ágy fn 2A

1. (négy) lábon nyugvó, fekvőrészből, keretből (és támlákból) álló(, betéttel, ágyneművel ellátott) fekvőbútor’ ❖ Midőn [a leány] elvégzi az öltözést, én is kisuhanok s az ágyamban lefekszem (1779 Rettegi György 7282005, 405) | [anyám] halálos ágyát leánya, unokája reménylem, körülvették, legalább […], de ki fogja az enyimet körülvenni (1858 Tanárky Gyula 8460005) | mennyezetes, oszlopos-fedeles ágy (1940 Viski Károly CD22) | [az anya] ágyba dugta a vacogó gyermeket (1947 Szabad Föld máj. 4. C1537, 2) | szobájában feküdt, nagy támlás ágyában, jól fölpárnázott háttal (1978 Bodor Ádám 1020022, 36) | Dupla ágy – epedás – csináltattuk (1986 Spiró György 1143003, 499).

2. ’emberi fekvőhely’ ❖ Ágyat ád pásit puha selyme (1777 Baróti Szabó Dávid C0823, 284) | [Zsuzsi] ágyat vackol ottan: szénába, szalmába, istálló sarkába (1902 Gárdonyi Géza C1843, 76) | A fedél nélkül maradottak számára az lehet a legfontosabb, hogy végre ágyat kapjanak meleg helyen (1995 Magyar Hírlap CD09) ágyra jár (kissé rég) ’vmely lakásban fekvőhelyet bérel’ ❖ [a napidíjas alkalmazott] ágyra jár csupán (1887 Radó Antal C3574, 9) | [a szegények] ágyra járnak, vagy […] szoba-konyhás lakásuk van (1926 Kosztolányi Dezső 9359110, 60) | [az író] nem lakik, hanem ágyra jár (1981 Grendel Lajos 1060002, 89).

2a. vmi (az) ágy fenekére szegez vkit (rég) ’〈betegség, sérülés stb.〉 fekvő beteggé tesz vkit’ ❖ [sebei] az ágy fenekére szegezve tartyák (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0809, 92) | baleset szegez ágy’ fenekére (1803 Édes Gergely C1541, 185) nyomja az ágyat (hosszú ideig) betegen fekszik’ ❖ annyira meg-nyavalyásodot, hogy egynéhány napig az ágyat nyomni kételenitetett (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 242) | [Baum] tüdőgyuladásba esett; félesztendeig nyomta az ágyat (1899 Friss Újság 8624001, 2) | [Az embernek halála előtt] esetleg két évig kell nyomnia az ágyat emberfölötti kínokban (1985 Szentkuthy Miklós 2007001, 291) őrzi az ágyat ’ua.’ ❖ már jobban érzette Magát a’ Gróf, és már ágyát sem rzette (1793 Gvadányi József C1940, 488) | Feriz bég […] forrólázba esett s kénytelen volt az ágyat őrzeni (1853 Jókai Mór C2240, 206) | szegény [nagybátyám], most őrizheti az ágyat (1908 Krúdy Gyula C2830, 62) ágyba dől (rég)(hirtelen) megbetegszik’ ❖ Lajos Király […] ágyba dle (1792 Etédi Sós Márton C1639, 45) | várta remegve ki dől ágyba (1844 Terhes Sámuel C4118, 132) | Nagy betege volt a háznál: egyetlen leánya dőlt ágyba (1897 Tóth Béla¹ C4249, 45) ágyba dönt ’〈betegség, sérülés stb.〉 fekvő beteggé tesz’ ❖ [Eötvöst] a kimerűltség ágyba dönté (1875 e. Toldy Ferenc C4173, 89) | Mindnyájunkat ágyba döntött volna a veszedelmes influenza (1901 Ady Endre C0534, 427) | alattomos betegség döntötte ágyba [Gulácsy Irén] daliás termetű férjét (1992 Csiszér Alajos 2020022, 92) ágyba esik (rég)(hirtelen) megbetegszik’ ❖ az utozásnak terhes volta miat ágyban estem (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0810, 59) | ha én most ágyba esem, meg-halhatok (1792 Pálóczi Horváth Ádám C2111, 448) | a te fiad is ágyba esett, előfogta a köhögés (1902 Nagy Sándor 8327002, 79) vmi (az) ágyba szegez vkit (rég) ’〈betegség, sérülés stb.〉 fekvő beteggé tesz vkit’ ❖ Az ágyba szegezte súlyos betegsége (1787 Gvadányi József C1937, 61) | eggy gonosz rheuma […] közel eggy holnap olta ágyba szegzett (1809 Kazinczy Ferenc C2559, 314) | a bosszankodás, tépelődés Kossuthot ágyba szögezte (1884 Bem-album C0909, 54) vmi (az) ágyhoz szegez vkit (kissé rég) ’ua.’ ❖ [egy csatlóst a köszvény] az ágyhoz szegeze Több esztendkig (1789 Baróti Szabó Dávid C0818, 198) | Akkor folyamodunk rendſzerint a’ Valláshoz, midn […] a’ Nyavalyák az Ágyhoz ſzegeznek (1794 Schedius Lajos 7491001, 2) | Edmundot ágyhoz szögzi a seb (1879 Ábrányi Kornél² C0515, 81) | mit cselekedtem éretted én, mióta ágyhoz szegezett a kór (1937 Reményik Sándor 9562048, 33) ágynak dől (hirtelen) megbetegszik’ ❖ ágynak dűlni: megbetegedni (1905 Magyar Nyelv C0357, 91) | [Dallos] úgy képzelte, ha egyszer ágynak dől, akkor vége, nem ér több holnapot, viszik máris a temetőbe (1951 Örkény István 9500001, 134) | [Anna néni] ágynak dőlt valami makacs, nehéz betegséggel (1962 Domahidy Miklós 1035001, 204) ágynak dönt ’〈betegség, sérülés stb.〉 fekvő beteggé tesz’ ❖ Pethő Urat egy nyavalya Ágynak dönti (1833 Kisfaludy Sándor C2691, 41) | szívesebben olvassa Jókait, ha ősszel ágynak dönti a náthaláz (1981 Grendel Lajos 1060002, 89) ágynak esik (hirtelen) megbetegszik’ ❖ búnak eresztette magát, le betegedett – ágynak esett (1792 Pálóczi Horváth Ádám C2111, 446) | Ágynak estem, iszonyu lázt kaptam (1881 Boross Mihály C1152, 123) | idesanyám mindig betegebb lett, utóbb ágynak esett, oszt fél esztendő múltán meg is halt szegény (1967 Kamjén István 9299001, 16) | Németh Miklós állítólag heveny influenzával ágynak esett (1990 Lovass Zoltán 1097002, 225).

2b. ’〈kórházban, kollégiumban stb.〉 férőhely’ ❖ kórházi ágyak (1949 Államháztartástan C5303, 43) | A szülészeti és nőgyógyászati ágyak száma 1938-ban 3903 volt (1958 Magyar Nemzet máj. 4. C0354, 2) | sok intézménynek nincs elegendő kollégiumi ágya (1995 Magyar Hírlap CD09) | [Hévízen] az utóbbi öt évben 1000-ről 5500-ra nőtt a szállodai ágyak száma (1995 Magyar Hírlap CD09).

2c. elválnak ágytól és asztaltól (kissé rég) ’elválnak, felbontják a házasságot’ ❖ inditványozta […], hogy […] asztaltól és ágytól váljanak el (1868 Vértesi Arnold C4455, 26) elválaszt ágytól és asztaltól (kissé rég) ’házasságot felbont’ ❖ a főúri házaspárt a római katholikus vallás rendelkezése szerint, asztaltól és ágytól elválasztották (1884 Kvassay Ede C2870, 11) | Vajda ugyancsak sürgeti az ágytól és asztaltól való elválasztást (1924 Krúdy Gyula C2839, 310).

2d. vmilyen ágyból ered (rég) ’vmilyen közösségből, pl. családból, nemzetből származik’ ❖ eggy ágyból eredett Gyermekeimnek (1790 Verseghy Ferenc C4441, 59) | Fejedelmi vérből való származással fényeskedő törzsökös ágyból […] eredvénn (1808 Vay László C4392, 35) | lelke magasban jár, mint a pór ágybul eredtnek (1831 Pázmándi Horvát Endre 8358005, 194) vmilyen ágyból származik (rég) ’ua.’ ❖ alá való ágyból származik (1783 Győrffy József¹ ford.–Holberg C1967, 346) | Mind a’ ketteje azt állatta, hogy igaz ágyból származott (1784 Magyar Hírmondó C0272) | Paraszt ágybul származott-é, vagy úri ágybul (1906 Fedics Mihály mesél C5269, 139) vmilyen ágyból születik (rég) ’ua.’ ❖ a’ Házassági életben nemzett Gyermekek, neveztetnek […] törvényes ágyból született Gyermekeknek (1799 Nánásy Benjámin C3300, 14) | ennek a mi fiunknak kapnánk egy magunkhoz való, jó ágyból született feleséget (1897 Gyarmathy Zsigáné C1958, 28) vmilyen ágyból való (rég) ’ua.’ ❖ Tancredus, ki nem igaz ágyból való Fia volt, választatott az Ország Nagyaitól Királyságra (1778 Wáli István C4542, 245) | Jugurtha, Maszszaniszszának nem törvényes ágyból való unokája (1801 Méhes István ford.–Cornelius Nepos C3076, 280) | Senki se gondolta volna a világon, hogy [a hölgyek] fejedelmi ágyból valók (1900 Mikszáth Kálmán C3143, 186).

3. ’ágynemű’ ❖ [Spiridion] szalagokká tépte ruháit, ágyát; a rögtönzött kötélen macskaügyességgel bocsátkozott alá (1842 Madách Imre 8284056, 436) | Varrattam […] a vastagabb szálúból [ti. gyolcsból] csupa ágyneműt, mert mindig csak fehér ágyat szerettem (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102006, 63) | Halála előtt pár nappal […] anyám tiszta ágyat rakott neki (1991 Őrszigethy Erzsébet 2038002, 21) | A nővér ágyat húz, dől róla a veríték (1998 Magyar Hírlap CD09).

4. megveti vminek az ágyát (rég) a) ’vmit előkészít, megalapoz’ ❖ a’ nevelö Meſter ennek a’ tudománynak ſzükséges ágyát megvetette (1776 Molnár János 7232023, 210) | Könyny végbe vinni azt, a’ minek más vetette-meg az ágyát (1779 e. Faludi Ferenc C1664, 132) | micsoda apróságok vetették meg ennek a bajnak az ágyát (1908 Ambrus Zoltán C0600, 106) | a zsidótörvények következtében elért jó állások […] mérhetetlen korrupciónak vetették meg az ágyát (1949 Marxizmus–leninizmus olvasókönyv C5121, 337) b) ’borivást étkezéssel, ritk. étkezést borivással előkészít’ ❖ A’ hal vizben lakik; de a’ bort szereti, Az ember: az ágyát ha annak meg veti (1810 k. Farkas András C1683, 18) | a baka […] szalonnáját akará még megkenyerezni, minek ágyát a kocsmában már egy meszely borocskával megvetette (1876 Vajda János C4649, 68) | Igyunk […] egy kis veresbort. De előbb harapjunk valamit, hogy az ágyát megvessük (1908–1910 Mikszáth Kálmán C3109, 94).

5. (kissé rég)(folyó)meder’ ❖ pataknak ágya körl (1791 Péczeli József ford.–Maisonnet C3444, 386) | Régi ágyában feküdt az agg tenger (1835 Aurora C0042, 35) | Jaj! De a forrásnak kiszáradt az ágya (1846 Arany János 8014001, 110) | a völgy közepén susogva futott kavicsos ágyában a kristályvizű Kőrös (1893 Várady Antal 8509014, 24) | a folyó ágyának homokját (1988 Szilágyi Tibor ford.–Attenborough 1146002, 132).

6. (rég) ’folyadék, pl. ecet, pálinka erjesztéséhez szükséges(, gabonaféléből, gyümölcsből stb. készült) baktériumtelep’ ❖ Ha [az ecet] ágya meg-bomlik, Ereje meg-romlik (1779 Miháltz István ford.–Vanière 7225011, 57) | jó Bor Eczetnek ágya (1813 Hazai és Külföldi Tudósítások C0201, 410) | A palaczkban valami erős pálinkaféle volt, a minek mindenféle zöldségből fűszeres ágya volt vetve (1862 Jókai Mór C2256, 199).

7. (Műsz) ’gépnek, szerszámgépnek az a része, amelybe vmely alkatrész be van építve, beágyazódik; ágyazat’ ❖ A’ Mozsár ágya, tartója, vagy váluja végibe a’ mozsár ſzája fel1, eggy sróf formájú atzél rúd jár (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek 7419007, 128) | az esztergapadokat […] olyan csupasz ággyal hozzák forgalomba, mint tizenöt évvel ezelőtt (1950 Élet és Tudomány C4901, 441).

7a. (rég) ’kézi lőfegyvernek rendsz. fából készült kiszélesedő része, amelybe a cső és az elsütőszerkezet beágyazódik; agy², ágyazat’ ❖ [a puskacső] tokja annak fából való ágya (1791 Andrád Sámuel 7008002, 12) | A’ ki puskája’ ágyát feketére akarja festeni, vegyen oltatlanmeszet, és azt vizzel eressze fel (1829 Pák Dienes 8346003, 14) | [Zöld Marci] a két puskát lerántván a bakról, s a földhöz vervén, letöré ágyaikat, csöveiket messze hajítván el (1845 Gaal József C1788, 328).

8. (kissé rég) ’virággal, veteménnyel beültetett szabályos alakú kis földterület; ágyás’ ❖ Oszsza-el az ember az illyen Földet […] Ágyakra (1774 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand C4022, 165) | Veteményes ágyát a kertész öntözi (1785 k. Debreceni diákirodalom 7495008, 27) | A’ sáfrány-hagyma augustus közepe táján ültettetik ki, miután e’ végre a’ föld 3 láb szélességü ágyakra osztatott (1844 Kecskeméthy Csapó Dániel 8232028, 60) | Mikor azt az ágyat is begereblyélték, Jancsi végignézett a kertjén (1907 Gárdonyi Géza C1842, 247) | [Ádáz kutyám,] csirkét hajszolsz vadul a salátás ágyakon át (1925 Babits Mihály C0695, 322).

9. (nyj) ’〈szérűn〉 cséplésre, nyomtatásra kiteregetett gabona, ill. annak hely(zet)e’ ❖ Rendesen négy lovat vezettek az ágyra (1929 Morvay Gyula C6139, 52) | [a lusta ember] nem vezette, hanem az ágy közepébe vert karóhoz kötve járatta a lovakat (1938 Morvai Péter C6140, 286) | az ágyban elrohadó hét szekér szalmának (1991 Csoóri Sándor 9090056, 273).

Ö: beteg~, ecet~, függő~, gyermek~, hord~, meleg~, nász~, nyug~, szalma~, vendég~, virág~.

Fr: [Boldogasszony].

ÖE: ~bérlet, ~bontás, ~előző, ~féreg, ~fiók, ~függöny, ~fülke, ~meleg, ~menny, ~nyugalom, ~palack, ~pénz, ~rekamié, ~zsák.

Vö. CzF. ~, ágyanként; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

ágy főnév 2A
1.
(négy) lábon nyugvó, fekvőrészből, keretből (és támlákból) álló(, betéttel, ágyneművel ellátott) fekvőbútor
Midőn [a leány] elvégzi az öltözést, én is kisuhanok s az ágyamban lefekszem
(1779 Rettegi György)
[anyám] halálos ágyát leánya, unokája reménylem, körülvették, legalább […], de ki fogja az enyimet körülvenni
(1858 Tanárky Gyula)
mennyezetes, oszlopos-fedeles ágy
(1940 Viski Károly)
[az anya] ágyba dugta a vacogó gyermeket
(1947 Szabad Föld máj. 4.)
szobájában feküdt, nagy támlás ágyában, jól fölpárnázott háttal
(1978 Bodor Ádám)
Dupla ágy – epedás – csináltattuk
(1986 Spiró György)
2.
emberi fekvőhely
Ágyat ád pásit puha selyme
(1777 Baróti Szabó Dávid)
[Zsuzsi] ágyat vackol ottan: szénába, szalmába, istálló sarkába
(1902 Gárdonyi Géza)
A fedél nélkül maradottak számára az lehet a legfontosabb, hogy végre ágyat kapjanak meleg helyen
(1995 Magyar Hírlap)
ágyra jár (kissé rég)
vmely lakásban fekvőhelyet bérel
[a napidíjas alkalmazott] ágyra jár csupán
(1887 Radó Antal)
[a szegények] ágyra járnak, vagy […] szoba-konyhás lakásuk van
(1926 Kosztolányi Dezső)
[az író] nem lakik, hanem ágyra jár
(1981 Grendel Lajos)
2a.
(csak az alábbi szókapcsolatokban)
vmi (az) ágy fenekére szegez vkit (rég)
〈betegség, sérülés stb.〉 fekvő beteggé tesz vkit
[sebei] az ágy fenekére szegezve tartyák
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
baleset szegez ágy’ fenekére
(1803 Édes Gergely)
nyomja az ágyat
(hosszú ideig) betegen fekszik
annyira meg-nyavalyásodot, hogy egynéhány napig az ágyat nyomni kételenitetett
(1772 Mészáros Ignác ford.)
[Baum] tüdőgyuladásba esett; félesztendeig nyomta az ágyat
(1899 Friss Újság)
[Az embernek halála előtt] esetleg két évig kell nyomnia az ágyat emberfölötti kínokban
(1985 Szentkuthy Miklós)
őrzi az ágyat
ua.
már jobban érzette Magát a’ Gróf, és már ágyát sem rzette
(1793 Gvadányi József)
Feriz bég […] forrólázba esett s kénytelen volt az ágyat őrzeni
(1853 Jókai Mór)
szegény [nagybátyám], most őrizheti az ágyat
(1908 Krúdy Gyula)
ágyba dől (rég)
(hirtelen) megbetegszik
Lajos Király […] ágyba dle
(1792 Etédi Sós Márton)
várta remegve ki dől ágyba
(1844 Terhes Sámuel)
Nagy betege volt a háznál: egyetlen leánya dőlt ágyba
(1897 Tóth Béla¹)
ágyba dönt
〈betegség, sérülés stb.〉 fekvő beteggé tesz
[Eötvöst] a kimerűltség ágyba dönté
(1875 e. Toldy Ferenc)
Mindnyájunkat ágyba döntött volna a veszedelmes influenza
(1901 Ady Endre)
alattomos betegség döntötte ágyba [Gulácsy Irén] daliás termetű férjét
(1992 Csiszér Alajos)
ágyba esik (rég)
(hirtelen) megbetegszik
az utozásnak terhes volta miat ágyban estem
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
ha én most ágyba esem, meg-halhatok
(1792 Pálóczi Horváth Ádám)
a te fiad is ágyba esett, előfogta a köhögés
(1902 Nagy Sándor)
vmi (az) ágyba szegez vkit (rég)
〈betegség, sérülés stb.〉 fekvő beteggé tesz vkit
Az ágyba szegezte súlyos betegsége
(1787 Gvadányi József)
eggy gonosz rheuma […] közel eggy holnap olta ágyba szegzett
(1809 Kazinczy Ferenc)
a bosszankodás, tépelődés Kossuthot ágyba szögezte
(1884 Bem-album)
vmi (az) ágyhoz szegez vkit (kissé rég)
ua.
[egy csatlóst a köszvény] az ágyhoz szegeze Több esztendkig
(1789 Baróti Szabó Dávid)
Akkor folyamodunk rendſzerint a’ Valláshoz, midn […] a’ Nyavalyák az Ágyhoz ſzegeznek
(1794 Schedius Lajos)
Edmundot ágyhoz szögzi a seb
(1879 Ábrányi Kornél²)
mit cselekedtem éretted én, mióta ágyhoz szegezett a kór
(1937 Reményik Sándor)
ágynak dől
(hirtelen) megbetegszik
ágynak dűlni: megbetegedni
(1905 Magyar Nyelv)
[Dallos] úgy képzelte, ha egyszer ágynak dől, akkor vége, nem ér több holnapot, viszik máris a temetőbe
(1951 Örkény István)
[Anna néni] ágynak dőlt valami makacs, nehéz betegséggel
(1962 Domahidy Miklós)
ágynak dönt
〈betegség, sérülés stb.〉 fekvő beteggé tesz
Pethő Urat egy nyavalya Ágynak dönti
(1833 Kisfaludy Sándor)
szívesebben olvassa Jókait, ha ősszel ágynak dönti a náthaláz
(1981 Grendel Lajos)
ágynak esik
(hirtelen) megbetegszik
búnak eresztette magát, le betegedett – ágynak esett
(1792 Pálóczi Horváth Ádám)
Ágynak estem, iszonyu lázt kaptam
(1881 Boross Mihály)
idesanyám mindig betegebb lett, utóbb ágynak esett, oszt fél esztendő múltán meg is halt szegény
(1967 Kamjén István)
Németh Miklós állítólag heveny influenzával ágynak esett
(1990 Lovass Zoltán)
2b.
〈kórházban, kollégiumban stb.〉 férőhely
kórházi ágyak
(1949 Államháztartástan)
A szülészeti és nőgyógyászati ágyak száma 1938-ban 3903 volt
(1958 Magyar Nemzet máj. 4.)
sok intézménynek nincs elegendő kollégiumi ágya
(1995 Magyar Hírlap)
[Hévízen] az utóbbi öt évben 1000-ről 5500-ra nőtt a szállodai ágyak száma
(1995 Magyar Hírlap)
2c.
(csak az alábbi szókapcsolatokban)
elválnak ágytól és asztaltól (kissé rég)
elválnak, felbontják a házasságot
inditványozta […], hogy […] asztaltól és ágytól váljanak el
(1868 Vértesi Arnold)
elválaszt ágytól és asztaltól (kissé rég)
házasságot felbont
a főúri házaspárt a római katholikus vallás rendelkezése szerint, asztaltól és ágytól elválasztották
(1884 Kvassay Ede)
Vajda ugyancsak sürgeti az ágytól és asztaltól való elválasztást
(1924 Krúdy Gyula)
2d.
(csak az alábbi szókapcsolatokban)
vmilyen ágyból ered (rég)
vmilyen közösségből, pl. családból, nemzetből származik
eggy ágyból eredett Gyermekeimnek
(1790 Verseghy Ferenc)
Fejedelmi vérből való származással fényeskedő törzsökös ágyból […] eredvénn
(1808 Vay László)
lelke magasban jár, mint a pór ágybul eredtnek
(1831 Pázmándi Horvát Endre)
vmilyen ágyból származik (rég)
ua.
alá való ágyból származik
(1783 Győrffy József¹ ford.Holberg)
Mind a’ ketteje azt állatta, hogy igaz ágyból származott
(1784 Magyar Hírmondó)
Paraszt ágybul származott-é, vagy úri ágybul
(1906 Fedics Mihály mesél)
vmilyen ágyból születik (rég)
ua.
a’ Házassági életben nemzett Gyermekek, neveztetnek […] törvényes ágyból született Gyermekeknek
(1799 Nánásy Benjámin)
ennek a mi fiunknak kapnánk egy magunkhoz való, jó ágyból született feleséget
(1897 Gyarmathy Zsigáné)
vmilyen ágyból való (rég)
ua.
Tancredus, ki nem igaz ágyból való Fia volt, választatott az Ország Nagyaitól Királyságra
(1778 Wáli István)
Jugurtha, Maszszaniszszának nem törvényes ágyból való unokája
(1801 Méhes István ford.Cornelius Nepos)
Senki se gondolta volna a világon, hogy [a hölgyek] fejedelmi ágyból valók
(1900 Mikszáth Kálmán)
3.
[Spiridion] szalagokká tépte ruháit, ágyát; a rögtönzött kötélen macskaügyességgel bocsátkozott alá
(1842 Madách Imre)
Varrattam […] a vastagabb szálúból [ti. gyolcsból] csupa ágyneműt, mert mindig csak fehér ágyat szerettem
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
Halála előtt pár nappal […] anyám tiszta ágyat rakott neki
(1991 Őrszigethy Erzsébet)
A nővér ágyat húz, dől róla a veríték
(1998 Magyar Hírlap)
4.
(csak az alábbi szókapcsolatokban)
megveti vminek az ágyát (rég)
a)
vmit előkészít, megalapoz
a’ nevelö Meſter ennek a’ tudománynak ſzükséges ágyát megvetette
(1776 Molnár János)
Könyny végbe vinni azt, a’ minek más vetette-meg az ágyát
(1779 e. Faludi Ferenc)
micsoda apróságok vetették meg ennek a bajnak az ágyát
(1908 Ambrus Zoltán)
a zsidótörvények következtében elért jó állások […] mérhetetlen korrupciónak vetették meg az ágyát
(1949 Marxizmus–leninizmus olvasókönyv)
b)
borivást étkezéssel, ritk. étkezést borivással előkészít
A’ hal vizben lakik; de a’ bort szereti, Az ember: az ágyát ha annak meg veti
(1810 k. Farkas András)
a baka […] szalonnáját akará még megkenyerezni, minek ágyát a kocsmában már egy meszely borocskával megvetette
(1876 Vajda János)
Igyunk […] egy kis veresbort. De előbb harapjunk valamit, hogy az ágyát megvessük
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
5. (kissé rég)
(folyó)meder
pataknak ágya körl
(1791 Péczeli József ford.Maisonnet)
Régi ágyában feküdt az agg tenger
(1835 Aurora)
Jaj! De a forrásnak kiszáradt az ágya
(1846 Arany János)
a völgy közepén susogva futott kavicsos ágyában a kristályvizű Kőrös
(1893 Várady Antal)
a folyó ágyának homokját
(1988 Szilágyi Tibor ford.Attenborough)
6. (rég)
folyadék, pl. ecet, pálinka erjesztéséhez szükséges(, gabonaféléből, gyümölcsből stb. készült) baktériumtelep
Ha [az ecet] ágya meg-bomlik, Ereje meg-romlik
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
jó Bor Eczetnek ágya
(1813 Hazai és Külföldi Tudósítások)
A palaczkban valami erős pálinkaféle volt, a minek mindenféle zöldségből fűszeres ágya volt vetve
(1862 Jókai Mór)
7. (Műsz)
gépnek, szerszámgépnek az a része, amelybe vmely alkatrész be van építve, beágyazódik; ágyazat
A’ Mozsár ágya, tartója, vagy váluja végibe a’ mozsár ſzája fel1, eggy sróf formájú atzél rúd jár
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
az esztergapadokat […] olyan csupasz ággyal hozzák forgalomba, mint tizenöt évvel ezelőtt
(1950 Élet és Tudomány)
7a. (rég)
kézi lőfegyvernek rendsz. fából készült kiszélesedő része, amelybe a cső és az elsütőszerkezet beágyazódik; agy², ágyazat
[a puskacső] tokja annak fából való ágya
(1791 Andrád Sámuel)
A’ ki puskája’ ágyát feketére akarja festeni, vegyen oltatlanmeszet, és azt vizzel eressze fel
(1829 Pák Dienes)
[Zöld Marci] a két puskát lerántván a bakról, s a földhöz vervén, letöré ágyaikat, csöveiket messze hajítván el
(1845 Gaal József)
8. (kissé rég)
virággal, veteménnyel beültetett szabályos alakú kis földterület; ágyás
Oszsza-el az ember az illyen Földet […] Ágyakra
(1774 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
Veteményes ágyát a kertész öntözi
(1785 k. Debreceni diákirodalom)
A’ sáfrány-hagyma augustus közepe táján ültettetik ki, miután e’ végre a’ föld 3 láb szélességü ágyakra osztatott
(1844 Kecskeméthy Csapó Dániel)
Mikor azt az ágyat is begereblyélték, Jancsi végignézett a kertjén
(1907 Gárdonyi Géza)
[Ádáz kutyám,] csirkét hajszolsz vadul a salátás ágyakon át
(1925 Babits Mihály)
9. (nyj)
〈szérűn〉 cséplésre, nyomtatásra kiteregetett gabona, ill. annak hely(zet)e
Rendesen négy lovat vezettek az ágyra
(1929 Morvay Gyula)
[a lusta ember] nem vezette, hanem az ágy közepébe vert karóhoz kötve járatta a lovakat
(1938 Morvai Péter)
az ágyban elrohadó hét szekér szalmának
(1991 Csoóri Sándor)
ÖE: ágybérlet, ágybontás, ágyelőző, ágyféreg, ágyfiók, ágyfüggöny, ágyfülke, ágymeleg, ágymenny, ágynyugalom, ágypalack, ágypénz, ágyrekamié, ágyzsák
Vö. CzF. ~, ágyanként; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások