emberei
(1879 Marczali Henrik)
A termelő szövetkezetek […] müködése értékes és feltétlenül egy magasabb foku gazdasági kultura mellett bizonyit
(1919 Világ)
A versek Mészöly [Dezső] igazsága mellett bizonyítanak. Erzsébet [királyné] valóban költő volt, korántsem dilettáns
(1995 Új Könyvek)
4b. tárgyatlan (múlt idejű v. ign-i alakban)
〈vmely dolog, kül. termék〉 minőséget, vmely elvárásnak v. célnak való megfelelést igazol
az üzemegészségügyi szolgálatok nem mindenhol tudják kihasználni meglévő, korábban már bizonyított kapacitásukat
(1992 Országgyűlési Napló)
Noha az új befektetők mostanáig nemigen áldoztak fejlesztésre, a rendszer bizonyított: a frekvencia és a teljesítmény a kísérleti időszakban kiegyensúlyozott volt
(1997 Figyelő)
[a hőszigetelő rendszer] ötvözi a hagyományos és a modern építészet – a már bizonyított építőanyag és a korszerű műanyag – erényeit
(1998 Lakáskultúra)
Vö. CzF. ~, bizonyító; ÉrtSz.; TESz. bizony; ÉKsz.; SzT. ~, bizonyíthat

Beállítások